Həzrəti Muhəmməd (s) Peyğəmbər

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
4 / total: 7

Peyğəmbərimizin Görünüşü

Kitabın əvvəlki fəsillərində Peyğəmbərimizin Quran ayələrində bildirilən və bütün insanlar üçün nümunə olan gözəl əxlaq xüsusiyyətlərindən bəhs edildi. Onun ədalətli, şəfqətli, mərhəmətli, sülhsevər, mülayim, səbirli, təvəkküllü, cəsur, təvazökar və qətiyyətli xarakteri müxtəlif misallarla tədqiq edildi.

physical and moral beauty and the perfect behavior of the Prophet Muhammad

A text in which Ali (ra) describes the physical and moral beauty and the perfect behavior of the Prophet (saas), as well as the love and respect people feel for him.

Quran ayələri ilə yanaşı, səhabələrin məlumatları da Peyğəmbərimiz (s) haqqında ətraflı bilgi verir. Peyğəmbərimizin (s) ailəsi və ətrafındakı möminlərlə olan rəftarı, gündəlik həyatından təfərrüatlar, zahiri görünüşü, görənləri heyrətləndirən heybəti (hörmətlə yanaşı, şiddətli həyəcan hissini verən halı, əzəməti), sevdiyi yeməklər, geyimi və gülüşü kimi bir çox təfərrüat İslam alimləri tərəfindən «şəmail» kəlməsi ilə ifadə edilir. «Şəmail» sözü «şimal»dan törəmişdir. Bu kəlmə «xarakter, xasiyyət, hal-hərəkət, davranış» kimi mənaları verir. «Şəmail» sözü əvvəllər geniş mənalar ehtiva etsə də, vaxt ötdükcə xüsusiləşmiş və Peyğəmbərimizin yaşadığı həyat haqqındakı təfərrüatları və şəxsi xüsusiyyətlərini ifadə edən bir termin halına gəlmişdir.

Rəbbimizin aləmlərə üstün etdiyi bu seçilmiş bəndəsinin xarakterinə və görünüşünə dair bildirilən hər bir incəlik, həm də onun üstün əxlaqının da bir əksidir.

Peyğəmbərimizin (s) şəmailindən bəhs edilən bu fəslin hazırlanmasının məqsədi isə onun müxtəlif mənbələrdə qeyd edilən gözəl özəlliklərini tədqiq edib, yaşayışından özümüzə, dövrümüzə tövsiyələr əldə etməkdir.

Peyğəmbərimizin (S) Yaradılışındakı Gözəllikləri

Peyğəmbərimizin səhabələri bu müqəddəs insanın zahiri görünüşünün gözəlliyi, görənləri heyrətləndirən heybətindən, nurundan və duruşundan gülüşünə kimi Allahın onda təcəlla etdirdiyi müxtəlif gözəlliklər haqqında bir çox təfərrüatlar çatdırmışlar. Peyğəmbərimizlə eyni dövrdə yaşamayan müsəlmanlara Allahın Rəsulunu müxtəlif cəhətləri ilə tanıtmışdılar. Bəzi səhabələr onu ümumi xüsusiyyətləri ilə bizə tanıdarkən, bəziləri uzun və ətraflı bəhs etmişdilər. Bunlardan bəziləri belədir:

Peyğəmbərimizin Zahiri Görkəmi Və Yaraşığı

Səhabələri Peyğəmbərimizin (s) gözəlliyindən belə bəhs edirdilər:

«Allah Rəsulu sallallahu aləyhi və səlləm çox yaraşıqlı və cazibədar idi. Mübarək sifəti ayın ondördüncü günündəki bədrlənmiş ay kimi parlaq idi... Burnu çox gözəl idi... Gur saqqallı, irigözlü, düz yanaqlı idi. Ağzı geniş, dişləri inci kimi parlaq idi... Boynu sanki bir gümüş sütun idi... İki çiyni arası geniş, çiyninin sümüklərinin başları qalın idi...»66

Ənəs b. Malik danışır:

«Rəsulullahın boyu nə çox uzun, nə də çox qısa idi. Dərisinin rəngi də nə duru ağ, nə də tünd qarabuğdayı idi. Saçları isə nə düz, nə də qıvrım idi. Qırx yaşına çatanda Allah onu peyğəmbər olaraq vəzifələndirdi. Peyğəmbər olandan sonra 10 il Məkkədə, 13 il də Mədinədə qaldı və 60 yaşlarında ikən vəfat etdi. Bu fani həyata vida edəndə saçında və saqqalında 20 tel ağ saç yox idi».67

landscape

A text in which Ali (ra) describes the physical and moral beauty and the perfect behavior of the Prophet (saas), as well as the love and respect people feel for him. Your friend is only Allah and His Messenger and those who believe.
(Surat al-Ma’ida: 55)

He is Allah—there is no god but Him. He is the Knower of the Unseen and the Visible. He is the All-Merciful, the Most Merciful.
(Surat al-Hashr: 22)

«Rəsulullah (s) ağ, gözəl və mülayim idi».68 Ənəs b. Malik bildirir:

«Peyğəmbərimiz uzun da deyildi, qısa da, əksinə ortaboy idi. Xoş görünüşü var idi. Saçı nə qıvrım, nə də düz idi. Mübarək üzünün rəngi isə nurani ağ idi».69

Bəra b. Azib danışır:

«...Rəsulullahdan daha gözəl adam görmədim. Çiyinlərinə çatan saçları var idi. İki çiyin arası geniş idi. Boyu nə qısa idi, nə də uzun idi».70

Hz.Əlinin nəvələrindən biri olan İbrahim b. Muhəmməd (s) rəvayət edir:

«Babam Hz.Əli Peyğəmbərimizdən bəhs edərkən Onu belə tanıdardı: «Peyğəmbər nə həddindən artıq uzun, nə də qısa idi. O, yaşadığı cəmiyyətin ortaboylusu idi. Saçları nə qıvrım, nə də düz idi, həfif dalğalı idi. Mübarək üzünün rəngi qırmızıya çalan tərzdə ağ, gözləri qara, kirpikləri sıx və uzun, çiyninin yuxarısı isə iri idi. O insanların ən comərdi, ən doğru danışanı, ən mülayim xasiyyətlisi və ən yoldaşcanlısı idi. Onu birinci dəfə görənlər onun heybətindən çox həyəcanlanır, gözəl xarakterini bilərək söhbət edənlər isə onu hər şeydən çox sevərdilər. Onun üstünlüklərini və gözəlliklərini tanıtmağa çalışan adam «Mən ondan əvvəl və ondan sonra onun kimi olan başqasını görmədim» deyərək Onu tərifləmək məsələsində acizliyini və sözün kifayət etmədiyini etiraf edərdi. Allahın rəhməti və salamı ona olsun»».71

landscape

Whoever obeys the Messenger has obeyed Allah. If anyone turns away, we did not send you to them as their keeper.
(Surat an-Nisa’: 80)

Hz.Həsən (r) buyurur:

«Rəsulullah yaradılışdan heybətli və möhtəşəm idi. Mübarək üzü, bədrlənmiş ayın parlaqlığı kimi nur saçırdı. Ortaboyludan uzun, incə, uzundan qısa idi. Saçları qıvrımla düz arasında idi, əgər öz-özünə iki yerə ayrılıblarsa, onları başının iki tərəfinə salar, deyilsə, ayrımazdı. Saçını uzadardısa, qulağının yumşaq yerini ötərdi. Peyğəmbərimizin rəngi parlaq ağ idi, yəni nurani ağ idi. Alnı açıq idi. Qaşları hilal kimi, gur və bir-birinə yaxın idi. Boynu saf mərmərdən meydana gələnlərin boynu kimi gümüş təmizliyində idi. Bədəninin bütün orqanları bir-biri ilə uyğun idi və yaraşıqlı bir formaya malik idi...»72

Səhabələrdən biri bildirir:

«Həzrəti Peyğəmbər gümüşdən yaradılan kimi nurlu ağ idi, saçları da az-maz dalğalı idi».73

«Peyğəmbərimiz (s) ağ-çəhrayı qarışıq rəngdə idi. Gözləri qara, kirpikləri sıx və uzun idi».74

«Peyğəmbərimizin alnı geniş idi, hilal qaşlı idi və qaşları gur idi. İki qaşının arası açıq idi, xalis bir gümüş kimi idi. Gözləri çox gözəl, bəbəkləri qapqara idi. Kirpikləri bir-birinə keçəcək tərzdə gur idi... Güləndə dişləri çaxan şimşək kimi parıldayardı. İki dodağı də bənzərsiz tərzdə gözəl idi... Saqqalı gur idi. Boynu çox gözəl idi, nə uzun idi, nə də qısa. Boynunun günəş və külək görən hissəsi qızıl ərintili gümüş əyinti kimi gümüşün ağlığı və qızılın da qırmızılığını əks etdirən tərzdə parıldayardı... Sinəsi geniş idi, sinəsinin düzlüyü güzgünü, ağlığı da ayı xatırladırdı... Çiyni geniş idi... Qolları və əzələləri iri idi. Ovucları ipəkdən də yumşaq idi».75

Peyğəmbərimizin hicrəti əsnasında çadırına baş çəkdiyi Ummu Məbəd adlı comərdliyi, namusu və cəsarəti ilə tanınan bir şəxs Peyğəmbərimizi tanımamışdı. Ancaq Peyğəmbərimizi (s) deyilənlərdən tanıyan ərinə onu belə tərif etmişdir:

«Aydın üzlü və gözəl yaradılışlı idi. Zəif və incə də deyildi. Gözlərinin qarası və ağı bir-birində əməllicə ayrılmışdı. Saçı ilə kirpikləri və bığları gümrah idi. Səsi qalın idi. Susanda təmkinli, danışanda da heybətli idi. Uzaqdan baxanda insanların ən gözəli və sevimlisi, yaxından görəndə də şirin və mülayim görünüşü vardı. Çox şirin danışırdı. Orta boylu idi, baxan adam nə qısa, nə də uzun olduğunu hiss edərdi. Üç nəfərin arasında ən gözəl görünəni və nurani olanı idi. Ətrafındakı yoldaşları ona qulaq asardılar, bir şey buyuran kimi də dərhal buyruğunu yerinə yetirərdilər. Danışığı tox və qəti idi».76

Peyğəmbərimizi görənlərin sözlərindən də aydın olduğu kimi, Allahın Rəsulu çox yaraşıqlı, görənlərinin nəfəsini kəsəcək dərəcədə gözəlüzlü və gözəl boy-buxunlu idi. Həmçinin idmançı və çox təsirli bədən quruluşuna malik idi və çox güclü idi.

landscape

Take charity from their wealth to purify and cleanse them and pray for them. Your prayers bring relief to them.
Allah is All-Hearing,  All-Knowing.
(Surat at-Tawba: 103)

Peyğəmbərimizin (s) Şəmaili

Osmanlı dövrünün məşhur alimlərindən biri olan Əhməd Cevdət Paşa Peyğəmbərimizin qeyd edilən xüsusiyyətlərini xülasə halına gətirən əsər ərsəyə gətirmişdir. Bu çalışması «Qısası ənbiya» adlı əsərinin IV fəslində «Bəzi əvsafı səniyyəi Muhəmmədiyyə» sərlövhəsi altında yazmışdır:

«...Mübərək bədəni gözəl idi. Bütün orqanları arasında bir-birinə uyğunluq vardı. Gözəl əndamlı idi. Alnı, sinəsi, çiyinlərinin arası, ovucları geniş, boynu uzun və yaraşıqlı, gümüş kimi saf, çiyinləri, əzələləri, baldırları iri və qalın, biləkləri, barmaqları uzun idi. Əlləri və barmaqları qalındı. Cildi isə ipəkdən yumşaq idi. Başı qaydasında, hilal qaşlı, çəkmə burunlu, oval üzlü idi. Kirpikləri uzun, gözləri qara, gözəl, böyük, iki qaşının arası açıq, lakin qaşları bir-birinə yaxın idi. O seçilmiş peyğəmbərin rəngi parlaq idi, yəni nə ağ, nə də qarabuğdayı, bəlkə də ikisinin arasında və gül kimi qırmızıya meyilli ağ, nurani, parlaq idi. Mübarək üzündə nur parıldayardı. Dişləri inci dənələri kimi sağlam və parıltılı idi. Danışarkən qabaq dişlərindən sanki nur saçılar, gülərkən gözəl ağzı şimşək kimi işıq saçaraq açılardı...
Dünyasını dəyişəndə saçı, saqqalı təzə ağarmağa başlamışdı, başında və saqqalında iyirmiyə yaxın ağ tük var idi.
Hissləri çox güclü idi. Çox uzaqdan eşidər və çox adamın görmədiyi məsafədən görərdi. Qısası, mükəmməl və müstəsna surətdə yaradılmış bir bədənə malik idi... Onu qəfildən görən adam sevinər, onunla danışan adam ona ürəkdən aşiq olardı.
Elm sahiblərinə səviyyələrinə uyğun olaraq hörmət edərdi. Qohumlarına da çox yaxşılıq edirdi. Lakin onları onlardan da fəzilətli olanlardan üstün tutmazdı.
Xidmətçiləri ilə də xoş rəftar edərdi. Özü nə yeyərdisə və geyinərdisə, onlara da ondan yedirər və geyindirərdi.
Əliaçıq, comərd, mərhəmətli, bağışlayan, igid və mülayim xasiyyətli idi. Sözündə duran və sadiq idi.
Gözəl əxlaqı və iti dərrakəsi ilə bütün insanlara və hər cür tərifə layiq idi. Yeyib-içərkən, geyinərkən ehtiyacı olduğu qədərlə kifayətlənər və artığını paylayardı».77

Peyğəmbərimizin Peyğəmbərlik Möhürü

Prophet Muhammad's superior morality, his astonishing beauty and the perfection of his behavior

Another text in which Ali (ra) describes the Prophet's superior morality, his astonishing beauty and the perfection of his behavior.

Allah Hz.Muhəmmədi (s) aləmlərin üzərinə seçmiş və onun «peyğəmbərlərin sonuncusu» («Əhzab» surəsi, 40) olduğunu bildirmişdir. Ondan sonra heç bir peyğəmbər göndərilməyəcəkdir və Quran insanlara hidayət rəhbəri olaraq göndərilən sonuncu kitabdır. Allah Peyğəmbərimizin bu bənzərsiz xüsusiyyətini onun mübarək bədənində bir izlə təcəlli etdirmişdir.

İslam mənbələrindən və rəvayətlərdə Peyğəmbərimizin (s) kürək sümüklərinin arasında olan bu əlamət «peyğəmbərlik möhürü» adlandırılır. Peyğəmbərimizin (s) möhürünə oxşar peyğəmbərlik əlamətlərinin başqa peyğəmbərlərdə də olduğu, ancaq Peyğəmbərimizinkinin (s) daha fərqli olduğu «əl-Mustədrək»də Vəhb b. Munəbbih tərəfindən belə bildirilmişdir:

«...Allah elə bir peyğəmbər göndərməmişdir ki, onun sağ əlində peyğəmbərlik xalı (şamətun nubuvvə) olmasın. Ancaq peyğəmbərimiz Muhəmməd aleyhissalam bunda müstəsna təşkil etmişdir. Çünki Onun peyğəmbərlik xalı (sağ əlində deyil) kürək sümükləri arasındadır. Peyğəmbərimizdən bu haqda soruşulanda: "Kürək sümüklərim arasında olan bu xal məndən əvvəlki peyğəmbərlərin xalı kimidir..."78, -demişdir».

Cabir b. Səmurə bildirir:

«Mən Rəsulullahın kürək sümükləri arasında olan peyğəmbərlik möhürünü gördüm. O, göyərçin yumurtası böyüklüyündə qırmızımtıl yumru idi».79

İmam Əlinin nəvələrindən olan İbrahim b. Muhəmməd bildirir:

«Babam Hz.Əli Peyğəmbərimizin görünüşündən bəhs edərkən Rəsulullahın görünüşü (hilyəsi) haqqındakı hədisi ətraflı danışar və: «Kürək sümükləri arasında peyğəmbərlik möhürü var idi. Və o peyğəmbərlərin axırıncısıdır», - deyərdi».80

Əbu Nadirə danışır: «Səhabələrdən Əbu Səid əl-Xudridən Allah Rəsulunun peyğəmbərlik möhürünün necə olduğunu soruşdum. Kürəyində gül tumurcuğu kimi bir ət parçası olduğunu dedi».81

«Kürəyinin arasında peyğəmbərlik möhürü var idi. Bu möhür sağ çiyninə daha yaxın idi».82

Muhəmməd b. Musənnə, Muhəmməd b. Hazm Şubə Simaqdan: «Cabir ibni Səmurənin belə dediyini eşitdim: Allah Rəsulunun (s) kürəyində möhür gördüm, göyərçin yumurtası kimi idi».83

Peyğəmbərimizin Saçı

Peyğəmbərimizin saçının uzunluğu ilə əlaqəli müxtəlif fikirlər var. Fikirlər arasında belə bir fərqin olması isə təbiidir, çünki bu məlumatları xəbər verənlər Peyğəmbərimizi müxtəlif vaxtlarda gördükləri üçün saçının uzunluğu da hər dəfəsində fərqli ola bilər.

Ancaq bu təriflərdən aydın olur ki, Peyğəmbərimiz (s) saçını ən qısa qulağı ətrafında, ən çoxu isə çiyinlərinə qədər uzatmışdır. Ənəs b. Malik bildirir:

«Həzrəti Peyğəmbərin saçları qulaqlarının orta tərəfinə qədər uzanmışdı».84

Peyğəmbərimizin xanımlarından biri bildirir:

«Allah Rəsulunun mübarək saçları qulaqları ilə çiyinləri arasında idi. Allahın salamı və duası ona olsun».85

landscape

So believe in Allah and His Messenger and in the Light We have sent down. Allah is aware of what you do.
(Surat at-Taghabun: 8)

Bəra b. Azib bildirir:

«Peyğəmbərimiz ortaboy idi. Çiyinləri geniş idi. Saçları isə qulaq yumşaqlarına dəyərdi».86

Əbu Talibin qızı Ummu Hani bildirir:

«Rəsulullah Məkkəyə gələndə evimizi şərəfləndirmişdi. Bu əsnada mübarək başı dörd hörgülü idi».87

Peyğəmbərimizin (s) Saç Və Saqqal Təmizliyi

Peyğəmbərimiz təmizliyə çox əhəmiyyət verdiyi üçün saçlarının və saqqalının təmizliyinə də çox əhəmiyyət vermişdir. Bəzi mənbələrdə onun yanında həmişə daraq, güzgü, misvaq (diş təmizləmək üçün), kürdan, qayçı, sürmədan kimi əşyaların olduğu bildirilir.88

Peyğəmbərimiz (s) səhabələrinə də eyni tövsiyələri etmiş və «Kim saç buraxıbsa, onun təmiziliyinə fikir versin», 89 buyurmuşdur. Peyğəmbərimizin (s) saçı və saqqalı ilə əlaqəli başqa bildirilənlər də belədir:

Hz.Adda ibn Xaliddən:

«Mübarək saqqalı çox gözəl idi».90

Möminlərin analarından biri bildirir:

«Rəsulullah (s).. saçını darayıb yağlayanda...»91

Simak b. Harb rəvayət edir:

«Cabir b. Səmurədən eşitdim. Ona Həzrəti Peyğəmbərin saçlarının ağarması ilə bağlı soruşulmuşdu. O da: Başını yağlayanda saçlarının ağartısı görünməzdi, amma başına yağ sürtməyəndə saçının ağardığı görünürdü»92, - dedi.

Peyğəmbərimizin (s) zahiri görünüşünə və təmizliyinə əhəmiyyət verməsi möminlərə gözəl nümunə olmuşdur. Bir rəvayətdə Peyğəmbərimizin bu mövzudakı davranışı belə bildirilir:

«Bir gün Peyğəmbər (s) səhabələrinin yanına çıxacağı vaxt küpdəki suya baxaraq sarığını və saqqalını səhmana saldı və belə dedi: «Allah qardaşlarının qarşısına çıxarkən bəndəsinin qardaşları üçün bəzənməsini sevər»».93

Peyğəmbərimizin (S) Geyim Tərzi

Səhabələr Peyğəmbərimizin (s) geyimi haqqında da müxtəlif məlumatlar çatdırmışlar. Bununla yanaşı, Peyğəmbərimizin möminlərə necə geyinməli olduqları ilə bağlı tövsiyələri də onun bu mövzuya verdiyi əhəmiyyəti göstərir. Məsələn, Peyğəmbərimiz hədislərdən belə buyurmuşdur:

«Allah gözəldir, gözəlliyi sevər. Gözəl geyinmək təkəbbürlənmək deyil. Təkəbbürlənmək (malik olduğun neməti özündən bilib) haqqı rədd etmək, xalqı aşağı görməkdir».94

«Allah gözəldir, gözəli sevər və bəndəsinə verdiyi nemətin əsərini üzərində görməkdən xoşu gələr».95

landscape

Know that the Messenger of Allah is among you. If he were to obey you in many things, you would suffer for it. However, Allah has given you love of faith and made it pleasing to your hearts, and has made disbelief, deviance and disobedience hateful to you.
People such as these are rightly guided.
(Surat al-Hujurat: 7)

Peyğəmbərimizin (s) nəvəsi Hz.Həsən onun geyimi haqqındakı fikrini belə ifadə etmişdir:

«Peyğəmbərimiz bizə əldə etdiyimizin ən yaxşısını geyinməyimizi və tapa bildiyimiz ən yaxşı ətirləri sürməyimizi əmr edərdi».96

Peyğəmbərimizin (s) bu mövzudakı başqa hədisi də belədir:

The Prophets(Saas) MannerofDress

«Ey möminlər! Yeyin, için, geyinin və Allah yolunda xərcləyin. Ancaq israfa, təkəbbürlüyə və qürura qaçmayın».97

Peyğəmbərimiz səhabələrindən biri zahiri görünüşünə fikir verməyəndə və ya səliqəsiz olanda dərhal ona xəbərdarlıq edərdi. Bununla bağlı bir rəvayəti atasından eşidən Əbul Havas belə bildirmişdir:

«Üstümdə adi bir paltar olduğu halda Rəsulullah aləyhissalatu vəssəlamın yanına gəlmişdim. Mənə:

Sənin malın yoxdur?, - deyə soruşdu. Bəli, var, - deyə cavab verəndə Hansı maldan? - dedi.

Allah mənə hər cür mal vermişdir, - deyəndə:

«Elə isə Uca Allah sənə bir mal verəndə Allahın verdiyi bu nemətin əsəri və fəziləti üzərində görülməlidir», - buyurdu».98

Buna oxşar bir hadisəni isə Cabir belə bildirmişdir:

The Prophet's (Saas) Manner of Dress

«Rəsulullah aleyhissalatu vəssalam minik heyvanlarımızı güdən bir adamımızı gördü. Üstündə köhnəlmiş iki hissəli paltar var idi. «Onun bu köhnələrdən başqa geyinməyə heç nəyi yoxdur?», - deyə soruşdu. «Bəli, var», - dedim. Paltar torbasında iki geyimi də var. Mən onları geydirmişdim». «Elə isə çağır onu, bunları geyinsin», - deyə əmr etdi. (Çağırdım, Peyğəmbərin əmrini çatdırdım) O da onları geyindi. Qayıtmaq üçün dönəndə Rəsulullah aləyhissalatu vəssalam: «Niyə bu yeniləri geyinmir? Bu daha yaxşı deyil?», - deyə buyurdu.99

Peyğəmbərimizin (s) geyim tərzi ilə əlaqəli səhabələrin çatdırdığı məlumatlardan bəziləri isə bunlardır:

İbnu Abbas bildirir: «Mən Rəsulullah aleyhissalatu vəssəlamın üstündə mümkün olan ən gözəl paltarı gördüm».100

caftan

Ummu Sələmə danışır:

«Peyğəmbərimizin ən çox sevdiyi paltar çeşidi köynək (qamis) idi».101

Səhabələrdən Qurrə bildirir:

«Mən beyət eləmək üçün Muzəynə qəbiləsindən bir qrup adamla birlikdə Rəsulullahın yanına gəldik. Peyğəmbərimizin köynəyinin yaxası düyməsiz olduğuna görə...»102

Ənəs b. Malik anladır:

«Peyğəmbərimiz geyindiyi paltarların arasında Hibərəi Yəmanini çox sevirdi».103

(Hibərə Yəməndə pambıqdan toxunulan, qırmızı çubuqlu yaşıl parçadır. Qədimdəkilərin «alaca» adlandırdıqları naxışlı paltarlar üçün istifadə edilən bir ifadədir. Bu da parçanın düz deyil, naxışlı olduğunu və bir neçə rəngdən ibarət olduğunu göstərir). Əl-Bəra b. Azib danışır:

«Qırmızı naxışlı paltarın Peyğəmbərimiz qədər başqasına yaraşdığını görmədim. Rəsulullahı bu paltarla görəndə mübarək saçları çiyinlərinə dəyəcək qədər sallanmışdı».104

Səmurə b. Cundub rəvayət edir:

«Həzrəti Peyğəmbər: «Ağ paltar geyinin. Çünki o, çox təmiz və xoşdur», - buyurmuşdur».105

Möminlərin analarından biri bildirir:

«Rəsulullah bir səhər vaxtı üstündə qara yundan toxunan izar (sinədən aşağı örtülən paltarlara deyilir) olduğu halda evdən çölə çıxmışdı».106

Peyğəmbərimizin Üst Paltarları

cloth

Əşas b. Suleyn bildirir:

«Mənə bibim, ona da əmisi danışmışdı. Bibimin əmisi demişdi: "Bir gün Mədinənin küçələrindən biri ilə gedirdim. Bu əsnada arxamdan bir səs eşitdim: «İzarını yuxarı qaldır. Çünki izarın yerdə sürünməməsi onun daha təmiz qalmasını və uzun müddət dözümlü olmasına səbəb olar»", - deyirdi. Dönüb arxaya baxanda bu sözləri Rəsulullahın dediyini gördüm».107

Sələmə b. əl-Əqvadan:

«Səhabələrdən biri uzunluğu ayaqlarının yarısına qədər çatan izar geyinər və «Yoldaşımın, yəni Rəsulullahın (s) izarları da eyni ilə belə idi», - deyərdi».108

Peyğəmbərimizin Üzüyü Və Möhürü

The seal of the Prophet (saas) is available in the Topkapi Palace

The seal of the Prophet (saas) is available in the Topkapi Palace.

Ənəs b. Malik danışır:

«Peyğəmbərimizin möhürü gümüşdən hazırlanmışdı. Qaşı isə Həbəş daşından idi». Rəsulullah əcnəbi dövlət başçılarına məktub yazdırmaq istəyəndə bir möhür üzük hazırlanmasını istədi. «Peyğəmbərimizin barmağındakı üzüyün parıltısı hələ gözümün qarşısında durur». «Peyğəmbərimizin möhürləri qaşına üç sətirdə «Muhəmməd Rəsulullah» sözü yazılmışdı. Birinci sətirdə «Muhəmməd», ikinci sətirdə «Rəsul», üçüncü sətirdə də «Allah» sözləri yazılmışdı».109

 

Peyğəmbərimizin Yeriyişi

Abu Huraira (ra) reports:

"I did not see anyone more handsome than Rasulullah (saas). It was as if the brightness of the sun had shone from his blessed face. I did not see anyone walk faster than him, as is the earth folded for him. A few moments ago he would be here, and then there. We found it difficult to keep pace when we walked with him and he walked at his normal pace."111

One of Ali (ra)'s grandchildren, Ibrahim bin Muhammad (ra), says that the Prophet (saas) had an easy manner of walking:

When 'Ali (ra) described Rasulullah (saas), he used to say: 'When he walked, because of the speed and force of the legs, it seemed as if he was descending from a high place'."112

Hassan (ra) describes how:
"When he walked, he lifted his legs with vigour, leaned, slightly forward and placed his feet softly on the ground. He walked at a quick pace and took a rather long step. He did not take small steps. When he walked it seemed as if he was descending to a lower place. When he looked at something, he turned his whole body towards it. He always looked down. His blessed glance was focused more to the ground than towards the sky. His noble habit was to look at something with a slight glance. He made salaam (greeted) first to whomsoever he met."113

Peyğəmbərimizin Oturuşu

Qaylə binti Mahrəmə anladır:

«Rəsulullahı (s) çox təvazökar oturarkən gördüm, heybətindən bədənim titrəməyə başladı».116

Cabir b. Səmurə:

«Mən Peyğəmbərimizi sol tərəfinə qoyulmuş bir yastığa söykənmiş vəziyyətdə gördüm».117

The City of Fayoum by Gérome.

The City of Fayoum by Gérome.

Who could do greater wrong than someone who invents a lie against Allah when he has been called to Islam? Allah does not guide wrongdoing people.
(Surat as-Saff: 7)

Peyğəmbərimizin Danışığı

Peyğəmbərimiz təsiredici üslubu, hikmətli və qəti çıxışı ilə tanınan bir şəxs idi. Onun təbliği insanlarda böyük təsir oyandırır, hamı söhbətindən zövq alırdı. Səhabələrdən bizə çatdırılan müxtəlif rəvayətlər də onun bu xüsusiyyətini göstərir. Bu mövzuda bəzi məlumatlar belədir:

«Allah Rəsulu insanların ən bəlağətli, ən düzgün danışanı və ən şirin sözlü olanı idi (sanki ağzından bal axırdı). O belə deyirdi: «Mən ərəbin ən fasihiyəm (səhvsiz, aydın və gözəl danışanı)».118

Peyğəmbərimizin xanımlarından biri Rəsulullahın (s) sözlərini belə tərif edir:

«O sizin danışdığınız kimi sözü tez-tez və dalbadal sıralamazdı, sözləri az və mənalı idi. Halbuki siz cümlələri bir-birinə əlavə edib dayanırsınız».119

«Allah Rəsulu çox vəciz (az sözlə çox məna ifadə edən) danışırdı. Belə danışmağı ona Allahın dərgahından Cəbrail gətirmişdi. Qısa cümlələrdə bütün məqsədini bildirirdi. Vəciz sözlü cümlələr deyərdi, sözlərində nə artıqlıq, nə də əksiklik olardı. Kəlmələri bir ahəng içində bir-birini izləyər, sözləri arasında dayanar və beləliklə, qulaq asanlar sözlərini öyrənib əzbərləyərdilər. Səsi gur və şirin idi. Lazım gələndə danışardı, pis sözlər deməzdi. Əsəbi və sakit vaxtlarında (özü üçün deyil, Allahın razılığı üçün) həmişə haqqı deyərdi».120

«Yaxşı olmayan söz danışanlardan üz döndərərdi. Xoşuna gəlməyən, çirkin saydığı bir sözü danışmaq məcburiyyətində qalanda, onu kinayə yolu ilə ifadə edərdi».121

«Özü susanda yanındakılar danışardı. Onun yanında mübahisə edilməzdi».122

«Səhabələrin üzlərinə qarşı çox gülərüz və gülümsər idi, onların danışıqlarını bəyənər, diqqətlə dinləyər, özünü onlardan biri hesab edərdi».123

Xanımlarından biri Peyğəmbərimizin (s) danışığı haqqında belə deyir: «Danışığı seçilmiş sözlərdən ibarət idi. Hər eşidən onu başa düşərdi».124

Əbu Umamədən:

«İnsanların ən gülərüzlüsü və xoşcanlısı idi».125

Ənəs bunu bildirmişdir:

«Peyğəmbərimiz (s) xalqın ən çox iltifat edəni idi».126

Peyğəmbərimizin Gözəl Ətiri

Peyğəmbərimiz təmizliyə çox əhəmiyyət verirdi. Özündən həmişə tərtəmiz, xoş və gözəl iy gələr, müsəlmanlara da təmizliyi tövsiyə edərdi. Səhabələrdən rəvayət edilən məlumatlarda Peyğəmbərimizin (s) bu gözəl xüsusiyyəti haqqında ətraflı məlumatlar verilir. Bunlardan bəziləri belədir.

Ənəs b. Malik danışır:

«Rəsulullah Mədinə küçələrinin birindən keçəndə Onun ətrindən xalq həmin yoldan Peyğəmbərin keçdiyini deyərdi. Biz Peyğəmbərimizin (s) gəlişini ətirinin gözəlliyindən bilərdik».127

Painting called Lilium Auratum. 1871

Painting called Lilium Auratum. 1871.

You who believe! Heed Allah and let each self look to what it has sent forward for tomorrow Heed Allah. Allah is aware of what you do.
(Surat al-Hashr: 18)

İbni Əbi Adi, Humeyd, Ənəsdən bildirir:

«Rəsulullahın əlindən daha yumşaq nə bir yun parçası, nə də bir ipəyə (ömrümdə) toxunmadım. Rəsulullahın (s) ətirindən daha gözəl bir iy də iyləmədim».128

Muaz b. Hişam atasından, Qatadə, Ənəsdən belə rəvayət etmişdir:

«Rəsulullah (s) gözəl ətiri ilə tanınırdı. Rəsulullah (s) gözəl idi. Ətiri də xoş idi. Bununla yanaşı, ətiri sevərdi».129

«Bədəni təmiz, ətiri xoş idi. Ətir sürtüb-sürtməməsindən asılı olmayaraq, dərisinin rəngi ən gözəl ətirlərdən də gözəl qoxurdu. Hər kim onunla əllə görüşsə, bütün günü onun təmiz ətirini hiss edərdi, əli ilə bir uşağın başını sığallasa, təmiz ətiri ilə həmin uşaq başqalarının arasında seçilərdi».130

Peyğəmbərimizin Sevdiyi Yeməklər

«Çox isti yeməyi sevməzdi».131

«Ən çox xoşladığı yemək ət idi».132

«Balqabağı çox sevərdi».133

«Ovlanan quş ətlərini yeyərdi».134

«Xurmalardan Acvə xurmasını sevərdi».135

Allah Rəsulunun xanımlarından biri onun sevdiyi yeməklər haqqında bunları bildirmişdir: «Şirniyyatı və balı sevərdi».136

«Həzrəti Peyğəmbərin yediyi ərzaqların bir hissəsi belə sadalanır: Qoyunun qabaq budu, kürək əti, qabırğa əti, kabab, toyuq, toy quşu, ət şorabası, tirit, boranı, zeytun yağı, kəsmik, yemiş, halva, bal, xurma, ənbər balığı...»137

Rəsulullahın (s) həyat yoldaşı bunlara aşağıdakıları da əlavə etmişdir:

«Qovun, qarpızı yaş xurma ilə yeyərdi».138

Səhabələrdən Cabir xəbər verir:

«Təzə xurma və yemiş çox yeyərdi və «bunlar gözəl nemətlərdir», - deyərdi».139

«Heç vaxt hansısa yemək haqqında mənfi danışmamışdı. Xoşuna gəlsə, yeyər, xoşuna gəlməsə, yeməzdi. Xoşu gəlməyəndə də, başqasına pisləməzdi».140

Peyğəmbərimizin sevdiyi bəzi yeməklər haqqında söylədiyi sözlərdən bir hissəsi isə belədir:

«Ətin ən gözəl yeri bel ətidir».141

«Sirkə nə gözəl qidadır».142

«Göbələk qüdrət halvasıdır».143

«Sinaməki və sənnut (kərə yağı tulumuna qoyulan bal) yeməyə davam edin. Çünki bu iki şeydə ölümdən başqa hər xəstəlikdən, şübhəsiz ki, şəfa vardır».144

«Zeytun yağından yeyin və istifadə edin. Çünki bu yağ bərəkətlidir».145

Nubia and Egypt and the Mosque of Sultan Hassan by David Roberts

Nubia and Egypt (left) and the Mosque of Sultan Hassan (right) by David Roberts.

O Prophet! We have sent you as a witness, and a bringer of good news and a warner, and a caller to Allah
by His permission and a light-giving lamp.
(Surat al-Ahzab: 45-46)

Peyğəmbərimizin Sevdiyi Içkiləri

Rəsulullahın (s) xanımlarından biri bildirir:

«Şərbətlərin arasında şirin və soyuq olanını sevərdi».146

«Peyğəmbərimiz bal şərbəti, xurma və quru üzüm şirəsi kimi içkiləri xoşlayardı».147

«Peyğəmbərimizin ən çox xoşladığı içki soyuq və şirin şərbətlərdi».148

«Şərbətlərin arasında ən çox bal şərbətini sevərdi».149

«İçkilərin arasında ən çox südü sevərdi».150

Peyğəmbərimiz (s) süd haqqında belə buyurmuşdur:

«Allah bir adama yemək yedirəndə həmin adam «Allahım, bizə bu yeməyi bərəkətli elə və bizə bundan xeyirli ruzi ver», - deyə dua etsin. Allah bir adama bir miqdar süd içirəndə həmin adam: "Allahım, bizə bu südü bərəkətli elə və bizə daha çox süd ver", - deyə dua etsin. Çünki yeməyin və içkinin yerini tutan süddən başqa bir şey bilmirəm».151

landscape

We made them leaders, guiding by Our command, and revealed to them how to do good actions and establish prayer (salat) and pay the welfare tax (zakat), and they worshipped Us.
(Surat al-Anbiya': 73)

Peyğəmbərimizin (s) Su Haqqında Dedikləri

Peyğəmbərimiz (s) xüsusilə səyahət əsnasında səhabələrinə su payladardı. Məsələn, səfər əsnasında bir yerdə dayanmış və yanındakılardan su istəmişdir. Əlini və üzünü yuyandan sonra sudan içmiş və yanındakı səhabələrinə də «Siz də bir miqdarını üzünüzə, boynunuza vurun»,152 - demişdir.

Rəsulullah (s) su içəndən sonra belə dua etmişdir:

«Mərhəməti ilə suyu şirin olaraq yaradan, acı və duzlu yaratmayan Allaha şükür olsun».153

Rəsulullah (s) başqa bir sözündə isə su haqqında belə buyurmuşdur:

«Allah suyu təmizləyici olaraq yaratdı. Dadını, rəngini və ya ətrini dəyişdirən maddələrdən başqa heç nə onu murdarlamaz».154

The Prophet Mosque, Medina.

The Prophet Mosque, Medina.

...They will have Gardens with rivers showing under them. When they are given fruit there as provision, they will say, “This is what we were given before.’ But they were only given a simulation of it.”
(Surat al-Baqara: 25)

What is the Garden promised to those who have done their duty like? It has rivers flowing under it and its foodstuffs and cool shade never fail. That is the final fate of those who have done their duty. But the final fate of the disbelievers is the Fire.
(Surat ar-Ra‘d: 35)

Peyğəmbərimizin (s) Gözəl Xasiyyətlərindən Bəziləri

food

For this We sent a Messenger to you from among you to recite Our Signs to you and purify you and teach you the Book and Wisdom and teach you things you did not know before.
(Surat al-Baqara: 151)

Huccətulislamlardan biri böyük müsəlman alimlərin məlumatlarını bir yerə yığaraq Peyğəmbərimizin gözəl xasiyyətlərindən bəzilərini belə xülasə etmişdir:

«Rəsulullah insanların ən mülayimi, ən cəsuru, ən ədalətlisi və ən namuslusu idi. O, insanların ən comərdi idi. Allahın ona bəxş etdiklərindən xurma, arpa, nə olsa, ancaq illik yeyəcəyini ayırar, geri qalanını Allah yolunda xərcləyərdi. Onda olan bir şey istənəndə, verərdi. O, həya olaraq da, insanların ən mükəmməli idi. Rəbbi üçün əsəbiləşər, özü üçün hirslənməzdi. Özü və ya səhabələrinin ziyanına da olsa, haqqı icra edərdi.

Allah Rəsulu insanların ən təvazökarı, sözü uzatmadan ən bəlağətli danışanı, ən gülərüzlüsü idi. Dünya işlərindən heç nə onu nigarançılığa salmazdı.

Mədinənin uzaq yerindəki xəstələrə də baş çəkər, gözəl ətirdən xoşlanar, pis iylərdən diksinərdi. Kasıblarla oturar, yoxsullarla birlikdə yeyərdi. Heç kimlə qaba davranmazdı, ondan üzr istəyənin üzrünü qəbul edərdi. Zarafat edəndə də, həmişə haqqı söyləyərdi. Mübah olan oyunları görəndə qadağan etməzdi, xanımları ilə yarışardı. İmkansız insanları yoxsul olduqlarına görə aşağı görməz, imkanlı olana da var-dövlətinə görə hörmət etməzdi. Onu da, bunu da bərabər bilərək Allaha dəvət edərdi». Uca Allah üstün xasiyyəti və mükəmməl siyasəti onda birləşdirmişdi... Uca Allah əxlaqı bütün gözəlliklərini, yaxşı yolları, əvvəlkilərin və sonrakıların başlarına gəlmiş hadisələrin xəbərlərini, axirətdə qurtuluşa və səadətə aparan məsələləri, dünyada qibtə edilərək arxası ilə gediləcək və gedilməyəcək hər şeyi ona öyrətmişdi.

Uca Allah onun buyruqlarına itaət və hərəkətlərində onun ardınca getməyi bizə müvəffəq etsin».155

 

İqtibaslar

66- Büyük Hadis Külliyatı, Cəmul-fəvaid min Camiil-usul və Məcmaiz-zəvaid, İmam Muhəmməd bin Muhəmməd bin Süleyman ər-Rudani, V cild, İz Yayıncılık, s. 31

67- Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Tərcümə: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, 4.cild, s.201

68- Hz.Əbu Tufeyl (ra),G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, I cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 519/1

69- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, II cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.7-8

70- Süneni Tirmizi Tercümesi, Tərcümə: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi,İstanbul, IV.cild, s. 210

71- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s.18-19

72- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s.18-22-23

73- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 28-29

74- Hz.Əli (ra), G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, s. 519/4

75- Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 820

76- İbni Sa'd, Tabakat, I, 230-231; Təbərani, əl-Mu'cem'ul-Kebir, IV, 49, nu:3605, VII, 105, nu:6510; Hakim, əl-Mustədrək, III, 9-10; Beyhaki, Dəlailun-Nubüvvə, I, 276-284; İbn'Asakir, Tarihu Medineti Dumeşk, III, 314-336, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s.48

77- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, IV Cüz, Kanaat Matbaası, İstanbul 1331, s.364-365

78- Tirmizı'nin Şemail isimli kitabının tercümesinden, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s. 73

79- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 36

80- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 38

81- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976,, s. 42

82- Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 820

83- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 36

84- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 49

85- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 50

86- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 50

87- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara,1976, s. 51

88- Ali el-Kari, Cem'ul-Vesail fi Şerh'iş- Şemail, İstanbul, s. 96-97

89- Əbu Davud, Sünen, IV, 74, nu:4062

90- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 519/16

91- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 58

92- İbn Adiyye el-Kamil; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, III cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 679

93- İbn Adiyye el-Kamil; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, III cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 679

94- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, VII cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 208

95- Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, VII cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 208

96- Buxari, ət-Tarixul-Kəbir, I, 382, nu:1222

97- Buxari, əl-Camius-Səhih, VII, 33; İbn Mace, Sünen, II, 1192, nu:3605

98- Nesai, Zinet 83, (8, 196), Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s. 119

99- Muvatta, Libas 1, (2, 910); Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 64-65

100- Əbu Davud., Libas 8, (4037); Kutubi-Sittə, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. İbrahim Canan, XV cild, Akçağ Yayınları, Ankara, s.69

101- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.85

102- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.88

103- Sünen-i Tirmizi Tercümesi, Tərcümə: Osman Zeki Mollamehmetoğlu, Yunus Emre Yayınevi, İstanbul, 3.cild, s. 283

104- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.94

105- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.98

106- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.99

107- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.154

108- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.155

109- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.114-117

110- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.157

111- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.158

112- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 541/1

113- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 541/2

114- Tirmizinin «Şəmail» adlı kitabının tərcüməsindən; Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s. 66-67

115- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, IV Cüz, Kanaat Matbaası, İstanbul 1331, s. 364-365; Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s. 51

116- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s. 160

117- Tirmizi İmam Əbu İsa Muhəmməd, Şəmaili Şərifə, I cild, Hilal Yayınları, Ankara, 1976, s.163

118- Təbərani, Hakim; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800,

119- Əl Fevaid, Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800

120- Əbu Davud, Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800

121- Buxari, Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800

122- Tırmizi; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800

123- Tırmizi; Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 800

124- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/4

125- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 545/4

126- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 545/5

127- İbn Səd Tabaqat, I, 398-399; Məcməuz Zəvaid, VIII, 282; el-Metalib'ül-Aliye, IV , 25; Behcet'ül Mehafil, II, 254; Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s.280

128- Buxari, 1/503; Muslim, 2/257; İbn-i Kesir, Peygamberimizin Şemaili, Mucizeleri, Çelik Yayınevi, s. 46

129- İbn-i Kesir, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s. 51

130- Ahmed Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiya, IV Cüz, Kanaat Matbaası, İstanbul 1331, s.364-365

131- Beyhaki, Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 802

132- Ebbuşeyh, Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 803

133- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 552/7

134- Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 803

135- Əbuşşeyx, Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 803

136- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 552/11

137- Əbu Davud, III, 496-497, nu: 3840; Nesai, VII, 207-209; Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s. 219

138- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 552/5

139- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 549/1

140- Buxari ve Muslimde aynı anlamda rivayetler yer alır. Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 804

141- Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, IX cild, İstanbul 1983, s. 62

142- Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi , Kahraman Yayınları, IX cild, İstanbul 1983, s. 70

143- Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, IX cild, İstanbul 1983, s. 209

144- Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, IX cild, İstanbul 1983, s. 213

145- Haydar Hatipoğlu,Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, IX cild, İstanbul 1983, s. 73

146- G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/15

147- Arızat'ül Ahzevi Şerhu Sünen'it Tirmizi, VIII, 89-90, Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s. 255,

148- Prof. Dr. Ali Yardım, Peygamberimizin Şemaili, Damla Yayınevi, III nəşr, İstanbul, 1998, s.261

149- G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/17

150- G. Ahmed Ziyaüddin, Ramuz əl Hadis, II cild, Gonca Yayınevi, İstanbul, 1997, 521/18

151- Haydar Hatipoğlu, Sünen-i İbni Mace Tercemesi ve Şerhi, Kahraman Yayınları, IX cild, İstanbul 1983, s. 75

152- Konyalı Mehmed Vehbi, Tam Metni Sahih-i Buxari, IV cild, Üçdal Neşriyat, İstanbul 1993, s.64-65

153- İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.16

154- İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, I cild, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s.295

155- Huccətülislam İmam Gazali, İhyau Ulumiddin, II cild, Tərcümə: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, İstanbul 1998, s. 795-796

4 / total 7
"Harun Yəhyanın Həzrəti Muhəmməd (s) Peyğəmbər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."