Hz. MEHDİ (ə.s.) DÖVRÜNDƏ ƏDALƏT

“Qab su ilə dolduğu kimi dünya sülhlə dolacaq. Heç kəsin arasında bir düşmənlik qalmayacaq və bütün düşmənliklər, boğuşmalar, həsədləşmələr şübhəsiz yox olub gedəcək.”
(Səhihi-Müslim, 1/136)

“... Cənabi-Haqq islamı necə bizimlə başlatmışsa, onunla (həzrəti Mehdi ilə) sona çatdıracaq. Necə bizimlə onlar aralarındakı şirk və ədavətdən (hüsumət və düşmənlikdən) xilas olmuş və ürəklərinə ülfət (dostluq) və söhbət (sevgi) yerləşmişsə (həzrəti Mehdinin gəlişi ilə) yenə elə olacaq.”
(Axırzaman Mehdisinin Əlamətləri, Cəlaləddin Süyuti, s. 20)

“... Onun (həzrəti Mehdinin) dövründə yaxşı insanların yaxşılığı artar, pislərə qarşı belə yaxşılıq edilər.”
(Kitabul-Burhan Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Axırzaman, s. 17)

Hz. MEHDİ   İNSANLAR ARASINDA HAQLA VƏ ƏDALƏTLƏ HÖKM EDƏCƏK

İman edənlərin əfəndisi deyir ki: “... İmam (Hz. Mehdi) nəyin doğru, nəyin səhv olduğunu daha yaxşi bilər. Pis hökmləri üzərinizdən götürüb atacaq. (Hz. Mehdi   təhlükələrinizin önünü kəsəcək, ədalətsiz idarəçilərinizi aradan qaldiracaq və dünyani dürüst olmayanlardan təmizləyəcək. Haqla hərəkət edəcək və sizin aranizda insaflı bir ədalət tərəzisi quracaq... Gözləsəniz, mükafatlandirilacaqsiniz və sizin haqsızlığa düçar edilməyinizin  intiqamını alacaq olanın və haqlarınızın xilaskarının o olduğunu qətiliklə anlayacaqsınız. Həqiqətən, Allah adına and içirəm ki, doğrusu Allah dindar olan və yaxşılıqda olan kəslərlə birlikdədir.”
(Kitabül-Qeybət, [Biharul-Ənvar, cild 51], Ansariyan Nəşriyyat, yığan: Muhammed Baqir əl-Məclisi, İran-Qum, 2003, s. 182)

Hz. MEHDİ, GÖRÜLMƏMİŞ BİR ƏDALƏT ANLAYIŞINA SAHİB OLACAQ.

“Qiyamətin qopmasına zamanda yalnız bir gündən başqa vaxt qalmasa da, Allah mənim əhli-beytimdən bir şəxsi göndərəcək, yer üzü zülmlə dolduğu kimi, O, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.“
(Sünəni-Əbu Davud, 5/92)

“Hz. Mehdi məndəndir, yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi, ONU DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.”
(Sünəni-Əbu Davud, 5/93)

“Bu (amir) da (Hz. Mehdi) insanlar yer üzünü daha əvvəl zülm ilə doldurduqları kimi, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.”
(Sünəni-İbni Macə, 10/348)

“Zülm və fisqlə dolu olan DÜNYA O (Hz. MEHDİ) GƏLDİKDƏN SONRA ƏDALƏTLƏ DOLUB DAŞACAQ.”
(Əl-Qövlül-Müxtəsər Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Müntəzər, s. 20)

“Hz. MEHDİNİN ZAMANINDA ƏDALƏT O QƏDƏR ÇOX OLACAQ Kİ, məcbur alınan hər mal sahibinə geri qaytarılacaq.”
(Əl-Qövlül-Müxtəsər Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Müntəzər, s. 23)

“ONUN (Hz. MEHDİNİN) ƏDALƏTİ HƏR YERİ ÖRTƏCƏK və insanlar arasında Hz. Peyğəmbərin sünnəsi ilə hərəkət edəcək. Hətta mala ehtiyacı olan kim varsa, çağırmasını söyləyəcək, o adam əmrini yerinə yetirdiyində yalnız bir adam gələcək.”
(Əl-Qövlül-Müxtəsər Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Müntəzər, s. 20)

“Hz. Mehdiyə aralarında qadınların da olduğu 314 adam beyət edəcək və hər zalım onun qarşısında məğlub olacaq. ZAMANI O QƏDƏR ƏDALƏTLİ OLACAQ Kİ, QƏBİRDƏKİ ÖLÜLƏR DİRİLƏRƏ QİBTƏ EDƏCƏK...”
(Əl-Qövlül-Müxtəsər Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Müntəzər, s. 22) 

“İnsanlar bal arılarının pətəkləri ətrafında toplanması kimi, Hz. Mehdinin ətrafında toplaşarlar. DAHA ƏVVƏL ZÜLMLƏ DOLU OLAN DÜNYANI O, ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. ƏDALƏTİ O CÜR OLAR Kİ, YUXUDA OLAN BİR KİMSƏ BELƏ OYANDIRILMAZ VƏ BİR DAMLA QAN BELƏ AXIDILMAZ. DÜNYA SANKİ ƏSRİ-SƏADƏT DÖVRÜNƏ GERİ DÖNƏR.”
(Əl-Qövlül-Müxtəsər Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Müntəzər, s. 29)

“Dünya həyatının bir günü qalsa, Allahu təala o günü uzadar, mənim əhli-beytimdən birini göndərər. Onun adı mənim adıma uyğun gələr. Atasının adı atamın adına uyğun gələr. ZÜLM VƏ PİSLİKLƏ DOLMUŞ DÜNYANI ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURACAQ.”
(Böyük Fitnə Məsih Dəccal, Saim Güngör, “Pamuk” Nəşrləri, s. 80)
(Əbu Davud və Tirmizi / Böyük Hədis Külliyyatı, Rudani, 5-ci cild, s. 365)

“Həzrəti Mehdi ilə müjdələnin. O, Qureyşdən və əhli-beytimdən bir adamdır. O, insanların ixtilaf və ictimai sarsıntılar içində olduqları bir sırada çıxar. O (Hz. MEHDİ) YER ÜZÜNÜ ÖZÜNDƏN ƏVVƏL ZÜLM VƏ TƏZYİQLƏ DOLDURULDUĞU KİMİ, ƏDALƏT VƏ İNSAF İLƏ (mərhəmətlə) DOLDURAR.”
(Həzrəti Əbu Səid əl Hudri r.ə. / Ramuz Əl-Əhadis 1-ci cild, səhifə 7, nömrə 7)
(Kitabül-Burhan Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Axırzaman, s. 13)

“O, (Hz. MEHDİ) ƏRŞƏ SAHİB OLAR VƏ ÖZÜNDƏN ƏVVƏL TƏZYİQ VƏ ZÜLMLƏ DOLU OLAN ƏRŞİ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR. Sizdən ona kim çatsa, qarın üstündə sürünərək belə olsa, gəlib ona qatılsın. Çünki o, Hz. Mehdidir.”
(Kitabül-Burhan Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Axırzaman, s. 14)
(Həzrəti İbni Məsud r.ə., (Böyük Qiyamət Əlamətləri, 135/3)

“Yer üzü zülm və düşmənliklə dolduqdan sonra mütləq mənim əhli-beytimdən biri (Hz. Mehdi) çıxar VƏ NECƏ DAHA ƏVVƏL ZÜLM VƏ DÜŞMƏNLİKLƏ DOLUDURSA, O, DÜNYANI ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.”
(Kitabül-Burhan Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Axırzaman, s. 11)

“Məndən sonra ... ƏHLİ BEYTİMDƏN BİRİ (Hz. MEHDİ) GƏLƏR, O, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURAR.”
(Həzrəti Əbdürrəhman İbni Qeys r.ə. / Ramuz əl-Əhadis 2-ci cild, səhifə 518, Nömrə 4)

“Yer üzü zülm və düşmənliklə dolmadıqca qiyamət qopmaz. DAHA SONRA ƏHLİ-BEYTİMDƏN VƏ MƏNİM SOYUMDAN BİRİ ÇIXAR, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ DÜRÜSTLÜKLƏ DOLDURAR.”
(İmam Əhməd, İbni Hibban, Hakim.)

“Dünyada tək bir gün qalsa belə, (qiyamət qopmadan) Allah o günü uzadacaq, adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun ƏHLİ-BEYTİMDƏN MÜTLƏQ BİRİ GƏLƏCƏK, DAHA ƏVVƏL ZÜLM VƏ HAQSIZLIQLA DOLU OLAN YER ÜZÜNÜ ƏDALƏT VƏ İNSAFLA (mərhəmətlə) DOLDURACAQ.”
(Əbu Davud və Tirmizi / Böyük Hədis Külliyyatı, Rudani 5-ci cild, səhifə 365)

“Heç şübhə yoxdur ki, ərş cəvir (haqsızlıq, kədər) və zülmlə dolacaq. Zülm və cəvirlə dolduğu o zaman ALLAH ƏHLİ-BEYTİMDƏN ADI MƏNİM ADIMDA, ATASININ ADI ATAMIN ADINDA BİRİNİ GÖNDƏRƏR, DÜNYANI ƏDALƏTLƏ VƏ NƏSAFƏTLƏ DOLDURAR. Əvvəl zülm və cəvirlə (haqsızlıqla, kədərlə) dolduğu kimi.”
(Həzrəti-Müaviyə İbni Quran r.ə. / Ramuz Əl-Əhadis 2-ci cild, səhifə 346, nömrə 6)

“Dünyadan yalnız bir gün qalsaydı belə, CƏNABİ ALLAH mütləq zülm və cəvir ilə (haqsızlıqla, kədərlə) doldurduğu YER ÜZÜNÜ DÜZGÜNLÜK VƏ ƏDALƏTLƏ DOLDURMAQ ÜZRƏ, ADI ATAMIN ADINA UYĞUN GƏLƏN, MƏNDƏN (ƏHLİ BEYTİMDƏN) BİRİNİ GÖNDƏRMƏK ÜÇÜN O GÜNÜ UZADARDI.”
(Əbu Davud və Tirmizi)

Əli bin Əbu Talibdən (rə) rəvayət edilmişdir: Rəsulullah əleyhissəlam belə buyurmuşdur:

“Dəhrdən bir gündən başqa qalmamış olsaydı belə, Allah ƏVVƏLDƏN ZÜLMLƏ DOLDURDUĞU KİMİ, ONU ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ ƏHLİ-BEYTİMDƏN BİRİNİ MÜTLƏQ GÖNDƏRƏRDİ.”
(Əbu Davud)
(Fi Zilalil- Quranda Qiyamət və Əlamətləri, Əhməd Faiz, 1993, s. 113)

“Ya Abbas, bu işi Allah mənimlə başlatdı. Sənin sülaləndən biri ilə bitirəcək. O CAVAN (Hz. MEHDİ) DÜNYANI ƏVVƏLCƏ ZÜLMLƏ DOLDUĞU KİMİ, TƏKRAR ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ...”
(Həzrəti Əmmar İbni Yasər RƏ (Böyük Qiyamət Əlamətləri, 498/1)

“YER ÜZÜ ZÜLM VƏ İŞGƏNCƏ YERİNƏ ƏDALƏTLƏ DOLACAQ. (Hz. MEHDİ) HƏR ŞEYİ HAQQ VƏ ƏDALƏT ÖLÇÜLƏRİYLƏ BƏRABƏR BİR HALDA PAYLAYACAQ. Beləcə, yer və göy sakinləri ondan razı olduqları kimi, havadakı quşlar, meşədəki yırtıcı heyvanlar, dənizdəki balıqlar belə məmnunluq hissi keçirəcəklər.”
(İmam Süyuti, Qiyamət Əlamətləri, Ölüm və Diriliş, s. 1699, s. 175)

Əbu Həmzeyi-Somalidən: Bir gün imam Muhamməd Baqir əleyhissalamın yanında oturmuşdum. Yanındakılar dağılışıb getdikdən sonra mənə belə buyurdu:

“Ey Əbu Həmzə! Allahın yanında dəyişməyəcək olan qəti hökmlərdən biri Hz. Mehdimizin qiyamıdır... YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUQDAN SONRA ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ OLAN Hz. MEHDİ...”
(Şeyx Muhammed b.İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani s. 90-91)

Abdi-Hayrdan: Əmirəlmöminin Əli bin Əbi Talib əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim: Rəsulullah (səllallahu əleyhi və alih) mənə belə buyurdu:

“...(Hz. MEHDİ) Adı mənim adımdan olan YER ÜZÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLUNCA ÇIXACAQ VƏ ONU ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ.”
(Şeyx Muhammed b.İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani s. 97-98)

İmam Zeynalabidin əleyhissalamın nəvəsi Əli bin Ömər deyir ki: İmam Əbu Abdullah, Cəfəri-Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

“MƏNİM ÖVLADLARIMDAN OLAN QAİM (Hz. MEHDİ)... YER ÜZÜNÜ ZÜLM VƏ CƏFA İLƏ DOLDUĞU KİMİ, ƏDALƏT VƏ BƏRABƏRLİKLƏ DOLDURACAQ.”
(Şeyx Muhammed b.İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani s. 217)

İshaq bin Qalibdən: İmam Cəfəri-Sadiq əleyhissalam Hz. Mehdinin hal və xüsusiyyətlərini bildirən bir xütbəsində belə buyururdu:

“GENİŞ NURU, MƏŞHUR ŞƏFASI İLƏ AÇIQ, HAQQ VƏ AŞKAR BİR BƏYANLA ƏDALƏTİ TƏTBİQ EDƏR. “
(Şeyx Muhammed b.İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani s. 267)

Cabir bin Abdullah Ənsari deyir:

“VƏ YER ÜZÜ ZÜLM, HAQSIZLIQ, ŞƏR İLƏ DOLDUĞU KİMİ, Hz. MEHDİ ONU ƏDALƏT, BƏRABƏRLİK VƏ NUR İLƏ DOLDURACAQ.”
(Şeyx Muhammed b.İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani s. 278)

…İbni Əbu Həmzədən:

“ONA (HƏZRƏTİ MEHDİYƏ) ƏDALƏT, İNSAF (mərhəmət) VƏ EHSDAN (yaxşılıq etmə) SİFƏTLƏRİ HƏDİYYƏ EDİLMİŞDİR.
(Şeyx Muhammed b.İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani s. 287)

Hişam bin Salim deyir: İmam Cəfəri-Sadiq əleyhissalam belə buyurdu:

“Həzrəti Mehdinin zühuruna qədər xalqın hər sinfi xalqa hökm sürəcək. Belə ki, artıq heç kim “Əgər biz hökumət etsəydik, ədaləti tətbiq edərdik” deyə bilməyəcək. DAHA SONRA QAİM (HƏZRƏTİ MEHDİ) ƏLEYHİSSALAM HAQQ VƏ ƏDALƏTLƏ QIYAM EDƏCƏK.”
(Şeyx Muhammed b.İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani s. 322)

Fəzl bin Yəsar belə deyir: İmam Cəfəri-Sadiq əleyhissalamın belə buyurduğunu eşitdim:

“ALLAHA AND OLSUN Kİ, EYNİLƏ İSTİ VƏ SOYUĞUN EVLƏRİNƏ DOLDUĞU KİMİ, HƏZRƏTI MEHDİNİN ƏDALƏTİ DƏ ONLARIN EVİNƏ DOLACAQ.”
(Şeyx Muhammed b.İbrahimi-Numani, Qeybəti-Numani s. 351)

“Həzrəti Mehdi mənim əhli-beytimdən və mənim nəslimdəndir. O, (HƏZRƏTİ MEHDİ) YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.”
(Ölüm, Qiyamət, Axirət və Axırzaman Əlamətləri, İmam Şarani, Bədir Nəşriyyat, s. 438, (816))

“HƏZRƏTİ MEHDİ ƏDALƏTLİ BİR HAKİM OLARAQ ÇIXACAQ... “
(Əl-Qövlül-Müxtəsər Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Müntəzər, s. 31)

“HƏZRƏTİ MEHDİNİN ƏDALƏTİ ELƏ OLACAQ Kİ, HEÇ KİMƏ HEÇ BİR ŞEYDƏ, HEÇ BİR ŞƏKİLDƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK. “
(Kafi, c. 4, s. 427)

“Həzrəti Mehdinin mühakimə və hökmlərində, həzrəti Mehdinin hökumətində KİMSƏYƏ BİR İYNƏ UCU QƏDƏR BELƏ ZÜLM VƏ HAQSIZLIQ EDİLMƏYƏCƏK VƏ KİMSƏ TƏHQİR EDİLMƏYƏCƏK. “
(Əl-Mehdiyyil-Məvud, c. 1, s. 280, 283, 284)

“HƏZRƏTİ MEHDİ ƏDALƏT ÖLÇÜSÜNÜ VƏ TƏRƏZİSİNİ XALQIN ARASINDA BURAXACAQ VƏ BELƏCƏ, HEÇ KİM BAŞQA BİRİNƏ ZÜLM EDƏ BİLMƏYƏCƏK. “
(Əl-Mehdiyyil-Məvud, c. 1, s. 280, 283, 284)

“Həzrəti Mehdi qiyam etdiyində -bəzi çətinliklər çıxdıqdan və döyüşlərdən sonra- ZÜLM VƏ HAQSIZLIĞI ORTADAN QALDIRACAQ VƏ YER ÜZÜNÜN HƏR YERİNİ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ. “
(Biharül-Ənvar, c. 51, s. 146)

“(HƏZRƏTİ MEHDİ) HEÇ KİMİ BAŞQASINDAN ÜSTÜN TUTMAYACAQ. “
(Əl-Mehdiyyil-Məvud, c. 1, s. 264, 275, 277, 285, 287, 288, 311, 318, c. 2, s. 11)

Əbu Səid Hudri də Peyğəmbərin (səllallahu əleyhi və səlləm) minbər üzərində belə buyurduğunu nəql edir: “Əhli-beytimdən olan vəd edilmiş HƏZRƏTİ MEHDİ AXIRZAMANDA ZÜHUR EDƏCƏK. Göy ona yağışını yağdıracaq və yer ona bitkilərini bitirəcək. İNSANLAR YER ÜZÜNÜ ZÜLMLƏ DOLDURDUQDAN SONRA O, YER ÜZÜNÜ ƏDALƏTLƏ DOLDURACAQ.”
(Biharul-Ənvar, c. 51, s. 74, İsbatul-Hudat, c. 7, s. 9)

“HƏZRƏTİ MEHDİ BÜTÜN QƏM VƏ ZÜLMƏTLƏRİ ARADAN QALDIRACAQ GÜNƏŞDİR. Ehsanda olduğu zaman çox bərəkətli bir yağışdır.”
(Muhammed B. Rəsul Əl-Hüseyn Əl-Bərzənci, Qiyamət Əlamətləri, s. 188)

BƏDİÜZZAMAN “HƏZRƏTİ MEHDİNİN BÜTÜN DÜNYAYA ƏDALƏT VƏ HAQQANİYYƏT GƏTİRƏCƏYİNİ” BİLDİRMİŞDİR.

“...Yüzlərlə qüdsi qəhrəmanları yetişdirən və minlərlə mənəvi amirləri ümmətin başına keçirən və Quran əsasının mayası ilə, imanın nuru ilə və islamın şərəfi ilə bəslənib təkəmmül edən əhli-beyt, əlbəttə, axırzamanda Peyğəmbərimizin yolunu, Quranın əsasını və mahiyyətini, sünneyi-Əhmədiyyəni yenidən canlandırmaqla, hamıya eşitdirməklə, tətbiq etməklə amirləri olan böyük həzrəti Mehdinin yüksək ədalətini, haqq və ədalətə uyğunluğunu, doğruluğunu dünyaya göstərmələri çox məqbul olmaqla yanaşı, çox lazım, zəruri və insanların cəmiyyət həyatındakı qaydalarının gərəyidir. “
(Şüalar, s. 456)

“Dünya hərc-mərclik (fitnə) içində qaldığında, fitnələr zühur etdiyində, yollar kəsildiyində, bəziləri bəzisinə hücum etdiyində, böyük kiçiyə mərhəmət etmədiyində və böyüyə təmkinli davranmadığında Allah bu sırada onlardan ədavətin kökünü kəsib dəlalət qalalarını fəth edəcək və əvvəlcə, mənim dəstək olduğum kimi, axırzamanında dinə dəstək olacaq, əvvəldən zülmlə dolu olan dünyanı ədalətlə dolduracaq birini (Mehdini) göndərəcək.“
(Kitabül-Burhan Fi Əlamətil Mehdiyyil-Axırzaman, s. 12)

“MEHDİNİ İZLƏYƏNLƏR ONA SIĞINARLAR, BAL ARILARININ KRALİÇA ARIYA SIĞINDIQLARI KİMİ (ONUN YANINDA GÜVƏNLİK VƏ HÜZUR TAPARLAR), o, yer üzünü ədalət və dürüstlüklə dolduracaq. “
(Kitabül-Burhan Fi Əlamətil-Mehdiyyil-Axırzaman, s. 11)

2010-03-02 16:32:15

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."