Sayın Başbakanımıza 2. Ağır Ceza Mahkemesinde 2007/339 Esas No İle Görülen Davadaki Uygulamalar Hakkında Bilgilendirme

İstanbul 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­sin­de 2007/339 Esas no­su ile gö­rü­len da­va­nın son cel­se­si 01.04.2008 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­miş­tir. Da­va­da esas hak­kın­da mü­ta­la­ası­nı su­nan sav­cı “sa­nık­lar­dan Ad­nan Ok­tar’ın suç iş­le­mek için ör­güt kur­mak ve di­ğer sa­nık­la­rı ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­si ol­mak ve ör­güt adı­na fa­ali­yet­te bu­lun­mak suç­la­rı­nı iş­le­dik­le­ri sa­bit ol­ma­dı­ğın­dan CMK’nun 223/2 e- mad­de­si ge­re­ğin­ce bü­tün sa­nık­la­rın müs­net suç­lar­dan AY­RI AY­RI BE­RA­AT­LE­Rİ­NE ka­rar ve­ril­me­si ka­mu adı­na ta­lep olu­nur’ şek­lin­de mü­ta­la­a ver­miş­tir. Yak­la­şık 8 se­ne­dir de­vam eden da­va­mız­da mey­da­na ge­len hu­kuk ih­lal­le­rin­den do­la­yı dev­le­ti­mi­zin yar­gı mer­ci­le­rin­den her­han­gi bir şi­ka­ye­ti­miz yok­tur. Ta­bi ki tak­dir yü­ce Türk Ada­le­ti’nin­dir. Ve bi­zim ada­le­tin te­cel­li ede­ce­ği­ne inan­cı­mız tam­dır. An­cak bu­gün bi­zim ya­şa­dık­la­rı­mız­la ya­rın baş­ka ki­şi­ler kar­şı­la­şa­bi­lir­ler. Bu se­bep­le bu bil­gi­le­ri ka­mu­oyu­na açık­la­ma ge­rek­li­li­ği­ni his­set­tik.
 
1.       2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­nin tüm sa­nık­lar için al­dı­ğı za­ma­na­şı­mı ka­ra­rı­nı Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si baş­kan­lı­ğı boz­muş­tur. Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin bu ka­ra­rı boz­ma­sın­da­ki tek da­ya­nak, em­ni­yet­te bas­kı al­tın­da im­za­la­tı­lan sah­te ifa­de­ler­dir. 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si Baş­ka­nı 29.02.08 ta­rih­li cel­se­de “Ya­sak usul­ler­le alı­nan ifa­de­ler de­lil ola­rak de­ğer­len­di­ri­le­me­ye­ce­ği CMK’nun 148. mad­de­de an­la­şıl­dı­ğın­dan...” şek­lin­de be­lir­te­rek em­ni­yet ifa­de­le­ri­nin ge­çer­siz­li­ği­ni ka­bul et­miş­tir. An­cak 1 cel­se son­ra, ka­ra­rı­nı yal­nız­ca ge­çer­siz bel­ge­ler üze­ri­ne bi­na et­miş olan Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin boz­ma ila­mı­na uy­ma ka­ra­rı al­mış­tır.
 
2.       BAV men­sup­la­rı hak­kın­da­ki mes­net­siz suç­la­ma­la­rı içe­ren po­lis ifa­de­le­ri­nin iş­ken­cey­le el­de edil­di­ği İs­tan­bul Üni­ver­si­te­si Ad­li Tıp Fa­kül­te­si Ana­bi­lim­da­lı Baş­kan­lı­ğı’nın 7 ay­rı ad­li tıp ra­po­ruy­la bel­ge­len­miş­tir. Söz ko­nu­su sah­te tu­ta­nak­la­rı dü­zen­le­yen gö­rev­li­ler hak­kın­da “iş­ken­ce yap­mak” su­çun­dan 216 yıl ha­pis is­te­miy­le da­va açıl­mış­tır ve bu da­va ha­len sür­mek­te­dir. An­cak Mah­ke­me he­ye­ti, sa­vun­ma avu­kat­la­rı­nın de­vam et­mek­te olan iş­ken­ce da­va­sı­nın bek­le­ti­ci me­se­le ya­pıl­ma­sı ta­lep­le­ri­ni red­det­miş­ler­dir.
 
 
3.       2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si, BAV da­va­sı­nın söz­de iki müş­te­ki­si olan Fa­tih Al­tay­lı ve Eb­ru Şim­şek’in id­di­ala­rı­nı doğ­ru bul­ma­ya­rak ara­la­rın­da Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ın da bu­lun­du­ğu tüm sa­nık­la­rı kap­sa­ya­cak şe­kil­de BE­RA­AT ka­ra­rı ver­miş­tir. Yi­ne ay­nı mah­ke­me söz­de ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­si ol­du­ğu id­di­asıy­la yar­gı­la­nan bir sa­nık hak­kın­da tüm de­lil­ler ve id­di­ana­me­de yö­ne­ti­ci ko­nu­mun­da olan di­ğer sa­nık­la­ra da yö­nel­ti­len tüm suç­la­ma­lar göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak BE­RA­AT KA­RA­RI ve­ril­miş­tir. An­cak bu­na rağ­men sü­ren da­va­da Eb­ru Şim­şek’in mü­da­hil­li­ği de­vam et­ti­ril­miş­tir.
 
 
4.       Eb­ru Şim­şek hak­kın­da BAV men­sup­la­rı­na if­ti­ra at­ma­sın­dan do­la­yı açı­lan 10 ay­rı ce­za da­va­sın­dan bi­ri için Ka­dı­köy 2. As­li­ye Ce­za Mah­ke­me­si­ 2. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si­ne mü­zek­ke­re yaz­mış Eb­ru Şim­şek’in bu da­va­da müş­te­ki olup ol­ma­dı­ğı­nı sor­muş­tur. Mah­ke­me Baş­ka­nı bu so­ru­ya “Eb­ru Şim­şek da­va­mız­da şi­ka­yet­çi­ler ara­sın­da de­ğil­dir” ce­va­bı­nı ver­miş­tir. Bu du­rum­da sa­nık­la­rın han­gi suç­la yar­gı­lan­dı­ğı, sa­nık­lar hak­kın­da­ki şan­taj if­ti­ra­la­rı­nı ki­min or­ta­ya at­tı­ğı, ki­min ve­ki­li­nin mah­ke­me­ye ka­bul edi­lip gö­rüş­le­ri­nin so­rul­du­ğu be­lir­siz kal­dı­ğı şüp­he­si doğ­muş­tur.
 
 
5.       Da­va­mız­da yar­gı­la­nan ba­zı sa­nık­lar için za­ma­na­şı­mı sü­re­si­nin dol­ma du­ru­mu unu­tul­muş­tur. Geç­ti­ği­miz cel­se­de sa­nık­lar­dan bi­ri­nin bu hu­su­su ha­tır­lat­ma­sı üze­ri­ne, cel­se­ler ara­sı­na 3-4 ay­lık ge­niş za­man di­lim­le­ri ko­yan Mah­ke­me, bir son­ra­ki cel­se­yi ale­la­ce­le 1 iş gü­nü son­ra­sı­na er­te­le­miş ve sa­nık­lar­dan sa­vun­ma­la­rı­nı is­te­miş­tir. Hiç şüp­he­siz 7 sa­at ka­dar kı­sa bir sü­re, bir ki­şi­nin sa­vun­ma­sı­nı sun­ma­sı için ye­ter­li de­ğil­dir.
 
6.       Sav­cı­lık ma­ka­mı za­ma­na­şı­mı sü­re­si do­la­cak olan ki­şi­ler­le da­ha za­ma­na­şı­mı dol­ma­sı­na 2 yıl olan ki­şi­le­rin da­va­la­rı­nın ay­rıl­ma­sı ve di­ğer sa­nık­la­rın sa­vun­ma­la­rı için sü­re ta­nın­ma­sı ko­nu­sun­da mü­ta­la­a ver­miş, an­cak bu ta­lep ka­bul edil­me­miş­tir.
 
 
7.       Yar­gı­ta­yın za­ma­na­şı­mı boz­ma ka­ra­rı aleyh­te ol­du­ğu için tüm sa­nık­la­ra, mah­ke­me­nin ka­ra­ra uy­ma­sı ve­ya di­ren­me­si ko­nu­sun­da­ki ka­na­at­le­ri so­rul­ma­sı ge­re­kir­ken, yur­ti­çi ve yurt­dı­şın­da olan 4 sa­nı­ğa bu hak ta­nın­ma­dan ka­rar aşa­ma­sı­na ge­lin­miş­tir.
 
 
8.       Son cel­se­de mü­da­fii­ler mü­vek­kil­le­rin sa­vun­ma­sı­nın han­gi mad­de kap­sa­mın­da alı­na­ca­ğı­nın mah­ke­me­ce be­lir­len­me­si­ni ta­lep et­miş­ler­dir. Yar­gı­la­nan bir ki­şi­nin han­gi mad­de üze­rin­den yar­gı­lan­dı­ğı­nı bil­me­si en do­ğal hak­kı­dır. An­cak bu “ta­lep hak­kın­da ka­rar ve­ril­me­si­ne yer ol­ma­dı­ğı” hük­mü­ne va­rıl­mış­tır.
 
 
9.       Bu­nun üze­ri­ne Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin boz­ma ka­ra­rın­da­ki id­di­ala­rı açık­la­mak ve suç­suz olun­du­ğu­nu is­pat et­me ta­le­bi ge­ri çev­ril­miş­tir.
 
 
10. Söz ko­nu­su da­va­da Ti­mur Ayan isim­li ki­şi söz­de ör­gü­tün yö­ne­ti­ci­si ko­nu­mun­da yar­gı­la­nır­ken, Yar­gı­tay 8. Ce­za Da­ire­si­nin ver­di­ği za­ma­na­şı­mı­nı boz­ma ka­ra­rın­dan son­ra, is­mi bir da­ha her­han­gi bir da­va tu­ta­na­ğın­da geç­me­miş­tir. Böy­le bir sa­nı­ğın yar­gı­lan­dı­ğı, tam an­la­mıy­la unu­tul­muş, ve her­han­gi bir dü­zelt­me ya­pıl­ma­mış­tır.
 
Se­dat Al­tan
Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı Baş­ka­nı
2008-08-07 00:44:23

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top