< <
6 / total: 10

III. Hissə: Problemlərini Bəhanə Edərək Fədakarlıqdan Qaçanlar (1/2)

Problemlərini Bəhanə Edərək Fədakarlıqdan Qaçanlar

Saleh möminlər həyatları boyunca qarşılaşdıqları bütün çətinliklərdə Allahın razılığını qazanmağı nəfslərinin mənfəətlərinə seçərlərkən, bir qisim insanlar bu əxlaqı yaşamaqdan şiddətlə qaçarlar. Quran əxlaqını bilən, başqalarına da bu əxlaqı nəsihət edib Müsəlmanlara dəstək olmanın əhəmiyyətini izah edən, hətta həyatda bundan başqa məqsədləri olmadığını tez-tez dilə gətirən bu insanlar çətinlik anında bu sözlərini bir anda unuda bilməkdədirlər. Hətta bəzən çətinliklərlə qarşılaşmadan, çətinliyə girmə ehtimalı meydana gəldiyi anda da geri çəkilə bilməkdədirlər.

Şübhəsiz bunun ən əhəmiyyətli səbəblərindən biri, dünya həyatına dair işlərin və fərdi problemlərin bu kəsləri əyləndirməsidir. Bu kəslər bütün bunları Allahın razılığını qazanıb axirət həyatlarını qurtarmaqdan daha əhəmiyyətli görərlər. Yaxşı bir peşə əldə etmək, bir ailə qurmaq, gələcəyə istiqamətli maddi və mənəvi sərmayələrdə olmaq bu kəslərin əsl diqqətlərini verdikləri mövzular halına gəlir və onları Allahın razılığına görə yaşamaqdan saxlayar. Halbuki Allah, dünya həyatı ilə əylənənlərdən olmamaları üçün bu insanları Quran ayələriylə belə xəbərdar etmişdir:

O kəslər ki, nə ticarət, nə alış-veriş onları Allahı zikr etməkdən, namaz qılmaqdan və zəkat verməkdən yayındırmaz. Onlar qəlblərin və gözlərin haldan-hala düşəcəyi (dəhşətdən ürəklərin duymaqdan, gözlərin görməkdən qalacağı) bir gündən (qiyamət günüdən) qorxarlar. (Nur Surəsi, 37)

Ayələrdə bildirilən mallar və uşaqlar, Allahın insanlar üçün yaratmış olduğu nemətlərdir. Əlbəttə insan yaxşı bir peşə əldə etmək, bir ailə qurmaq ya da ticarət kimi qazanc gətirəcək bir iş sahibi ola bilmək üçün səy göstərə bilər. Ancaq bunların heç biri, heç bir zaman adamın əsl həyatda məqsədi halına gəlməməli, ona Allahın zikrini, axirət üçün səy göstərməyi, Allahın razılığını axtarışı unutdurmamalıdır. Əksinə hər biri Quran əxlaqını daha yaxşı yaşamasına, Allahın razılığını qazana biləcəyi daha çox imkan tapa bilməsinə vəsilə olmalıdır. Əksinə isə, yuxarıdakı ayələrdə "onlar hüsrana çatanların da özləridir" hökmüylə ifadə edildiyi kimi, bunlar adamın dünyada və axirətdə hüsrana çatmasına və böyük günah yüklənməsinə səbəb ola biləcək mövzulara çevrilə bilər.

(Ya Rəsulum!) Qoy (kafirlər) hələ (istədikləri kimi) yeyib içsinlər ,(dünyadan) ləzzət alsınlar, arzuları-ümidləri başlarını qatsın. (Düçar olacaqları müsibəti) sonra biləcəklər!. (Hicr Surəsi, 3)

Dünya həyatındakı mənfəətləriylə əylənən və fədakarlıq mövzusunda lazım olan səyi göstərməyən bu kəslər, Allahın gücünü, iman edənlər üzərindəki rəhmətini, hər vaxt üçün onların vəlisi, dostu və köməkçisi olduğunu lazımı kimi qavraya bilməmişlər. Bu kəslər qarşılarına çıxan çətinlikləri meydana gətirənin Allah olduğunu, bu çətinliklərlə sınandıqlarını gözardı edər, insanların müstəqil güc və qüdrət sahibi olduqlarını düşünərlər. Onlar insanların özlərini zərərə sala biləcəklərini sanar, bundan ötəri də qorxuya qapılarlar. Quranda bu insanların vəziyyətinə belə bir nümunə verilmişdir: Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) ilə birlikdə döyüşə qatılacaq olan kəslərdən bəziləri, insanların özlərinə zərər verməsindən qorxuya qapılmış və geri çəkilmək istəmişlər. Quranda bu rəftar içərisindəki kəslərə Allahın üzərlərindəki köməyi və təvəkkül etmələri bildirilmişdir:

(Ya Rəsulum!) Sən müharibədən ötrü möminlərə (əlverişli) mövqelər hazırlamaq üçün sübh vaxtı öz ailəndən ayrılıb (Mədinədən Ühüdə) getdiyin vaxtı (yadına sal)! Şübhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!

(O müharibədə) sizin içərinizdən (Sələmə və Harisə oğullarından ibarət) iki dəstə məğlubiyyətdən (uğursuzluqdan) qorxaraq geri çəkilmək fikrinə düşmüşdü. Halbuki, Allah onların yardımçısı idi. Gərək möminlər (hər işdə) Allaha təvəkkül etsinlər!

(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, siz Bədrdə (düşmənə nisbətən az və) zəif olduğunuz halda, Allah sizə yardım etdi. (Allaha) şükür edən olmaq üçün Allahdan qorxun! (Al-İmran Surəsi, 121-123)

Peyğəmbər Əfəndimiz (s.ə.s.) dövründə, fədakarlıqda dözümlülük göstərə bilməyən, çətinliklər qarşısında yorqunluğa qapılan çox müxtəlif nümunələrə rast gəlinmişdir. Xüsusilə də çətinliyin artıb daha çox fədakarlıq göstərilməsi lazım olan vəziyyətlərdə bu rəftar pozuqluğu yaxşıca diqqətə gəlmişdir. Peyğəməbrimiz (s.ə.s.), bu kəsləri "O zaman sən möminlərə deyirdin: "Rəbbinizin üç min mələk endirərək imdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi?" (Al-İmran Surəsi, 124) ayəsiylə müjdələmiş, müvəffəqiyyətin ancaq Allahın köməyiylə olduğunu xatırlatmışdır. Ancaq fədakarlıqdan qaçan bu kəslər yenə də müxtəlif bəhanələrin ardında gizlənərək Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)dən geridə qalmaq üçün icazə istəmişlər. Allah Quranda bu kəslərin səmimiyyətsiz ruh hallarını belə açıqlamaqdadır:

Ancaq varlı olduqları halda (döyüşə getməmək üçün) səndən izin istəyənlər məzəmmətə layiqdirlər. Onlar (cihada getməyib) arxada qalanlarla (qadınlar və uşaqlarla) bir yerdə qalmağa razı oldular. Allah onların ürəklərini (qazandıqları günaha görə) möhürləmişdir. Buna görə də onlar (başlarına gələcək müsibəti) bilməzlər! (Tövbə Surəsi, 93)

Kimiləri evlərinin kimsəsiz olduğunu, kimiləri havanın çox isti olduğunu, kimiləri də maddi olaraq güc çatdıra bilmədiklərini qarşıya qoyaraq qaçmağa çalışmışlar. Səhabələrdən bir çox adamın, lazımlı imkanları tapa bilmədikləri halda sırf fədakarlıqlarından ötəri döyüşə piyada olaraq qatıldıqları, bir qisminin isə peyğəmbərlə birlikdə səfərə çıxa bilmədikləri üçün ağladıqları bir şövq mühitində, zəngin və imkan sahibi olduqları halda fədakarlığa yanaşmamışlar.

Digər bir qismi isə "Peyğəmbəri çağırmağı öz aranızda bir-birinizi çağırmağınızla eyni tutmayın! (Peyğəmbəri özünüz bir-birinizi çağırdığınız kimi çağırmayın. Ona "Muhəmməd, nə deyirsən?" yox, "Bəli! Buyur, ey Allahın elçisi, ey Allahın peyğəmbəri!" – deyə cavab verin. Və ya Peyğəmbərin duasını öz duanız kimi hesab etməyin. Onun duası, sizinkilərdən fərqli olaraq, Allah dərgahında mütləq qəbul olunar). Həqiqətən, Allah sizlərdən (xütbə zamanı məsciddən) xəlvət sovuşub aradan çıxanları bilir. Onun (Allahın, yaxud Peyğəmbərin) əmrinə qarşı çıxanlar başlarına gələcək bir bəladan, yaxud düçar olacaqları şiddətli bir əzabdan həzər etsinlər!" (Nur Surəsi, 63) ayəsiylə bildirilən əxlaqı göstərərək, bir-birlərinin arxasında saxlanaraq Müsəlmanların yanından qaçmışlar. Halbuki əsl məqbul olan kəslərin bu çətinlik anlarında da ixlas və sədaqət göstərmələri, fədakar bir rəftar içərisində olmalarıdır.

Allah "Barı, sizdən əvvəlki nəsillərin ağıl və fəzilət (hünər) sahibləri yer üzündə fitnə-fəsad törətməyi qadağan edəydilər! Onların xilas etdiyimiz az bir qismi istisnadır. (Onlar keçmiş peyğəmbərlərin əshabələridir ki, insanlara yaxşı işlər görməyi əmr edər, pis işləri yasaq edərdilər.) Zalımlar isə onlara verilmiş nemətə (dünyanın ləzzətinə) uydular və günahkar oldular." (Hud Surəsi, 116) ayəsiylə bu kəslərin dünya həyatını seçdiklərini bildirər. Bir başqa ayədə isə, bu kəslərin daha əvvəlində verdikləri sözə diqqət çəkilməkdədir.

Halbuki bundan əvvəl (Ühüd vuruşundan sonra) bir daha (düşməndən) üz çevirib qaçmayacaqları barədə Allaha söz vermişdilər. Allaha verilən əhd barəsində (qiyamət günü) mütləq sorğu-sual olunacaqdır! (Əhzab Surəsi, 15)

Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) dövründə Müsəlmanların qarşılaşdıqları bu vəziyyət bütün zamanlar üçün etibarlıdır. İman sahibi olduqlarını iddia edən bəzi insanlar hər hansı bir çətinliklə qarşılaşdıqlarında dərhal din əxlaqını yayma məsuliyyətlərini bir kənara buraxa bilməkdədirlər. Çox qısa gedəcək olan bu dünya həyatının keçici mənfəətlərinə qapılaraq bir anda öz problemlərinə dönə bilərlər. Əslində onlar da dünyada davam edən ədalətsizlikləri maneə törətmənin, acı çəkən, möhtac mövqedə olan, zülm görən insanlara kömək etmənin: insanlara doğru yolu göstərərək bu zülmü dayandırmanın özləri kimi ağıl və vicdan sahibi insanların məsuliyyəti olduğunun şüurundadırlar. Amma bunu digər Müsəlmanlara buraxaraq geridə qalmağı məqbul görərlər.

Allah, etmələri lazım olan doğru rəftarı bildikləri halda bunu başqalarının üzərinə buraxan kəsləri "Siz insanlara yaxşı işlər görmələrini əmr etdiyiniz halda, özünüzü unudursunuz? Halbuki özünüz kitab (Tövrat) oxuyursunuz. Məgər (çirkin əməllərinizi) başa düşmürsünüz?" (Bəqərə Surəsi, 44) ayəsiylə xəbərdar etmişdir.

Ayrıca Quranın "Ey iman gətirənlər! Sizə elə bir ticarət (qazanc yolu) göstərimmi ki, o sizi şiddətli əzabdan xilas etsin? (O qazanc yolu budur: ) Allaha və Onun Peyğəmbərinə iman gətirəsiniz. Allah yolunda malınız və canınızla vuruşasınız (cihad edəsiniz). Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir!" (Saf Surəsi, 10-11) ayələriylə bildirdiyi kimi bu, Allahın icazəsiylə adamı dünyada və axirətdə qurtuluşa yönəldəcək olan rəftardır. Allah, bunun daha xeyirli olduğunu xatırlatmışdır. Həqiqi imanı yaşamayan insanlar, dinə bir ucundan sarılmalarının, fədakarlığı da özlərini çətinə soxmamaq şərtiylə həyatlarının qurtuluşları üçün kafi olacağını düşünə bilərlər.

Eyni şəkildə özlərini və yaxınlarını çətinliklərdən mümkün olduğunca uzaq tutmalarının da özləri üçün bir qazanc olacağını zənn edə bilərlər. Ancaq Allah Quran ayələrində bu kəslərin itkin içərisində olduqlarını xatırlatmışdır. Dünya həyatının məşğələlərinə və öz şəxsi problemlərinə dalaraq, Allahın üzərlərinə yüklədiyi məsuliyyətləri gözardı edən bu insanların irəlidə "boş əməllərlə əyləndiklərini" fərq edərək böyük bir peşmanlığa qapılacaqları Quranda belə xəbər verilmişdir:

(Ya Rəsulum!) Qoy (kafirlər) hələ (istədikləri kimi) yeyib içsinlər ,(dünyadan) ləzzət alsınlar, arzuları-ümidləri başlarını qatsın. (Düçar olacaqları müsibəti) sonra biləcəklər! (Hicr Surəsi, 3)

İnsanı dünyada və axirətdə qurtuluşa çatdıracaq olan gözəl əxlaq, dünyada malından və canından fədakarlıqda ola bilməyi, çətinlikdə, xəstəlikdə və ən çətin anlarda belə Allahın bəyənəcəyi əxlaqı göstərə bilməyi tələb etməkdədir. Bütün bu həqiqətləri bilərək yenə də nəfsinin istəklərinə məğlub olan, öz rahatını və mənfəətlərini seçən bir kimsə isə, əlbəttə axirətdə göstərdiyi bu əxlaqdan məsul tutulacaq.

Heç şübhəsiz dünyada az bir çətinliyə və fədakarlığa səbir göstərməmək üçün, sonsuz həyatı təhlükəyə atmaq böyük bir ağılsızlıqdır. Adamın bu həqiqəti çox yaxşı düşünüb, Allahın köməyinin daim Quran əxlaqına sədaqət göstərənlərlə birlikdə olduğunu bilməsi, hər cür fədakarlığı və məsuliyyəti özünün talib etməsi lazımdır.

Unudulmamalıdır ki "Neçə-neçə peyğəmbər bir yığın allahpərəstlə (Allah adamı ilə) birlikdə (düşmənə qarşı) vuruşmuşlar. Lakin onlar Allah yolunda çəkdikləri müsibətlərə görə nə zəiflik, nə acizlik göstərmiş, nə də (kafirlərə) boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevər!" (Al-İmran Surəsi, 146) ayəsiylə xəbər verilən Müsəlmanların üstün əxlaqını yaşamaq, adama Allahın sevgisini qazandıracaq.

Fədakarlıqdan Qaçmaq Üçün Qarşıya Qoyulan Bəhanələr

Quran əxlaqının lazımlığını bildikləri halda fədakarlıqdan qaçan kəslər, bu rəftarlarının səhv olduğunun fərqindədirlər. Ancaq imanlarının zəifliyi səbəbiylə bu mövzuda lazım olan iradə və vicdanı istifadə edib, davranışlarını dəyişdirməzlər. Yaşadıqları iman zəifliyi, insanların məmnuniyyətini Allahın razılığından daha üstün tutmalarına səbəb olar. Allahın ürəklərindəki zəifliyi, iman və vicdanı zəifliyini bilməsini əhəmiyyətli görməz, ətraflarındakı insanları səmimi olduqlarına inandırmağı kafi görərlər. Fədakarlıqdan qaçmalarını, məqbul və qanuni göstərə bilmək üçün səmimiyyətsiz bəhanələrin ardına sığınarlar. Əslində `bütün səmimiyyətləriylə fədakarlığa talib olmağı, hər cür məsuliyyəti boynuna götürməyi istədikləri ancaq müxtəlif bəhanələrin buna mane olduğu` təəssüratını verməyə çalışarlar. Bu, eyni zamanda öz vicdanlarını rahatlaşdırmaq üçün də istifadə etdikləri üsuldur.

Qarşıya qoyduqları bəhanələrin etibarsızlığını, həqiqətən istəmiş olsalar mütləq bir yol tapacaqlarını çox yaxşı bilmələrinə baxmayaraq, bunlara özlərini inandırmağa çalışarlar. Bu vəziyyətdə vicdanlarının səsini bir az olsun dinləyərək, öz mənfəətləri istiqamətində hərəkət edə biləcəklərini, məsuliyyət götürməkdən qaçaraq rahat bir həyat yaşaya biləcəklərini sanarlar. Halbuki əlbəttə ki bu mümkün olmaz.

Vicdanları, Allahın razılığına uyğun gəlmədikləri, Quran əxlaqına uyğun hərəkət etmədikləri hər an, onlara bu gerçəkləri xatırladar. Çünki özləri də davranışlarının gerçək mənasını və Qurandakı hökmünü bilməkdədirlər. Ancaq Allahın razılığına uyğun davranışa yanaşmamaları və üzərlərinə düşən məsuliyyəti fərq etdikləri halda bundan üz çevirmələri isə, bu kəslərin dünyada və axirətdə böyük bir məsuliyyət yüklənmələrinə səbəb olar.

Qarşıya qoyduqları bəhanələrdə diqqət yetirdikləri ən fundamental xüsusiyyətlərdən biri isə, bunların ola bildiyincə 'günahsız və inandırıcı' görünməsidir. Bu bəhanələr mümkün olduğunca insanların vicdanlarına xitab edə bilməli, həqiqətən istədikləri halda imkanlarının qeyri-kafiliyi səbəbiylə məsuliyyət boynuna götürə bilmədikləri mövzusunda razı salıcı olmalıdır. Bu mövzuda isə Quran əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə ümumiyyətlə ən çox qəbul görən və hətta şəfqət mərhəmət oyandıracağını düşündükləri üsul və bəhanələri istifadə edərlər. Cahiliyyə inancları istiqamətində bir həyat yaşayan kəslərin ölçüləri Quran əxlaqı olmadığı üçün bu bəhanələr onlar arasında həqiqətən də məqsədinə çata bilər. Ancaq möminlər arasında belə bir vəziyyət söz mövzusu olmaz. Möminlər hər mövzuda Quran əxlaqını ölçü götürərlər. Quranda isə həm səmimi rəftarın, həm də orta bir yol tutan və öz mənfəətlərini Allahın razılığından üstün tutan insanların rəftarının necə olacağı təsvir edilmişdir. Bu səbəblə Müsəlmanlar bəhanələrin arxasına sığınaraq, fədakarlıqdan qaçmağa çalışanları, Allahın diləməsiylə ayırd edə bilərlər. Qəbul görəcəyini ümid edərək qarşıya qoyduqları bəhanələr, tam tərsinə bu kəslərdəki səmimiyyətsizliyin və iman zəifliyinin ortaya çıxmasına səbəb olar.

Xeyrlərdə yarışmaq yerinə, Quran əxlaqını səthi olaraq yaşayan bu kəslərin istifadə etdikləri bəhanələrin ən məşhur olanlarından biri "güclərinin çatmadığı" məntiqinə dayanandır. Gündəlik həyatda ağla gələ biləcək maddi mənəvi hər mövzuda bu bəhanəni istifadə edə bilərlər. Bu iddialarını etibarlı hala gətirə bilmək üçün isə ümumiyyətlə ürəklərinin təmiz olduğunu iddia edərək səmimiyyətlərini qarşıya qoyarlar. Hətta bu məqsədlə Allahın adına and içməkdən də heç çəkinməzlər. Quranda belə bir vəziyyətlə hereket edən səmimiyyətsiz insanların içində olduqları vəziyyət belə bildirilməkdədir:

Əgər o (dəvət olunduqları yürüş), asan əldə edilən mənfəət (dünya malı, yaxud qənimət) və orta (mənzilli) bir səfər olsaydı, onlar mütləq sənin ardınca gedərdilər. Lakin yorucu (məşəqqətli) məsafə (Təbuk səfəri) onlara uzaq gəldi. Bununla belə, onlar: "Əgər gücümüz çatsaydı, biz də sizinlə bərabər səfərə çıxardıq", - deyə Allaha and içəcəklər. Onlar (yalandan Allaha and içməklə) özlərini həlak edirlər. Allah isə onların yalançı olduqlarını bilir. (Tövbə Surəsi, 42)

Ancaq ayədə də ifadə edildiyi kimi, həqiqətdə Allah bu kəslərin səmimiyyətsizliklərinə, yalan danışdıqlarına şahiddir. Hər şeydən əvvəl Quranın " Allah hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyər (bir işə mükəlləf edər). Hər kəsin qazandığı yaxşı əməl də, pis əməl də özünə aiddir. (Möminlər deyirlər: ) "Ey Rəbbimiz, (bəzi tapşırıqlarını) unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yüklədiyin kimi, bizi ağır yükləmə! Ey Rəbbimiz, gücümüz çatmayan şeyi bizə yükləyib daşıtdırma! Bizi əfv edib bağışla, bizə rəhm et! Sən bizim ixtiyar sahibimizsən (mövlamızsan). Kafirlərə qələbə çalmaqda bizə kömək et!" (Bəqərə Surəsi, 286) ayəsiylə heç kimin gücünün çatacağından çox məsul tutulmayacağı bildirilmişdir. Bunun əksin söyləmələri bu kəslərin ürəklərində xəstəlik olduğunu, əsl məqsədlərinin bu məsuliyyətdən qaçmaq olduğunu açıqca ortaya qoymaqdadır.

Quranda bu mövzuya, Talut adlı hökmdarın yanındakı möminlərin rəftarlarına dair bir nümunə verilmişdir. Allah bu kəslərə Talut adlı adamı hökmdar olaraq göndərmiş və onları bir çayla sınayacağını bildirmişdir. Özlərindən çayın suyundan içməmələri istənən bu insanların yalnız çox az bir qisimi Talutun özlərindən tələb etdiyi bu fədakarlığı göstərmişlər. Geri qalanlar isə, buradakı hikməti və xeyiri görə bilməmiş öz nəfslərinin istəklərindən yana rəftar etmişlər. Daha sonra da, yuxarıda ifadə etdiyimiz bəhanəyə dayanaraq, Talut ilə birlikdə mübarizə edə biləcək gücləri olmadığını söyləmiş və geri çəkilmişlər. Ayədə bildirildiyi kimi, 'Allahın köməyiylə az bir güc ilə də böyük müvəffəqiyyətlər əldə edilə biləcəyini' bilənlər isə, verdikləri sözdə dözümlülük göstərərək Taluta uyğun gəlmişlər. Quranda bu kəslərin vəziyyəti belə izah edilməkdədir:

Talut qoşunu ilə (öz yurdundan, Qüdsdən) ayrıldığı zaman (əsgərlərinə) dedi: "Allah sizi (axar) bir çay vasitəsilə imtahan edəcək. Kim onun suyundan içsə, o məndən (mənə tabe olanlardan) deyildir. Kim ondan dadmasa, dadsa da, bir ovucdan artıq içməsə, o məndəndir"! Lakin onların az bir qismi müstəsna olmaqla, (hamısı) o sudan içdi. O (Talut) və onunla birlikdə olan möminlər (çayı) keçdikdən sonra (düşmən qoşununu görüb) dedilər: "Bu gün bizim Calut (düşmən tərəfin hökmdarı) və onun qoşunu ilə vuruşmağa taqətimiz yoxdur"! (İçərilərindən) Allahın rəhmətinə qovuşacaqlarına (Allahın dərgahına qayıdacaqlarına) inanalar isə dedilər: "Neçə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni (iradəsi) ilə çox bir dəstəyə qalib gəlib! Allah səbr edənlərlədir!" (Bəqərə Surəsi, 249)

Fədakarlıqdan qaçmağa çalışan kəslər bəzən də əslində özləri heç istəmədikləri halda "şərtlərin onları bu vəziyyətə məcbur etdiyi" bəhanəsini qarşıya qoyarlar. Quranda havanın istiliyini bəhanə edərək Peyğəmbərimiz (s.ə.s.)la birlikdə fədakarlığa qatılmaqdan qaçmağa çalışan kəslərin rəftarları da bu vəziyyətin nümunələrindəndir:

(Təbuk döyüşündə iştirak etməyib) arxada qalanlar (münafiqlər) Allahın Rəsuluna qarşı çıxaraq (evdə) oturub qalmalarına sevindilər, Allah yolunda malları və canları ilə cihad etmək istəmədilər və (möminlərə): "Bu istidə döyüşə çıxmayın!" – dedilər. (Ya Peyğəmbərim!) De: "Cəhənnəm odu daha istidir!" Kaş biləydilər! (Tövbə Surəsi, 81)

Şübhəsiz ürəklərindəki səmimiyyətsizliyi gizləməyə çalışan bu kəslərin, belə bir bəhanənin qəbul olacağını düşünmələri necə böyük bir aldanış içərisində olduqlarını göstərməkdədir. Allah insanlara ancaq qaldıra biləcəkləri qədər məsuliyyət yükləyəcəyini, hər çətinliklə birlikdə asanlığı da yaratdığını bildirər. Allahın mömin qullarına daim kömək və dəstək edəcəyini bilən möminlərin belə bir bəhanənin səmimi olduğuna inanmaları əlbəttə ki söz mövzusu deyil. Havanı isti yaradan da, bu kəslərin qarşısına fədakarlıq və xidmət imkanı çıxaran da Allahdır.

Allah dilədiyi an havanı dəyişdirməyə ya da adamın istidən təsirlənməməsini təmin etməyə güc çatdırandır. Bu həqiqəti, səmimiyyətsizcə bəhanələrin arxasına saxlanan bu kəslər də bilməkdədirlər. Bunun yanında, eyni şərtlər altındakı digər Müsəlmanların bu vəziyyətə baxmayaraq fədakarlıqdan qaçmayıb məsuliyyəti tərəddüdsüz boyunlarına götürmələri, bu kəslərin səmimiyyətsizliklərini ortaya qoyan ayrı bir müqayisə imkanı meydana gətirməkdədir.

Söz mövzusu kəslər, özləri mübarizədən qaçdıqları kimi, "Bu istidə döyüşə çıxmayın" deyərək başqalarına eyni çağırışda olmuşlar, onları da fədakarlıqdan qaçmağa dəvət etmişlər. Bir qisimi isə "Onlardan (münafiqlərdən): "Mənə (döyüşə getməməyə) izin ver, məni fitnəyə salma!" – deyənlər də var. Bilin ki, onlar (özləri) fitnəyə düşmüşlər. Şübhəsiz ki, Cəhənnəm kafirləri bürüyəcəkdir!" (Tövbə Surəsi, 49) ayəsiylə bildirildiyi kimi, fədakarlığı və xidməti özləri üçün bir "fitnə" olaraq qiymətləndirmişlər. Ayənin davamında Allah, saxtakarlıqlarının ardında gizlənərək Peyğəmbərdən icazə istəyən bu kəslərin səmimiyyətsizliyini və əsl özlərinin fitnədə olduqlarını xəbər vermişdir.

Səmimiyyətsiz insanların ətraflarını razı salmaq üçün sığındıqları bir başqa bəhanə tərzi isə "dünya həyatının məşquliyyətlərini qarşıya qoymaları"dır. Yenə Peyğəmbərimiz (s.ə.s.) dövründə, Müsəlmanlara dəstək olmağa çağırıldıqlarında, fədakarlıqdan qaçmağa çalışan insanlar "evlərinin açıq olduğu" bəhanəsini qarşıya qoyaraq geridə qalmaq istəmişlər:

O zaman onlardan bir tayfa: "Ey Yəsrib (Mədinə) əhli. (Burada) sizin üçün duracaq bir yer yoxdur, (evinizə) qayıdın!" – demişdi. Başqa bir dəstə isə: "Evlərimiz açıqdır (kimsəsizdir, oğru girməsindən qorxuruq)" – deyə (geri qayıtmaq üçün) Peyğəmbərdən izin istəyirdi. Həqiqətdə evləri açıq (kimsəsiz) deyildi. Onlar ancaq (döyüşdən) qaçmaq istəyirdilər. (Əhzab Surəsi, 13)

Bu kəslər, Peyğəmbərin çağırışına uyğun gəldiklərində böyük bir çətinlik və təhlükə içərisinə girəcəklərini düşünərək, özlərini bu vəziyyətdən qurtara biləcək bəhanələr tapmağa çalışmışlar. Evlərində də özlərinə ehtiyac olduğunu, orada da məsuliyyətli olduğunu qarşıya qoymuşlar. Ancaq Allah onların yalnız 'yalan danışmaqda' olduqlarını bildirmişdir. Söz mövzusu kəslər, Allahın razılığının Peyğəmbərin çağırışına uyğun gəlməkdə, Müsəlmanlara dəstək olmaqda olduğunu əlbəttə çox yaxşı bilməkdədirlər. Ayənin davamında bildirildiyi kimi, əsl məqsədləri isə "məsuliyyətdən və fədakarlıqdan qaçmaq"dır.

Bu bəhanə tərzləri ağla gələ biləcək hər mövzuda ortaya çıxa bilməkdədir. Dünyada yaşayan köməyə möhtac insanların vəziyyətini bilən hər mömin, bütün bu problemlərin məsuliyyətini boynuna götürməsi və bu mövzuda əlindən gələni etməsi lazım olduğunu bilməkdədir. Bunun Quran əxlaqının, vicdan sahibi olmanın bir lazımı olduğununun fərqindədirlər. Ancaq daha əvvəl də ifadə etdiyimiz kimi, səmimiyyətsiz bir adam bu məsuliyyətdən qaçmaq ya da məsuliyyətlərini başqa insanların üzərinə atmaq üçün "gücünün çatmadığı, şərtlərin uyğun olmadığı, maraqlanması lazım olan başqa problemlərinin olduğu" bəhanələrinə sığınar. Bu məqsədlə bəzən sağlamlığını, bəzən üzərindəki məsuliyyətləri, bəzən də maddi ehtiyaclarını qarşıya qoyaraq, həqiqətdə özünü heç maraqlandırmadığını düşündüyü bu mövzular üçün imkan tapa bilmədiyini söyləyər. Həqiqətdə isə əsl məqsədləri qarşıya qoyduqları bəhanələrlə mübarizədən qaçmaq, bunu başqalarının üzərinə buraxmaqdır.

Onlar bu əxlaqı göstərib sözdə özlərini məsuliyyətdən qurtarmağa çalışarkən, insanlar zülm görməyə, mərhəmətsiz tətbiqlər və çətin şərtlər altında əzilməyə davam etməkdədir. Ancaq bu vicdansızlıq içərisindəki insanlar bu vəziyyətin fərqinə belə varmamaqdadırlar. Özlərinə görə belə mövzular üçün rahatlarını qaçırmaqdansa, dünya həyatının əyləncələriylə məşğul olmaq daha əhəmiyyətli və daha cazibədardır. Bunun yanında, eyni dünyagörüşünə sahib olan insanların da çox olması bu kəsləri aldatmaqdadır. Halbuki unudulmamalıdır ki axirətdə hər insan tək başına hesab verəcək. Allah " (Ya Rəsulum!) Sən (çətinliklərə, əziyyətlərə) səbr et. Şübhəsiz ki, Allahın (sənə verdiyi zəfər) vədi haqdır. Qoy (axirətə) qəti inanmayanlar səni etinasızlığa sövq etməsinlər. (Səni yüngül hesab edib yerindən oynatmasınlar, səbirsizliyə, səbatsızlığa sövq edərək öz fikrindən və amalından döndərib risaləti təbliğ etməkdən daşındıra bilməsinlər!)" (Rum Surəsi, 60) ayəsiylə bu cür insanlardan təsirlənib zəiflik göstərməmələri mövzusunda möminləri xəbərdar etməkdədir.

" (Ya Rəsulum!) Allah yolunda vuruş (cihad et). Sən yalnız özünə cavabdehsən, lakin möminləri də (cihada) təşviq et! Ola bilsin ki, Allah kafirlərin gücünü qırmış (sizi kafirlərin qəzəbindən saxlamış) olsun. Allahın qəzəbi (qəhri) də, əzabı da çox şiddətlidir!" (Nisa Surəsi, 84) ayəsiylə isə, Allah bu kəslərə çox əhəmiyyətli bir həqiqəti bildirmişdir. Allah, insanlardan gələcək bütün çətinlikləri aradan qaldırmağa qadirdir. Allaha güvənən bir kimsə, Allahın köməyiylə bütün çətinliklərin öhdəsindən gələ bilər. Ancaq bundan qaçdığı təqdirdə Allahın çətin əzabıyla qarşılaşa bilər ki, Allahın xaricində insanı bu çətin əzabdan qoruya biləcək başqa heç bir güc yoxdur. İnsanın bu həqiqəti yaxşı düşünərək Allah qorxusuyla səmimi davranmağa və Allahın razılığını hər şeyin üzərində tutmağa yönəlməsi lazımdır.

Fədakarlıqdan Qaçmalarının Həqiqi Səbəbləri

Fədakarlıqda olmağı özləri üçün bir itkin olaraq görən insanlar, əvvəlki hissədə izah edildiyi kimi, özlərini təmizə çıxarmaq üçün bir çox bəhanə qarşıya qoyarlar. Ancaq həqiqətdə özləri də ürəklərində olan səmimiyyətsizliyi əlbəttə çox yaxşı bilməkdədirlər. Bütün bu bəhanələri yalnız insanları razı salmaq, ətraflarındakı kəslər arasındakı etibarlarını qoruya bilmək üçün istifadə etməkdədirlər. Necə ki Müsəlmanlar da Quranı özlərinə rəhbər etmiş olmalarından ötəri, onların bu rəftarlarının həqiqətdə niyə qaynaqlandığını bilməkdədirlər.

Söz mövzusu kəslərin Allahın razılığını qazana biləcəkləri halda məsuliyyət boynuna götürməkdən, fədakarlıqda olmaqdan qaçmalarının ən fundamental səbəblərindən biri "ürəklərinin şübhəyə qapılmış və qərarsızlığa düşmüş olmaları"dır. Quranda bu vəziyyət belə bildirilməkdədir:

(Ya Peyğəmbər!) Bil ki, onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqları (qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün Allahın hüzurunda duracaqları) barədə şəkk-şübhə içindədirlər. Və yenə bil ki, O (Öz elmi və qüdrəti ilə) hər şeyi ehtiva edəndir! (Fussilət Surəsi, 54)

Biz Musaya kitab (Tövrat) verdik və onun (Quranın) barəsində də ixtilaf düşdü (yəhudilərin bəzisi isə inanmadı). Əgər Rəbbindən öncə bir söz (ilahi hökm, təqdir) olmasaydı (cəza qiyamətə saxlanılmasaydı), şübhəsiz ki, (hələ dünyada ikən) işləri bitmişdi. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, onlar (yəhudilər və ya Məkkə müşrikləri) onun (Quranın) barəsində də şəkk-şübhədədirlər! (Hud Surəsi, 110)

Səndən (cihada çıxmamaq üçün) izin istəyənlər ancaq Allaha, axirət gününə iman gətirməyənlər və ürəkləri şəkk-şübhəyə düşənlərdir. Onlar öz şübhələrində tərəddüd edib durarlar. (Tövbə Surəsi, 45)

Şübhəsiz ki, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr! (Asanlıq yalnız çətinliklə hasil olar!) Həqiqətən, hər çətinlikdən sonra bir asanlıq gələr! (Buna görə də çətinliklərə səbirlə dözmək lazımdır!) (İnşirah Surəsi, 5-6)

Allah, insanları şeytanın bu aldatmasına qarşı " (Ya Rəsulum!) Haqq sənin Rəbbindədir, buna heç vaxt şübhə edənlərdən olma! " (Bəqərə Surəsi, 147) ayəsiylə xəbərdar etmiş, Allah Qatında əsl qəbul olanın hər nə çətinliklə qarşılaşılırsa qarşılaşılsın tərəddüdə qapılmadan əzmlə səy göstərməyə davam etmək olduğunu bildirmişdir:

Möminlər yalnız Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirən, (iman gətirdikdən) sonra heç bir şəkk-şübhəyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanlardır! Məhz belələri (imanlarında) sadiq olanlardır! (Hucurat Surəsi, 15)

Söz mövzusu kəslər Allahın, axirətin və hesab gününün varlığından yana şübhəyə düşmüş, dünya həyatının mənfəətlərini daha yaxın və daha asan görmüşlər. Allahın sonsuz ədalət sahibi olduğunu, hər şeyi xeyrlə yaratdığını, iman edənlərin köməkçisi olduğunu unutmuşlar. "Hər kəs Allahı, Onun Peyğəmbərlərini və iman gətirənləri özünə dost tutarsa, (hər iki dünyada işləri yaxşı gedər). Şübhəsiz ki, qələbə çalanlar məhz Allahın firqəsidir (Allahı özünə hami və dost seçən şəxslərdir)." (Maidə Surəsi, 56) ayəsiylə vəd edildiyi kimi, səmimi insanların mütləq üstün gələcəyini unutmuşlar. Allah yolunda xidmət etmələri ya da fədakarlıq göstərmələri lazım olduğunda qaçmağa işlərinin ən əhəmiyyətli səbəblərindən biri də yaşadıqları bu qəflət halı və ürəklərindəki şübhədir.

Bu vəziyyətin ikinci bir səbəbi isə, vicdanlarını örtən bu insanların, " Həqiqətən, bunlar (Məkkə müşrikləri) tez keçib gedəni (fani dünyanı) sevər, ağır günə (qiyamət gününə) dal çevirərlər." (İnsan Surəsi, 27) ayəsiylə bildirildiyi kimi, "dünya həyatını axirətə seçmələri"dir. Halbuki dünya həyatının mənfəətləri nə qədər yaxın və asan görünsə də, Quran ayələrini bilən bir insan əsl qalıcı və davamlı olanın axirət nemətləri olduğunu bilər. Ancaq imanları zəif olan bu kəslər dünya həyatına daha çox əhəmiyyət verməkdədirlər. Ürəklərindən dünya bəzəklərinə qarşı duyduqları ehtirası təyin etmədikləri üçün, bunlardan infaq etməyi də qəbul edə bilməzlər. Din əxlaqına və Müsəlmanlara qarşı bir yaxınlıq göstərməməkdədirlər; amma dünya həyatı, yaxınları, məşğul olduqları işlər, etdikləri ticarət, sahib olduqları mal mülk, insanlar arasında əldə etdikləri etibar, onlar üçün Allahın razılığından daha əhəmiyyətlidir. Dilləriylə bəlkə bunu açıq açıq söyləməzlər, amma həyat tərzləri, dünyadan yana göstərdikləri səy bu həqiqəti açıqca ortaya qoyar. Quranda, həqiqətdə fasiq olan bu kəslərin vəziyyətinə belə diqqət çəkilməkdədir:

(Ya Rəsulum!) De: "Əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, övrətləriniz, qəbiləniz (qohumlarınız), qazandığınız mallar, kasad olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənklər sizə Allahdan, Onun Peyğəmbərindən və Allah yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allahın əmri (əzabı) gəlincəyə qədər gözləyin. Allah fasiqləri doğru yola yönəltməz! (Tövbə Surəsi, 24)

(Hüdeybiyyə səfərindən) geri qalan bədəvi ərəblər sənə deyəcəklər: "Mal-dövlətimiz və ailələrimiz başımızı qatdı (səninlə yola çıxa bilmədik). (Allahdan) bizim bağışlanmağımızı dilə!" Onlar ürəklərində olmayanı dilləri ilə deyirlər. (Onlara) de: "Əgər Allah sizə bir zərər, yaxud bir xeyir vermək istəsə, bu işdə Allaha bir şeylə kim mane ola bilər?!" Bəli, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır! (Fəth Surəsi, 11)

Bu səmimiyyətsiz əxlaqı yaşayan insanların fədakarlıq söz mövzusu olduğunda geriyə qaçmalarının bir başqa səbəbi isə "öz mənfəətlərini Allahın razılığından daha üstün tutmalarıdır. Təməldə səmimiyyətsiz bir iman anlayışı içərisində olmalarından ötəri, - öz mənfəətlərinə toxunmadığı müddətcə- dünya üzərində olub bitən heç bir mövzu onları həqiqi mənada maraqlandırmaz. Belə bir mövzunun həmsöhbəti olduqlarında nəzakətən maraqlanırmış kimi, sevimli bir neçə sözlər, ancaq hərəkət olaraq heç bir şəkildə hərəkətə keçməyi düşünməzlər.

Quranda, Peyğəmbərimiz (səv) dövründə də eyni əxlaq anlayışıyla hərəkət edən insanların, əllərində güc və sərvət kimi imkanlar olduğu halda, yalnız öz rahatlarını düşünmələrindən ötəri Rəsulullahdan geridə qalanlarla birlikdə qalmağı tələb etdikləri bildirilməkdədir:

"Allaha iman gətirin, Onun Peyğəmbəri ilə birlikdə vuruşun!" – deyən bir surə nazil edildiyi zaman aralarında sərvət sahibi olanlar səndən izin istəyib: "Qoy biz də (döyüşə çıxmayıb evdə) oturanlarla bir yerdə qalaq!" – deyərlər.

Onlar arxada qalanlarla (qadınlar, uşaqlar və xəstələrlə) bir yerdə qalmağı özlərinə rəva bildilər. Onların ürəkləri möhürlənmişdir, buna görə də (Allahın öyüd-nəsihətini, cihadın savabını, ondan boyun qaçırmağın rəzalətini) anlamazlar. (Tövbə Surəsi, 86-87)

Bədəvilərdən (Təbuk döyüşünə getməmək üçün) izin almağa üzrxahlar gəldi. Allaha və Onun Peyğəmbərinə yalan söyləyənlər isə (üzr belə istəməyib evlərində) oturdular. Onlardan kafir olanlara şiddətli bir əzab üz verəcəkdir. (Tövbə Surəsi, 90)

Şübhəsiz bu vəziyyət, iman etdiklərini və Allahın razılığını qazanmaq üçün yaşadıqlarını söyləyən bu insanların həqiqətdə axirətdən çox dünyaya əhəmiyyət verdiklərini açıqca ortaya qoymaqdadır. Söz mövzusu kəslərin fədakarlıqdan qaçmalarının bir başqa səbəbi isə "qorxaq olmaları"dır. Allahın bütün insanların hakimi olduğunu, dilədiyi an dilədiyi şeyi yaratmağa qadir olduğunu unudarlar. Ətraflarındakı insanların Allahdan müstəqil bir gücə sahib olduqlarını sanaraq insanlardan çox çox çəkinərlər. Onların nə deyəcəkləri, haqqlarında nə düşünəcəkləri son dərəcə əhəmiyyətlidir. Eyni şəkildə insanlara gələcək zərəri önləyə biləcək və onlara xeyr çatdıra biləcək tək gücün Allah olduğundan da qafildirlər. Bu səbəblə güc sahibi sandıqları insanların özlərinə zərər verə biləcəklərini, amma əgər onların könüllərini xoş edərlərsə özlərinə fayda təmin edə biləcəklərini düşünərək onları məmnun etməyə çalışarlar. Halbuki bu böyük bir yanılmadır. Bütün insanları yaradan Allahdır və an an onların hər rəftarını Allah təyin etməkdədir. Allahın icazəsi olmadan heç kimin bir başqasına zərər verməsi ya da mənfəət təmin etməsi söz mövzusu deyil. Quranda bu kəslərin əxlaqı belə bir örnəklə bildirilmişdir:

Onlar (münafiqlərlə yəhudilər) hamılıqla sizə qarşı ancaq möhkəm şəhərlərdə (kəndlərdə), yaxud divar arxasında (qala içərisində) olarkən döyüşərlər (başqa şəraitdə sizinlə vuruşmağa cürət etməzlər). Onların öz aralarındakı vuruşmaları (və düşmənçilikləri) isə çox güclüdür. (Ya Peyğəmbər!) Sən onların əlbir olduqlarını güman edirsən, lakin onların qəlbləri dağınıqdır. Bunun səbəbi onların ağılsız bir qövm olmalarıdır. (Həşr Surəsi, 14)

Allah bu kəslərin, içlərindəki qorxu səbəbiylə, ancaq dünya mənfəətlərini zəmanət altına aldıqları, insanlardan zərər görməyəcəklərinə əmin olduqları təqdirdə fədakarlığa və möminlərə dəstək olmağa yanaşacaqlarını bildirmişdir. Allah, zərər görməkdən çəkindikləri üçün Quran əxlaqını yaşamaqdan qaçan bu insanlara "qaçışın bir fayda verməyəcəyini" və "çox az bir zaman xaricində dünyadan faydalanmalarının mümkün olmadığını" ayələrdə belə bildirməkdədir:

(Ya Peyğəmbər! Bu münafiqlərə) de: "Əgər ölməkdən, yaxud öldürülməkdən (qorxub) qaçarsınızsa, qaçmaq sizə heç bir fayda verməz. (Qaçsanız belə, dünyada) ancaq az bir müddət dolanıb-keçinərsiniz. (Alnınıza nə yazılmışsa, o da olacaq. Qaçsanız da, qaçmasanız da əcəliniz çatan kimi öləcəksiniz. Allahın əzəli hökmünü dəyişdirmək olmaz!)

De: "Əgər Allah sizə bir pislik, yaxud bir yaxşılıq (mərhəmət) diləsə, Allahın sizin haqqınızda görəcəyi bu işə kim mane ola bilər?! Onlar (münafiqlər) özləri üçün Allahdan başqa nə bir hami, nə də bir mədədkar tapa bilərlər.

Şübhəsiz ki, Allah içərinizdən (cihada getməyinizə) mane olanları da, qardaşlarına: "Bizə tərəf gəlin! (Muhəmmədə qoşulub əbəs yerə özünüzü həlak etməyin!)" – deyənləri də tanıyır. Döyüşə onların ancaq azı gələr,

(Gəldikdə də xəsislik göstərib köməklərini) sizdən əsirgəyərlər. (Ya Rəsulum!) Onlara qorxu üz verdikdə can üstə olan (ölüm xofundan bayılan) adam kimi gözləri (o tərəf-bu tərəfə) dolana-dolana sənə baxdıqlarını görərsən. Qorxu canlarından çıxınca qənimətdə (möminlər əldə etdiyi qənimətin bölünməsində) xəsislik edib acı dilləri ilə sizi sancarlar. Onlar iman gətirməmişlər. Buna görə də Allah onların əməllərini puça çıxartmışdır. Bu, Allah üçün asandır! (Əhzab Surəsi, 16-19)

Allah bu kəslərin möminlərə qarşı "xəsis və eqoist" bir əxlaq içərisində olduqlarını, çətinliyə gələ bilmədiklərini və qorxuyla qarşılaşdıqlarında sanki "ölüm huşsuzluğu keçirirmişcəsinə" baxdıqlarını bildirmişdir. Ayrıca Allah bu kəslərin həqiqətdə iman etməmiş olduqlarını xəbər vermişdir.

Allahın sonsuz gücündən qafil olan bu insanlar bəzən əllərində ətraflarında olub bitən mövzulara həll gətirə biləcək, heç olmasa bu məqsədə dəstək ola biləcək bir çox imkan olduğu halda, insanlardan çəkindikləri üçün bu cəsarəti və fədakarlığı göstərə bilməzlər. Məsələn bir çox ölkədə xalqın vicdanı təhsillə şüurlandırılması, birlik və həmrəyliyə, fədakarlığa təşviq edilməsi, yaşanan problemlərin təhlil edilməsinə faydalı ola biləcək bir yoldur. Eyni şəkildə insanların ədalətsiz tətbiqlərinin, zülmdən çəkinməmələrinin, qarışıqlıq və terror mühitləri meydana gətirmələrinin təməlində də Allah qorxusundan xəbərsiz yaşamaları iştirak etməkdədir. Bu insanlara Allahın varlığının dəlillərinin, iman həqiqətlərinin, axirət inancının, hesab gününün izah edilməsi, bir çox adamın vicdanlı davranmasını və beləcə cəmiyyətdə dinclik və barışın yaşanmasını təmin edəcək. Şübhəsiz bütün bunların geniş kütlələrə izah edilməsində televiziya, radio və mətbuat kimi ünsiyyət vasitələrinin rolu son dərəcə böyükdür.

Vicdanın gərəyi, bu cür imkanlara sahib olan kəslərin yalnız öz ticari mənfəətlərini düşünmək yerinə, cəmiyyətin ehtiyaclarını göz qarşısında saxlayaraq hərəkət etmələridir. Ancaq xalqın belə çətin şərtlər altında olduğu kimi ölkələrdə, insanlar bu ehtiyacın fərqində olduqları halda, sahib olduqları imkanları bu məqsədlə istifadə etməkdən çəkinərlər. Allahın razılığındansa ətraflarındakı insanların göstərəcəkləri reaksiyaları daha çox əhəmiyyət verər, rahatlarının pozulmasından, imkanlarına bir zərər gəlməsindən həddindən artıq dərəcədə qorxarlar.

Möminlər yalnız Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirən, (iman gətirdikdən) sonra heç bir şəkk-şübhəyə düşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanlardır! Məhz belələri (imanlarında) sadiq olanlardır! (Hucurat Surəsi, 15)

Sırf çətinliklə qarşılaşmamaq üçün, bir çox xeyirə vəsilə ola biləcəkləri çox əhəmiyyətli imkanları lazımı kimi istifadə edə bilməzlər. İman etməyənlərin özlərini mühakimə etmələrindən çəkinərək Allahın adını xatırlayıb ucaldan, insanlara imanı sevdirəcək, gözəl əxlaqı nəsihət edəcək fəaliyyətlərdə olmaqdan çəkinərlər. Bəzən də vicdanlarının təzyiqi səbəbiylə bu cür cəhdlərdə olar ancaq bunu da yenə reaksiya almamaq üçün ola bildiyincə məhdud edərlər. Bu şəkildə vicdanlarını rahatlaşdırmağa çalışarlar ancaq hər insan axirətdə edə biləcəyinin ən çoxunu edib etmədiyindən məsul tutulacaq. Unudulmamalıdır ki əksinə isə, bir parça dünyaya yönəlib bir parça da Müsəlman əxlaqı göstərmək adamın axirət qurtuluşu üçün kafi olmaya bilər. Allah Quranda bu vəziyyəti insanlara belə bildirməkdədir:

Münafiqlər Allahı aldatmağa çalışırlar. Halbuki əslində (Allah) onları aldadır. Onlar namaza durduqları zaman (yerlərindən) tənbəlliklə (könülsüz) qalxar, özlərini (yalandan) xalqa göstərər və Allahı olduqca az yad edərlər.

(Münafiqlər imanla küfr arasında) tərəddüd edib nə (tamamilə) bunlara (möminlərə), nə də onlara (kafirlərə) tərəf dönərlər. Allahın azdırdığı şəxs üçün heç bir yol (nicat yolu) tapa bilməzsən! (Nisa Surəsi, 142-143)

Bu kəslərin xidmətdən, fədakarlıqdan və məsuliyyətdən qaçmalarının bir başqa səbəbi isə dünya həyatına istiqamətli bir "gələcək narahatlığı içərisində yaşamaları"dır. Quranda "Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə sövq edər, Allah isə (əksinə) sizə bağışlanmaq və bərəkət vədəsi verər. Allah (mərhəməti ilə) genişdir. (Allah hər şeyi) biləndir." (Bəqərə Surəsi, 268) ayəsiylə ifadə edildiyi kimi, bu kəslər kasıblaşmaqdan, sahib olduqları imkanları itirməkdən, öz imkanlarından infaq etdikləri təqdirdə irəlidə bunun özlərini çətinliyə soxmasından narahat olarlar. Bu səbəblə xüsusilə maddi baxımdan təsirlənəcəklərini düşündükləri mövzularda fədakarlıqda olmaqdan qaçınarlar.

Allahın "Əgər onlar Allaha və axirət gününə inanıb, Allahın onlara verdiyi ruzidən (yoxsullara) sərf etsəydilər, nə olardı (nə zərər çəkərdilər)?! Allah onları (ən yaxşı) tanıyandır." (Nisa Surəsi, 39) ayəsiylə xatırlatdığı kimi, bunun dünyada və axirətdə özləri üçün necə böyük bir qazanc vəsiləsi olacağının şüurunda deyildirlər. Bunların hamısına öz səyləriylə sahib olduqlarını sanar və yenə bunları öz səyləriylə qoruyub artıra biləcəklərini düşünərlər. Sahib olduqları hər şeyi özlərinə verənin Allah olduğunu unudarlar. Halbuki mülkün tək sahibi Allahdır və bunu dilədiyi an dilədiyinə verəcək tək gücdür.

Görüldüyü kimi, mövzu hər nə olursa olsun insanların Müsəlmanlara dəstək olmaqdan, məsuliyyətli olmaqdan qaçmalarının və orta bir yol tutmalarının təməl səbəbi "səmimi iman etməmiş olmaları"dır. Bu zəif iman şəkli, söz mövzusu kəslərin həyatlarının hər mərhələsində; dinə xidmətdə, gözəl əxlaqda, Allahın razılığını axtarmaqda bitərəf bir rəftarı göstərmələrinə səbəb olmaqdadır. Ancaq unudulmamalıdır ki Allah Quranda "Rəbbimizə ibadət etməkdə bitərəf davranmanın kədərli bir əzabla qarşılıq görəcəyini" bildirməkdədir:

İsa əl-Məsih də, yaxın mələklər də Allahın qulu olmağı əsla özlərinə ar bilməzlər. Allah Ona ibadət etməyi özünə ar bilənlərin və təkəbbür göstərənlərin hamısını Öz hüzuruna toplayacaqdır! (Nisa Surəsi, 172)

(Allah) iman gətirənlərin və yaxşı işlər görənlərin mükafatlarını büsbütün verəcək, üstəlik Öz nemətindən onlar üçün (bir qədər) artıracaqdır. (Allaha ibadət etməyi) özlərinə sığışdırmayanları və təkəbbür göstərənləri isə acı bir əzaba düçar edəcəkdir! Onlar özlərinə Allahdan savayı nə bir dost, nə də havadar tapacaqlar! (Nisa Surəsi, 173)

Belə bir vəziyyətdə iman edən, Quran ayələrindən xəbərdar olan hər insanın vicdanını lazımı kimi istifadə etmək və Quran əxlaqını gücünün çatdığı ən çoxuyla çox yaşamaq üçün bir dəfə daha niyyət etməsi lazımdır. Bu əxlaq göstərildiyində Allahın köməyi və dəstəyi bu kəslərlə birlikdə olacaq, Allah göstərdikləri hər səyə dünyada və axirətdə ən gözəl qarşılığı verəcək.

 

6 / total 10
"Harun Yəhyanın Quran Əxlaqında Fədakarlığın Əhəmiyyəti kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."