< <
10 / total: 13

Quranda və Digər Islami Qaynaqlarda Hz. Mehdinin Işarələri

fiyord

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) bundan təxminən 1400 il əvvəl müxtəlif əlamətlərlə yaşadığımız dövrə işarə edərək insanların Quran əxlaqından uzaqlaşacaqları bir dövrü, dünyada böyük bir pozulma, fitnə və qarışıqlığın olacağını xəbər vermişdir. Bundan sonra isə Allahın “Mehdi” sifətilə mübarək bir qulunu vəsilə edərək bütün dünyada islam əxlaqını hakim edəcəyini və yaşanan mənəvi pozuntunun yerini gözəl əxlaqa, dinclik, sülh, xöşbəxtlik və rifaha buraxacağını bildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) bu dövrdə daha əvvəl Allah qatına yüksəldilmiş olan hz. İsanın da ikinci dəfə dünyaya gələcəyini və hz. Mehdi ilə birlikdə dəccala və onun fikir sisteminə qarşı mübarizə aparacağını xəbər vermişdir. Allahın iznilə dəccaliyət bu müqəddəs dövrdə hz. İsa və hz. Mehdi vəsiləsi ilə sona çatacaq və təsirsiz hala gətiriləcək.

Bu kitabda yer verilən hz. İsa və hz. Mehdinin gələcəyi dövrün əlamətlərinin çox böyük əksəriyyəti reallaşmışdır. Allahın iznilə yaşadığımız bu dövr dəccaliyətin məğlub olacağı, inananların və din əxlaqının dünyada hakim olacağı bir dövr olacaq. İmanın nuru ilə uca Rəbbimiz həqiqi din əxalqını hakim edəcəyini belə bildirir:

Onlar Allahın nurunu ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, ancaq öz nurunu tamamlamaq istər. Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərin fövqündə etmək üçün Öz Peyğəmbərini doğru yolla və haqq dinlə göndərən Odur! (Tövbə surəsi, 32-33)

Bu vəd Allahın təyin etdiyi qədər içində mütləq reallaşacaq. Hz. Mehdi sevimli Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) vəd etdiyi bütün xidmətlərini yerinə yetirəcək və Allahın iznilə Quran əxlaqını bütün dünyaya hakim edəcək. Bolluğu, bərəkəti, insanlara təmin edəcəyi hər cür rahatlığı və hüzurlu mühiti ilə hər müsəlmanın yaşamaq istəyəcəyi bu dövr iman edən insanlar üçün dünya həyatında çox üstün bir mükafatdır.

Hz. Mehdinin çıxışının müjdə olduğunu Peyğəmbərimiz hz. Muhəmməd (s.ə.s.) “hz. Mehdi ilə müjdələnin. O, Qureyşdən və əhli-beytimdən bir şəxsdir.” sözü ilə bildirmişdir. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-axır zaman, səh. 13.) Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) Allahın bir lütf olaraq göndərəcəyi bu qiymətli şəxsə tabe olmağı isə bir ifadəsində belə ifadə etmişdir:

... O (Mehdi) ərzə sahib olar və özündən əvvəl əzab və zülmlə dolu olan ərzi ədalətlə doldurar. Sizdən kim ona yetişsə, qar üzərində sürünərək də olsa gəlsin, ona qoşulsun. Çünki o, Mehdidir. (Axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Cəlaləddin Suyuti, səh. 14)

çocuklar, dua

Quranda Mehdinin (Ə.S.) Gəlişinə Və Islam Əxlaqının Hakimiyyətinə Işarələr

Quranda Hz. Mehdinin Gəlişinə Işarələr

Hz. Mehdi Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) çoxlu sayda hədislərində adı, xüsusiyyətləri, köməkçiləri, dövrünün xüsusiyyətləri və görəcəyi işlərlə ətraflı şəkildə təsvir edilmişdir. Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) hz. Mehdi haqqındakı izahları o qədər ətraflı və açıqdır ki, hz. Mehdi ortaya çıxdığında görənlər bu izahlardan onu dərhal tanıyacaqlar.

Bir ayədə kitab əhlinin Peyğəmbərimizi (s.ə.s.) “uşaqlarını tanıyırmış kimi tanıyacaqları” bildirilir:

Kitab verdiyimiz şəxslər onu öz oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. Onların bir qismi, şübhəsiz ki, həqiqəti bilə-bilə gizlədir. (Bəqərə surəsi, 146)

Bu ayə işari mənada hz. Mehdinin tanınmasına da işarə edir. Hz. Mehdi də ortaya çıxdığında insanlar Peyğəmbərin (s.ə.s.) izahları ilə onu uşaqlarını tanıyar kimi tanıyacaqlar. (Doğrusunu Allah bilir).

Quranda hz. Mehdinin gəlişinə işarə edən ayələrin birində “Hz. Muhəmməddən (s.ə.s.) sonra gələcək bir elçi”dən bəhs edilir.

Allah bu ayə ilə özlərindən sonra gələcək olan bir elçiyə iman etmələri və ona kömək etmələri haqqında peyğəmbərlərdən söz aldığını bildirmişdir:

O vaxtı yadınıza gətirin ki, Allah peyğəmbərlərdən: "Sizə verdiyim kitab və hikmətdən sonra, sizdə olanı təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə ona mütləq inanıb yardım edəcəksiniz", - deyə əhd almış və onlara: "Bunu təsdiq edib, ağır olan əhdimi qəbul etdinizmi? - demişdi. Onlar da: "Təsdiq etdik!" - deyə cavab vermişdilər. Allah: "Elə isə şahid olun! Mən də sizinlə bərabər şahidlərdənəm", - deyə buyurmuşdu! (Ali-İmran surəsi, 81)

Bu ayədə özlərindən söz alındığı bildirilən peyğəmbərlərin adları isə bir başqa ayədə belə açıqlanmışdır:

Xatırla ki, Biz bir zaman peyğəmbərlərdən əhd almışdıq: səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsadan da! Biz onlardan möhkəm bir əhd almışdıq. (Əhzab surəsi, 7)

Ayədə: “hz. Nuh, hz. İbrahim, hz. Musa və hz. İsadan” və “Səndən” ifadəsi ilə də “hz. Muhəmməddən (s.ə.s.)” söz alındığı bildirilir.

Ayə “gələcəyi bildirilən bu elçinin hz. Muhəmməd (s.ə.s.) olmadığını və bu şəxsin Peyğəmbərimizdən (s.ə.s.) sonra gələcək bir elçi olduğunu” göstərir. (Doğrusunu Allah bilir). Allahın hz. Muhəmməddən (s.ə.s.) sonra gələcəyini xəbər verdiyi bu elçi Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) də hədislərində gəlişini müjdələdiyi “hz. Mehdi” ola bilər. (Doğrusunu Allah bilir).

Yuxarıda izah olunan “Əhzab” surəsinin 7-ci ayəsində hz. İsadan da gələcəyi müjdələnən elçiyə kömək edəcəyi haqqında söz alındığının bildirilməsi bu elçinin hz. Mehdi ola biləcəyi haqqındakı qənaəti gücləndirir. Çünki bilindiyi kimi, Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) hədislərində axır zamanda dünyaya yenidən gələcək hz. İsanın hz. Mehdiyə tabe olacağı və ona dəstək olacağı bildirilir.

Onu da xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi: "Ey İsrail oğulları! Həqiqətən, mən özümdən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir peyğəmbərlə müjdə verən Allahın elçisiyəm!” onlara açıq-aşkar möcüzələr gətirdikdə onlar: "Bu, açıq-aydın sehrdir!" - dedilər. (Səff surəsi, 6)

Hz. İsa özündən sonra gələcək bu elçinin adının “Əhməd” olacağını müjdələmişdir. Quranın tamamına baxıldığında Peyğəmbərimizdən (s.ə.s.) bəhs edilən ayələrdə “Muhəmməd” adının və ya yalnız “peyğəmbər” ifadəsinin istifadə edildiyi görünür. Quranın heç bir yerində Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) üçün “Əhməd” adı istifadə edilməmişdir. Bu ad Quranda yalnız bir yerdə və gələcək bir elçinin müjdələndiyi bir ayədə keçir. Bu hal ayədə keçən “Əhməd” adının Peyğəmbərimizlə (s.ə.s.) yanaşı axır zamanda gələcək hz. Mehdiyə də işarə etdiyi qənaətini dəstəkləyir. (Doğrusunu Allah bilir). Həmçinin əvvəlki ayədə olduğu kimi, bu elçinin adına dair müjdəni də yenə hz. İsanın verməsi də bu istiqamətdəki işari mənanı qüvvətləndirən bir başqa dəlildir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) də hədislərində hz. Mehdinin adı haqqında bu məlumatları vermişdir:

... Sizə... adı Əhməd, atasının adı Abdullah olan hz. Mehdini başçı etmişdir. Ona qoşulun. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 31)

... Ona qoşulun, o, Mehdidir. Adı da Əhməd bin Abdullahdır... (Qiyamət əlamətləri, mədinəli əllamə Muhəmməd bin Rəsul əl-Hüseyn Əl-Bərzənci, Pambıq nəşriyyat, 8-ci nəşr, səh. 165)

Əbu Davud ilə Tirmizinin İbn Məsuddan (ə.s.) nəql etdiklərinə görə, Allahın elçisi (s.ə.s.) belə buyurmuşdur: “Onun adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun olacaq...”. (Qiyamət əlamətləri, genişlədilmiş 9 -cu nəşr, səh. 159-160)

Hz. Mehdinin Gəlişinə Və İslam Əxlaqının Dünya Hakimiyyətinə Işarə Edən Bəzi Ayələr

Sevdiyiniz başqa bir şey də - Allah dərgahından kömək və yaxın qələbə gözləyir. Möminlərə müjdə ver! (Səff surəsi, 13)

Biz kitabdan sonra Zəburda da torpağa yalnız Mənim saleh bəndələrimin daxil olacağını yazmışdıq. (Ənbiya surəsi, 105)

Allah aranızdan iman gətirib yaxşı işlər görənlərə - yalnız Mənə ibadət edərlər, heç nəyi Mənə şərik qoşmazlar deyə - onları özlərindən əvvəlkilər kimi yer üzünün varisləri edəcəyini, onlar üçün onların Allahın bəyəndiyi dinini möhkəmləndirəcəyini və onların qorxusunu sonra əmin-amanlıqla əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər, şübhəsiz ki, əsl fasiqlərdir! (Nur surəsi, 55)

And olsun ki, peyğəmbər bəndələrimiz haqqında əvvəlcədən bu sözümüz deyilmişdi: "Onlar mütləq qalib gələcəklər. Bizim əsgərlərimiz labüd olaraq zəfər çalacaqlar!" (Saffat surəsi, 171-173)

Allah: "And olsun ki, Mən və peyğəmbərlərim qalib gələcəyik!" - deyə yazmışdır. Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, qüdrət sahibidir! (Mübarizə surəsi, 21)

Allahın peyğəmbərlərə verdiyi vədə xilaf çıxacağını sanma! Həqiqətən, Allah yenilməz qüvvət sahibi, intiqam sahibidir! (İbrahim surəsi, 47)

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur! (Səff surəsi, 9)

Onu bütün dinlərdən üstün etmək üçün Öz Peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə göndərən Odur. Allahın şahid olması kifayət edər! (Fəth surəsi, 28)

Müşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu bütün dinlərin fövqündə etmək üçün Öz Peyğəmbərini doğru yolla və haqq dinlə göndərən Odur! (Tövbə surəsi, 33)

Onlardan sonra da yurdlarında sizi yerləşdirəcəyik. Bu, məqamımdan və əzabımdan qorxanlara aiddir!" (Peyğəmbərlər düşmənləri üzərində qələbə çalmaqdan ötrü Allahdan) kömək dilədilər. Hər bir inadkar təkəbbür sahibi isə ziyana uğradı. (İbrahim surəsi, 14-15)

Allahın köməyi və zəfər gəldiyi zaman. İnsanların dəstə-dəstə Allahın dininə daxil olduqlarını gördüyün zaman Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et və Ondan bağışlanmağını dilə. Həqiqətən, O, tövbələri qəbul edəndir! (Nəsr surəsi, 1-3)

Həqiqətən, Biz sənə açıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik! Allah sənin əvvəlki və sonrakı günahlarını bağışlayacaq, sənə olan nemətini tamam-kamal edəcək və səni düz yola müvəffəq edəcəkdir! Allah sənə yenilməz qələbə verəcəkdir! (Fəth surəsi, 1-3)

And olsun ki, Allah-təala Öz Peyğəmbərinin röyasının çin olduğunu təsdiq etdi. Siz, inşaAllah, əmin-amanlıqla, başınızı qırxdırmış, qısaltmış halda və qorxmadan Məscidül-hərama daxil olacaqsınız. (Allah) sizin bilmədiklərinizi bilir. O, bundan əlavə tezliklə bir qələbə də bəxş edəcəkdir. (Fəth surəsi, 27)

Onlardan əvvəlkilər də tələ qururdular. Bütün hiylələrin cəzasını ancaq Allah verəcəkdir. (Allah) hər kəsin nə qazandığını bilir. Kafirlər axirət yurdunun kimin olacağını biləcəklər! (Rəd surəsi, 42)

Ancaq iman gətirib yaxşı işlər görən, Allahı çox zikr edən və zülmə uğradıqdan sonra intiqamını alanlardan başqa! Zülm edənlər isə hansı dönüşə dönəcəklərini mütləq biləcəklər! (Şuəra surəsi, 227)

Sonra peyğəmbərlərimizi və iman gətirənləri xilas edərik. Möminləri belə xilas etmək Bizə vacibdir. (Yunus surəsi, 103)

De: "Haqq gəldi, batil yox oldu. Çünki batil yoxluğa məhkumdur!" (İsra surəsi, 81)

Onların ardınca yer üzünün varisləri sizi təyin etdik ki, görək özünüzü necə aparacaqsınız. (Yunus surəsi, 14)

Zəif görünən o tayfanı yer üzünün daim xeyir-bərəkət verdiyiniz şərq tərəflərinə varis etdik. Səbir etdiklərinə görə Rəbbinin İsrail övladına verdiyi gözəl sözlər tam yerinə yetdi. Fironun və onun camaatının qurduqları və ucaltdıqlarını isə viran qoyduq. (Əraf surəsi, 137)

Onlar Allahın nurunu ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, ancaq öz nurunu tamamlamaq istər. (Tövbə surəsi, 32)

Onlar Allahın nurunu öz ağızları ilə söndürmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, öz nurunu tamamlayacaqdır. (Səff surəsi, 8)

(Allah) sizə onların yerlərinə, yurdlarına və mallarına, üstəlik də ayağınız dəyməyən bir yerə varis etdi. Allah hər şeyə qadirdir! (Əhzab surəsi, 27)

De: "Hamı gözləməkdədir, siz də gözləyin. Doğru yol sahiblərinin kimlər olduğunu və kimin haqq yolu tapdığını biləcəksiniz!" (Taha surəsi, 135)

Allah müttəqilərə imanlarına görə nicat verər. Onlara pislik toxunmaz və onlar qəm-qüssə də görməzlər. (Zumər surəsi, 61)

Xeyr, Biz batili haqla rədd edərik və o da onu yox edər. (Bir də baxıb görərsiniz ki) o yox olub getmişdir. (Allaha) isnad etdiyiniz sifətlərə görə vay halınıza! (Ənbiya surəsi, 18)

Günahkarlar istəməsələr də, Allah sözləri ilə haqqı gerçəkləşdirəcək!" (Yunus surəsi, 82)

O kəslər ki, əgər onları yer üzündə yerləşdirsək, namaz qılar, zəkat verər, yaxşı işlər görməyi əmr edib, pis işlər görməyi qadağan edərlər. Bütün işlərin sonu Allaha aiddir. (Həcc surəsi, 41)

Ruhdan düşməyin və qəmgin olmayın. Halbuki, əgər möminsinizsə, siz çox yüksəkdə durursunuz! (Ali-İmran surəsi, 139)

Hz. Muhəmmədin (S.Ə.S.) Hədislərində Mehdinin (Ə.S.) Çıxışı Və Hakimiyyət Dövrü

pembe çiçekler

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) hədislərində yaşanacaq axır zaman haqqında çox ətraflı məlumatlara və işarələrə yer verilir. Bu məlumatlara görə axır zaman iki dövrdən ibarətdir. Bu müqqədəs zamanın ilk dövrü pozulmaların, fəlakətlərin, qarşıdurmaların, döyüşlərin yaşanacağı bir dövrdür. Axır zamanın ikinci dövrü isə hz. İsanın yenidən dünyaya gəlişi və hz. Mehdinin ortaya çıxışı ilə dünyaya sülhün, dincliyin, azadlığın hakim olduğu, bolluğun və bərəkətin yaşandığı, insanların hər baxımdan məmnun olduqları dövrü əhatə edir.

Hədislərdə axır zamanın nə zaman və nə şəkildə başlayacağını bildirən yüzlərlə əlamət xəbər verilir. Hazırkı dövrdə Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) 14 əsr əvvəl xəbər verdiyi əlamətlərin bir-bir reallaşması axır zamanın ilk dövrünün yaşanmağa başlandığını açıq şəkildə göstərir. Bu əlamətlərin bir-bir reallaşması ilə islam aləmi ümid və sevinclə gözləməyə başlamışdır: hz. İsanın dünyaya ikinci dəfə gəlişini və hz. Mehdi ilə birlikdə dəccalın fitnəsini ortadan qaldırıb islam əxlaqını bütün dünyaya hakim etmələrini.

Peyğəmbərin (s.ə.s.) təvatür (qüvvətli xəbər) dərəcəsindəki hədislərinə görə hz. Mehdinin gəlişi, bu mübarək şəxsin xüsusiyyətləri, fiziki görünüşü, əxlaqı və elminin üstünlüyü, fikri mübarizəsi və dünyada vəsilə olacağı gözəl dövr müxtəlif saytlarımızda ətraflı olaraq izah edilmişdir. (Ətraflı məlumat üçün baxın: hz. Mehdinin çıxış əlamətləri və xüsusiyyətləri, Mehdi və Qızıl əsr, Peyğəməbrimizin (s.ə.s.) dilindən hz. Mehdi, Qızıl əsr, Harun Yəhya) Bu səbəblə, bu kitabda hz. Mehdinin çıxdığını və ya çıxmaq üzrə olduğunu bildirən müəyyən əlamətlərə yer verdik. Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) hədislərində bildirilən və islam alimləri tərəfindən nəql olunan axır zaman əlamətlərindən bir qismi belədir:

1. Hz. Mehdinin Çıxış Əlamətlərinin Bir-Bir Meydana Gəlməsi:

... Bu iş (hz. Mehdinin zühur əlamətləri) təsbeh dənələri kimi ard-arda meydana gələr. (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi, Cəlaləddin Suyuti təsnifindən hədislər, axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Qəhrəman nəşriyyat, səh. 34)

Qiyamət əlamətləri bir-birinin ardınca meydana gəlir. Bir təsbeh dənələrinin ard-arda düzülüşü kimi. (Ramuz əl-hədis, 277/6; Camius-səğir, 3/167)

 

Hədislərdə bildirilən axır zaman əlamətləri heç bir şübhəyə yer buraxmayacaq qədər açıq və dəqiqdir. Ancaq ən əhəmiyyətlisi bu xəbərlərin hamısının hazırkı dövrdə bir-bir reallaşması və hələ də reallaşmağa davam etməsidir. Əlbəttə, bu işarələrin bir qismi 1400 illik İslam tarixinin hər hansı bir dövründə, dünyanın müəyyən bir bölgəsində, müəyyən bir nisbətdə görünə bilər. Bu, o dövrün axır zaman olduğunu göstərməz. Çünki bir dövrün Allahın müjdələdiyi axır zaman olaraq xarakterizə edilməsi üçün irəliləyən sətirlərdə ətraflı olaraq izah edəcəyimiz əlamətlərin hamısı eyni dövrdə, bir-birlərini izləyərək reallaşmalıdır.

2. İran- İraq Müharibəsinin Olması:

Şəvval ayında qiyam, zilqədədə hərb danışıqları, zilhiccədə isə müharibə baş verəcək. (Qiyamət əlamətləri, Bərzənci, səh. 166)

Hədisdə ifadə edilən şəvval, zilqədə və zilhiccə ayları İran-İraq müharibəsinin baş vermə mərhələləri ilə eyni tarixlərə uyğun gəlir:

Şəvval ayında qiyam...

İran şahına qarşı olan ilk qiyam bilindiyi kimi, hədisdə ifadə edilən 5 şəvval, 1398-ci ildə (8 sentyabr, 1976) olmuşdur.

Zilqədədə hərb danışıqları və zilhiccədə isə müharibə baş verəcək...

Hicri 1400-cü il zilhiccə (1980, oktyabr) ayında İran-İraq arasındakı müharibə tam olaraq başlamışdı. Bir başqa hədisdə də bu müharibənin detalları belə təsvir edilir:

“Faris (İran) cəhətdən gələcək olan* bir qövmdür ki, belə deyəcəklər: “Ey ərəblər! Siz çox təəssübə qapıldınız! Siz bunlara gərəyi kimi haqq tanımasanız, sizinlə heç kim birlik qurmayacaq… Bir gün onlara və bir gün də sizlərə verilsin və qarşılıqlı sözlər tutulsun…” Onlar Mütiqə** çıxacaqlar, müsəlmanlar oradan aşağı Yazıya*** enəcəklər… Müşriklər o biri yandakı Rəqabə**** deyilən qapqara bir çayın kənarında dayanacaqlar… Aralarında döyüş olacaq: Allah hər iki ordudan zəfəri qaldıracaq… (Qiyamət əlamətləri, Bərzənci, səh 179)

*Faris cəhətdən gələcək olan: İran tərəfindən gələcək olan

**Mütiq: Bölgədəki bir dağın adı

***Yazıya enəcəklər: Düzənlik- İraq düzənliyi

****Rəqabə: Neft quyularının çox olduğu bölgə

“Ey ərəblər! Siz çox təəssübə qapıldınız! Siz bunlara gərəyi kimi haqq tanımasanız, sizinlə heç kim birlik qurmayacaq…”

Hədisin bu hissəsində iki tərəf arasında həddindən artıq milliyyətçilikdən qaynaqlanan bir anlaşılmazlığın olacağına diqqət çəkilir. Bu anlaşılmazlıq səbəbi ilə, “Yazı”ya eniləcək və döyüş başlayacaq. (Yazı: İraq düzənliyi)

Son havadis gazetesi

-1- Son Havadis, 24 Eylül 1980
-2- Yeni Asya, 21 Eylül 1980
-3- Türkiye, 3 Ağustos 1988

“Allah hər iki ordudan zəfəri qaldıracaq…”

Bu hədisin də işarə etdiyi kimi, İran-İraq müharibəsi 8 il davam etmiş və minlərlə itki verilməsinə baxmayaraq, bir nəticə alınmamışdır. İki tərəf də üstünlük qazana bilməmişdir.

3. Fəratla Dəclə Arasındakı Böyük Müharibə:

Fəratla Dəclə arasında Zevra (Bağdad) deyilən bir şəhər olacaq. Orada böyük döyüş olacaq. Qadınlar əsir ediləcək, kişilər isə qoyun kimi kəsiləcək. (Kənzül-Ümmal, Kitabül-qiyamə qismül-əfal, cild 5, səh. 38, əl-Müttəqi)

Hədisdə bildirilən “Fərat və Dəclə arasındakı bu böyük döyüşlə” də yaxın keçmişdə yaşanan İran-İraq müharibəsinə diqqət çəkilmişdir. Əvvəlki sətirlərdə də gördüyümüz kimi, iki müsəlman ölkə arasında yaşanan bu böyük müharibədə (hədisdə diqqət çəkilən torpaqlarda) böyük qarşıdurmalar yaşanmış, kəndlər, qəsəbələr, şəhərlər bombardman edilərək yerlə bir olmuşdur. Qadın, uşaq, yaşlı ayırmadan bir çox insan döyüşdə həyatını itirmişdir. Gələcəkdə ortaya çıxan kütləvi məzarlar döyüş əsnasında həyatını itirən insan sayının təxmin ediləndən çox olduğunu göstərir. Bu bölgədə hələ də qarşıdurmaların, qarışıqlığın və anarxiyanın davam etməsi də hədislə uyğundur.

4.Fəratın Suyunun Kəsilməsi:

Mehdinin əlamətlərindəndir: Fərat çayının dayandırılması. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil- axır zaman, səh. 39)

Fərat (çayının suyu çəkilərək) qiymətli qızıl xəzinəsinin tapılacağı zaman yaxınlaşır. Hər kim o zaman orada olsa, ondan bir şey götürməyə çalışmasın. (Çünki dünyanın ömrü sona çatmış olacaq). (Səhihi-Buxari, 12/305)

Rəsulullah: “Fərat çayı qızıl bir dağ üzərindən açılmadıqca qiyamət qopmayacaq. İnsanlar onun üçün döyüşəcək və hər yüz nəfərdən doxsan doqquzu öldürüləcək, onlardan hər adam: “Xilas olan mən olsaydım” - deyəcək” - buyurmuşdur. (Səhihi-Müslim, 11/320)

(Rəsulullah:) “Fərat çayı bir qızıl dağını ortaya çıxarar” - dedi. (Sünəni-Əbu Davud, 5/116)

Keban, fırat nehri

-1- Keban Barajı'nın inşa edilmesiyle Fırat Nehri'nin suyu durdurulmuştur.
-2- Milliyet, 5 Kasım 1973
-3- Hürriyet, 4 Kasım 1973

(1) Fərat çayının suyunun çəkilib...

Suyutinin kitabında bu hədis “suyun dayandırılması” olaraq yazılır. Həqiqətən də Keban anbarı Fərat çayının suyunu dayandırmış, qarşısını kəsmişdir.

(2.) “Qızıl”dan bir dağ meydana çıxmadıqca...

Tikilən anbar sayəsində elektirik istehsal olunmuş, toplanan suyun ərazidə istifadə edilərək torpağın səmərəsinin artırılması və nəqliyyat asanlığı təmin edilmişdir. Bu səbəblərdən buradakı torpaqlar “qızıl” kimi qiymətli hala gəlmişdir.

Keban anbarı nəhəng bir dağı xatırladır. Bu anbardan (hədisdə bənzətməyə görə dağdan) qızıl dəyərində sərvət alınır. Dolayısı ilə, anbar “qızıl dağ” xüsusiyyətini qazanır. (Doğrusunu Allah bilir.)

(3.) Bu xəzinə üzərində Kıtal* baş verir

*Kıtal: Bir çox insanın ölümünə səbəb olan döyüş.

Bölgədə hələ də davam edən kütləvi anarxiya və kıtal səbəbilə oradan torpaq alan o bölgədəki anarxiyanın zərərinə məruz qala bilər. Hədisdəki ifadə ilə ya ölər, ya da öldürülər.

5. Ramazan Ayında Ay Və Günəş Tutulmaları:

Mehdi üçün 2 əlamət vardır ki, bunun birincisi ramazanın ilk gecəsi Ayın, ikincisi də ramazanın ortasında Günəşin tutulmasıdır. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 49)

Ramazanın birinci gecəsi Ay, ortasında Günəş tutulacaq. (Qiyamət əlamətləri, Bərzənci səh. 199)

Onun səltənəti zamanında ramazan ayının on dördündə Günəş tutulacaq, o ayın ilkində isə Ay qaralacaq... (Məktubati-Rəbbani, 21/1163)

... Günəşin oruc ayının ortasında, Ayın isə sonunda tutulması... (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 38)

Yuxarıdakı rəvayətlərdə diqqəti çəkən ən əhəmiyyətli nöqtə ramazan ayının ortasında həm Günəş tutulmasının reallaşması, həm də bir ay içində “Ay”ın və “Günəş”in iki dəfə tutulmasıdır.

Bu hədislərdə bildirilən Ay və Günəş tutulmaları hicri 1400-cü ilin əvvəllərində reallaşmışdır. 1981-ci ildə (hicri 1401-ci ildə) ramazan ayının 15-ci günü Ay, 29-cu günü də Günəş tutulmuşdur. Yenə ikinci dəfə 1982-ci ildə (hicri 1402-ci ildə) ramazan ayının 14-cü günü Ay, 28-ci günü də Günəş tutulmuşdur.

Bu hədislərin hz. Mehdinin digər çıxış əlamətlərilə eyni dövrdə meydana gəlməsi və hicri 14-cü əsrin əvvəllərində ard-arda iki il (1401-1402) möcüzəvi bir tərzdə təkrarlanması rəvayətlərin işarəsinin bu hadisələrə ola biləcəyini qüvvətləndirir.

Üstəlik heyrətamiz şəkildə buna bənzər bir tutulma hadisəsi 2002 və 2003-cü illərdə də reallaşmışdır.

güneş tutulması, 1981, 1982

31 Temmuz 1981 tarihinde gerçekleşen Güneş tutulmasının resmi. Takvim yapraklarında 1981 ve 1982 yıllarında gerçekleşen Ay ve Güneş tutulmalarının tarihleri görülüyor.

-1- 17 Temmuz 1981
-2- 31 Temmuz 1981

-3- 6 Temmuz 1982
-4- 20 Temmuz 1982

REALLAŞAN TUTULMA TARİXİ

Ay Tutulması
Hicri 1423-cü ildə ramazanın ortasında 20 noyabr, 2002

15 gün sonra

Günəş tutulması
Hicri 1423-cü ildə ramazanın sonunda 4 dekabr, 2002

Ay tutulması
Hicri 1424-cü ildə ramazanın ortasında 9 noyabr, 2003

15 gün sonra

Günəş tutulması
Hicri 1424-cü ildə ramazanın sonunda 23 noyabr, 2003

ay tutulması, 4 Aralık 2002

Vatan, 08 Kasım 2003

6. Əfqanıstanın Işğalı:

Taliqana (Əfqanıstana) heyf oldu. Şübhəsiz, Allah-təalanın orada qızıl və gümüş olmayan xəzinələri vardır. Orada Allahı haqqıyla tanıyan insanlar vardır. Onlar axır zaman Mehdisinin köməkçiləridir. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 59)

Hədisdə Əfqanıstanın hz. Mehdi zamanında işğal ediləcəyinə işarə ola bilər. Həqiqətən də rusların Əfqanıstanı işğal etdikləri1979-cu il hicri 1400-cü ilə, digər bir ifadə ilə hicri 14-cü əsrin başlanğıcına uyğun gəlir. Bilindiyi kimi, hədislərdə hz. Mehdinin əsrin əvvəlində çıxacağı xəbər verilmişdir. Hz. Mehdi ilə əlaqədar digər bir çox əlamətin də hicri 1400-cü il və hicri 14-cü əsrin əvvəllərində reallaşması bu tarixlərin hz. Mehdinin çıxışı haqqında əhəmiyyətli bir işarə daşıdığını göstərir.

yeraltı zenginlikleri

Sovyet ordusu 1979 yılında Afganistan'ı işgal etti. Yaklaşık 9 yıl süren bu işgal 1988'de son buldu.

Yeni Şafak, 2 Aralık 2001

Hürriyet gazetesi, 1979

-1- Türkiye, 28 Aralık 1979
-2- Tercüman, 29 Aralık 1979
-3- Hürriyet, 29 Aralık 1979

-4- Yeni Asya, 4 Aralık 1979
-5- Akşam, 29 Aralık 1979

nehir manzarası

"Göyləri və yeri yaradan, sizin üçün göydən yağmur endirən kimdir?
Biz onunla gözəl bağçalar saldıq. Halbuki siz onların ağaclarını böyüdə bilməzdiniz. Heç Allahla yanaşı başqa bir məbudmu var?
Xeyr, onlar haqdan yayınan adamlardır."
(Nəml Suresi, 60)

7. Şərq Tərəfdən Bir Alovun Görünməsi:

... Şərqdə səmada üç gecə görünən böyük bir alovun olması. Mutad (alışılmış) şəfəq qırmızılığı kimi olmayan bir qırmızılığın üfüqdə yayılması. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 32)

... Siz üç və ya yeddi gün şərqdən bir alovu gördüyünüz zaman ali-Muhəmmədin çıxmasını gözləyin. Bir münadi Mehdinin adı ilə səmadan səslənəcək ki, şərqdə və qərbdə olan hər kəs bu səsi eşidəcək. Belə ki, qorxudan yuxuda olanlar oyanacaq, ayaqda olan oturacaq, oturan isə ayağa qalxacaq. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 32)

“And içirəm ki, bir alov sizi bürüyəcək. O alov bu gün Bərəhud deyilən vadidə sönük haldadır. O alov içində böyük əzab olduğu halda, insanları bürüyər. O alov insanları, mal-mülkü yandırıb bitirər. Səkkiz gün içində küləklə bulud kimi uçaraq dünyanın hər tərəfinə yayılar. Gecəki istisi gündüzkü hərarətindən daha şiddətlidir. O alov insanların başının üzərindən ərşin altına qədər yaxınlaşar, göy gurultusu kimi qorxunc səs-küyü olar”, -buyurdu. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və Axır zaman əlamətləri, səh. 461)

Bəzi kəslər bu alovu birdən-birə ortaya çıxan, sönmək nədir bilməyən, hətta hər kəsin olduğu yerdən mütləq görəcəyi tərzdə bir əlamət olaraq gözləyir. Halbuki qiyamət əlamətlərinin meydana gəlişi əsnasında dünyadakı imtahan davam etdiyindən bu əlamətlərin başa düşülməsi hər kəsin qəbul edəcəyi şəkildə açıq olmaz. Bu səbəblə, insanlar ağıl, vicdan və iradələrindən istifadə edərək qərar verərlər. Alov əlamətini də bu şəkildə qiymətləndirmək lazımdır. Bir alov səbəbsiz yerə çıxmaz. Ya bir qəza, ya da bir partlayış kimi qəsd və ya laqeydlik nəticəsində çıxar. Bir alovun hz. Mehdinin çıxış əlaməti olaraq deyilməsi onun çox qəribə və fövqəladə bir əlamət şəklində olmasını tələb etməz. Əsas olan bu alovun hədisdə təsvir edilən xüsusiyyətlərə uyğun olaraq çıxmasıdır.

Əvvəlki sətirlərdə yer verdiyimiz hədislərdə alov haqqında “sönük bir vəziyyətdədir” deyilir. Alov yanıcı bir maddənin yanmasıyla meydana gəldiyinə görə, burada sönük vəziyyətdə olan alovun özü deyil, alovun yanacağı - xammaldır. O zaman burada torpaq altından çıxarılan neftə işarə edilə bilər. Necə ki, hədisdəki Bərəhud deyilən yer bir quyunun adıdır. Bu quyu neft quyusu olaraq düşünülə bilər. Zamanı gəlincə bu quyulardan çıxarılan neft yanmağa hazır bir alov halına gəlir.

“O alov böyük əzab olduğu halda, insanları bürüyər”.

O alov sadəcə yanmır, eyni zamanda insanları canından, malından edərək əzaba salır, bütün təbiəti çirklədir.

“O alov insanları, malları yandırıb bitirər”.

O alov insanların ölümünə səbəb olur. Bununla yanaşı, malları yandıraraq maddi zərərə səbəb olduğu kimi, bütün ətraf mühiti və təbiəti çirklədib insanların dolanışıq qaynaqlarını da yox edir.

“Səkkiz gün içində küləklə bulud kimi uçaraq dünyanın hər tərəfinə yayılar”.

Burada “küləklə bulud kimi uçan” ifadəsi tüstüyə işarə edir. Burada bənzətmə edilərək tüstünün buludlara qədər yüksələcəyi də izah edilmişdir. Bu tüstü küləyin təsiri ilə hər istiqamətə doğru yayılır.

doğu, ateş

1991 yılının Temmuz ayında Irak'ın, Kuveyt'i işgal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyularını ateşe vermesi sonucunda, Kuveyt ve Basra Körfezi'ni çok büyük bir ateş sarmıştır.

“Gecəki istisi gündüzkü hərarətindən daha şiddətlidir”.

Bu hədisdən alovun həm gündüz, həm gecə davamlı yandığı görünür.

“O alov insanların başının üzərindən ərşin altına qədər yaxınlaşar, göy gurultusu kimi qorxunc səs-küyü olar”.

Alovun çox yüksəklərə ucaldığına və göy gurultusu kimi bir səs-küylü partlayışlar meydana gəldiyinə işarə edilir.

“Göydə adi qırmızılığın əksinə, tam fərqli bir qırmızılıq yayılacaq”.

Hədisin bu qismində hadisənin gecə vaxtlarında meydana gələcəyinə işarə edilmişdir. Gecə vaxtı meydana gələn böyük partlayışın alovları çox şiddətli bir işıqlanma yaradır. Bu alovların meydana gətirdiyi qırmızı işıqlanma, xalqın vərdiş etdiyi qırmızıdan çox fərqlidir. Çünki gecənin bu cür gündüz kimi işıqlanması fövqəladə bir hadisədir.

Bilindiyi kimi, 1991-ci ildə İraqın Küveyti işğalından sonra Küveytə aid neft quyularını yandırmış, Küveyt və Bəsrə körfəzini çox böyük bir alov bürümüşdür. Bu mövzu mətbuatda bu şəkildə yer almışdır:

doğu, ateş

Saddam'ın emriyle askerler Kuveyt'teki petrol kuyularını ateşe verdi.

-Küveytdə yanan neft, insan və heyvanlar arasında ölümə səbəb olur. Mütəxəssislərə görə, gündə yarım milyon ton neft tüstü şəklində atmosferə qarışır. Hər gün 10 min tondan çox kükürd, karbon 4 oksid və böyük miqdarda xərçəng əmələ gətirən xüsusiyyəti olan hidrokarbonlar bulud kimi körfəz üzərində dayanır... Yalnız körfəz deyil, onunla birlikdə dünya yanır. (Qurdlar süfrəsində Orta şərq, M.Nəcati Özfatura, səh. 175)

-Yandırılan iki quyu Türkiyənin bir gündə çıxara bildiyi qədər neft verir və tüstülər 55 km uzaqlıqdakı Səudiyyə Ərəbistanından belə görünür. (Azadlıq, 23 yanvar, 1991)

-Körfəzdə sönməyən fəlakət xəbərləri: Küveytdə yüzlərlə neft quyusu alov-alov yanır. Mütəxəssislərin: “söndürmək son dərəcə çətindir” - dedikləri neft quyularındakı yanğının Türkiyədən Hindistana qədər olan geniş bir bölgəyə ən az 10 il müddətində təsir edəcəyi bildirilir. (Qurdlar süfrəsində Orta şərq, M.Nəcati Özfatura, səh. 171)

8. Kometanın Keçməsi:

Mehdinin çıxışından əvvəl (hər tərəfi) işıqlandıran quyruqlu ulduz doğacaq. (Qiyamət əlamətləri, Bərzənci səh. 200)

O (hz. Mehdi) gəlmədən əvvəl şərqdən işıq verən bir kometa görünəcək. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 53)

O ulduzun doğulması, Günəş və Ay tutulmasından sonra olacaq. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 32)

Tarix boyunca bu kometanın keçdiyi zamanlarda müsəlmanlar baxımından çox əhəmiyyətli, hətta dönüş nöqtəsi sayıla biləcək hadisələr meydana gəlmişdir. Bunlardan bir qismi Peyğəmbərimizdən (s.ə.s.) gələn rəvayətlərdə də bildirilmişdir. Bu rəvayətlərə görə, sözü gedən ulduz göründükdə;

  • -Hz. Nuh qövmü həlak olmuşdur.
  • -Hz. İbrahim alova atılmışdır.
  • -Firon və qövmü yox edilmişdir.
  • -Hz. Yəhya öldürülmüşdür.
  • -Hz. İsa doğulmuşdur.
  • -Rəsulullaha (s.ə.s.) ilk vəhy gəlməyə başlamışdır.
  • -Osmanlı dövləti öz sözünü deməyə başlamışdır.
  • -İstanbul Fateh Sultan Məhmət tərəfindən fəth edilmişdir.
Hürriyet gazetesi, 1979

-1- Cronicle, 20 Mart 1986, sf. 1278 (Uzay gemisi kuyruklu yıldıza ait fotoğraflar gönderdi.)
-2- Cumhuriyet, 15 Mart 1986
-3- Cumhuriyet, 18 Mart 1986

Halley Kometası Haqqında Bəzi Maraqlı Rəqəmlər

Halley kometası ilə əlaqədar bəzi ədədlərin bir neçə “19” ədədindən ibarət olması olduqca diqqət çəkir:

Halley kometası 76 ildə bir keçir.
76 = 19 X 4

Bu ulduz ən son hicri 1406-ci ildə görünüb.
1406 = 19 X 74

Bu mövzu ilə əlaqədar bir başqa diqqət çəkən сəhət də budur: Yuxarıda da hesabladığımız kimi, Halley ulduzunun keçdiyi hicri 1406-cı il 74 ədəd 19-dan ibarətdir. “74” ədədi isə eyni zamanda Qurani-kərimdə 19 möcüzəsinə işarə edilən “Müddəssir” surəsinin sıra nömrəsidir.

Bilindiyi kimi, Quranın “Müddəssir” surəsinin (74-cü surə) 30-cu ayəsində “19” sayının möminlər üçün bir rəhmət, inkar edənlər üçün isə bir fitnə vəsiləsi olduğu bildirilir.

Halley kometasının 19 ilə olan bu möcüzəvi əlaqəsi də kafirlər üçün bir fitnəni, möminlər üçün isə bir rəhməti müjdələdiyinə işarə ola bilər.

“Müddəssir” surəsinin 1-ci və 2-ci ayələrində hz. Muhəmmədə (s.ə.s.): “Ey örtünən! Qalx və qorxut”, - buyurulur. Bu, ayələrin açıq mənasıdır. Lakin bu ayələrin axır zamana aid ikinci - qapalı, gizli işarələri də ola bilər. Bəlkə də: “Ey gizlənən” - deyilərək Rəsulullahın nəslindən gələcək və hicri 1406-cı ildə (çıxış əlamətlərindən biri Kometanın doğuşu hadisəsi) meydana çıxacaq olan hz. Mehdiyə işarə ola bilər.

74- “Müddəssir” surəsi
1. Ey örtüsünə bürünən,
2. Qalx və qorxut.
(Müddəssir, örtünən, bürünən, gizlənən deməkdir.)

Başqa bir böyük möcüzə və işarə isə Halley ulduzunun 1986-cı (hicri 1406-cı il) ildəki keçməsinin hz. Muhəmmədin (s.ə.s.) peyğəmbərliyə başladığı miladi 607- ci ildən bu yana 19-cu dəfə keçməsidir.

9. Kəbə Basqını Və Kəbədə Qan Axıdılması:

Onun (hz. Mehdinin) çıxacağı il insanlar həccə başlarında bir əmir olmadan gedəcəklər. Birlikdə Beytullahı təvaf edəcəklər, sonra Minaya endiklərində, itlər kimi bir-birinə hücum edəcək, hacılar soyulacaq, qanlar Akabə Cəmrəsinin üzərinə axacaq. (Qiyamət əlamətləri, Bərzənci, səh. 169)

 

İnsanlar başlarında bir imam olmadan həccə gedərlər. Minaya endiklərində ətrafları mühasirə olunub qəbilələrin bir-birinə hücum etməsi ilə böyük döyüşlər olar. Belə ki, ayaqlar qan gölü içində qalar. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 35)

... Zilhiccədə hacılar talan olar, hətta küçələr qandan keçilməz və haramlara diqqət edilməz. Beytullahın yanında böyük günahlar işlənər. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 3)

Yuxardakı hədislərdə “onun çıxacağı il” cümləsi ilə hz. Mehdinin çıxış tarixində Həcc əsnasında meydana gələcək bir qırğına diqqət çəkilir. 1979-cu ildə Həcc əsnasında baş verən Kəbə basqınında eynilə belə bir qırğın yaşanmışdır. Bu qanlı Kəbə basqını da axır zamanın başlanğıcının və hz. Mehdinin çıxışının digər əlamətlərinin reallaşdığı dövrün əvvəlində, yəni hicri 1400-cü ilin ilk günündə, 1 məhərrəm, 1400-cü il (1979-cu il 21 noyabr) tarixində meydana gəlmişdir.

Yenə hədisdə qanların axacağından bəhs edilərək öldürmə hadisələrinə diqqət çəkilmişdir. Basqın əsnasında Səudiyyə əsgərləri ilə xadimlər arasında meydana gələn qarşıdurmada 30 nəfərin öldürülməsi bu rəvayətin ikinci qismini də təsdiqləyir.

1979-cu ildə (hicri 1400) baş verən bu Kəbə basqınından7 il sonra, hicri 1407-ci ildə həcc əsnasında daha böyük qanlı hadisə meydana gəlmişdir. Bu hadisədə küçələrdə nümayiş edən hacılara hücum edilərək 402 nəfər qətl edilmiş, çoxlu qan axıdılmışdır. Beytullahın yanında müsəlmanların (Səudiyyə Ərəbistanı əsgərləri ilə iranlı hacıların) bir-birlərini öldürmələri ilə hədisdə xəbər verildiyi kimi, “böyük günahlar işlənmişdir”.

Şəvvalda döyüş səsləri, zilhiccədə hərb və kıtal (müharibə, döyüş) olar; yenə zilhiccədə hacılar talana uğrayar, hətta küçələr qandan keçilməz və haramlar çeynənər. Beytullahın yanında böyük günahlar işlənər. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 37)

“... Beytullahın yanında böyük günahlar işlənər”.

Yuxardakı hədisdə Beytullahın (Kəbənin) içində deyil, yanında baş verəcək hadisələrə diqqət çəkilir. 1407-ci ilin zilhiccə ayında (həcc mövsümündə) meydana gələn hadisələr də ilkindən fərqli olaraq Kəbənin içində deyil, yanında baş vermişdir. Ən əvvəldə izah etdiyimiz hadisə isə 1 məhərrəm, 1400-cü ildə Beytullahın (Kəbənin) içərisində olmuşdur. Hər iki hadisə də rəvayətlərin işarəsinə uyğun bir şəkildə reallaşmışdır.

Kəbədə qan axıdılması, hacıların qətl edilməsi kimi hədislərdə xəbər verilən belə əhəmiyyətli iki böyük hadisənin hz. Mehdi haqqında bildirilən bütün əlamətlərin çıxdığı dövrdə bir-birinin ardınca reallaşması diqqəti çox cəlb edir.

Hürriyet gazetesi, 1979

-1- Türkiye, 21 Kasım 1979
-2- Son Havadis, 22 Kasım 1979
-3- Türkiye Gazetesi, 2 Ağustos 1987

“... Zilhiccədə hərb və kıtal (döyüş, müharibə) olar...”

Hədislərdə bu döyüş və qarşıdurmalardan hacıların öldürülməsi ilə birlikdə bəhs edilməsi sözü gedən hadisələrin eyni dövrdə meydana gələcəyini göstərir. Bu, İran-İraq müharibəsinin olduğu Orta şərq ölkələrində qarşıdurma və qarşılıqların ən çox yaşandığı bir dövrdür.

10. Günəşdə Bir Əlamətin Meydana Gəlməsi:

Mehdi günəşdə bir əlamət meydana gələnədək gəlməyəcək. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 49)

Qiyamətin əlamətlərindən biri də Günəşdə meydana gələcək fövqəladəliklərdir. 20-ci əsrdə Günəşdə böyük bir partlayış olmuş və dünya bu partlayışdan çox təsirlənmişdir. Hədisdə bildirilən Günəşdə meydana çıxacaq bu əlamət 20-ci əsrdə baş verən böyük partlayış ola bilər.

11. Günəş Tutulması:

Günəş əlamət olaraq doğmadıqca Mehdi çıxmayacaq. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 33)

Günəşdə meydana gələn əlamət 20-ci əsrdə yaşanan partlayışla yanaşı, keçən illərdə yaşanan böyük Günəş tutulması da ola bilər. 1999-cu il avqustun 11-də reallaşan Günəş tutulması 20-ci əsrin son tam günəş tutulmasıdır. İlk dəfə bu qədər insan Günəş tutulmasını belə uzun müddət izləyə bilmiş, araşdırma fürsəti əldə etmişdir. Bu tutulmada diqqət çəkən bir nöqtə də Türkiyənin də bu tam tutulmanın ən yaxşı izləndiyi ölkələrdən biri olmasıdır. Bartindən Silopiyə qədər, təxmini olaraq 12 şəhər və 100 mahal tutulmanı müşahidə edə bilmişdir.

kozmik şov

Türkiye Gazetesi, 12 Ağustos 1999

12. Tozlu-Dumanlı Bir Fitnənin Olması:

Tozlu dumanlı, qaranlıq bir fitnə olacaq, bunu digərləri izləyəcək... (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 26)

Fitnə “insanın ağıl və ürəyini birbaşa haqq və həqiqətdən azdıracaq şey, döyüş, azdırma, qarışıqlıq, ixtilaf” kimi mənaları olan bir sözdür. Hədisdə bu fitnənin “qaranlıq” olaraq xarakterizə edilməsi haradan gəldiyi müəyyən olmayan, gözlənilməz hadisə olduğuna da işarə ola bilər.

Bu prizmadan baxıldığında sözü gedən hədis 11 sentyabr, 2001-ci il tarixində ABŞ-ın Nyu-York və Vaşinqton şəhərlərində meydana gələn və dünya tarixinin ən böyük terror hadisələrindən biri olaraq xarakterizə edilən hücuma işarə edə bilər. Televiziya və qəzetlərdə də gördüyümüz kimi, bu iki böyük terror hadisəsindən sonra böyük bir toz buludu və tüstü ətrafı bürümüşdür. Bu hadisə həm dünya tarixinin ən böyük terror hücumlarından biri olması, həm digər əlamətlərlə yaxın dövrlərdə baş verməsi və həmçinin hədisdə verilən tərifə bənzər xüsusiyyətlər daşıması səbəbilə son dərəcə əhəmiyyətlidir. Dolayısı ilə, minlərlə günahsız insanın ölümünə və yaralanmasına səbəb olan, insanlıq tarixinin bu ən qanlı terror hadisəsi hədisdə xəbər verilən və hz. Mehdinin çıxışının bir əlaməti olaraq bildirilən “tozlu-dumanlı, qaranlıq fitnə” ola bilər. (Doğrusunu Allah bilir).

11 eylül

13. Sistemlərin Dəyişməsi:

Zamanın dayandığı bir dövrdə Mehdi deyilən bir şəxs gələcək... (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 14)

Bu hədisdə Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) hz. Mehdinin “zamanın dayandığı”, yəni bir çox islam aliminin də ifadə etdiyi kimi, “zamanın fərqliləşdiyi”, “sistemlərin dəyişdiyi” bir dövrdə gələcəyini bildirmişdir. Bu hədisdə işarə edilən “sistem dəyişikliyi”nin 20-ci əsrdə dünyanın dörd bir tərəfində hakim olan kommunist rejimlərin əsrin sonlarına doğru yıxılması ola bilər.

komünizm

Komünist, faşist ideolojilerin liderlerine ait devasa heykellerin yıkılıp, halk tarafından parçalara ayrılması, hadiste belirtilen sistem değişikliğinin en açık delillerinden biridir.

14. Şam Və Misir Məliklərinin Öldürülməsi:

Ondan əvvəl Şam və Misir məlikləri (hökmdar, ölkə sahibi) öldürüləcək... (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 49)

Misirin yaxın tarixi araşdırıldığında hədisdə də ifadə edildiyi kimi, bir “məlikin” öldürüldüyü görünür: 1970-ci ildə Misirdə hakimiyyətə gələn və 11 il iqtidarda qalan Ənvər Sədat. Misir tarixində öldürülən idarəçilərdən digərləri də 1910-cu ildə sui-qəsdə uğrayan baş nazir Butros Qali, 1945-ci ildə öldürülən Misirin baş naziri Əhməd Maher Paşa və 1948-ci ildə yenə bir sui-qəsd nəticəsində öldürülən Misirin baş naziri Mahmud Nukraşi Paşadır.

Şam sözü yalnız Suriyadakı Şam şəhəri üçün istifadə edilmir. Şam ərəbcədə söz mənası olaraq “sol” mənasını verir və qədimdən bəri Hicaz bölgəsinin (Məkkə və Mədinə şəhərlərinin olduğu bölgə) sol tərəfindəki ölkələri ifadə edir. Şam bölgəsi idarəçilərindən də sui-qəsdə uğrayan çoxlu sayda insan olmuşdur. Bunlardan bir neçə nümunə belədir:

1920-ci ildə öldürülən Suriyanın sabiq dövlət başçısı Salah al-Din Bitar,
1921-ci ildə öldürülən Suriyanın baş naziri Drubi Paşa,
1949-cu ildə sui-qəsdə uğrayan Suriyanın baş naziri Muhsin əl-Barazi,
1951-ci ildə öldürülən İordaniya kralı Abdullah,
1982-ci ildə Livanda bombalı sui-qəsdə uğrayan falanqaçı lideri Bəşir Cəmayil...

Hürriyet gazetesi, 1979

-1- NewYork Times, 15 Eylül 1982 (Lübnan'ın Cemayeli, Parti Binasındaki Bomba Patlamasında Öldürüldü)
-2- Türkiye Gazetesi, 7 Ekim 1981

15. Keçmiş İordaniya Kralı Abdullahın Öldürülməsi:

Mehdinin çıxış əlamətlərindən biri də Haşimilərdən bir rəhbərin öldürülməsidir. (Risalətül-xürucul-Mehdi, səh. 12)

Bilindiyi kimi, İordaniya Haşimi krallığı olaraq xatırlanır. İordaniya Osmanlıdan ayrıldıqdan sonra bir müddət İngiltərənin hakimiyyəti altında qaldı. İngiltərə 1946-cı il London müqaviləsinin tələbi kimi İordaniyanın müstəqilliyini tanıdı və İordaniya əmirliyinin başındakı Abdullaha da İordaniya krallığı rəhbərliyi verildi. Kral Abdullah 1951-ci ildə öldürüldü. Hədisdə diqqət çəkilən hadisə də bu şəkildə reallaşmış oldu.

Ürdün kralı Abdullah

Ürdün Kralı Camiye Giderken Vuruldu - Ürdün Kralı Abdullah 1951'de Mescid-i Aksa'da ibadet ederken suikaste uğramıştı.

16. Bir Ordunun Itməsi:

Hz. Mehdinin beş əlaməti olar... Bağdadda bir ordunun batması və günahsız insanların öldürülməsidir. (Nuaym bin Hammad)

Ancaq bu ordu səhraya girdiyində Zulhüleyfə deyilən yerdə torpağa elə basdırılacaq ki, onların üstdə olanları altdakıları, altda olanları üstdəkiləri qiyamətə qədər görə bilməyəcəklər. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 21)

(Hz. Mehdinin) Çıxış əlamətlərindən biri də daha əvvəl deyildiyi kimi, səhrada bir ordunun yerə batmasıdır. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 37)

2003-cü ildə baş verən İraq müharibəsi əsnasında İraq ordusunun böyük bir qisminin birdən-birə ortadan yox olması döyüşün ən diqqət çəkən hadisələrindən biriydi. Bir çox qəzet və televiziyada Respublika keşikçiləri olaraq bilinən təxminən 60.000 nəfərlik ordunun və fədailər olaraq bilinən təxminən 150.000 iraqlı əsgərin itməsi xəbər kimi yer aldı. Yuxardakı hədislərdə bu mövzuya diqqət çəkilməsi hz. Mehdinin çıxış əlamətlərindən biri olan “bir ordunun batması” hadisəsinin reallaşmış ola biləcəyini göstərir. (Doğrusunu Allah bilir). Həmçinin gələcək günlərdə də döyüş təyyarələrinin bir qisminin səhrada quma batmış halda tapılması, hədisdə bəhs edilən səhrada bir ordunun batması hadisəsinin İraq ordusu ilə əlaqədar olma ehtimalını gücləndirir.

Saddam, ordu

-1- Yeni Şafak Gazetesi, 11 Nisan 2003
-2- Hürriyet Gazetesi, 11 Nisan 2003

17. İraqlıların Pulunun Qalmaması:

İraqlıların əlində ölçəcəkləri bir tərəzi aləti və alver edə biləcəkləri pulları qalmayacaq. (Kənzül-ümmal, Kitabül-qiyamə, Qisimül-əfal, cild 5, səh. 45, əl-Müttəqi)

Bu hədis iki ayrı vəziyyətə işarə edə bilər. Bunlardan birincisi, İran-İraq və Körfəz müharibəsindən sonra İraqda yaşanan iqtisadi böhrandır. Müharibə ucbatından böyük zərər görən İraq iqtisadiyyatı müharibədən sonra davam edən embarqolar səbəbilə heç cür düzəlməmişdir. Xalqın alış gücü düşmüş, yoxsulluq və kasıblıq ən əhəmiyyətli problemlərdən biri halına gəlmişdir.

Hədisin işarə etdiyi bir başqa nöqtə də İraq müharibəsindən sonra İraq dinarının dövriyyədən qaldırılmasıdır. Son müharibədən sonra İraq dinarının sürətlə dəyər itirməsi və dövriyyədən çıxma ehtimalı 2003-cü ildə qəzet xəbərlərində geniş yer almışdır.

Irak, dinar

-1- Hürriyet Gazetesi, 16 Nisan 2003
-2- Vatan Gazetesi, 10 Nisan 2003

18. Bağdadın Yanaraq Tələf Olması:

Axır zamanda Bağdad alovlarla yox edilər... (Risalətül-xürucul-Mehdi, cild 3, səh. 177, qeyd 854)

2003-cü il İraq müharibəsində müharibənin ilk günündən etibarən Bağdad ən çox bombardmana tutulan şəhərlərdən biri olmuşdur. Ağır bombardman gecələr Bağdadın eynilə hədisdə xəbər verildiyi kimi, alov-alov yanmasına səbəb olmuşdur. Bağdadın qəzet və televiziya xəbərlərində verilən görüntüləri yuxarıdakı hədisdə diqqət çəkilən hadisə ilə tam olaraq eynidir.

Bağdat alev alev

Sabah Gazetesi, 22 Mart 2003

19. İraq Və Şama Embarqo Tətbiq Olunması:

... “Elə bir zaman yaxınlaşır ki, İraq əhalisinə bir kafiz, bir dirhəm sövq olunmayacaq”. Dedik ki: “Bu. kimə görə olar?”. Dedi ki: “Əcəmlər (ərəb olmayanlar) bunu məhrum edərlər”. Sonra dedi: “Şam əhalisinə bir dinar, bir kafiz sövq olunmayacaq”. “Bu kimdən ötrü olar?”, - dedik. “Rumlardan ötrü”, - dedi. (Ət-tac, Əli Nasif əl-Hüseyni)

İraqa hədisdə xəbər verildiyi kimi, on ildən çoxdur ki, embarqo tətbiq olunması diqqət çəkir. Bununla yanaşı, Suriyaya da embarqo tətbiq olunması ehtimalı tez-tez gündəliyə gətirilir.

Ambargo

Zaman, 2 Haziran 2001

20. İraqın Yenidən Qurulması:

... İraqa hücum etmədikcə qiyamət qopmaz. Və İraqdakı günahsız insanlar Şamda sığınmağa yer axtararlar. Şam yenidən qurular, İraq da yenidən qurular. (Kənzül-Ümmal, Kitabül-qiyamə, Qismül-əfal, cild 5, səh. 254, əl-Müttəqi)

Hədisdə İraqın yenidən inşa ediləcəyinə diqqət çəkilir. Əvvəl İran-İraq, daha sonra Körfəz, sonda da 2003-cü ildəki İraq müharibəsinin ardından İraqda bir çox şəhər yerlə bir olmuşdur. Bu müharibədən sonra yaşanan talanların təsiri ilə böyük bir xarabaya dönən İraqın yenidən tikilməsi məcburi hala gəlmişdir. Bu, qəzet xəbərlərində də geniş yer almışdır.

Irak, onarım, yeniden inşa

-1- Öncevatan, 18 Nisan 2003
-2- Ortadoğu, 19 Mart 2003

21. İraq Xalqının Şama Qaçması:

... (O zaman) günahsız və təmiz İraq xalqı şama qaçar. (Risalətül-xürucul-Mehdi, səh. 210)

... İraqdakı günahsız insanlar Şamda sığınacaq yerləri axtararlar... (Kənzül-Ümmal, Kitabül-qiyamə, Qisimül-əfal, cild 5, səh. 254, əl-Müttəqi)

2003-cü ildə İraq müharibəsi başlamadan əvvəl on minlərlə iraqlının Suriya başda olmaqla müxtəlif ölkələrə köç etmə səyləri bu hədisdəki hadisə ilə çox bənzərdir.

Göç, Erbil

-1- Milli Gazete, 19 Mart 2003
-2- Vatan, 18 Mart 2003

22. Şamda Fitnələrin Olması:

Şamda fitnələr bir tərəfdən sakitləşdikcə, digər bir tərəfdən alovlanar. Göydən bir mələk: “Mehdi əmirinizdir. Mehdi xəlifənizdir”, -demədikcə də fitnələr bitməz. (Risalətül-xürucul-Mehdi, səh. 63)

Bu hədisdə Suriyada meydana gələn qarşılıqlara diqqət çəkilir. Ancaq bilindiyi kimi, Şam bölgəsi yalnız Suriyanın paytaxtı olan Şam şəhəri ilə məhdud deyil. Daha əvvəl də deyildiyi kimi, Şam ərəbcə “sol” deməkdir və ta qədimdən Hicaz bölgəsinin (Məkkə və Mədinə şəhərlərinin olduğu bölgə) sol tərəfindəki ölkələri ifadə edir.

Keçən əsrin əvvəlindən etibarən bu bölgədə tez-tez vətandaş müharibələri, qiyamlar, qarşıdurmalar və böyük döyüşlər yaşanmışdır. Bu qarşılıqların biri digərini izləmiş, bu torpaqlarda yaşayan demək olar ki, bütün insanlar bu vəziyyətdən təsirlənmişlər. Hədisdə bildirilən “fitnələr bir tərəfdən sakitləşdikcə, digər bir tərəfdən alovlanar” ifadəsi də bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Təxminən əlli il içində bu bölgədə yaşanan müəyyən böyük hadisələri belə sıralaya bilərik:

Hama, Şam

-1- Hürriyet, 12 Şubat 1982
-2- Akşam, 22 Ocak 2002

-3- Tercüman, 13 Ekim 1973
-4- Akşam, 30 Mart 2001

Süveyş müharibəsi

Altı gün müharibələri

Yom Kippur müharibəsi

Livan vətəndaş müharibəsi

Fələstin torpaqlarında hələ də davam edən qarşıdurma və gərginliklər...

23. Şam, İraq Və Ərəbistan Yarımadasında Qarışıqlığın Olması:

... Elə bəla və müsibətlər olacaq ki, heç kim sığına biləcəyi bir məkan tapa bilməyəcək. Bu bəlalar Şamın ətrafında dolanacaq, İraqın üzərinə çökəcək. Ərəbistan yarımadasının əlini və ayağını bağlayacaq... Heç kim onların halına acıyıb: “Vay! Vay!”, -belə deməyəcək. Onlar bəlanı bir tərəfdən rədd etməyə çalışarkən, digər tərəfdən o yenə ortaya çıxacaq. (Kənzül-Ümmal, Kitabül-qiyamə, Qismül-əfal, cild, 5, səh. 38-39 əl-Müttəqi)

Hədisdə bildirilən “müsibətlərin Şamın ətrafında dolanıb İraqın üzərinə çökməsi ” son dövrdə yaşanan İraq müharibəsinə işarə ola bilər. Bu müharibədən əvvəl və müharibə əsnasında hadisələrin Suriyaya yayılması ehtimalı olmuş, ancaq müharibə yalnız İraq ərazisində olmuşdur.

Göç, Erbil

-1- Habertürk, 10 Nisan 2003
-2- Star, 29 Nisan 2003

24. İraqın Üç Hissəyə Bölünməsi:

Rəsulullahın (s.ə.s.) bildirdiyinə görə, İraq xalqı üç təriqətə ayrılar. Bir qismi soyğunçulara qoşular. Bir qismi ailələrini qoyub qaçar. Bir qismi də döyüşər və öldürülər. Siz bunları gördüyünüz zaman qiyamətə hazırlaşın. (Fəraidu-fəvaidil-fikir fil İmam əl-Mehdi əl-müntəzər)

Hədisdə xəbər verildiyinə görə, xalqın bir qrupu “soyğunçulara” qoşulacaq. Müharibədən sonra nüfuz boşluğu meydana gəlməsi səbəbilə İraqda böyük talan hadisələri yaşanmışdır. Həqiqətən də xalqın bir qismi oğurluq, qəsb, talançılıq kimi “soyğunçuluq”la məşğul olan qrupa qoşulmuşdur.

Hədisdə xalqın bir qisminin isə olduqları yerdən qaçmağa çalışacağı, hətta geridə qalan ailələrini də düşünməyəcəkləri xəbər verilmişdir. Qəzetlərdə buna aid xəbərlər yer almışdır.

Xalqın bir qisminin isə müharibəyə qoşulacağı və öldürüləcəyi bildirilir. İraq müharibəsi əsnasında insanların bir qrupu müxtəlif bölgələrdə yaşanan qarşıdurmalara qoşulmuş və həyatlarını itirmişlər.

Həmçinin hədisin ilk hissəsində diqqət çəkilən “İraqın üç hissəyə ayrılması” da fiziki mənada reallaşmışdır. Körfəz müharibəsindən sonra İraq coğrafi olaraq üç bölgəyə ayrılmışdır. 32-ci və 36-cı paralelin arası, 32-ci paralelin cənubu və 36-cı paralelin şimalı olaraq təyin olunan bu üç bölgənin yaradılması hədisin işarə etdiyi hadisələrdən biri ola bilər.

Göç, Erbil

-1- Milliyet, 04 Mayıs 2003
-2- Yeni Şafak, 04 Kasım 2003

25. Döyüş Və Qarşıdurmaların Məhəllə Aralarına Qədər Girməsi:

Fərat çayı ilə Dəclə çayı arasında bir şəhər qurulacaq və orada Abbas oğullarının səltənəti qurulacaq. Ora Zavra (yəni Bağdad şəhəri) adlandırılmışdır...

Ey möminlərin əmiri, Rəsuli-Əkrəm oranı nə üçün Zavra adlandırmışdır?

Çünki hərb hər tərəfini əhatə etdiyi və ən uc nöqtələrə qədər olduğu üçün Zavra deyə adlandırılar. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlmətləri, səh. 426, nömrə 776)

Mənim gördüyüm həlak yerlərini sizlər də görə bilirsinizmi? Mən evlərinizin aralarında fitnə və fəlakət məhəllələrini şiddətli yağış sellərinin açdığı yarlar kimi görürəm - deyə buyurdu. (Səhih Müslim, 4/2221; Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 368, nömrə 671)

Partizan müharibəsi üsulu 20-ci əsrdə yayılmış olan bir müharibə üsuludur. Bu üsulun istifadə edildiyi qarşıdurmalar həmişə məhəllə aralarında davam edir. Keçən əsr bu müharibə üsulunun nümunələri ilə doludur. Ancaq bu üsulun yaşandığı ən yaxın nümunələrindən biri 2003 -cü il ABŞ-İraq müharibəsidir. Necə ki, yuxarıdakı hədisdə də Bağdad şəhərinin kənarlarına qədər yayılan döyüşdən danışılmışdır.

Göç, Erbil

-1- Milliyet, 12 Nisan 2003
-2- Milliyet, 25 Mart 2003

26. Böyük Hadisələrin Meydana Gəlməsi:

Onun (hz. Mehdi) zamanında heyrət verici hallar zühur edəcək. (Məktubati- Rəbbani, 2/258)

Onun (hz. Mehdi) çıxış əlamətləri Rəsulullahın (s.ə.v.) irhasatına* oxşayır. (Məktubati-Rəbbani, 2/258)

*İrhasat: Hz. Muhəmmədin (s.ə.s.) peyğəmbərliyindən əvvəl meydana gələn fövqəladə hallardır, ki bunlar peyğəmbərliyinə dəlil olan hadisələrdəndir.

Hz. Muhəmmədin (s.ə.s.) doğumundan əvvəl böyük və fövqəladə hadisələr meydana gəlmişdi. Doğulduğu gecə yeni bir ulduz doğulmuş, alova ibadət edən İran padşahlarının sarayının 14 bürcü yıxılmış, İranda 1000 il boyu yanan atəşpərəst alovu sönmüş, Səmavi vadisi sel suları altında qalmış, Sova gölü qurumuşdu...

Göç, Erbil

-1- Radikal, 4 Ocak 2009
-2- Türkiye, 4 Eylül 2008

Yuxarıdakı rəvayətlərdə işarə edildiyi kimi, hz. Mehdinin çıxışı Peyğəmbərimizin çıxışına (s.ə.s.) bənzəyəcək. Onun çıxışı dövründə də böyük və möcüzəvi hadisələr olacaq. Son 100 ildir dünyada meydana gələn böyük hadisələrin bəziləri belədir:

- Kəbəyə basqın oldu və çox sayda müsəlmanın qanı axdı.

- 2500 illik İran şahlığı yıxıldı və İran şahı Rza Pəhləvi öldü.

- Hindistanın Bombey şəhərində bir fabrikdən sızan qaz 20.000 insanın ölümünə səbəb oldu.

- İki müsəlman ölkə olan İran və İraq arasında 8 il davam edən müharibə başladı.

- Ruslar Əfqanıstanı işğal etdi.

- Mexiko City şiddətli bir zəlzələ ilə yerlə bir oldu.

- Şimali Kolumbiyadakı Nevado Deş Ruiz vulkanı 400 ildən bəri ilk dəfə fəaliyyətə keçdi. Əriyən qar və buzun meydana gətirdiyi palçığa görə Armero şəhəri xəritədən silindi və 20.000 nəfər öldü.

- Banqladeşdəki sel 25.000 nəfərin ölümünə səbəb oldu.

- Xristianlığın mərkəzi Romanı su basdı.

- 1986-cı ildə Çində tarixinin ən böyük meşə yanğını oldu.

- Hindistan başçısı Qandi, Misir dövlət başçısı Ənvər Sədat, İsveçin Baş Naziri Olof Palme öldürüldü.

- Papa 2-ci Jean Paul vuruldu.

- 1980-ci ilin əvvəllərində ilk AİDS hadisələri təsbit edildi. Bu ana qədər on minlərlə insanın ölümünə səbəb olan bu xəstəliyə “əsrin vəbası” adı verildi.

- 1986-cı ildə Challenger kosmosa çıxışından sonra partladı.

- 26 aprel, 1986-ci ildə Ukraynadakı Çernobil nüvə stansiyasında indiyə qədər görülən ən böyük nüvə qəzası meydana gəldi. Bir çox Avropa ölkəsi yayılan radiasiyadan təsirləndi.

Hama, Şam

-1- Tercüman, 27 Aralık 2003
-2- ABD'nin Oklahoma kentinde Federal Bina'ya yapılan bombalı saldırının ardından...
-3- Hale-Bopp kuyruklu yıldızı, 22 Mart 1997 tarihinde saatte 160 km hızla Dünya'nın 195 milyon km yakınından geçti.

-4- Chronicle, 2 Nisan 1995
-5- Gözcü, 18 Temmuz 2006

- Ozon təbəqəsinin deşilməsi dünya iqlimində çoxlu mənfi təsirlər meydana gətirdi.

- SSSR dağıldı və Qorboçovla birlikdə müstəqil dövlətlər ortaya çıxdı.

- İraqın Küveyti işğal etməsindən sonra illərlə davam edən Körfəz müharibəsi başladı.

- Ermənistandakı zəlzələdə şəhər xarabaya çevrildi. 500.000 nəfər evini tərk edərkən ölü sayı 40.000-i keçdi.

- 1989-cu ildə Çində kommunistlər tankları şagirdlərin üzərinə sürdü, Tiananmen meydanında 2.000 şagird öldü.

- Soyuq müharibənin simvolu olan Berlin divarı inşasından 28 il sonra yıxıldı.

- 1990-cı ildə Kəbədəki tuneldəki izdihamda 1400-dən çox hacı həyatını itirdi.

- 1991-ci ildə Banqladeşdə meydana gələn sellər nəticəsində təxminən 139.000 nəfər öldü, on milyonlarla insan evsiz qaldı.

- Son 20 ildə Amerikada fırtına, qasırğa və sellər dayanmaq bilmədi. Minlərlə insan öldü, milyonlarla insan evini tərk etdi və zərər hər dəfəsində milyard dollarla ölçüldü.

- Bosniya və Kosovadakı qırğınlarla yüz minlərlə müsəlman öldürüldü və yüz minlərlə müsəlman yurdlarından çıxarıldı.

- Ebola virusu on minlərlə insanın ölümünə səbəb oldu.

- Əl-Nino bütün dünya ölkələrinə böyük fəlakətlər gətirdi.

- 19 oktyabr, 1987-ci ildə London birjası çökdü.. Yaşanan böyük çaxnaşma nəticəsində 50 milyard sterlinq dəyərini itirdi.

- 19 aprel, 1995-ci ildə ABŞ-ın Oklahoma şəhərindəki federal binanın bombalanmasında 168 insan öldü.

- 22 mart, 1997-ci ildə Hale-Bopp kometası saatda 160 km sürətlə dünyanın 195 milyon km. yaxınından keçdi. Gözlə izlənilə bilən Hale-Boppun keçişi bütün dünyada milyonlarla insan tərəfindən böyük maraqla izləndi.

- 10 may, 1997-ci ildə İranda baş verən 7.1 ballıq zəlzələdə 1500 nəfər öldü.

- 4 fevral, 1998-ci ildə Əfqanıstandakı 6.1 ballıq zəlzələdə 5000 nəfər həyatını itirdi.

- 25 yanvar, 1999-cu ildə Kolumbiyadakı 6 ballıq zəlzələdə 5000 nəfər həyatını itirdi.

- 21 sentyabr 1999-cu ildə Tayvandakı 7.6 ballıq zəlzələdə 2100-dən çox insan həyatını itirdi.

- 11 sentyabr, 2001-də ABŞ-a tarixin ən böyük terror hücumu təşkil edildi: İki yolçu təyyarəsi səhər işin başladığı saatlarda 18 dəqiqə fasilə ilə Nyu-Yorkdakı Dünya Ticarət Mərkəzinin olduğu iki göydələni vurdu. Bunun ardından bir başqa təyyarə ilə Pentaqona hücum oldu. Hücumda 5000-dən çox insan öldü.

- Hindistanda gücü 7.9 bal olan bir zəlzələ meydana gəldi və minlərlə insan həyatını itirdi.

- 2003-cü ildə Fransa və İtaliya kimi bir çox Avropa ölkəsini təsiri altına alan isti hava dalğası 5000 nəfərin ölümünə səbəb oldu.

- 60.000 ildə bir reallaşan bir hadisə meydana gəldi və Mars planeti dünyaya ən yaxın mövqeyə gəldi.

- 2003-cü ildə SARSİT adlı ölümcül virus yayıldı.

- 2003-cü ilin noyabrında dünyanın ən quraq bölgələrindən olan Məkkədə meydana gələn sel fəlakətində 12 nəfər həyatını itirdi.

- 27 dekabr, 2003-cü ildəki İran zəlzələsində 86.000 nəfər həyatını itirdi və Bam şəhəri demək olar ki, yerlə bir oldu.

- İlk dəfə 2003-cü ildə Asiyada qanadlı heyvanlarda yayılan quş qripi səbəbilə dünyada 208 nəfər həyatını itirdi.

- Hind okenında 26 dekabr, 2004-cü ildəki 9.1-9.3 ballıq zəlzələ və ardından meydana gələn 30 metrlik sunami dalğaları başda İndenoziya olmaqla, 11 ölkədə təxminən 300.000 nəfərin ölümü, on minlərlə insanın itməsi və 1 milyondan çox insanın evsiz qalması ilə nəticələndi. İndiyə qədər yaşanan bu ikinci böyük zəlzələ “tarixin ən böyük fəlakəti” olaraq xatırlanır.

- 23 avqust, 2005-ci ildəki Katrina qasırğası tarixin ən ölümcül qasırğalarından biri olaraq təxminən 2000 nəfərin ölümünə və təxminən 100 milyard dollarlıq zərərə səbəb oldu. Başda Nyu-Orleans olmaq üzrə bir çox məskunlaşma bölgəsinin boşaldılması ilə nəticələndi.

- 8 oktyabr, 2005-ci ildəki Kəşmir zəlzələsində 75000 nəfər həyatını itirərkən 100 mindən çox insan da yaralandı.

27. Hz. Mehdinin Çıxışından Ümid Kəsilməsi:

İnsanların ümidsiz olduğu və “heç Mehdi filan yoxmuş” - deyildiyi bir vaxtda Allah Mehdini göndərər... (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 55)

Yuxarıdakı hədisdə axır zaman əlamətlərindən birinin insanların “hz. Mehdinin gəlməyəcəyinə aid” bir ümidsizliyə qapılmaları olduğu bildirilir. Necə ki, hazırki dövrdə bu əhvalın nümunələri tez-tez görünür. Peyğəmbərin (s.ə.s.) hz. Mehdinin gəlişi, hz. İsanın dünyaya yenidən dönüşü ilə yaşanacaq gözəlliklərlə əlaqədar çoxlu sayda hədisi olmasına baxmayaraq, insanların çoxu belə bir dövrün yaşanmayacağını zənn edir. Bu yanlış zənn də axır zaman əlamətlərindən biridir. Həqiqi din əxlaqının hakimiyyəti bu ümidsizlik halının insanlar arasında yayıldığı bir zamanda Allahın insanlara olan rəhməti sayəsində reallaşacaq.

28. Fitnələrin Çoxalması:

Həyat şərtlərinin çətinləşdiyi, Allahın və dinin müxtəlif şəkillərdə yalanlanaraq insanların imanlarının zəiflədilməyə, yox edilməyə çalışıldığı çətin imtahan mühitləri islami qaynaqlarda “fitnə” mühiti olaraq adlandırılır.

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) bir hədisində axır zamanda bəzi möminlərin imanlarının zəifləyəcəyi və buna səbəb olacaq hadisələr xəbər verilir.

Qiyamət yaxınlaşdığı zaman və möminlərin ürəyi ölüm, aclıq, fitnələr, sünnələrin itməsi, bidətlərin ortaya çıxması, yaxşılğı əmr edib pislikdən çəkindirmə imkanlarının itməsi kimi səbəblərlə zəiflədiyi zaman mənim övladlarımdan Mehdi ilə Cənabi-haqq sünnələri canlandırar. Onun ədalət və bərəkətilə möminlərin ürəyi fərahlanar, əcəm (ərəb olmayan) və ərəb millətləri arasında ülfət (qaynaşma, dostluq) və məhəbbət yaranar. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 66)

Əgər qısa yekunlaşdırsaq, hədisdə yer alan məlumatlara görə, hz. Mehdi gəlmədən əvvəl bu hadisələr reallaşacaq:

1- Ölüm: Anarxiya və kütləvi qırğınlar nəticəsində xalqın can təhlükəsizliyinin qalmaması və bunun meydana gətirdiyi narahat mühit.

2- Aclıq: bahalıq səbəbilə meydana gələn dolanışıq çətinliyi. Fəlakətlər və təbii fəlakətlər nəticəsində qıtlıqların, aclığın artması.

3- Fitnələr: Haramların böyük-kiçik hər kəsin arasında geniş yayılması və təşviq görməsi. Hər cür əxlaqsızlığın insanların gözlərinin qarşısında edilməsi.

4- Bidətlərin ortaya çıxması: İslam dinində olmadığı halda, ortaya çıxarılan adətlərin dinin əsaslarıymış kimi qəbul edilməsi.

5- Din əxlaqını izah etmək üçün imkanların azalması: Yaxşılığın əmr edilməsi və pisliyə qarşı çıxmaq imkanının olmaması; qısası, təbliğ imkanının itməsi ilə meydana gələn mənəvi boşluq.

Fitnə mühitləri möhkəm imana sahib möminlər üçün imanlarının güclənməsinə, səbirlərinin və axirətdəki dərəcələrinin artmasına vəsilə olarkən, zəif və səthi imana sahib kəslərin imanlarını itirmələrinə və ya imanlarının daha da zəifləməsinə səbəb olar. Hz. Mehdi bu fitnə mühitinin ən sıx və şiddətli olaraq yaşandığı dövrdə ortaya çıxacaq.

fitne

Başqa hədislərdə və islam alimlərinin izahlarında da axır zamanda hz. Mehdinin hər yerə yayılmış çox kütləvi bir fitnənin olduğu halda ortaya çıxacağı bildirilir:

Mehdi fitnələrin zühur etdiyi bir zamanda gələcək. (Məktubati-Rəbbani, 2-258)

Məğribdə (qərbdə) qarşılıqlar, fitnələr və qorxu olacaq... Fitnələr çoxalacaq. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, İmam Şarani, səh. 440)

Heç bir tərəfin ondan qoruna bilməyəcəyi bir fitnə zühur edəcək, bu fitnə olduğu yerdən başqa bir tərəfə yayılacaq və bu hal bir münadinin (xalqa yüksək səslə müraciət edən adam) səmadan səslənərək: “Ey insanlar, əmiriniz artıq Mehdidir” - deməsinə qədər davam edəcək. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 23)

Bir fitnə görülər, bunu digər fitnələr izləyər... (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 26)

Kütləvi və sona çatması mümkün olmayan bir fitnə çıxacaq... (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 55)

fitne

29. Kütləvi Qırğınların Meydana Gəlməsi:

Mehdidən əvvəl kütləvi qırğınların baş verəcəyi (reallaşacağı) böyük bir fitnə görüləcək. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamət-əl-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 37)

Bu hadisələr meydana gəlmədikcə qiyamət qopmayacaq... Ölümlər və qırğınlar kütləvi hala gələcək... (Camius-səğir, 3:211, Müsnəd, 2:492, 4:391, 392)

... Qırğınlara yerdə və göydəkilər artıq dözə bilmədiklərində (hz. Mehdi) zühur edəcək... (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 37)

... Qan axıtmağı halal edərək Muhəmmədə düşmən kəsilər... (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi , Cəlaləddin Suyutinin təsnifindən hədislər, axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Qəhrəman nəşriyyat, səh. 37)

... Qan tökülməsi... qiyamət əlamətlərindəndir. (Qiyamət əlamətləri, səh. 142)

Bu hədislərdə qırğınların kütləvi olacağına, yəni bütün dünya səviyyəsində yaşanacağına diqqət çəkilir. Keçən əsrdə iki böyük dünya müharibəsi yaşanmış və sırf bu müharibələrdə 65 milyon insan həyatını itirmişdir. 20-ci əsr boyu siyasi səbəblərlə qətl edilən vətəndaşların sayının 180 milyonu keçdiyi düşünülür. Bu, əvvəlki əsrlərlə müqayisə edildiyində fövqəladə dərə cədə yüksək bir rəqəmdir. Bu gün, 21-ci əsrdə hələ də dünyanın dörd bir tərəfində qanlı müharibələr və qarşıdurmalar davam edir. Bu müharibələrin ortaq xüsusiyyəti isə yuxarıdakı hədisdə də ifadə edildiyi kimi, kütləvi qırğınların yaşandığı müharibələrin olmasıdır.

dağ manzarası

"O, sizin üçün yer üzünü döşəmə, göyü isə tavan etdi. Göydən su endirib onunla sizin üçün növbənöv məhsullardan ruzi yetişdirdi. Siz də bunu bildiyiniz halda heç kəsi Allaha tay tutmayın."
(Bəqər Suresi, 22)

"Yer üzündə olanların hamısını sizə görə xəlq edən, sonra göyə tərəf yönəlib onu yeddi qat göy edən Odur. O, hər şeyi bilir."
(Bəqər Suresi, 29)

30. Dünyanın Hər Yerini Fəsad Və Qarışıqlıqların Bürüməsi:

... Hərc-mərclik* çoxalaraq davam edər. (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi , Cəlaləddin Suyutinin təsnifindən hədislər, axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Qəhrəman nəşriyyat, səh.37)

*Hərc-mərclik: İnsanlar arasında meydana gələn fitnə-fəsad mühiti.

Dünya hərc-mərclik içində olduğunda, fitnələr zühur etdiyində, yollar kəsildiyində, bəziləri bəzisinə hücum etdiyində, böyük kiçiyə mərhəmət etmədiyində, böyüyə hörmət edilmədiyində Allah bu zaman onlardan düşmənliyin kökünü götürərək qalalarını fəth edəcək və əvvəlcə mənim dini yaşatdığım kimi, axır zamanında dini yaşadacaq, əvvəllər zülmlə dolu olan dünyanı ədalətlə dolduran birini (Mehdini) göndərəcək. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman)

Hama, Şam

-1- Yeni Şafak, 29 Aralık 1999
-2- Yeni Şafak, 29 Aralık 1999
-3- Yeni Şafak, 27 Ocak 2005

-4- Posta, 19 Nisan 2007
-5- Yeni Çağ, 24 Şubat 2006

Hədislərdə göründüyü kimi, qarışıqlığın dünyanın hər tərəfində yayılacağına işarələr var. Həqiqətən də hədislərdə təsvir edildiyi şəkildə bu gün dünyanın beş qitəsində böyük qarışıqlıq, qarşıdurmalar, qırğınlar və terror hadisələri yaşanır. Hər gün yüzlərlə insan səbəbsiz yerə öldürülür, yurdlarından çıxarılır.

31. Anarxiya Və Bütün Dünyada Qiyamların Olması:

Qiyamətin çox yaxınlığında anarxiya və qarışıqlıq günləri vardır. (Suyuti, Camius-səğir, 3/211)

... (O vaxtda) fitnələr, qarışıqlıqlar, qiyamlar çox olar, insanlar bir-birlərini öldürərlər... (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 376, nömrə 685)

Anarxiya və qarşıdurma keçən əsrin ən nəzərə çarpan xüsusiyyətlərindən biridir. Vətəndaş müharibələri, qiyamlar minlərlə insanın həyatına son qoymuş və təhlükəsizlik və dinclik insanların ən böyük həsrətlərindən biri olmuşdu. Bəzi Afrika ölkələrində heç cür sona çatmayan vətəndaş müharibələri, başda Cənubi Amerika olmaq üzərə bəzi ölkələrdə yaşanan qiyamlar, Cənubi Asiyada yaşanan qarşıdurma və müharibələr, Orta Şərqdə yaşanan gərginliklər bu qarışıqlığın yalnız bilinən nümunələridir.

Anarşizm

Vatan, 17 Ocak 2003

32. Qadın, Uşaq Və Günahsız Insanların Qətl Edilməsi:

Bir qadının öldürülməsi bir qırmancın yellənməsi qədər asandır. Bu hadisə Mədinədən iyirmi dörd mil qədər yayılar. Sonra hz. Mehdiyə beyət edilər. (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi, Cəlaləddin Suyutinin təsnifindən hədislər, axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Qəhrəman nəşriyyat, səh. 34)

Günahsız insanlar öldürülmədən Mehdi çıxmaz... (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi, Cəlaləddin Suyutinin təsnifindən hədislər, axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Qəhrəman nəşriyyat, səh.35)

Bu fitnələrin ən sonuncusu günahsız insanların öldürülməsidir ki, artıq o zaman özündən hər kəsin razı olacağı bir yolda olan hz. Mehdi çıxar. (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi, Cəlaləddin Suyutinin təsnifindən hədislər, axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Qəhrəman nəşriyyat, səh. 38)

Günahsız insanlar qətl oluncaya qədər Mehdi çıxmayacaq... (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 37)

Çocuk mayın kurbanı

-1- Yeni Şafak, 5 Nisan 2006
-2- Birgün, 15 Şubat 2008

-3- HO Tercüman, 4 Haziran 2005

Hz. Mehdinin çıxışı ilə əlaqədar hədislərdə qırğınların yayılmasından bəhs edilərkən bu qırğınların günahsız insanları hədəf alacağına xüsusilə diqqət çəkilmişdir. Müharibələr və ya müxtəlif qarşıdurmalar əsnasında reallaşdırılan qırğınlarınla yanaşı, xüsusilə son illərdəki terror hadisələri də xalqın kütləvi olaraq məhv edilməsi ilə nəticələnir. Terrorizmin məqsədi xalq arasında qorxu və dəhşət yaymaq olduğundan bu cür hücumların əsas yönəldiyi istiqamət əksəriyyətlə vətəndaş və xalqdır. Ticarət mərkəzləri, restoranlar və məktəblər kimi, qadınların, gənclərin və uşaqların olduğu yerləri hədəfləyən bu davranışlara görə dünyanın fərqli ölkələrində çoxlu insan həyatını itirir.

Çocuk mayın kurbanı

Hürriyet, 03 Nisan 2003

33. Misirlilərin Əsir Alınması:

Şam əhli, Misir qəbilələri əsir alınacaqlar. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 49)

Daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi, Şam bölgəsi Hicazın (Məkkə və Mədinənin olduğu bölgə) sol tərəfindəki bölgədir. Bu gün haqqında danışılan bölgədə İsrail dövləti də var. Dolayısı ilə, bu hədis İsrail dövlətinin Misirlə olan münaqişələrinə və Misir torpaqlarını işğalına işarə edə bilər. 26 oktyabr, 1956-ci il tarixində İsrail Misirə hücum etdi və Sina yarımadasını işğal etməyə başladı. Birləşmiş Millətlərin araya girməsi ilə qarşıdurmalar bir müddət sonra sona çatdı və İsrail sərhədinə BM Sülh Qüvvələri yerləşdi. 1967-ci ildəki 6 gün müharibəsi isə İsrail-Misir arasındakı başqa bir müharibə idi. Bu müharibələr əsnasında çoxlu sayda misirli İsrail əsgərləri tərəfindən əsir alındı, çoxu da həyatını itirdi.

Mısır, tutsak

34. Şəhərlərin Yox Olması:

Böyük şəhərlər sanki dünən yoxmuş kimi məhv olar. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 38)

Xoş diyarlar xarab edilincə... qiyamətlə sənin aranda bu iki barmaq arası qədər bir məsafə qalmışdır. (Qiyamət əlamətləri, səh. 143)

Hədislərdə böyük şəhərlərin, xoş diyarların məhv olması haqqında bildirilənlər müharibələr və müxtəlif təbii fəlakətlər nəticəsində meydana gələn dağıntıları ağıla gətirir. Bunlarla yanaşı, yaxın keçmişdə təkmilləşdirilən nüvə silahları, təyyarələr, mərmilər və buna bənzər silahların müharibələrdə istifadə edilməsi də böyük qarışıqlığa səbəb olmuşdur. Bu dağıdıcı gücü yüksək silahlar tarixdəki bənzərləri ilə müqayisə edilməyəcək səviyyədə dağıntılara səbəb olmuşdur. Əlbəttə, hədəf mövqeyindəki “böyük şəhərlər” də bu dağıntılardan birinci dərəcədə təsirlənən yerlər olmuşdur.

35. Xarab Olmuş Yerlərin Abadlığı:

Dünyanın xarab olmuş yerlərinin abadlığı, abadlaşdırılmış yerlərinin dağıdılması qiyamətin şərt və əlamətlərindəndir. (Qiyamət əlamətləri, səh. 138)

Müharibələrlə keçən 20-ci əsrdə bir çox şəhər yerlə bir olmuş və yenidən tikilmişdir. Berlin, Leninqrad (St.Peterburq), Drezden kimi 2-ci dünya müharibəsi əsnasında tanınmayacaq hala gələn böyük Avropa şəhərləri müharibədən sonra yenidən tikilmiş və bu günkü görünüşlərini almışlar.

Bənzər bir nümunə olaraq Yaponiyanın Kobe şəhəri 1995-ci ilin yanvar ayında böyük bir zəlzələ nəticəsində viran olmuşdur. Zəlzələnin baş verdiyi bölgə Yaponiyanın qabaqcıl sənaye və ticarət mərkəzlərindən idi. Buna görə, zəlzələdən sonra maddi zərər milyardlarla dollar oldu. Yaponlar bir müddət sonra Kobe şəhərini yenidən tikdilər.

Hiroşima, atom bombası

1945 yılında Amerika'nın Hiroşima'ya attığı atom bombasının patlama anında ve hemen sonrasında yaklaşık 100.000 kişi ölmüştür. Hiroşima felaketinden 3 gün sonra yine Amerika'nın Nagasaki'ye attığı bir diğer atom bombası yüzünden, patlama anında yaklaşık 40.000 kişi hayatını kaybetmiştir. Bombalar bir yandan insanların ölümüne sebep olurken; diğer yandan çok büyük bir yerleşim alanı harap olmuş; hayatta kalan bölge halkında ise, radyasyon nedeniyle nesiller boyu düzeltilemeyecek genetik ve fizyolojik bozulmalar meydana gelmiştir.

36. Hər Yerə Yayılan Bir Fitnə:

Bir fitnə zühur edəcək, bu fitnə olduğu yerdən dərhal başqa bir yerə yayılacaq və bu bir münadinin səmadan səslənərək: “Ey insanlar, əmriiniz artıq Mehdidir”, -deməsinə qədər davam edəcək. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 23)

Hədisdə hər kəsə çatacaq, sürətlə yayılacaq bir fitnədən bəhs edilir. Yəni hər kəsin xəbərdar olacağı, din əxlaqına və Allaha qarşı ortaya sürülən bir fitnə insanların imanlarını hədəf alacaq. Hazırki dövrdə Allahın varlığına və din əxlaqının yaşanmasına qarşı ən böyük fikri cərəyan materialist fəlsəfədir. Bu fəlsəfənin özünə dayaq saydığı sözdə elmi təməl isə “təkamül nəzəriyyəsi”dir. Heç bir elmi və məntiqi dəlilə əsaslanmayan, tamamilə ağıl və elmdən kənar olduğu halda, təbliğat və göz boyama üsulları ilə bu mənasız söz dünya səviyyəsində müəyyən materialist cadugərlər tərəfindən kütlələrə təlqin edilməyə çalışılır.

evrim, darwin

Bu gün təkamül nəzəriyyəsinin istər mətbuat, istərsə televizya yolu ilə təbliğ olunmadığı ev və məkan qalmayıb. Diqqət çəkən bir nöqtə daha vardır: Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) hədisində ifadə edildiyi kimi, bir fitnənin dünyanın hər yerinə nüfuz etməsi və sürətlə yayılması ancaq müasir texnoloji imkanlarla (mətbuat, nəşr, internet, peyk ünsiyyəti...) reallaşa bilər. Keçmişdəki şərtlərdə bir fitnənin dünya səviyyəsində qısa zamanda bu qədər geniş sahəyə yayılması mümkün deyil. Necə ki, bu günə qədər Allahın varlığına, yaradılışa və din əxlaqına qarşı çıxan, dünya səviyyəsində yayılmış bir başqa fitnə olmamışdır. Hədislərdə hz. Mehdinin çıxışı və hz. İsanın gəlişi ilə bu fitnənin sona çatacağı müjdələnir.

37. Haramların Halal Sayılması:

... Bütün haramların halal sayılacağı bir fitnə gələr. Sonra da xilafət dünyanın ən xeyirlisi olan hz. Mehdiyə evində oturarkən gələcəkdir. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 26)

Hz. Mehdi bütün haramların halal sayıldığı böyük bir fitnədən sonra çıxacaq. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 23)

Hazırki dövrdə fahişəliyin, qumarın, içki və rüşvətin və s. haram olmasına baxmayaraq, dünyanın bir çox ölkəsində getdikcə artan bir nisbətdə yayılır. Bəzi qərb qəzet və televiziyalarında bu haramları işləyənlər tez-tez təriflənir və təşviq edilirlər, hətta işləməyənlər tənqid edilirlər. Aparılan statistikalar isə bu mövzudakı sayın gedərək artdığını göstərir.

Çocuk mayın kurbanı

-1- Milliyet, 3 Nisan 2008
-2- Cumhuriyet, 27 Kasım 2006
-3- Radikal, 5 Temmuz 2009

38. Allahın Açıq-Aşkar Inkar Edilməsi. (Allahı Tənzih Edirik)

Allah açıq-aşkar inkar edilənə qədər hz. Mehdi gəlməz. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 27)

Allahı inkar etmə azğınlığı olan ateizm 19-cu əsrin sonundan etibarən yayılmışdır. Materializm və darvinizmin yayılması ilə özlərinə fəlsəfi və sözdə elmi dayaq tapdıqları yanılmasına qapılan ateistlərin sayı 20-ci əsrdə artmışdır. Atesitlər bu dövrdə azğın görüşlərini təbliğ etmək imkanı tapmışlar. Ateizm səmimi olaraq iman edənlərin aparacağı fikri mübarizənin vəsiləsilə Allahın iznilə yox olmağa məhkumdur.

39. Materialist Fəlsəfənin Yayılması:

“Bismillah” kəlməsinin hərflərinin dəyəri itdiyi zaman Mehdi zühur edər. (Risalətül-xürucul Mehdi, səh. 29)

Hədisdə “bəsmələ” ilə vurğulanmaq istənilən, insanların din əxlaqına baxışı və imani vəziyyətləri ola bilər. Belə ki, insanların imanlarının zəif olduğu bir dövrdə hz. Mehdi zühur edəcək və bu cərəyanları fikirlə ortadan qaldıracaq. Bu baxımdan düşünüldüyündə hədisdə keçən ifadə materialist və darvinist fəlsəfənin insanlar üzərindəki təsirinin çox olacağına işarə edir. Bir başqa hədisdə isə axır zamanda dinsizlik və inancsızlığın artacağı belə ifadə edilir:

Küfr hər yanı zəbt edib hökmü cəmiyyət içində aşkar işlənmədikcə Mehdi zühur etməz. Bu dövrdə baş verən isə... küfrün zəbtidir. Onun qüvvətidir. (Məktubati-Rəbbani, 2-259)

40. Din Əxlaqından Uzaqlaşdıran Fitnələrin Olması:

Qiyamətə yaxın qaranlıq gecələrin parçaları kimi qarışıqlıqlar olacaq. Bu qarışıqlıqlar içində adam mömin olaraq oyanıb kafir olaraq axşamlayacaq, mömin olaraq yatıb kafir olaraq qalxacaq. (Quran və sünnədə qiyamət və axirət, səh. 155)

“Ənam” surəsinin 26-cı ayəsində insanları “Qurandan və din əxlaqından çəkindirənlərə” diqqət çəkilir:

“Dinləməyi qadağan edər, özləri də onlardan uzaq durarlar. Onlar, yalnız özlərini həlak edər, lakin fərqinə varmazlar”. (Ənam 26)

satanizm

Hədislərdən də azğın fikir cərəyanlarının, haqq və həqiqətdən uzaq sistemlərin qiyamətdən əvvəl insanları Allahın yolundan azdıracaq böyük fitnələr meydana gətirəcəyi aydın olur. Bu fitnələrin müxtəlif təbliğat və təlqin üsulları ilə yayılacağı isə başqa hədislərdə belə bildirilir:

... “O dövrdə xalqı cəhənnəm qapılarına çağıracaq bəzi dəvətçilər olacaq. Hər kim o çağıranların dəvətinə razı olsa, onu cəhənnəmə atacaqlar”.

 

“Ya Rəsulullah, o dəvətçilər zümrəsinin xüsusiyyətlərini bizə bəyan etsəniz?”

“Yaxşı, deyim. Onlar bizim millətimizdən olub bizim dilimizlə danışan bir zümrədir” - buyurdu. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 382, nömrə 698)

Yaxın gələcəkdə kor, kar və dilsiz (yəni insanları kor edib), doğrunu göstərməyən, kar edib haqq olanı eşitdirməyən və dilsiz (edib) haqq sözləri danışdırmayan bəzi qorxunc fitnələr olacaq...

Fitnə zamanı dilin fitnəyə qarışması və təbliğ etməsi qılınc zərbəsi kimi onun yayılmasını təmin edər. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 390, nömrə 720)

Bəhs edilən fitnənin kar edib eşitdirməməsi və danışdırmaması bir çox ölkədə iqtidarda olan rejimləri də ağıla gətirir. Bu rejimlər fikir və düşüncə azadlığını çərçivələyib, insanların düşüncələrini, inanclarını dilədikləri kimi ifadə etmələrinə mane olur. Xüsusilə, bəzi ərəb və Afrika ölkələrində müsəlmanların düşüncələrini azad ifadə edə bilməmələri, inanclı olduqları üçün əziyyət çəkmələri bunun nümunələridir.

41. Məscidlərin Yıxılması:

Süfyan quru bir vadidən çıxar... O, mədrəsə və məscidləri yuyar, rüku və səcdəyə gedən hər kəsi cəzalandırar. (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi, Cəlaləddin Suyutinin təsnifindən hədislər, axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Qəhrəman nəşriyyat, səh. 35)

Çocuk mayın kurbanı

-1- bbc.co.uk/Turkish 31 Temmuz 2009
-2- Yeni Çağ, 8 Nisan 2006

orman manzarası

"Allah insanlara mərhəmətindən nəyi nəsib edərsə, heç kəs onun qarşısını ala bilməz. Onun göndərmədiyi bir şeyi də Ondan başqa heç kəs verə bilməz. O, Qüdrətlidir, Müdrikdir."
(Fatır Suresi, 2)

Ey insanlar! Allahın sizə verdiyi lütfünü bir xatırlayın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı? Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Siz necə də haqdan döndərilirsiniz!
(Fatır Suresi, 3)

42. Saxta Peyğəmbərlərin Çoxalması:

Hər biri Allahın elçisi olduğunu iddia edən otuza yaxın yalançı göndərilmədikcə qiyamət qopmayacaq. (Tirmizi, Fitən 43; Əbu Davud, Məlahim 16)

Hər biri özünün tək məbud olan Allahdan rəsul olaraq göndərildiyini iddia edən altmış yalançının çıxması. (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi, Cəlaləddin Suyutinin təsnifindən hədislər, axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Qəhrəman nəşriyyat, səh. 36)

43. Dinin Bəzi Insanlar Tərəfindən Şəxsi Mənfəətlər Üçün Isitfadə Edilməsi:

Alimlər elmi sırf pul qazanmaq üçün öyrəndiyində... dini dünyalıq qarşlığında satdıqlarında... hökmü satdıqlarında... qiyamət yaxınlaşmış olacaq. (Ölüm, qiyamət və diriliş, səh. 480)

Axır zamanda elə adamlar çıxacaq ki, dinlərini dünya mənfəətləri qarşılığında satacaqlar. (Tirmizi, Zühd, 60)

Kim Quran oxusa, (mükafatını) Allahdan istəsin. Çünki son zamanlarda Quran oxuyub (mükafatını) insanlardan istəyən bəzi insanlar törəyəcək. (Son zamanlarla əlaqədar hədislər, səh. 9)

44. Saleh Möminlərin Çox Az Olması:

İnsanların... bidətçilərin (dindən olmayan şeyləri dindən olduğunu göstərib qəbul etdirməyə çalışanlar) fikirlərini mənimsəyib fərqində olmadan şirk qoşduqları, elmi dolanışıq üçün öyrəndikləri, dinlərindən dünyalıqları üçün istifadə etdikləri bir zaman gələcəkdir. (Deyləmi; Son zamanlarla əlaqədar hədislər, səh. 68)

 

İnsanlara bir zaman gələr ki, məscidlərində toplanıb namaz qılarlar. Lakin aralarında mömin tapılmaz. (Hakim; Son zamanlarla əlaqədar hədislər, səh. 19)

Time Dergisi

-1- Time, 03 Mayıs 1993 - Waco'da Trajedi
-2- "Aman Allah'ım, Kendilerini Öldürüyorlar!"

Son 30-40 yıl içinde sahte Peygamberlere pek çok örnek görülmüştür. 1993 yılında 80 taraftarını ölüme sürükleyen David Koresh.

-3- Takvim, 06 Nisan 2002
-4- Milliyet, 27 Temmuz 2009

-5- Hürriyet, 8 Haziran 2008

70'lerin sonunda en fazla sayıda insanın toplu olarak intihar ettiği sapkın tarikat olarak tarihe geçen The People's Temple tarikatını kuran Jim Jones bu örneklerden başlıcalarıdır. 900 taraftarı ile birlikte kendini zehirleyen Jim Jones. (Aşağıda solda)

45. Müsəlmanlara Təzyiqin Artması:

And içirəm ki, bu ümmətə elə (şiddətli) bəlalar gələcək ki, insanlar zülmdən, qəddarlıqdan xilas olmaq üçün sığınacaq bir yer tapa bilməyəcək. Elə çətinlikdə Allah təala ailəmdən bir şəxsi (Hz. Mehdi) göndərəcək. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 437)

Rüku və səcdəyə gedən hər kəsi cəzalandırar... Muhəmmədə düşmən kəsilər... (Əli bin Hüsaməddin əl-Müttəqi, Cəlaləddin Suyutinin təsnifindən hədislər, axır zaman Mehdisinin əlamətləri, Qəhrəman nəşriyyat, səh. 37)

Burada müsəlmanların üçdə biri öldürülər... . (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 73)

Hədislərdə bildirilən hz. Mehdinin çıxış əlamətlərindən biri də müsəlmanların bu dövrdə böyük təzyiq altında və çətinlik içində olmalarıdır. Müasir islam dünyasına baxıldığında görünənlər bu əlamətin reallaşdığının dəlilidir. İndoneziyadan Fələstinə, Çaddan Şərqi Türküstana qədər müsəlmanlar müxtəlif əziyyət və çətinliklərlə qarşı-qarşıyadırlar. Hədislərdə bu çətinliklərin detalları ilə əlaqədar da məlumatlar verilmişdir:

-Zalım Idarəçilərin Olması:

Vay bu ümmətə, o öldürən zalım məliklərdən ötrü. Bu zalımlar özlərinə itaət edənlər xaric, səssiz qalanları qorxudurlar... (Əbu Nuaymdan; Suyuti, cild 2-ci, səh. 64)

Liderlərin zülm etməsi qiyamət əlamətlərindəndir. (Qiyamət əlamətləri, səh. 143)

Bu hədislər Mehdi (ə.s.) gəlmədən əvvəl bəzi müsəlman ölkələrdə din əxlaqından uzaq, zalım və mərhəmətsiz xarakterli kəslərin iqtidarda olacaqlarına işarə edir.

-Dinsiz Ideologiyaların Yayılması:

(Qiyamətin bir əlaməti) Məscidlər içərisində günahkarların səslərinin yüksəlməsi və günahkarların dinin əmrlərini yerinə yetirən səmimi möminlərə qalib gəlib onlara təzyiq etmələridir. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 450)

-Möminlərin Inanclarını Gizləmək Məcburiyyətində Qalmaları:

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) bir başqa hədisində də axır zamanda səmimi möminlərin bütün bu təzyiqlər səbəbilə inanclarını saxlamaq və ibadətlərini gizli davam etdirmək məcburiyyətində qala biləcəklərini belə xəbər vermişdir:

Bu gün sizin aranızda münafiqlərin gizli yaşadıqları kimi bir zaman gələr ki, mömin olanlar da digərlərinin arasında gizli olaraq dini həyatlarını davam etdirməyə çalışarlar. (İbni-Sünni; Son zamanlarla əlaqədar hədislər, səh. 12)

Çocuk mayın kurbanı

-1- Aksiyon Dergisi, 14 Nisan 2003
-2- Aksiyon Dergisi, 14 Nisan 2003
-3- Der Spiegel, 16 Ocak 2003 - Cinayet Klanı

Saddam'ın halkına uyguladığı zulüm pek çok kez haber oldu. (Sol üstte)
Almanya'nın ünlü Der Spiegel dergisi 16 Haziran 2003 tarihli sayısında Saddam ve ailesini Cinayet Klanı olarak isimlendirmişti. (Üst sağda)
Newsweek dergisi ise 17 Şubat 2003 tarihli sayısında, Saddam'ın işlediği suçları haber yapmıştı.

-4- Newsweek, 17 Şubat 2003: Saddam'ın Suçları: Dayak, kırbaç, elektro-şok, asit banyosu: Diktatör ve taraftarları hiç yargılanacaklar mı?
-5- Kanun Dışı Rejim: Iraklı mahkumların ateş mangasında vurulmuş fotoğrafları

46. Siyasətçilərdə Degenerasiya:

Axır zamanın əhəmiyyətli xüsusiyyətlərindən biri mərhəmətsiz, zalım və xalqını fəlakətlərə aparan liderlərin rəhbərliyə gəlməsidir. 20-ci əsr bu tərz lider və idarəçilərin nümunələri ilə doludur. Din əxlaqına uyğun olmayan ideologiyaları mənimsəyən bu kəslər həm öz xalqlarına etdikləri zülm, həm də səbəb olduqları müharibə və qarşıdurmalar səbəbilə digər cəmiyyətlərə gətirdikləri bəlalarla məşhurlaşmışlar. Hədisdə də buna diqqət çəkilir. Çinin kommunist diktatoru Mao yalnız özünə müxalif olduqları üçün, minlərlə vətəndaşı qətl etmiş, rəhbərliyi boyu milyonlarla insanın ölümünə səbəb olmuşdur. Mussolini faşist ideologiyasının təsirilə ölkəsini 2-ci dünya müharibəsinin içinə sürüyərək xalqına böyük fəlakətlər yaşatmışdır. Mobutu tarixə Afrika qitəsinin ən mərhəmətsiz diktatorlarından biri olaraq keçmişdir.

Çin, Mao, Çin zulmü

Xəbəriniz olsun, buna şübhə yoxdur ki, başınıza bəzi rəhbərlər və dövlət başçıları gələcək və onlar (dövlət xəzinəsindən köməyə ehtiyacı olan) sizlərə vermədiklərinin (haqları olmadığı halda) özlərinə verilməsini hökm edəcəklər. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 380, nömrə 697)

Yaxında başınıza bəzi əmirlər gələcək. Ruzilərinzə əl qoyacaq, sizi yalanlarla ovudacaqlar. İş görəcəklər. Lakin gördükləri pis olacaq. Ən pis cəhətləri də pisliklərini siz gözəl görmədikcə və yalanlarını təsdiq etmədikcə sizdən razı olmayacaqlar... (Bəqavi, Təbərani: Gələcəyin tarixi 1, səh. 43)

İslamın üsulları tək-tək pozulacaq və xalqı dəlalətə aparan hökümət adamları çıxacaq... (Hakim; Gələcəyin tarixi 1, səh. 57)

47. Gözəl Və Pis Əxlaq Anlayışlarının Yer Dəyişdirməsi:

Pislərin çoxaldıqca çoxalması, yalançıların doğru qəbul edilməsi qiyamət əlamətlərindəndir. (Beyhəqi, İbni-Nəccar; Son zamanlarla əlaqədar hədislər, səh. 107)

Yalançının təsdiqlənməsi, doğrunun yalanlanması qiyamət əlamətlərindəndir. (Qiyamət əlamətləri, səh. 137)

Yalançı doğru qəbul ediləcək və doğru söyləyən isə təkzib ediləcək. Xainə etibar olunacaq və etibarlı olana isə xain kimi münasibət göstəriləcək... O zaman yalan yayılacaq... (Fəraidu-fəvaidil-fikir fil-İmam əl-Mehdi əl-Müntəzər; Gözlənilən Mehdi, 3-cü nəşr, səh.146-147)

48. Müsəlmanların Bir-Birləri Ilə Savaşmaları:

... Fikirlər ayrılmadıqca, doğma qardaşlar dində ixtilafa düşmədikcə qiyamət qopmaz. (Qiyamət əlamətləri, səh. 142-143)

Hz. Əbu Hüreyrə (r.ə.) nəql edir: Rəsulullah (s.ə.s.) buyurdu: “Müsəlmanlardan iki qrup aralarında döyüşmədikcə qiyamət qopmaz. Bunlar aralarında böyük bir müharibə edərlər, lakin iddiaları birdir”. (Buxari, Fitən: 24, Mənakib: 25, İstitabə: 8; Müslim, İman: 248, Fitən: 17)

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) 1400 il əvvəl bildirdiyi bu hədislərində hazırki dövrdə yaşanacaq bəzi hadisələrə diqqət çəkmişdir. Necə ki, hədislərdə xəbər verildiyi kimi, hicri 1400-cü illərin əvvəlindən etibarən bəzi müsəlman ölkələr arasında müharibə və qarşıdurmalar yaşanmışdır. İran-İraq müharibəsi, İraqın 1990-cı ildə Küveyti işğal etməsi bunlara nümunədir.

İran Irak savaşı alevlendi

-1- Türkiye, 19 Şubat 1981
-2- Müslüman dünyası, İran-Irak Savaşı'nın patlak vermesiyle parçalandı

49. Ticarət Və Yolların Kəsilməsi:

Ticarət və yolların kəsildiyi və fitnələrin çoxaldığı zaman… (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 39-40)

Mehdi çıxmadan əvvəl millətlər arasında ticarət və yollar kəsiləcək, insanlar arasında fitnələr çoxalacaq. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 39)

Hazırki dövrdə ölkələr arasında ticari və iqtisadi əməkdaşlıq razılaşmalarına baxmayaraq, təhlükəsizlik problemi bəzən ticari fəaliyyətlərə mane olur. Məsələn, Xəzər bölgəsindəki yeraltı zənginliklərin digər bölgələrə daşınması mövzusunda yaşanan problemlərin əhəmiyyətli bir qismi təhlükəsizlikdir. Bu mövzuda bir çox nümunə vardır. Dünyanın fərqli tərəflərində də qarşıdurmalar və gərginliklər iqtisadi fəaliyyətlərə mane olur, cəmiyyətlər arasında ticari əməkdaşlıqlar çox məhdud sayda reallaşır.

50. Zəlzələlərin Çoxalması:

... Zəlzələlər çoxalmadıqca... qiyamət qopmaz. (Qiyamət əlamətləri, səh. 109)

Ümmətimdə zəlzələlər olar. Belə ki, bu zəlzələlərdə on min, iyirmi min, otuz min adam ölər. (İbni Əsakir, Gələcəyin tarixi 1, Orxan Baydan, Mövsüm nəşriyyat, səh. 81)

Sığınacaq evlər, sizi daşıyacaq heyvanlar tapa bilməyəcəyiniz zaman yaxınlaşmışdır. Çünki evlərinizi zəlzələlər yıxacaq, heyvanlarınızı ildırımlar yandırıb kömürə çevirəcək. (Nuaym bin Həmmad, Gələcəyin tarixi 1, səh. 82)

... Bil ki, artıq zəlzələlər, kədərlər, böyük hadisələr yaxındır. O gün qiyamət insanlara bu əlimin başına olan yaxınlığından daha yaxındır. (Əbu Davud, Cihad 37, səh. 2535, Kutubu-sittə, cild 14, səh. 339)

ABŞ Geoloji Araşdırma Təşkilatının (USGS) hesabatlarına görə, 1556-1975 -ci illər arasında təxminən 400 ildə meydana gələn 5.0 və daha böyük ballıq zəlzələlərin sayı 110-dur. Eyni təşkilatın bildirdiyinə görə, 1980-2003 illəri arasında meydana gələn 6.5 və daha böyük ballıq zəlzələlərin sayı isə 1.685-dir. Şübhəsiz, bu rəqəmlər hicri 1400-cü ilin əvvəlindən etibarən zəlzələlərin sayındakı artımı çox açıq şəkildə ortaya qoyur.

Hama, Şam

-1- Radikal, 30 Eylül 2009
-2- Sabah, 27 Temmuz 2001
-3- Radikal, 28 Ocak 2001
-4- Newsweek, 02 Temmuz 1990 - Deprem: İran'ın yardım için umutsuz yalvarışı
-5- Tercüman, 24 Mayıs 2003

-6- Ortadoğu, 07 Ocak 2000
-7- Sabah, 21 Eylül 1999
-8-Sabah, 17 Ekim 1999
-9-Bugün, 2 Ekim 2009-10- Güneş, 03 Kasım 2002

51. Quraqlığın Olması:

Dəccalın çıxmasından əvvəl səma üç il yağışını kəsər. Birinci ildə normal yağışın üçdə birini tutub üçdə ikisini yağdırar. Dünya bitkisinin üçdə birini bitirməz. İkinci ildə səma normal yağışının üçdə ikisini yağdırmaz. Dünya bitkisinin üçdə ikisini bitirməz. Üçüncü ildə isə səma

Hama, Şam

-1- Evrensel, 21 Ağustos 2008
-2- Cumhuriyet. 23 Ağustos 2008
-3- Radikal, 25 Nisan 2007
-4- Hurriyet, 23 Mart 2002

-5- Cumhuriyet, 12 Ağustos 2008
-6- Yeni Asya, 27 Haziran 2008
-7- Önce Vatan, 27 Haziran 2008
-8- Güneş, 21 Ağustos 2008

52. Qasırğaların Artması:

Qiyamətdən əvvəl on əlamət görmədən o qopmayacaq. Onuncusu, insanları dənizə atacaq olan qasırğa... (Qiyamət əlamətləri, səh. 288)

Keçən əsrin son illərində meydana gələn ən əhəmiyyətli hava hadisələrindən bir neçəsi belədir:

1987-ci ilin oktyabr ayında cənub-şərqi İngiltərə 1703-cü ildən bəri meydana gələn ən böyük fırtına ilə sarsıldı. Fırtına səbəbilə 15 milyon ağac aşdı və meşələrin böyük bir qismi yox oldu. 16 adamın öldüyü fırtınada binalar böyük ziyan gördü, gəmilər sahilə çıxarıldı.

20 mart, 1998-ci ildə Corciyada meydana gələn tornado səbəbilə 12 adam ölmüşdür.

27 may, 1997-ci ildə Teksasda meydana gələn tornado səbəbilə ölənlərin sayı 27-dir.

13 may, 1996-cı ildə Banqladeşin qərbində meydana gələn fırtınalarda təxminən 500 - 1000 adam ölmüşdür. Eyni fırtınalar 30.000 nəfərin yaralanmasına və 100.000 nəfərin evsiz qalmasına səbəb olmuşdur.

1992-ci ildə Endryu qasırğasının səbəb olduğu ziyan yalnız Meksika körfəzində təxminən 0.50 milyard dollardır. Endryu qasırğası Bahamalarda isə təxminən 0.25 milyard dollar ziyana səbəb olmuşdur. ABŞ-ın şərqində 2 milyona yaxın insan qasırğa səbəbilə evlərindən çıxarılmışdır.

2002-ci ilin avqustunda Avropanın orta və şərq bölgələrində sellərdə ölənlərin sayı 114-ə çatmışdır. 21 sentyabr, 2003-cü ildə Cənubi Koreyada son 40 ildə meydana gələn ən şiddətli qasırğada isə 2 gündə təxminən 200 adam ölmüşdür.

2005-ci ilin avqustunda meydana gələn Katrina qasırğası Misisipinin 8 şəhərini məhv etmiş, Nyu-Orleansın 80 faizi yerlə bir olmuş, təxminən 2000 nəfər ölmüşdür. Bu Amerika tarixinin ikinci ən böyük qasırğası olaraq qəbul edilir. Verdiyi zərər 81.2 milyard dollardır. Bu qasırğanın diqqət çəkən bir xüsusiyyəti isə şəhəri seldən qoruması üçün tikilən bəndin yıxılması ilə Nyu-Orleansın demək olar ki, tamamilə sular altında qalmasıdır. Hədisdə bildirilən “İnsanları dənizə atan qasırğa” tərifinin bir təcəllisi də bu ola bilər.

2007-ci ilin noyabr ayında Banqladeşi təsiri altına alan və 250 km sürətlə əsən Sidr qasırğası isə 3200 adamın ölümü və böyük bir dağıntı ilə nəticələnmişdir. Qasırğanın təsirilə 6 metr olan dalğalar minlərlə evi yerlə bir edərkən minə yaxın insanın da itməsinə səbəb olmuşdur. Beş milyon insana təsir edən bu qasırğa əsrin ən böyük fəlakətləri arasında sayılır.

Hama, Şam

-1- Yeni Çağ, 2 Nisan 2009
-2- Vatan, 1 Eylül 2008
-3- Evet, 28 Ağustos 2006

-4- Turkiye, 20 Eylül 2003
-5- Posta, 14 Eylül 2008

53. Şiddətli Yağışların Yağması:

Salamat ev və daxma buraxmayan şiddətli yağışlar yağana qədər qiyamət qopmaz. (Qiyamət əlamətləri, səh. 253)

Yağışın çoxalması, otların azalması... qiyamətin yaxınlaşmasındandır. (Qiyamət əlamətləri, səh. 137)

Göydən şiddətli yağış yağıb daş binalar xaric, bütün kərpic evlər yıxılmadıqca qiyamət qopmaz. (Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd 13/291, hədfis nömrə 7554)

Xüsusilə son vaxtlarda sel basqınları, dünyanın müxtəlif bölgələrində əhəmiyyətli nisbətdə can və mal itkisinə səbəb olmuşdur. Keçdiyimiz illərdə Avropada meydana gələn sel basqınları bunun bir nümunəsidir. Haradasa bütün Avropanı təsiri altına alan şiddətli yağışlar çayların daşmasına səbəb olmuş, böyük Avropa şəhərlərində də bir çox bölgə sular altında qalmışdır.

2002-ci ildə Hindistan, Nepal və Banqladeşdə iki ay təsirini davam etdirən musson yağışlarının səbəb olduğu fəlakətlərdə ölənlərin sayı isə təxminən 900 olmuşdur. Çində isə 2002-ci ilin avqust ayında şiddətli yaz yağışları, sel və torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 1000-ə çatmışdır. 2002-ci ildə Avropada yaşanan sel basqınlarının ardından 2006-cı ildə də sellər Macarıstanda 32000 adamın ölümünə səbəb olmuş, Ruminya, Serbiya, Çex Respublikası, Slovakiya kimi bir çox Avropa ölkəsini təsiri altına almışdır. İndoneziyanın paytaxtı Cakartada 2007-ci ildəki sellər minlərlə adamı evsiz qoyarkən, İngiltərədə 2007-ci il iyulda yağan yağışlar 1 milyon insanın zərər çəkdiyi sel fəlakətinə çevrilmişdir.

Hama, Şam

-1- Vatan, 6 Temmuz 2009

-2- Akşam, 12 Ağustos 2009

54. İldırımların Çoxalması:

Qiyamətin yaxınlaşdığı zamanda ildırımlar o qədər çoxalacaq ki, insanlar (bir-birlərinə belə) deyəcəklər: “Dünən kimi ildırım vurdu?” Onlar da (belə) cavab verəcəklər: “Dünən filan (kəsləri) ildırım vurdu”. (əl-Hakim, Müstədrək, 4/444)

... heyvanlarınızı ildırımlar yandırıb kömürə çevirəcək. (Naim bin Həmmad; Gələcəyin tarixi 4, səh. 69)

Hədisdə ifadə edildiyi kimi, ildırım düşməsi səbəbilə can və mal itkisinin artmasına son illərdə tez-tez rast gəlinir. Bu itkilər çox vaxt xəbərlərdə verilmir. 1998-ci ildə Konqoda futbol sahəsinə düşən ildırım nəticəsində sahədə oynayan 11 futbolçunun ölümü bu nümunələrdən biridir. Oxşar bir şəkildə 2001-ci ildə Meksikada futbol sahəsinə düşən ildırım səbəbilə də 6 nəfər həyatını itirmişdir. Bunların xaricində də ildırım düşmələri bir çox insanın həyatını itirməsinə və heyvanların tələf olmasına səbəb olmuşdur.

Çindəki məlumatlar isə ildırımların hər il diqqətə çarpan bir nisbətlə artdığını göstərir. 2003-cü ildə 7.625, 2004-cü ildə 8.892, 2005-ci ildə 11.026, 2006-cı ildə 19.982-ə yüksəlmiş və Çində yalnız 2006-cı ildə 717 adam ildırım vurması ilə həyatını itirmişdir.

Yıldırım

Türkiye, 20 Ocak 2003

55. Yer Çökmələrinin Olması:

(Qiyamət) əlamətlərinin ilki yer çökmələridir. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 518)

deprem

56. Evlərin Məzar Olması:

“İnsanlara ölüm gəlib evlər məzar olduğu zaman halın nə olar.”, - deyə buyurdu. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 392, nömrə 726)

Hindistan, deprem, en şiddetli deprem

Radikal, 28 Ocak 2001

57. Epidemioloji Xəstəliklərinin Artması:

Vəba kimi epidemik xəstəliklər, yəni qoyunqıran deyilən heyvan xəstəliyi; ki, o sizi tutacaq... (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 417, nömrə 761)

“... Qiyamət əvvəli altı (əlamət) sayımmı?” Dedim ki: “Onlar nələrdir, ya Rəsulullah?” O da belə buyurdu: “... Sizin aranızda xolera və şarbon kimi ölümcül iki xəstəlik yayılacaq”. (Səhih Buxari; Gözlənən Mehdi, 3-cü nəşr, səh. 147)

Hazırki dövrdə tez-tez yeni və bilinməyən epidemik xəstəliklər ortaya çıxır. Son 20-30 il içində ən çox eşidilən epidemik xəstəliklərindən bir neçəsi AİDS, Sarsıt, Ebola, dəli dana və quş qripi kimi xəstəliklərdir. Bunların insanlar üçün nə qədər böyük təhlükə törətdiyi məlumdur.

domuz gribi, sars, aids

-1- Tercüman, 12 Nisan 2003
-2- Evrensel, 1 Aralık 2006

-3- Habertürk, 27 Nisan 2009

58. İnsanların Bir-Birindən Qaçması:

“Ey Allahın elçisi, Ahlas fitnəsi nədir?” “Qaçışmaq (yəni insanlar arasındakı həddindən artıq düşmənliklərdən ötrü bir-birlərinə etibar edə bilmədikləri üçün bir-birlərindən qaçışmaları) və insanların mallarının talan edilməsidir”, - buyurdu. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 386, nömrə 714)

Hədisdə insanların etibarsızlıq və qorxu səbəbilə bir-birlərindən qaçmalarına diqqət çəkilir. Bununla, yurdlarından köç etmək məcburiyyətində qalan insanlara işarə edilir. Həqiqətən də qarşıdurmalar səbəbilə evlərini tərk edən, müharibələr üzündən torpaqlarından çıxarılan insanların sayı 20-ci əsrin başlarından etibarən çox artmışdır.

Xüsusuilə son 20-30 ildə bu artım diqqət çəkici bir rəqəmə çatmışdır. 2001-ci ildə təxminən 23 milyon olan dünyadakı mühacirlərin sayı 2002-ci ildə demək olar ki, 30 milyona çatmışdır.

mülteci, 600 bin kişilik göç

-1- Cumhuriyet, 6 fiubat 2003
-2- Yeni Şafak, 1 Temmuz 2007

59. “Yaxşılığı Əmr Edib Pislikdən Çəkindirmək” Ibadətinin Tərk Edilməsi:

Yaxşılıq tərk edilib əmr edilmədiyində, pislik işləndiyində qiyamət yaxınlaşmış olacaq. (Ölüm, qiyamət və diriliş, səh. 480)

Qiyamət yaxınlaşar, xeyirli işlər azalar. (Qiyamət əlamətləri, səh. 264)

göl manzarası

"Məgər Allahın göydən yağmur endirib onu yer üzündəki çeşmələrə axıtdığını görmürsənmi? Sonra Allah onunla müxtəlif rəngli əkinlər yetişdirir. Sonra onlar quruyur və sən onları saralmış görürsən. Sonra da Allah onları çör-çöpə döndərir. Həqiqətən, bunda ağıl sahibləri üçün ibrət vardır."
(Zümər Suresi, 21)

"Məgər Allahın, köksünü İslam üçün açdığı və Rəbbinin nura yönəltdiyi şəxs kafirlə eyni ola bilərmi? Qəlbi Allahın Zikrinə qarşı sərt olanların vay halına! Onlar həqiqətən azğınlıq içindədirlər."
(Zümər Suresi, 22)

60. Aclıq Və Kasıblığın Artması:

Aclıq və bahalıq çox yayılacaq. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, İmam Şarani, səh. 440)

Kasıblar çoxalacaq. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 455)

Dəccalın zühurundan üç il əvvəl son dərəcə böhranlı günlər olacaq, aclıq hökm sürəcək. (Qiyamət əlamətləri, səh. 220)

Bu gün dünyanın dörd tərəfində yemək-içməkdən məhrum, çətin şəraitdə yaşayan, sığınacaq tapa bilməyən insanlar var. Belə hallara Afrika, Asiya və Cənubi Amerika başda olmaqla Amerika və Avropa ölkələrində də çox rast gəlinir. İnsanların kiçik hissəsi rifah içində yaşayarkən, 2 milyarda yaxın insan acdır. Birləşmiş Millətlər qaynaqları göstərir ki, 1960-cı ildə dünya əhalisinin ən kasıb 20%-i ilə ən zəngin 20%-i arasındakı gəlir nisbəti 1-ə 30 ikən, 1995-də 1-ə 82 olmuşdur. İctimai ədalətin azalmasına bir nümunə də dünyada ən varlı 225 nəfərin sərvətinin dünya əhalisinin 47%-nin illik gəlirinə bərabər olmasıdır.

domuz gribi, sars, aids

-1- Time, 01 Ağustos 1994 - "Bu ahir zamanın başlangıcı. Bu kıyamet."
-2- Milli Gazete, 9 Mayıs 2009

-3- Ortadoğu, 20 Haziran 2009
-4- Time, 14 Aralık 1992 - Somali: Yardım Misyonu mu, Bataklık mı?

61. Zəkatın Tərk Edilməsi:

Zəkat (ibadət kimi deyil) cəza kimi alındığı zaman. (Tirmizi, Fitən: 39, 2211)

O zaman zəkat cəza olaraq və xərac da qənimət olaraq məcbur alınacaq. (Fəraidu-fəvaidil-fikir fil İmam əl-Mehdi əl-Müntəzər; Gözlənilən Mehdi, 3-cü nəşr, səh. 146-147)

Kasıbların və ehtiyac içində olanların qorunması din əxlaqının gərəklərindən biridir. Allah iman edənlərə ehtiyac içində olanlara sədəqə verməyi, onların ehtiyaclarını qarşılayıb aradan qaldırmağı və onları qorumağı əmr etmişdir. Din əxlaqının yaşandığı cəmiyyətlərdə bu əxlaqın gərəyi olan ictimai köməkləşmə yaşandığı üçün kasıblıq problemi təbii olaraq ortadan qalxır. Axır zamanda isə insanların din əxlaqından uzaqlaşmalarının nəticələrindən biri olaraq zəkat və sədəqə vermək demək olar ki, tamamilə ortadan qalxar.

62. Cinayətlərin Çoxalması:

... Cinayətlər çoxalmadıqca qiyamət qopmaz. (Buxari, İbni Macə, Qiyamət əlamətləri, səh. 108)

... İnsanlar elə günlər görəcək ki, qatil nə üçün öldürdüyünü, ölən də nə üçün öldürüldüyünü bilməyəcək. (Müslim, Fitən: 56, (2908))

... Fitnələr və cinayətlərin çoxalması. (Kitabül-bürhan fi əlamətil-Mehdiyyil-axır zaman, səh. 39)

katil anne, katil baba

-1- Bugün, 21 Haziran 2009

-2- Sabah, 4 Şubat 2009

who, dünya sağlık örgütü

-1- Time, 3 Mayıs 1999 - Kapı Komşudaki Canavar
-2- Yeni Asya, 20 Nisan 2009
-3- Cumhuriyet, 27 Ocak 2002

-4- Hürriyet, 28 Mayıs 2003
-5- Hürriyet, 28 Mayıs 2003

63. İntihar Hadisələrinin Artması:

İnsanlar öz canlarına qıyarlar və dünyanı bəlalar bürüyər. (Ölüm-Qiyamət-Axirət və axır zaman əlamətləri, səh. 482, nömrə 901; Kitabi-Nihayə, İbn Kəsir, 1/131)

64. Əxlaqsızlığın Olması:

Rəsulullah (s.ə.s.) (bir gün): “Gəncləriniz fisqə düşdüyü zaman halınız nə olar?”, - deyə soruşmuşdu. (Kutubi-Sittə, hədis nömrə: 4752; Heysəmi, Məcmaus-Zəvaid də qeyd etmişdir. (7, 281))

Fahişəlik açıq olmadan... qiyamət qopmaz. (Ramuz əl-hədis, 91/7)

İnsanlar üzərinə elə bir zaman gələr ki, onların üzləri insan üzü, ürəkləri şeytan ürəyidir. Qan tökərlər, çirkin əməllərdən qaçmazlar. Əgər sən onlara tabe olsan, səni güdərlər. Əgər sən onlara etibar etsən, sənə xəyanət edərlər. Onların uşaqları əxlaqsız, gəncləri arsız olar. Yaşlıları isə bilinəni (yaxşlığı) əmr etməz, münkəri (pisliyi) nəhy etməz (çəkindirməz). (Xatib; Gələcəyin tarixi 1, səh. 23)

domuz gribi, sars, aids

-1- Sabah, 10 Haziran 2009
-2- Bugün, 4 Şubat 2009

-3- Ortadoğu, 21 Aralık 2008

domuz gribi, sars, aids

-1- Gözcü, 28 Mart 2006
-2- Hürriyet, 20 Haziran 2006

-3- Bugün, 7 Ocak 2007

65. Zinanın Artması:

Zinanın çoxalması qiyamət əlamətlərindəndir. (Buxari, Təcrid: 1/16)

66. İqtisadiyyatda Pozulma Və Ictimai Ədalətsizliklər Olması:

İnsanlar 95-ci ilə qədər malik olacaq, yəni işləri yaxşı gedəcək, 97 və ya 99-cu ildə mülkləri zail olacaq... (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 545)

Hədisdəki “95-ci il” şəklindəki ifadə ilə 1995-ci ilə diqqət çəkilə bilər. 1995-ci il insanların nisbətən daha xöşbəxt yaşadıqları, həyat imkanlarının çox çətinləşmədiyi dövrdür. Necə ki, hədisdə bu il içində “işlərin yaxşı gedəcəyi” xəbər verilir. Yəni bu dövrdə insanlar həyatlarını gözəl yaşaya biləcək gəlirə sahibdirlər və hələ mülk əldə edə biləcək qədər zəngindirlər. Ancaq 1997-1999-cu illər iqtisadiyyatın çox pisləşdiyi, kasıblığın və yoxsulluğun artdığı dövrdür. Bu illər arsında malın və mülkün dəyəri qalmamışdır. Yaxın keçmişdə Argentina nümunəsində də (2001-ci ildə Argentina iqtisadiyyatı müflisləşmişdir) göründüyü kimi, hədisdə bildirilən bu hadisə reallaşmışdır.

Axır zamandakı iqtisadi vəziyyətlə əlaqədar verilən xəbərlərdən biri də qazancın azalmasıdır:

Hər kəsin az qazancdan şikayətlənməsi... Pulları üçün zənginlərə hörmət edilməsi... (Qiyamət əlamətləri, səh. 146)

Bazarın durğun olması, qazancların azalması... (Qiyamət əlamətləri, səh. 148)

Hədislərdə bildirildiyinə görə, axır zamanda iqtisadi pozulmalarla birlikdə ictimai ədalətsizliklər də yaşanacaq, milli sərvətlər bərabər çəkildə paylanmayacaq:

“... On beş şeyi etməyə başlayınca ona böyük bəlanın gəlməsi vacib olar!”, buyurmuşlar. (Yanındakılar:) “Ey Allahın elçisi! Bunlar nələrdir?”, - deyə soruşdular. Allah Rəsulu saydı: “Qənimət (yəni milli sərvət, kasıblara çatmadan yalnız zəngin və mövqe sahibi olanlar arasında) tədavül edən (gəzən) bir əmtəə halına gələrsə”. (Tirmizi, Fitən: 39, (2211))

Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) qiyamət əlaməti olaraq xəbər verdiyi bu vəziyyət hazırda dünyada geniş şəkildə yaşanır. Bu gün dünyanın ən zəngin insanları dünyadakı zənginliklərin böyük bir qismini idarə edərkən milyardlarla insan da kasıblıq və aclıq içində yaşayır. Afrika qitəsindəki milyonlarla insanın yaşadığı aclıq və səfalət bütün dünyanın gözləri önündədir.

67. İctimai Pozulmaların Olması:

“... İnsanların ixtilaf və sarsıntılar içində olduqları zaman...” (Ramuz əl-hədis, 7/7)

İctimai pozulmanın ən əsas göstəricilərindən biri də qanunlara zidd davranışlardakı böyük artımdır. Cinayət nisbətlərindəki artım son dərəcə böyük ölçülərə çatmışdır. Birləşmiş Millətlər Beynəlxalq Cinayət Tədbir Mərkəzinin hazırladığı “Universal Cinayət və Ədalət Hesabatı” bütün dünya ölkələrini əhatə edən bu ümumiləşdirmələri ehtiva edir:

-Təxmini olaraq, cinayət nisbətləri 1980-ci ildə olduğu kimi, 1990-cı ildə yüksəlməyə davam edir. Dünyanın harasında olursa olsun, beş illik bir periodda böyük şəhərlərin sakinlərinin üçdə ikisi ən az bir dəfə cinayət sayılan hərəkətlərin hədəfi olur.

- Ciddi cinayətlərin hədəfi olma ehtimalı (soyğun, cinsi cinayətlər, hücum) beşdə birdir.

-Bölgə ayrı-seçkiliyi olmadan gənclər kateqoriyasındakı mülkiyyətə və insanlara yönəlmiş cinayətlər hər ikisi də iqtisadi problemlərlə əlaqədardır.

-Son illərdə qeyri-qanuni narkotik maddə növləri artmış və xüsusiyyət olaraq da növlərə ayrılmışdır.

domuz gribi, sars, aids

-1- Bugün, 9 Nisan 2009"
-2- Akşam, 15 Temmuz 2003

-3- Bugun, 5 Şubat 2009
-4- Yeni Safak, 21 Şubat 2009

68. Ömürlərin Uzanması:

Onun zamanında... ömürlər uzanacaq. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 43)

Dövrümüzdə uzun ömür yaşayanlar keçən dövrlərə nisbətən artmışdır. Hətta 20-ci əsrin əvvəlləri ilə sonları arasında da böyük fərq vardır. Məsələn, 1995-ci ildə doğulan uşağın 1900-cu illərdə doğulmuş birinə görə təxminən 35 il daha uzun yaşayacağı təxmin edilir.

domuz gribi, sars, aids

-1- Haberturk, 14 Mayıs 2009"
-2- Cumhuriyet, 24 Kasım 2009

-3- Hürriyet 13 Eylül 2008
-4- Radikal, 9 Temmuz 2009

69. Çöllərin Yaşıllaşdırılması:

Ərəbistanda da çaylar və bağçalar meydana gəlmədikcə qiyamət qopmaz. (Əhməd bin Hənbəl, Müsnəd, 17/22, hədis nömrə: 8819)

Hazırki dövrdə suyun səmərəsiz səhra torpaqlarına qədər çatdırılması ilə ən quraq torpaqlarda belə məhsul istehsal olunur. Bunun üçün, ən səmərəli texnologiyalardan biri kompyuter sistemi ilə aparılan sulamadır. Bu texnologiya ilə suyun istiqaməti bitkilərin köklərinə yönləndirilir, tək bir damla su belə israf edilmir. Hər cür suyun təmizlənərək istifadəyə verilməsi də çöl əkinçiliyində çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Sel və dəniz sularının sürətli bir şəkildə istifadəyə verilməsi əkinçilik texnologiyasının təməlini təşkil edir. Bu şəkildə çox geniş su qaynağı təmin edilir və ölkə iqtisadiyyatlarına böyük dəstək verilir. Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) hədislərində suyun məhsuldar şəkildə istifadə edilməsinə də işarə etmişdir:

... ümmətin istər yaxşıları və istərsə də pisləri misli əsla görünməmiş şəkildə bir çox nemətlərə sahib olacaq. Çox yağış yağmasına baxmayaraq, bir damlası belə boşa getməyəcək, torpaq toxum istəmədən məhsuldar və bərəkətli olacaq. (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 23)

domuz gribi, sars, aids

-1- Hürriyet, 23 Ağustos 2003"
-2- Vatan, 22 Mart 2009

70. İnsan Qamçısının Ucu Ilə Və Öz Səsi Ilə Danışması:

İnsana qamçısının ucu danışmadıqca qiyamət qopmaz. (Ölüm, qiyamət və diriliş, səh. 471)

cep telefonu

Qamçı bilindiyi kimi, qədim əsrlərdə xüsusilə at, dəvə kimi minik heyvanlarını sürərkən geniş şəkildə isitifadə edilmiş bir vasitədir. Yuxarıdakı hədis araşdırıldığında Peyğəmbərimizin (s.ə.s.) bu sözləri ilə bir bənzətmə etdiyi aydın olur. Müasir dövrdə “qamçının şəklinə bənzədə biləcəyimiz və danışan obyekt nədir?”, - deyə soruşsaq, bu sualın ən məntiqli cavabı antenaları ilə diqqət çəkən kabelsiz telefonlar, cib telefonu və ya buna bənzər ünsiyyət vasitələri olacaq. Müasir texnologiyanın məhsulu olan bu cihazlar sahib olduqları qamçıya bənzər antenalarla diqqət çəkirlər.

İnsana (öz) səsi danışmadıqca... qiyamət qopmaz. (Ölüm, qiyamət və diriliş, səh. 471)

Şübhəsiz, insan öz səsini eşitmək üçün əvvəlcə səsini yazmalı və sonra da dinləməlidir. Səsyazma və reproduksiya texnologiyası da 20-ci əsrin kəşflərindəndir. Bu, elmi dönüş nöqtəsi olmuş, xəbərləşmə və media sektorlarının yaranmasına vəsilə olmuşdur. Səsyazma xüsusilə kompyuter və lazer texnologiyalarının inkişafı ilə ən mükəmməl vəziyyətdədir.

Qısası, müasir elektronik alətlər, mikrofon və dinamiklər səsin yazılması və dinlənməsinə imkan yaradır və bizlərə yuxarıdakı hədisin verdiyi xəbərin təcəlli etdiyini göstərir.

71. Kuş ve domuz gripleri:

Peygamber Efendimiz (sav) bundan 1400 yıl önce, ahir zamanda insanların arasında iki salgın hastalığın yayılacağını bildirmiştir. Ayrıca Peygamberimiz (sav)'in bu hastalıklar hakkında verdiği detay bilgiler, bunları daha kolay tespit edebilmemizi mümkün kılmaktadır. Söz konusu hastalıklar, ahir zaman alametlerinin yoğun olarak yaşandığı son yıllarda birbiri ardınca ortaya çıkan; her ikisi de ölümcül ve salgın hastalıklar olan kuş ve domuz gripleridir. (Doğrusunu Allah bilir.) Bu konudaki bazı hadisler şu şekildedir:

"Altı şey kıyametten önce olur: ... Sonra çok ölen olur. Sizin içinizde koyunların burunlarından akan ve aniden öldüren hastalık gibi ölümcül iki hastalık yaygınlaşacaktır." (Sahih–i Buhari, cizye (2/278 fethul bari))

"İnsanlar, şiddetli bir korku üzerinde olmadıkça, Hz. Mehdi (as) zuhur etmez. Ondan önce zelzeleler, fitneler, insanların başına gelen belalar ve taun (veba) hastalığı zuhur edecektir... İşte o vakit (Hz. Mehdi (as)) zuhur edecektir. Ona yetişene ve onun yardımcılarından olanlara müjdeler olsun. Ona (Hz. Mehdi (as)'a) muhalefet edenlere ve emrine karşı gelenlere yazıklar olsun." (Fera idu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam el-Mehdi el-Muhtazar)

A/H1N1 domuz gribi ile A/H5N1 kuş gribi virüsleri, bu hayvanların solunum yollarındaki hücrelerin alıcılarına yerleşir. Hem kuşlar hem de domuzların milyonlarca yıldır var olan canlılar olmalarına rağmen, Peygamberimiz (sav)'in dikkat çektiği dönemde salgın hastalıklara sebep olmaları, ahir zamanda yaşadığımızın bir başka delilidir. Söz konusu durum, Allah'ın emriyle tam da Hz. Mehdi (as)'ın zuhur edeceği dönemde insanlar arasında yayılmıştır.

domuz gribi, kuş gribi

-1- Vatan, 24 Ocak 2004
-2- Sabah, 27 Nisan 2009
-3- Star, 30 Kasım 2004

-4- Radikal, 27 Nisan 2009
-5- Radikal, 27 Mayıs 2009

72. 2007 yılında başlayan ekonomik kriz:

Peygamberimiz (sav)'in bildirdiği Hz. Mehdi (as)'ın zuhur alametlerinden biri de, ekonomik sıkıntıların artması ve büyük bir ekonomik durgunluk yaşanmasıdır. Hz. Muhammed (sav), ahir zamanda ticaretin durgunlaşacağını, herkesin az kazançtan şikayet edeceğini, hayat pahalılığının artacağını, kısacası ciddi ekonomik bunalımlar yaşanacağını bildirmiştir. 2007 yılında başlayan, 2008 yılında tüm yönleriyle belirginleşen ve dünya çapında oluşan büyük ekonomik kriz, 1400 yıl önce Peygamberimiz (sav) tarafından hadislerde Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alametlerinden biri olarak bildirilmiştir:

Çarşı ve pazarların tekarubu kıyamet alametlerindendir. Dedim ki "Pazarların tekarubu ne demektir?" Şunlardır: "Herkesin az kazançtan yakınması..." (İbni Merduveyh Ebu Hüreyre (ra)'dan, Kıyamet Alametleri, Pamuk yayınları, sf. 146)

(Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan (ortaya çıkışından) önce) piyasanın durgun olması, kazançların azalması olacaktır. (Kıyamet Alametleri, sf. 148)

Herkesin az kazançtan yakınması, paraları için zenginlerin saygı görmesi olacaktır. (Kıyamet Alametleri, sf. 146)

İşlerin kesad gitmesi olacaktır. Herkes "satamıyorum, alamıyorum, kazanamıyorum!" diye yakınacak. (Kıyamet Alametleri, sf. 152)

Ticaret ve yolların kesildiği ve fitnelerin çoğaldığı zaman (Hz. Mehdi (as)'ın zuhurundan önceki zamandır). (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 52)

domuz gribi, kuş gribi

-1- Ortadoğu, 4 Nisan 2007
-2- Ortadoğu, 4 Nisan 2007
-3- Yeni Şafak, 16 Haziran 2009

-4- Star, 25 Nisan 2009
-5- Tercüman, 3 Haziran 2009

73. 'İki dişli' Lulin kuyruklu yıldızının ortaya çıkışı:

İmam Rabbani Hazretleri'nin Hz. Mehdi (as)'ın zuhuruyla ilgili Peygamberimiz (sav)'in hadisine dayanarak verdiği bir bilgi, "iki dişli münevver bir yıldızın" dünyanın yakınından geçmesidir:

Mükerrer olarak, şark canibinden doğan amud-u nuraniden (nurlu sütundan) sormaktasınız. Bilesin ki, ashabın verdiği habere göre, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

"Vaad edilen Hz. Mehdi (as)'ın zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, şark tarafında iki dişli (1) münevver (2) bir boynuz (3) çıkar."

Bu rivayetin yapıldığı haşiyede yazıldığına göre, o sütunun iki başı vardı.

Bu sütunun ilk doğuşu, Nuh (as) kavminin helakı zamanında oldu. Aynı şey, İbrahim (as) Peygamberi ateşe attıkları sırada dahi doğdu. Firavun'un ve kavminin zamanında dahi doğdu. Bir de, Yahya (as) Peygamberin katledildiği zaman doğdu.

Her kim onu görür, fitnelerin şerrinden Allah'a sığınsın.

Şark tarafında meydana çıkan o beyazlık; önceleri nurlu bir sütun halinde idi. Sonra, ona bir eğrilik geldi; boynuz şeklini aldı.

İhtimaldir ki, onun için:

- iki başlı, isminin verilmesi, şu itibara göre ola: Her iki tarafında da bir incelik olup dişe benzerler; bunun için, her iki tarafta baş itibar edilmiştir. Nitekim, bir süngünün de her iki tarafı incelik taşısa, onun için de:

- iki başlı, tabirini kullanır.

Kardeşim Şeyh Muhammed Tahir Bedahşi Confor'dan geldi. Şöyle anlatıyor:

- O sütunun üst tarafında da iki başı var; iki dişe benziyor. İkisi arasında da kısa bir ayrılık var.

Bu mânanın teşhisi sahrada hasıl oldu.

Aynı haberi, bir başka topluluk da verdi.

Halbuki bu doğuş, Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru zamanında olacak zuhur değildir. Zira, onun zuhuru, yüz başlarında olacaktır. Şu anda dahi, yüz başını, on sekiz sene geçmiş vaziyettedir.

Hadis-i şerifte, Hz. Mehdi (as)'ın alâmetleri hakkında şöyle anlatılmıştır:

"Şark tarafında bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir."

Bu yıldız dahi doğmuştur. Amma o mudur, yoksa onun bir benzeri midir?

Bu yıldıza:

- Kuyruklu yıldız, adının verilmesi, ihtimal ki, şu anlatmalara dayanıyor:
- Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır (doğuyadir) (4)...

Bu yıldızın durumu da, onun seyrine göredir. Yani yüzü meşrik canibine doğru, arkası dahi, mağrib tarafınadır. Bu uzun beyazlık dahi, onun arka tarafındadır. Bu mana icabı olarak, ona:

- Kuyruk... isminin verilmesi yerindedir.

Onun her günkü irtifı (geçiş yönü) ise, meşrikten mağribedir. Ancak o, kısri (kendine has durumunda ağırlık taşıyan) seyri ile felek-i azamın seyrine bağlıdır.

Hakikat-i hali, en iyi bilen Sübhan Allah'tır. (İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, sf. 1184)

domuz gribi, kuş gribi

-1- 9 Sütun, 13 Şubat 2009
-2- 9 Sütun, 13 Şubat 2009

Peygamber Efendimiz (sav)'in hadisinde ahir zamanda gelmesi beklenen Hz. Mehdi (as)'ın çıkış alameti olarak belirttiği ve İmam-ı Rabbani'nin de detaylı olarak tefsir ettiği " iki dişli münevver (aydınlatıcı) bir boynuz çıkar" ifadesi 24 Şubat 2009 yılında Dünya'ya en yakın noktadan geçen Lulin kuyruklu yıldızına işaret etmektedir. Hadisteki ifadelerin hepsinin Lulin kuyruklu yıldızının özellikleriyle birebir uyum içinde olması çok büyük bir mucizedir ve Hz. Mehdi (as)'ın gelişini bekleyen bütün müminler için de çok büyük bir müjdedir.

(1) ... iki dişli...:

Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğun çatallı olması, hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır.

(2) ... münevver (aydınlatıcı)...:

Hadiste bahsi geçen münevver (aydınlatıcı) sıfatı, Lulin kuyruklu yıldızının dünyaya yaklaştıkça 6 yıldız parlaklığı kadar artan parlaklığına işaret etmektedir.

(3) ... bir boynuz...:

Lulin kuyruklu yıldızını diğer kuyruklu yıldızlardan ayıran en önemli farklılığı, yıldızının çekirdeğinin arka kısımda yer alan kuyruğunun karşısında, çekirdeğin ön kısmında yani ilerleme yönünde de bir kuyruğunun bulunmasıdır. Lulin kuyruklu yıldızının çekilmiş fotoğraflarına bakıldığında da karşıt yöndeki iki kuyruğun şekil itibariyle bir boynuzu andırdığı ilk bakışta farkedilmektedir.

domuz gribi, kuş gribi

2007'de keşfedilen ve 24 Şubat 2009 tarihinde Dünya'ya en yakın noktadan geçen Lulin Kuyruklu Yıldızı, yaklaşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının habercisi olarak bildirilmiştir.

(4) Sabitlerin seyri mağripten (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)...:

Hadisin devamında yer alan "Sabitlerin seyri, mağribden (batıdan) meşrikadır (doğuyadır)..." ifadesi gökcisimlerinin dönüş yönüne işaret etmektedir, ki bu bilgi 20. yüzyılda elde edilen astronomi bilgileriyle birebir uyuşmaktadır. Nitekim bütün gökcisimleri mağripten (batıdan) meşrika (doğuya) hareket etmektedir.

(5) Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise, meşrikten (doğudan) mağribedir (batıyadır)...:

Burada ise "Onun her günkü irtifi (geçiş yönü) ise..." denilerek, Lulin kuyruklu yıldızının diğer gökcisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Başka hiçbir gökcisminde görülmeyen bu özelliğin Lulin kuyruklu yıldızında olması ve bunun yaklaşık 1400 sene önce Peygamber Efendimiz (sav) tarafından Hz. Mehdi (as)'ın çıkışının habercisi olarak bildirilmiş olması şüphesiz ki çok büyük bir mucizedir.

domuz gribi, kuş gribi

Milliyet, 16 Nisan 2009

Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafı. NASA tarafından "Tanrı'nın eli" olarak adlandırılan el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavrıyormuş gibi görülmektedir.

74. Uzayda insan eli biçiminde bir görüntü oluşması:

... Esma binti Umeys dedi ki: O günün (Hz. Mehdi (as)'ın zuhurunun) alameti semadan uzatılmış ve insanların kendisine bakıp durduğu bir eldir. (Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali bin Hüsameddin el Muttaki, sf. 69)

Semadan zuhur eden bir el ve "Emiriniz Hz. Mehdi (as)'dır" şeklindeki bir nida duyuluncaya kadar tefrika ve ihtilaflar devam edecektir. O günün alameti: semadan bir el uzanacak ve insanlar ona bakacak ve göreceklerdir. (Ahmed ibn-i Hacer-i Mekki (Heytemi), Beklenen Mehdinin Alametleri, el-Kavlu'l Muhtasar fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 53)

... İşte o zaman (Hz. Mehdi (as)'ın zuhuru zamanında) semadan kendini belli eden bir el görünür... (Celalettin Suyuti'nin Tasnifinden Hadisler, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Ali bin Hüsameddin el Muttaki, sf. 51)

Peygamber Efendimiz (sav)'den rivayet edilen bu hadislerde gökte bir "el"in görüneceği ve bu elin Hz. Mehdi (as)'ın geliş alametlerinden olduğu bildirilmektedir. Bu döneme kadar ihtilafların devam edeceği ve Hz. Mehdi (as)'ın semadan, yani radyo, televizyon ve internet gibi iletişim araçları vesilesiyle, sürekli gündem olacağı hadislerden anlaşılmaktadır.

Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'ne (NASA'ya) bağlı Chandra Röntgen Gözlemevi tarafından çekilen bir uzay fotoğrafında el şeklindeki bir nötron yıldızları kümesi başka bir yıldız kümesini kavrıyormuş gibi görülmektedir. Hadislerde belirtilen el ifadesi, NASA tarafından "Tanrı'nın eli" olarak adlandırılan ve uzayda vuku bulan bir gök olayının vesile olduğu bu görüntüye işari manada bakıyor olabilir. (Doğrusunu Allah bilir.)

Söz konusu yıldız kümesinin oluşturduğu el şeklinin duruşu hadisteki uzanma tanımına da tam uymaktadır. NASA tarafından çekilen fotoğraftaki el şekli bir yere uzanıyormuş görünümündedir. Ayrıca insanların Hz. Mehdi (as) dönemindeki gelişmiş yüksek uzay ve astronomi teknolojisi sayesinde uzayda meydana gelen bu gök olayını teleskoplar vesilesiyle bakarak görebilmeleri de hadisteki ifadelerle birebir uyum içindedir.

 

10 / total 13
"Harun Yəhyanın Hz. Mehdi (ə.s.) Hz. İbrahimin Nəslindəndir kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."