20 Sualda Təkamül Nəzəriyyəsinin Süqutu

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
11 / total: 21

10. Həyatın kosmosdan gəlməsi nə üçün mümkün deyil?

DARVİN XIX əsrin ortalarında nəzəriyyəsini irəli sürdükdə həyatın mənşəyindən, yəni ilk canlı hüceyrələrinin necə əmələ gəldiyindən heç bəhs etməmişdi. XX əsrin əvvəlində həyatın mənbəyini araşdıran elm adamları isə təkamül nəzəriyyəsinin əsassızlığını anlamağa başladılar. Canlılardakı mürəkkəb və mükəmməl quruluş bir çox tədqiqatçının yaradılış gerçəyini görmələri üçün zəmin hazırladı. Həyatın təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi "təsadüf məhsulu" olmayacağı riyazi hesablamalar, elmi təcrübə və müşahidələrlə sübut edildi.

Təsadüf iddiasının çürüməsi və canlıların "yaradıldığının" başa düşülməsi ilə bəzi elm adamları həyatın mənşəyini kosmosda axtarmağa başladılar. Fred Hoyl və Çandra Uikramasinkh bu iddianı ortaya atan elm adamları arasında ən məşhurlarıdır. Bu iki alim birlikdə qurduqları ssenaridə kosmosda həyat üçün "mayalandıran" bir güc olduğunu irəli sürdülər. Hoyl-Uikramasinkh ssenarisinə görə, bu toxumlar kosmos boşluğunda yerləşən qaz və ya toz buludları, yaxud da meteorit ilə daşınaraq yer üzünə çatmış və burada həyat əmələ gətirmişlər.

DNT-nin varlığını üzə çıxaran elmi fəaliyyəti ilə məşhurlaşaraq Nobel mükafatı qazanan Frensis Krik də həyatın mənbəyini kosmosda axtaran alimlərdəndir. Krik canlıların yer üzündə təsadüflərlə əmələ gəlməsinin ağılsız düşüncə olduğunu anlamış, lakin bu dəfə də yer üzündəki həyatın "dünyadan kənar" ağıllı varlıqlar tərəfindən əmələ gətirildiyini iddia etmişdir.

Göründüyü kimi, həyatın kosmosdan gəlməsi fikri elm dünyasının vacib şəxslərini də təsiri altına almışdır. Bu gün həyatın mənşəyindən bəhs edən müxtəlif məqalə və mübahisələrdə bu məsələ tez-tez gündəliyə gətirilir. Həyatın başlanğıcını kosmosda axtaran düşüncəni iki əsas baxış tərzinə görə nəzərdən keçirmək məsələyə aydınlıq gətirəcəkdir.

Elmi uyğunluq

Kosmosda mövcud olan qaz və toz buludları ilə Yerə çatan meteoritlərin tədqiq edilməsi həyatın kosmosda başladığı tezisini dəyərləndirmək üçün bir açardır. Çünki bu kosmik cisimlərdə həyatın kosmosda mayalanma yolu ilə dünyadan kənar varlıqlar tərəfindən əmələ gətirildiyi iddiasını dəstəkləyən və ya təsdiq edən heç bir dəlilə rast gəlinməmişdir. Bu mövzuda bu günə qədər aparılan bütün araşdırmalar nəticəsində bu cisimlərdə bəzi çox bəsit üzvi maddələrdən başqa canlılarda yerləşən hər hansı mürəkkəb molekul müəyyən edilməmişdir. Bu cisimlərdə müəyyən edilən üzvi maddələrin həyat üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur.

kosmik cisim
 

Yerə düşən meteoridlərin atmosferə girdikləri anda başlayan yüksək temperatur və toqquşma anındakı şiddət səbəbindən dünyaya canlı orqanizm daşımaları mümkün deyil. Üstdə Arizonadakı böyük meteorid çuxuru görünür. Digər tərəfdən, Yer kürəsindən kənarda canlı varlıqlar olduğu hesab edilsə belə, bunları mənşəyi ilə bağlı yaradılışdan başqa bir açıqlama gətirmək mümkün deyil.

 

Bundan əlavə, bu maddələrdə canlıları əmələ gətirən molekullardakı asimmetriya da yoxdur. Məsələn, canlıların əsasını təşkil edən zülalları əmələ gətirən amin turşuları nəzəri cəhətdən sağ əlli və ya sol əlli olaraq iki yerə ayrılırlar. Ancaq zülalların əmələ gətirilməsində yalnız sol əlli amin turşuları yer alır. Meteoritlərdəki bəsit üzvi molekullarda (canlıların quruluşundakı kimyəvi molekullar) isə bu cür nizamlı quruluş deyil, nizamsızlıq mövcuddur. (Massimo Pigliucci, Rationalists of East Tennessee Book Club Discussion, oktyabr 1997)46

Kosmosdakı cisim və maddələrin yer üzünə həyat gətirdikləri tezisinin qarşısında duran maneələr bununla bitmir. Bu tezisi müdafiə edənlər bu cür prosesin bu gün nə üçün baş vermədiyini açıqlaya bilmirlər. Çünki Yerə meteorit yağışı bu gün də davam edir. Ancaq bu cisimlərin araşdırılması "mayalama" tezisini təsdiqləyəcək dəlil üzə çıxarmır.

Bu tezisi müdafiə edənlərin qarşısındakı digər mühüm sual da budur: həyatın kosmosda bir şüur tərəfindən meydana gətirilərək Yerə çatması qəbul edilsə belə, yer üzündəki milyonlarla müxtəlif canlı növü necə əmələ gəlmişdir? Bu çıxılmaz vəziyyət həyatın kosmosda başladığını iddia edənlərin qarşısında duran ən böyük əngəldir.

Bütün bunlarla yanaşı, kainatda yer üzündəki həyatı əmələ gətirdiyi iddia edilən hər hansı bir sivilizasiya və ya varlığa aid izə də rast gəlinməmişdir. Xüsusilə son 30 il ərzində sürətlə irəliləyən astronomik müşahidə və araşdırmalar nəticəsində kainatda Yerdə həyat əmələ gətirəcək bir sivilizasiyaya aid heç bir iz tapılmamışdır.

TƏKAMÜLÇÜLƏRİN YAD PLANETLİLƏR CƏFƏNGİYATI

Hürriyet qəzeti, 31 Mart 2000

TƏKAMÜLÇÜLƏRİN "YAD PLANETLİLƏR" CƏFƏNGİYATI

Həyatın mənşəyinin "yad planet", hətta "yad planetlilər" ola biləcəyi yönündəki iddialar, əslində, elmi qurğu ssenarisindən başqa bir şey deyil. Belə ki, bu mövzudakı izah və xəbərlərdə də heç bir konkret sübut yoxdur, sadəcə "ola bilər" kimi ehtimallar vardır. Halbuki, "ehtimal" deyilən bu ssenarilər də mümkün deyil. Dünyaya meteoridlər vasitəsilə bəzi üzvi birləşmələr gəldiyi fərz edilsə belə, bu birləşmələrin öz-özlərinə həyat yaratmasının qeyri-mümkün olduğu kimyəvi, fiziki və riyazi bir həqiqətdir. Dünyadakı həyatın "yad planetlilər" tərəfindən yaradıla biləcəyi kimi fantaziya isə Allah’ın varlığını qəbul etmək istəməyən təkamülçülərin qaçış cəhdidir. Halbuki, bu cəhd də mənasızdır, çünki "yad planetlilər" fərziyyəsi sadəcə sualı bir mərhələ geriyə qaytarır və "yad planetliləri kim yaratdı?" sualını yaradır.

Ağıl və elm bizi bütün canlıları yaradan, ancaq Özü yaradılmamış, sonsuzdan bəri var olan mütləq Varlığa aparır. Bütün bu sayılanlar hər şeyin yaradıcısı olan uca Allah’ın sifətləridir.

"Yad planetlilər" tezisinin arxa planı

Dünyadan kənar varlıqların yer üzündə həyatı əmələ gətirdiyi tezisi göründüyü kimi, heç bir elmi təmələ əsaslanmır. Bu tezisi təsdiq edən və ya dəstəkləyən heç bir tapıntı yoxdur. Ancaq bu tezisi ortaya atan elm adamları belə bir axtarışa başlayarkən, əslində, mühüm bir həqiqəti gördükləri üçün başlamışlar.

Bu həqiqət yer üzündə həyatın başlanğıcını təsadüflərdə axtaran nəzəriyyənin müdafiə edilməsinin mənasız olduğudur. Canlı formalarda və hüceyrədəki mürəkkəbliyin ancaq şüurlu yaratmanın əsəri olduğu başa düşülür. Belə ki, həyatın mənşəyini kosmosdakı şüurda axtaran elm adamlarının qabaqcıllarının ixtisaslaşma sahələrinin də təsadüf məntiqini inkar etmələri haqqında ipucu verir. Hər ikisi Nobel mükafatı almış elm adamlarından Fred Hoyl astronom və bioriyaziyyatçı Frensis Krik isə molekulyar bioloqdur.

TƏKAMÜLÇÜLƏRİN KOR-KORANƏ İNANDIĞI XURAFAT:

CANSIZ MADDƏ + ZAMAN= MİLYONLARLA KOMPLEKS CANLI NÖVÜ

 

Yuxarıdakı formul təkamül nəzəriyyəsinin ən qısa xülasəsidir. Təkamülçülər cansız və şüursuz atom və molekul yığınlarının zamanla öz-özlərinə birləşib canlanacağına və son dərəcə mürəkkəb və mükəmməl milyonlarla fərqli canlı növünə çevriləcəyinə inanırlar. Bu batil inanc heç bir fiziki və ya kimyəvi qanun tərəfindən dəstəklənilmir. Əksinə, fizika və kimya qanunları zamanın "nizamlayıcı" deyil, "dağıdıcı" təsirinin olduğunu göstərir. (Termodinamikanın 2-ci qanunu)

Həqiqətən də "zaman" amili təkamülçülərin nəzəriyyələrini müşahidədən kənar buraxa bilmək üçün istifadə etdikləri qaçışdan başqa bir şey deyil. Təbiətdə yeni canlı qrupları yaradan bir "təkamül mərhələsi" əsla mövcud olmadığı üçün təkamülçülər: "Bəli, təkamül müşahidə olunmur, ancaq keçmişdə milyonlarla il ərzində reallaşmış ola bilər" , deyə bu çatışmazlığı ört-basdır etməyə çalışırlar. Bu iddia isə fosillər tərəfindən alt-üst edilir, fosil qeydləri keçmişdə heç bir təkamülün yaşanmadığını göstərir.

Burada bir cəhət də var: həyatın mənşəyini kosmosda axtaran elm adamları həyatın başlanğıcı mövzusuna yeni şərh gətirmirlər. Məlumdur ki, təkamül nəzəriyyəsi həyatın yer üzündə təsadüflər nəticəsində ortaya çıxdığını müdafiə edir. Hoyl, Uikramasinkh, Krik kimi alimlər də bu cür təsadüfi əmələ gəlmənin mümkün olmadığını gördükdə, həyatın kosmosdan gəlməsi fikrinə düşmüşlər. Həyatın təsadüflər nəticəsində meydana gəlməsinin mümkünsüzlüyü yer üzü üçün olduğu kimi, kosmos üçün də mümkün olduğuna görə, şüurlu yaratmanın varlığını qəbul etmək məcburiyyətində qalmışlar.

Ancaq bu şüurlu yaratmanın mənbəyi barədə ortaya atdıqları "yad planetlilər" tezisi çox ziddiyyətli və mənasızdır. Müasir fizika və astronomiya kainatımızın bundan 12-15 milyard il əvvəl "Böyük partlayış" adlandırılan partlayış ilə meydana gəldiyini üzə çıxarmışdır. Kainatdakı hər cür maddi varlıq da bu dövr ərzində ortaya çıxmışdır. Beləliklə, Yerdəki həyatın mənşəyini kainatdakı başqa bir maddi mənşəli həyatda axtaran bir düşüncə kosmosda mövcud olduğunu iddia etdiyi həyatın necə meydana gəldiyini də açıqlamalıdır. Bu cür qiymətləndirmə məsələni həll etməyib geri çəkilməyə gətirib çıxarır.

Göründüyü kimi, "kosmosdan gəlmə" tezisi təkamül nəzəriyyəsini dəstəkləmir, əksinə, təkamülün mümkün olmadığını üzə çıxarır və həyat üçün şüurlu yaradılışdan başqa bir açıqlama olmayacağını qəbul edən görüşdür. Bu tezisi ortaya atan elm adamları doğru əsasa istinad edərək səhv yola düşmüş və şüurlu yaradılışın mənbəyini kosmosda axtarmaq kimi mənasız fikrə düşmüşlər.

Ancaq şüurlu yaradılışın mənbəyinin "yad planetlilər" kimi anlayış olmadığı açıqdır. Bir anlıq yad planetlilərin olduğunu fərz etsək belə, onların özlərinin də təsadüfən ortaya çıxmadıqları, ancaq şüurlu şəkildə yaradıldıqları aydındır. (Çünki fizika və kimya qanunları kainatın hər yerində eynidir və bu qanunlar həyatın "təsadüfən" əmələ gəldiyini təsdiqləmir). Bu da kosmosu, kainatı və onların içindəki hər cür varlığı hər şeyin fövqündə olan, heç nəyə tabe olmayan, maddə və zamandan asılı olmayan, üstün elm, qüdrət və ağıl sahibi olan Allah’ın yaratdığını göstərir.

 

 

Qeydlər:

 

46. Massimo Pigliucci, Rationalists of East Tennessee Book Club Discussion, Ekim 1997

 

 

11 / total 21
"Harun Yəhyanın 20 Sualda Təkamül Nəzəriyyəsinin Süqutu kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top