Sayın Adalet Bakanımız Mehmet Ali Şahin'e Açık Mektup (7)

 

 

 

Sa­yın Ba­ka­nım,

Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı, sa­vun­du­ğu mil­li­yet­çi mu­ha­fa­za­kar de­ğer­ler ne­de­niy­le yıl­lar­dan be­ri hal­kı­mı­zın gö­zü önün­de, iddia edilen Er­ge­ne­kon ta­ra­fın­dan çok çe­şit­li bas­kı­la­ra ma­ruz kal­mak­ta, sal­dı­rı ve komp­lo­lar ile yıl­dı­rıl­ma­ya ça­lı­şıl­mak­ta­dır. Ni­te­kim sözkonusu yapılanmanın Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı aleyhinde fa­ali­yet­le­ri, ele ge­çi­ri­len ve med­ya ku­ru­luş­la­rın­ca ya­yın­la­nan ya­zı­lı bil­di­ri­sin­de, “Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı’nın mü­ca­de­le edil­me­si ge­re­ken ku­ru­luş­lar ara­sın­da en baş­lar­da gös­te­ri­li­yor ol­ma­sı”n­dan da an­la­şıl­mak­ta­dır.

Dev­le­ti­miz, iddia edilen Er­ge­ne­kon’un çö­ker­til­me­si ve ül­ke­mi­zin bu bü­yük be­la­dan kur­tul­ma­sı için ge­re­ken sü­re­ci baş­lat­mış­tır. Bu sü­reç, Sa­yın Ad­nan Ok­tar ve Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı men­sup­la­rı­nın yak­la­şık 9 yıl­dır de­vam eden yar­gı­lan­ma sü­re­ci bo­yun­ca ya­şa­nan bir­çok gay­ri hu­ku­ki ge­liş­me­nin ay­dın­lan­ma­sı ve ya­pı­lan hu­kuk ih­lal­le­ri­nin te­la­fi edil­me­si açı­sın­dan da bü­yük önem ta­şı­mak­ta­dır.

 

Sa­yın Ba­ka­nım,

Ma­son­la­rın, iddia edilen bu yapılanmayı et­ki­le­ri al­tı­na al­dık­la­rı ve ken­di emel­le­ri doğ­rul­tu­sun­da kul­lan­dık­la­rı bir­çok de­lil­le sa­bit­tir. Son ola­rak or­ta­ya çı­ka­rı­lan ve med­ya­da da yer alan bay­ra­k bu de­lil­ler­den bir ta­ne­si­dir. Çünkü iddia edilen Ergenekon yapılanmasına ait olan bu bayrağın sol üst kö­şe­sin­de yer alan “gön­ye” ve “per­gel” yüz­yıl­lar­dır ma­son­lar­ca kul­la­nı­lan sem­bol­ler­dir.

Anlaşılacağı gibi Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı Ca­mia­sı’na yıl­lar­dan be­ri komp­lo üs­tü­ne komp­lo dü­zen­le­yen bu yapılanmanın üyelerini yö­ne­ten de ve yön­len­di­ren de ma­son­lar­dır. Çün­kü Bi­lim Araş­tır­ma Vak­fı’nın ça­lış­ma­la­rı ve BAV’ın Fah­ri Baş­ka­nı Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ın ma­son­la­rın ger­çek yü­zü­nü de­şif­re et­ti­ği eser­le­ri yıl­lar­dır bu ka­ran­lık ta­ri­ka­tı ra­hat­sız et­mek­te­dir.

 

 

 

 

Sa­yın Bakanım,

İddia edilen Er­ge­ne­kon’un yar­gı ca­mi­ası­na sız­mak ve yar­gı için­de et­ki­li ko­nu­ma gel­mek için bü­yük bir gay­ret sar­fet­ti­ği ise bi­li­nen bir ger­çek­tir. Nitekim ma­ni­fes­to­ların­da, te­mel bel­ge­le­rin­de ve üye­le­ri­nin ken­di ara­la­rın­da­ki ko­nuş­ma ve ya­zış­ma­la­rın­da özel­lik­le yük­sek yar­gı­yı ele ge­çir­me plan­la­rı açık­ça yer al­mak­ta­dır.

Ergenekon Soruşturması’nı yü­rü­ten İs­tan­bul C. Baş­sav­cı­lı­ğı­’nın bu yapılanmanın bağ­lan­tı­lı ol­du­ğu yar­gı men­sup­la­rı­nın isim­le­ri­ni lis­te ha­lin­de Sayın Bakanlığınıza bil­dir­di­ği bir­çok ba­sın or­ga­nın­da ha­ber ola­rak ya­yın­lan­mış­tır. Ne var ki bu lis­te­de bu­lu­nan yar­gı men­sup­la­rı ha­len son de­re­ce fa­al­dir­ler. Beyin niteliğinde ve ki­lit ko­num­da olan bu ka­na­da he­nüz do­ku­nu­la­ma­mış­tır.Bun­lar, Er­ge­ne­kon Da­vası’nı so­nuç­suz bırak­mak ve bu da­vanın te­mel de­lil­le­ri­ni dev­re dışı bı­rak­mak için yo­ğun bir ça­ba için­de­dir­ler. Dolayısıyla mut­la­ka et­ki­siz ha­le getirilmeleri gerekmektedir.

Diğer taraftan söz ko­nu­su yapılanmanın BAV'a yö­ne­lik dü­zen­le­nen po­lis ope­ras­yo­nun­dan iti­ba­ren bu da­va sü­re­ci­ni yön­len­dir­me­ye ça­lış­tı­ğı da her­ke­sin ma­lu­mu­dur. BAV Da­va­sı’nda hiç­bir suç un­su­ru bu­lun­ma­dı­ğı­nı be­lir­te­rek oy­bir­li­ğiy­le BE­RA­AT KA­RA­RI ve­ren bir mah­ke­me­nin, da­va­nın de­lil du­ru­mun­da, hu­ku­ki ni­te­li­ğin­de, sevk mad­de­sin­de hiç­bir de­ği­şik­lik ol­ma­dı­ğı hal­de 1 se­ne son­ra oy­bir­li­ğiy­le mah­ku­mi­yet ka­ra­rı ver­me­ye zor­lan­mış ol­ma­sı, bu örgütün yar­gı için­de ne ka­dar et­ki­li ol­du­ğu­nu gös­ter­mek­te­dir. Bu durum, asıl ve aci­li­yet­le neş­ter atıl­ma­sı ge­re­ken ye­rin ne­re­si ol­du­ğu ko­nu­sun­da da ye­ter­li bil­gi ver­mek­te­dir.

Al­dı­ğı­mız du­yum­la­ra gö­re bu yapılanmanın BAV Da­va­sı’y­la il­gi­li ola­rak yar­gı mer­ci­le­ri üze­rin­de­ki bas­kı­sı ha­len sür­mek­te, yar­gı­yı et­ki al­tı­na al­mak ama­cıy­la yü­rüt­tü­ğü fa­ali­yet­ler de­vam et­mek­te­dir.

Aşa­ğı­da bah­si ge­çen ve Er­ge­ne­kon Davası’nda yar­gı­la­nan ve­ya so­ruş­tu­ru­lan ki­şi­ler dı­şın­da, BAV’a kar­şı fa­ali­yet sür­dü­ren ve tes­pit et­ti­ği­miz di­ğer şüp­he­li­le­r hak­kın­da edin­di­ği­miz bil­gi­le­ri de il­gi­li sav­cı­lı­ğa tes­lim et­tik. Bu ne­den­le, da­va­mız­da hiç­bir bas­kı ol­ma­dan, hu­ku­ka uy­gun adil yar­gı­la­ma­nın ya­pıl­ma­sı için ge­rek­li ön­lem­le­rin alın­ma­sı­nı is­tir­ham edi­yo­ruz.

 

 
 
1. ÜMİT SAYIN
 

Ergenekon Davası’nda, yasadışı örgüte üye olmak ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı ayaklanmayı teşvik etmek iddiasıyla yargılanan ve halen tutuklu bulunan şahıslardan biri Doç. Dr. Ümit Sayın'dır. Türkiye'nin önde gelen Darwinizm savunucularından biri olan Ümit Sayın, Sayın Adnan Oktar'ın Darwinizm ve materyalizmi çürüten eserlerini hedef alan makaleleri, yorumları ve çalışmalarıyla da tanınan bir kişidir. Ümit Sayın'ın bilgisayarından çıkan belgeler arasında Sayın Adnan Oktar ve Bilim Araştırma Vakfı aleyhinde pek çok veriye rastlanmıştır. Ergenekon Davası’nın dosyalarında yer alan dikkat çekici bilgilerden biri de Ümit Sayın'ın Masonluk belgesi ve "MASON LO­CA­LA­RI­NA OLAN SA­DA­KA­Tİ­NİN EN ÖNEM­Lİ GÖS­TER­GE­Sİ­NİN HA­RUN YAH­YA (AD­NAN OK­TAR) VE Bİ­LİM ARAŞ­TIR­MA VAK­FI'NA KAR­ŞI YAP­TI­ĞI ÇA­LIŞ­MA­LAR OL­DU­ĞU­NU" söy­le­me­si­dir. (http://www.haber5.com/ haber.php? haber_id=327899)

Bunun yanı sıra basında yer alan haberlerde bildirildiğine göre Ergenekon Davası’nın dosyalarında yer alan Ümit Sayın'a ait telefon kayıtları ve bilgisayar yazışmaları da, Sayın Adnan Oktar ve BAV camiasının hedef alındığını net olarak gözler önüne sermektedir.

 

 

 
 2. ADİL SERDAR SAÇAN
 

 

 

 

12 Kasım 1999 gecesi düzenlenen Bilim Araştırma Vakfı’na yönelik polis operasyonunu yapan ve yöneten emniyet gö­rev­li­si olan, dö­ne­min İs­tan­bul Or­ga­ni­ze Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be­si Mü­dü­rü Adil Ser­dar Sa­çan şu an­da Er­ge­ne­kon Da­va­sı kapsamında yargılanmakta ve cezaevinde bulunmaktadır. Bun­dan ön­ce de gö­re­vi kö­tü­ye kul­lan­mak su­çuy­la hü­küm gi­yip gö­re­vin­den uzak­laş­tı­rıl­mış­tır. Hak­kın­da mü­te­ad­dit de­fa­lar fe­na mu­ame­le­de bu­lun­mak su­çuy­la da­va açıl­mış­tır. BAV ca­mia­sı men­sup­la­rı­na gö­zal­tın­da bu­lun­duk­la­rı sü­re zar­fın­da iş­ken­ce yap­mak su­çuy­la yar­gı­lan­ma­sı ise ha­len İs­tan­bul 7. Ağır Ce­za Mah­ke­me­si'nde 216 yıl ha­pis ce­za­sı is­te­miy­le de­vam et­mek­te­dir. BAV ca­mia­sı men­sup­la­rı­nın gö­zal­tı sı­ra­sın­da gör­dük­le­ri fi­zik­sel şid­det Ad­li Tıp ra­por­la­rıy­la sa­bit­tir. Gün­ler­ce sü­ren iş­ken­ce ve kö­tü mu­ame­le ne­ti­ce­sin­de, yan­la­rın­da avu­kat bu­lun­ma­dan ve oku­ma­la­rı­na da­hi mü­saa­de edil­me­den, ken­di­le­ri­ne ait ol­ma­yan bir­ta­kım ifa­de­le­re zor­la im­za at­tı­rıl­mış, da­ha son­ra bu ifa­de­ler, gö­zal­tı­na alı­nan­lar he­nüz sav­cı­lı­ğa da­hi sevk edil­me­den ba­sı­na sız­dı­rıl­mış, böy­le­ce BAV ca­mia­sı aley­hin­de bir ka­muo­yu oluş­tu­ru­la­rak, yar­gı bas­kı al­tı­na alın­ma­ya ça­lı­şıl­mış­tır.

 

 

 

 

3. TUNCAY ÖZKAN
 

 

Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası mensuplarının emniyette bulundukları ve yargılanmaya başladıkları süre zarfında, basında akıl almaz bir linç ve karalama kampanyası başlatılmıştır. Çalıştığı medya kuruluşunun bünyesinde bulunan televizyon kanalında ve gazetelerde bu karalama kampanyasına öncülük ettiği herkesçe bilinen isimlerden biri de Ergenekon Davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan ve cezaevinde bulunan Tuncay Özkan'dır. Tuncay Özkan’ın, gözaltına alınanların emniyette zorla imzaladıkları ve kendilerine ait olmayan ifadeleri, arama tutanakları, çeşitli zabıtlar gibi yasal koruma altındaki belgeleri, kanunlara aykırı olarak elde ettiğine ve yine yasalara aykırı olarak bunları yayınladığına o dönemde herkes şahit olmuştur. Günlerce manşetten yayınlanan bu gerçek dışı ifadelerle tutuklama için bir gerekçe olan “infial” şartını oluşturmuş ve kamuoyunda Sayın Adnan Oktar ve BAV camiası aleyhinde geniş çapta bir infial meydana gelmiştir. O dönemde yargılamayı sürdüren hakim de oluşan infiali de gözönünde bulundurarak tutuklama kararı vermiştir.

 

 
4. EMİN ŞİRİN
 
 

İddia edilen Ergenekon’nun BAV camiası ve Sayın Adnan Oktar aleyhinde çalışmalar yaptığının önemli belgelerinden biri de İstanbul Milletvekili Emin Şirin'in faaliyetleridir. Bilindiği üzere Emin Şirin, Ergenekon Soruşturması kapsamında, Lobi'den sorumlusu olduğu iddiasıyla göz altına alınmış ve Lobi örgütlenmesi hakkında bildikleri sorgulanmıştır. Emin Şirin’in basında ve internet sitelerinde yaptığı yoğun faaliyetler nedeniyle, BAV davasını olumsuz yönlendirmek ve kamuoyunda BAV camiası aleyhinde kanaat oluşturmak amacıyla hareket ettiği herkesçe bilinmektedir. Ayrıca, hiçbir mağduriyetleri olmamasına rağmen mahkemelerde, BAV camiası aleyhinde kışkırtılarak kullanılan birkaç aile ile işbirliği yaptığı da alenidir. Emin Şirin BAV Davası’nın görüldüğü mahkemeye bizzat gelerek kendince mahkemeyi etkilemek istemiştir. Yazılı ve görsel basında bu konuyla ilgili haberler herkesin malumudur. Böylece BAV camiası hakkında hukuki tek bir delili dahi olmayan ithamlarla, gerek yargı gerek basın organları aylarca meşgul edilmiş ve kamuoyunda geniş çaplı infial oluşturulmuştur.

 

 
5. SADETTİN TANTAN
 
 

Erge­ne­kon Da­va­sı’nın tu­tuk­lu sa­nık­la­rı Ümit Sa­yın ile Ad­nan Ak­fı­rat ara­sın­da ge­çen msn ya­zış­ma­la­rın­da, iddia edilen bu yapılanmanın Sa­det­tin Tan­tan’la te­mas ha­lin­de ol­du­ğu­nu ve her tür­lü is­te­ği­ni ona yap­tı­ra­bil­di­ği­ni ifa­de eden cüm­le­ler yer al­mak­ta­dır. (Er­ge­ne­kon Da­vası Dos­yası, 408. kla­sör, say­fa 306)

Ay­nı Sa­det­tin Tan­tan 1999 yı­lın­da­ki BAV Ope­ras­yo­nu’nu ger­çek­leş­ti­ren ki­şi­dir. BAV Ope­ras­yo­nu es­na­sın­da İçiş­le­ri Ba­ka­nı ola­rak gö­rev ya­pan Sa­det­tin Tan­tan, da­ha gö­zal­tı sü­re­ci de­vam eder­ken yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­la BAV ca­mia­sı men­sup­la­rı­nı ve BAV Fah­ri Baş­ka­nı Sa­yın Ad­nan Ok­tar’ı ka­mu­oyu­na (söz­de) suç­lu gi­bi gös­ter­me­ye ça­lış­mış­tır. BAV Ca­mia­sı’nı bö­lü­cü ör­güt­le kı­yas­la­ma­ya kal­ka­rak BAV Da­va­sı’na ba­ka­cak olan yar­gı men­sup­la­rı­nı ağır bir bas­kı al­tı­na al­mış­tır. Ay­rı­ca Sa­det­tin Tan­tan bu­nun­la da ye­tin­me­ye­rek BAV’ın ka­pa­tıl­ma­sı için mü­fet­tiş­le­ri­ne ra­por dü­zen­let­miş­tir.

 
 
Sa­yın Ba­ka­nım,

BAV camiası mensuplarının gerek gözaltına alınış şekilleri, gerek Adil Serdar Saçan müdürlüğündeki Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde gördükleri işkence, gerekse bu esnada emniyetteki evrakların yasa dışı yollarla basına sızdırılması ve Ergenekon soruşturmasını sürdüren savcılığa bildirdiğimiz diğer yaşanan gayri hukuki gelişmeler, bu camiaya karşı iddia edilen Ergenekon tarafından özel olarak planlanmış bir oyunun hayata geçirildiğini göstermektedir.

Devletin hiçbir kurumu içindeki küçük azınlık bir çete, devleti zaafa düşüremez. Bu çete, elindeki meşru gibi görünen imkanlarla devletin bir kurumunu adeta esir alamaz. Dev bir menfaat şebekesine çeviremez. “Bize müdahale ederseniz biz de size müdahale ederiz” tarzında meydan okuyamaz. Devleti yıldıramaz, korkutamaz ve susturamaz. Türk devleti çok büyük ve çok güçlüdür. Bu nedenle bu oyunun bozulması için sözkonusu yapılanmanın bu davayla ilgili tahrik, sindirme ve korkutma yöntemlerinin ve yönlendirmelerinin tespit edilmesini ve gereğinin yapılmasını talep ediyoruz.

Say­gı­la­rım­la.

(Ad­nan Tı­nar­lı­oğ­lu BAV Mü­te­vel­li He­ye­ti Üye­si)

 

 
2008-12-22 15:44:09

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top