Adnan Oktar: İslam dünyaya sevgi və fikirlə hakim olacaq

İslam gözəllik, sevgi, qardaşlıq, sülh, nəzakət, mərhəmət, bağışlayıcılıq dinidir.Bir insanın gözəl şəkildə xəyal etdiyi nə varsa, hər şey İslamda cəmləşib. Bütün bunların yaşanması üçün dini Allah’ın bizdən istədiyi kimi yaşamalıyıq. Bu da  sadəcə Qurana tabe olmaqla mümkündür.

Allah müsəlmanlara Qurandan məsul tutulacaqlarını bildirmişdir:

"Doğrusu, bu Quran sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. Siz sorğu-suala tutulacaqsınız." (Züxruf surəsi, 44)

Yer üzündə zülmlərin bitməsini istəyən, müsəlmanların layiq olduqları şəkildə yaşamalarını tələb edən, Peyğəmbərimizin (səv) yolu ilə gedən hər bir insan kimlərinsə fikirlərinə görə deyil, Allah’ın Quranda əmr etdiklərinə görə yaşamalıdır.

Rəsulallahın (səv) ümməti barəsində tək şikayəti Quranı tərk etmiş olmaları idi:

Peyğəmbər: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!” – deyəcək.(Furqan surəsi, 30)

Bu gün İslam aləmi şiddətlər yaşayırsa, müsəlmanlara bir çox yerdə dəyər verilmirsə, İslam dünyasında kasıblıq və yoxsulluq geniş yayılıbsa, müsəlmanlar başqalarını günahlandırmağa başlamazdan əvvəl “Görəsən, harada səhv edirik?” deyə düşünməlidirlər. Bu sualın isə Peyğəmbərimizin (səv) söylədiyi kimi yeganə cavabı var: Qurandan uzaqlaşmaq.

Gəlin birlikdə dəccaliyətin müsəlmanlara qarşı oynadığı oyununu pozaq. Birlik olub Allah’ın endirdiyi nur kimi tərtəmiz Kitabımızdan möhkəm yapışaq, Allah’ın bizdən istədiyi kimi gözəl əxlaq göstərək, çalışqan, diqqətli, bağışlayıcı, təvazökar, sevgi dolu, əzimli və qərarlı olaq. Gəlin birlikdə şiddətin deyil, sevgi ruhunu hakim qılıb İslamın dünyanı aydınlatmasına vəsilə olaq. Birlikdə müharibələri, qarşıdurmaları, anlaşılmazlıqları ortadan qaldıraq, qardaş olaq, dost olaq və Rəsulallahın (səv) bu dövrün müminlərinə müjdəsi olan hz. Mehdi üçün (əs) ən gözəl mühiti hazırlayaq.

Müsəlmanların mübarizəsi fikirlə, təbliğlə olmalıdır

Peyğəmbərimizin (səv) həyatına və Qurana baxdıqda müsəlmanların hər zaman elm və gözəl sözlə mübarizə aparmalı olduqlarını görürük. Müsəlmanlar zülmə məruz qalsalar da, insanlara doğrunu çatdırmaqla, təbliğ etməklə məsuliyyət daşıyırlar. Heç danışmadan, nədənsə bəhs etmədən, təbliğ etmədən müharibə yolunu seçmək Qurana uyğun davranış deyil. Müsəlmanlar təbliğ etməklə vəzifəlidirlər. Təbliğ edərkən isə olduqca nəzakətli, sevgi dolu, şəfqətli və səbirli üslubdan istifadə etməlidirlər. İslamda sərt, kobud, barbar üsluba yer yoxdur. Şərtlər nə olursa olsun, qarşıdakı insan kim olursa olsun, müsəlman sevgi və şəfqətlə dini təbliğ etməlidir.

Peyğəmbərimiz Məkkəli müşriklərə Əbu Cahilə, Əbu Ləhəbə, Həcc mövsümündə qurulan yarmarkalara gələn bütün qəbilələrə və ziyarətçilərə, xristian və yəhudi cəmiyyətlərinə dini təbliğ etmişdir. Qarşısındakı insanların cəmiyyətdəki mövqeyinə, İslam dininə münasibətlərinə, düşüncələrinə, həyat tərzlərinə, əxlaqlarına, geyimlərinə görə ayrıseçkilik etmədən dəfələrlə, çox müxtəlif və hikmətli üslublardan istifadə edərək onları tək olan Allah’a iman gətirməyə çağırmışdır. “Bu insanla danışmaq olmaz, o insana təbliğ edilməməlidir” deyə bir davranış nümayiş etdirmək düzgün deyildir.

Hz. İbrahim (əs) dövrünün ən azğın, qəddar, zalım insanı olan Nəmruda Allah'ın varlığından və təkliyindən bəhs etmişdi. Hz. Musa (əs) o dövrün müsəlmanları hesab olunan İsrailoğullarının oğlan uşağını öldürən, onlara ağılasığmaz işgəncələr verən Fironun yanına gedib onu Allah'ın dininə tabe olmağa çağırmışdı. Allah hz.Musaya (əs) bunu edərkən Firona “xoş söz” söyləməsini əmr etmişdi:

"Fironun yanına gedin. Çünki o, həddini aşmışdır. Onunla yumşaq danışın. Bəlkə, öyüd-nəsihət qəbul etsin, yaxud qorxsun!”Onlar dedilər: “Ey Rəbbimiz! Biz onun bizə şiddətli cəza verməsindən və ya həddini aşmasından qorxuruq”. Allah buyurdu: “Qorxmayın, çünki Mən sizinləyəm, eşidirəm və görürəm!"(Taha surəsi, 43-46)

Allah hz. Musa (əs) və hz. Harunu (əs) o dövrün ən əxlaqsız, ən azğın, ən şiddətli, İslama qarşı ən böyük düşmənçilik hissi bəsləyən birinə təbliğ etməyə göndərmişdir. Hz. Musa (əs) və hz. Harun (əs) o dövrdə dinsizliyin və əxlaqsızlığın mərkəzi olan fironun sarayına gedərək ona təbliğ etmişdilər. Üstəlik, Allah firon kimi din düşməni olan birinə qarşı “yumşaq söz” söyləməyi əmr etmişdi.

Quranın Peyğəmbərimizə (səv) vəhy olunması tam 23 il çəkmişdir. Bu müddətin ilk 13 ilində müsəlmanlar Məkkədəki bütpərəst sistem içərisində sayca azlıq təşkil edir, çox böyük təyziqlərə məruz qalırdılar. Bir çox müsəlmana fiziki işgəncələr verildi, bəziləri öldürüldü, bir çoxunun evi və mal-mülkü talan edildi, daima təhqir və təhdidlərlə qarşılaşdılar. Buna baxmayaraq, müsəlmanlar şiddətə əl atmadan yaşamağa davam etdilər və bütpərəstləri hər zaman sülhə dəvət etdilər.

Nəticədə bütpərəstlərin təyziqləri dözülməz hala çatdıqda müsəlmanlar sərbəstliyin və mehribanlığın hökm sürdüyü Yəsrib şəhərinə hicrət edərək burada öz hakimiyyətlərini qurdular. Öz siyasi sistemlərini bu yolla yaratdıqdan sonra belə Məkkənin təcavüzkar bütpərəstlərinə qarşı silaha əl atmadılar.

Dində məcburiyyət yoxdur

Bir insana Allah'ın Qatından hidayət olaraq endirdiyi İslam dinindən bəhs olunarsa, o, öz istəyi ilə iman gətirər, heç bir təyziq və məcburiyyət altında qalmadan qərar verər.İnsan doğrunu və ya yanlışı seçməkdə müstəqildir.Əgər yanlışı seçərsə, axirətdə bunun qarşılığını alacaq.Yəni qarşılığı verəcək olan insanlar deyildir, Allah'dır.

Quranın bu mövzu haqqında belə buyurulub:

“Dində məcburiyyət yoxdur. Artıq doğru yol azğınlıqdan aydın fərqlənir.Hər kəs tağutu inkar edib Allah’a iman gətirərsə, heç vaxt qırılmayan ən möhkəm dəstəkdən yapışmış olar. Allah Eşidəndir, Biləndir."(Bəqərə surəsi, 256)

Bir insan müsəlman olması üçün dini və Allah'ı ağlı ilə qavramalı və qəlbən təsdiq etməlidir. Xidmət etdiyi zaman da nə üçün etdiyinin şüurunda olmalıdır. İslam dini qəlbən qəbul edilməli, qəlbən istənməlidir. Allah dinin bu xüsusiyyətini Quranın bir çox ayəsində açıqlamışdır. Məsələn, 5 vaxt namaz qılan bir insan namazını Allah üçün istəyərək və sevərək qılmaldır və ya malından infaq edən (Allah yolunda xərcləmək) bir insanın bu ibadətinin Allah Qatında keçərli olması bu sədəqəni istəyərək ve sevərək verməsindən asılıdır.

Bu səbəbdən dinin hökmlərinə riayət etmədiyi üçün bir insan cəzalandırılmamalı, ona bu hökmlərə uyması üçün gözəl sözlə təbliğ edilməlidir. İnsanlara dini yaşamaları üçün cəza və təzyiq edilsə, İslam deyil, münafiqlik yaranar. Təyziq altında möminlər deyil, münafiqlər yetişər. Münafiqliq isə Allah’ın cəhənnəmin ən dərin yerinə layiq gördüyü olduqca rüsvayedici mövqedir. Müsəlmanlar münafiqliyə deyil, səmimi imana vəsilə olmalıdırlar. Bu da ancaq sevgi dolu rəftar, ağıl və elmi dəlillərə əsaslanan izahatla mümkündür.

Peyğəmbərimiz (səv) dini təbliğ edərkən insanlar üzərində təzyiq yaratmırdı

Bir ayədə “Haqq Rəbbiniz tərəfindəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın” (Kəhf surəsi, 29) deyə buyurulur və Rəbbimiz Peyğəmbərimizə (səv) “Onların iman gətirmədiyinə görə özünü həlakmı edəcəksən?” (Şuəra surəsi, 3) şəklində səslənmişdir. Qaf surəsində isə Allah elçisinə belə xəbərdarlıq edir

“Biz onların nə dediklərini yaxşı bilirik.Sən onları məcbur edən deyilsən.Sən Mənim təhdidimdən qorxanlara Quranla öyüd-nəsihət ver!”(Qaf surəsi, 45)

Bir başqa ayədə isə Peyğəmbərimizə (səv) insanları iman gətirmələri üçün məcbur etməməsi bu şəkildə bildirilmişdir:

“Əgər Rəbbin istəsəydi, yer üzündə olanların hamısı iman gətirərdi.İnsanları mömin olmağa sənmi məcbur edəcəksən?”(Yunus surəsi, 99)

Əgər bir sistem insanları inanca və ibadətə məcbur edərsə, belə vəziyyətdə insanlar o sistemdən qorxduqları üçün dindar olarlar, daha doğrusu dindar kimi görünərlər. Dində doğru olan isə tamamilə sərbəst şəkildə vicdanlı şəkildə qərar verib Allah rızası üçün dinin yaşanmasıdır. Allah Ğaşiyə surəsində Peyğəmbərimizə (səv) belə buyurur:

“Onlara nəsihət ver! Sən yalnız nəsihətçisən. Sən onların üstündə hökmdar deyilsən.“Lakin üz döndərib küfr edəni Allah ən şiddətli əzabla cəzalandırar.“Şübhəsiz ki, onların dönüşü Bizədir.” Sonra onları sorğu-suala çəkmək də Bizə aiddir.”(Ğaşiyə, 21-26)

Dinə dəvət edərkən gözəl sözlü olmaq lazımdır

Ayənin əmri ilə müsəlmanlar İslamdan bəhs edərkən və imanı sevdirərkən sözün ən gözəlindən istifadə edirlər. Qarşılarındakı insanı incitməyən, müsəlmanlara qarşı qəlbində sevgi yaradan bir üslubla din əxlaqından bəhs edərlər. Çünki müsəlmanlara qarşı qəlbində sevgi yaranan bir insanın onları bu qədər gözəl əxlaqlı hala gətirən inanc sisteminə qarşı da içində bir maraq və sevgi yaranacaqdır. Beləliklə də, gözəl söz onun qəlbini İslama açan əhəmiyyətli səbəb olacaqdır.

Müsəlman iman gətirməsini istədiyi insana sadəcə təbliğ etməklə, Allah'ın varlığını, Quranın Allah'ın haqq kitabı olduğunu, hz. Məhəmmədin (səv) onun elçisi olduğunu, axirətin və hesab gününün olduğunu, İslam əxlaqının gözəlliklərini bildirməkdən məsuldur. Allah Peyğəmbərimizin (səv) yalnız təbliğatçı olduğunu Nəhl surəsində bu şəkildə bildirir:

"İnsanları Rəbbinin yoluna hikmətlə, gözəl öyüd-nəsihətlə dəvət et və onlarla ən gözəl tərzdə mübahisə et. Şübhəsiz ki, Rəbbin azğınlığa düşənləri də, doğru yolda olanları da yaxşı tanıyır." (Nəhl surəsi, 125)

Allah gözəl sözlü olmağı sevir:

"Kim qüdrət sahibi olmaq istəsə, bilsin ki, qüdrət bütünlüklə ancaq Allah’a məxsusdur.Gözəl söz Ona tərəf yüksəlir və onu ucaldan yaxşı əməldir.” (Fatir, 10)

"Allah’ın necə məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Gözəl söz kökü yerdə möhkəm olan, budaqları isə göyə yüksələn gözəl bir ağac kimidir. O ağac Rəbbinin izni ilə öz bəhrəsini hər zaman verir. Allah insanlar üçün misallar çəkir ki, bəlkə, düşünüb ibrət alsınlar."(Ibrahim surəsi, 24-25)

Allah cana qıymağı haram qılmışdır.

İslamda haqsız yerə bir cana qəsd etmək haramdır. Rəbbimiz Quran ayələrində bunu qəti hökm olaraq bildirmişdir:

“Buna görə də İsrail oğullarına yazıb buyurduq ki, kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür. Kim də onu ölümdən xilas edərsə, sanki bütün insanları xilas etmiş hesab olunar...” (Maidə surəsi, 32)

Allah bir insanı öldürməyin bütün insanları öldürmək qədər ağır bir cinayət olduğunu xəbər vermişdir. Allah'ın bildirdiyi hədlərini qoruyan insanın nəinki minlərlə günahsız insanı qətl etmək, hətta tək bir insana belə zərər vermə ehtimalı yoxdur. Dünyada ədalətdən gizlənərək cəzadan xilas olacaqlarını düşünənlər öldükdən sonra axirətdə Allah'ın hüzurunda verəcəkləri hesabdan əsla qaça bilməyəcəklər. Məhz bu səbəbdən öldükdən sonra Allah'a hesab verəcəklərini bilən möminlər böyük diqqətlə Allah'ın hədlərini qorumağa davam edirlər.

“Onlar Allah ilə yanaşı başqa məbuda yalvarmaz, Allah’ın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməzlər. Bunu edən kimsə cəzalandırılar.” (Furqan surəsi, 68)

Tək bir insanın belə günahsız yerə öldürülməsi bütün insanların ölümünə bərabərdirsı, şiddətə əl atıb öldürərək, qətl edərək müəyyən bir nizam yarada biləcəklərini iddia edənlərin nə qədər böyük bir cinayət törətdikləri göz önündədir. Allah şiddəti müdafiə edən bu zalım insanların axirətdəki qarşılığını belə bildirir:

“Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yer üzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdirlər. Məhz onlar üçün ağrılı-acılı əzab vardır.” (Şura surəsi, 42)

Allah həddi aşanları sevmir

Müsəlmanlara lazımsız yerə fitnə törətməmələri və ya şiddətə əl atmamaları əmr olunmuşdur. Müsəlmanlara ancaq hücuma məruz qaldıqları zaman müdafiə məqsədli müharibə aparmağa icazə verilir və bu müharibədə həddi aşan rəftar göstərməkdən çəkinməklə məsuliyyət daşıyırlar:

“Sizinlə vuruşanlara qarşı Allah yolunda siz də vuruşun və həddi aşmayın! Həqiqətən, Allah həddi aşanları sevmir.”(Bəqərə surəsi, 190)

Müsəlmanlara hər cür ifrat haram qılındığı kimi Allah Quranda inananlara müsəlman olmayan insanlara qarşı da yaxşı davranmalarını əmr edir:

“Allah din uğrunda sizinlə vuruşmayan və sizi öz diyarınızdan qovub çıxartmayan kimsələrə yaxşılıq etmənizi və onlarla insafla davranmanızı sizə qadağan etmir. Şübhəsiz ki, Allah insaflı olanları sevir. Allah sizə ancaq sizinlə din uğrunda vuruşan, sizi diyarınızdan qovub çıxardan və çıxarılmanıza kömək edən kimsələrlə dostluq etmənizi qadağan edir...” (Mumtəhənə surəsi, 8-9)

Bir müsəlman müsəlman olmayan hər kəsə qarşıya yaxşılıqla davranmalı, yalnız İslama qəti düşmən olanları dost tutmamalıdır.

Yenə də Quranda müharibədə əsir alınanların bağışlanılması və sərbəst buraxılması nəsihət edilmişdir. Müharibə şəraitində əsir götürülənlər varsa, özləri ac olsa belə müsəlmanlara əvvəlcə əsirləri doyurmaları əmr edilmişdir:

“Onlar özlərinin istədikləri şeylərdən kasıba, yetimə və əsirə də verərlər.”(İnsan surəsi, 8)

Allah cinayət törədildiyi zaman qisas haqqı vermiş, ancaq günahkarı bağışlamağın daha xeyirli olduğunu bildirmişdir. Müsəlmanın üzərinə düşən isə Allah rızası üçün ən xeyirlisini seçməkdir. Allah cinayət törədildiyi zaman belə bağışlamağı xeyirli gördüyünə görə  müsəlmanların əsas yerinə yetirməli olduğu hökm budur. Yəni əsas olan şiddətə şiddətlə deyil, bağışlayıcı rəftar göstərməklə qarşılıq verməkdir.

Bu bir həqiqətdir ki, son bir neçə əsrdə dünyanın hər yerindəki müsəlmanlar bəzi Qərb qüvvələri və ya onların əlaltıları tərəfindən zülmə məruz qalıblar. Bu qüvvələr tərəfindən dəstəklənən təyziqlər də müsəlman cəmiyyətlərinə böyük fəlakətlər yaşatmışdır. Lakin müsəlmanlar bu vəziyyəti Qurana görə analiz etməli və ona uyğun rəftar etməlidirlər. Quranda heç vaxt zülmə qarşı zülmlə cavab verilməsinə icazə verilməmişdir. Əksinə, Allah ayələrində müsəlmanlara “pisliyə qarşı yaxşılıqla cavab vermələrini” əmr edir:

“Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et! O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar.”(Fussilət surəsi, 34)

Müsəlmanların onlara tətbiq olunan zülmə reaksiya vermələri və onu törədənlərə buğz etmələri doğru olandır.Amma bu, heç vaxt şiddətli nifrətə, ədalətsizcə yaşanılan düşmənçiliyə çevrilməməlidir. Allah bu mövzuda müsəlmanları “(Vaxtilə) sizi Məscidülhərama daxil olmağa qoymayan camaata qarşı bəslədiyiniz kin sizi təcavüzə sövq etməsin. Yaxşılıq etməkdə və pis əməllərdən çəkinməkdə əlbir olun, günah iş görməkdə və düşmənçilik etməkdə bir-birinizə kömək göstərməyin...”(Maidə surəsi, 2) deyərək xəbərdar etmişdir.

Belə ki, “dünyadakı məzlum millətlərin təmsilçiliyi” iddiası ilə ortaya çıxaraq digər millətlərin günahsız insanlarına qarşı şiddət göstərməyin İslamla heç bir əlaqəsi yoxdur.

Bunu da qeyd etmək lazımdır ki, bəzi Qərb qüvvələrinin müsəlmanlara qarşı yuxarıda bəhs etdiyimiz zülm və təyziqləri bütünlüklə Qərb bölgəsinin deyil, 19-cu əsrdə hakim olan materialist, dindən kənar fəlsəfə və ideologiyaların günahıdır.Avropa müstəmləkəçiliyi öz əsasını xristian dinindən götürmür.Bunlar dindən kənar toplumlar tərəfindən yaradılmış və ən böyük vəhşiliklərini 19-cu əsrdə “sosial darvinizm”lə gücləndirən ideologiyalardan qaynaqlanır. Bu gün Qərb dünyasında hələ də zalım, təxribatçı, mübahisə edən ünsürlər olduğu kimi, xüsusilə, xristianlıqdan qaynaqlanan sülh, ədalət tərəfdarı, yaxşılıq etməyi sevən mədəniyyətlər də mövcuddur. Əslində, dünyadakı əsas fikir ayrılığı Qərb və İslam dünyası arasında deyil, həm Qərbdə, həm də İslam dünyasında dindarlar ilə din əleyhdarları (materialistlər, ateistlər, darvinistlər və s.) arasındadır.

Allah həlim və bağışlayıcı olanı sevər

Müsəlmanların ən əsas xüsusiyyətləri təvazökar, bağışlayıcı və sevgi dolu olmalarıdır. Bütün peyğəmbərlərin ən diqqət çəkən xüsusiyyətlərindən biri də budur. Müsəlmanlar Allah’ın razı qaldığı elçiləri özlərinə örnək götürməlidirlər. Belə ki, hər müsəlman eynilə Rəsulallah (səv) və digər peyğəmbərlər kimi həlim və bağışlayıcı olmalıdır.

“Sonra isə o, iman gətirən, bir-birinə səbir və mərhəmət tövsiyə edənlərdən olmaqdır. Onlar sağ tərəf sahibləridir.”(Bələd surəsi, 17-18)

“Sizə özünüzdən elə bir Elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli, rəhmlidir.”(Tövbə surəsi, 128)

“Allah’ın mərhəməti sayəsində sən onlarla mülayim rəftar etdin. Əgər sən kobud və daş qəlbli olsaydın, onlar hökmən sənin ətrafından dağılışardılar. Sən onların günahından keç, Allah’dan onların bağışlanmalarını dilə və görəcəyin işlər barədə onlarla məsləhətləş. Qəti qərara gəldikdə isə Allah’a təvəkkül et! Həqiqətən, Allah təvəkkül edənləri sevir.”(Ali-İmran surəsi, 159)

“Xoş söz demək və xətaları bağışlamaq minnətlə verilən sədəqədən daha yaxşıdır. Allah Zəngindir, Həlimdir.” (Bəqərə surəsi, 263)

“Əgər bir xeyiri aşkara çıxarsanız, yaxud onu gizlətsəniz və ya bir pisliyi bağışlasanız, bilin ki, Allah əfv edəndir, hər şeyə Qadirdir.” (Nisa surəsi, 149)

“Həqiqətən, İbrahim həlim, Allah’a çox yalvaran və Ona üz tutan biri idi.” (Hud surəsi, 75)

Peyğəmbərimiz (səv) də möminlərə mərhəmətli, bağışlayıcı və həlim olmalarını buyurmuşdur:

“Mərhəmət edin, mərhəmət olunasınız.Bağışlayın, bağışlanasınız. Heyif, söz aparıb-gətirənlərə.Heyif, günahlarını bilərək yenə də davam edib bağışlanmaq istəməyənlərə.” (Ramuz Əl Hadis, 1-ci cild)

“Allah rəfiqdir (mərhəmətli və şəfqətli), mülayimliyi sevir və mülayimliyə qarşılıq olaraq verdiyini başqa heç bir şeylə verməz” (Kütübi Sitte Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, 7-ci cild)

“Həlimlik hər işi mütləq gözəlləşdirər. O, bir şeydən götürülsə, onu çirkinləşdirər.”(Müslim; Əbu Davud)

İbn Ömər (rə) Rəsulallahın (səv) belə buyurduğunu rəvayət etmişdir: “Kobud davranana yumşaq rəftar edərək, verməyənə verərək şərəfi Allah Qatında axtarın.”(Kütübi Sitte; [1:73, Hədis No: 43])

Allah yaxşılıq etməyi əmr edir

Müsəlman Allah'ın əmrlərinə uyan, Quran əxlaqını diqqətlə yaşamağa çalışan, dünyanı gözəlləşdirən, iman gətirən, sülh və rahatlıq yaradan insandır. Məqsədi insanlara gözəllik, yaxşılıq, xeyir bəxş etməkdi. Qəsəs surəsində belə bildirilir:

“...Allah sənə yaxşılıq etdiyi kimi, sən də başqalarına yaxşılıq et. Yer üzündə fitnə-fəsad törətməyə çalışma. Şübhəsiz ki, Allah fitnə-fəsad törədənləri sevmir.”(Qəsəs surəsi, 77)

İslam dinini yaşayan bir insanın məqsədi Allah'ın rızasını, rəhmətini və cənnətini qazanmaqdır. Bunun üçün də çox ciddi səy göstərməli, Allah'ın razı qaldığı əxlaqı dünya həyatında ikən qazanmalıdır. Bu əxlaqın ən əsas xüsusiyyətləri isə mərhəmət, şəfqət, ədalət, dürüstlük, bağışlayıcılıq, təvazökarlıq, incədüşüncəlilik, fədakarlıq və səbrdir. Mömin insanlara qarşı gözəl davranmalı, xeyir işlərdə yarışmalı, yaxşılıq edib fədakarlıq göstərməlidir. Allah ayələrdə belə buyurur:

“Biz göyləri, yeri və onların arasında olanları yalnız haqq olaraq yaratdıq. O Saat mütləq gələcəkdir. Odur ki, Sən onları gözəl tərzdə bağışla.” (Hicr surəsi, 85)

“Valideynlərə, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yol yoldaşına, müsafirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir.”(Nisa surəsi, 36)

“...Yaxşılıq etməkdə və Allah’dan qorxmaqda bir-birinizə yardım edin. Günah işlər görməkdə və düşmənçilikdə bir-birinizə köməkçi olmayın. Allah’dan qorxun. Həqiqətən, Allah şiddətli cəza verəndir.”(Maidə surəsi, 2)

Allah iman gətirənlərdən insanlara qarşı gözəl davranmalarını, xeyir işlər görərkən bir-birlərinə kömək etmələrini, ara vurmaqdan uzaq durmalarını istəyir. Yaxşılıq edənləri “Kim yaxşılıq gətirərsə, ona gətirdiyinin on qat əvəzi verilər...” ayəsi ilə müjdələyir, pislik edənlərə isə “Kim pislik gətirərsə, ona ancaq gətirdiyinin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz.”(Ənam surəsi,160) şəklində xəbərdar edir.

Peyğəmbərimizin (səv) bütün bəşəriyyətə nümunə olan bu gözəl xüsusiyyətləri Tövbə surəsində belə bildirilir: “Sizə özünüzdən elə bir Elçi gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O, sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli, rəhmlidir.”(Tövbə surəsi, 128)

Müsəlmanlar Kitab əhlini qorumaqdan məsuldurlar

Quranda yəhudilər və xristianlar “Kitab əhli” olaraq adlandırılırlar.Bunun səbəbi hər iki dinin mənsublarının da Allah'ın vəhy etdiyi İlahi kitablara tabe olmalarıdır. Bu İlahi kitablar zaman keçdikcə müəyyən dəyişikliklərə məruz qalıblar. Lakin içlərində hələ də haqq olan bölmələr mövcuddur. Hansı bölmələrin haqq, hansılarının dəyişdirilmiş olduğuna isə Qurana baxaraq anlayırıq.

İslamın kitab əhlinə qarşı münasibəti olduqca adil və mərhəmətlidir.

İslam dininin kitab əhlinə qarşı ədalətli münasibəti hələ İslamın ilk yarandığı illərdə mövcud idi. Bilindiyi kimi, o dövrdə müsəlmanlar Məkkədəki bütpərəstlərin təyziq və işgəncələri altında inanclarını qorumağa çalışan kiçik bir cəmiyyət idi. Bu təyziqlərin şiddəti səbəbindən bəzi müsəlmanlar Məkkəni tərk etməyə, ədalətli rəhbərliyə sığınmağa qərar verdilər. Peyğəmbərimiz hz. Məhəmməd onlara Həbəşstandakı (indiki Efiopiya) xristian kral Necaşiə sığınmalarını söylədi. Bu nəsihətə uyan müsəlmanlar Həbəşistana getdikdikdə onları sevgi və hörmətlə qarşılayan olduqca ədalətli hakimiyyətlə qarşılaşdılar. Kral Necaşi özlərinə müsəlmanların təslim edilməsini istəyən bütpərəst elçilərin istəklərini rədd etdi və ölkədə müsəlmanların sərbəst yaşaya biləcəklərini açıqladı.

Allah Quranda müsəlmanların kitab əhli ilə Allah'a iman yolunda birləşə bildiklərini “Biz həm özümüzə nazil olana, həm də sizə nazil olana iman gətirdik. Bizim də məbudumuz, sizin də məbudunuz birdir. Biz yalnız Ona itaət edirik.”(Ənkəbut surəsi, 46) ayəsi ilə bildirir.

Hər cəmiyyətdə olduğu kimi Kitab əhli içərisində də yaxşı və pis insanlar vardır. Lakin pis insanların olması bütün cəmiyyətə düşmən münasibəti bəsləmək haqqı vermir. Əksinə, eynilə Peyğəmbərimizin (səv) etdiyi kimi müsəlmanlar Kitab əhlindən olan yaxşı insanlarla ittifaq etməlidirlər. Yanlış yolda olanları isə gözəl sözlə yaxşılığa dəvət etməlidirlər.

“Hamısı eyni cür deyillər. Kitab əhli içərisində haqdan möhkəm yapışan bir camaat vardır ki, onlar gecələri səcdəyə qapanıb Allah’ın ayələrini oxuyurlar.”(Ali-İmran surəsi, 113)

“Həqiqətən, Kitab əhlindən elələri də var ki, Allah’a müti olaraq həm Allah’a, həm sizə nazil edilənə, həm də özlərinə nazil edilənə iman gətirir, Allah’ın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların öz Rəbbi yanında mükafatları vardır. Şübhəsiz ki, Allah tez haqq-hesab çəkəndir.”(Ali-İmran surəsi, 199)

Allah Quranda müsəlmanların Kitab əhlinə qarşı necə münasibət göstərməli olduqlarını açıqlamış, həmçinin onlara necə təbliğ etməli olduğumuzu da bildirmişdir. Allah'ın hökmünə görə müsəlmanlar Kitab əhlini hər şeydən əvvəl “Bir olan Allah'a iman gətirməyə”, yəni tövhid inancına dəvət etməlidir.

“De: “Ey Kitab əhli! Bizim və sizin aranızda olan eyni bir kəlməyə gəlin ki, Allah’dan başqasına ibadət etməyək, Ona heç bir şeyi şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi ilahiləşdirməyək”. Əgər onlar üz döndərsələr, deyin: “Şahid olun ki, biz müsəlmanlarıq!”“ (Ali-İmran surəsi, 64)

Müsəlmanlar onlara qarşı çıxan müşriklərdən birinin belə aman istədikdə onları qorumaq və himayə etməklə məsuldurlar.

“Əgər müşriklərdən biri səndən aman diləsə, ona aman ver ki, Allah’ın sözünü eşitsin. Sonra onu özünün xatircəm olduğu yerə çatdır. Çünki onlar haqqı bilməyən bir qövmdür.” (Tövbə surəsi, 6)

Söhbət Allah'ın varlığına iman gətirən, göndərilmiş peyğəmbərləri sevən, Allah'dan qorxan, xüsusilə də, içlərindən “LailahəilAllah” deyən Kitab əhlindən gedirsə, bu insanlara qarşı sevgi dolu münasibət göstərilməlidir. Necə ki, Allah da onlara qarşı ən gözəl üslubdan istifadə etməyimizi istəyir:

“İçərilərindən zülm edənlər istisna olmaqla, Kitab əhli ilə ən gözəl tərzdə mübahisə edin və deyin: “Biz həm özümüzə nazil olana, həm də sizə nazil olana iman gətirdik. Bizim də məbudumuz, sizin də məbudunuz birdir. Biz yalnız Ona itaət edirik.”” (Ənkəbut surəsi, 46)

Hz. Mehdi qan tökməyəcək

Axırzamandayıq. Rəsulallahın (səv) xəbər verdiyi bütün əlamətlər son 35 il içərisində reallaşdı. Həyata keçən 600-dan çox əlamət hz. Mehdinin vəzifəsinin başında olduğunu və çox yaxın zamanda Allah'ın iznilə onu görəcəyimizi göstərir. Hz. Mehdini (əs) sevən və gözləyən onun kimi əxlaq göstərməli, bu yolla ona ən gözəl şərait hazırlamalıdır. Peyğəmbərimiz (səv) Mehdinin (əs) sülh və sevgi insanı olduğunu bildirmişdir. Belə ki, saleh möminlərin də “Mehdi tələbəsi olmağı ümid edərək” sevgi və sülh insanı olmaları önəmlidir. Hədislərdə Mehdinin (əs) bu gözəl xüsusiyyəti belə xəbər verilir:

“İnsanlar bal arılarının başçılarının ətrafında toplandığı kimi hz. Mehdinin əhatəsində toplanarlar. Daha əvvəl zülmlə dolu olan dünyanı ədalətlə doldurar.Ədaləti elə səviyyədə olar ki, yuxuda olan insan belə oyandırılmaz və bir damla qan belə axıdılmaz. Dünya sanki əsri səadət dövrünə geri dönər” (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29 və 48)

“Hz. Mehdi (əs) Peyğəmbərin (səv) yolu ilə gedəcək. Yatan insanı oyatmayacaq, qan da axıdılmayacaq.” (Kıyamet Alametleri, s. 63)

“(Hz. Mehdinin) zamanında nə bir nəfər yuxusundan oyandırılar, nə də bir nəfərin burnu qanayar.” (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

“Ona (hz. Mehdiyə (əs)) beyət edənlər (Kəbə ətrafındakı) rükun və məqam arasında beyət edərlər. Yatanı oyandırmaz, əsla qan tökməzlər.” (El-Heytemî, El-Kavlul Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Hz. Mehdinin (əs) dövründə müharibə başa çatacaq, ordular silahları və digər əşyaları (buraxacaqlar) tərk edəcəklər:

“Müharibə də (ərbabı) ağırlıqlarını (silahları və digər əşyaları) buraxacaq.” (Süneni İbn-i Mace, 10/334)

“Hərb (ərbabı) ağırlıqlarını (silah və s.) buraxar.” (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s.496)

“Düşmənlik və kini də aradan qaldıracaq. Qab su ilə dolduğu kimi yer üzü sülhlə dolacaq. Din birliyi də olacaq, artıq Allah'dan başqasına ibadət edilməyəcək. Müharibə də ağırlıqlarını buraxacaq.” (Sünen-i Ibn-i Mace, 10/334)

Hz. Mehdi (əs) dövründə düşmənlik, münaqişə və müharibələr bitəcək.

“Heç kəsin arasında düşmənlik hissi qalmayacaq. Bütün düşmənliklər, mübahisələr, münaqişələr mütləq yox olub gedəcək.” (İmam Şarani, Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 496
)

Hz. Mehdi (əs) dövründə yer üzü ədalətlə dolacaq.

“Zülmlə dolu olan dünya o (hz. Mehdi (əs)) gəldikdən sonra ədalətlə dolub daşacaq.” (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 20)

“Hz. Mehdi məndəndir. Yer üzü zülm və işgəncə ilə dolduğu kimi onu doğruluq və ədalətlə doldurar.” (Süneni-i Ebu Davud, 5/93)

Hz. Mehdinin dövründə sülh yer üzünə hakim olacaq

(Hz. Mehdi (əs) dövründə) düşmənlik və kini aradan qaldırılacaq. Zəhərli olan hər heyvanın zəhəri çıxarılacaq. Hətta kiçik oğlan uşağı əlini ilanın ağzına soxacaq, amma ilan ona zərər verməyəcək. Canavar qoyun-keçi sürüsünün içində sürünün iti kimi olacaq. Qab su ilə dolduğu kimi yer üzü sülhlə dolacaq. Din birliyi də olacaq, artıq Allah'dan başqasına ibadət edilməyəcək. Müharibə də ağırlıqlarını tərk edəcək.” (Süneni İbni Mace, Kitabül fiten tərcüməsi ve Şerhi-Kahraman nəşriyyatı, cild. 10, Mütercim: Haydar Hatipoğlu, bab 33, s. 331-3359)

Onun (hz. Mehdi(əs)) dövründə canavarla qoyun birlikdə oynayacaq, ilanlar uşaqlara zərər yetirməyəcək. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar, s. 43)

İslamın sülh, sevgi və qardaşlıq dini olduğuna dair Quran ayələri:

“Ey iman gətirənlər! İslamı bütövlüklə qəbul edin və şeytanın addım izləri ilə getməyin. Şübhəsiz ki, o sizə açıq-aydın düşməndir.” (Bəqərə surəsi, 208)

“Allah əmin-amanlıq yurduna (Cənnətə) çağırır və istədiyini doğru yola yönəldir.” (Yunis surəsi, 25)

“...kim bir adamı öldürməyən və ya yer üzündə fəsad törətməyən bir şəxsi öldürərsə, sanki bütün insanları öldürmüşdür.” (Maidə surəsi, 32) 

“Möminlər, həqiqətən də qardaşdırlar. Elə isə qardaşlarınızı barışdırın və Allah’dan qorxun ki, sizə rəhm edilsin.” (Hücurat surəsi, 10)

“Allah’a və Onun Elçisinə itaət edin, bir-birinizlə mübahisə etməyin, yoxsa ruhdan düşər və zəifləyərsiniz.Səbir edin, çünki Allah səbir edənlərlədir.” (Ənfal surəsi, 46)

“İman gətirib yaxşı işlər görənlər üçün Mərhəmətli Allah qəlblərdə bir sevgi yaradacaq”. (Məryəm surəsi, 96)

“Siz insanlar arasında üzə çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Siz yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allah’a iman gətirirsiniz...” (Ali-İmran surəsi, 110)

“Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı iş görməyi əmr et və cahillərdən üz döndər.” (Əraf surəsi, 199)

Adnan Oktarın News Rescue'da yayımlanan məqaləsi:

http://newsrescue.com/islam-communicated-love-ideas/#axzz3N34K7p7G

2015-01-11 22:14:04

Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."