BUDDİZM YANLIŞLIĞI

 

 

 

Al­la­hın var­lı­ğı­nı in­kar edən ate­ist bir tə­lim... Büt­pə­rəst bir din... İn­sa­nın özü­nə əziy­yət ver­mə­si­ni əsas qə­bul edən fa­na­tik bir ənə­nə...

Bu film­də müa­sir dövr­də­ki bə­zi in­san­la­rın həs­rət­lə gör­mək is­tə­di­yi bud­diz­min əs­lin­də nə də­rə­cə­də səhv inam və üsul­lar­dan iba­rət ol­du­ğu­nu, kar­ma və re­in­kar­na­si­ya xu­ra­fat­la­rı­nın in­san­la­rı ne­cə al­dat­dı­ğı­nı seyr edəcəksiniz.

Bu di­nin ən bö­yük səh­vi isə Al­lah­dan gə­lən mə­lu­ma­ta de­yil, bə­zi in­san­la­rın za­man için­də öz­lə­rin­dən uy­dur­duq­la­rı adət-ənə­nə və fəl­sə­fə­lə­rə əsas­lan­ma­sı, on­la­rı mü­qəd­dəs he­sab et­mə­si­dir. Bud­dist­lər və bu di­nə rəğ­bət bəs­lə­yən­lər bu hə­qi­qət­lər ba­rə­də ət­raf­lı dü­şün­mə­li­dir. Çün­ki Al­la­hın gön­dər­di­yi din­dən baş­qa tə­lim­lə­ri öz­lə­ri­nə din ki­mi qə­bul edən in­san­lar­dan Qu­ran­da be­lə bəhs edi­lir:

"Şüb­hə­siz ki, bun­la­rın ta­pın­dıq­la­rı din məh­və məh­kum­dur, et­dik­lə­ri əməl­lər isə puç­dur!" ("Əraf" su­rə­si, 139).

2008-09-04 18:24:22

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net