< <
9 / total: 12

Surun İkinci Dəfə Üfürülməsi və Ölülərin Dirildilməsi

Surun ilk dəfə üfürülməsi ilə Yer və göy parçalаnаrаq, bütün maddi kainat dаrmаdаğın ediləcək. Аrtıq heç bir cаnlı vаrlıq qalmamışdır. Ayədə deyildiyi kimi, "yer başqa bir yerlə, göylər də başqa göylərlə əvəz olunacaq" ("İbrahim" surəsi, 48). Bu çevrilişdən sonra məhşər günü üçün hazırlanan mühit belədir:

"Səndən dağlar haqqında soruşarlar. De ki: "Rəbbim onları ovxalayıb havaya sovuracaq. Dümdüz, hamar bir yer edəcək. Və sən orada heç bir eniş-yoxuş görməyəcəksən!"" ("Taha" surəsi, 105-107).

Hesab günü insanların dirilib, bir yerə yığışıb hesablarını və aqibətlərini gözləyəcəkləri gündür. Artıq növbə insanların dirilib tək olan və qahhar olan Allahın hüzuruna çıxarılmasına gəlmişdir. Və Sur ikinci dəfə üfürülür. Dünya həyatında axirəti və yenidən dirilməni inkar edən insan bir daha oyanmağı heç gözləmədiyi qəbrinin içindən çölə atılır. Surun ikinci dəfə üfürülməsi və insanların dirilməsi Quranda belə bildirilir:

"Sur çalınacaq, Allahın istədiyi kimsələrdən başqa dərhal hamı öləcək. Sonra bir daha çalınan kimi onlar qalxıb müntəzir olacaqlar! Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq..." ("Zumər" surəsi, 68-69).

Ölülərin Məzarlarından Çıxmaları

İnsanların dirilmələri əsnasında və dirildikdən sonrakı halları ayələrdə müfəssəl şəkildə bildirilmişdir. Quranda xəbər verildiyinə görə, o böyük dirilmə belə gerçəkləşir:

- Surun ikinci dəfə üfürülməsi ilə birlikdə torpağın altından üstünə çıxarılacаq insanlar çəyirtkələr kimi və sürətlə qəbirlərindən çıxıb ətrаfа yаyılаcаqlar.

"Onlar gözlərini zəlilanə aşağı dikib səpələnmiş kimi qəbirlərindən çıxacaqlar" ("Qəmər" surəsi, 7).

"...Sonra sizi bircə dəfə çağıran kimi dərhal yerdən çıxmanız da Onun qüdrət əlamətlərindəndir" ("Rum" surəsi, 25).

"O gün yer ayrılacaq, onlar sürətlə çıxacaqlar. O gün məhşər günüdür. Bu, bizim üçün asandır!" ("Qaf" surəsi, 44).

- Onları çağırana doğru yönələrlər və dik durmuş bir şeyə doğru yönəlmiş halda boyunlarını çağırışçıya uzatmış şəkildə qaçmağa başlayarlar. Və bu çağırış daha öncə təsadüf edilməyən bir çağırışdır.

"...Carçının onları olduqca pis, dəhşətli bir şeyə çağıracağı günü gözlə!" ("Qəmər" surəsi, 6).

"O gün insanlar heç bir başqa tərəfə meyl etmədən çağıran İsrafilin ardınca gedəcəklər..." ("Taha" surəsi, 108).

"...O gün onlar bütlərin yanına tələsirmişlər kimi qəbirlərdən tez-tələsik çıxacaqlar" ("Məaric" surəsi, 43).

Dünyada Allahın sərhədlərini tanımayan, Allaha itaət etməyən, özbaşına hərəkət edən, özündənrazı inkarçı dirilən kimi çox itaətkar, müti, boyun əymiş bir haldadır. Nə baş verdiyini soruşmadan, qeyd-şərtsiz və səssiz halda da bu çağırışa yönələr. Dünyadakı imtahan sona çatdığı üçün onun başqa bir seçim şansı da yoxdur. Əksini etmək istəsə də, edə bilməz. Hətta istəyə də bilməz. Bu çağırışa qarşı çıxmağa heç bir gücü də çаtmаz. Çünki o günün "çətin bir gün" olduğunu həqiqətən hiss etmişdir:

"Kafirlər carçıya tərəf tələsərək: "Bu nə çətin bir gündür!" deyəcəklər" ("Qəmər" surəsi, 8).

- Kafirlər başlarını yuxarı qaldırıb qaçarlar, gözləri də tərpənməz, hərəkət edə bilməz. Hər kəs bir itaət altındadır. O gün insanların sahibi ola biləcəyi tək bir məqbul və dəyərli şey imandır. O da kafirlərdə yoxdur. Buna görə də qəlbləri boşdur:

"Belə ki, onlar başlarını yuxarı qaldırıb durar, gözlərini də qırpa bilməzlər. Onların qəlbləri də boşdur" ("İbrahim" surəsi, 43).

- Bir mərkəzə doğru dəstə-dəstə gələrlər.

"Sur çalınacağı gün dəstə-dəstə məhşərə gələcəksiniz" ("Nəbə" surəsi, 18).

"Sur çalınan kimi qəbirlərindən qalxıb sürətlə Rəbbinin hüzuruna axışacaqlar. Onlar deyəcəklər: "Vay halımıza! Bizi yatdığımız yerdən kim qaldırdı?" "Bu, Rəhmanın məxluqlara buyurduğu vəddir. Peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş!"" ("Yasin" surəsi, 51-52).

Bu "vay halımıza" ifadəsi çox böyük bir panika və ümidin itməsidir. Çünki öz dirilməsinə şəxsən şahid olan kafir həyatı boyu özünə bunu xəbər verən elçilərin həqiqətən doğru söylədiklərini anlamışdır. Ona görə də inkarçılara müjdələnən "geriyə yol olmayan əbədi əzabı" dа şəxsən yaşayacağını dərk etmişdir. Artıq buna heç bir şübhəsi qаlmаmışdır. Əbədi yuxu deyilən bir şeyin olmadığını anlamışdır. Ona vəd edilənlərin bir-bir başına gələcəyinə, heç bir qurtuluş ümidinin olmayacağına əmindir.

- Kafirlərin ümumi ruh halları qorxu, dəhşət, heyrət və çarəsizlik içində, ümumi görünüşləri isə çoх dəhşətli olаcаq, üzləri qapqara olmuş, toz, qaranlıq və zillət (aşağılanma) onlаrı bürümüşdür:

"Bir çox üzlər zəlil görkəm alacaq" ("Ğaşiyə" surəsi, 2).

"O gün bir çox üzlərə isə toz-torpaq qonacaq. Onları zülmət bürüyəcəkdir. Onlar pis əməllərə uyan pozğun kafirlərdir!" ("Əbəsə" surəsi, 40-42).

"Qiyamət günü Allaha qarşı yalan uydurub söyləyənlərin üzlərini qapqara görərsən. Məgər təkəbbür göstərənlər üçün cəhənnəmdə yer yoxdur?!" ("Zumər" surəsi, 60).

- Kafirlər qiyamət günü kor olaraq zəlil ediləcəklər.

"Hər kəs Mənim öyüd-nəsihətimdən üz döndərsə, güzəranı daralar və Biz qiyamət günü onu məhşərə kor olaraq gətirərik!"

"O, belə deyər: "Ey Rəbbim! Nə üçün məni məhşərə kor olaraq gətirdin, halbuki mən görürdüm!""

Allah buyurar: "Elədir, sənə ayələrimiz gəldi, sən isə onları unutdun. Bu gün eləcə də sən unudulacaqsan!" ("Taha" surəsi, 124-126).

"Allahın doğru yola saldığı kəs doğru yoldadır. Allahın yoldan çıxardığı kəs üçünsə Allahdan başqa dost tapa bilməzsən. Biz qiyamət günü onları üzü üstə sürünə-sürünə, kor, lal və kar kimi məhşər ayağına çəkəcəyik. Onların düşəcəkləri yer cəhənnəmdir. Cəhənnəm odu azaldıqca onların alovunu artıracağıq!" ("İsra" surəsi, 97).

- Kafirlərin bu kor gözləri də onların qorxuncluğunu və iyrəncliklərini artıran bir şəkildə, yəni gözün ağı da daxil olmaqla tünd göy rəngdədir.

"Surun çalınacağı və günahkarları gözləri gömgöy göyərmiş halda məhşərə gətirəcəyimiz gün..." ("Taha" surəsi, 102).

Bu qorxunc, eyni zamanda da rəzil görünüşləri ilə kafirlər ilk baxışda möminlərdən ayrılırlar. Dünyada ikən təkəbbür və lovğalıq içində Allahın ayələrinə qarşı üsyan edən, özünü böyük sanan bu güruhun sonunun başlanğıcı bax belə olаcаq.

O Gün Dostluq, Qohumluq, Yaxınlıq Və Köməkləşmə Yoxdur

O gün insanın başqaları ilə, hətta öz anası, atası, həyat yoldaşı və uşaqları ilə belə maraqlanmağa nə halı, nə də fürsəti vardır. Məhşər gününün şiddəti və qeyri-adi qorxusu hər kəsi öz dərdini çəkməyə vadar edəcək. Allah o dirilmə gününü, başqa adı ilə desək, din gününü belə tərif edir:

"Sən bilirsən ki, haqq-hesab günü nədir?! Bəli, sən nə bilirsən ki, haqq-hesab günü nədir?! O gün heç kəs heç kəsin karına gələ bilməz. O gün hökm ancaq Allahındır!" ("İnfitar" surəsi, 17-19).

"Nəhayət, qulaqları kar edən o dəhşətli səs gələndə, o gün insan qaçacaq öz qardaşından, anasından, atasından, zövcəsindən və oğullarından! O gün onlardan hər birinin istənilən qədər işi olacaqdır!" ("Əbəsə" surəsi, 33-37).

Dünya həyatında insanın ən çox dəyər verdiyi hisslər Allahın əzabı qarşısında yoх olаcаq. Artıq insanlar arasındakı dünyəvi yaxınlıqların, soy bağlılıqlarının heç bir mənası qalmamışdır. Dəyəri olan tək şey imandır:

"Sur çalındığı gün artıq aralarında nə qohumluq olar, nə də onlar bir-birindən soruşub hal-əhval tutarlar. Məhz tərəziləri ağır gələnlər nicat taparlar. Tərəziləri yüngül gələnlər isə özlərinə ziyan edənlərdir. Onlar cəhənnəmdə əbədi qalarlar" ("Muminun" surəsi, 101-103).

Dünyadakı əlaqə və münasibətlər elə parçalanar ki, sözdə ən çox sevilən oğullar, zövcələr, qardaşlar, hətta bütün nəsil inkarçılar tərəfindən əzabın əvəzində fidyə (can vergisi) olaraq təklif ediləcək:

"Və dost dostu arayıb axtarmayacaqdır. Onlar bir-birinə göstəriləcəklər. O günün əzabından qurtarmaq üçün günahkar istərdi ki, fəda etsin öz oğullarını, övrətlərini və qardaşını; ona sığınacaq verən əşrəfini, qohum-əqrəbasını; Və yer üzündə olanların hamısı - təki özünü qurtarsın! Xeyr! Həqiqətən o cəhənnəm alovlu atəşdir" («Məaric" surəsi, 10-15).

Məhşər günü yaşanacaq bu "fidyə təklifi" inkarçıların əslində nə qədər nankor olmasının və öz mənfəətlərinə görə necə amansız hərəkət etmələrinin daha bir göstəricisidir. Bu təklif dünya həyatının nə cür boş və mənasız olduğunu bir daha sübut edir. Dünya həyatında insanların əksəriyyəti çox kiçik mənfəətlər ardınca qaçır. Yaxşı bir iş sahibi olmaq, gözəl evlər, qadınlar və ya pul uğrunda bütöv ömürlər sərf edilir. Bunun əvəzində Quranın xəbərinə görə, tək bir qadını deyil, dünyadakı qadınların hamısını, tək bir evi deyil, dünyadakı bütün mülkləri, yer üzünün qızıl və gümüş xəzinələrini, hətta bütün dünyanı məhşər gününün əzabından qurtulmaq üçün fidyə olaraq vermək istəyəcəklər. Amma əlbəttə, bu, mənasız və ümidsiz bir cəhddir və insanı heç bir şəkildə qurtara bilməz. O mülklərin sahibi Allahdır. İnsanın qurtuluşu isə bir daha geri qayıda bilməyəcəyi dünya həyatında qalmışdır. Artıq çox gecdir və cəhənnəmin atəşi ona vəd olunduğu kimi yanmağa başlamışdır.

İnsanların Hesab Üçün Toplaşması

Quran insanın həyatının həqiqi mənasını belə açıqlayır:

"Ey insan! Sən Rəbbinə doğru çalışıb çabalayırsan. Sən Ona qovuşacaqsan!" ("İnsiqaq" surəsi, 6).

Həyatımız boyu nə ediriksə edək, sərf etdiyimiz bütün səylərin nəticəsində gələcəyimiz son nöqtə Allahın hüzuruna çıxacağımız andır. Bütün bu həyatın məqsədi Ona qulluq etməkdir. Həyatın ən mühüm anı isə Allaha hesab verəcəyimiz məhşər günüdür.

Dünyadakı həyatımız boyu keçən hər gün bizi o məhşər gününə bir az da yaxınlaşdırır. Keçən hər saat, hər dəqiqə, hətta hər saniyə ölümə, yenidən dirilməyə və hesaba doğru atılmış bir addımdır. Həyat bir qum saatı kimi arası kəsilmədən bu tərəfə doğru axır. Saatı saxlamağın, yaxud da geri qaytarmağın yolu yoxdur. Bütün insanlar bu yolu gedəcək. Allah öz Kitabında belə deyir:

"Şübhəsiz ki, onların axır dönüşü Bizədir! Onlarla haqq-hesab çəkmək də Bizə aiddir!" ("Ğasiyə" surəsi, 25-26).

Hazırda dünyada təxminən 6 milyard insan yaşayır. Bu saya indiyə qədər yaşamış və bundan sonra da yaşayacaq insanların sayını əlavə etsək, məhşər (diriliş) günü məzarlarından çıxıb toplanacaq insan izdihamı və bunun əmələ gətirdiyi qeyri-adi mənzərə haqqında təxmini də olsa müəyyən bir fikir təsəvvür bilərik. İlk insan Hz.Adəmdən tutmuş qiyamət günü canı alınacaq son inkarçıya qədər yer üzündə yaşamış insanların hamısı bu məhşər meydanında bir yerə yığılacaqlar. Sayı on milyardlarla ifadə edilə biləcək bu insan izdihamının yаrаdаcаğı mənzərə son dərəcə möhtəşəm olacaq. Fəqət, onun eyni zamanda bir o qədər qorxunc və dəhşətli olacağı dа dəqiqdir. Allahın hüzurunda toplaşma anı və insanların halı Quranda belə bildirilir:

"O gün insanlar heç bir başqa tərəfə meyl etmədən çağıran İsrafilin ardınca gedəcəklər. Rəhmanın qarşısında səslər kəsiləcək, yalnız pıçıltı eşidəcəksən!

O gün Rəhmanın izn verdiyi və söz danışmağına razı olduğu kəslərdən başqa heç kimin şəfaəti fayda verməz!

Onların keçmişini də, gələcəyini də bilir. Onların elmi isə Onu əhatə edib qavraya bilməz!

Üzlər əzəli və əbədi olan Allaha təslim olub zəlil bir görkəm alar. Zülmə yüklənən ziyana düşüb mətləbinə yetişməz" ("Taha" surəsi, 108-111).

Kafirlərin bütün ömür boyu qulaqardına vurduğu, möminlərin isə həvəslə hazırlaşıb gözlədiyi hesab anı gəlmişdir. Bu böyük məhkəmə üçün görkəmli bir məkan yaradılır. O gün Qurana görə, "göy süst düşüb parçalanacaqdır! Mələklər də göyün ətrafında olacaq və həmin gün sənin Rəbbinin ərşini onların üstündə səkkiz mələk daşıyacaqdır!" ("Haqqə" surəsi, 16-17).

Başqa bir ayəyə görə isə o gün "Ruh və mələklərin səf-səf duracağı gün..." ("Nəbə" surəsi, 38) kimi bildirilir.

Aləmlərin Rəbbi yaratdığı bəndələrindən hesab soruşacaq. Bunun yanında Onun əzəmət və şəninə yaraşan bir əzab qaynağı da yaradılmışdır. Cəhənnəm dəhşətli bir şəkildə yanır. Hər şeyin bənzərsiz və mükəmməl şəkildə Yaradıcısı olan Allah kafirlər üçün eyni mükəmməllikdə bir əzab hazırlamışdır. Kimsə o gün onun verəcəyi ağrının bir oxşarını verə bilməz. Bir ayədə belə deyilir:

"Xeyr! Yer dağılıb parça-parça olacağı, Rəbbinin əmri gəlib mələklərin səf-səf duracağı və cəhənnəmin gətiriləcəyi gün - məhz o gün insan düşünüb xatırlayacaqdır. Lakin bu xatırlamanın ona nə faydası?! O: "Kaş ki, mən əvvəlcədən həyatım üçün edəydim!" deyəcəkdir. O gün Allahın etdiyi əzabı heç kəs edə bilməz! Heç kəs Allah kimi zəncirləyə bilməz!" ("Fəcr" surəsi, 21-26).

Əgər insan dünyadakı həyatında Allaha qul olmamışsa və bu böyük günə iman edib Ona hazırlıq görməyibsə, ən böyük peşmançılıq hissi keçirəcək. Torpaq olmağı dirilməkdən min dəfə üstün tutacaq. Ancaq bu peşmançılığın bir faydası yoxdur, onu əzabdan qurtarmayacaqdır. Əksinə, bu peşmançılıq onun üçün yeni bir əzab qaynağı olacaq, cəhənnəmdə çəkəcəyi fiziki ağrıların üzərinə bir də mənəvi işgəncə əlavə olunacaqdır.

Kitabların Verilməsi, Tərəzilər Və Hesaba Çəkilmə

Dirilmənin verdiyi heyrət hissini hesaba çəkilməyin gətirdiyi qorxu və sıxıntı kimi hisslər əvəzləyir. İnsanın dünya həyatı boyu etdiyi hər bir əməl, ağlına gətirdiyi hər bir fikir nümayiş etdirilir. Ən kiçik bir xırdalıq belə unudulmur. Bir ayəyə görə, görülən əməl "bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da bir qayanın içində yaxud göylərdə və ya yerin tərkibində olsa da Allah onu ortaya gətirər. Həqiqətən Allah bütün incə, nazik işləri bilən və xəbərdardır!" ("Loğman" surəsi, 16).

Cəhənnəmin və cənnətin ən yaxın olduğu bu anda hər kəs öz əməl dəftərindən dünyada axirət üçün nəyi hazırladığını öyrənir. Quranda o an belə bildirilir:

"O gün insanlar əməllərinin özlərinə göstərilməsi üçün dəstə-dəstə çıxacaqlar! Kim zərrə qədər yaxşı iş görmüşdürsə, onun xeyrini görəcəkdir. Kim zərrə qədər pis iş görmüşdürsə, onun zərərini görəcəkdir" ("Zəlzələ" surəsi, 6-8).

Quranda bildirildiyinə görə, hesab dəftərini inkarçılara sol əllərinə, möminlərə sağ əllərinə veriləcək. "Sağın adamları" bir ayədə belə bildirilir:

"O gün siz Rəbbinizin hüzuruna gətiriləcəksiniz. Sizin heç bir sirriniz gizli qalmayacaqdır! Əməl dəftəri sağ əlinə verilən kimsə deyəcəkdir: "Alın, əməl dəftərimi oxuyun! Mən öz hesabıma yetişəcəyimə möhkəm inanmışdım!" Bundan belə o, xoş güzəran içində, yüksək bir cənnətdə olacaqdır. Elə bir cənnət ki, onun meyvələri çox yaxındadır. "Keçmiş günlərdə etdiyiniz yaxşı əməllər müqabilində yeyin-için!"" ("Haqqə" surəsi, 18-24).

Möminlərin bu sevinc və fərəh hissinə qarşı kafirlər öldürücü bir xəcalət içindədir. Ölməyi, hətta yox olmağı istəyirlər. Yuхаrıdа qeyd edilən ayənin davamında kafirlərin çarəsizlikləri belə bildirilir:

"Əməl dəftəri sol əlinə verilən isə belə deyəcəkdir: "Kaş əməl dəftərim mənə verilməyəydi! Hesabımın da nə olduğunu bilməyəydim! Kaş ölüm əbədi olaydı! Mal-dövlətim mənə heç bir fayda vermədi. Mülküm, səltənətim də məhv olub getdi!"" ("Haqqə" surəsi, 25-29).

"Kimin əməl dəftəri arxa tərəfindən verilmişsə, o: "Ay öldüm!" deyə şivən qoparacaq və cəhənnəmə varid olacaqdır! O, öz ailəsi, yaxınları arasında sevinc içində idi. Və elə zənn edirdi ki, qayıtmayacaqdır. Xeyr! Həqiqətən Rəbbi onu görürdü" ("İnşiqaq" surəsi, 10-15).

Başqa ayələrdə sağın və solun adamları arasındakı fərq yenə cəlbedici bir üslubla bildirilir:

"Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqq-hesab çəkiləcək. Və o, ailəsinin, yaxınlarının yanına sevinclə qayıdacaqdır! Kimin əməl dəftəri arxa tərəfindən verilmişsə, O: "Ay öldüm!" deyə şivən qoparacaq. Və cəhənnəmə varid olacaqdır! O, öz ailəsi, yaxınları arasında sevinc içində idi. Və elə zənn edirdi ki, qayıtmayacaqdır. Xeyr! Həqiqətən Rəbbi onu görürdü" ("İnşiqaq" surəsi, 7-15).

Kitablarda əməllər hesab günü üçün xüsusi hazırlanmış həssas tərəzilərdə çəkilir. Bu gün Allahın ədaləti qarşısında heç bir kimsəyə zərrə qədər haqsızlıq edilməz:

"Biz qiyamət günü üçün ədalət tərəzisi qurarıq. Heç kəsə əsla haqsızlıq edilməz. Bir xardal dənəsi ağırlığında olsa belə hər hansı bir əməli nəzərə alarıq. Haqq-hesab çəkməyə Biz kifayətik" ("Ənbiya" surəsi, 47).

Dünya həyatında edilən hər bir əməl, ən kiçik xırdalıqlar belə bu tərəziyə qoyulacaqdır. Bu tərəzinin əqrəbi sonsuz əzaba və ya sonsuz qurtuluş və səadətə aparan qərarı müəyyən edir. Əgər tərəzi ağır gələrsə, cənnətə, yüngül gələrsə, cəhənnəmin dibinə atılacaqdır. Heç bir güc və köməkçi o anda insana kömək edə bilməz:

"O gün tərəzisi ağır gələn kimsə xoş güzəran içində olacaqdır! Tərəzisi yüngül gələn kimsənin məskəni isə Haviyə olacaqdır! Bilirsənmi Haviyə nədir?! O, çox qızmar bir atəşdir" ("Qariə" surəsi, 6-11).

Sonra dünya yaranandan bəri yaradılmış bütün insanlar tək-tək hesaba çəkiləcəklər. Artıq dünyadakı mövqe və məqamların heç bir mənası qalmamışdır. Bir dövlət naziri yaxud da adi bir insan Allah yanında eyni hesabla qarşılaşır, hər kəsdən onu Yaradan Allaha qulluq edib-etməməsi, Onun əmrlərini yerinə yetirib-yetirməməsi ən kiçik təfərrüatına qədər soruşulur. Kafirin bütün günahları, bütün pislikləri, ağlından, ürəyindən keçirdiyi bütün fikirlər və niyyətlər bir-bir ortaya qoyulur:

"Bütün sirlərin aşkar olacağı o qiyamət günü insanın nə bir qüvvəsi, nə də bir köməkçisi olar!" ("Tariq" surəsi, 9-10).

Dünyadakı həyatlarını Allahın göstərdiyi şəkildə deyil, öz arzu və istəklərinə uyğun, ya da yaşadıqları cəmiyyətin yanlış dəyər və inanclarına görə istiqamətləndirənlərin hesabı belə bildirilir:

"Diri-diri torpağa gömülən qızcığazdan soruşulacağı zaman - O hansı günaha görə öldürüldü - deyə;

Əməl dəftərləri açılacağı zaman;

Göy qoparılacığı zaman;

Cəhənnəm alovlandırılacağı zaman;

Və Cənnət yaxınlaşacağı zaman;

Hər kəs nə hazır etdiyini biləcəkdir!" ("Təkvir" surəsi, 8-14).

Bəndənin Rəbbinin hüzurunda etdiklərini inkar etməyə fürsəti olmayacaq. Etdiyi bütün xeyir və şər işləri ortaya çıxarılacaqdır. İnkar etsə belə, şahidlər onu təkzib edər. Dünya həyatında ona şahid olan insanlar da hesab zamanı şahidlik etmək üçün ortaya gətirilir. Ayədə belə deyilir:

"Yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq, kitab qoyulacaq, onlar arasında ədalətlə hökm olunacaq və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir!" ("Zumər" surəsi, 69).

Hesab zamanı inkarçıları gözləyən başqa sürpriz şahidlərin olmаsındаn ibаrətdir. Eşitmə, görmə orqanları və dəriləri Allahın izni ilə dilə gəlib danışar, öz əleyhlərinə şahidlik edərlər. Bütün ömürləri boyu istifadə etdikləri, özlərinə aid sandıqları üzvlərinin belə insana xəyanət etməsi, o gün yaşanacaq psixoloji sarsıntını daha da artırır. Bir ayədə də yaşanacaq bu həqiqət belə açıqlanır:

"Allahın düşmənləri cəhənnəmə toplanacaqları gün onlar saxlanacaqlar. Nəhayət, onlar cəhənnəmə gəldikdə qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir. Onlar öz dərilərinə: "Nə üçün əleyhimizə şəhadət verirsiniz?" deyəcəklər. Dəriləri də belə cavab verəcəkdir: "Hər şeyi dilə gətirən Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə yoxdan yaradan Odur. Siz Onun hüzuruna qaytarılacaqsınız!" Siz qulaqlarınızın, gözlərinizin və dərilərinizin əleyhinizə şəhadət verəcəklərindən qorxub çəkinmir, etdiyiniz əməllərin çoxunu isə Allahın bilməyəcəyini zənn edirdiniz. Sizin öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv etdi və ziyana uğrayanlardan oldunuz! İndi dözsələr də onların məskəni cəhənnəmdir. Onlar riza diləsələr də onların diləyi qəbul olunmaz" ("Fussilət" surəsi, 19-24).

Kafirlər onları Yaradan və yaşadan Allaha üsyan etməklə ən böyük günahı işləmişdilər. Buna görə də hesab günü özlərini müdafiə etmələrinə belə icazə verilməz. Dünyada ən adi günaha görə hökm deyənlərə belə danışmaq və özünü müdafiə haqqı verildiyi halda, onların səslərini çıxarmasına fürsət verilməz. Onların bаrələrində veriləcək hökmü аlçаldılmış və zavallı bir şəkildə gözləyəcəklər:

"O gün vay halına yalan sayanların! Bu elə bir gündür ki, danışa bilməzlər. Onlara üzr istəməyə izn də verilməz. O gün vay halına yalan sayanların! Bu sizi də, sizdən əvvəlkiləri də bir yerə topladığımız ayırd etmə günüdür! Bir hiyləniz varsa, Mənə qarşı qurun görək! O gün vay halına yalan sayanların!" ("Mursəlat" surəsi, 34-40).

Kafir o gün öz etdiklərinə şiddətlə nifrət edər və öz nəfsinə qarşı qəzəblənər. Fəqət, Allahın onlara qarşı olan qəzəbi daha çoxdur. Küfr edənlərə belə səslənir:

"...Allahın nifrəti sizin özünüzə olan nifrətinizdən daha böyükdür. Çünki siz imana dəvət olunduğunuz zaman öz küfrünüzdə davam edib dururdunuz!" ("Mumin" surəsi, 10).

Allahın qəzəbi ilə qarşılaşan inkarçı böyük bir ümidsizlik və üzüntü içindədir. Öldürücü bir utanc içindədir və heç dirilməməyi istəyər. Ölümün onu əbədi yox etməsini diləyər. Lakin artıq anlayır ki, ölüm bir son deyil, yalnız bir başlanğıcdır. Bundan sonra başqa bir ölüm də yoxdur. Allahın "Kafirlər yəqin ki, müsəlman olmalarını istərdilər!" ayəsi də inkarçıların timsalında özünü yüz fаiz doğrultmağa başlayar ("Hicr" surəsi, 2).

Bunun əvəzində möminlər üçün də asan bir hesab olacaqdır. Mömin hesabdan sonra böyük qurtuluş və səadətin sevincini yаşаyаcаq. Dünya həyatını onu Yaradan və doğru yola yönəldən Rəbbinin istədiyi şəkildə yaşamışdır. Günahları isə sonsuz rəhmət sahibi olan Allah tərəfindən bağışlanmışdır. Beləcə, Allahın hədsiz nemətləri ilə dolu olan cənnətə qovuşar, sonsuz atəş əzabından da uzaq qalar:

"Ey insan! Sən Rəbbinə doğru çalışıb çabalayırsan. Sən Ona qovuşacaqsan! Kimin əməl dəftəri sağ əlinə verilmişsə, onunla yüngül haqq-hesab çəkiləcək və o, ailəsinin, yaxınlarının yanına sevinclə qayıdacaqdır!" ("İnşiqaq" surəsi, 6-9).

İnkarçıların Çarəsizliyi

İnkarçılar o gün ondan istənilən hər şeyi etmək istəyər, amma nail ola bilməz, çünki gücü, qüvvəsi alınmışdır. Səcdəyə dəvət etdiyi zaman səcdə etmək istəyər, ancaq bunu da bacara bilməz. Eynilə insanın kabus gördüyü zaman bir şeyi etmək istəməsi, lakin edə bilməməsi, qışqırmaq istəməsi, lakin səsinin çıxmaması kimi... İnkarçı qorxu, dəhşət və çarəsizlikdən iflic olmuşdur:

"İşin çətinləşəcəyi və səcdəyə dəvət olunacaqları gün onlar olmayacaqlar. Gözləri zəlilcəsinə yerə dikiləcək, özlərini də zillət bürüyəcəkdir. Halbuki onlar sağlam olduqları ikən səcdəyə dəvət olunurdular" ("Qələm" surəsi, 42-43).

Kafirin səcdəyə dəvət edilməsinin məqsədi onun bunu dünyada ikən etməməsinə görə üzüntü və peşmançılığının artması, bir daha bunu etməyi аrzulаmаsı, lаkin sonsuza qədər nə qədər çox istəsə də bunu edib əvəzini verməyin qeyri-mümkün olduğunu görməsi, əbədi kədər və ümidsizlik hissini yаşаmаsıdır. Çünki səcdəyə dəvət edilərkən kafirin bunu edə bilməyəcəyi onsuz da bəlli idi. Hər şeyi gücü və nəzarəti altında saxlayan Allah istəmədikcə, səcdə etmək, ibadət etmək də mümkün deyildir. İman gətirənlərə iman verilməsi və Allaha səcdə etməklə, qulluq etməklə şərəflənmələri də eyni şəkildə Allahın lütfü və izni ilə baş verir.

Quranda məhşər günü möminlərin və kafirlərin necə bir çöhrəyə sahib olduqlarından da bəhs edilir. Möminlərin üzlərindəki sevinc büruzə vermiş, bu sevinc hissi par-par yanır. İnkarçılar isə etdikləri nankorluğun və ağılsızlığın fərqinə varır və özlərinə gələcək əzabı gözləyirlər. Möminlərin sevincli, parıltılı ifadələrinin əvəzində inkarçıların üzlərinə qaraltı və pislik çökmüşdür:

"Xeyr, xeyr! Siz heç keçib gedəni sevirsinizmi? Axirəti isə tərk edirsiniz. O gün neçə-neçə üzlər sevinib güləcək, öz Rəbbinə baxacaqdır! O gün neçə-neçə üzlər tutulub qaralacaq; bel sümüklərinin dəhşətli bir əzabla qırılacağını anlayacaqdır!" ("Qiyamə" surəsi, 20-25).

Cəhənnəmin Göstərilməsi

Ümumiyyətlə, axirətdə cəhənnəmə yalnız inkarçıların salınacağı sanılır. Lakin bu ancaq qismən doğrudur. "Məryəm" surəsindəki ayələr mömin yaxud da kafir olsun, fərq etməz - bütün insanların cəhənnəmin əhatəsində diz çökəcəyini xəbər verir:

"İnsan: "Mən öldükdən sonra çıxardılıb diriləcəyəmmi?" deyə soruşur. Məgər insan ilk öncə onu heçdən yaratdığımızı xatırlamırmı? Rəbbinə and olsun ki, Biz onları şeytanlarla birlikdə yığıb məhşərə gətirəcək, sonra onları diz üstə çökmüş halda cəhənnəmin ətrafına düzəcəyik. Sonra hər bir firqədən Rəhmana ən çox asi olanı dartıb çıxaracağıq. Sonra cəhənnəmə girib yanmağa ən çox layiq olanları sözsüz ki, Biz daha yaxşı bilirik. Sizdən elə bir kəs olmaz ki, cəhənnəmə varid olmasın. Bu, Rəbbinin buyurduğu vacib bir hökmdür. Sonra Biz Allahdan qorxub pis əməllərdən çəkinənlərə nicat verəcək, zalımları isə orada diz üstə çökmüş halda saxlayacağıq!" ("Məryəm" surəsi, 66-72).

Ayələrdən də başa düşüldüyü kimi, məhşər günü bütün insanlar "cəhənnəmin əhatəsində diz üstə çökmüş halda" olacaqlar. Bütün insanlar - onlar mömin və ya kafir olsun, fərq etməz, - cəhənnəmin qorxunc uğultusuna və oradakı ağlagəlməz mənzərələrə şahid olacaqlar. Ancaq sonra möminlər xilas olunur və kafirlər diz üstə çökmüş halda buraxılır. Daha sonra da cəhənnəmin dibinə atılırlar.

Möminlərin də orada olmasının hikmətlərindən biri onların Allahın əzəmətini daha yaxşı dərk etməsi və Ona şükür etməsidir. Cəhənnəm mühitini yaxından görən mömin Allahın ona verdiyi imanın nə qədər böyük bir nemət olduğunu yaxşı başa düşər. Çünki şahid olduğu cəhənnəm o qədər qorxuncdur ki, hətta o əzabdan qurtulmaq belə insan üçün böyük bir səadətdir.

Mömin cəhənnəmə şahid olmaqla müqayisə etmək imkanına sahib olur. Beləcə, insana verilən ən gözəl nemətlərdən ibarət olan və içində əbədi qalacağı cənnətin dəyərini daha yaxşı başa düşür. Belə bir böyük ağrı-acıdan qurtulmağın özü dünyada ən böyük nemətdir. Məsələn, dağ başında soyuqdan donma təhlükəsi olan biri üçün içində tonqal yanan köhnə bir mağara o an üçün ən dəbdəbəli otel otağından daha gözəldir. Günlərlə yemək yeməyən biri üçün quru bir çörək adi vaxtda qatılacağı ən dəbdəbəli ziyafətdən, yeyəcəyi ən ləziz yeməklərdən daha çox ləzzətli gəlir. Ağrı-acının sona çatması öz-özlüyündə böyük bir sevinc, rifаh, rahatlıq və şükür qaynağıdır.

Cəhənnəmi yaxından görüb ondan qurtulan mömin məhz, bu sevincə nail olur. Bir də bunun qarşılığında cənnətlə mükafatlandırılması, Quranda bəhs edilən "fəlah"ı (böyük qurtuluş və səadəti) gözəl bir şəkildə dadmasını təmin edir. Var olan ən böyük əzabı gördükdən sonra cənnətə girib təsəvvür etmədiyi nemətlərə qovuşan mömin üçün cənnətin dəyəri qat-qat artar. Qalan sonsuz həyatı boyu da cəhənnəm mühitini heç unutmaz, bunun sayəsində cənnətdən aldığı zövq eyni nisbətdə artar.

Məhşər günündə insanlar Əraf (sədd) üzərində olan, mömin və kafirləri üzlərindən tanıyan kimsələrin bu sözləri ilə qarşılaşırlar:

"Onların ikisinin arasında bir pərdə vardır. Əraf üzərində də insan vardır ki, onlar hamısını üzlərindən tanıyıb: "Sizə salam olsun!" deyə müraciət edərlər. Bunlar ümidvar olduqları halda hələ cənnətə daxil olmamış şəxslərdir. Onların nəzərləri cəhənnəm əhlinə çevrildiyi zaman: "Ey Rəbbimiz! Bizi zalımlаrlа bir etmə!" deyərlər. Əraf əhli üzlərindən tanıdıqları adama müraciət edib: "Sizə nə yığdığınız mal-dövlət, nə də təkəbbürünüz fayda verdi" deyəcək. "Allah onlаrı öz mərhəmətinə nail etməyəcək", -deyə and içdiyiniz kəslər bunlardırmı?" deyəcəklər. "Cənnətə daxil olun. Sizin heç bir qorxunuz yoxdur. Siz qəm-qüssə görməyəcəksiniz!"" ("Əraf" surəsi, 46-49).

Artıq yaradılmışların ən xeyirliləri olan möminlərlə ("Bəyyinə" surəsi, 7) yaradılmışların ən pisi olan inkarçıların bir-birindən sonsuza qədər ayrılma vaxtıdır. Ayırma günü Quranda belə bildirilir:

"Peyğəmbərlərə möhlət veriləcəyi zaman. "Bunlara hansı günə qədər möhlət verilmişdir?" "Haqqla batilin ayırd ediləcəyi günə qədər!" Nə bilirsən ki, nədir o ayırd etmə günü?! O gün vay halına yalan sayanların! Məgər Biz əvvəlkiləri məhv etmədikmi?! Sonra axırda gələnləri də onlara qatacağıq. Biz günahkarlarla belə rəftar edirik. O gün vay halına yalan sayanların!" ("Mursəlat" surəsi, 11-19).

Bu ayırma günü ölümlə başlayar, dirilişlə və hesabla davam edər və insanların əbədi yurdlarına yollanması ilə sona çatar. "Qaf" surəsində kafirlərin və möminlərin əbədi yurdlarına edəcəkləri yolçuluq belə izah olunur:

"Ölüm həqiqətən gəlir. Bu, sənin qorxub qaçacağın şeydir! Sur çalınacaqdır. Bu, vəd olunmuş gün - əzab günüdür! Hər bir kəs bir sürüyüb gətirənlə və bir də şahidlə gələcəkdir: "Sən bundan qafil idin. Artıq bu gün gözündən pərdəni götürdük. Sən bu gün sərrast görürsən!" Yoldaşı təhkim olunmuş mələk deyəcəkdir: "Bu yanımdakı hazırdır!" "Alın cəhənnəmə hər bir inadcıl kafiri, xeyirə mane olanı, həddi aşanı, şəkk edəni! O kimsəni ki, Allahla yanaşı özünə başqa bir tanrı qəbul etdi. Atın onu şiddətli əzabın içinə!" Yoldaşı deyəcəkdir: "Ey Rəbbimiz! Onu mən azdırmadım! Lakin o, özü haqq yoldan açıq-aydın azmışdı!" "Mənim hüzurumda mübahisə etməyin. Mən sizə bu əzabı bildirmişdim. Mənim hüzurumda söz güləşdirməyin. Mən bəndələrə zülm edən deyiləm!" O gün Biz cəhənnəmə: "Doldunmu?" deyəcəyik, o isə: "Yenə varmı?" deyə cavab verəcəkdir. Cənnət də müftəqilər üçün yaxın bir yerə gətiriləcəkdir. "Bu, vəd olunduğunuz cənnətdir. O, hər bir qayıdan, qoruyan, Rəbbindən Onu görmədən qorxan və haqqa dönən qəlblə gələn bəndə üçündür! Ora sağlıqla, əmin-amanlıqla daxil olun. Bu, əbədiyyət günüdür!"" ("Qaf" surəsi, 19-34).

 

9 / total 12
"Harun Yəhyanın Ölüm, Qiyamət, Cəhənnəm kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."