BƏDİÜZZAMAN “AXIR ZAMANIN MEHDİSİ” OLMADIĞINI SÜBUTLAR ƏSASINDA AÇIQLAMIŞDIR

Yaxın tarixin ən böyük İslam alimlərindən biri, Hicri XIII əsrin mücəddidi Bədiüzzaman Səid Nursi əsərlərində Quran ayələri və Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərində Axır Zaman haqqında çox əhəmiyyətli məlumatlar vermişdir. Bədiüzzaman Risalə-i Nur Külliyyatının bir çox yerində Hz. Mehdinin (ə.s.) nə zaman gələcəyini, hansı işlər görəcəyini, köməkçilərini, mübarizəsini, İslam əxlaqının dünya hakimiyyəti və s. mövzulara aydınlıq gətirmişdir. Bədiüzzamanın, Hz. Mehdi (ə.s.) ilə bağlı bütün açıqlamaları Quranla, hədislərlə və İslam alimlərinin izahları ilə eynidir.

Bədiüzzaman əsərlərində ‘Mehdi' olmadığını sübutlar əsasında açıqlamışdır. Hz. Mehdinin (ə.s.) xüsusiyyətlərini hərtərəfli təsvir edərək özü də daxil olmaqla əvvəlki mücəddidlərin bacarmadığı, ancaq Hz. Mehdinin (ə.s.) görəcəyi işlərin nələrdən ibarət olduğunu söyləmişdir.

Bədiüzzamanda olmayan Hz. Mehdidə (ə.s.) olan xüsusiyyətlərin bəzilərini belə sıralaya bilərik:


1. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘SEYİD OLACAĞINI' ÖZÜNÜN İSƏ ‘SEYİD OLMADIĞINI'" açıqlamışdır.

2. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "PEYĞƏMBƏRİMİZİN (s.a.v) hədislərində, ‘HZ. MEHDİNİN (ə.s.) HİCRİ 1400-cü ildə GƏLƏCƏYİNİ' açıqlamışdır".

3. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİ (ə.s.) VƏ TƏLƏBƏLƏRİNİN ÖZUNDƏN BİR ƏSR SONRA GƏLƏCƏYİNİ' VƏ ‘BU DÖVRDƏ İSLAM ƏXLAQINI HAKİM EDƏCƏYİNİ" söyləmişdir.

4. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "PEYĞƏMBƏRİMİZİN (SƏV) HƏDİSLƏRİ İSTİQAMƏTİNDƏ, ‘HZ. MEHDİNİN (Ə.S.) ÖZÜNDƏN BİR ƏSR SONRA' GƏLƏCƏYİNİ" açıqlamışdır.

5. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki Bədiüzzaman, "HZ. MEHDİNİN (Ə.S.) ‘HİCRİ 1400-cü İLLƏRDƏ ORTAYA ÇIXACAĞINI' VƏ İSLAM ƏXLAQINI BU DÖVRDƏ HAKİM EDƏCƏYİNİ" söyləmişdir.

6. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki Bədiüzzaman, "HZ. MEHDİNİN (Ə.S.) CAMALININ ÖZÜNDƏN ‘YÜZ İL SONRA' GÖRÜLƏCƏYİNİ" bildirmişdir.

7. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) "ÖZÜNDƏN ‘SONRA' GƏLƏN BİR ŞƏXS OLACAĞINI" bildirmişdir.

8. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (Ə.S.), ‘ÖZÜNDƏN DAHA SONRAKI TARİXLƏRDƏ' GƏLƏCƏYİNİ" bildirmişdir.

9. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "ÖZÜNÜN ‘MEHDİ' olmadığını, ‘HZ. MEHDİNİN (ə.s.)‘ XİDMƏTÇİSİ, KÖMƏKÇİSİ OLDUĞUNU" ifadə etmişdir.

10. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "ÖZÜNÜN HZ. MEHDİ (ə.s.) OLMADIĞINI, ‘ƏSƏRLƏRİ VƏ ETDİYİ İŞLƏR İLƏ HZ. MEHDİYƏ (ə.s.) ZƏMİN HAZIRLADIĞINI'" söyləmişdir.

11. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİ (ə.s.) GƏLƏNDƏ ARTIQ ‘VƏFAT ETMİŞ OLACAĞINI'" söyləmişdir.

12. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman Hz. Mehdinin (ə.s.) "ÖZÜNDƏN SONRAKI DÖVRDƏ YƏNİ, AXIR ZAMANDA GƏLƏCƏYİNİ" söyləmişdir.

13. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘ÖZÜNDƏN SONRA' ‘AXIR ZAMANDA GƏLƏN BİR MÜCƏDDİDİ ƏKBƏR' OLDUĞUNU" söyləmişdir.

14. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "ÖZÜNÜ VƏ RİSALƏ-İ NURU ‘MEHDİ' HESAB EDƏN ŞƏXSLƏRƏ ‘HZ. MEHDİNİN (ə.s.) DİGƏR İKİ VƏZİFƏSİNİ NƏZƏRƏ ALMADIQLARI ÜÇÜN' YANILDIQLARINI" söyləmişdir.

15. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "ÖZÜNÜN VƏ RİSALƏ-İ NURUN  ‘MEHDİ' HESAB EDİLMƏSİNİN ‘SƏHV OLDUĞUNU" söyləmişdir.

16. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "‘BÖYÜK MEHDİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ‘SABİQ MEHDİLƏRDƏN FƏRQLİ OLDUĞUNU, ANCAQ İNSANLARIN  BUNU AYIRA BİLMƏDİKLƏRİNİ" söyləmişdir.

17. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘AXIR ZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANI ORTAYA ÇIXACAĞINI' bildirmişdir. Lakin, Bədiüzzaman belə bir dövrdə yaşamamışdır."

18. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) "ƏN BÖYÜK MÜCƏDDİD" OLACAĞINI BİLDİRMİŞDİR. LAKİN, BƏDİÜZZAMAN BELƏ BİR XÜSUSİYYƏTƏ SAHİB OLMAMIŞDIR."

19. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘ƏN BÖYÜK MÜCTƏHİD' OLACAĞINI BİLDİRMİŞDİR. LAKİN, BƏDİÜZZAMAN BELƏ BİR XÜSUSİYYƏTƏ SAHİB OLMAMIŞDIR."

20. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, "HZ. MEHDİ (ə.s.) ‘BÜTÜN MƏZHƏBLƏRİ BİRLƏŞDİRƏRƏK ÖZÜ DƏ MƏZHƏB SAHİBİ OLACAQ' LAKİN, BƏDİÜZZAMAN ŞƏFİ MƏZHƏBİNƏ, İMAM ŞAFİYƏ TABE OLMUŞDUR."

21. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) BÜTÜN DÜNYAYA ‘HAKİM' OLACAĞINI BİLDİRMİŞDİR. LAKİN, BƏDİÜZZAMAN BELƏ BİR XÜSUSİYYƏTƏ VƏ GÜCƏ SAHİBİ OLMAMIŞDIR."

22. Bədiüzzaman Hz. Mehdi (ə.s.) deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘ÜÇ BÖYÜK VƏZİFƏNİ EYNİ VAXTDA' YERİNƏ YETİRƏCƏYİNİ BİLDİRMİŞDİR. LAKİN, BƏDİÜZZAMAN BU ÜÇ VƏZİFƏNİ YERİNƏ YETİRMƏMİŞDİR."

23. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (Ə.S.) ‘HƏM SİYASƏT, HƏM SƏLTƏNƏT MEHDİSİ OLACAĞINI' BİLDİRMİŞDİR. LAKİN, ÖZÜ EYNİ VAXTDA BU ÜÇ VƏZİFƏNİ YERİNƏ YETİRMƏMİŞDİR."

24. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘SİYASƏT, DƏYANƏT VƏ SƏLTƏNƏT MEHDİSİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ İLƏ ‘ÇOX BÖYÜK GÜCƏ VƏ İMKANA' SAHİB OLACAĞINI' BİLDİRMİŞDİR. BƏDİÜZZAMAN BELƏ BÖYÜK GÜCƏ SAHİB OLMAMIŞDIR."

25. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ÜÇ VƏZİFƏSİNDƏN YALNIZ BİRİNİ YERİNƏ YETİRƏN MÜCƏDDİDLƏRİN ‘MEHDİ OLMAYACAĞINI' BİLDİRƏRƏK, ÖZÜNÜN DƏ ‘MEHDİ' OLMADIĞINI AÇIQLAMIŞDIR"

26. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "ÖZ YAŞADIĞI DÖVRDƏ, HZ. MEHDİNİN (Ə.S.) ÜÇ BÖYÜK VƏZİFƏSİNİN ‘BİR YERDƏ' YERİNƏ YETİRİLMƏSİNİN VƏ BU VƏZİFƏLƏRİN BİR-BİRLƏRİNƏ MANE OLMAMASININ ‘MÜMKÜN OLMADIĞINI'" ifadə etmişdir.


27. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) "DİNSİZ AXINLARI ARADAN QALDIRARAQ, ‘DÜNYA SƏVİYYƏSİNDƏ BÜTÜN İNSANLIĞIN' İMANINI XİLAS EDƏCƏYİNİ" İFADƏ ETMİŞDİR. Ancaq Bədiüzzaman  bu vəzifəni reallaşdırmamışdır."

28. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ƏN ƏHƏMİYYƏTLİ VƏZİFƏLƏRİNDƏN BİRİNİ, ‘BÜTÜN DÜNYADA İSLAM BİRLİYİNİ MEYDANA GƏTİRƏCƏYİNİ' ifadə etmişdir. Lakin, Bədiüzzaman bu vəzifəni reallaşdırmamışdır.

29. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘BÜTÜN İSLAM ALƏMİNİN MƏNƏVİ LİDERİ' OLACAĞINI BİLDİRMİŞDİR. BƏDİÜZZAMAN LİDERLİK XÜSUSİYYƏTİNƏ SAHİB OLMAMIŞDIR".

30. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘İSLAM ƏXLAQININ ƏSASLARINI DÜNYA SƏVİYYƏSİNDƏ YENİDƏN CANLANDIRMA' VƏZİFƏSİNİ YERİNƏ YETİRƏ BİLMƏMİŞDİR."

31. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman  "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘BÜTÜN İNSANLARI MADDİ VƏ MƏNƏVİ TƏHLÜKƏLƏRDƏN VƏ ALLAHIN ƏZABINDAN XİLAS ETMƏ' VƏZİFƏSİNİ YERİNƏ YETİRMƏMİŞDİR."

32. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.)  ‘MİLYONLARLA FƏRDLƏRİ OLAN ELM VƏ MƏDƏNİYYƏT ORDULARINA' SAHİB OLMAMIŞDIR."

33. Bədiüzzaman Mehdi deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİ (ə.s.) ‘ BÖYÜK MADDİ QÜCƏ VƏ HAKİMİYYƏTƏ SAHİB' OLACAQ. BƏDİÜZZAMAN BELƏ ‘BÖYÜK MADDİ QÜCƏ ' VƏ ‘DÜNYA SƏVİYYƏSİNDƏ HAKİMİYYƏTƏ' SAHİB OLMAMIŞDIR."

34. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) SAHİB OLDUĞU ‘BÜTÜN ƏHLİ İMANIN MƏNƏVİ KÖMƏYİNİ' ALARAQ MEHDİLIK VƏZİFƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRMƏMİŞDİR"

35. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİ (ə.s) kimi ‘İSLAM BİRLİYİNİN DƏSTƏYİNİ ALARAQ' HƏRƏKƏT ETMƏMİŞDİR."

36. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİDƏ (ə.s.) OLACAQ  ‘BÜTÜN ÜLƏMA VƏ ÖVLİYANIN DƏSTƏYİNİ ALARAQ' VƏZİFƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRMƏMİŞDİR."

37. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİYƏ (ə.s.) NƏSİB OLAN, ‘PEYĞƏMBƏRİMİZİN (s.a.v) SOYUNDAN GƏLƏN, MİLYONLARLA FƏDAKAR SEYİDLƏRİN DƏSTƏYİNİ ALARAQ' MEHDİLİK VƏZİFƏLƏRİNİ YERİNƏ YETİRMƏMİŞDİR."

38. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘BÜTÜN MÜSƏLMAN ALƏMİNİN LİDERİ OLARAQ XRİSTİANLARLA İSLAM DÜNYASI ARASINDA İTTİFAQ TƏMİN EDƏCƏYİNİ' BİLDİRMİŞDİR. ANCAQ BƏDİÜZZAMAN BELƏ BİR HADİSƏYƏ SƏBƏB OLMAMIŞDIR."

39. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman, "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ÜÇÜNCÜ VƏZİFƏSİNİ ‘ BÖYÜK SƏLTƏNƏT VƏ QÜVVƏT SAHİBİ' OLARAQ YERİNƏ YETİRƏCƏYİNİ' BİLDİRMİŞDİR. ANCAQ BƏDİÜZZAMAN BELƏ BİR SƏLTƏNƏT VƏ QÜVVƏT SAHİBİ OLMAMIŞDIR."

40. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘İSLAM ALƏMİNDƏ YARANAN ZÜLMÜ ORTADAN QALDIRACAĞINI' İFADƏ ETMİŞDİR. ANCAQ, BƏDİÜZZAMAN YAŞADIĞI DÖVRDƏ BELƏ BİR HADİSƏYƏ SƏBƏB OLMAMIŞDIR."

41. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘BAŞÇI' XÜSUSİYYƏTİNƏ SAHİB OLACAĞINI İFADƏ ETMİŞDİR. ANCAQ ÖZÜ BELƏ BİR XÜSUSİYYƏTƏ SAHİB OLMAMIŞDIR."

42. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.)BÜTÜN DÜNYAYA ƏDALƏT GƏTİRƏCƏYİNİ' VƏ ‘BÜTÜN İNSANLARIN HZ. MEHDİNİN (ə.s.) BU MÜKƏMMƏL ƏDALƏTİNƏ ŞAHİD OLACAĞINI' BİLDİRMİŞDİR. ANCAQ BU VƏZİYYƏT BƏDİÜZZAMANIN DÖVRÜNDƏ REALLAŞMAMIŞDIR."

43. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman dövründə hədislərdə işarə edildiyi kimi " "HADİSATİ AZMƏ REALLAŞMAMIŞ' VƏ MÜSƏLMANLAR ARASINDA ‘BÖYÜK QÜVVƏTDƏ HAMİYETİ ALİYƏ FORMALAŞMAMIŞDIR".

44. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.), ‘MÜSƏLMANLARIN MƏNƏVİ LİDERİ' XÜSUSİYYƏTİ İLƏ MÜSƏLMANLARI ‘HAQQ YOLA VƏ HƏQİQƏTƏ SÖVQ EDƏCƏYİNİ' söyləmişdir. ANCAQ ‘BÜTÜN MÜSƏLMANLARIN HAQQ YOLA VƏ HƏQİQƏTƏ SÖVQ EDİLMƏSİ' Bədiüzzaman tərəfindən reallaşdırılmamışdır.

45. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman", "HZ. MEHDİNİN (Ə.S.) ‘İSLAM DƏCCALI OLAN SÜFYANIN ŞƏXSİ MƏNƏVİSİ OLAN MÜNAFİQ AXININI FİKRİ MÜBARİZƏ İLƏ TƏSİRSİZ HALA GƏTİRƏCƏYİNİ' SÖYLƏMİŞDİR. ANCAQ BƏDİÜZZAMAN BUNA SƏBƏB OLMAMIŞDIR."


46. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki Bədiüzzaman "HZ. MEHDİNİN (ə.s.) ‘VƏLİLƏRİN VƏ KAMİL İMAN SAHİBLƏRİNİN MƏNƏN BAŞINA KEÇƏCƏYİNİ' BİLDİRMİŞDİR. ANCAQ BƏDİÜZZAMAN HƏYATDA OLARKƏN BELƏ BİR VƏZİYYƏT MEYDANA GƏLMƏMİŞDİR."

47. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman hədislərdə bildirildiyi kimi, "İKİNCİ DƏFƏ DÜNYAYA QAYITDIĞINDA ‘HZ. İSANIN (ə.s.), HZ. MEHDİ (ə.s.) İLƏ EYNİ DÖVRDƏ YAŞAYACAĞINI' SÖYLƏMİŞDİR. ANCAQ BƏDİÜZZAMANIN DÖVRÜNDƏ HZ. İSA (ə.s.) İKİNCİ DƏFƏ DÜNYAYA QAYITMAMIŞDIR."

48. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman "HZ. MEHDİ (ə.s.) İLƏ HZ. İSANIN (ə.s.), ‘İSLAM ƏXLAQININ HAKİMİYYƏTİ ÜÇÜN İTTİFAQ QURACAĞINI' BİLDİRMİŞDİR. ANCAQ BƏDİÜZZAMAN, YAŞADIĞI DÖVRDƏ HZ. İSA (ə.s.) İLƏ BİR YERDƏ OLMAMIŞ, BELƏ BİR İTTİFAQ DA REALLAŞMAMIŞDIR."

49. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, Bədiüzzaman hədislərinədə, "‘HZ. İSA İLƏ HZ. MEHDİNİN (Ə.S.) BİRLİKDƏ NAMAZ QILACAQLARINI' BİLDİRMİŞDİR. ANCAQ HZ. İSA (Ə.S.) BƏDİÜZZAMAN DÖVRÜNDƏ GƏLMƏMİŞ və BƏDİÜZZAMAN NAMAZDA HZ. İSAYA (Ə.S.) İMAMLIQ ETMƏMİŞDİR."

50. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki, "QURANDA HZ. İSA (ə.s.) GƏLDİYİNDƏ, ‘VƏFATINDAN ƏVVƏL ONA İMAN ETMƏYƏCƏK TƏK BİR İNSANIN BELƏ QALMAYACAĞINI' BİLDİRİLMİŞDİR. BELƏ BÖYÜK HADİSƏ BƏDİÜZZAMAN DÖVRÜNDƏ REALLAŞMAMIŞDIR."

51. Bədiüzzaman ‘Mehdi' deyil. Çünki Bədiüzzaman "HZ. İSANIN (ə.s.), HZ. MEHDİ (ə.s.) İLƏ BİRLİKDƏ ‘DƏCCALİYYƏTİ FİKİRİ MÜBARİZƏ İLƏ YOX EDƏCƏKLƏRİNİ' BİLDİRMİŞDİR; ANCAQ BƏDİÜZZAMAN,  HZ. İSA (Ə.S.) İLƏ DƏCCALİYƏTİ FİKİRİ YÖNDƏN TƏSİRSİZ HALA GƏTİRMƏMİŞDİR."


2010-10-06 17:47:31

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."