Çətinliklərlə qarşılaşan səhabələrin şərəfli həyatları

Peyğəmbər Əfəndimizi (s.ə.v) şəxsən tanıyan, onunla birlikdə yaşamaq şərəfinə nail olmuş möminlərdən ibarət Səhabə-i Kiramın həyat və əxlaqları İslam tarixi boyunca yaşamış bütün müsəlmanlar üçün böyük şövq qaynağı olmuşdur. Xanım ya da kişi olmasından aslı olmayaraq cəsarət, əzm və qərarlılıqları, güclü imanları, gördükləri bütün təzyiq və zülmlərə baxmayaraq Allah və Elçisinə (s.ə.v) olan sədaqətləri, Rəsulullahın (s.ə.v) nəfsini öz nəfslərindən üstün tutmaları əsrlərdir İslam tarixində şərəflə xatırlanır.

Uca Allah Səhabə-i Kiramın ixlaslı hərəkətlərini tarix boyunca yaşamış bütün Müsəlmanlar üçün nümunə vermişdir. Onların yaşadıqları dövrün çox çətin şərtləri altında apardıqları əsl mübarizə, yaşadıqları dərin iman sevinci və sədaqəti, Allah`a olan sevgiləri, Peyğəmbərimizə (s.əv.) olan məhəbbətləri Allah`ın izi ilə İslamın qısa müddətdə bütün dünyaya yayılmasına və insanların kütləvi şəkildə haqq din əxlaqına yönəlməsinə səbəb olmuşdur.

Allah yolunda apardıqları bu müqəddəs mübarizə zamanı təzyiq, əziyyət və zülmə məruz qalan qiymətli səhabələr kimi, "Yoxsa sizdən əvvəl gəlib-keçənlərin halı başınıza gəlmədən cənnətə girəcəyinizimi sandınız?…" (Bəqərə surəsi, 214) ayəsinə uyğun olaraq, tarix boyunca digər möminlərin də başından bənzər hadisələr keçmişdir. Ancaq bütün bu mənfi şərtlərə və maneələrə baxmayaraq, səbir və iradə ilə müqavimət göstərən möminlər, Allah`ın izni ilə, çox şərəfli həyat yaşamışlar və bu gün onları bütün müsəlmanlar böyük hörmətlə yad edirlər.

Ümmü Gülsüm Binti Ukbə (ə)

Məkkəli olan Ümmü Gülsüm Binti Ukbə Qureyş qəbiləsinə mənsub xanım səhabələrdəndir. Allah və Rəsuluna (s.ə.v) hicrət etmək üçün Məkkədəki evini tərk edib, Mədinəyə tək başına gələrək hicrət etmək əzm və cəsarətini göstərmiş mühacir xanımdır. Ümmü Gülsüm Binti Ukbə hz. Osmanın eyni anadan olan bacısıdır. Atası Ukbə bin Əbi Muayt isə Peyğəmbər Əfəndimizə (s.ə.v) və İslam əxlaqına kin və düşmənçilik bəsləyən insan idi.

Ümmü Gülsüm Binti Ukbə Məkkədə müsəlmanlığı qəbul edərək Rəsulullaha (s.ə.v) beyət edəndən sonra digər müsəlmanlar kimi işgəncəyə məruz qalmışdı. Din əxlaqını tərk etməsi üçün başda atası olmaqla, müşriklərdən zülm və təzyiq görmüş, lakin bütün təzyiqlərə baxmayaraq, Allah`a və Rəsuluna olan sevgi, bağlılıq və din əxlaqından əsla əl çəkməyərək bütün möminlərə nümunə olmuşdur. Ailəsindən gördüyü təzyiqlərə görə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) və mömin qardaş-bacıları ilə birlikdə Mədinəyə köç edə bilməyib, yeddi il boyunca Məkkədə müşriklərin arasında tək başına yaşamaq məcburiyyətində qalmışdır. Yeddi ildən sonra bütün təhlükə və maneələrə baxmayaraq, çox böyük iradə və cəsarət göstərərək Mədinəyə, Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v) və mömin qardaşlarının yanına tək başına hicrət etmişdir. Mədinəyə çatanda "Məni müşriklərə geri döndərməyin" deyərək hz.Məhəmmədə (s.ə.v) sığınmışdır.

Ümmü Gülsüm Binti Ukbə, Uca Allah`ın təqdir etdiyi qədərə hər mühit və şərtdə təslim olan imanlı xanım idi. Yeddi il boyunca ailəsinin təzyiqi ilə Məkkə müşriklərinin arasında yaşadığı çətin imtahan mühitində Allah`a sığınaraq, Ona dua edərək güc tapmış və sonunda Mədinəyə hicrət edərək Peyğəmbərimizin (s.ə.v) yanında rahatlıq və hüzura qovuşmuşdur. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, tək başına hicrət səfəri, iman şövqü, göstərdiyi səy və fədakarlıqlarla möminlərə nümunədir.

Fatimeyi Zəhra (ə)

Fatimeyi Zəhra və ya əz-Zəhra kimi də tanınan hz.Fatimə hz.Məhəmmədin (s.ə.v) ilk xanımı hz. Xədicədən olan qızı, dördüncü İslam xəlifəsi hz.Əlinin həyat yoldaşı və seyidlərin anasıdır. Qiymətli Peyğəmbərimizin (s.ə.v) nəsli hz.Fatimə vasitəsilə davam etmişdir. Hz.Fatimə və hz.Əlinin 2 oğlu (hz.Həsən və hz.Hüseyn) və 2 qızı (hz.Zeynəb və hz.Ummü Gülsüm) olmuşdur.

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) ən kiçik qızı olan hz.Fatimə hicrətdən on üç il əvvəl Məkkədə doğulmuşdur. Ona Fatimə adı verilməsi ilə bağlı bir hədsidə Peyğəmbərimiz (s.ə.v) belə buyurmuşdur:

Deylemi Əbu Hureyrədən (ə) rəvayət etmişdir:

"Onu sevənləri Allah`ın Cəhənnəmdən uzaqlaşdıracağı üçün qızıma Fatimə adını verdim." 1

Gözəl əxlaqına görə "ağ üzlü, nur, ağ, parlaq və işıqlı" mənalarını verən "Zəhra" və "dünyəvi həvəslərdən uzaq, ibadət üçün özünü Allah`a həsr edən, iffətli və namuslu" mənasını verən "Betül" ləqəbləri verilmişdir. Çox kiçik yaşlarından nümunəvi əxlaqa sahib olan hz.Fatimə son dərəcə təvazökar, söz və davranışlarında ağır xanım idi. Daim az və hikmətli danışardı.

Kiçik yaşına baxmayaraq İslam əxlaqına uyğun yaşamağın verdiyi iman gücü ilə Peyğəmbər Əfəndimizə (s.ə.v) kömək etmiş və atasının yanından ayrılmayaraq Qureyş kafirlərinin işgəncələrinə qarşı böyük əzm göstərmişdir. Məkkədə müsəlmanlara edilən təzyiq və zülmün artdığı dövrdə Rəbbimizin Peyğəmbərimiz (s.ə.v) verdiyi hicrət izni ilə, atası ilə birlikdə Mədinəyə köç etmişdir.

Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v) vəfatından altı ay sonra vəfat etmiş, gənc yaşında göstərdiyi iman, iradə və şövq ilə nümunəvi həyat sürmüşdür.

Zeynəb Binti Əli b.Əbu Talib (ə)

Hz.Zeynəb (ə) Peyğəmbərimizin (s.ə.v) nəvəsi və hz.Fatimənin (ə) sevimli qızıdır. Rəsulullahın (s.ə.v) vəfatından beş il əvvəl dünyaya gələn hz.Zeynəb ağıllı, dürüst və ədəbi danışan bir xanım idi. Anası Fatimə əz-Zəhradan və Əsmə binti Umeysdən hədis rəvayət etmişdir.

Əməvi xəlifəsi Müaviyənin oğlu olan Yezidin çıxardığı Kərbəla hadisəsində bütün möminlərə nümunə olan cəsarət göstərərək qardaşı hz.Hüseynin yanında olmuşdır. Hz.Hüseyn və yanında olan təxminən 72 nəfər şəhid edildikdən sonra əsir alınan hz.Zeynəb hər cür təzyiqə baxmayaraq, Uca Allah`a olan sevgisini və İslam əxlaqının gözəlliklərini təbliğ etməkdən boyun qaçırmamışdır. Qardaşı və digər möminlərin şəhadətindən sonra əsarət altına alınan hz.Zeynəb ona mənəvi təzyiq göstərən Ubeydullah b. Ziyada : "Bizləri Məhəmməd (s.ə.v) ilə şərəfləndirən və tərtəmiz edən Allah`a həmd olsun! Onların qədərinə ölüm yazılmışdı. Onlar da öldürüləcəkləri yerə gəldilər. Allah onları və səni bir araya gətirəcək və sizlər Onun hüzurunda mühakimə olunacaqsınız." deyə cavab verir. Bu, onun mömin qardaşlarına olan sevgisinin və Allah`a olan güclü təvəkkülünün açıq dəlillərindən biridir. Yezidin məhkəməsinə çıxarıldıqda hz.Zeynəb bir daha böyük cəsarət göstərərək Yezidin xəlifəliyinin etibarsız olduğunu elan etmişdir. 2

Hz.Zeynəb, Hicri 65 (684-685) ildə Misirdə vəfat etmiş və Kanatırü's-Siba adlı yerdə dəfn edilmişdir. 3

Hamnə Binti Cahş (ə)

Peyğəmbərimiz hz.Məhəmmədin (s.ə.v) bibisi qızı və xanımlarından Zeynəb binti Cahşın (ə) da bacısıdır. Beləliklə, Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v) yaxın qohumlarından biri idi.

Hz. Hamnə Rəsulullaha (s.ə.v) ilk beyət edən və İslamla ilk şərəflənən xanımlardandır. Bütün qəlbi ilə Uca Allah`a və Rəsuluna (s.ə.v) təslim olmuş, Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bildirdiyi əmr və qadağalara könüldən itaət etmiş xanımdır.  O dövrdə müşriklərin etdikləri bütün təzyiq və zülmlərə imani yetkinliklə müqavimət göstərmiş və imanından əl çəkməmişdir. Özü kimi qiymətli səhabə olan yoldaşı Musab Bin Umeyr (ə) ilə birlikdə İslam əxlaqını yaşamaq məqsədi ilə müşriklərə qarşı iman mübarizəsini davam etdirmişlər. Məkkədə zülmlər artanda Peyğəmbərimiz (s.ə.v) ilə birlikdə hərəkət edərək Mədinəyə köç edən ilk xanım səhabələrdən olmuşdur.

Musab bin Umeyr (ə)

Məkkənin zəngin ailələrindən birinə mənsub olan Musab bin Umeyr (ə) İslamı qəbul edən ilk müsəlman xanımlardan olan Hamnə Binti Cahşın yoldaşıdır. Zənginlik və ehtişam içində yaşayan hz.Musab Peyğəmbər Əfəndimizin (s.ə.v) insanları İslam əxlaqına dəvət etdiyini öyrəndikdə vaxt itirmədən hz.Məhəmmədə (s.ə.v) tabe olub müsəlman olmuşdur. Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.v) bu qiymətli səhabəmiz haqqında belə buyurmuşdur:

"Məkkədə Musab b. Umeyrdən daha gözəl geyinən, daha yaraşıqlı və nemətlər içində yaşayan başqa gənc görmədim."4

O dövrdə Məkkədə müsəlmanlara güclü təzyiq olunduğu üçün müsəlman olduğunu ailəsindən gizləmək məcburiyyətində qalsa da, Peyğəmbərimizi (s.ə.v) gizlicə ziyarət etməyə davam etmişdir. Gizlicə namaz qıldığı ailəsi tərəfindən öyrənildikdə qohumları onu həbs edir. O da Həbəşistana hicrət imkanı yaranan kimi, ilk karvan ilə birlikdə din əxlaqını daha rahat şəkildə yaşaya bilmək üçün Həbəşistana hicrət etmişdir. Ailəsinin təqdim etdiyi ehtişamlı həyatdan heç düşünmədən üz çevirmişdir. Bütün təzyiqlərə baxmayaraq, İslam əxlaqına tabe olmağı seçən hz.Musabı Həbəşistandan qayıdandan sonra ailəsi yenidən həbs etmək istəsə də, qarşılarında ürəyi İslam və imanla dolu, güclü bir gənc gördüklərində göstərdikləri təzyiqi yüngülləşdirmək məcburiyyətində qalmışdı.

Bundan sonra Mədinədə İslamı qəbul etmiş bir qrup müsəlman hz.Məhəmməddən (s.ə.v) özlərinə İslam əxlaqını izah etmək və İslamı digər insanlara da təbliğ etmək üçün təlimçi istəyirlər. Rəsulullah (s.ə.v) hz.Musabı Mədinəyə gedib bu vəzifəni icra etmək üçün vəzifələndirmişdir. Beləliklə, o, Mədinəyə ilk köç edən səhabə olmuşdur. Nəzakəti, məhəbbəti, təvazökarlığı və mərhəməti ilə Mədinəlilərin könüllərini İslam əxlaqı ilə isindirmişdir. Onun insanlara gülər üzlə, səmimi və xoş münasibəti, onlarla sıx əlaqəsi könülləri sevimli Peyğəmbərimizə (s.ə.v) və İslam əxlaqına bağlamışdır. Bir il sonra həcc zamanı Məkkəyə gələn hz.Musab İslamın Mədinədə sürətlə yayılmasını devimli Peyğəmbərimizə (s.ə.v) “İslamın girmədiyi və danışılmadığı ev qalmadı" sözləri ilə müjdələmişdir.”5

Musab Bin Umeyrin (ə) İslam əxlaqını təbliğ etmək üçün göstərdiyi həyəcan, eşq, məhəbbət, əzm və həssaslığı ilə nümunə götürüləcək ən gözəl davranışlarlardan olmuşdur. O, yumşaq xasiyyətli, mərhəmətli və təvazökar Quran təlimçisi olduğu qədər, döyüş meydanlarında da yalnız Allah`dan qorxan igid mömin idi. Bədir döyüşündə də, Uhud döyüşündə də bayrağı daşıdığı üçün "Rəsulullahın (s.ə.v) Bayraqdarı" adını qazanmaq şərəfinə nail olmuş və Uhud döyüşündə şəhid olmuşdur.

Afra Xatun (ə)

Mədinəli Afra Xatun Neccar oğullarına mənsubdur. İslamı Mədinədə qəbul etmiş, heç tərəddüd etmədən Peyğəmbər Əfəndimizə (s.ə.v) beyət etmişdir. "Mühacirlərdən Mədinədə əvvəl orada yurd salmış və iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevir, onlara verdiklərinə görə qəlblərində peşmançılıq hissi duymurlar. Hətta özləri ehtiyac içində olsalar belə, onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nicat tapanlardır."(Həşr surəsi, 9) ayəsinə uyğun olaraq, hicrət edərək Mədinəyə gələn Məkkəli mühacir qardaşlarına xidmət etməyi şərəf bilmiş xanım səhabəmizdir. Uca Allah`ın razılığını qazanmaq üçün mühacir qardaşlarının köməyinə qaçmış və əlindən gələn xidməti əsirgəməmişdir.

Neccar oğullarından Həris Bin Rıfaa ilə evliliyindən Muaz, Muavviz və Avf adlarında üç oğlu olan Afra Xatun bütün oğullarını, Allah`ın icazəsi ilə, İslam əxlaqına uyğun olaraq böyütmüşdür. Cəsarətli, igid, müsəlman xanım olan Afra Xatun üç oğulunu Bədir döyüşünə qatılması üçün təşviq etmiş, Allah yolunda mübarizə aparmışdır. Rəbbimiz və elçisi (s.ə.v) yolunda dəyanətlə mübarizə aparmış, gənc oğullarının Allah və Elçisi (s.ə.v) yolunda şəhid olmalarına səbir göstərərək nümunə olmuşdur.

Ümmü Ümarə Nəsibə binti Kab (ə)

Ümmü Ümarə Nəsibə binti Kab Peyğəmbərimiz (s.ə.v) dövründə ixlas, cəsarət və fədakarlıqları ilə önə çıxan salehə mömin qadınlardan biri olmuşdur. Qazilərə su paylamaq və yaralarını sarımaq vəzifəsi ilə iştirak etdiyi Uhud döyüşünün şiddətli məqamında Rəsulullaha (s.ə.v) hücum edən bir düşmənə qarşı fədakarcasına mübarizə aparmışdır.

Özlərini və uşaqlarını qoruduqları kimi, Allah Rəsulunu da qoruyacaqlarına dair söz vermişdilər. Akabada Allah`ın Rəsuluna beyət edən Nəsibə binti Kab, döyüşün bir anda müsəlmanların əleyhinə döndüyünü və düşmənlərin Allah`ın Rəsulunun (s.ə.v) ətrafında çoxaldığını görmüş və qılınca sarılaraq Peyğəmbərimizi (s.ə.v) qorumağa çalışmışdır. Digər səhabələrlə birlikdə Peyğəmbərimizi (s.ə.v) qorumaq üçün bədənlərini qalxan edən insanlardan biri olan Nəsibə binti Kab bir çox yerindən yaralanmışdır. 6 Hz. Ömər Peyğəmbər Əfəndimizdən (s.ə.v) rəvayət etdiyi bir hədisdə hz.Ümmü Ümarənin Allah yolundakı şövqlü mübarizəsini belə qeyd etmişdir:

"Döyüşdə hansı tərəfə baxdımsa, həmişə Ümmü Ümarə, həmişə Ümmü Ümarəni gördüm". 7

Fatimə Binti Xəttab (ə)

Məkkədə dünyaya gələn və Qureyşin Mahzumi qoluna mənsub olan Fatimə binti Xəttabın məşhur qəbiləsi vardı. Yoldaşı Səid bin Zeyd Məkkədə məşhur qılınc ustası Habbab Bin Ərətin vəsiləsi ilə Rəsulullahla (s.ə.v) tanış olmuş və İslamı qəbul etmişdi. Fatimə binti Xəttab da yoldaşının təbliği ilə İslamı və son peyğəmbər olan hz. Məhəmmədi (s.ə.v) tanımış və heç tərəddüd etmədən müsəlmanlıqla şərəflənmişdir. Ancaq hz.Səid və hz.Fatimə ilk dövrlər müsəlman olduqlarını gizli tutmuşdular. Məkkəli müşriklərdən təzyiq və zülm görməmək, ibadətlərini yerinə yetirərkən mane törədilməməsi üçün belə tədbir almışdılar.

Eyni zamanda, hz.Fatimə İslam xəlifəsi hz.Ömərin (ə) də bacısı idi. Hz.Fatimə imanı, İslam əxlaqını yaşamaqda göstərdiyi səbir və qərarlılığı ilə hz.Ömərin də İslamı qəbul etməsinə səbəbkar olmuş qiymətli xanım səhabəmizdir. 

Yoldaşı ilə birlikdə Mədinəyə hicrət edən Fatimə binti Xəttab ömürünün sonuna qədər fəzilətli, nümunəvi davranışlar sərgiləyərək həyatını davam etdirdi. Qardaşı hz.Ömərin (ə) ədalətlə hökm sürdüyü əsri-səadət dövrünü gördü. Onun xəlifəliyi dövründə də vəfat etdi.

İkrimə bin Əbu Cəhil (ə)

İkrimə bin Əbu Cəhil özündən, tayfasından, qohumlarından əvvəl daim Peyğəmbərimizin (s.ə.v) təhlükəsizliyini düşünən nümunəvi müsəlmanlardan biridir. Müsəlmanlara bəslədiyi kin və düşmənçiliyi ilə tanınan Əbu Cəhilin oğlu idi.  İkrimə bin Əbu Cəhil hz.Əbubəkrin xilafəti dövründə bizanslılara qarşı aparılan Yermük döyüşünə qatılmışdır. Zəfərlə nəticələnən döyüşün sonunda ağır yaralanan Əl-Həris bin Hişam, Süheyl b. Əmr və İkrimə bin Əbu Cəhlin bir-birlərinə göstərdikləri fədakar əxlaq belə rəvayət edilir:

"Yermük döyüşündə Həris b. Hişam, İkrimə b. Əbu Cəhil və Süheyl b. Əmr ağır yaralanaraq yerə düşdülər. Həris b. Hişam içmək üçün su istədi. Əsgərlərdən biri ona su apardı. İkrimənin üzünə baxdığını görəndə "Bu suyu İkriməyə apar" dedi. İkrimə suyu alarkən Süheylin ona baxdığını gördü, suyu içməyərək, "Bunu apar Süheylə ver" dedi. Lakin su Süheylə çatmamış Süheyl öldü. Bundan sonra su gətirən İkriməyə tərəf qaçdı. Lakin İkrimə də ölmüşdü. Dərhal Hərisin yanına qaçdı. Həris də artıq ölmüşdü." 8

Görüldüyü kimi, səhabələr ölmək üzrəykən və bəlkə də,, köməyə ən çox möhtac olduqları anda belə özlərinin deyil, müsəlman qardaşlarının nəfsini üstün tutmuşdular. Şübhəsiz, belə fədakar əxlaq Allah`a və axirətə əminliklə inanmalarından, Allah`a könüldən təslim olmalarından qaynaqlanırdı.

Sələmə bin Hişam (ə)

Hz. Sələmə Uca Allah`a və peyğəmbərimizə (s.ə.v) iman gətirdiyi üçün ailəsi tərəfindən uzun müddət işgəncələrə məruz qalmışdır. Lakin gözəl əxlaqı və güclü imanı ilə hər zaman səbr etmiş səhabədir. Hz. Sələmə ilə qardaşı Həris iman gətirərək Peyğəmbərimizə (s.ə.v) tabe olsalar da, digər üç qardaşları - Əbu Cəhil, As və Xalid Allah`ın bildirdiyi din əxlaqından üz çevirmiş və iman gətirən qardaşlarına düşmən olmuşdular. Qardaşları hz.Sələmənin din əxlaqından dönməsi üçün hər cür yola əl atdıqları  üçün, hz.Sələmə sonunda can təhlükəsizliyini təmin etmək və İslam əxlaqını rahat yaşaya bilmək üçün Həbəşistana hicrət etmişdir. Orada mömin qardaşları ilə birlikdə üç ay yaşadıqdan sonra, "bütün Məkkəlilərin iman gətirmələri" haqqında yalnış xəbər alaraq Məkkəyə dönmüşdü. Məkkədəki vəziyyətin fərqli olduğunu görən hz.Sələmə və digər müsəlmanlar Məkkəyə gizlicə daxil olaraq uzun müddət gəldiklərini hiss etdirməmişdilər. Lakin bir müddət gizləndilərsə də, müşriklər onlardan xəbər tutmuşdular. Sələmə bin Hişam, Vəlid bin Vəlid, Hişam bin As, Abdullah bin Süheyl və bir neçə səhabə tutulub həbs edilmişdilər.

Uzun müddət ən yaxınları tərəfindən işgəncə və cürbəcür zülmə məruz qalan hz.Sələmə Mədinəyə hicrət əmri çıxınca belə əsarətdən xilas ola bilmədi. Hətta buna görə Bədir, Uhud və Xəndək döyüşlərinə də qatıla bilmədi.

Öz qardaşı Əbu Cəhil tərəfindən din əxlaqından üz çevirməsi üçün müxtəlif işgəncələrə məruz qalmış hz.Sələmə bin Hişam dərin imanı, Allah və Rəsuluna olan sevgisi ilə bu işgəncələrə dözərək heç tərəddüd etmədən səbir göstərdi. Uzun illər sonra hz.Vəzid Allah`ın izni və hz. Məhəmmədin (s.ə.v) məlumatı ilə bir gecə hz.Sələmə və yanında olan mömin qardaşı hz.İyaşı (ə) Məkkədə saxlanıldıqları yerdən qurtararaq Mədinəyə gətirdi.9 İki seçmə səhabənin xilas olduğunu öyrənən Peyğəmbərimiz (s.ə.v) bu xəbərə çox sevinmişdi.

Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v) vəfatına qədər Mədinədə yaşayan hz.Sələmə hz.Əbu Bəkir (ə) xilafətində Suriya səfərinə qatılan mücahidlər arasında iştirak etdi. Hz.Ömərin xəlifəliyi dövründə reallaşan Mercu's-Sufr döyüşündə şəhid oldu.

Alçaq hiylələrə əl atanlar Allah`ın onları yerə batırmayacağına və yaxud gözləmədikləri bir yerdən əzabın onlara gəlməyəcəyinə əmindirlərmi? Ya da gəzib dolaşdıqları zaman Allah`ın onları yaxalamayacağınımı düşünürlər? Axı onlar Allah`dan yaxa qurtara bilməyəcəklər.(Nəhl surəsi, 45-46)

Allah hər şeydən Xəbərdar olandır

İnkar edənlər keçmişdə olduğu kimi, bu gün və gələcəkdə də iman gətirənlərə böhtan atmağa, onlara qarşı təzyiq və zülm etməyə davam edəcəklər. Ancaq onların böhtan və əziyyət verici sözləri, təzyiq və zülmləri keçmişdə olduğu kimi, bu gün də, gələcəkdə də iman gətirənləri kədərləndirməyəcək və onlara zərər verə bilməyəcək.

Çünki möminlər çox əhəmiyyətli bir həqiqəti bilən və bütün həyatlarını bu həqiqətə uyğun yaşayan insanlardır. Həqiqət budur: Allah hər şeyi görən, bilən və eşidəndir. Allah`ın diləməsi xaricində, heç bir insan başqa birinə ən kiçik zərər verməyə də qadir deyil.

İnkar edənlər müsəlmanlar əleyhinə əziyyət və təzyiq planları qurarkən, Allah onları görür və eşidir. Haqsız yerə böhtan atarkən də, möminləri din əxlaqından uzaqlaşdırmaq üçün hər yola əl atarkən də Allah onların ağıllarından keçəni bilir. Sonsuz qüdrət sahibi Allah bu həqiqəti Quranda belə bildirir:

"Yoxsa onlar elə hesab edirlər ki, Biz onların sirlərini və gizli danışıqlarını eşitmirik? Xeyr! Yanlarında əməllərini yazan elçilərimiz vardır." (Zuxruf surəsi, 80)

İnkar edənlərin söylədikləri bütün yalanlar, əsassız böhtanlar, mənfi düşüncələr, etdikləri zülm və təziqlər hesab günü özlərinə geri dönəcək.

Hər şeyin hakimi və tək sahibi olan Allah isə möminlərin dostu və vəkilidir. Möminlər sonsuz mərhəmət və şəfqət sahibi olan Rəbbimizin hər zaman hər şeyi ən gözəl, ən xeyirli, ən ədalətli və ən hikmətli şəkildə yaratdığını bilirlər və yalnız Ona güvənirlər. Allah`dan başqa heç bir varlıqdan qorxmurlar. Heç bir böhtan, hücum, təhdid, istehza, canlarına və mallarına qəsd edilməsi onları iman gözəlliyi və Quran əxlaqından uzaqlaşdırmaz. Rəbbimiz Quranda müsəlmanların bu qərarlılığını və Allah Qatında görəcəkləri qarşılığı belə müjdələmişdir:

"Möminlərin içərisində Allah`a etdikləri əhdə sadiq qalan kişilər vardır. Onlardan kimisi əhdini yerinə yetirib şəhid olmuş, kimisi də şəhid olmasını gözləyir. Onlar əhdlərini əsla dəyişdirməyiblər. Bu ona görədir ki, Allah doğru danışanları doğruluqlarına görə mükafatlandırsın, münafiqlərə də ya istəsə əzab versin, ya da onların tövbələrini qəbul etsin. Həqiqətən, Allah Bağışlayandır, Rəhmlidir. Allah kafirləri qəzəbli olduqları halda geri qaytardı və onlar heç bir xeyirə nail olmadılar. Döyüşdə Allah möminlərə kifayət etdi. Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir."(Əhzab surəsi, 23-25)

Qaynaqlar:
1. http://www.biriz.biz/sahabiler/peykiz4.htm
2. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kerbela_Sava%C5%9F%C4%B1
3. Şamil İslam Ensiklopediyası
4. Bin Sad, et/ət-Tabakatü'l-Kübra, Beyrut 1960, III, 116
5. http://www.mecelle.com/hayatus-sahabe/hz-musab-bin-umeyr.html
6. Ziyad Əbu Ğanime, Mevakıfu Batıla min sunu ı-İslam -Əsri Səadətdən Günümüzə İslam Qəhrəmanları, İstanbul, 1993
7. http://turk.ch/islam/eshab/ummiumarenesibehstun.html
8. Məhəmməd Yusuf Kandehlevi, Hayatü's Səhabə, Hz. Məhəmməd və Səhabələrinin Yaşadığı İslami Həyat, Dəri 1, Sintez Nəşriyyat, Təməl Əsərlər Ardıcıllığı: 2/1


2010-03-16 14:20:11

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."