< <
2 / total: 13
 
Top of Page

ALLAH`I
HAQQI İLƏ TƏQDİR ETMƏK

Quran ayələrində Allah`ın sifətlərinin bir qismi bu şəkildə xəbər verilir:

     
 

Allah, Ondan başqa ilah yoxdur, (əbədi) yaşayandır, (bütün yaratdıqlarının) qəyyumudur. Onu nə mürgü, nə də yuxu tutar. Göylərdə və yerdə nə varsa, Ona məxsusdur. Onun izni olmadan Onun yanında kim havadarlıq edə bilər? O, (məxluqatın) gələcəyini və keçmişini bilir. Onlar Onun elmindən, Onun istədiyindən başqa heç bir şey qavraya bilməzlər. Onun Kürsüsü göyləri və yeri əhatə edir. Bunları qoruyub saxlamaq Ona ağır gəlmir. O, Ucadır, Uludur. (Bəqərə surəsi, 255)

Yeddi göyü və yerdən də bir o qədərini yaradan Allah`dır. Vəhy onların arasında ona görə nazil olur ki, Allah`ın hər şeyə qadir olduğunu və Allah`ın hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini biləsiniz. (Talaq surəsi, 12)

 
     

Ancaq insanların çoxu Allah`ın bu sifətlərini bilmir, Rəbbimizi lazımi qədər tanımırlar. Cahiliyyə insanlarının Allah inancı öz başlarında çıxardıqları bəzi xurafatlara əsaslanır. Bu səbəbdən də Allah`ın sonsuz gücünü və əzəmətini qavraya bilmirlər. Quranda bu insanlar "Onlar Allah`ı lazımınca qiymətləndirmədilər. Şübhəsiz ki, Allah qüvvətlidir, qüdrətlidir!" (Həcc surəsi, 74) ayəsi ilə təsvir edilir.

Allah`ı layiqincə qiymətləndirmək imanın ən vacib şərtlərindəndir. Mömin yaşadığı cahiliyyə cəmiyyətindəki yanlış Allah inancından ayrılar və cahiliyyə cəmiyyətinin bütün azğın inanclarını inkar edər.Mömin Allah`a Quranda təsvir edilən xüsusiyyətləri ilə inanar. Allah`ın yer üzündə, göylərdə və öz nəfsində yaratdığı dəlilləri, ayələri, iman həqiqətlərini araşdıraraq və Allah`ın sənətini, gücünü görərək Rəbbimizi tanıyar, Onun qədrini haqqı ilə təqdir edər.

Ancaq Allah`a iman etdiyini söyləyən bir adam ürəyini Allah`ın zikrindən və ağlını Onu düşünməkdən uzaq tutarsa, belə vəziyyətdə cahiliyyənin azğın Allah inancına doğru meyil etməyə başlayar. Əgər özünü düzəldib Allah inancını Qurana görə müəyyən etməzsə, cahiliyyə inancına keçmək təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər. Allah belə vəziyyətə və ya döyüş əsnasında zəiflik göstərən müsəlmanlardan bəhs edən ayələrə diqqət çəkir.

Ayələrdə bildirildiyinə görə, bu insanlar: "Bu işdə bizim üçün bir xeyir varmı?” – deyə Allah barəsində haqsız olaraq, cahil düşüncələrə qapıl"dılar. (Ali-İmran surəsi, 154)

Mömin belə bir vəziyyətə düşməmək üçün cahiliyyədəki səhv inancların qoyduğu ləkələri tamamilə ürəyindən silməli və Quranda təsvir edildiyi kimi, Allah`ı haqqı ilə təqdir edərək əsl imanı qəlbinə yerləşdirməlidir.

GÜCÜNÜN YETDİYİ QƏDƏR ALLAH`DAN QORXMAQ

İnsan Allah`dan nə qədər çox qorxarsa, Onun qatında bir o qədər üstün olar. Allah qorxusunda bir sərhəd yoxdur, hər insan bu hissini Allah`dan diləyərək artıra bilər. Bu mövzuda Quranda rəsullar nümunə olaraq verilmişdir. Bu sayədə möminlər özlərini onlarla müqayisə edib Allah qorxularını daha da artıra biləcəklərini anlaya bilərlər.

Allah möminlərdən Özündən ən yüksək dərəcədə qorxmalarını istəyir. Ayələrdə bu mövzuda belə hökm verilir:

     
 

Nə qədər bacarırsınızsa, Allah`dan qorxun. (Peyğəmbərə) qulaq asıb itaət edin və (malınızdan) öz xeyriniz üçün xərcləyin. Nəfsinin tamahından qorunanlar nicat tapanlardır. (Təğabun surəsi, 16)

Ey iman gətirənlər! Allah`dan Ona layiq olan tərzdə qorxun və ancaq müsəlman olduğunuz halda ölün! (Ali-İmran surəsi, 102)

 
     

 

QƏDƏR (TALE)

Dünyada və bütün kainatda hər şey müəyyən bir məqsədlə reallaşır. Quranda bildirildiyinə görə Allah "...Bütün işləri yoluna qoyar... " (Rəd surəsi, 2). Bir başqa ayədə bildirildiyinə görə isə, "...Onun xəbəri olmadan yerə düşən bir yarpaq belə yoxdur" (Ənam surəsi, 59)

Baş verən bütün hadisələri yaradan, idarə edən, bu hadisələrin başlanğıc və sonlarını təyin edən Allah`dır. Kainatdakı bütün ulduzların və dünyanın hər bir hərəkətini, yer üzündəki bütün canlıların hər bir vəziyyətini, insanın necə yaşayacağını, nələr söyləyəcəyini, nə ilə qarşılaşacağını təyin edən Allah`dır. Allah Quranda "Şübhəsiz ki, Biz hər şeyi qədər ilə yaratdıq" (Qəmər surəsi, 49) hökmünü verir.

Bir başqa ayədə isə belə buyurur:

     
 

Yer üzündə baş verən və sizin başınıza gələn elə bir müsibət yoxdur ki, Biz onu yaratmamışdan əvvəl o, yazıda (müəyyən edilmiş) olmasın. Şübhəsiz ki, bu, Allah üçün çox asandır. (Hədid surəsi, 22)

 
     

Mömin bu sirdən agah olaraq yaşamalı, inkarçıların cəhalət səviyyəsinə əsla enməməlidir. Əgər həyatın yalnız və yalnız qədəri müşahidə etmək olduğunu anlayarsa, qarşısına çıxan heç bir hadisə onu üzməz və ya qorxutmaz. Mömin insan sığındığı mağaranın qapısına onları öldürmək üçün gələn müşriklərə baxmayaraq, yanındakı dostuna: "Qəm yemə, Allah bizimlədir" (Tövbə surəsi, 40) deyən hz. Məhəmməd (s.ə.v.) kimi hər an əmin, rahat və cəsur olar.

TƏVƏKKÜL

Bütün hadisələri meydana gətirən Allah`dır. Allah`ın yaratdığı hadisələrin hamısında möminlər üçün mütləq bir xeyir var. Bütün hadisələr mütləq möminlərə faydalı olacaq şəkildə hazırlanmışdır və hər şey bu plana görə işləyir.

Möminin güvənəcəyi yeganə dostu Allah`dır. Yeganə vəkil Odur. Möminin üzərinə düşən hadisələr qarşısında yalnız Allah`ın istədiyi reaksiyaları vermək, səbəblərə sarılmaq, nəticəsini isə Allah`dan gözləməkdir. Ayələrdə inkarçıların xəbərdar olmadığı bu böyük sirr belə ifadə edilir:

     
 

(Gözləmə) vaxtı bitdikdə onları müvafiq olaraq saxlayın və yaxud onlardan müvafiq qaydada ayrılın. Aranızdan iki ədalətli şahid çağırın və Allah üçün şahidlik edin. Allah`a və axirət gününə iman gətirənlərə verilən nəsihət budur. Allah`dan qorxana, (Allah) çıxış yolu göstərər və ona təsəvvürünə gətirmədiyi bir yerdən ruzi bəxş edər. Kim Allah`a təvəkkül etsə, (Allah) ona kifayət edər. Allah Öz əmrini yerinə yetirəndir. Allah hər şey üçün bir ölçü qoymuşdur. (Talaq surəsi, 2-3)

 
     

Başqa bir ayədə də təvəkkülün sirri belə açıqlanır:

     
 

De: "Allah`ın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O, bizim himayədarımızdır. Qoy möminlər Allah`a təvəkkül etsinlər!." (Tövbə surəsi, 51)

 
     

Mömin inkarçılardan gələcək təzyiqlərə qarşı belə deməlidir:

     
 

"(Allah) bizə yollarımızı göstərdiyi halda, biz nə üçün Allah`a təvəkkül etməyək? Sizin bizə verdiyiniz əziyyətlərə dözəcəyik. Qoy təvəkkül edənlər ancaq Allah təvəkkül etsinlər. " (İbrahim surəsi, 12)

 
     

Bir başqa ayədə isə belə buyurulur:

     
 

Əgər Allah sizə kömək edərsə, heç kəs sizə qalib gələ bilməz. Əgər O, sizi zəlil edərsə, Ondan sonra kim sizə yardım edə bilər? Qoy möminlər Allah`a təvəkkül etsinlər! (Ali-İmran surəsi, 160)

 
     

 

“İNSANLARIN BƏDBƏXTLİYİNİN HƏQİQİ MƏNŞƏYİ İMANİ TƏRƏDDÜDDÜR”

ADNAN OKTAR Bəzi şeylər deyilməz, amma insanların çoxu, bir çoxu iman barəsində hər zaman tərəddüd edirlər. Yəni 50 faizdir, daim tərəddüd edir. Darvinizmi izah etdiyinizdə o 50 faiz getdikcə artar. Çünki bu şeytanın, iblisin böyük oyunudur. Çox böyük hadisədir bu. Baxın, hz. Adəmdən (ə.s) etibarən bütün peyğəmbərlər bu fitnəyə qarşıdır, bu darvinizm fitnəsinə qarşıdır. Bəli, Oktar hocam, nə deyirsiniz söylədiklərimə?

OKTAR BABUNA: Hocam, əlbəttə, maşaAllah sizin vəsilənizlə oldu bu. Doğrudan da bütün pisliklərin qaynağında bu var.

ADNAN OKTAR: İndi biz ən mühüm yerdən mövzuya başladıq. Ən sıxıntı verən yerdən başladıq. İndi imani mövzuları izah etdikcə insanların imanları möhkəmlənməyə başlayır. İman möhkəmləndikcə insan sevinir. İmanda tərəddüd etdikdə insanlar əzab çəkir. İnsanların dünyada bədbəxtliyinin səbəbi nədir bilirsiniz? Bir dənə səbəbi var. Nə iqtisadi böhrandır, nə o, nə də bu. Tək bir dənədir. İman tərəddüdüdür. Qardaşım, insan Allah`ın varlığından yüz faiz əmin olsa, cənnətin varlığından yüz faiz əmin olsa, nə üçün bədbəxt olsun? Bu, mümkündür? Ac da qalsa, yerdə sürünsə də, yenə olmaz belə bir şey. İnsan: “Ölərəm”, -deyər. Çox xoşbəxt olar. İman tərəddüdünə görə insanlar əzab çəkir. Bədbəxtliyin kökü budur. Başqa heç bir səbəbi yoxdur. . Məsələn, Rusiyada kommunistlər, o zaman rustik filan deyərdilər. Bütün xalqın çöhrəsi solmuşdur, elə deyilmi? İnsanlar bədbəxt, qəmgin. Məsələn, Çinə gedin, demək olar ki, insanlıqdan çıxmışdır insanlar. Çox hissəsi belədir. Xoşbəxtlik üzlərində yoxdur. İman olmadığı üçün belədir. İman həm rahatlıq, həm sevinc, həm xoş əhval-ruhiyyə, həm gözəllik, həm zehin açıqlığı və möhtəşəm ağıl əmələ gətirir. Çox ağıllı olur imanlı insanlar. (Cənab Adnan Oktarın 20 fevral 2010 tarixli Qaziantep Olay TV-dəki canlı reportajından)

 

 

 

2 / total 13
"Harun Yəhyanın Quran Əxlaqı kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top