MP4 : Sn. Adnan Oktar'ın Haham Avraham Sherman, Haham Jeffrey Seidel ve Rahip Todd William Kissam ile görüşmesi (7 Haziran 2017)MP3 : Sn. Adnan Oktar'ın Haham Avraham Sherman, Haham Jeffrey Seidel ve Rahip Todd William Kissam ile görüşmesi (7 Haziran 2017)