Peyğəmbərimizin (s.ə.v) igid dostları: Əshabi-kiram

 

Peyğəmbərimizi (səv) görən, ona iman gətirib onunla birlikdə fəaliyyət göstərən insanlara “səhabi” deyilir. Səhabə və əshab “səhabi” sözünün cəm şəklidir. Səhabələr İslamı qəbul etdikdən sonra Peyğəmbərimizə dərin imanla bağlanıblar. Həyatlarının böyük hissəsini Peyğəmbərimizin (səv) yanında keçiriblər, İslam dininin yayılması üçün onunla birlikdə mübarizə aparıblar. Onların Peyğəmbərə olan bu sədaqəti dövrün müşrikləri və kafirlərinin xoşuna gəlmədiyi üçün işgəncələrə və hücumlara məruz qalıb, hətta şəhid ediliblər. Ancaq bu çətinliklərə baxmayaraq, Allaha və hz.Muhammədə (səv) olan sevgiləri azalmayıb və daim sadiq qalıblar. Bu səbəbdən əshabi-kiram çox dəyərli insanlardır. Onlar böyük fədakarlıq göstərərək ailələrindən, həyat yoldaşlarından, uşaqlarından, qısaca, hər şeydən əl çəkib Peyğəmbərimizin (səv) köməkçisi olublar.

Quranda Allah səhabə əxlaqının gözəlliyini belə tərifləyir:

“Neçə-neçə peyğəmbər (olmuşdur ki,) bir çox dindarlarla birlikdə vuruşmuşlar. Onlar Allah yolunda başlarına gələnlərə görə nə ruhdan düşmüş, nə zəifləmiş, nə də (düşmənə) boyun əymişlər. Allah səbir edənləri sevir. Onların dedikləri ancaq: “Ey Rəbbimiz! Günahlarımızı və əməllərimizdə həddi aşmağımızı bizə bağışla; qədəmlərimizi sabit et və kafir qövmə qələbə çalmaqda bizə yardım et!”– olmuşdur. Beləliklə, Allah onlara həm dünya mükafatını, həm də gözəl axirət mükafatını verdi. Allah yaxşı iş görənləri sevir.” (Ali-imran surəsi, 146-148)

Quranda Allahın razılığını qazanmaq üçün hər cür çətinliyin öhdəsindən gələn əshabi-kiram kimi səmimi müsəlmanların cənnətlə müjdələndikləri belə bildirilir:

 

Rəbbi onlara belə cavab verdi: “Mən sizlərdən (yaxşı) işlər görən – istər kişi, istərsə də qadın olsun, – heç bir kəsin əməyini puç etmərəm. Siz bir-birinizdənsiniz. Hicrət edənlərin, öz yurdlarından çıxarılanların, Mənim yolumda əziyyətə düçar olanların, vuruşanların və öldürülənlərin, əlbəttə, təqsirlərindən keçəcək və onları (ağacları) altından çaylar axan Cənnət bağlarına daxil edəcəyəm. (Bu), Allah tərəfindən bir mükafatdır. Gözəl mükafat məhz Allahın dərgahındadır”. (Ali-imran surəsi, 195)

Bütün həyatlarını Allaha  və Peyğəmbərimizə həsr edən səhabeyi-kiram

ƏBU BƏKİR ƏS-SİDDİQ:

Bütün var-dövlətini, mülkünü İslam üçün xərcləyən, Camiül-Quran, əs-Siddiq, əl-Atik ləqəbləri ilə tanınan böyük səhabə

HZ.ÖMƏR:

Ədalətin timsalı, ikinci böyük xəlifə

HZ.OSMAN:

İlk müsəlmanlardan üçüncü xəlifə

HZ.ƏLİ ibn ƏBU TALİB:

Allahın aslanı, dördüncü xəlifə

ƏBDÜRRƏHMAN ibn ƏVF:

Bütün mal dövlətini İslam üçün xərcləyən səhabə

ƏBU ÜBEYDƏ ibn CƏRRAH:

Əminül-Ümmə (ümmətin əmini). Məkkənin fəthində, Taif döyüşündə, Vida həccində hər zaman Peyğəmbərimizin (səv) yanında olub, Bədr döyüşündə atasına qarşı vuruşub.

SƏD ibn ƏBU VƏQQAS:

Peyğəmbərimizin (səv) oxuyucusu. Ühüd döyüşündə Peyğəmbərimizin (səv) yanından ayrılmadan özünü sipər edərək döyüşən əsgərlərdən biri

TALHA ibn ÜBEYDULLAH

Cömərdliyi və qəhrəmanlığı ilə məşhur səhabə

ZÜBEYR ibn əl-ƏVVAM:

Müsəlman olduqdan sonra başda əmisi olmaqla müşriklər tərəfindən müxtəlif işgəncə və əziyyətlərə məruz qalan, Məkkənin fəthi zamanı İslam ordusunun bayraqdarı olan səhabə

ADİ ibn XƏTİM TAİ:

Ailəlikcə cömərd olan səhabə

ƏMİR ibn FÜHEYRƏ:

Bilal Həbəşi ilə birlikdə ağır işgəncələrə məruz qalan səhabə

ƏMMAR ibn YASƏR:

Şəhid oğlu şəhid

ABBAS ibn ƏBDÜLMÜTTƏLLİB:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) əmisi

ABDULLAH ibn ABBAS:

Təfsir alimlərinin şahı

ABDULLAH ibn ƏMR ibn AS:

Hədis yazması ilə məşhur olan səhabə

ABDULLAH ibn CƏHŞ:

Ühüd şəhidlərindən

ABDULLAH ƏBU

BƏKİRİ-SİDDİQ:

Hz.Əbu Bəkirin oğlu

ABDULLAH ibn HÜZAFƏ:

Rəsullullahın elçilərindən

ABDULLAH ibn MƏSUD:

Qurani-kərimi açıq şəkildə oxuya bilən ilk səhabə

ABDULLAH ibn ÖMƏR:

Ən çox hədis bilən səhabələrdən

ABDULLAH ibn RƏVAHA:

Peyğəmbərimizin (səv) şairi

ABDULLAH ibn SALAM:

Bədrdə atasına qarşı döyüşən səhabə

ABDULLAH ibn SÜHEYL:

Tövratda Peyğəmbərimizin (s.ə.v) əlamətlərini görüb müsəlman olan səhabə

ABDULLAH ibn ZEYD:

Sahib-ül əzan

ABDULLAH ibn ZÜBEYİR:

Mədinədə mühacirlər arasından çıxan ilk səhabə

ADİY ibn HATƏM TAİ:

Ailəlikcə cömərd olan səhabə

ƏMİR ibn FÜHEYRƏ:

Bilal Həbəşi ilə birlikdə ağır işgəncələrə məruz qalan səhabə

ƏMR ibn əl-AS:

Məşhur ərəb dahilərindən

ASİM ibn SABİT:

Arıların qoruduğu səhabə

BƏRA ibn AZİB:

Qiblənin dəyişildiyini xəbər verən səhabə

BƏŞİR ibn SAD:

Hz.Əbu Bəkirə ilk beyət edən səhabə

BİLAL HƏBƏŞİ:

Peyğəmbərimizin (səv) müəzzini

BÜREYDƏ ibn HASİB:

Peyğəmbərimizin (səv) bayraqdarı

CABİR BİN ABDULLAH:

Ən çox hədis bildirən səhabələrdən

CƏFƏR-İ TƏYYAR:

Görünüş və xasiyyətcə Peyğəmbərimizə (səv) bənzəyən, Mütə döyüşündə yetmişdən çox yara alaraq şəhid olan səhabə

DİHYƏ  əl-KƏLBİ:

Cəbrayıl əleyhissalamın şəklinə girdiyi səhabə

ƏBU DÜCANƏ:

Peyğəmbərimizin (səv) fədaisi

ƏBU ƏYYUB ƏL-ƏNSARİ:

Peyğəmbərimizin mehmandarı

ƏBU HÜREYRƏ:

Ən çox hədis nəql edən səhabə

ƏBU KATADƏ:

Peyğəmbərimizin süvarilərindən

ƏBU LÜBABƏ:

Tövbələri ilə məşhur olan səhabə

ƏBU MUSA ƏL-ƏŞARİ:

Qurani-kərimi ən yaxşı oxuyan səhabələrdən

ƏBU SƏİD əl-HUDRİ:

Çox hədis rəvayət edən 7 səhabələrdən biri

ƏBU SƏLƏMƏ:

Tək başına hicrət edən səhabə

ƏBU TALHA:

Peyğəmbərimizin fədaisi

ƏBU ZƏR əl-ĞİFARİ:

Bəni-ğifar qəbiləsinin rəisi

ƏBÜDDƏRDA:

O dövrdə hakimlik vəzifəsini yerinə yetirən səhabələrdən

ƏNƏS ibn MALİK:

Peyğəmbərimizin (səv) xidmətçisi

ƏRKAM ibn ƏBİL ƏRKAM:

Evi ilk dəfə vəqf olan səhabə

ƏSAD ibn ZÜRARƏ:

Cahiliyyə dövründə də tək bir Allaha inanan səhabə

FEYRUZ ibn DEYLƏMİ:

Yəmənli səhabələrdən

ABDULLAH ibn ÖMƏR:

Ən çox hədis bilən səhabələrdən

ABDULLAH ibn RƏVAHA:

Peyğəmbərimizin (səv) şairi

XƏBBAB ibn ƏRƏT:

İlk müsəlman səhabələrdən

XALİD ibn SƏİD ibn əl-AS:

İlk müsəlman olan səhabələrdən

HƏNZƏLƏ ibn ƏBU AMİR:

Ühüd döyüşündə şəhid olan səhabə

HÜBEYB ibn ADİY:

Dar ağacında ilk namaz qılan səhabə

HÜZEYFƏ ibn YƏMƏN:

Peyğəmbərimizin (səv) sirdaşı

HZ.HƏMZƏ:

Şəhidlərin ən ucası

KAB ibn MALİK:

Peyğəmbərimizin (səv) şairlərindən

MİQDAD ibn ƏSVƏD:

Peyğəmbərimizin (səv) süvarilərindən

MUHAMMƏD ibn MƏSLƏMƏ:

Peyğəmbərimizin (səv) fədailərindən

MUSAB ibn ÜMEYİR:

İslamda ilk müəllim

NOVFƏL ibn HARİS:

Həşimoğullarının ən yaşlısı

OSMAN ibn MAZUN:

Mədinədə ilk vəfat edən mühacir səhabə

OSMAN ibn TALHA:

Kəbəyə xidmət edən səhabə

SABİT ibn QEYS:

Peyğəmbərimizin (səv) xətiblərindən

SAD ibn MUAZ:

Ənsarın ən xeyirlilərindən

SAD ibn RƏBİ:

Şəhid olanda nəsihət edən səhabə

SƏİD ibn ƏMİR:

Hz.Ömərə bənzəyən idarəçi

SƏLİM MÖVLA ƏBU HÜZEYFƏ:

Quranı ən yaxşı oxuyanlardan

SƏHL ibn HƏNİF:

Əshabi-kiramın oxucularından

SƏHL ibn SAD:

Mədinədə sonuncu vəfat edən səhabə

SƏLƏMƏ ibn ƏKVA:

Piyadalardan ən xeyirlisi

SƏLƏMƏ ibn HİŞAM:

Qardaşları tərəfindən işgəncə görən səhabə

SƏLMAN FARSİ:

Əhli beytdən olan iranlı səhabə

SƏVBAN:

Rəsullulahın xidmətçisi

SÜMAMƏ ibn ÜSAL:

Yəmamə qəbiləsinin başçısı

TUFEYL ibn AMR:

Devs qəbiləsinin bütlərini qırıb müsəlman olmalarına vəsilə olan şair səhabə

ÜBADƏ ibn SAMİT:

Akabe beyəti zamanı qövmünün təmsilçisi olan səhabə

ÜKBƏ ibn AMİR:

Əshabı-suffa nümayəndəsi, Peyğəmbərimizin (səv)          tələbəsi

ÜBEYY ibn KAB:

Qiraəti ilə məşhur olan səhabə

ÜSAMƏ ibn ZEYD:

Rəsulullahın ən çox sevdiyi səhabələrindən

ÜSEYD ibn HUDEYİR:

Əshabi-kiramın bayraqdarlarından

VƏLİD ibn VƏLİD:

Qardaşları tərəfindən işgəncəyə məruz qalan səhabə

ABDULLAH ibn ƏTİQ:

Mədinənin ilk müsəlmanlarından

ABDULLAH ibn ÜMMİ MƏKTUM:

Peyğəmbərimizin (səv) ilk müəzzinlərindən

ABBAS ibn ÜBADƏ:

Ənsarın mühaciri deyə tanınan səhabə

CUVEYRİYYƏ BİNTİ HARİS:

Möminlərin analarından

ƏBU RAFİ:

Peyğəmbərimizin (səv) azad olunan kölələrindən

ƏBU SÜFYAN ibn HARİS:

Peyğəmbərimizin (səv) süd qardaşı

FATİMƏ BİNTİ ƏSƏD:

Hz.Əlinin anası

HƏCCAC BİN İLAT:

Məkkə səhabələrindən

XƏDİCƏTÜL KÜBRA:

Peyğəmbərimizin (səv) ilk xanımı


HAFSA BİNTİ ÖMƏR:

Peyğəmbərimizin (səv) xanımlarından

XALİD ibn VƏLİD:

Allahın qılıncı ləqəbi ilə məşhur olan başçı səhabə

HƏLİMƏ XATUN:

Peyğəmbərimizin (səv) süd anası

HAMNƏ BİNTİ CAHŞ:

Peyğəmbərimizin (səv) xalası qızı

HANSA XATUN:

Məşhur şair qadın səhabələrdən

HASSAN ibn SABİT:

Peyğəmbərimizin (səv) şairlərindən

XATİB ibn ƏBİ BƏLTƏA:

Peyğəmbərimizin (səv) elçilərindən

HZ.AİŞƏ-İ Siddiqə:

Peyğəmbərimizin (səv) xanımlarından

HZ.FATİMƏ:

Peyğəmbərimizin ən sevgili kəriməsi

HZ.HƏSƏN:

Peyğəmbərimizin ən sevdiyi nəvələrindən biri, hz.Əli və           hz.Fatimənin böyük oğlu

Hz.HÜSEYİN:

Hz.Əli ve hz.Fatimənin oğlu, Peyğəmbərimizə (s.ə.v)      bənzəyən nəvəsi

HZ.REYHANƏ:

Peyğəmbərimizin zövcələrindən biri

HZ.SƏİD ibn ZEYD:

Müsəlmanlığı qəbul etdiyi üçün müşriklərin çoxlu          hücumlarına məruz qalan, Şamın fəthində iştirak edən         səhabə

İKRİMƏ ibn ƏBU CƏHL:

Məşhur İslam ordusu başçılarından

İMRAN ibn HUSAYN:

İki yüzə yaxın hədis nəql edən, yaxşı lider, gözəl geyinən səhabə

KAB ibn ZÜHEYİR:

Peyğəmbərimizin (səv) əbasını verdiyi şair səhabə

KATADƏ ibn NUMAN:

Əshabi-kiramın oxucularından

MEYMUNƏ BİNTİ HARİS:

Peyğəmbərimizin (səv) zövcələrindən biri

MUĞİRƏ-TƏBNİ ŞUBƏ:

Məşhur beş dahidən biri olan səhabə

RİBİ ibn AMİR:

Əshabi-kiramın elçilərindən

SƏD ibn ÜBADƏ:

Ənsarın bayraqdarlarından biri

SƏFİYYƏ BİNTİ ƏBDÜLMÜTƏLLİB:

Peyğəmbərimizin (səv) bibisi

SƏFİYYƏ BİNTİ HUYEY:

Peyğəmbərimizin (səv) zövcələrindən biri

SƏDDAD ibn EVS:

Ailəlikcə müsəlman olan səhabə

SEVDƏ BİNTİ ZƏMA:

Peyğəmbərimizin (səv) zövcələrindən

SÜRAKA ibn MALİK:

Əshabi-kiramın süvarilərindən

UKAYL ibn ƏBU TALİB:

Hz.Əlinin qardaşı

ÜMM-İ EYMƏN:

Peyğəmbərimizin (səv) dayəsi

ÜMM-İ HƏBİBƏ:

Peyğəmbərimizin (səv) zövcələrindən biri

ÜMM-İ XANİÇ:

Hz.Əlinin bacısı

ÜMM-İ HİRAM:

Hələ də Sultan kimi tanınan qadın səhabə

ÜMM-İ RUMAN:

Hz.Əbu Bəkirin xanımı

ÜMMÜ ÜMARƏ

NƏSİBƏ XATUN:

Əshabın qadın qəhrəmanlarından

VƏHŞİ

Yalançı peyğəmbər Müseyləməni öldürən səhabə

ZEYD ibn DƏSİNNƏ:

Dar ağacından Peyğəmbərimizə (səv) salam göndərən səhabə

ZEYD ibn HARİSƏ:

İlk iman gətirən kölə

ZEYD ibn SABİT:

Ən məşhur vəhy katibi olan səhabə

ZEYNƏB BİNTİ CAHŞ:

Peyğəmbərimizin (səv) zövcələrindən

 

 

 
2015-01-09 22:36:14

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
HUSUMETLİ ÇEVRELER TARAFINDAN AVUKATLARIMIZA YÖNELİK SÜRDÜRÜLEN YOĞUN...
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."