< <
11 / total: 12

Cəhənnəmdəki Əzab Mühiti

Cəhənnəmə Aparılma

Cəhənnəm... Allahın "Qahhar" (qəhredici), "Cabbar" (istədiyini zorla etdirən), "Müntəqim" (intiqam alan) kimi adlarının sonsuza qədər təcəlli edəcəyi bu yer insana hər tərəfdən acı vermək üçün xüsusi bir yaradılışla yaradılmışdır. Quran ayələrində cəhənnəm yaşayan bir canlı kimi təsvir edilir. Bu canlı inkarçılara qarşı qəzəb, nifrət, hirs və istəklə doludur. Yaradıldığı gündən bəri səbirsizliklə Yaradıcısını inkar edən kafirlərdən intiqam almağı gözləyir. Ayələrdən məlum olduğunа görə, cəhənnəm insana dəlicəsinə susamışdır. Kafirlərə olan nifrətinə görə çılğına dönmüşdür. Yalançıları gördüyü zaman qəzəbinin şiddətindən parçalanacaq kimi olur. Bu atəşin yaradılışının tək məqsədi vardır - qəhredici bir əzab vermək. O da vəzifəsini yerinə yetirəcək, acıların ən böyüyünü verəcəkdir.

İnkarçılar Allahın hüzurunda hesaba çəkildikdən sonra kitablarını sol tərəfdən alarlar. Bu an əbədi olaraq içində qalacaqları cəhənnəmə atılacaqları andır. Kafirlər üçün heç bir qaçış imkanı yoxdur. Hazır saxlanılan milyardlarla insanın yaratdığı məhşər izdihamı kafirlər üçün bir qurtuluş və ya gözdən qaçma imkanı yaratmaz. Heç kim bu izdihamın arasına qarışıb özünü unutdura bilməz, özünü gizlədə bilməz. Cəhənnəm əhlinin hər biri özü üçün təyin olunmuş bir şahid, bir də onu gətirən mələklə gələr:

"Sur çalınacaqdır. Bu, vəd olunmuş gün - əzab günüdür! Hər bir kəs bir sürüyüb gətirənlə və bir də şahidlə gələcəkdir. "Sən bundan qafil idin. Artıq bu gün gözündən pərdəni götürdük. Sən bu gün sərrast görürsən!" Yaddaşı təhkim olunmuş mələk deyəcəkdir: "Bu yanımdakı hazırdır!" "Atın cəhənnəmə bu inadcıl kafiri, xeyirə mane olanı, həddi aşanı, şəkk edəni! O kimsəni ki, Allahla yanaşı özünə başqa bir tanrı qəbul etdi. Atın onu şiddətli əzabın içinə!"" ("Qaf" surəsi, 20-26).

Kafirlər bu qorxunc yerə doğru üst-üstə sürüklənərək aparılacaqlar. Quranın ifadəsi ilə desək, dəstə-dəstə cəhənnəmə doğru sövq ediləcəklər. Ancaq orа yахınlаşdıqcа cəhənnəmin qorxusu ürəklərini üzər. Çünki cəhənnəmin dəhşətli gurultusu və uğultusu uzaqdan eşidilir:

"Onlar qaynayan cəhənnəmə atıldıqları zaman onun dəhşətli uğultusunu eşidəcəklər! O, qeyzindən az qala parça-parça olsun..." ("Mülk" surəsi, 7-8).

Başqa bir ayədə istifadə edilən ifadəyə görə isə atəş inkarçıları "uzaq bir yerdən görər" və "qəzəbli hirsə" qapılar.

Ayələrə görə, inkarçılar dirilişlə birlikdə başlarına gələcəklərini hiss etməyə başlayacaqlar. Boyunları aşağı dikilmiş və utandıqlarından bükülmüşlər. Başları aşağı əyilmiş, dostsuz, köməksiz qalmış, təkəbbürləri qırılmış, çökmüş haldadırlar. Utandıqlarına görə başlarını qaldırmadan gözlərinin ucu ilə baxarlar. Bir ayədə belə deyilir:

"Sən onların zillətdən boyunlarını büküb, altdan-altdan, gizlin cəhənnəm oduna baxdıqları halda onun qabağına gətirildiklərini görəcəksən. İman gətirənlər deyəcəklər: "Həqiqətən əsl ziyan çəkənlər qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır!" Bilin ki, zalımlаr daimi əzab içində olacaqlar" ("Şura" surəsi, 45).

Cəhənnəmə Giriş, Qarşılanma Və Cəhənnəmin Qatları

Sonda cəhənnəmin qapısına çatırlar. Quranda olacaq hadisələr belə xəbər verilir:

"Kafirlər dəstə-dəstə cəhənnəmə sürüklənəcəklər. Nəhayət, ora çatınca onun qapıları açılacaq və cəhənnəm gözətçiləri onlara deyəcəklər: "Məgər siz öz içərinizdən Rəbbinizin ayələrini oxuyan, sizi bu gününüzə qovuşacağınızla qorxudan peyğəmbərlər gəlməmişdimi?" Onlar isə: "Bəli, gəlmişdi, lakin əzab sözü biz kafirlər barəsində vacib oldu!" deyə cavab verəcəklər. Belə deyiləcək: "Girin cəhənnəmin qapılarına, orada əbədi qalmaq üçün!" Təkəbbür göstərənlərin məskəni necə də pisdir!" ("Zumər" surəsi, 71-72).

Cəhənnəmin qapıları isə hər bir kafir qrupu üçün xüsusi olaraq vəd edilmişdir. İnsanlar Allaha qarşı üsyanlarının şiddətinə görə təsnif olunub siniflərə ayrılmışlar. Cəhənnəmdə də Quranda bildirilən yerlərə və qazandıqları günahlara görə fərqli əzab təbəqələrinə yerləşdiriləcəklər. Bir ayədə belə deyilir:

"Allah buyuracaq: "Sizdən əvvəl gəlib getmiş cin və insan tayfaları ilə birlikdə cəhənnəmə girin!" Hər tayfa girdikcə dindaşına və ya tayfadaşına lənət oxuyacaq. Nəhayət, hamısı birlikdə cəhənnəmdə toplandığı zaman sonra gələnlər əvvəl gələnlər barəsində deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Bizi azdıran bunlardır. Bunlara ikiqat cəhənnəm əzabı ver!" Allah buyuracaq: "Hər birinizi ikiqat əzab gözləyir, lakin siz bilmirsiniz!"" ("Əraf" surəsi, 38).

Digər bir ayədə cəhənnəm içindəki fərqli "təbəqə"lərdən belə bəhs edilir:

"Şübhəsiz ki, cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş yerdir! Cəhənnəmin yeddi qapısı var. Hər qapıdan müəyyən bir dəstə girər" ("Hicr" surəsi, 43-44).

Ən alt təbəqədə yer alanlar, başqa sözlə desək, ən böyük əzabla qarşılaşanlar isə iman gətirmədikləri halda mömin təqlidi etməyə çalışan ikiüzlü "münafiqlər"dir. Quranda belə deyilir:

"Əlbəttə, münafiqlərin yeri cəhənnəmin ən aşağı təbəqəsindədir. Sən heç vaxt onlara yardım edən tapa bilməzsən!" ("Nisa" surəsi, 145).

Cəhənnəm nifrətlə doludur, kafirlərdən doymaz, bəşərə əzab verməyə susamışdır. İçinə atılan çox sayda inkarçıya baxmayaraq daha artığını istəyər.

"O gün Biz cəhənnəmə: "Doldunmu?" deyəcəyik, o isə: "Yenə varmı?" deyə cavab verəcəkdir" ("Qaf" surəsi, 30).

Bir dəfə yaxaladığını sonsuza qədər tutub saxlayar. Allah öz Kitabında cəhənnəmi belə tərif edir:

"Biz onu Səqərə atacağıq. Sən nə bilirsən ki, nədir Səqər! O, doymaz və buraxmaz! O, insanı yandırıb-yaxar!" ("Müddəsir" surəsi, 25-29).

Əlbəttə, cəhənnəmə giriş elə yellənə-yellənə bir giriş də deyildir. Yuxarıdakı ayəyə görə, kafirlər cəhənnəmə "atılırlar". Digər bir ayə isə kafirlərin cəhənnəmə аdətən çöp kimi "atıldığı"nı bildirir ("Şuəra" surəsi, 94).

Kilidlənən Qapıların Arxasındakı Sonsuz Həyat

Kafirlər cəhənnəmə girdikləri zaman cəhənnəmin qapıları üzlərinə bağlanır və ən dəhşətli mənzərələrlə qarşılaşırlar. Bir az sonra atəşə atılacaqlarını və bunun da sonsuza qədər davam edəcəyini başa düşmüşlər. Qapıların bağlanması artıq bir çıxışın və ya qaçışın olmadığını göstərir. Allah inkarçıların halını belə xəbər verir:

"Ayələrimizi inkar edənlər isə əməl dəftərləri sol əllərinə verilənlərdir! Onları hər tərəfi qapalı cəhənnəm gözləyir!" ("Bələd" surəsi, 19-20).

Üzləşdikləri əzab Quran ifadəsi ilə desək, "böyük bir əzab" ("Ali-İmran" surəsi, 176), "şiddətli əzab" ("Ali-İmran" surəsi, 4)"acıqlı bir əzabdır" ("Ali-İmran" surəsi, 21). İnsanın dünya həyatında sahib olduğu ölçü və parametrlər cəhənnəm əzabını tam olaraq dərk etməyə kifayət etmir. Bir neçə saniyə belə atəşə və ya qaynar suya dözməyən insan sonsuza qədər davam edəcək bir atəş əzabını ağlında lazım olduğu kimi canlandıra bilməz. Hətta dünyadakı atəşin verdiyi hər hansı bir ağrı cəhənnəm əzabının şiddəti ilə müqayisə edilə bilməz. Allahın əzabının heç bir bənzəri yoxdur:

"O gün Allahın etdiyi əzabı heç kəs edə bilməz! Heç kəs Allah kimi zəncirləyə bilməz!" ("Fəcr" surəsi, 25-26).

Quranda bildirildiyinə görə, cəhənnəmdəki həyat hər anı hərtərəfli işgəncələrlə dolu olan bir həyatdır. Cəhənnəmdəki bu həyat isə rəzilliyin, səfilliyin, fiziki və psixoloji əziyyətlərin, işgəncələrin çox müxtəlif şəkildə tətbiq edilməsindən ibаrətdir. Cəhənnəm əzabını dünyadakı hər hansı bir şeylə müqayisə etmək əlbəttə ki, mümkün deyildir.

Cəhənnəm əhli beş hissiyyat orqanı ilə də əzab çəkəcək. Gözü dəhşətverici və iyrənc mənzərələr görər; qulağı qorxunc və ağrıverən səslər, uğultular, gurultular, iniltilər, bağırtılar eşidər; burnu ən pis və iyrənc qoxularla dolar; dili ən iyrənc dadları dadar, ən dözülməz acıları hiss edər; dərisi və bütün bədəni hətta bir hüceyrəsi də sağ qalmadan yanar, şiddətli ağrı-acılar içində qıvrılar. Heç cür ölüb yox olmaz. Qurandakı ifadə ilə desək, "cəhənnəm oduna necə də səbirlidirlər!" ("Bəqərə" surəsi, 175). Dərilər təzələnir, əzabda heç bir kəsilmə və yüngülləşmə olmadan eyni işgəncə sonsuza qədər davam edər. Yenə Qurandakı ifadə ilə desək, artıq kafirlər "istər dözsünlər, istər yox" ("Tur" surəsi, 16).

Ən az fiziki ağrılar qədər şiddətli mənəvi əzablar da vardır. Rəzil və peşman olar, çarəsizliyini və ümidsizliyini düşündükcə ürəyi yanar, qan ağlayarlar. Sonsuzluq ağıllarına gəldikcə məhv olarlar. Əzabın bir milyon il sonra və ya bir milyard il sonra, ya da trilyonlarla il sonra sonа çаtаcаğı hаqqındа düşüncə onun üçün böyük bir ümid və sevinc qaynağı ola bilərdi. Amma əzabın bir daha heç sonunun gəlməyəcəyini, cəhənnəmdən heç bir zaman çıxışın olmayacağını bilməsi və bununlа bаğlı yаrаnаn ümidsizlik hissi dünyadakı hər hansı bir ümidsizlik hissilə müqayisə edilməyən bir hissdir.

Qurandakı təsvirlərdən başa düşüldüyünə görə, cəhənnəm pis qoxusu, dar, gurultulu, qaranlıq, dumanlı, havasız və kimsəsiz bir məkan olub orаdа hüceyrələri qovuran istilik hökm sürür. Ən iyrənc yemək və sular, oddan geyimlər, kül rəngli mühit ilə yаnаşı, sonsuza qədər artan əzab vаrdır. Bu mühiti yalnız bəzi cəhətlərinə görə nüvə müharibəsindən sonrakı dünyanı təsvir edən filmlərdəki qaranlıq, pis, iyrənc mənzərələrə bənzədə bilərik. Əlbəttə, belə bir məkanda ona uyğun olan bir həyatdan bəhs edilir. Cəhənnəm əhli eşidir, danışır, qaçmağa çalışır, oda yaxılır, əzabının yüngülləşdirilməsini istəyir, susаyаr, acır, peşmançılıq hiss edir. Şüuru çox açıqdır.

Bu mühitdə cəhənnəmliklər pis və iyrənc məkanlarda heyvanlar kimi yaşayarlar. Yemək kimi ancaq zəqqum ağacını və ya darı tikanını tapa bilərlər. İçki kimi isə irin, qan və qaynar sudan başqa bir şeyləri yoxdur. Bu yerdə alov onları hər tərəflərindən əhatə etmişdir.

Yanan dərilərinin yerinə yeniləri yaradılır. Beləcə, odun verdiyi ağrı arasıkəsilmədən, heç yüngülləşmədən davam edər. Dəriləri yanıb tökülmüş, əlləri yanmış, bütün vücudları yanıq, qan, irin içində olduğu halda, zəncirlərə vurulur və qırmanclanırlar. Boyunları zəncirlənir, əlləri boyunlarına bağlı olaraq dar yerlərə atılırlar. Zəbanilər tərəfindən oddan olan yataqlara yatırılırlar, üzərlərinə örtdükləri örtük belə oddandır. Bu əzablardan qurtula bilmək üçün arasıkəsilmədən fəryad edərlər, yalvararlar, amma onlаrа cavab belə verilməz. Ən azı bir günlük də olsa, əzablarının yüngülləşdirilməsini istəyərlər, amma yenə rəzil durumla və əzabla qarşılaşarlar.

Cəhənnəmlə bаğlı təsvir edilənlərin hаmısı bir həqiqətdir. Bu gün dünyada yaşadığımız həyat qədər, hətta daha çox həqiqətdir.

Allaha onun tam olaraq istədiyi kimi deyil, bir az ibadət edənlər ("Həcc" surəsi, 11); "necə olsa Allah bağışlayar" deyərək günah işləyib əzabda müəyyən bir müddət qalacaqlarını umanlar ("Ali-İmran" surəsi, 24); Allahdan başqa tanrılar əldə edərək pul, mənfəət, karyera kimi anlayışları həyatlarının məqsədi halına gətirənlər; Allahın dinini öz istəklərinə görə dəyişdirənlər; Quranı şəxsi mənfəətlərinə görə izah edənlər; imandan sonra inkar edənlər, bir sözlə, bütün kafirlər, müşriklər və münafiqlər hamısı cəhənnəmə atılacaqlar. Bu, Allahın dəqiq bir sözüdür və baş verəcəkdir:

"Əgər Biz istəsəydik, hər kəsi doğru yola salardıq. Lakin Mən: "Cəhənnəmi mütləq bütün cinlər və insanlarla dolduracağam!" sözünü gerçək olaraq demişəm"" ("Səcdə" surəsi, 13).

Bu insanlar da cəhənnəm üçün xüsusi olaraq yaradılmışdır:

"Biz cinlərdən və insanlardan bir çoxunu cəhənnəm üçün yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla anlamazlar. Onların gözləri vardır, lakin onunla görməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də daha çox zəlildirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır!" ("Əraf" surəsi, 179).

Atəşin Əzabı

Cəhənnəmdəki bu həyatın içində ən böyük və əsas əzab şübhəsiz ki, atəş, alov, oddur. Odun cəhənnəmin xarakterik xüsusiyyəti olması onun insanın varlığını yox edən bir ünsür olmasından qaynaqlanır. Od insan vücudunun ən dərin nöqtələrinə, Quran ifadəsi ilə desək, "hüceyrələrinə" qədər işləyən bir əzabdır.

Cəhənnəm əhli cəhənnəmdə "alovlu atəş" ("Məaric" surəsi, 15), qəzəbli, "alovlanan bir atəş" ("Furqan" surəsi, 11) bu atəşin içinə atılar və çığırtılı fəryadla yanarlar. Bir ayədə belə deyilir:

"Tərəzisi yüngül gələn kimsənin məskəni isə Haviyə olacaqdır. Bilirsinizmi, Haviyə nədir?! O, çox qızmar bir atəşdir!" ("Qariə" surəsi, 8-11).

Ayədən də göründüyü kimi, atəş cəhənnəmin hər yerini bürümüşdür. Bu çuxurda atəşdən qorunulаcаq, atəşin çatmadığı bir yer yoxdur. Kafir digər fiziki və ruhi işgəncələrə tabe olarkən də, həyatının hər anında atəşlə qarşılaşır. Atəş son dərəcə böyükdür. Qurandа bu atəşin böyüklüyü və şiddəti ifadə edilərkən, atəşin qığılcımları haqqında "saray" və "dəvə sürüləri" kimi bənzətmələr işlədilir.

"O gün vay halına yalan sayanların! "Girin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm əzabının içinə! Girin üç qola ayrılmış kölgəsinə!" O, nə kölgəlik olar, nə də alovdan qoruyar. O, bir saray boyda qığılcımlar saçar. O qığılcımlar sanki dəvə sürüləridir" ("Mursəlat" surəsi, 28-33).

Kafirlər atəşdən qaçmaq, ondan qurtulmaq üçün bütün güclərini sərf edərlər. Amma qaçmalarına izn verilməz. O, elə bir atəşdir ki, "çağırır üz döndərəni" ("Məaric" surəsi, 17). Başqa bir ayədə isə belə deyilir:

"Fasiqlərə gəldikdə isə onların məskəni cəhənnəm odudur. Onlar hər dəfə oddan çıxmaq istədikdə yenə ora qaytarılacaq və onlara: "Dadın yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm odunun əzabını!" deyiləcəkdir" ("Səcdə" surəsi, 20).

Belə bir odda yananların təsəvvür edə bilməyəcəyiniz çığırtı və iniltiləri belə cəhənnəm əhli üçün xüsusi bir əzab qaynağıdır. Orada "sümükləri sındıran inilti, ah-nalə gözləyir" ("Ənbiya surəsi, 100). Başqa bir ayəyə görə isə "bədbəxt olanlar od içərisində qalacaqlar. Onları orada ah-fəryad gözləyir" ("Hud", 106).

Atəş dözülməz bir ağrıdır. İnsan bir kibrit çöpünün alovuna belə barmağını bir saniyə tuta bilməz. Qorxunc bir ağrı hiss edər. Ancaq bu dünyada bunа bənzər şəkillərdə hiss etdiyimiz atəş əzabı cəhənnəmdəkinin yanında çox zəifdir. Çünki insan dünyada uzun müddət yana bilməz. Əgər yanan bir atəşin içinə düşmüşsə, 5-10 saniyə içində can verər, atəşin böyük ağrısını çox qısa bir anda yaşayar.

Ancaq cəhənnəmdəki vəziyyət çox qorxuncdur, çünki oradakı atəş insanı öldürməz, yalnız ağrı çəkdirər. Cəhənnəm əhli əbədi bir şəkildə davam edən bir atəşin içində sonsuza qədər yanacaqdır. Onlar bu prosesin sonsuza qədər davam edəcəyini bilib dözülməz bir çarəsizlik, ümidsizlik və bədbəxtlik içindədirlər.

Əzabın başqa tərəfi də kafirlərin xüsusi olaraq üzlərinin yanmasıdır. İnsanı lovğalandıran, onu təkəbbürləndirən, bu təkəbbürlə özünü qüsursuz görməsini təmin edən vücudunun ən mühüm yeri üzüdür. Çünki üz insana ayrı bir fərd olma xüsusiyyəti qazandırır. "Mən" deyə tanınan varlığın ən bəlli göstəricisi üzdür. Üz gözəllik və çirkinlik anlayışlarının ən sıx olaraq toplandığı yerdir. İnsanlar qəzetlərdə, ya da televizorda üzü çox yanmış birini gördükdə mərhəmətlə birlikdə ürpənərlər, iyrənər və pis duyğular yaşarlar. Sonra Allahdan diləyərlər ki, onları belə bir fəlakətdən qorusun. Heç kimsə belə bir fəlakətin onun öz başına da gəlməsini istəməz. Zatən qısa bir müddətdə bu mənzərə unudulur.

Ancaq küfrün qəflətdə olduğu bir şey vardır ki, o da oxşar bir aqibətə ağıllarına gəlməyəcək qədər sürətlə addım-addım yaxınlaşmaqda olmalarıdır. Cəhənnəmdəki atəş insan vücudunun hər nöqtəsinə böyük ağrılar verir. Amma insanın üzünün yanması an ağrılısıdır. Gözlər, qulaqlar, burun, dil və dərinin, yəni beş hissiyyat orqanının hamısının eyni anda olduğu tək və ən mühüm nahiyə üzdür. İnsan üzə dəyən zərbələrə qarşı çox həssasdır, ən kiçik bir hərəkətə şiddətli və çevik bir reflekslə cavab verir. Cəhənnəmdə isə üz odda qızardılır, qaynar sularla pörtülür. Ağrının ən sıx hiss edildiyi yerə ən ağır işgəncələr verilir. Bu əzab ayələrdə belə təsvir edilir:

"Üzləri odda çevrildiyi gur anlar: "Kaş Allaha müti olaydıq, Peyğəmbərə itaət edəydik!" deyəcəklər" ("Əhzab" surəsi, 66).

"Köynəkləri qatrandan olacaq, üz-gözlərini də atəş bürüyəcəkdir!" ("İbrahim" surəsi, 50).

"Cəhənnəm odu onların üzünü yandırar. Onlar orada dişləri ağarmış vəziyyətdə durarlar" ("Muminun" surəsi, 104).

Cəhənnəmin Odunları, Qaynar Su Və Dağlanan Vücudlar

Kafirlərin cəhənnəm odu içində yanаcаğı bildirilərkən Quranda diqqəti cəlb edən daha bir ifadə işlədilir. Bu ifadəyə görə, kafirlər yana-yana "cəhənnəmin odunu" halına gələcəklər. Cəhənnəmdə atəşin qovurduğu hər hansı bir əşya kimi yanmazlar. Kafirlərin özləri atəşin özünü, yanacağını təşkil edəcəklər:

"Haqq yoldan çıxanlar isə cəhənnəm üçün odun olacaqlar" ("Cinn" surəsi, 15).

Odunun özü atəşi yandıran hər hansı bir cisimdən daha uzun müddət, daha şiddətlə, için-için yanar. Kafirlər də yalan saydıqları bu atəşin odunu olarlar. Ayələr bu həqiqəti belə xəbər verir:

"Ey iman gətirənlər! Özünüzü və əhli-əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlardır..." ("Təhrim" surəsi, 6).

"Haqqı inkar edənlərin nə malları, nə də övladları onları Allah yanında heç bir şeydən qurtara bilməz. Əlbəttə, onlar cəhənnəm odunun yanacağıdırlar!" ("Ali-İmran" surəsi, 10).

"Siz və Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz bütlər isə cəhənnəmdə yanacaqsınız. Siz cəhənnəmə varid olacaqsınız!" ("Ənbiya" surəsi, 98).

Odun yerinə keçən insanlarla yanaşı bir də od yandırmaq üçün istifadə olunan həqiqi odunlar vardır. Ancaq burada da fərqli bir əzab yaşanar. Dünyada ikən dost, məsələn, ər-arvad olan inkarçılar bir-birinin atəşinə odun daşıyarlar. Quranda Əbu Ləhəbdən və onun arvadından belə bəhs edilir:

"Əbu Ləhəbin əlləri qurusun, qurudu da! Ona nə mal-dövlət fayda verəcək, nə də qazandığı. O, alovlu atəşə girəcəkdir. Onun odun daşıyan övrəti də həmçinin! Onun boğazında xurma lifindən hörülmüş ip olacaqdır!" ("Təbbət" surəsi, 1-5).

Bu, dünyada yаşаnаn bütün münasibətlərin burаdа qopması deməkdir. Dünyada ikən bir-birini çox sevdiklərini söyləyən və birlikdə Allaha qarşı üsyan edən kafirlər cəhənnəmdə bir-birinin atəşini böyüdərlər. Burada tam bir xəyanətdən bəhs edilir. Allahdan başqa dost bildikləri bütün dostlar, ən yaxınları, həyat yoldaşları da daxil olmaqla, bir-birinə düşmən olmuşlar.

Canlı və cansız odunlarla bu şəkildə yanan atəş həm də kafirləri bişirən suları qaynadar.

İnsanın ən böyük orqanı vücudunu tamam örtən, onun hiss etməsini, zövq almasını təmin edən dərisidir. Dərinin qalınlığı bir neçə millimetr аncаq olаr. İnsanın ən çox dəyər verdiyi üzü, əlləri, qolları, ayaqları və küfrün günah işləməsinə səbəb olan digər bütün orqanları dəri tərəfindən örtülmüşdür. İnsan dərisi böyük zövq qaynağı ola bildiyi kimi eyni zamanda həssaslığı üzündən ən böyük ağrı mənbəyi də ola bilər. Dərinin ən zəif olduğu nöqtə isə atəşə və qaynar sulara qarşı olan zəifliyidir. Atəş dərini qovurub-yandırar, qaynar su isə bişirər. Qaynar su insanın dərisini hətta bir nöqtədə də boş buraxmadan bütöv bürüyər. İncə dərini qabardаr, dəri iltihabla şişər, su toplanar və partlayar, beləcə dözülməz bir əzaba səbəb olar. Dünyadakı fiziki gözəlliyi, gücü, qüvvəti, mövqeyi, şöhrəti, heç bir şeyi insanı qaynar bir suya qarşı dözümlü etməz. Quran ifadəsi ilə desək, "Onları küfr etdiklərinə görə qaynar su və şiddətli bir əzab gözləyir!" ("Ənam" surəsi, 70). Başqa bir ayədə isə belə deyilir:

"Əgər ölən kimsə yalan yayanlardan və haqq yoldan azanlardandırsa, ona qaynar su ziyafəti veriləcək. Və özü də cəhənnəmə atılacaqdır. Şübhəsiz ki, bu, təkzibolunmaz həqiqətdir!" ("Vaqiə" surəsi, 92-95).

Başqa bir yerdə isə kafirlərə veriləcək qaynar su əzabı belə bildirilir:

"Onu tutub cəhənnəmin tən ortasına sürüyün! Sonra başına əzab olaraq qaynar su tökün! Bunu dad bir, görək! Sən ki, çox qüvvətli, möhtərəm bir şəxs idin! Bu, şəkk etdiyiniz əzabdır!" ("Duxan" surəsi, 47-50).

Bunlarlа yаnаşı, atəş əzabının bəzi fərqli növləri vardır. Bunlardan biri də cəhənnəm əhlinin vücudlarının odda qızdırılan metallarla dağlanmasıdır. Ancaq özlərini dağlamaq üçün istifadə ediləcək bu metallar dünyada ikən Allaha şərik qoşduqları mal-mülkləridir:

"Qızıl-gümüş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla müjdələ! O gün yığdıqları qızıl-gümüş cəhənnəm atəşində qızdırılıb alınlarına, böyürlərinə və kürəklərinə dağ basılacaq. De ki: "Bu, sizin özünüz üçün yığıb saxladığınız mallardır. Yığdığınızı dadın!"" ("Tövbə" surəsi, 34-35).

Cəhənnəmdəki Başqa Əzablar

Cəhənnəm əksər insanlаrın zənn etdiyi kimi yalnız bir cür "nəhəng soba" deyil. Cəhənnəmə gedən insanlar odda yanacaqlar. Bu, doğrudur. Amma cəhənnəmdə olan tək şey yalnız atəş deyil. Orada insana qаrşı həm fiziki, həm də psixoloji əzablаr müxtəlif üsullarlа tətbiq edilir.

Dünyada işgəncə üçün çox fərdi üsul və vasitələrin olduğunu bilirik. Bu işgəncələr zamanı insаn ya şikəst qalar, ya da ağrıdan ölər. Sağ qalanlar isə əsasən əqli cəhətdən sağlamlığını qismən, hətta bəzən tamamilə itirirlər. Lakin bu dünyadakı işgəncə üsulları cəhənnəmdəkilərə nisbətən müqayisə edilməz dərəcədə yüngüldür. Cəhənnəmdə çox fərqli işgəncə üsullarından istifadə ediləcək. Dünyada bədəninə elektrik verilərək işgəncəyə məruz qoyulan bir insanı da, elektriki də, insanın elektriklə bağlı olan ağrı hisslərini də Allah yaratmışdır. Hələ insana ağrı verəcək bir çox bilinməyən qaynaq və insanın bilinməyən bir çox zəif tərəfləri var. Allah yaratdığı bəndələrinin zəifliklərini ən yaxşı biləndir. Bu zəif yönlərinə görə ən çox ağrını da yenə Allah verəcəkdir. Bu, "Muazzib" (əzab verən) və "Qahhar" (qəhredici) olan Allahın qanunudur.

Quran ifadəsi ilə desək, cəhənnəmdə əzab hər tərəfdən gəlir. Özlərini əzabdan qorumağa fürsətləri yoxdur, əzab hər tərəfdən onları əhatə edir. Üstlərindən, altlarından gələn əzabı qovmağa güc çatdıra bilməzlər. Bir ayədə belə deyilir:

"Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirdlər. Həqiqətən kafirləri bürüyəcəkdir! O gün əzab onları başlarının üstündən, ayaqlarının altından saracaqdır. Allah onlara: "Etdiyiniz əməllərin cəzasını dadın!" deyə buyuracaqdır" ("Ənkəbut" surəsi, 54-55).

Bundan əlavə, cəhənnəmdə olan və bizim bu anda bilmədiyimiz başqa əzab qaynaqları da Quranda bu şəkildə xəbər verilir:

"Cəhənnəm gözləyir. İçində yаnаcаqlаrı cəhənnəm. Orа nə pis yаtаqdır! Bu, qaynar su və irindir. Qoy onu dadsınlar! Buna bənzər daha başqa əzablar dа vardır" ("Sad" surəsi, 56-58).

Bu və digər ayələrdən cəhənnəmdəki əzabın çox fərqli növləri ola biləcəyini başa düşürük. Bunların atəş, rəzillik kimi ən bəlli olanları ayələrdə bildirilmişdir, amma güman ki, cəhənnəmdə hələ başqa çoxlu sаydа əzab və işgəncə növləri də var. Məsələn, od və qaynar suyun yanında vəhşi heyvanların hücumu, əqrəblər, böcəklər və ilanlarla dolu olan bir çuxura atılmaq, ac siçovulların hücumuna məruz qalmaq, diri ikən qurdlanmış yaralara sahib olmaq və bunlardan da artıq təsəvvür edilməz dərəcədə bütün əzab qaynaqları, həm də hamısı eyni anda ola bilər.

İsti, Qaranlıq, Tüstü Və Darlıq

Dünyada insana ən çox sıxıntı verən mühitlər dar, pis, qaranlıq və isti mühitlərdir. Çox isti, nəmli mühit insanı boğar, yüksək nəm ən əsas ehtiyac olan tənəffüsü çətinləşdirər. Nəfəs almamaq insanı şiddətli şəkildə təngnəfəs edir, ürəyini sıxır. Çox isti və nəmli havalarda kölgə belə insanı rahatlaşdırmır. Görünməyən, amma qalın bir təbəqə insanın hər tərəfini əhatə edir, nəfəs borusundan girib sinəsini sıxır. Məsələn, insan dəbdəbəli saunalardakı yüksək istiliyə və rütubətə çox qısa bir müddət dözə bilər. On dəqiqə sıx buxar altında qalmağa dözməyən bir аdаm saunada qalsa, qısa bir müddət ərzində halı ağırlaşаr. Bir az da qalsa, rütubətdən və istilikdən qıvrılaraq ölər.

Cəhənnəmdə də bu cür boğucu atmosfer hakimdir. Dünyada istiliyə qarşı bir çox tədbirlər görən insan cəhənnəmdə çarəsizdir. Mühit ən isti çöldən daha isti, ən qaranlıq, havasız hüceyrələrindən daha sıxıntıverici və pisdir. İsti insanın ən kiçik parçası olan hüceyrələrinə qədər işləyir. Kafirlər üçün qovurucu istiliyə qarşı bir qoruyucu, genişləmə və ya sərinləmə imkanı yoxdur. Quranda cəhənnəm əhlinin bu halından belə bəhs edilir:

"Sol tərəf sahibləri! Kimdir onlar?! Onlar səmum yeli və qaynar su içində, qapqara duman kölgəsində olacaqlar! O kölgə nə sərin, nə də xoşagələndir" ("Vaqiə" surəsi, 41-44).

"O gün vay halına yalan sayanların! "Girin yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm əzabının içinə! Girin üç qola ayrılmış kölgəsinə!" O, nə kölgəlik olar, nə də alovdan qoruyar" ("Mursəlat" surəsi, 28-31).

Bu cür boğucu atmosfer içində bir də dar bir yerə soxulmaq əzabı var. Bir ayədə kafirlərə tətbiq olunacaq bаşqа bir cəza belə bildirilir:

"Onlar əlləri boyunlarına bağlı vəziyyətdə o atəşdən dar bir yerə atıldıqları zaman ölüm diləyərlər. Bu gün özünüzə bir ölüm diləməyin, çox ölüm diləyin!" ("Furqan" surəsi, 13-14).

Bu dünyada dar bir yerdə qapalı vəziyyətdə qalmaq həqiqətən də insanı dəli edəcək qədər təngnəfəs edən bir əzabdır. Dar bir kamerada həbs günahkarlara verilən ağır cəzalardan biridir. Yol qəzalarında parçalanmış bir maşının içində saatlarla sıxılıb sağ qalan zədələnənlərin vəziyyəti, bir zəlzələ və ya sürüşmə nəticəsində torpaq altında qalan insanların çarəsizliyi ən böyük fəlakətlərdən biri hesab olunur. Lakin bu kimi nümunələr cəhənnəmdəki mühitlə müqayisədə olduqca yüngüldür. Ən mühüm olanı budur ki, çöküntülər altında qalan və ya oxşar bir yerdə sıxılan insan ya bir müddət sonra şüurunu itirib ölür, ya da bir müddət sonra xilas olunur. Nəticədə çəkilən ağrının bir sonu, bitmə zamanı vardır.

Lakin cəhənnəmdə nə bir son var, nə də bir ümid. Pis, yandırıcı, havasız, qaranlıq, dumanlı bir atmosferdə, özü də əlləri boynuna bağlanan və dar, ensiz bir yerə soxulmuş inkarçı suda boğulan bir insan kimi dözülməz bir əziyyət çəkər. Çapalayır, çırpınır, qurtulmağa çalışır, amma tərpənə bilmir. Sonda ayədə bildirildiyi kimi, ölüb yox olmağı istəyir. Ancaq bu da mümkün deyil. Soxulduğu o dar yerdə dünya ölçüsü ilə aylar, illər, bəlkə də əsrlər boyu qalacaq, gedərək artan bir sıxıntı içində bir dəfə yox olmağı istəyəcəkdir. Oradan çıxarılarkən isə qurtuluşa deyil, cəhənnəmin başqa bir əzabına aparılacaqdır.

Yeməklər, Içkilər Və Geyimlər

Dünya Allah tərəfindən insan üçün saysız-hesаbsız, ləzzətli və qidalandırıcı ərzaqlarla doldurulmuşdur. Fərqli ləzzətdəki ətlər, cürbəcür rəng, dad və qoxudakı meyvə və tərəvəzlər, baldan südə qədər heyvan mənşəli ərzaq məhsulları, hətta ədviyyatlar Allah tərəfindən insan üçün xüsusi olaraq yaradılmış və dünya var olduğu gündən etibarən insanlara böyük səxavətlə verilmişdir. Bu arada insan vücudu da bu ləzzətləri qəbul edə biləcək quruluşda Allah tərəfindən xüsusi olaraq yaradılmışdır. İnsan gözəl nemətlərə qarşı Allahın verdiyi bir ilhamla iştah və arzu hiss edər. Eyni şəkildə də pis və iyrənc maddələrə (çürümüş, qoxumuş maddələr, irin, iltihab, qan və s.) qarşı da bir diksinmə və iyrənmə hiss edər. Bu da insana ilham edilmiş başqa bir xüsusiyyətdir.

Allahın Rəhman sifəti bu dünyada olan nemətlərin daha üstünlərini cənnətdə möminlər üçün sonsuza qədər hazır edəcəkdir. Cəhənnəm əhli isə dünyada etdiklərinin cəzası olaraq Allahın lütfkar və ruziləndirici (Rəzzaq) sifətlərindən çox uzaqda qalаcаqlаr ("Şuəra" surəsi, 19). Artıq onlar üçün yalnız əzab vardır. Bir ayədə belə deyilir:

"Kafir olanlar cəhənnəm oduna göstəriləcəkləri gün: "Siz dünya həyatınızda bütün nemətləri görüb daddınız və onlardan ləzzət aldınız. Bu gün isə yer üzündə nahaq yerə təkəbbür göstərdiyinizə və fasiqlər olduğunuza görə həqarətli əzabla cəzalandırılacaqsınız!"" ("Əhqaf" surəsi, 20).

Artıq onlar üçün heç bir nemət yoxdur. Ən əsası, ən təbii ehtiyaclarının təmin olunması belə onlar üçün bir əzaba çevrilmişdir. Qidalar bir ağrı kimi Allah tərəfindən xüsusi olaraq yaradılmışdır. Artıq sonsuza qədər yeyə biləcəkləri yeganə şey darı tikanı və zəqqum ağacıdır. Bunlar da nə doydurur, nə də qidalandırır. Yalnız ağrı verirlər: ağzı və boğazı cırılır, qarınlarını parçalayıb qanadır, iyrənc bir dad və qoxu verirlər. Ayələrdə cənnətdəki möhtəşəm gözəlliklərdən və ləzzətlərdən bəhs edildikdən sonra cəhənnəm əhlinin qidaları belə tərif edilir:

"Qonaq olmağa bu yaxşıdır, yoxsa zəqqum ağacı? Biz onu zalımlаr üçün bir bəla, dərd etdik. O, elə bir ağacdır ki, cəhənnəmin lap dibindən çıxar. Onun meyvəsi şeytanların başı kimidir. Onlar ondan yeyəcək və qarınlarını onunla dolduracaqlar" ("Səffat" surəsi, 62-66).

"Onların yeməyi zəridən başqa bir şey olmayacaqdır. O yemək nə qüvvət verər, nə də aclıqdan qurtarar" ("Casiyə" surəsi, 6-7).

Cəhənnəm əhli Allahı tanımamasının cəzasını bu şəkildə çəkir. Cəza kimi özlərinə hazırlanmış bir "ziyafət" var. Etdikləri günаhlаrınа görə inkarçılar edənlərin günahı və onlar üçün hazırlanan bu xüsusi "ziyafət" "Vaqiə" surəsində belə bildirilir:

"Onlar bundan əvvəl naz-nemət içində idilər.

Özləri də böyük günah içində israr edib dururdular.

Və belə deyirdilər: "Əcəba, biz öldükdən, toz-torpaq və sür-sümük olduqdan sonra həqiqətən yenidən diriləcəyikmi?!

Yaxud bizdən əvvəl gəlib-getmiş atalarımız da diriləcəklərmi?!"

De ki: "Əvvəlkilər də, sonrakılar da. Məlum bir günün müəyyən bir vaxtında mütləq cəm ediləcəklər. Sonra siz ey yalançılar, haqq yoldan azanlar.

Şübhəsiz ki, zəqqum ağacının meyvəsindən yeyəcəksiniz, qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Üstündən də qaynar su içəcəksiniz. Özü də onu susuzluq xəstəliyinə tutulmuş dəvə kimi içəcəksiniz"" ("Vaqiə" surəsi, 45-55).

Dünyadakı boğaz ağrıları, şiddətli qarın sancıları insana ən çox sıxıntı və ağrı verən xəstəliklərdən olduğu halda cəhənnəmdə bütün bunlardan daha şiddətliləri sonsuza qədər kafirin həyatının bir parçasını təşkil edəcəkdir. Yemək məcburiyyətində olduqları bu qidalar boğazlarında tıxanıb qalаcаqdır. Uda bildikləri isə qarınlarında ərimiş metal parçası kimi qaynar olаcаqdır. Aclıqlarını aradan qaldıra bilməzlər. Cəhənnəm əhli sonsuza qədər qorxunc və davamlı bir aclıq içindədir.

İşin maraqlı tərəfi budur ki, bu hadisə bir dəfə olmaz, sonsuza qədər təkrarlanıb gedər. Çünki cəhənnəm əhli elə acdır ki, daha öncə saysız kərə yoxladığı halda əzabını artırmaqdan başqa daha bir işə yaramayan bu tikanları hər dəfə yemək məcburiyyətində qalar. Ardından da qaynar suya hücum edər. Amma bu su nə həzm etdirir, nə də susuzluğunu aparır. Yuxarıdakı ayədə də deyildiyi kimi, xəstə dəvələr kimi içdikcə susuzluqları daha artar. Bu cəzanı yaxşı çəkmələri üçün kafirlər cəhənnəmə susamış olaraq soxularlar ("Məryəm" surəsi, 86).

Qaynar su ilə bərabər onlara içirilən başqa iyrənc bir içki isə irindir. Tibbdə ən pis qoxu verən irin kafirlərin seçməyə məhkum olduğu ikinci içkidir. İrinlə yanaşı, onun aid olduğu yaradan çıxan qan da bu iltihabla bərabər qarışdırılıb küfr edənlərə təqdim olunur. Başqa bir ayədə isə həm irindən, həm də üstünə qatılmış qaynar sudan bəhs edilir. Kafir həm qaynar suyun əzabını, həm də irinlə iyrənc dadını birlikdə bu şəkildə eyni anda dadır.

Təqdim olunan içkilər bu qədər iyrənc və dözülməz olsa da, kafirlərin susuzluqlarını aparmaq üçün daim bunlara doğru qaçması onların susuzluqlarının dözülməz dərəcədə olmasını göstərir. Birinin əzabını dadıb digərinə qaçarlar. Bu da yeməklərində olduğu kimi əbədiyyətə qədər təkrarlanır. Cəhənnəm əhli sonsuza qədər davam edən qorxunc bir susuzluq içində qıvrılır:

"Onlar orada sonsuz müddət qalacaqlar. Onlar orada nə bir sərinlik görəcək, nə də istəməyə bir şey tapacaqlar; qaynar sudan və irindən başqa! - uyğun cəza olaraq" ("Nəbə" surəsi, 24-26).

"Bu gün bax, burada onun yaxın bir dostu yoxdur. İrindən başqa bir yeməyi də yoxdur. Onu ancaq günahkarlar yeyər!" ("Haqqə" surəsi, 35-37).

Ağızlarına aldıqları bu qarışığı heç cür uda bilmirlər, boğazlarında qalır. Udmağa, udqunmağa çalışır, amma bacara bilmir. Qan və irinlə boğulurlar, ancaq yenə də heç cür ölə bilmirlər:

"Hələ qarşıda cəhənnəm vardır. İrinli-qanlı sudan içiriləcəkdir! O, irinli-qanlı suyu qurtum-qurtum içər, onu zorla udar. Ona hər tərəfdən ölüm gələr, lakin ölməz. Hələ bunun ardınca dəhşətli bir əzab gələcəkdir!" ("İbrahim" surəsi, 16-17).

Bu çarəsizlik içində özləri üçün xüsusi olaraq yaradılan bir dialoq imkanı ilə cənnət əhli ilə danışаrlar. Onların necə gözəl nemətlərlə təchiz olunduqlarını görərlər. Bu, çəkdikləri əzabı qat-qat artırаr. Bu arada cənnət əhlindən bir az özlərinə də nemət verilməsini istəyərlər, amma bu, boş yerə olan yalvarışdır:

"Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib: "Üstümüzə bir az su tökün və ya Allahın sizə verdiyi ruzilərdən bizə bir qədər ehsan edin!" deyəcək. Onlar isə: "Doğrusu, Allah bunları kafirlərə haram buyurmuşdur!" deyə cavab verəcəklər" ("Əraf" surəsi, 50).

Yemək-içməklə bərabər geyimlər də küfr edənlər üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. İnsan dərisi həssasdır. Qızğın bir sobaya və ya ütüyə bir saniyə belə toxuna bilməz. Təsadüfən toxunduğu zaman isə günlərlə ağrı çəkər, yarası suluq, dərisi qabar olar. Cəhənnəmdə isə bir ütüdən daha çox qızğın geyimlər insanın vücüdunun hər tərəfini bürüyüb yapışacaq, insanın qovmağa gücü çatmadığı bir atəş olub dəriləri qovuracaqdır:

"...Onu inkar edənlər üçün atəşdən paltar biçilmişdir..." ("Həcc" surəsi, 19).

Asfaltı yola yapışdıran qətran cəhənnəmdə kafirin paltarı olar, onun üstünə yapışıb için-için yanaraq onun vücudunu əridər:

"Kafirlərin geyimləri qətrandan olacaq, üz-gözlərini də atəş bürüyəcəkdir!" ("İbrahim" surəsi, 50).

"Onlar üçün cəhənnəmdən döşək və üstlərinə örtmək üçün yorğan vardır. Biz zalımlаrı belə cəzalandırırıq!" ("Əraf" surəsi, 41).

Zəbanilər

Bu vəziyyətin sonsuza qədər dаvаm etdiyinə görə cəhənnəm əhlinə acıyacaq, onları atəşdən qurtaracaq, onlara yardım edə biləcək heç bir insan yoxdur. Allahla əbədi şəkildə danışa bilməzlər. Unudulmağın, tərk edilməyin və itirilməyin iztirabını yaşayarlar. Bir ayənin ifadəsi ilə desək, "bu gün bax burada onun yaxın bir dostu yoxdur" ("Haqqə" surəsi, 35). Qarşılaşdıqları yeganə şey sonsuz həyatlarında onlara saysız-hesаbsız əzab və işgəncələr verən əzab mələkləri, yəni zəbanilərdir. Cəhənnəm əhlinə əzab verən bu mələklər zərrə qədər mərhəmət hissinə sahib deyillər. Bunlar son dərəcə rəhmsiz, sərt, güclü və dəhşətverici mələklərdir. Onlar aləmlərin Rəbbi olan Allaha küfr edənlərdən layiq olduqları şəkildə intiqam almaq üçün yaradılmışlar və vəzifələrini qüsursuz şəkildə yerinə yetirirlər:

"Ey iman gətirənlər! Özünüzü və əhli-əyalınızı elə bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar və daşlar, xidmətçiləri isə Allahın onlara verdiyi əmrlərə asi olmayan, buyurduqlarını yerinə yetirən daşqəlbli və çox sərt təbiətli mələklərdir" ("Təhrim" surəsi, 6).

"Yox, yox! Əgər son qoymasa, and olsun ki, Biz onu kəkilindən yapışıb sürükləyəcəyik - özü də yalançı, günahkar kəkilindən! Qoy o, özünün bütün tərəfdarlarını köməyə çağırsın! Biz də zəbaniləri çağıracağıq!" ("Ələq" surəsi, 15-18).

Bu zəbanilər Allahın kafirlərə bəslədiyi üzərindəki qəzəbinin bir təcəssümüdür. Kafirləri hər tərəfdən ən qorxunc, ən acı və ən alçaldıcı, təhqiramiz rəftar gözləyir.

Bu arada səhv başa düşülməməsi lazım olan mühüm bir məqam var. Zəbanilər əslində ən kiçik bir zülm və ya haqsızlıq etməzlər. Onlar inkarçılara layiq olduqları cəzanı nə əskik, nə də artıq, yəni ən gözəl bir şəkildə verirlər. Allahın ədalətinin ən gözəl nümunəsi və daşıyıcısı olan bu mələklər Allahın onlara verdiyi vəzifəni böyük bir zövq və itaətlə yerinə yetirən tamamilə məsum və mübarək varlıqlardır.

 

11 / total 12
"Harun Yəhyanın Ölüm, Qiyamət, Cəhənnəm kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."