Hz. Mehdi (as), Allah'ın Peygamberimiz (sav)'e vahiyle bildirdiği emirleri yerine getirecektir

“Allah’ın yardımı ve fetih geldiği zaman, Ve insanların Allah’ın dinine dalga dalga girdiklerini gördüğünde, Hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.” (Nasr Suresi, 1-3)

Peygamberimiz (sav)'e ahir zamanla ilgili haberler Cibril vesilesiyle, Allah'ın vahiyle haber verilmiştir. Peygamberimiz (sav) de kendisine vahiyle haber verilen bu bilgilerin tamamını, hadisleriyle Hz. Mehdi (as)'a bildirmiştir. Dolayısıyla, Hz. Mehdi (as) Peygamberimiz (sav)'in haber verdiği, Allah'ın bu emirlerine eksiksiz uyacaktır. Allah'tan çok korkan ve Allah'ı çok seven Hz. Mehdi (as), Allah'ın kendisine gösterdiği yolda, Allah'ın bildirdiği emirlere tam uyarak ilerleyecek, sevgiyle, barışla, ilimle, fenle, sanatla, güzel ahlakla İslam ahlakının dünyaya hakim olmasına vesile olacaktır. 

PEYGAMBERİMİZ (SAV)'E VAHİYLE BİLDİRİLEN HZ. MEHDİ (AS)'A FARZ OLAN EMİRLER 

1. HZ. MEHDİ (AS) KAN AKITMAYACAK

İnsanlar, balarılarının beyleri etrafından toplanması gibi, Hz. Mehdi (as)'ın çevresinde toplanırlar. DAHA ÖNCE ZULÜMLE DOLU OLAN DÜNYAYI, O ADALETLE DOLDURUR. ADALETİ O DENLİ OLUR Kİ, UYKUDA OLAN BİR KİMSE DAHİ UYANDIRILMAZ VE BİR DAMLA KAN BİLE AKITILMAZ. DÜNYA, ADETA ASR-I SAADET DEVRİNE GERİ DÖNER. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 29) 

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek,uyuyan kişiyi uyandırmayacak, KAN DA AKITILMAYACAKTIR. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163) 

(Hz. Mehdi (as)) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, NE DE BİR KİMSENİN BURNU KANAYACAKTIR.(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44) 

Ona (Hz. Mehdi (as)'a) biat edenler, (Kabe civarındaki) rükun ve makam arasında biat ederler. Uyuyanı uyandırmaz, ASLA KAN DÖKMEZLER.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24) 


2. HZ. MEHDİ (AS) İSLAM AHLAKINI İLMİ ÇALIŞMALARLA HAKİM EDECEKTİR

(Hz. Mehdi (as)'ın) Zamanında ne bir kimse uykusundan uyandırılacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42) 

Hz. Mehdi (as)... gayet sükunet içinde yürüyecektir. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 173) 

Hz. Mehdi (as), Peygamber (sav)'in yolunda gidecek, uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 163) 


3. HZ. MEHDİ (AS) İSTANBUL'DA GÖREV YAPACAK

Hz. İbni Amr'dan rivayet edilmiştir. Resulullah (sav) buyurdu ki:

Ey Ummet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz... Altıncısı da medinenin fethi.

Denildi ki: Hangi medine? Buyurdu ki: Kostantiniyye. (İstanbul)

(Bu İstanbul'un Hz. Mehdi (as) tarafından yapılacak manevi fethidir.) (Kıyamet Alametleri, s. 204  Ramuz EI Ehadis 1/296) 

Hz. Mehdi (as), Konstantiniyye ve Deylem Dağını (manen) fethedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

 
İstanbul'da bulunan kutsal emanetlerle birlikte zuhur edecek

Alametlere gelince; (Hz. Mehdi (as)'ın) beraberinde Allah Resulünün (sav) gömleği, kılıcı, sancağı bulunacaktır. O sancak ki Peygamberin (sav) vefatından bugüne kadar hiç açılmamıştır. Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruna kadar da açılmayacaktır. (Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 164) 

Abdullah b. Şurefe'den rivayet edildi ki: Hz. Mehdi (as)'ın beraberinde süslenmiş bir halde Peygamberimiz (sav)'in bayrağı olacaktır. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiy-il Ahir Zaman, s. 65) 


4. HZ. MEHDİ (AS) İSTANBUL'U TEKBİRLERLE, YANİ İLMİ ÇALIŞMALARLA FETHEDECEK

"Allah Teâlâ, müminlere İstanbul ve Rum (topraklarının), tesbih ve tekbir ile (manen) fethini nasib buyurmadıkça kıyamet kopmayacaktır" buyurmuşlardır. (Deylemi, Firdevs, 5/82, no: 7524, Taberani, el-Mu'cemu'l-Kebir, 17/15,21) 

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: "Tesbih ve tekbir getirerek Kostantiniyye'yi (manen) feth edeceksiniz. O zamana kadar elde edemediğiniz ganimet mallarına kavuşacaksınız." (İbn- Mace, Fiten, c. s. 35) 

Resullah (sav) şöyle buyurmuştur:

"Ehli Beytimden bir zat (Hz. Mehdi (as)), (dünyaya) sahip oluncaya kadar kıyamet kopmaz. O (HZ. MEHDİ (AS)), İSTANBUL'U VE CEBEL'İ (dağı- İstanbul'un 7 Tepesini) (MANEN) FETHEDECEKTİR"  (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar) 

Hz. Mehdi (A.S.) Roma’yı Manen Fethedecek

“… Hz. Mehdi (a.s.) ve talebeleri … (Roma’yı) tesbih ve tekbirle feth edeceklerdir… O şehrin (VATİKAN’IN) surları bir bir yıkılacaktır...”(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 204) 

5. HZ. MEHDİ (AS) ROMA'YI MANEN FETHEDECEK

"… Hz. Mehdi (as) ve talebeleri … (Roma'yı) tesbih ve tekbirle manen feth edeceklerdir…" (Medineli Allâme Muhammed b. Resul el-Hüseynî el-Berzencî, Kıyamet Alametleri, s. 204) (Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81) 

"… Hz. Mehdi (as) ve talebeleri … (Roma'yı) tesbih ve tekbirle feth edeceklerdir… O şehrin (VATİKAN'IN) surları bir bir yıkılacaktır..."(Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s. 204) 


6. HZ. İSA (AS), HZ. MEHDİ (AS)'A VEZİR OLACAK

Hz. İsa Peygamber (as) İMAM-I ZAMAN (HZ. MEHDİ (AS))'A YARDIMCI OLMAK, ONA BAĞLILIĞINI DİLE GETİRMEK VE ONUN ARDINDA NAMAZ KILMAZ İÇİN gökten inecektir. (Şeyh Sadık, Al-Amaali, Oturum 39, Sayfa181; İküd'dürer, s. 157 ve 230) 

Resulullah (sav) Efendimiz Saadetle şöyle buyurmuşlardır: "Daima ümmetimden bir cemaat kıyamet'e kadar hakkı yükseltmek için fikri mücadele yapacak, MERYEM OĞLU İSA (AS) YERYÜZÜNE İNECEK. EMİRLERİ (HZ. MEHDİ (AS)), ONA (HZ. İSA (A.S.)'A) "BİZE NAMAZ KILDIR" DEDİKLERİ ZAMAN, HAYIR DİYECEK ... VE "İMAM-I MEHDİ'Yİ" İMAMETE GEÇİRİR" (Sahih-i Müslim, c. 1, s. 209) 

İbni Ebi Şeybe, Musannef'inde, İbni Şirin'den tahric etti. Dedi ki: Hz. Mehdi (as) bu ümmettendir ve Hz. İsa (as)'a imam olacaktır.  (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s. 79) 

Nuaym b. Hammad, Abdullah b. Amr'dan tahric etti. Dedi ki: Hz. Mehdi (as), İsa İbni Meryem'in üzerine ineceği ve arkasında namaz kılacağı kimsedir.  (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s. 79) 

Buhari ve Müslim, Ebu Hureyre'den tahric etti. Buyurdu: Meryem oğlu İsa (as) aranıza indiğinde ve imamınız sizden (HZ. MEHDİ (AS)) olduğunda, bakalım ne yapar sınız?  (Kitabül Burhan fi Alametil Mehdiyyil Muntazar, s.79) 


7. HZ. MEHDİ (AS) TÜM DÜNYAYA İSLAM AHLAKINI HAKİM EDECEK

Yeryüzüne dört kişi malik olmuştur. İkisi mümin, ikisi kafirdir. Müminler, Hz. Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as), kafirler ise Nemrud ve Buhtunnasır'dır. Beşinci olarak Ehl-i Beytimden birisi (Hz. Mehdi (as)) gelecek ve o da dünyaya malik olacaktır. (Kitab'ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 10) 

Hz. Mehdi (as) tıpkı Hz. Zülkarneyn (as) ve Hz. Süleyman (as) gibi dünyaya hükmedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30)

 Ebu Basir şöyle diyor, İmam Cafer Sadık (as)'a "Ey Resulullah'ın evladı! Siz Ehl-i Beyt'in Kâimi kimdir?" diye sorduğumda şöyle cevap verdi: ... HZ. MEHDİ (AS) DÜNYAYI FETHEDECEK, İsa b. Meryem (as) nazil olarak onun arkasında namaz kılacaktır. O ZAMAN YERYÜZÜ ALLAH'IN NURUYLA AYDINLANACAK, ALLAH'TAN  BAŞKASINA İBADET EDİLEN HER YER, ALLAH'A İBADET EDİLEN YERLER HALİNE GELECEK; MÜŞRİKLER İSTEMESE DE, DİN O GÜN SADECE ALLAH'IN DİNİ OLACAKTIR." (Bihar-ul Envar, c. 51, s. 146) 

Hz. Peygamber (sav) Hz. Ali'ye (ra) şöyle buyurdu: "İlkleri sen ve SONLARI İSE ALLAH'IN TÜM DÜNYAYI FETHETMEYİ KENDİSİNE NASİP KILACAĞI HZ. MEHDİ (AS)'DIR." (Bihar-ul Envar, c. 52, s. 378) 

HZ. MEHDİ (AS) DÜNYANIN DOĞU VE BATISINI FETHEDİP İSLAM'I (İslam ahlakını) DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA EGEMEN KILACAKTIR... Allah Teala insanlara öyle bir güç verecek ki, herkes olduğu yerde onun sözlerini duyacak ve HZ. MEHDİ (AS) İSLAM'A HAYAT VERECEKTİR... (Bihar'ul-Envar, c. 52, s. 279 ve c. 53, s. 12 İkmal'ud- Din, c. 2, s. 367)
 

8. HZ. MEHDİ (AS) TÜRK VE İSLAM ALEMİNİ BİRARAYA GETİRECEK

... İbrahim bin Übeydullah bin Alâ babasının şöyle dediğini nakleder. İmam Caferi Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Emirülmüminin aleyhisselam (Hz. Ali) kendisinden sonra Kaim'in kıyamına kadar gerçekleşecek olan olaylardan bahsetti....VE KÖŞE BUCAKTA BENİM OĞLUMA (HZ. MEHDİ (AS)'A) YARDIM EDECEK OLAN DAĞINIK TÜRK BAYRAKLARI ZUHUR EDECEK. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani,Gaybeti numani, s. 323) 

Malik bin Zamra der ki, Emirülmüminin Ali aleyhisselam bana şöyle buyurdu: "... Hayrın çoğu o zamandadır ey Malik! O ZAMANDA KÂİM'İMİZ  (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDECEK ... SONRA ALLAH HERKESİ ONUN ETRAFINDA TOPLAYACAK." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 242)

İman edenlerin Efendisi (sav) der ki:"... ALLAH SİZİN İÇİN, SİZİ BİRLEŞTİRECEK VE SİZİ DAĞINIKKEN BİRARAYA GETİRECEK BİRİNİ (HZ. MEHDİ (AS)'I) ÇIKARANA DEK... Beklerseniz, ödüllendirileceksiniz ve sizin haksızlığa uğratılmanızın intikamını alacak (Darwinizm'e, materyalizme ve ateizme ilmi zeminde gereken cevabı verecek) olanın ve haklarınızın kurtarıcısı olanın, o (Hz. Mehdi (as)) olduğunu kesinlikle anlayacaksınız..."(Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 182) 

Amîre bint-i Nufeyl der ki: İmam Hüseyn aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "SİZLER BİRBİRİNİZDEN BERÎ (UZAK) OLDUĞUNUZU SÖYLEMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİN YÜZÜNE TÜKÜRMEDİKÇE, BİRBİRİNİZİ TEKFİR ETMEDİKÇE VE BİRBİRİNİZE LÂNET OKUMADIKÇA beklediğiniz (Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru) vuku bulmayacaktır. Arzettim ki: Öyleyse o zamanda hiçbir hayr yoktur. Buyurdu ki: "Hayrın hepsi o zamandadır. Kâim'imiz (HZ. MEHDİ (AS)) KIYAM EDECEK (ZUHUR EDECEK) VE BUNLARIN HEPSİNİ ORTADAN KALDIRACAKTIR." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 240)


9. HZ. MEHDİ (AS) KİTAP EHLİ'NE TEVRAT'IN VE İNCİL'İN DOĞRUSUYLA HÜKMEDECEK

Cabir b. Yezid el-Co'fi, İmam Muhammed Bakır'dan rivayet ediyor:

"... Hz. Mehdi (as)'ın Hz. Mehdi (as) diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki; gizli bir işe doğru yönlendirilecek, Tevrat ve diğer Semavi kitapları Antakya'da bir mağaradan çıkartacak veYAHUDİLER ARASINDA TEVRAT'LA HIRİSTİYANLAR ARASINDA İNCİL'LE HÜKMEDECEKTİR." (El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 254-255) 

"Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin nedeni, Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan (GERÇEK) TEVRAT KİTAPLARINI ÇIKARACAK...(Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81) 

"Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin sebebi şudur. O, Yahudilerin hac yaptığı Şam dağlarından bir dağın içindeki Tevrat'a dair kitapları çıkarır ve Yahudilerden bir cemaat onun elinde Müslüman olur." (İmam-ı Suyuti) 

"Ona Hz. Mehdi (as) denilmesinin nedeni, Şam'da bulunan dağlardan birine yönelmesidir. Oradan (GERÇEK) TEVRAT KİTAPLARINI ÇIKARACAK, YAHUDİLERE KARŞI DELİL GETİRECEKTİR." (Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)
 

10. HZ. MEHDİ (AS) MATERYALİZM, ATEİZM, DARWİNİZM VE DİNSİZLİĞE KARŞI İLMEN GALİP GELECEK

Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyeti (otoritesi) Allah'ın tüm yarattıkları hakkındaki delillerindedir; bunlar öyle çoktur ki, onun (Hz. Mehdi (as)'ın) delilleri bütün insanlar üzerinde galip gelecek (etkili olacak, hakim olacak) ve kimsenin ona karşı getirecek bir gerekçesi (nedeni) olmayacaktır." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 70) 

Ebu Basir şöyle der, İmam Muhammed Bakır veya İmam Caferi Sadık aleyhisselam'dan naklen: "ONA (HZ. MEHDİ (AS)'A) İMAMETİ VEREN, ONA İLİM VE KİTAPLAR VERECEK VE ONU KENDİ BAŞINA BIRAKMAYACAK."(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 387)
 

11. HZ. MEHDİ (AS) DEVRİNDEKİ YOBAZ VE CAHİL DİN ADAMLARINA KARŞI MÜCADELE EDECEK

ÜMMETİMDEN BAŞI SARIKLI YETMİŞ BİN ALİM KİŞİ, DECCALE TABİ OLACAKLAR.(İmam Ahmed Bin Hanbel, Müsned, sf. 796) 

Hz. Ali (ra)'dan:

Ahir zamanda öyle bir kavim meydana çıkacak ki KURAN OKUYACAKLAR FAKAT BOĞAZLARINDAN AŞAĞIYA GEÇMEYECEK. DİNDEN OKUN YAYDAN ÇIKMASI GİBİ ÇIKACAKLAR. ONLARLA MÜCADELE ETMEK HER BİR MÜSLÜMAN İÇİN BİR HAKTIR. GÖRÜNÜMLERİNDE SAÇLARI TIRAŞLIDIR. (Hadislerle Hz. Ali, İmam Nesai, Ebu Abdurrahman Ahmed Bin Şuayb, sf. 142) 

Amr bin sad'dan:

HALKI (ZAHİRDE) BENİM EVLADIMA DAVET ETSELER DE, BENİM EVLADIMDAN UZAK OLURLAR. BU ÖYLE KÖTÜ BİR TOPLULUKTUR Kİ AHLAKLARI YOKTUR. ZORBALARA MUSALLATTIRLAR, CABBARLARA FİTNEYİ ÖĞRETİRLER, HAKİMLERE KAN DÖKTÜRÜRLER. (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 170)
 

12. HZ. MEHDİ (AS) ÇOK SEVGİ DOLU, ŞEFKATLİ VE MERHAMETLİ OLACAK

Hz. Mehdi (as)'ın hizmetleri öylesine önemli ve büyüktür ki, rivayetlerden ONUN İDARESİNDEN SADECE İNSANLARIN DEĞİL, BÜTÜN YER VE GÖK EHLİNİN MEMNUN OLACAĞI BELİRTİLİR. (İs'afür-Ragıbin, s. 146; el-Havi, 2:66, 67) 

(HZ. MEHDİ (AS)'IN) ÇIKIŞI SADECE EHLİ İMAN İÇİN DEĞİL, YER VE GÖK EHLİ İÇİN DAHİ SEVİNÇ KAYNAĞI OLUR.Öyle ki kuşlar, vahşi hayvanlar, denizdeki balıklar dahi sevinirler. (Kıyamet Alametleri, s. 162, 163) 

(Hz. Mehdi (as)) Peygamberin (sav) yolundan gidecek. Uyuyan kişiyi uyandırmayacak, kan da akıtmayacaktır... Yeryüzü zulüm ve işkence yerine adaletle dolacaktır. Her şeyi hak ve adalet ölçüleriyle eşit bir halde teslim edecektir. BÖYLECE YER VE GÖK SAKİNLERİ ONDAN RAZI OLDUKLARI GİBİ, HAVADAKİ KUŞLAR, ORMANDAKİ YIRTICI HAYVANLAR, DENİZDEKİ BALIKLAR BİLE MEMNUNLUK DUYACAKLAR. (Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 163 

Herkes onun (Hz. Mehdi (as)'ın) çevresinde sevdiği çocuklarına içten sevgiyle bağlı bir babanın meclisinde ya da tebaasına merhametli bir kralın huzurunda gibi oturacak, neşe veren ayetleri ve müjdeleri sonsuz mutluluk yurdunda gösterecektir. (Seyyid Murtaza Müçtehidi Sistani, Nashr Almas Yayınları, s. 257 ) 

ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) ZAMANINDA KURTLA KOYUN BİRARADA OYNAYACAK, YILANLAR ÇOCUKLARA BİR ZARAR VERMEYECEKTİR.İnsan bir avuç tohum atacak, 700 avuç hasat edecektir... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 43) 

Tavus: ... HZ. MEHDİ (AS), ACİZLERE KARŞI ÇOK MERHAMETLİDİR. (El-Havi, c. 2, s. 150) 

Hz. Mehdi (as), o kadar merhametli olacaktır ki, zamanında bir kimsenin bile burnu kanamayacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42) 

... Yoksullara karşı çok merhametli olması, Mehdi (as)'ın alametlerindendir. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar")
 

13. HZ. MEHDİ (AS) MÜNAFIKLARA KARŞI CAYDIRICI OLACAK

DAHA BİR ÇOK İNSAN KURAN'DAN ÇOK ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) KORKUSU NEDENİYLE GÜNAHLARDAN KAÇINACAKTIR... (Al-Futuhatu'l Makkiyah, sf. 6) 

Esbağ bin Nebate der ki: Emirülmüminin Ali aleyhisselam şöyle buyurdu: "... Öyle ki sizden sadece gözdeki sürme kadar veya yemekteki tuz kadar kalacaktır. Ve ben size bir örnek vereceğim: Adamın birinin bir miktar buğdayı vardır. Onu temizler ve bir eve koyar, uzun bir süre sonra geri döndüğünde onun kurtlandığını görür, onu tekrar ayıklar ve temizler sonra tekrar evin içine koyar. Uzun bir süre sonra döndüğünde onun tekrar kurtlandığını görür. Tekrar onu ayıklar ve temizler ve hep aynı işi tekrarlar. SONUNDA KURTLARIN HİÇ ZARAR VEREMEDİĞİ ÇOK AZ SAĞLAM BUĞDAY KALIR. İşte siz de böylesiniz. SONUNDA İÇİNİZDE FİTNELERİN ASLA ZARAR VEREMEDİĞİ ÇOK AZ BİR GRUP KALACAKTIR." (Aynı hadisi Ahmet bin Muhammed bin Said de nakleder.)(Şeyh Muhammed b.İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani, s. 246)

 
14. HZ. MEHDİ (AS) TÜM İNSANLARIN "MUHAMMEDEDN RESULULLAH" DEMESİNE VESİLE OLACAKTIR

İmam Bakır aleyhisselam'dan nakledilen başka bir hadiste şöyle geçer: BU GALEBE (GALİBİYET) VE ÜSTÜNLÜK AL-İ MUHAMMED'DEN OLAN HZ. MEHDİ (A.S.) KIYAM EDİNCE GERÇEKLEŞECEKTİR. ÖYLE Kİ, YERYÜZÜNDE HZ. MUHAMMED MUSTAFA'YI (ONUN PEYGAMBERLİĞİNİ) İKRAR ETMEYEN BİR KİMSE KALMAZ." (Tefsir-i Burhan, c. 2, s. 121.)

15. HZ. MEHDİ (AS) TÜM BİDATLARI KALDIRACAK,  İSLAM AHLAKININ ASRI SAADET DÖNEMİNDE OLDUĞU GİBİ YAŞANMASINA VESİLE OLACAK

RESULULLAH'IN (S.A.A) HER YAPTIĞINI O DA (HZ. MEHDİ (AS) DA) YAPACAKTIR; RESULULLAH (SAV) CAHİLİYET TEMELLERİNİ YIKTIĞI GİBİ O DA (HZ. MEHDİ (AS) DA) ÖNCEKİ TEMELLERİ YIKACAKTIR. O (HZ. MEHDİ (A.S.)), İslam 'ı yeniden baştan alacaktır. (Mikyalu'l Mekarim, c.1, s.57) 

Hz. Peygamber (sav) en başta İslam'ı nasıl ayakta tuttuysa, Hz. Mehdi (as) da en sonunda aynı şekilde İslam'ı ayakta tutacaktır.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27) 

... Dini, Peygamber (sav)'in zamanında olduğu gibi aynen uygulayacak.Yeryüzünde mezhepleri kaldıracak. Halis hakiki dinden başka hiçbir mezhep kalmayacak. (Muhammed B. Resul El Hüseyin El Berzenci, Kıyamet Alametleri, s.186-187) 

Hz. Mehdi (as) hiçbir bidatı bırakmayacak.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43) 

Hz. Mehdi (as) kaldırmadık bidat bırakmayacaktır. Ahir zamanda aynı Peygamber (sav) gibi dinin icablarını yerine getirecektir."

(Muhammed B. Resul Al-Hüseyni El Berzenci, Kıyamet Alametleri,s. 163)
 

16. HZ. MEHDİ (AS) HEM ŞİDDETİ HEM ŞİDDETİN FELSEFESİNİ YOK EDECEK

Şeyh Tusi'nin Gaybet'i: "Sonra Hz. Mehdi (as)'ın yükselişi olacak... ALLAH ONUN (HZ. MEHDİ (AS)'IN) VASITASIYLA YALANLARI ORTADAN KALDIRACAKTIR. ONUN (HZ. MEHDİ (AS)) VASITASIYLA, ŞİDDETİ ORTADAN KALDIRACAKTIR. O (Hz. Mehdi (as)) boyunlarınızdaki esaret ayıbını kaldıracaktır." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 132) 

HZ. MEHDİ (AS)'IN HÜKÜMRANLIĞI ZAMANINDA ZALİMLERİN VE MÜSTEKBİRLERİN HÜKÜMRANLIĞI, MÜNAFIKLARIN VE HAİNLERİN SİYASİ NÜFUZU NABUD (YOK) OLACAKTIR (SON BULACAKTIR).(El-Mehdiyy-il Mev'ud, c. 1, s. 252)
 

17. HZ. MEHDİ (AS) HAMİYETİ İSLAMİYESİ ÇOK GÜÇLÜ OLACAK, MÜSLÜMANLARIN HAKLARINI KORUYACAK

İslam'ın aleyhine söylenecek bir söz bile ona ağır gelir. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 30) 

Hz. Mehdi (as) zalime karşı hakkı müdafaa edecektir.Hatta (zalim) bir insanın azı dişinde olan (haksız bir lokmayı) bile ondan çekip alacak ve sahibine iade edecektir. (En-Necmu's-sakıb fi Beyanı Enne'l Mehdi min Evladı Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal ) 

Nechül Belağa'dan: İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "... (HZ. MEHDİ (AS)), ESİRİ ÖZGÜRLÜĞE KAVUŞTURMAK, KÖLEYİ AZAD ETMEK ve YANLIŞ YÖNLENDİRİLMİŞ ULUSU DAĞITMAK VE DOĞRULUĞU İZLEYENLERİ BİRLEŞTİRMEK İÇİN erdem sahibinin örneklerini izleyecektir." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 186)
 

18. HZ. MEHDİ (AS) AHİR ZAMAN HADİSLERİNİ HALKA DOĞRU ŞEKİLDE AÇIKLAYACAK

Ebu Basir der ki, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam'ın şöyle buyurduğunu duydum: "... Buyurdu ki: Hz. Mehdi (as) kıyam ettiğinde Resulullah'ın yolundan gidecektir.  YALNIZ O (HZ. MEHDİ (AS)),  RESULULLAH'IN (SAV) ESERLERİNİ AÇIKLAYACAKTIR..." (Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 191) 

İkmal-i Din:

Muhammed İbn-i Sinan'dan, Emir İbn-i Şamir'den, Cebir'den, Ebu Cafir (as)'dan rivayet edilmiştir:

"YÜCE ALLAH'IN KİTABI HAKKINDAKİ BİLGİSİ VE O'NUN ELÇİSİNİN (SAV) SÜNNETİ MEHDİMİZ (AS)'IN KALBİNDE BİR BİTKİNİN EN GÜZEL ŞEKİLDE BÜYÜYÜP YETİŞMESİ GİBİ GELİŞİR." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, cilt 51], Ansariyan Yayıncılık, derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 72)
 

19. HZ. MEHDİ (AS) KURAN AYETLERİNİN HİKMETLERİNİ İNSANLARA ANLATACAK VE İMANLARINA VESİLE OLACAK

İNSANLAR KURAN'I KENDİ NEFİSLERİNE GÖRE YORUMLADIKLARI ZAMAN HZ. MEHDİ (A.S.) ONLARIN DÜŞÜNCELERİNİ KURAN'A DOĞRU YÖNLENDİRİP ONU KURAN'IN GERÇEKLERİNİN HİZMETİNE SUNACAK. SONRA SİZE KİTAB VE SÜNNETİN NASIL UNUTULDUĞUNU GÖSTERECEK VE ONUN CANLI ANLAMLARINI İHYA EDECEK. (Nehcü'l Belağa, hutbe 134) 

İmam Mehdi (as)'ın DİNİ TEBLİĞ ÜSLUBU ÖYLE OLACAKTIR Kİ İNSANLAR DİNİ KALPLERİNİN DERİNLERİNDEN KABUL EDECEKLER ve ALLAH'A EN BÜYÜK SAMİMİYETLE tapacaklardır. Dinden uzaklaşanlar hoşnutluk ve güvenliğin meskenine geri döneceklerdir. (İküd'dürer, Sayfa  156; Bihar-ül Envar, Cilt 53, Sayfa 86; Cilt 52, Sayfa. 36 ve 280)
 

20. HZ. MEHDİ (AS) ADİL OLACAK

Zulüm ve fıskla dolu olan DÜNYA, o (Hz. Mehdi) geldikten sonra ADALETLE DOLUP TAŞACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20) 

... Onlara resulleri geldiği zaman, ARALARINDA ADALETLE HÜKÜM VERİLİR ve onlar zulme uğratılmazlar. (Yunus Suresi, 47)
 

21. HZ. MEHDİ (AS) CÖMERT OLACAK

"Tavus: ... HZ. MEHDİ (AS), MAL İNFAK ETMEKTE ÇOK CÖMERTTİR." (El-Havi, c. 2, s. 150) 

Ahir zamanda bir halife olacak, malı sayıp hesap etmeden taksim edecektir. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15) 

Emirlerinizden bir emir olacak ki, malı saymayacaktır. Birisi ondan mal istediğinde, "Al" der. O da elbisesini yayar ve o da doldurur. (Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)
 

22. HZ. MEHDİ (AS) İNSANLARIN RIZASINA GÖRE DEĞİL, ALLAH'IN RIZASINA GÖRE HAREKET EDECEK

Hz. Ali (as), Hz. Mehdi (as)'ın kıyamının getirdikleri hakkında şöyle buyurur:

HALKIN KİŞİSEL REYLERİNİ, YORUMLARINI BOŞ VERİR; KURAN'IN HÜKMÜNÜ İCRAYA BAŞLAR.(Mikyalu'l Mekarim c.1, s.81) 

Fitneleri önlemenin kendisine zor gelmeyeceği ve öldürmenin de onu vazgeçirmeyeceği Ehl-i Beytime (soyuma) mensup birisi (Hz.Mehdi (as)) sahip olmadan günler ve geceler bitmeyecektir. (Ali Bin Hüsameddin El Muttaki, Celaleddin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler – Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Neşriyat, s. 13) 

"Ey inananların Efendisi, bize senin Mehdin (as) hakkında haber ver." İnananların Efendisi (sav) dedi ki: "... (HZ. MEHDİ (AS)) ÖLÜM GELDİĞİNDE KORKMAYACAKTIR; imanlı olanlar etrafını sardığında uzaklaşıp yüz çevirmez; SAVAŞÇILAR ONA KARŞI MÜCADELE VERDİKLERİNDE TEREDDÜT ETMEZ... CÖMERTTİR VE GÖZÜ PEKTİR..." (Kitab-ül Gaybet, [Bihar-ul Envar, c. 51], Ansariyan Yayıncılık, Derleyen: Muhammed Bakır el-Meclisi, İran-Kum, 2003, s. 184)
 

23. HZ. MEHDİ (AS) İNSANLAR HAKKA DÖNÜNCEYE KADAR MÜCADELESİNE DEVAM EDECEK

İnsanlar hakka dönünceye kadar (fikri) mücadelesine devam edecektir.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23) 

Karşısına dağlar bile dikilse onları ezip geçecek, o dağlarda kendisine yol bulacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39) 

Hz. Mehdi (as) işi sıkı tutacak. (Kıyamet Alametleri, Berzenci, s. 175)
 

24. HZ. MEHDİ (AS) ÇOK SERİ HAREKET EDECEK

Bu durum 7 yıl devam edecektir.Ancak onun her senesi, sizin 20 senenize bedel olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44) 


25. HZ. MEHDİ (AS) TEKNOLOJİNİN İMKANLARINI ÇOK İYİ KULLANACAK

Hz. Mehdi (as)'ın yardımcılarının bütün dünyayı birkaç dakikada dolaşacak güçleri olacaktır. (Mikyal el-Mekarim, Cilt:1, sayfa: 144) 

İmam Sadık (as) şöyle buyurmuştur: (Hz. Mehdi (as)) Rükn ve Makam arasında durur, yüksek sesle şöyle seslenir: "Ey benim temsilcilerim, özel dostlarım, ey BEN ZUHUR ETMEDEN ALLAH'IN BANA YARDIM ETMESİ İÇİN YERYÜZÜNDE HAZIRLADIĞI KİMSELER, itaat ederek bana gelin." Onlar YERYÜZÜNÜN DOĞU VEYA BATISINDA MİHRAP VEYA YATAKLARINDA OLDUĞU HALDE İMAM MEHDİ (AS)'IN SESİNİ İŞİTİRLER. Bu bir tek ses onların HEPSİNİN KULAĞINA GİDER VE HEPSİ ONA DOĞRU HAREKET EDERLER. ÇOK GEÇMEDEN GÖZ AÇIP KAPATINCAYA KADAR HEPSİ HUZURUNA VARIRLAR. Bu (azametli toplantı) Rükn ve Makam arasında (Güneş doğmadan önce) gerçekleşecektir." (Bihar-ül Envar, C. 53, S. 7)

 

Hz. Mehdi (a.s.) mücadelesinde, aklın ihtiyarini kaldıracak olağanüstü özelliklerle değil; imanı, aklı, vicdanı ve güzel ahlakı vesilesiyle galip gelecektir

Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerine göre, Hz. Mehdi (a.s.) inkarcı felsefelere karşı zorlu bir fikri mücadele verecektir. Bu mücadelesinde en akılcı yolları takip edecek, her işinde çok hızlı sonuç alacak, hareketleri büyük bir akıl ve hikmet içerecektir. Hz. Mehdi (a.s.)’ın kullanacağı yöntemler, benzeri görülmemiş ve etkili yöntemler olacaktır. Fakat yazı boyunca aktarılan hadislerde de görüldüğü üzere Hazreti Mehdi (a.s.) mücadelesinde mucizeler sergilemeyecektir. Çünkü Hz. Mehdi (a.s.) ‘sebepler dairesinde’, yani ‘doğal dünya şartlarında’ süren bir mücadele yürütecektir.

Bunun yanı sıra Peygamberimiz (s.a.v.) hadislerinde Hz. Mehdi (a.s.)’ın, deccaliyet sisteminin baskılarına, işkence ve eziyetlerine maruz kalacağından, hapsedileceğinden, zorluk, sıkıntı ve öldürülme tehlikesi içinde yaşayacağından, ellerinden ve ayaklarından zincire vurulacağından, tecrit edileceğinden ve belirli gaybet dönemleri yaşayacağından bahsetmektedir.

Eğer Hz. Mehdi (a.s.), bazı kesimlerin iddia ettiği gibi silahın, tankın topun etki etmediği, insanları başının üzerindeki melek sayesinde İslam ahlakına davet eden olağanüstü bir varlık olmuş olsaydı, nasıl hapse atılabilir, nasıl işkence ve baskı görür, zorluk içinde yaşardı? Eğer Hz. Mehdi (a.s.) bu şekilde uhrevi bir varlık olmuş olsaydı, gaybet dönemleri olmaz; saklanmaya, gözden uzak şekilde yaşamaya da ihtiyaç duymazdı.

Peygamberimiz (s.a.v.)’e bile bir kılıç darbesi isabet etmiş ve mübarek dişlerinden biri bu şekilde kırılmıştır. Birçok peygamber Allah yolunda şehit edilmiş yine birçok sahabe, Ehl-i Beyt’ten birçok insan savaş meydanında şehit olmuş ya da elini kolunu, gözünü veya başka bir uzvunu kaybetmiştir. Nasıl ki hiçbir peygamber böyle uhrevi özelliklere sahip olarak gönderilmediyse, Hz. Mehdi (a.s.) da bir veli olarak böyle uhrevi özelliklerle gelmeyecek ve mücadelesini de böyle olağanüstü özelliklerle yürütmeyecektir.

Hz. Mehdi (a.s.), İslam ahlakının tüm dünyaya hakim olması için deccaliyet sistemiyle mücadele edecek, materyalizm ve Darwinizm’e karşı fikri mücadele sürdürecek, insanlara Kuran ahlakına ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünnetine uygun yaşamayı öğretecek ve tüm dünya Müslümanları arasında bir birlik oluşturacaktır. Ve Allah’ın izniyle, bunların hepsini aklın ihtiyarini kaldırmadan, fikri mücadele ile, akıl ve vicdan kullanarak ve güzel ahlakla başaracaktır.

Nitekim Allah’ın hadislerde cennetle müjdelendiğini belirttiği Hz. Mehdi (a.s.)’ın üstünlüğü de burada olacaktır. Hz. Mehdi (a.s.) karşısına çıkacak olan tüm zorluklara, baskılara, tuzaklara, imtihanlara rağmen yılmayacaktır. Çok az kişi dışında tüm dünya onun karşısında olmasına rağmen, mücadelesine, Allah aşkıyla, iman şevkiyle devam edecek ve Allah’ın izniyle dünya çapında büyük bir başarı elde edecektir.

“Andolsun, gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir: ‘Gerçekten onlar, muhakkak nusret (yardım ve zafer) bulacaklardır. Ve hiç şüphesiz; Bizim ordularımız, üstün gelecek olanlar onlardır.’” (Saffat Suresi, 171-173)

Sayın Adnan Oktar’ın Konu Hakkındaki Açıklamaları

Allah Hz. Mehdi (a.s.)’a emirlerini, Peygamberimiz (s.a.v.)’e vahiyle bildirmiştir. Hz. Mehdi (a.s.) Allah’ın bu emirlerini yerine getirecektir

 

 

 

“Bir kere Hz. Mehdi (a.s.)’a gönülden bağlanmak lazım. Hz. Mehdi (a.s.)’a akıl veren, ona bilmişlik yapan bir çizgide olmamak gerekiyor. Bu çok önemli. Çünkü Hz. Mehdi (a.s.) hadislerle hareket ediyor. Hz. Mehdi (a.s.) ne yapacaktır? Barış insanıdır, sevgi insanıdır, güzellik insanıdır. Allah istese kan üzerine de gönderebilirdi Hz. Mehdi (a.s.)’ı, ona kanı emrederdi, o da sel gibi kan akıtırdı. Ama “kan akıtmayacaksın” diyor, Allah emir vermiş. “Damla kan akıtmayacaksın, uyuyan kişiyi uyandırmayacaksın, insanların burnunu kanatmayacaksın” diyor Allah. “Kimseyi üzmeyeceksin, kimseyi rencide etmeyeceksin, barışı, kardeşliği, sevgiyi getireceksin. Bütün Hristiyan âleminin Müslüman olması için gayret edeceksin” diyor. “Onlarla iş birliği yapacaksın” diyor. “Tevrat’ın orijinallerini ara, İncil’in orijinallerini ara, sana bulduracağım” diyor Allah. “Kutsal sandığı sana bulduracağım” diyor Cenab-ı Allah, “ara” diyor “bulacaksın” diyor. “Hz. İsa (a.s.)’la beraber namaz kılacaksın. “O seni omzundan itecek, o şekilde namaza geçeceksin” diyor Allah. Peygamber (s.a.v.)’e vahiy ile bildirilmiştir bu bilgiler. Peygamberimiz (s.a.v.) ne diyor? “Benim” diyor “kutsal emanetlerim yanında olacak” diyor. “Peygamber (s.a.v.)’in kılıcını beline kuşanacaksın ve Peygamber (s.a.v.)’in hırkasını giyeceksin ve sana biat edilecek” diyor. “Biatı kabul etmeyeceksin, yani Mehdilik iddialarını kabul etmeyeceksin” diyor. Cenab-ı Allah onu uyarıyor, Peygamberimiz (s.a.v.) kanalıyla Hz. Mehdi (a.s.)’ı. “Bütün dünyada silahları kaldıracaksın, hepsini eriteceksin” diyor. “Ramazan ayında on beş gün arayla Ay ve Güneş tutulmaları yapacağım” diyor Allah. “Kâbe’de kan akıtılacak, Hac yolu engellenecek” diyor. “İran’la Irak savaşacak, Afganistan işgal edilecek, Irak işgal edilecek, Irak’ın ordusu bir günde yok olacak” diyor. “Bütün bu alametler senin zamanında olacak. Ama buna rağmen senin 313 kişilik bir ekibin olacak ve sana saldıracak insanlar” diyor. “Haberin olsun” diyor Cenab-ı Allah. “Buna rağmen 313 kişi olacaksın sen” diyor. Bak Peygamber (s.a.v.)’e vahiyle bildiriliyor, o sahabeler ezberine alıyorlar, onlar da âlimlerin muhaddislerin eline geçen bilgiler oluyor ve bu bilgiyi de Hz. Mehdi (a.s.) uygulamış oluyor. Çünkü sahabelerden duydukları bilgileri alıyor muhaddisler. Ama en başında Cenab-ı Allah’ın vahyidir. Cibril kanalıyla vahyidir. Resulullah (s.a.v.) mübarek ağzıyla söylüyor. Hz.  Mehdi (a.s.)’ı detaylarda öyle bir hale getiriyor ki Cenab-ı Allah, “çocuklarını tanır gibi” diyor ayette (Bakara Suresi, 146). Çocuklarını tanır gibi tanıyacakları kadar detay meydana getiriyor.” (Sayın Adnan Oktar’ın 30 Eylül 2010 tarihli Kahramanmaraş Aksu ve Kaçkar TV röportajından)

 

Risale-i Nur da Hz. Mehdi (a.s.)’ın Rehberi Olacaktır

Bediüzzaman da diyor ki; “sakın bazı Nur talebelerinin tavrına bakıp olumsuz etkilenme” diyor. Onların bölüneceğini anlamış Bediüzzaman, biliyor. “Risale-i Nur Külliyatı’nın gerçek sahibi sensin” diyor. “Onun için asıl Nur talebesi onlar demeyeceksin” diyor. “Çünkü Risale-i Nur Külliyatı’nın gerçek sahibi sensin” diyor. “Bana ilhamla Cenab-ı Allah indirdi. Ama bana ilhamla bildirmesinin sebebi sensin” diyor. “Ben de senin pişdar-öncü bir askerinim, neferinim, benim vazifem, sana zemin hazırlamak” diyor. “Ben bununla uğraştım, ben bu görevi yaptım” diyor. “Risale-i Nur’u da bir program olarak neşr ve tatbik etmeni istiyorum” diyor. “Bunu yapman çok açmaz bir yol olur, siyasetten uzak dur” diyor. “Siyasetten uzak duracağını zannediyorum” diyor. Bu nezakettir. Yani “bunu yap” demiyor da, nezaketen diyor ki; “sakın evlenme” diyor. Normalde evlenme sünnettir ama bak Bediüzzaman diyor ki; “Ahir zamanda evlenmemenin sünnet olmasıyla ilgili hadis var, Peygamber (s.a.v.)’in hadisi var. O vakit geldi” diyor, “sakın evlenme” diyor, “evlenmeyeceksin” diyor. “Risale-i Nur sana ait bir eser, onu neşr ve tatbik et” diyor, “onunla anlat” diyor anlatacağın konuları. “Ama buna rağmen sana itibar etmeyecekler” diyor. “Hiç fütur getirme, devam et. Bir süre bu böyle devam edecek” diyor. “Müddet-i ahir zaman uzundur. Biz bir faslındayız” diyor. “Sen bayağı bir anlatacaksın” “diyor. İlk aşamada zaten sen kendin dahi kendini fark etmeyeceksin, etrafındakiler de” diyor. “İmanın nuruyla belki seni fark eden olur” diyor, belki. “O müddet içerisinde sen zaten önemli görülmeyeceksin” diyor. “Çünkü saltanat âleminde şaşaalı bir çıkışın olmayacak” diyor. “Sadece iman hakikatleri anlatacağın için, senin ilk faaliyetine önem vermeyecekler kırk yıllık faaliyetine ama bunun sana faydası şu; insanların çabuk iğfal olunabilen (kanabilen) akılları senin bu samimi faaliyetinin başka maksatlara alet olmadığını görecek” diyor. “Kırk yıl içinde samimiyetine kanaat getirecekler” diyor. “Ondan sonra Cenab-ı Allah sana biatı nasip edecek, ondan sonra Müslümanların sana iltihak etmesini nasip edecek” diyor. “Ondan sonra bütün tarikatlar, cemaatler, insanlar ve Seyyidler toplulukları birer, ikişer, onar, yüzer, biner, on biner, yüz biner, milyonlarla sana iltihak edecekler. Ama senin üç özelliğin çok önemli” diyor.” Bir sabrın, iki metanetin, üç imanın” diyor. Hz. Mehdi (a.s.)’ın özellikleri olarak Bediüzzaman “İstanbul’da çıkacak” diyor. “Çıkış yerin İstanbul ve sakın ayrılma” diyor. Bak “Ben Mekke ve Medine’de de olsam İstanbul’a gelirdim.” diyor. “İstanbul’dan ayrılma” diyor Hz. Mehdi (a.s.)’a ve “mezarımdan takip edeceğim olayları” diyor. “Allah bana özel böyle bir imtihan, bir güç veriyor” diyor inşaAllah. “Mezarımdan takip edeceğim” diyor. (Sayın Adnan Oktar’ın 30 Eylül 2010 tarihli Kahramanmaraş Aksu ve Kaçkar TV röportajından)

2010-10-08 22:10:25

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top