Həzrəti Muhəmməd (s) Peyğəmbər

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
3 / total: 7

Peyğəmbərimizin Təbliği

Hz.Muhəmməd (s) Allahın «Buna görə də sən dəvət et və sənə əmr edildiyi kimi səbatlı ol» («Şura» surəsi, 15) ayəsi ilə də bildirdiyi kimi, insanları xəbərdar etməklə vəzifələndirdiyi sonuncu peyğəmbəridir. Peyğəmbərimiz (s) bütün başqa peyğəmbərlər kimi, insanları doğru yola, Allaha iman gətirməyə, axirət üçün yaşamağa və gözəl əxlaqa dəvət etmişdir. Bu dəvəti əsnasında istifadə etdiyi üsullar, mövzuları çatdırmaq üslub və tərzi hər müsəlmana nümunə olmalı, hər bir müsəlman insanları dinə dəvət edərkən Peyğəmbərimiz kimi danışmalı və davranmalıdır.

Quranda Peyğəmbərimizə (s) özünün insanları xəbərdar etməklə vəzifəli olduğunu bildirməsi belə əmr edilmişdir:

«De: "Bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabe olanlar açı-Qaşkar bir dəlillə Allaha çağırırıq. Allah pak və müqəddəsdir. Mən isə müşriklərdən deyiləm!"» («Yusuf» surəsi, 108)

Peyğəmbərimiz (s) insanları xəbərdar etmək üçün əlindən gələni artıqlaması ilə etmiş, mümkün olan çox sayda insanı xəbərdar etmək üçün səy göstərmişdir. Bir ayədə belə bildirilir:

«De: "Şahidlik baxımından nə daha böyükdür? Mənimlə sizin aranızda Allah şahiddir. Bu Quran mənə sizi və ona yetişəcək kimsələri xəbərdarlıq edib qorxutmağım üçün vəhy olun¬du. Məgər siz Allahla yanaşı başqa tanrılar olduğuna şahidlik edirsiniz?" De "O tək bir tan¬rıdır. Mən sizin Ona şərik qoşduqlarınızdan tamamilə kənaram!"» («Ənam» surəsi, 19)

landscape

O man! what has deluded you in respect of your Noble Lord?
He Who created you and formed you and proportioned you
and assembled you in whatever way He willed.
(Surat al-Infitar: 6-8)

Peyğəmbərimiz (s) Quranı təbliğ edərkən müşriklərin dədə-babalarından onlara miras qalan azğın dinlərini tamamilə dəyişdirmiş, buna görə də onların təzyiqləri və qarşı çıxmaları ilə üzləşmişdir. Ancaq o, Allahın əmrinə tabe olaraq onların təzyiq və məsxərəyə qoymalarına fikir verməmişdir. Allah Peyğəmbərimizə (s) ayələrdə belə buyurur:

«Sənə əmr olunanı açı-Qaşkar təbliğ et və müşriklərdən üz döndər! Şübhəsiz ki, istehza edənlərə qarşı Biz sənə kifayət edərik» («Yusuf» surəsi, 108).

Günümüzdə də müsəlmanların insanların razılığını nəzərə almadan, «kim nə deyər» deyə fikirləşmədən Quran əxlaqını insanlara çatdırmaları, Peyğəmbərimizin (s) yoluna tabe olaraq «qınayanın qınamasından qorxmamaları» lazımdır. Bu, Allahın razı olacağı və cənnəti ilə müjdələdiyi bir əxlaq və təqva əlamətidir. Peyğəmbərimiz (s) müsəlmanlara onun bu yoluna tabe olmalarını belə bildirmişdir: «Mənim təbliğ etdiklərimi məni görənlər (şahid olanlar) görməyənlərə təbliğ etsin, çatdırsın».33

Peyğəmbərimiz (s) Insanlara Allahın Sonsuz Güc Sahibi Olduğunu Bildirmişdir

Peyğəmbərimiz (s) insanların Allahın gücünü lazım olduğu kimi təqdir edib, Ondan qorxub çəkinərək gözəl əxlaqlı olmaları üçün insanlara Allahın qüdrətinin və yarıdılışdakı ehtişamın dəlillərini çatdırmış, onların Allahı sevərək Ondan qorxub çəkinmələrinə vasitəçi olmuşdur. Quranda Peyğəmbərimizə (s) Rəbbimizin yaradılışının dəlillərini və gücünü bu ayələrlə anlatması bildirilmişdir:

«De: "Bir deyin görək, əgər Allah gecəni qiyamətə qədər üstünüzə uzatsaydı, Allahdan başqa hansı tanrı sizə bir işıq gətirə bilərdi?! Məgər eşitmirsinizmi?" De: "Bir deyin görək, əgər Allah gündüzü qiyamətə qədər üstünüzə uzatsaydı, Allahdan başqa hansı tanrı istirahət etdiyiniz gecəni sizə gətirə bilərdi?! Məgər görmürsünüzmü?"» («Qəsəs» surəsi, 71-72)

A Qur'anic verse in celi thuluth script

Ismail Hakki Altunbezer. A Qur'anic verse in celi thuluth script: "Allah has power over all things." (Surat al-Baqara: 20)

Hz.Muhəmməd (s) axirətə inanmayanlara da Allahın dünyadakı yaradılış dəlillərindən bəhs etmiş və bütün bunları yaratmağa qadir olan Allahın, əlbəttə, axirətdə bunların oxşarlarını da yaratmağa gücü çatdığını bildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s) bu vacib həqiqəti tayfasına belə bildirmişdir:

«De: "Yer üzünü gəzib məxluqatı nə cür yaratdığına baxın. Sonra da Allah axirət həyatını yaradacaqdır. Allah hər şeyə qadirdir!» («Ənkəbut» surəsi, 20)

Peyğəmbərimizin (s) Allahın hər cür qüsurdan uzaq olduğunu, heç nəyə ehtiyacı olmadığını insanlara təbliğ etdiyi ayələrdən bəziləri belədir:

«De: "Mən göyləri və yeri yaradan, hamını bəsləyib Özü bəslənməyən Allahdan başqasını özümə Rəbbmi edərəm?!" De: "Mənə ilk müsəlman olmaq əmr edildi və müşriklərdən ol¬ma!" deyə buyuruldu. De: "Əgər mən Rəbbimə asi olsam, böyük günün əzabından qorxaram"» («Ənam» surəsi, 14-15).

Allahın tayı-bərabəri olmayacağını və Rəbbimizin hər şeyin yeganə maliki olduğu Quranda belə bildirilmişdir:

«De: "Göylərin və yerin Rəbbi kimdir?" De: "Allahdır!" De: "Belə olduqda, Onu qoyub özlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilənlərimi özünüzə dost (hami, tanrı) edirsiniz?!" De: "Heç korla görən və ya zülmətlə nur eyni ola bilərmi?! Yoxsa onlar Allaha Onun yaratdığı kimi yaradan şəriklər qərar verdilər və onların nəzərincə bu yaratma bir-birinə bənzər göründü?!" De: "Allah hər şeyin xaliqidir. O, birdir, qəhr edəndir (hər şeyə gücü yetən, hər şeyə qalib gələndir!)"» («Rəd» surəsi, 16).

Hz.Muhəmməd (s) Allahın mövcudluğunu bildikləri halda, Onun ali qüdrətini fikirləşməyən, buna görə də Onun böyüklüyünü dərk edə bilməyən qövmünə Allahın varlığını və aliliyini dəfələrlə xəbər vermişdir. Bunun ardınca onları nəsihət almağa və qorxub çəkinməyə dəvət etmişdir. Ayələrdə belə buyurulur:

«De: "Əgər bilirsinizsə, (bir deyin görək) bu yer və yer üzündə olanlar kimindir?" Onlar mütləq: "Allahındır!" - deyə cavab verəcəklər. Sən də de: "Bəs elə isə düşünmürsünüz?" De: "Yeddi göyün Rəbbi, o əzəmətli ərşin Rəbbi kimdir?" Mütləq: "Allahındır!" - deyə cavab verəcəklər. Onda sən də de: "Bəs elə isə qorxmursunuz?" De: "Əgər bilirsinizsə, hər şeyin hökmü əlində olan, himayə edən, amma Özünün himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir?" Onlar mütləq: "Allahdır!" - deyə cavab verəcəklər. Sən də de: "Bəs elə isə nə cür döndərilirsiniz?"» («Muminun» surəsi, 84-89)

Peyğəmbərimiz (s) Insanlara Yeganə Doğru Yolun Allahın Yolu Olduğunu Bildirmişdir

Bəzi adamlar özlərinə inam kimi azğın, səhvlərlə, batil etiqadlarla və zərərli fikir və üsullarla dolu olan yolları seçirlər. Bunların hər biri insanlara dünyada və axirətdə itkidən başqa bir şey gətirməz. Peyğəmbərimiz (s) isə insanları ən şərəfli və gözəl yola, Allahın yoluna çağırmış, insanların dünyada və axirətdə qurtuluşlarına səbəb olmaq üçün səy göstərmişdir:

«De: "Biz Allahı qoyub bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən bütlərəmi tapınacaq və Allah bizi düzgün yola yönəltdikdən sonra yer üzündə şaşqın dolaşarkən şeytanların az¬dırdığı adam kimi geriyəmi döndəriləcəyik? Halbuki dostları onu: "Bizə tərəf gəl!" - deyərək haqq yola çağırırdılar! De: "Allahın hidayəti doğru yoldur. Bizə aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq əmr edilmişdir» («Ənam» surəsi, 71).

Peyğəmbərimiz (s) hədislərində də ən doğru yolun Allahın və Elçisinin yolu olduğunu bildirmişdir: «Şübhəsiz ki, ən gözəl söz Allahın kitabıdır. Ən gözəl yol da Muhəmmədin yoludur».34

landscape

Is there another god besides Allah? Say:
“Bring your proof if you are being truthful.”
(Surat an-Naml: 64)

Peyğəmbərimiz (s) İnsanları Şirkdən Çəkindirmişdir

Peyğəmbərimizin (s) insanları çəkindirdiyi ən mühüm mövzulardan biri şirkdir. Quran ayələrində də göründüyü kimi, Hz.Muhəmməd (s) həmişə insanlara Allahın yeganə tanrı olduğunu, Ondan başqa heç bir varlığın heç bir gücə malik olmadığını söyləmiş və müşrikliyə qarşı onları xəbərdar etmişdir. Bir çox ayədə Peyğəmbərimizə (s) insanları şirkə qarşı xəbərdar etməsi xəbər verilmişdir. Bu ayələrdən bəziləri belədir:

«De: "Bu mənim yolumdur. Mən və mənə tabe olanlar açı-Qaşkar bir dəlillə Allaha çağırırıq. Allah pak və müqəddəsdir. Mən isə müşriklərdən deyiləm!"» («Yusuf» surəsi, 108)

«De: "Mən ancaq öz Rəbbimə dua edirəm və heç kəsi Ona şərik qoşmuram!" De: "Mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermək qüdrətinə malik deyiləm! De: "Məni Allahdan heç kəs qurtara bilməz və mən də Ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilmərəm!» («Cin» surəsi, 20-22)

«De: "Mənə dini məhz Allaha məxsus edərək yalnız Ona ibadət etmək əmr olunmuşdur! Mənə ilk müsəlman olmaq buyurulmuşdur!" De: "Əgər Rəbbimə asi olsam, doğrusu, böyük günün əzabından qorxuram!" De: "Mən Allaha dinimi yalnız Ona məxsus edərək tapınıram! Siz də Ondan başqa istədiyinizə ibadət edin!" De: "Əsl ziyan çəkənlər qiyamət günü özlərini və ailələrini ziyana uğradanlardır. Bax, açı-Qaşkar ziyan budur!"» («Zumər» surəsi, 11-15)

«Yaxud öncə yaradan sonra onu yenidən dirildən, sizə göydən, yerdən ruzi verən kimsə?! Məgər Allahla yanaşı başqa tanrımı var?" De: "Əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!"» («Nəml» surəsi, 64)

Mustafa Rakim Efendi, callighraphic inscription

Mustafa Rakim Efendi. 1797. "I declare Allah to be morally perfect and thank Him. There is no god but Him. He is the mightiest, and there is no power but Allah."

Xalqına Allahın yeganə tanrı olduğunu xatırladan Hz.Muhəmməd (s) Allaha şərik qoşduqlarının heç bir şeyi yarada bilməyəcəklərini, heç kimə zərər və ya fayda verməyə gücləri çatmayacağını da müxtəlif şəkillərdə təbliğ etmişdir. Bu mövzudakı ayələrdən bəziləri belədir:

«De: "(Allahdan) başqa tanrı güman etdiklərinizi çağırın. Onlar sizi nə möhnətdən qoruma¬ğa, nə də onu dəyişməyə qadir deyillər!"» («İsra» surəsi, 56)

«De: "Mənə bir xəbər verin görüm, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə nə yaratmışlar?! Yoxsa onların göylərdə bir şərikliyi var?! Əgər doğru deyirsinizsə, mənə bun¬dan əvvəl bir kitab, yaxud elmdən qalan bir şey gətirin!» («Əhqaf» surəsi, 4)

«De: "Allahdan başqa tanrı zənn etdiklərinizi çağırın". Onlar göylərdə və yerdə zərrə qədər bir şeyə sahib deyillər. Nə onların bunlarda (göylərdə və yerdə) bir şərikliyi var, nə də onlardan bir köməkçisi var!» («Səba» surəsi, 22)

«De: "Mənə bir göstərin görüm, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer üzündə nəyi yaradıblar? Yoxsa onların göylərdə bir şərikliyi var? Yaxud onlara bir kitab vermişik və oradakı bir dəlilə istinad edirlər?! Xeyr, o zalımlar bir-birinə ancaq yalan vəd verirlər» («Fatir» surəsi, 40).

Əksər insanlar Allahın varlığını qəbul edir, ancaq Allahın gücünü və böyüklüyünü təqdir edə bilmir. Allahdan başqa məxluqların özünə fayda gətirə biləcəyini güman edər, yeganə dostun və köməkçinin Allah olduğunu qavraya bilməzlər. Peyğəmbərimiz (s) isə qövmünə bu həqiqətləri anlatmış və onları şirkdən uzaqlaşdırmağa çalışmışdır. Ayələrdə belə buyurulur:

«Həqiqətən, əgər onlardan: "Göyləri və yeri kim yaratmışdır?!" - deyə soruşsan, mütləq: "Allah!" deyə cavab verəcəklər. De: "Elə isə bir söyləyin görək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq istəsə, sizin Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz Onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi?! Yaxud: "Əgər Allah mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar Onun mərhəmətinə mane ola bilərlərmi?!" De: "Mənə təkcə Allah kifayət edər. Təvəkkül edənlər yalnız Ona təvəkkül edərlər!"» («Zumər» surəsi, 38).

«De: "Əgər Allah sizə bir pislik, yaxud bir yaxşılıq diləsə, Allahın sizin haqqınızda görəcəyi bu işə kim mane ola bilər?! Onlar özləri üçün Allahdan başqa nə bir hami, nə də bir mədədkar tapa bilərlər» («Əhzab» surəsi, 17).

İnsanın yeganə hamisi və qoruyanı onu yaradan Allahdır. Ancaq Allahdan qorxmayan insanlar bunu qəbul etmək istəməzlər. Ancaq çətin vaxtlarında, əlacsız qalanda, açı-Qaşkar gördükləri bəzi hadisələrdə bu adamlar onlara Allahdan başqa heç kimin kömək edə bilməyəcəyini başa düşərlər. Peyğəmbərimiz (s) də insanlara bu həqiqəti xatırlatmışdır. Bir sıxıntıya, zərərə düşən kimi insanın Allahdan başqa, heç bir kömək edənin olmadığını söyləmişdir. Bu mövzu ilə əlaqəli olaraq Quranda Peyğəmbərimizə (s) xalqına bunları xatırlatmağı bildirilmişdir:

«De: "Mənə deyə bilərsinizmi? Sizə Allahın əzabı gəlsə və ya qiyamət başınızın üstünü al¬sa, Allahdan başqasına dua edib yalvaracaqsınızmı? Əgər doğru danışanlarsınızsa (deyin görək)!" Xeyr, yalnız Ona dua edib yalvaracaqsınız. O əgər istəsə, yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar, siz də Ona şərik qoşduğunuz bütlərinizi unudarsınız» («Ənam» surəsi, 40-41).

Peyğəmbərimizin (s) də xatırlatdığı bu həqiqəti unutmayan möminlər bir çətinliklə üzləşmədən də onlara yeganə kömək edə bilənin, onlardan sıxıntını və çətinlikləri tək aradan qaldıracaq gücün Allah olduğunu bilirlər. Quranda belə buyurulur:

«De: "Gizlində dua edib: "Əgər bizi suyun və qurunun zülmətindən qurtarsan, əlbəttə, şükür edənlərdən olarıq", - deyə yalvardığınız zaman sizləri bunlardan xilas edən kimdir?" De: "Sizi ondan xilas edən və hər bir qəmdən qurtaran Allahdır. Sonra siz yenə də (Ona) şərik qoşursunuz"» («Ənam» surəsi, 63-64).

Peyğəmbərimiz hədislərində də bütün müsəlmanları şirkə qarşı xəbərdar etmişdir: «(Ən böyük günah) Allah səni yaratdığı halda, Ona şərik qoşmağındır».35

Peyğəmbərimiz başqa bir sözündə isə Allahın şirkdən başqa bütün günahları bağışlayacağını Allahın belə buyurduğunu bildirmişdir:

«Bir adam bilsə ki, Mən qüdrət sahibiyəm, günahları bağışlayaram. O şirk etməyənə kimi Mən onu bağışlayaram».36

Peyğəmbərimiz (s) xüsusilə gizli şirkin insanlar üçün çox vacib bir təhlükə olduğunu isə bu sözləri ilə ifadə etmişdir:

«Mənə görə sizin üçün dəccaldan daha çox qorxduğum şeyi xəbər verimmi? O, gizli şirkdir ki, insanın göstəriş üçün əməl etməsidir».37

«Şirk ümmətimdə düz daşda qaranlıq gecədə qarışqaların gəzməsindən daha gizlidir. Əlaməti ədalətsizliyə görə məhəbbət və ədalətə görə nifrət etməkdir. Din Allah üçün sevgi və Allah üçün nifrətdən başqa nədir? Uca Allah buyurdu: Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənə tabe olun ki, Allah da sizi sevsin».38

landscape

Say: ‘No one in the heavens and the earth knows the Unseen except Allah.’ They are not aware of when they will be raised.
(Surat an-Naml: 65)

Peyğəmbərimiz (S) Qeybin Ancaq Allaha Məxsus Olduğunu Bildirmişdir

«Qeyb» kəlməsi Quranda insanların bilmədikləri, görmədikləri gizli olan şeyləri ifadə etmək üçün istifadə edilmişdir. Məsələn, gələcəkdə baş verəcək hadisələr bizim üçün qeybə aid məlumatlardır. Ancaq gələcəyə dair bütün məlumatlar hər adamın, hər ölkənin, hər binanın, hər əşyanın gələcəyi, hər anı ilə Allah dərgahında bilinir.

Peyğəmbərimizə (s) qeyblə bağlı məlumatın ancaq Allaha aid olduğunu insanlara açıqlaması üçün Quranda belə bildirilmişdir:

The first original text of the Qur'an

The first original text of the Qur'an (Surat al-Qadr) is exhibited in the Archives Department of Topkapi Palace in Istanbul.

«De: "Onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Göylərin və yerin qeybini bilmək ancaq Ona məxsusdur. O, hər şeyi gözəl görür, yaxşı da eşidir! Onların Allahdan başqa heç bir hamisi yoxdur. O, heç kəsi Öz hökmünə şərik etməz!"» («Kəhf» surəsi, 26)

«De: "Allahdan başqa göylərdə və yerdə olan heç kəs qeybi bilməz! Onlar yenidən nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlər!» («Nəml» surəsi, 65)

«De: "Rəbbim haqqı (batilin yerinə və ya istədiyinin ürəyinə) nazil edər. O, qeybi ən yaxşı biləndir!"» («Səba» surəsi, 48)

Rəsulullah (s) bəzən qeyblə bağlı bəzi şeylər soruşulanda onlara belə cavab verərdi:

«Bilmirəm. Mən bir bəndəyəm. Mövlam nəyi bildirirsə, onu bilirəm. Onun bildirmədiyini bilmirəm...»39

Peyğəmbərimiz (s) Allahın Ən Gizli Danışıqları Da Bildiyini Insanlara Xatırlatmışdır

Bəzi adamlar bir pislik fikirləşəndə ya da tərəfdarları olan adamlarla bir mənfilik planlaşdıranda, dedi-qodu, qeybət edəndə, hiylələr düşünəndə bunları insanlardan gizlədiklərini güman edirlər.

Halbuki Allah hər insanın bütün fikirləşdiklərini, ürəyindən keçirdiklərini, iki adam arasındakı pıçıldaşmaları, göylərdə və yerdə olan hər şeyi bilir. Allah insanın hər an etdiklərinə şahiddir. Hər bir adam da gizli etdiyini və ya xəlvətcə danışdığını güman etdiyi hər şeyin hesabatını axirətdə verəcəkdir. Bəlkə həmin adam etdiyi pisliklə dolu olan həmin danışıqları yadından çıxaracaqdır, amma Allah insanların yadlarından çıxardıqları hər şeyi hesab günündə qarşılarına gətirəcəkdir.

Peyğəmbərimiz (s) də bu məsələyə diqqətləri yönəldərək insanları verəcəkləri hesab üçün xəbərdar etmişdir. Bu mövzudakı ayələrdən bəziləri belədir:

«De: "Ürəklərinizdəkini gizli də saxlasanız, aşkara da çıxartsanız (fərqi yoxdur), Allah onu bilir. Çünki O, göylərdə və yerdə nə varsa bilir. Allah hər şeyə qadirdir!» («Ali-İmran» surəsi, 29)

«De: "Mənimlə sizin aranızda təkcə Allahın şahid olması kifayət edir. Şübhəsiz ki, O, bəndələrindən xəbərdardır, görəndir!"» («İsra» surəsi, 96)

«Əgər onlar üz döndərsələr, de: "Sizə olduğu kimi bildirdim. Sizə vəd olunan şeyin yaxınmı, uzaqmı olduğunu bilmirəm. Şübhəsiz ki, O, aşkar deyilən sözü də, sizin gizlətdiklərinizi də bilir!» («Ənbiya» surəsi, 109-110)

«De: "Siz dininizi Allahamı öyrədirsiniz?" Halbuki Allah göylərdə və yerdə nə varsa, bilir. Allah hər şeyi biləndir!» («Hucurat» surəsi, 16)

Peyğəmbərimiz (s) Insanlara Quranın Allahın Dərgahından Göndərildiyini Açıqlamışdır

Peyğəmbərimizin (s) dövründə və sonrakı dövrlərdə də Quranın haqq kitab olduğunu inkar edənlər olmuşdur. Bu adamlar Quranı Peyğəmbərimizin (s) yazdığını iddia edəcək qədər hədlərini aşmışdılar. Halbuki Quranın insan təfəkkürü ilə yazılmadığı çox aydın şəkildə məlum olan bir məsələdir. Allahın sözü olan Quranın içində bir çox möcüzə, insanların əldə edə bilməyəcəyi bənzərsiz bir hikmət vardır. Peyğəmbərimiz (s) də insanlara bu həqiqəti xatırlatmış və Quranı Allahın göndərdiyini bildirmişdir. Bu mövzudakı ayələrdən bəziləri belədir:

«De: "Onu göylərin və yerin sirrini bilən nazil etmişdir. Həqiqətən, O, bağışlayandır, rəhm edəndir!"» («Furqan» surəsi, 6)

«De: "Bir söyləyin görək, əgər (bu Quran) Allah dərgahındandırsa və sonra siz də onu in¬kar edibsinizsə, (sizin kimi haqdan) uzaq bir nifaq içində olan kəsdən daha çox azmış kim ola bilər?!» («Fussilət» surəsi, 52)

quran

The revelation of the Book is from Allah, the Almighty, the All-Wise.
(Surat az-Zumar: 1)

… This is a Book We have sent down to you so that you can bring mankind from the darkness to the light, by the permission of their Lord, to the Path of the Almighty, the Praiseworthy.
(Surah Ibrahim: 1)

Quranın bir insan tərəfindən yazıldığını iddia edənlər onun malik olduğu möcüzələrdən, Allahın sonsuz hikmət ehtiva edən sözlərindən xəbərsizdirlər. Halbuki Quran bir insanın deyil, bütün insanların və cinlərin də bir yerə yığışaraq yaza bilməyəcəkləri, ərsəyə gətirə bilməyəcəkləri bir kitabdır. Hz.Muhəmmədə (s) bununla bağlı olaraq xalqına bunları bildirməsi əmr edilmişdir:

«De: "Əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb bu Qurana bənzər bir şey gətirmək üçün bir-birinə kömək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər"» («İsra» surəsi, 88).

«Yoxsa: "Onu özündən uydurdu!" - deyirlər. De: "Əgər doğru deyirsinizsə, ona bənzər bir surə gətirin və Allahdan başqa, kimə gücünüz çatırsa, onu da çağırın!"» («Yunus» surəsi, 38)

Peyğəmbərimiz (s) bir hədisində isə Quranın Allahın sözü olduğunu belə bildirmişdir:

«Quran Allah azzə və cəllənin kəlamıdır. Elə isə Quranın sahibi olan Rəbbinin qadağan etdiklərini etməmək surəti ilə ona təzim (hörmət) etsin».40

Peyğəmbərimiz (s) Quranın Müsəlmanlar Üçün Bir Müjdə və Hidayət Rəhbəri Olduğunu Bildirmişdir

Peyğəmbərimiz (s) Quranın insanları hidayətə apardığını söyləmiş və onlara Quranı özlərinə rəhbər tutmalarını tövsiyə etmişdir. Bu mövzudakı ayələrdən bəziləri belədir:

«De: "Ruhülqüds onu (Quranı) sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səbat vermək, müsəlmanları isə doğru yola yönəltmək və müjdə vermək üçün haqq olaraq nazil etmişdir!"» («Nəhl» surəsi, 102)

«De: "Əgər mən azsam, bunun zərəri ancaq mənə olar. Yox, əgər doğru yolla getsəm, bu da Rəbbimin mənə vəhy etdiyi (Quran) sayəsindədir. Həqiqətən, O eşidəndir, yaxındır» («Səba» surəsi, 50).

Peyğəmbərimizin (s) bir hədisində Quranın qurtuluşa aparan bir rəhbər olduğu belə bildirilir:

«Hər kim Quranı qarşısına keçirərsə, Quran onu cənnətə aparar. Hər kim də onu arxasına qoyarsa, onu da cəhənnəmə aparar».41

Peyğəmbərimiz (s) Hesabat Günü Heç Kimin Başqasının Günahını Yüklənməyəcəyini Bildirmişdir

Cahiliyyə cəmiyyətlərində geniş yayılan səhv inamlardan biri bir adamın başqasının günahını öz üzərinə götürə biləcəyini güman etmələridir. Məsələn, biri yoldaşlarının ibadət etməsinə mane olmağa çalışır və onlara «günahı mənim boynuma» deyirlər. Əlbəttə, belə deyən bir adam ibadətə mane olmağın günahını qazanır, ancaq qarşısındakı adam da bu ibadəti yerinə yetirməməyin günahını alacaqdır. Yəni heç kim ondan bu günahı alıb öz üzərinə götürə bilməz. Hesab günündə hamı ancaq öz etdiklərinə cavabdeh olacaqdır. Heç kimə başqalarının günahları soruşulmayacaq, heç kim də başqasının günahını boynuna götürməyəcəkdir.

Allah Hz.Muhəmmədə (s) bu mövzunu belə çatdırmasını bildirmişdir:

«De: "Allah hər şeyin Rəbbi olduğu halda, heç mən Ondan başqa Rəbbmi istərəm?" Hər kəsin qazandığı günah ancaq özünə aiddir. Heç bir günahkar başqasının günahını daşımaz. Axır dönüşünüz Rəbbinizədir. O zaman sizə aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində xəbər verəcəkdir» («Ənam» surəsi, 164).

Hagia Sophia Mosque

The Prophet is closer to the believers than their own selves...
(Surat al-Ahzab: 6)

Peyğəmbərimiz (s): «Heç kim başqasının günahını çəkməz»42, - sözləri ilə xalq arasında yayılan bu səhv inama aydınlıq gətirmişdir.

Peyğəmbərimiz (s) Xalqına Özlərindən Əvvəlkilərin Başlarına Gələnlərdən Bəhs Edərək Ibrət Almalarını Tövsiyə Etmişdir

Bəşər tarixi boyunca Allaha, dinə və Allahın elçilərinə qarşı çıxan cəmiyyətlər həmişə bir fəlakətə məruz qalmış, hətta arxalarında heç bir iz qalmayacaq tərzdə tarix səhnəsindən silinib getmişlər. Bu cəmiyyətlərin aqibəti bütün insanlara bir ibrət olmalı, Allahın qəzəblənməsindən qorxub çəkinərək Allaha üz tutmalıdırlar.

«De: "Yer üzünü gəzib dolaşın, günahkarların axırının necə olduğuna bir baxın!"» («Nəml» surəsi, 69).

«De: "Yer üzünü dolaşın və sonra görün ki, (peyğəmbərlərə) yalançı deyənlərin aqibəti necə oldu?"» («Ənam» surəsi, 11)

«De: "Yer üzünü gəzib dolaşın və əvvəlkilərin axırının necə olduğuna baxın. Onların əksəriyyəti müşrik idi» («Rum» surəsi, 42).

Peyğəmbərimiz (s) yuxarıdakı ayələri rəhbər tutaraq: «Ey xalqım! Ağır olun! Sizdən əvvəlki ümmətlər bu etdiyiniz əməl ucbatından həlak oldular. Peyğəmbərlərinə qarşı ixtilafları və kitablarının bəzisini bəzisinə qarışdırmaları ucbatından»43, - deyərək ətrafındakıları keçmişdəkilərin başlarına gələnlərlə xəbərdar etmişdir.

landscape

We destroyed the cities round about you and have variegated the Signs so that hopefully they will turn back.
(Surat al-Ahqaf: 27)

İnsanlara Ölümü Xatırlatmışdır

Axirətin mövcudluğuna inanmayan və ya şübhə ilə yanaşan insanların ən böyük qorxularından biri ölüm qorxusudur. Ölərkən hər şeylərini itirəcəklərini fikirləşdikləri və dünyaya çox ehtirasla bağlandıqları üçün ölümü qətiyyən düşünməzlər. Halbuki hər insan Allahın onun üçün taleyində müəyyənləşdirdiyi bir vaxtda öləcəkdir və bundan əsla heç bir qaçış yolu tapa bilməyəcəkdir. Peyğəmbərimiz (s) də bu adamlara ölümdən qaçışın onlara heç bir xeyiri olmayacağını bildirmiş və on¬ların ölümdən sonrakı həqiqi həyatlarını fikirləşmələrini təmin etməyə çalışmışdır.

«De: "Əgər ölməkdən, yaxud öldürülməkdən qaçarsınızsa, qaçmaq sizə heç bir fayda verməz. Ancaq az bir müddət dolanıb-keçinərsiniz» («Əhzab» surəsi, 16).

«Belə de: "Sizə vəd olunmuş bir gün vardır ki, ondan bircə an belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərsiniz!"» («Səba» surəsi, 30)

Peyğəmbərimiz (s) ölümü fikirləşməyi də tövsiyə etmiş və belə buyurmuşdur: «Ölümü ən çox zikr edən və onlara gəlməzdən əvvəl onun üçün ən yaxşı hazırlıq edənlərdir. Ağıllılar bunlardır».44

hell

Who is better: someone who founds his building on heeding and pleasing Allah, or someone who founds his building on the brink of a crumbling precipice so that it collapses with him into the Fire of Hell? Allah does not love wrongdoers.
(Surat at-Tawba: 109)

Qiyamət Vaxtının Ancaq Allaha Məxsus Olduğunu Bildirmişdir

İnsanları ən çox maraqlandıran mövzulardan biri də qiyamətin vaxtının nə vaxt baş verməsidir. Halbuki Allah qiyamətin vaxtının Özündən başqa heç kimin bilməyəcəyini bildirmiş və Hz.Muhəmmədə (s) bu mövzuda ondan soruşulan suallara belə cavab verməsini əmr etmişdir:

«İnsanlar səndən qiyamət saatı barədə soruşar. De: "Onu ancaq Allah bilər!" Nə bilirsən, bəlkə də, o saat yaxındır» («Əhzab» surəsi, 63).

«De: "Mən sizin qorxudulduğunuz əzabın yaxın olduğunu, yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin etdiyini bilmirəm!» («Cin» surəsi, 25)

«Əgər onlar üz döndərsələr, de: "Sizə olduğu kimi bildirdim. Sizə vəd olunan şeyin yaxınmı, uzaqmı olduğunu bilmirəm» («Ənbiya» surəsi, 109).

Cəhənnəmdə Bəzilərinin Sonsuza Kimi Qalacağını Bildirmişdir

Cahiliyyə cəmiyyətlərində geniş yayılan inamlardan birinin də cəhənnəmdə müəyyən bir müddət qalıb oradan çıxacaqlarıdır. Halbuki Allah cəhənnəm əzabının bəzi adamlar üçün sonsuza kimi davam edəcəyini bildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s) də Allahın əmrinə tabe olaraq bir müddət cəhənnəmdə qalacaqlarını iddia edənlərə, Allahın istəyindən başqa, insanların bəzilərinin cəhənnəmdə sonsuza kimi qalacaqlarını xəbər vermişdir:

«Onlar: "Cəhənnəm odu bizə bir neçə gündən artıq əzab verməz" - dedilər. Onlara söylə: "Siz Allahdan belə bir vəd almısınızmı? (Əgər belədirsə) Allah heç vaxt Öz əhdindən dönməz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi söyləyirsiniz?" Bəli, günah qazanan və qazandığı günahlarla əhatə olunan şəxslər cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar. İman gətirənlər və yaxşı işlər görənlər isə cənnətlikdirlər və orada əbədi olacaqlar» («Bəqərə» surəsi, 80-82).

landscape

We made them leaders, guiding by Our command, and revealed to them how to do good actions and establish prayer (salat) and pay the welfare tax (zakat), and they worshipped Us.
(Surat al-Anbiya’: 73)

Peyğəmbərimiz bir sözündə cənnətdəki və cəhənnəmdəki həyat haqqında bunları bildirmişdir:

«Cənnətliklər cənnətdə, cəhənnəmliklər də cəhənnəmdə olduqları vaxt ölüm gətirilər. Cənnətlə cəhənnəmin arasına qoyularaq orada kəsilər. Sonra bir səs eşidilər: «Ey cənnət əhli! Artıq əbədiyyət var, ölüm yoxdur. Ey cəhənnəm əhli! Artıq əbədiyyət var, ölüm yoxdur. Cənnətliklərin sevinci bununla daha da artar. Cəhənnəmliklərin də kədəri çoxalar»».45

Allahı Ən Gözəl Adları ilə Yad Etməyimizi Söyləmişdir

Əvvəl də qeyd edildiyi kimi, Peyğəmbərimiz (s) təbliğ edərkən, hər hansısa bir şeyi izah edərkən, dua edərkən Allahı zikr edər, Onu ən gözəl adları ilə ucaldardı. Peyğəmbərimizin (s) insanları da bu gözəl davranışa dəvət etməsi belə əmr edilmişdir:

«De: "İstər Allah, istərsə də Rəhman deyib çağırın. Hansını desəniz (fərqi yoxdur), çünki ən gözəl adlar yalnız Ona məxsusdur". Namaz qılarkən səsini nə çox qaldır, nə də çox alçalt. Bu ikisinin arasında orta bir yol tut! Və de: "Özünə heç bir övlad götürməyən, mülkündə heç bir şəriki olmayan, zəif olmadığı üçün heç bir köməkçiyə ehtiyacı olmayan Allaha həmd olsun!" Və Allahı uca tut!» («İsra» surəsi, 110-111)

Peyğəmbərlər Arasında Ayrı-Seçkilik Salmamışdır

Peyğəmbərimiz (s) Allahın əmrinə uyğun olaraq Allahın göndərdiyi peyğəmbərlər arasında heç bir ayrı-seçkilik etməməyimizi bildirmiş və sözlərində «Peyğəmbərlərin birini digərindən üstün tutmayın»,46 - deyə buyurmuşdur.

Peyğəmbərlərimizin hər biri Allahın sevdiyi, dost tutduğu, etibar etdiyi, cənnəti ilə müjdələdiyi mübarək, müqəddəs, təqvalı insanlardır. Bütün peyğəmbərlər Allahın dinini insanlara təbliğ etmişlər, hamını Hz. Muhəmməd (s) kimi, Allahın yoluna çağırmışdılar. Bu, Peyğəmbərimizin bizə bildirdiyi çox vacib davranış və inamdır. Quranda isə bu haqda belə buyurulur:

«Söylə: "Biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və onun oğullarına nazil edilənə, Rəbbi tərəfindən Musa, İsa və peyğəmbərlərə verilənlərə inandıq və onların heç birini bir-birindən ayırmırıq. Biz yalnız Ona təslim oluruq!"» («Ali-İmran» surəsi, 84).

«Belə deyin: "Biz Allaha, bizə nazil olana, İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və onun övladlarına göndərilənlərə, Musaya və İsaya verilənlərə, Rəbbi tərəfindən peyğəmbərlərə verilən şeylərə inanmışıq. Onların heç birini digərindən ayırmırıq. Biz ancaq Allaha təslim olanlarıq!"» («Bəqərə» surəsi, 136)

Peyğəmbərimiz (s) Insanları Gözəl Əxlaqa Dəvət Etmişdir

Kitab boyunca da bəhs edildiyi kimi, Peyğəmbərimiz (s) bütün aləmlərə nümunə olan əxlaqa malik idi və insanları da gözəl əxlaqlı olmağa dəvət etmiş, onlara Allahın razı qalacağı əxlaqın və davranışların necə olmalı olduğunu izah etmişdir. Quranda Peyğəmbərimizə (s) gözəl əxlaq haqqında insanlara xatırlatması əmr edilən bəzi ayələr belədir:

«De: "Gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim: Ona heç bir şərik qoşmayın; ata-anaya yaxşılıq edin; kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin. Sizin də, onların da ruzisini Biz veririk. Açıq və gizlin pis işlərə yaxın düşməyin. Allahın haram buyurduğu ca¬na qıymayın. Bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə, düşünüb anlayasınız! Yetimin malına, xeyirxah məqsəd istisna olmaqla, həddi büluğa çatana qədər yaxın düşməyin. Ölçüdə və çəkidə düz olun. Biz hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyirik. Söz söylədiyiniz zaman qohumunuz olsa belə, ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdi yerinə yetirin. (Allah) bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə, düşünüb öyüd-nəsihət qəbul edəsiniz!» («Ənam» surəsi, 151-152)

«De: "Rəbbim yalnız aşkar və gizli alçaq işləri, hər cür günahı, haqsız zülmü, Allahın haqqında heç bir dəlil nazil etmədiyi hər hansı bir şeyi Ona şərik qoşmağınızı və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi haram buyurmuşdur» («Əraf» surəsi, 33).

landscape

We only sent you for the whole of mankind, bringing good news and giving warning. But most of mankind do not know it.
(Surah Saba’: 28)

Peyğəmbərimizin (s) gözəl əxlaqı tövsiyə etdiyi hədislərdən bəziləri isə belədir:

«Rəbbim mənə doqquz şeyi əmr etdi: Gizli və aşkar halda da, Allahdan qorxmağımı, əsəbi və sakit halda da, ədalətli söz söyləməyimi, kasıb və imkanlı ikən qənaətcil olmağımı, məndən ayrılana da, qohumluq əlaqələrini qorumağımı, məni məhrum edənə də, verməyimi, mənə zülm edəni bağışlamağımı, susqunluğumun təfəkkür olmasını, danışığımın zikr olmasını, doğru və gözəl olanı əmr etməyimi...»47

«Sənə zülm edəni bağışla. Səndən küsənə sən get, sənə pislik edənə yaxşılıq et. Əleyhinə də olsa, haqqı söylə».48

«Harada olursan ol, Allahdan çəkin və pisliyin ardınca yaxşılıq et, bu onu yox edər. İnsanlara yaxşı əxlaqla davran».49 «İnsanlara gözəl əxlaqla davran».50 Peyğəmbərimiz (s) Yəmənə göndərdiyi elçilərinə bunları tövsiyə etmişdir: «Sirkə balı dağıtdığı kimi, pis xasiyyət də əməli pozar».51 «Möminin şərəfi dini, əsilzadəliyi gözəl əxlaqı, mürüvvəti də ağlıdır».52

Peyğəmbərimiz (s) Insanları Təkəbbürlənməyə Qarşı Xəbərdar Etmişdir

Peyğəmbərimiz qürurun və təkəbbürlüyün pis əxlaq xüsusiyyəti olduğunu və təkəbbürlü adamların aqibətinin cəhənnəm olacağını bildirmişdir. Onları bu böyük təhlükəyə qarşı da xəbərdar etmişdir. Peyğəmbərimiz (s) hər vəziyyətdə təvazökarlığı, mərhəmətli, sevimli davranışları ilə insanlara ən gözəl nümunə olmuşdur. Peyğəmbərimizin (s) təkəbbürlük haqqındakı xəbərdarlıqlarından bəziləri belədir: «Uca Allah gözəldir, gözəlliyi sevər. Təkəbbürlük isə haqqın ləğvi, insanların təhqiridir».53 «İnsan özünü xalqdan böyük görüb uzaq tuta-tuta zalımlar arasına yazılar və onların başına gələn müsibətə düçar olar».54 Peyğəmbərimiz (s) dədə-babaları ilə öyünən və buna görə təkəbbürlənən insanları da tənbeh etmiş və belə demişdir:

«İnsanlar ya cəhənnəm kömüründən başqa bir şey olmayan ölmüş əcdadları ilə öyünməkdən əl çəkərlər, ya da Allahın dərgahında burnu ilə pislik yuvarlayan may böcəyindən də aşağı səviyyəyə düşərlər. Uca Allah sizi cahiliyyə təkəbbürlüyündən təmizlədi. Artıq o, təqvalı bir mömin, yaxud bədbəxt günahkardır. İnsanların hamısı Hz.Adəmin övladlarıdır. Adəm isə torpaqdan yaradılmışdır».55

landscape

The metaphor of those who spend their wealth in the Way of Allah is that of a grain which produces seven ears; in every ear there are a hundred grains. Allah gives such multiplied increase to whoever He wills. Allah is All-Encompassing,All-Knowing.
(Surat al-Baqara: 261)

Peyğəmbərimiz (s) həmişə səhabələrinə gözəl geyinmələrini, səliqəli və xoş görünmələrini tövsiyə etmişdir. Ancaq eyni zamanda onlara geyimlərinə və ya gözəlliklərinə görə təkəbbürlənən insanların dünyada və axirətdə alçaldılacaqlarını da xatırlatmış, hər cür şəraitdə təvazökar olmalarını tövsiyə etmişdir. Həmin tövsiyələrindən biri belədir:

«Bir adam nəfsinin xoşuna gələn əynindəki paltarla, saçları da düzəldilmiş tərzdə gedərkən, yeriyərkən təkəbbürlənmişdi ki, birdən yerə batdı. Qiyamət qopana kimi orada çətinliklə batmağa davam edəcək».56

Peyğəmbərimizin (s) Infaq Haqqındakı Sözləri

"İnfaq etmək" bir adamın malını və canını Allahın yolunda, Allahın razı olacağı tərzdə xərcləməsidir. Ətrafındakılar infaq haqqında Peyğəmbərimizə (s) bəzi suallar vermiş və Allah Rəsulu da onlara infaqın necə olacağını izah etmiş, onları infaq etmək üçün həvəsləndirmişdir. Quranda Peyğəmbərimizə (s) infaq haqqında deməsi bildirilən ayələr belədir:

«Səndən (Allah yolunda) nə verəcəkləri haqqında soruşanlara söylə: "Verəcəyiniz şey ata-anaya, qohumlara, yetimlərə, miskinlərə və müsafirə (yolçulara) məxsusdur". Şübhəsiz ki, Allah etdiyiniz xeyirli işi biləndir» («Bəqərə» surəsi, 215).

«...Nəyi paylamalı olduqlarını soruşanlara isə de: "Ehtiyacınızdan artıq qalanını". Allah sizə Öz ayələrini bu cür bildirir ki, bəlkə fikirləşəsiniz» («Bəqərə» surəsi, 219).

«De: "Həqiqətən, Rəbbim bəndələrindən istədiyinin ruzisini bol edər, (istədiyininkini də) azaldar. (Allah yolunda) nə xərclərsiniz, Allah onun əvəzini verər. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır!"» («Səba» surəsi, 39)

landscape

And remind them, for truly the believers benefit from being reminded. I only created jinn and man to worship Me.
(Surat adh-Dhariyat: 55-56)

Peyğəmbərimizin (s) müsəlmanları xəsislikdən çəkindirən, onlara comərdliklə Allah yolunda xərcləmələrini xatırladan sözlərindən bəziləri belədir:

«Zülmdən çəkinin. Çünki zülm qiyamət günü qaranlıqlar olacaqdır. Xəsislikdən də uzaqlaşın, çünki xəsislik sizdən əvvəlkiləri həlak etmiş, onları bir-birlərinin qanlarını tökməyə, haramlarını halal hesab etməyə sövq etmişdir».57

«Kasıbları sevin və onlara yaxın olun. Siz onları sevsəniz, Allah da sizi sevər. Siz onlara yaxın olsanız, Allah da sizə yaxın olar. Siz onları geyindirsəniz, Allah da sizi geyindirər. Siz onları yedirsəniz, Allah da sizi yedirər. Siz comərd olun ki, Uca Allah da sizə qarşı comərd olsun».58

Hz.Muhəmməd (s) Cinlərin də Peyğəmbəri İdi

Allah Quranın 72-ci surəsi olan «Cin» surəsində cinlərin də Hz.Muhəmmədin (s) təbliğini, Qurana qulaq asdıqlarını və bəzilərinin müsəlman olaraq Peyğəmbərimizə (s) tabe olduqlarını bildirir. Bu mövzu ilə bağlı ayələrdən bəziləri belədir:

«De: "Mənə vəhy olundu ki, bir dəstə cin dedilər: "Biz çox qəribə bir Quran eşitdik. O, haqq yolu göstərir. Biz ona iman gətirdik və biz bir daha heç kəsi Rəbbimizə şərik qoşmayacağıq» («Cin» surəsi, 1-2).

landscape

You who believe! respond to Allah and to the Messenger when He calls you to what will bring you to life! Know that Allah intervenes between a man and his heart and that you will be gathered to Him.
(Surat al-Anfal: 24)

You who believe! Heed Allah and believe in His Messenger. He will give you a double portion of His mercy and grant you a light by which to walk and forgive you...
(Surat al-Hadid: 28)

Allah yenə «Cin» surəsində müsəlman olan cinlərin belə dediklərini bildirir:

«Doğrusu, biz hidayət yolunu göstərəni (Quranı) dinlədiyimiz zaman ona iman gətirdik. Kim Rəbbinə iman gətirsə, nə (yaxşı əməllərinin mükafatının) əskilməsindən, nə də haqsızlığa məruz qalmaqdan qorxar. Şübhəsiz ki, aramızda müsəlmanlar da var, (haqq yoldan) çıxanlar da. Müsəlman olanlar haqq yolu axtarıb tapanlardır» («Cin» surəsi, 13-14).

Bu cinlər aralarından bəzilərinin Allaha qarşı yalan danışaraq, batil inamlar uydurduqlarını bildirirlər. Cinlərin daha əvvəl inandıqları bu batil dinin xüsusiyyəti «Cin» surəsində belə bildirilir:

«Həqiqətən, Rəbbimizin cəlalı çox ucadır. O Özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə də bir uşaq! Doğrusu, bizim səfehimiz Allah barəsində tamamilə yalan söyləyirmiş. Biz elə güman edirdik ki, nə insan, nə də cin tayfası Allah barəsində yalan danışmaz» («Cin» surəsi, 3-5).

Başqa bir ayədə isə Peyğəmbərimizin ibadət üçün qalxanda cinlərin onun ətrafında qələbəlik yaradaraq az qala bir-birinin üstünə çıxdıqları bildirilir:

«Allahın bəndəsi (Muhəmməd əleyhissəlam) qalxıb Ona ibadət edəndə onlar az qalmışdı ki, bir-birinin üstünə minələr» («Cin» surəsi, 19).

Ayələrdən də aydın olduğu kimi Hz.Muhəmməd (s) bütün insanlara və bütün cinlərə peyğəmbər olaraq göndərilmişdir. Qurani-Kərim də həm insanlar, həm də cinlər üçün bir yol göstərəndir, rəhbərdir.

landscape

They will not help you in any way against Allah.
The wrongdoers are protectors of one another
but Allah is the Protector of those who do their duty.
(Surat al-Jathiyya: 19)

Peyğəmbərimizin (s) Inkar Edənlərə Xəbərdarlıqları

Quranı və Hz.Muhəmmədin (s) peyğəmbərliyini inkar edənlər Peyğəmbərimizə (s) çoxlu çətinliklər törətmişlər, onun təbliğ fəaliyyətinə mane olmağa, hətta onu öldürməyə, həbs etməyə, sürgünə göndərməyə çalışmışdılar. Lakin Peyğəmbərimiz (s) hər dəfə onlara Allahın gücünü, mövcudluğunu, özünün haqq bir elçi və Quranın da haqq kitab olduğunu bildirmiş, onları axirət əzabı ilə xəbərdar edib qorxutmuşdur. Ancaq Peyğəmbərimiz (s) fəthdən sonra da heç kimi zorla dinə gətirməyə çalışmamış, hamıya öz inamında azad olduğunu bildirmişdir.

Bu mövzudakı bəzi Quran ayələri belədir:

«Əgər səni yalançı hesab etsələr, de: "Mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Mənim etdiyim əməllərin sizə, sizin etdiyiniz əməllərin mənə heç bir dəxli yoxdur!"» («Yunus» surəsi, 41)

«De ki, mənə, həqiqətən, belə vəhy olunur: "Sizin tanrınız ancaq bir olan Allahdır. Bundan sonra müsəlman olacaqsınızmı?" Əgər onlar üz döndərsələr, de: "Sizə olduğu kimi bildir¬dim. Sizə vəd olunan şeyin yaxınmı, uzaqmı olduğunu bilmirəm. Şübhəsiz ki, (Allah) aşkar deyilən sözü də, sizin gizlətdiklərinizi də bilir! Mən bilmirəm, bəlkə də, (cəzanızın) təxirə salınması sizi imtahana çəkmək və bir müddət sizə gün-güzəran vermək üçündür". De¬di: "Ey Rəbbim! Ədalətlə hökm et. Sizin mənə aid etdiyiniz sifətlərə qarşı kömək diləniləsi kimsə yalnız Rəbbimiz olan Rəhmandır!"» («Ənbiya» surəsi, 108-112)

«De: "Ey camaatım, əlinizdən gələni edin. Mən də yerinə yetirirəm. Axirət yurdunun aqibətinin kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şübhəsiz ki, zalımlar nicat tapmayacaqlar!» («Ənam» surəsi, 135)

landscape

So call and go straight as you have been ordered to. Do not follow their whims and desires but say, “I believe in a Book... sent down by Allah sent down by Allah and I am ordered to be just between you.”
(Surah ash-Shura: 15)

İnkarçılarla Mənasız Mübahisələrə Girməmişdir

Peyğəmbərimiz Allahın mövcudluğunu, Quranı və onun peyğəmbərliyini inkar edənlərə qarşı çox səbirli və anlayışlı davranmış, heç vaxt təzyiqə və məcburiyyətə müraciət etməmişdir. Hətta onların arasında ədalətli davranacağını və onlarla mənasız mübahisələrə girilməyəcəyini bildirmişdir. Peyğəmbərimizin Allahın əmrinə tabe olaraq söylədiyi bu ayələr Quranda belə bildirilir:

«Buna görə də sən dəvət et və sənə əmr edildiyi kimi səbatlı ol. Onların nəfslərindən gələn istəklərə uyma və de: "Mən Allahın nazil etdiyi kitaba inandım. Mənə sizin aranızda ədalətlə hökm etmək əmr olunmuşdur. Allah bizim də Rəbbimizdir, sizin də Rəbbiniz. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddir. Bizimlə sizin aranızda heç bir mübahisə yoxdur. Allah hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Axır dönüş də yalnız Onadır!"» («Şura» surəsi, 15)

İnkar Edənləri Tövbə Etməyə Çağırmışdır

Allah sonsuz mərhəmətli, şəfqətli və bağışlayandır. Allah Quranda hər bəndəsinin tövbəsini qəbul edəcəyini, bir insan günahlarından əl çəkərsə, günahlarını bağışlayacağını müjdələyir. Peyğəmbərimiz (s) də inkar edənlərə Allahın bu müjdəsini çatdırmışdır:

«Kafir olanlara de: "Əgər onlar əl çəksələr, keçmişdəki günahları bağışlanar. Yox, əgər yenə qayıtsalar, əvvəlkilərin başına gələnlər onların da başına gələr» («Ənfal» surəsi, 38).

Peyğəmbərimiz hədislərində də insanlara həmişə tövbə edə biləcəklərini belə xatırlatmışdır: «Tövbə qapısı açıqdır. Günəş Qərbdən çıxana kimi qapanmaz».59

landscape

“So worship anything you will apart from Him!’Say:
‘The real losers are those who lose themselves
and their families on the Day of Rising...
(Surat az-Zumar: 15)

As for those who disbelieve, their wealth and children will not help them against Allah in any way. They are the Companions of the Fire. remaining in it timelessly, for ever.
(Surah Al’Imran: 116)

İnkar Edənlərə Mütləq Məğlub Olacaqlarını Bildirmişdir

Peyğəmbərimizin (s) hər sözündə və hər davranışında Allaha olan etibarını, təslimiyyətini və sədaqətini görmək mümkündür. Peyğəmbərimiz (s) ən çətin vaxtlarında da Allahın mütləq kömək edəcəyindən, möminlərin qalib gələcəyindən və inkar edənlərin məğlubiyyətə məruz qalacaqlarından arxayın olmuşdur. Quranda deməsi əmr edilən bu ayələr də bunun bir nümunəsidir:

«Kafir olanlara de: "Siz tezliklə məğlub olacaq və cəhənnəmə sürüklənəcəksiniz!" Necə də pis yerdir!» («Ali-İmran» surəsi, 12)

Peyğəmbərimiz bir hədisində isə belə buyurmuşdur:

«Sizə vəd edilən mütləq yerinə yetiriləcəkdir. Siz Allahı aciz buraxa bilmərsiniz».60

İnkar Edənlərə Axirətin Mövcudluğunu Xatırladaraq Onları Xəbərdar Etmişdir

İnkar edənlərin ən bariz xüsusiyyətlərindən biri axirətin mövcudluğuna inanmamalarıdır. Peyğəmbərimizin (s) dövründə də inkar edən adamlar axirətdə insanların təkrar dirildiləcəklərinə inanmamışdılar. Peyğəmbərimiz (s) isə onların iddialarına ən hikmətli və mənalı tərzdə cavab vermişdir. Quranda Peyğəmbərimizə bu hikmətli ayələri söyləməsi əmr edilmişdir:

«Onlar: "Biz sür-sümük, çürüyüb ovxalanmış torpaq olduğumuz halda, dirildilib yeni məxluqmu olacağıq?" - deyirlər. De: "İstər daş olun, yaxud dəmir! Və ya ürəyinizdə (özünüzü dağlar, göylər kimi) böyük bir məxluq bilin! (Yenə diriləcəksiniz!)". Onlar deyəcəklər: "O halda bizi kim (yenidən dirildib həyata) qaytaracaqdır?" De: "İlk dəfə sizi yoxdan yaradan!" Onlar sənə başlarını bulayıb: "Bu nə vaxt olacaqdır?" - deyə soruşacaqlar. De: "Bəlkə də, bu yaxın zamanda!"» («İsra» surəsi, 49-51)

«Məgər biz öldükdən, torpaq və sür-sümük olduqdan sonra dirildiləcəyikmi?! Eləcə də əvvəlki atalarımız da?!" De: "Bəli, özü də zəlil olaraq (dirildiləcəksiniz)» («Saffat» surəsi,16-18).

Peyğəmbərimiz bəlkə bu adamlar inkarlarından dönər və iman gətirərlər deyə, onlara axirətin dünya həyatından daha xeyirli və üstün olduğunu xatırlatmışdır. Onun bu sözlərindən bəziləri belədir:

«Ey insanlar! Dünya nəğd verilən bir maldır. Yaxşı da, pis də ondan payını alır. Axirət isə sadiq bir vəddir. Orada qadir olan Hökmdar hökm edər. Haqq yerini tapar. Batil isə zay olub gedər. Ey insanlar, axirət övladı olun, dünyanın qulu olmayın. Çünki övlad anaya tabedir. (Yəni dünya uşağı olsanız, dünya kimi məhv olmağa layiq olarsınız.) Allahdan qorxaraq əməl edin. Bilin ki, əməlləriniz sizinlə üzləşəcəkdir. Və siz mütləq yenidən Allaha qovuşacaqsınız. Hər kim zərrə miqdarında xeyir edərsə, onun əvəzini görəcək, hər kim də zərrə miqdarı şər iş görərsə, onun əvəzini görəcəkdir».61

İnkar Edənləri Cəhənnəmlə Xəbərdar Etmişdir

Allahın elçilərinin ən vacib vəzifələrindən biri insanları xəbərdar etmək və onları Allahın əzabı və cəhənnəm ilə qorxutmaqdır. Rəsullar bununla insanların qorxub çəkinmələrinə, gözəl əxlaqlı yaşamalarına və bəzilərinin axirətdə cənnətə layiq olmalarına səbəb olurlar. Peyğəmbərimiz də insanları cəhənnəm əzabı ilə xəbərdarlıq etmiş, onları inkardan, pisliklərdən və dinsizlikdən qorumağa çalışmışdır. Peyğəmbərimizin (s) cəhənnəmlə xəbərdar edib qorxutması bəzi ayələrdə belə bildirilir:

«Ayələrimiz onlara açı-Qaşkar surətdə oxunduğu zaman kafir olanların çöhrəsində bir ikrah sezərsən. Onlar ayələrimizi oxuyanların üstünə az qala hücum çəksinlər. De: "Sizə bundan daha pisini xəbər verimmi? Cəhənnəm... ! Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O nə pis məskəndir!"» («Həcc» surəsi, 72)

«(Mənim vəzifəm) Allah dərgahından olanı və Onun göndərdiklərini təbliğ etməkdir. Allaha və Onun Peyğəmbərinə asi olanları cəhənnəm odu gözləyir. Onlar orada həmişəlik qala¬caqlar!"» («Cin» surəsi, 23)

Peyğəmbərimiz cəhənnəmi özündən uzaq görənlərə cəhənnəmdəki əzabı təfərrüatları ilə bildirmiş, Quranda bildirildiyi kimi, inkar edənlərin cəhənnəmdəki vəziyyətlərini, əzabdan xilas olmaq üçün necə yalvaracaqlarını söyləmiş və insanların cəhənnəmdən qorxub çəkinmələrinə səbəb olmaq üçün səy göstərmişdir.

landscape

Say: “My people, do as you think best;
that is what I am doing.You will soon know...”
(Surat az-Zumar: 39)

İnkar Edənlərə Qarşı Qəti Və Dəqiq Ifadələr Işlətmiş Və Onlara Tabe Olmayacağını Bildirmişdir

Peyğəmbərimiz (s), həmin dövrdəki inkarçılar say və güc olaraq daha üstün kimi görünmələrinə baxmayaraq, onların davranışlarına və təhdidlərinə fikir verməmiş, Quranı böyük qətiyyətlə insanlara çatdırmış və doğru yoldan qətiyyən dönməyəcəyini açı-Qaşkar və qəti olaraq bildirmişdir. Qətiyyət və səbir möminlərə məxsus çox vacib bir xüsusiyyətdir və hər müsəlman Peyğəmbərimizin qətiyyətini və əzmkarlığını nümunə götürməlidir. Bununla bağlı bəzi ayələr belədir:

«De: "Sizin Allahdan qeyri tapındığınız bütlərə ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir". De: "Mən sizin nəfsinizin istəklərinə əsla uymaram. Belə ola biləcəyi təqdirdə mən azar və doğ¬ru yola yönəlmişlərdən olmaram!" De: "Mən Rəbbimdən açı-Qaydın bir dəlilə istinad edirəm. Siz isə onu yalan hesab etdiniz. Sizin tələm-tələsik istədiyiniz (əzab) məndə deyildir. Hökm ancaq Allahındır. Haqqı yalnız O bəyan edər. O ayırd edənlərin ən yaxşısıdır!"» («Ənam» surəsi, 56-57)

«De: "Ey kafirlər! Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət etmərəm! Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət etməzsiniz! Mən sizin ibadət etdiklərinizə ibadət edən deyiləm! Siz də mənim ibadət etdiyimə ibadət edən deyilsiniz! Sizin də öz dininiz var, mənim də öz dinim!» («Kafirun» surəsi, 1-6)

landscape

Do they then seek the judgement of the Time of Ignorance? Who could be better at giving judgement than Allah for people with certainty?
(Surat al-Ma’ida: 50)

Peyğəmbərimizin (s) Kitab Əhlinə Etdiyi Xatırlatmalar

Peyğəmbərimiz (s) Kitab əhlini də ən gözəl tərzdə xəbərdar etmiş, onların təhrif edilmiş, şirk içində bir dinə deyil, Allahın sonuncu vəhyinə inanmalarını təbliğ etmişdir.

Peyğəmbərimizin (s) inkar edənlərə olduğu kimi, Kitab əhlinə də heç bir təzyiq göstərməmiş, onlara ancaq nəsihət vermişdir.

Kitab əhlinin ən bariz xüsusiyyətlərindən biri, xüsusilə yəhudilərin özlərini Allahın yeganə sevimli bəndələri olaraq qəbul etmələri və özlərindən başqa heç kimin cənnətə daxil ola bilməyəcəklərini iddia etmələridir. Onların bu iddiaları Quranın bəzi ayələrində qeyd edilmişdir. Peyğəmbərimizin (s) isə onların bu əsassız, heç bir dəlilə əsaslanmayan iddialarına verdiyi cavab Quranda belə bildirilir:

«Onlara: "Allahın nazil etdiklərinə inanın!" - deyildikdə, onlar: "Biz özümüzə göndərilənə inanırıq", - deyərək, ondan başqasını inkar edirlər. Halbuki o onların əllərində olanı təsdiq edən bir həqiqətdir. Onlara söylə: "Əgər siz inanan kəslərsinizsə, bəs nə üçün əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini öldürürdünüz?» («Bəqərə» surəsi, 91)

«Sən onlara de: "Əgər Allah yanında axirət evi başqa insanlara deyil, yalnız sizə məxsusdursa və əgər siz doğru deyirsinizsə, onda ölüm istəyin!" Onlar öz əməllərini bildiklərinə görə ölümü əsla istəməzlər. Allah zalımları tanıyandır!» («Bəqərə» surəsi, 94-95)

«Dedilər: "Cənnətə yəhudilərdən və xaçpərəstlərdən başqası girməyəcək!" Bu ancaq onla¬rın xülyalarıdır. Onlara söylə: "Əgər doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!"» («Bəqərə» surəsi, 111)

«Yəhudilər və xaçpərəstlər dedilər: "Biz Allahın oğulları və sevimliləriyik". De: "Bəs onda Allah nə üçün günahlarınıza görə sizə əzab verir?" Xeyr, siz də Onun yaratdığı bir bəşərsiniz. O, istədiyini bağışlar, istədiyinə əzab verər. Göylərin, yerin və onların arasında olan hər bir şeyin ixtiyarı Allahın əlindədir və axır dönüş də Onun hüzurunadır!» («Maidə» surəsi, 18)

«Onlar: "Doğru yolu tapmaq üçün yəhudi, yaxud da xaçpərəst olun!" - deyirlər. Sən de: "Biz batildən haqqa tapınan (haqq yolda olan) İbrahim dinindəyik, çünki o, Allaha şərik qoşanlardan deyildi» («Bəqərə» surəsi, 135).

Peyğəmbərimiz (s) möminlərə də Kitab əhli ilə danışarkən: «Biz Allaha, mələklərinə, kitablarına və peyğəmbərlərinə inandıq deyin», - buyurmuşdur.62

Peyğəmbərimiz (s) Kitab Əhli Ilə Mübahisə Etməmiş Və Onlara Iman Gətirmələri Üçün Təzyiq Etməmişdir

Peyğəmbərimiz (s) Kitab əhlini şirk qoşmadan iman gətirməyə və Quran əxlaqını yaşamağa çağırmış, lakin ona itaət etməyənlərə qarşı da çox mülayim və ədalətli davranmışdır. Kitab əhlini ibadətlərində sərbəst buraxmış, hər cür adətlərini yerinə yetirmələrinə icazə vermiş, öz əhlinə də onlara qarşı ədalətlə davranmalarını buyurmuşdur. Bu haqda Peyğəmbərimizin (s) belə dediyi rəvayət edilmişdir:

«Kim bir zimmiyə əziyyət verərsə, mən ondan şikayətçiyəm. Mən (bu dünyada) kimdən şikayətçi olsam, qiyamət günü də şikayətçi olaram».63 (Zimmi müsəlmanların hakimiyyətinin tabeçiliyində olan müsəlman olmayanlara deyilir).

Hz.Peyğəmbərin (s) və onun ardınca gedənlərin müxtəlif xristian, yəhudi və başqa dini qruplarla bağladığı müqavilələrin mətnləri bu gün də bir sənəd kimi mühafizə olunur. Məsələn, Peyğəmbərimizin (s) xristian olan İbn Harris b. Kəb və dindaşları üçün hazırlatdığı müqavilə mətnində: «Şərqdə və Qərbdə yaşayan bütün xristianların dinləri, kilsələri, canları, namusları və malları Allahın, Peyğəmbərin və bütün möminlərin himayəsindədir. Nəsranilik (xristianlıq) dinində yaşayanların heç biri İslam dinini qəbul etməyə məcbur edilməyəcək. Xristianlardan biri hər hansı bir cinayətə və ya haqsızlığa məruz qalarsa, müsəlmanlar ona kömək etmək məcburiyyətindədirlər»64 maddələrini yazdırandan sonra: «Kitab əhli ilə ən gözəl tərzdə mücadilə edin...» («Ənkəbut» surəsi, 46) ayəsini oxumuşdur.

Quranda Peyğəmbərimizə (s) Kitab əhlinə qarşı necə davranmalı olduqlarını ümmətinə belə bildirməsi xəbər verilir:

«De: "Siz Allah barəsində bizimlə mübahisəmi edirsiniz? Halbuki, O həm bizim, həm də si¬zin Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Ona sadiq olan bizik!"» («Bəqərə» surəsi, 139)

landscape

Truly it is revelation sent down by the Lord of all the worlds.
(Surat ash-Shu’ara: 192)

Kitab Əhlini Də Allaha Şirk Qoşmadan Iman Gətirməyə Çağırmışdır

Peyğəmbərimiz (s) Kitab əhlini dinə dəvət edərkən onlara Allaha şirk qoşmamalarını söyləmiş və onları müsəlmanlarla müştərək bir məsələyə gəlməyə dəvət etmişdir:

«Söylə: "Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan bir kəlməyə tərəf gəlin! "Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi Rəbb qəbul etməyək!" Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman (onlara) deyin: "İndi şahid olun ki, biz, həqiqətən, müsəlmanlarıq!"» («Ali-İmran» surəsi, 64)

«De: "Ey kitab əhli! Dininizdə haqsız yerə ifrata varmayın. Əvvəlcə yolunu azmış, bir çoxlarını da azdırmış və doğru yoldan çıxmış bir tayfanın nəfsinin istəklərinə uymayın!"» («Maidə» surəsi, 77)

Hz.Muhəmməd (s) səhabələrindən Muazı Yəmənə göndərmiş və yola salarkən ona Kitab əhlini əsasən Allaha ibadət etməyə çağırmasını söyləmişdir:

«Sən Kitab-əhli olan bir xalqa gedirsən. Onları dəvət edəcəyin ilk şey Allaha ibadət olsun...»65

 

İqtibaslar

33- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 398

34- Buxari, I'tisam 2, Ebed 70; Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.338

35- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 130

36- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 329/1

37- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 163/6

38- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 215/16

39- Molla Cami, Nefahatü'l-Üns, tərc. Abdulkadir Akçiçek, İstanbul 1981, s. 325; http://www.aitco.com/ ~islam/islam/islam164/trk/ nefahatul_uns.htm

40- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 227/10

41- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 227/9 42- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 364/7

43- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 450/10

44- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.330

45- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, 1IV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.417

46- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 470/5 47- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XVI cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317

48- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XVI cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317

49- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XVI cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 328

50- İbni Kesir, Sire, 4:194-195; Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul, 1998, s.507.

51- İbn Hıbban; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, III cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111.

52- İbn Hıbban, Hakim; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, III cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 111-112.

53- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 24.

54- Tirmizi, Birr 61, (2001); Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.28.

55- Əbu Davud, Ədəb 120, (5116); Tirmizi, Menaqıb (3950, 3951); Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.29

56- Buxari, Libas 5; Muslim, Libas 49, (2088); Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 32

57- Muslim, Birr 56; Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XVI cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 357

58- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 17/15 59- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 242/2 60- Buxari, I'tisam 2, Ebed 70; Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, II cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.338

61- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 184/4 62- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 42/4 63- Acluni, Keşfu'l-Hafa' II, 218

64- İbn Hişam, Ebu Muhammed Abdulmelik, (v.218/834), es-Siretü'n-Nebeviyye, Daru't-Turasi'l-Arabiyye, Beyrut, 1396/1971, IV/241-242; Hamidullah, el-Vesaik, s.154-155, No.96-97; Yrd. Doç. Dr. Orhan Atalay, Doğu-Batı Kaynaklarında Birlikte Yaşama, Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999, s.95

65- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, VII cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.327

3 / total 7
"Harun Yəhyanın Həzrəti Muhəmməd (s) Peyğəmbər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."