Hz. Mehdi (ə.s.) Haqqında Məlumatlar

KİTABI ENDİRİN

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
5 / total: 30

Bədiüzzaman Risale-İ Nur Külliyyatında 63 Dəfə Hz. Mehdinin (Ə.s.) Bir Şəxs, Bir Zat, Bir İnsan Kimi Gələcəyini İfadə Etmişdir

Said Nursinin Hz. Mehdinin (Ə.S.) Şəxsi-Mənəvi Deyil, “Şəxs” Olmasi İlə Bağli Açiqlamalari:

1.

Dördüncü sualınızın mənası: Axırzamanda Həzrət-i İsa Əleyhissalam Dəccalı öldürdükdən sonra insanların əksəriyyəti din-i haqqa (haqq dinə) girəcəklər. Halbuki rəvayətlərdə deyilmişdir ki, “Yer üzündə Allah Allah deyənlər olduqca qiyamət qopmaz” (Müslim, 1: 131; 4:2268; Müsned, 3:107, 201, 268; Kenzü’l-ummal, 14:227,228) Belə hamılıqla imana gəldikdən sonra necə hamılıqla küfrə gedərlər?

Əlcavab: Hədis-i səhihdə (səhih hədisdə) rəvayət edilən, “Həzrət-i İsa Əleyhissalamın gələcəyini və şəriət-i İslamiyyə ilə hərəkət edəcəyini, Dəccalı öldürəcəyini” (Buxari, 4205; Müslim, 1: 136; Fethü’- Kebir, 2:335.2) imanı zəif olanlar istibad edirlər (həqiqətdən kənar zənn edirlər). Onun həqiqəti izah edilsə, heç istibad yeri qalmaz. Belə ki, o hədisin və Süfyan və Mehdi haqqındakı hədislərin ifadə etdikləri məna budur ki, axırzamanda dinsizliyin iki cərəyanı qüvvətlənəcək:

Birincisi: Nifaq pərdəsi altında risalət-i Əhmədiyyəni (ə.s.m.) inkar edən Süfyan adında qorxunc bir şəxs əhl-i nifaqın başına keçəcək, şəriət-i İslamiyyənin təxribatına çalışacaq. ONA QARŞI AL-İ BEYT-İ NƏBƏVİNİN SİLSİLƏ-İ NURANİSİNƏ BAĞLANAN, ƏHL-İ VƏLAYƏT VƏ ƏHL-İ KAMALIN BAŞINA KEÇƏCƏK AL-İ BEYTDƏN MƏHƏMMƏD MEHDİ (1-Cİ TƏKRAR) ADINDA BİR ZAT-İ NURANİ (2-Cİ TƏKRAR) o Süfyanın şəxs-i mənəvisi olan cərəyan-i münafiqanəni (münafiqlik cərəyanını) öldürüb məhv edəcəkdir.

İkinci cərəyan isə: Təbiiyyun, maddiyyun fəlsəfəsindən təvəllüd edən (doğan) bir cərəyan-i nəmrudanə getdikcə axırzamanda fəlsəfə-i maddiyyə (materializm fəlsəfəsi) vasitəsilə intişar edərək (yayılaraq) qüvvətlənib Uluhiyyəti (Allahı) inkar edəcək dərəcəyə çatacaq. Necə ki, bir padşahı tanımayan və ordudakı zabitan və əfradın (əsgərlərin) onun əsgərləri olduğunu qəbul etməyən vəhşi bir adam hər kəsə, hər əsgərə bir növ padşahlıq və hakimiyyət verir. Eləcə də Allahı inkar edən o cərəyanın əfradları (fərdləri) hər biri kiçik Nəmrud hökmündə nəfslərinə rübubiyyət (ilahlıq) verir. Onların başına keçən ən böyükləri spiritizm və maqnetizmin hadisatı növündən qorxunc möcüzələrə məzhər olan Dəccal isə daha da irəli gedib cabbaranə suri hökumətini bir növ rübubiyyət (ilahlıq) təsəvvür edib uluhiyyətini (haşa Allah olduğunu) elan edəcək. Bir milçəyə məğlub olan və bir milçəyin qanadını belə yarada bilməyən aciz bir insanın uluhiyyət davası etməsinin (iddia etməsinin) nə dərəcədə axmaqcas məzhəkə olduğu məlumdur. Məhz belə bir zamanda, o cərəyanın çox qüvvətli göründüyü zamanda Həzrət-i İsa Əleyhissalamın şəxsiyyət-i mənəvisindən ibarət olan həqiqi İsəvilik dini zühur edəcək, yəni rəhmət-i İlahiyyənin səmasından nüzul edəcək, hal-hazırki Xristianlıq dini o həqiqətə qarşı təmizlənəcək, xürafatdan və təhrifatdan (təhriflərdən) ayrılacaq, həqaiq-i İslamiyyə ilə birləşəcək, mənən (mənəvi baxımdan) Xristianlıq bir növ İslamiyyətə inqilab edəcəkdir (yaxınlaşacaqdır). Qurana iqtida edərək (tabe olaraq) o İsəvilik şəxs-i mənəvisi tabe və İslamiyyət mətbu məqamında qalacaq, din-i haqq (haqq din) bu iltihaq (birləşmə) nəticəsində əzim (böyük) qüvvət əldə edəcək. Dinsizlik cərəyanına qarşı ayrı-ayrı ikən məğlub olan İsəvilik və İslamiyyət ittihad (birlik) nəticəsində dinsizlik cərəyanına qələbə çalıb məhv edərkən aləm-i səmavatda cism-i bəşərisilə mövcud olan şəxs-i İsa Əleyhissalam o din-i haqq cərəyanının başına keçəcəyini bir Müxbir-i Sadiq, Qadir-i Külli Şeyin vədinə istinad edərək xəbər vermişdir. Madam ki, xəbər vermişdir, haqdır. Madam ki, Qadir-i Külli şey vəd etmişdir, əlbəttə, edəcəkdir. (Nisa surəsinin 156-159-cu ayələri)

Bəli, hər zaman səmavatdan məlaikələri yerə göndərən və bəzi zamanlar insan surətinə vaz edən (Həzrət-i Cəbrailin Dihyə surətinə girməsi kimi) və ruhaniləri aləm-i ərvahdan (ruhlar aləmindən) göndərib bəşər surətinə təməssül etdirən (əks etdirən), hətta ölmüş övliyaların çoxlarının ərvahlarını (ruhlarını) cəsəd-i misalı ilə dünyaya göndərən Hakim-i Zülcəlal Həzrət-i İsa Əleyhissalamı, İsəvi dininə aid ən mühüm hüsn-ü xatiməsi (kəlimeyi-şəhadətlə ölməsi üçün) üçün səma-i dünyada cəsədilə mövcud olan və həyatda olan Həzrət-i İsa deyil, bəlkə aləm-i axirətin ən uzaq guşəsinə getsəydi və həqiqətən ölsəydi, yenə belə nəticə-i əzimə üçün ona yenidən cəsəd geyindirib dünyaya göndərmək o Hakimin hikmətindən uzaq deyil. Bəlkə onun hikməti elə iqtiza etdiyi (labüd olduğu) üçün vəd etmiş və vəd etdiyi üçün əlbəttə göndərəcək. Həzrət-i İsa Əleyhissalam gəldiyi vaxt hər kəsin onun həqiqi İsa olduğunu bilməsi lazım deyil. Onun müqarrəb və həvassı nur-i imanla onu tanıyar. Yoxsa bədahət dərəcəsində hər kəs onu tanımayacaqdır. (Məktubat, səh. 59-61)

2.

Saidun-Nursi imzalı “Təkbiratül-Hüccəc fi Ərafat” başlıqlı məktubda “Nurun əhəmiyyəti bir qism şagirdləri çox musirranə (israrla) axırzamanda gələn al-i Beytin böyük mürşüdü səni zənn edirlər. Sən də onların fikirlərini musirranə qəbul etmirsən, çəkinirsən. Bu bir təzaddır. Həllini istəyirik” deyə soruşmaları səbəbilə onlara cavab vermək üçün BUNDAN SONRA GƏLƏCƏK MEHDİ-İ RƏSULUN (3-CÜ TƏKRAR) təmsil etdiyi qüdsi camaatın şəxs-i mənəvisinin üç vəzifəsi olduğu, bunların imanı qurtarmaq, xilafət-i Məhəmmədiyyə (ə.s.m.) ünvanı ilə şəair-i İslamiyyəni ihya etmək (İslamın hökmlərini bərpa etmək) və inqilabat-i zamaniyyə ilə çox əhkam-i Quraniyənin (Quran hökmlərinin) və şəriət-i Məhəmmədiyyənin (ə.s.m.) qanunlarının bir dərəcə tədilə uğraması (əslində zərər vermədən dəyişdirilməsi) ilə O ZAT (4-CÜ TƏKRAR) bu vəzifə-i uzmanı (böyük vəzifəni) etməyə çalışacaq. Nur şagirdləri birinci vəzifəni tamamilə Risale-i Nurda gördüklərinə görə ikinci, üçüncü vəzifələri də buna nisbətən ikinci, üçüncü dərəcədir deyərək Risale-i Nurun şəxs-i mənəvisini haqlı olaraq bir növ mehdi tələqqi (qəbul) edirlər. Bir qismi o şəxs-i mənəvinin bir müməssili (təmsilçisi) olan biçarə tərcümanını (müəllifini) zənn etdiklərinə görə bəzən o ismi ona da verirlər. Hətta övliyanın bir qismi kəramət-i qeybiyyələrində Risale-i Nuru eynilə o axırzamanın hidayət edicisi olduğunu, bu təhqiqatla təvillə (araşdırma və düzəlişlə) başa düşülər deyirlər. İki cəhətdə bir iltibas (səhv) var, təvil (düzəliş) lazımdır.

Birincisi: axırda iki vəzifə, baxmayraq ki, həqiqət cəhətdən birinci vəzifə dərəcəsində deyillər. Lakin xilafət-i Məhəmmədiyyə (ə.s.m.) və ittihad-i İslam avamda və əhl-i siyasətdə, xüsusilə bu əsrin əfkarında (düşüncə tərzində) o birinci vəzifədən min dərəcə geniş görünür. Baxmayaraq ki, hər əsrdə hidayətedici bir növ mehdi və mücəddid gəlir və gəlmişdir. Lakin hər biri üç vəzifədən birini bir cəhətdən yerinə yetirməsi etibarilə AXIRZAMANIN BÖYÜK MEHDİSİ (5-Cİ TƏKRAR) ünvanını almamışlar.

İkincisi: AXIRZAMANIN O BÖYÜK ŞƏXSİ (6-CI TƏKRAR) AL-İ BEYTDƏN OLACAQDIR. Baxmayaraq ki, mənən mən Həzrət-i Əlinin (r.a.) bir vələd-i mənəvisi hökmündəyəm. Ondan həqiqət dərsini almışam və al-i Məhəmmədin (ə.s.m.) bir mənada həqiqi Nur şagirdlərinə şamil olmasına görə mən də al-i Beytdən sayıla bilərəm. Lakin Nurun məsləyində heç bir cəhətdən mənlik, şəxsiyyət, şəxsi mövqeləri arzu etmək, şan və şərəf qazanmaq olmaz. Nurda ixlası pozmamaq üçün uhrəvi məqamat belə mənə verilsə, ondan əl çəkməyə özümü məcbur bilirəm deyə yarı müvəfəqat şəklində cavab verilir və bu mehdilik təklifi açıq və qəti şəkildə rədd edilir. (Şualar, səh. 381-382)

3.

Əziz, siddiq qardaşlarım,

Əvvəla: Nurun əhəmiyyətli və çox xeyirli şagirdi çoxlarının adından məndən soruşdu ki: “Nurun xalis və əhəmiyyətli bir qisim şagirdləri çox musirranə şəkildə axırzamanda gələn Al-i Beytdən böyük mürşüdün sən olduğunu zənn edirlər və o qədər çəkindiyin halda onlar israr edirlər. Sən də bu qədər musirranə onların fikirlərini qəbul etmirsən, çəkinirsən. Əlbəttə, onların əlində həqiqət və qəti hüccət var və sən də hikmət və həqiqətə binaən onlara müvafəqat etmirsən. Bu isə bir təzaddır, hər halda həllini istəyirik.” Mən də bu zatın təmsil etdiyi çox məsaillərə cavab olaraq deyirəm ki: O xas Nurçuların əllərində bir həqiqət var. Lakin iki cəhətdə təbir və təvil lazımdır.

BİRİNCİSİ: Çox dəfə məktublarımda işarə etdiyim kimi Mehdi-i Al-i Rəsulun təmsil etdiyi qüdsi camaatının şəxs-i mənəvisinin üç vəzifəsi var. Əgər tez qiyamət qopmasa və bəşər tamamilə yoldan çıxmasa, o vəzifələri onun cəmiyyətinin və seyidlər camaatının yerinə yetirəcəyini rəhmət-i İlahiyyədən gözləyirik. Onun üç böyük vəzifəsi olacaq:

Birincisi: Fənn və fəlsəfənin təsallutu ilə və maddiyyun və təbiiyyun taununun bəşər içinə intişar etməsilə hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun fikrini tam susduracaq tərzdə imanı xilas etməkdir. Əhl-i imanı dalalətdən mühafizə etmək və bu vəzifə həm dünyadan, həm hər şeydən əl çəkməklə çox zaman tədqiqat ilə məşğuliyyəti iqtiza etdiyinə görə HƏZRƏT-İ MEHDİNİN (7-Cİ TƏKRAR) o vəzifəsini şəxsən özü yerinə yetirməyə vaxt və hal imkan verməz. Çünki xilafət-i Məhəmmədiyyə (ə.s.m.) cəhətindəki səltənəti onunla iştiqalə vaxt qoymur. Hər halda o vəzifəni ondan əvvəl bir tayfa bir baxımdan yerinə yetirəcək.

O ZAT (8-Cİ TƏKRAR) o tayfanın uzun tədqiqatı (o icmanın uzun araşdırmaları, tədqiqatları) ilə yazdıqları əsəri ÖZÜNƏ (9-CU TƏKRAR) hazır proqram edəcək, onunla o birinci vəzifəni tam yerinə yetirmiş olacaq. Bu vəzifənin istinad etdiyi (əsaslandığı) qüvvət və mənəvi ordusu yalnız ixlas və sədaqət və təsanüd (həmrəylik) sifətlərinə tam sahib olan bir qisim şagirdlərdir (tələbələrdir). Nə qədər az olsalar da, mənən bir ordu qədər qüvvətli və qiymətli sayılırlar. (Emirdağ Lahikası-1, səh. 266-267)

4.

İndi həqiqət-i hal belə olduğu halda ən birinci vəzifəsi və ən yüksək məsləyi olan imanı xilas etmək və imanı təhqiqi surətdə ümuma dərs vermək, hətta avamın da imanını təhqiq etmək vəzifəsi isə mənən və həqiqətən hidayətedici, irşadedici mənasının tam sərahətini ifadə etdiyi üçün Nur şagirdləri bu vəzifəni tamamilə Risale-i Nurda gördüklərinə görə, ikinci və üçüncü vəzifələr buna nisbətən ikinci və üçüncü dərəcədir deyə Risale-i Nurun şəxs-i mənəvisini haqlı olaraq bir növ Mehdi tələqqi edirlər. O şəxs-i mənəvinin də bir müməssili, Nur şagirdlərinin təsanüdündən gələn bir şəxs-i mənəvisi və o şəxs-i mənəvidə bir növ müməssili olan biçarə tərcümanını zənn etdiklərinə görə bəzən o adı ona da verirlər. Baxmayaraq ki, bu bir iltibas və bir səhvdir, lakin onlar onda məsul deyillər. Çünki ziyadə hüsn-ü zənn keçmişdən bəri cərəyan edir və etiraz edilə bilməz. Mən də o qardaşlarımın çox ziyadə hüsn-ü zənlərini bir növ dua və təmənni və Nur tələbələrinin kamal-i etiqadlarının bir tərəşşuhu gördüyümə görə onlara çox fikir verməzdim. Hətta keçmiş övliyaların bir qismi kəramət-i qeybiyyələrində Risale-i Nurun eynilə o axırzamanın hidayətedicisi olması haqqında kəşflərinin bu təhqiqat ilə təvili başa düşülür. Deməli, iki cəhətdə iltibas var, təvil lazımdır. Birincisi: axırdakı iki vəzifə, baxmayaraq ki, həqiqət cəhətində birinci vəzifə qədər deyillər, lakin xilafət-i Məhəmmədiyyə (ə.s.m.) və ittihad-i İslam orduları ilə zəmin üzündə səltənət-i İslamiyyəni qurmaq cəhətindən hər kəsdə, xüsusilə avamda, xüsusilə əhl-i siyasətdə, xüsusilə bu əsrin əfkarında o birinci vəzifədən min dərəcə geniş görünür. Bu ad bir adama verildikdə bu iki vəzifə yada düşür, siyasət mənasını ixlas edir, bəlkə də öyünmə mənasını yada salır. Bəlkə şan, şərəf və məqampərəstlik və şöhrətpərəstlik arzularını göstərir. Qədimdən bəri və indi də çox safdil və məqampərəst zatlar Mehdi olacağam deyə dava edirlər. Baxmayaraq ki, hər əsrdə hidayətedici bir növ Mehdi və mücəddid gəlir və gəlmişdir. Lakin hər biri üç vəzifədən birini bir cəhətdən yerinə yetirməsi etibarilə axırzamanın Böyük Mehdi ünvanını almamışlar. Həm də məhkəmədə Dənizli əhl-i vüqufu bəzi şagirdlərin bu etiqadlarına görə mənim haqqımda demişdilər ki, əgər Mehdilik dava etsə, bütün şagirdləri qəbul edəcəklər. Mən də onlara demişdim: “MƏN ÖZÜMÜ SEYİD HESAB ETMİRƏM. BU ZAMANDA NƏSİLLƏR BİLİNMİR. HALBUKİ AXIRZAMANIN O BÖYÜK ŞƏXSİ (10-CU TƏKRAR) AL-İ BEYTDƏN (11-Cİ TƏKRAR) OLACAQDIR. Baxmayaraq ki, mənən mən Həzrət-i Əlinin (r.a.) vələd-i mənəvisi hökmündə ondan həqiqət dərsini aldım və Al-i Məhəmməd Əleyhissalamın bir mənada həqiqi Nur Şagirdlərinə şamil olmasına görə mən də Al-i Beytdən sayıla bilərəm. Lakin bu dövr şəxs-i mənəvi zamanı olduğuna görə və Nurun məsləyində heç bir cəhətdən mənlik və şəxsiyyət və şəxsi məqamları arzu etmək və şan-şərəf qazanmaq olmaz və sirr-i ixlasa tam müxalif olmasına görə Cənab-i Haqqa hədsiz şükür edirəm ki,məni özümə bəyəndirməməsinə görə mən elə şəxsi və həddimdən hədsiz dərəcədə artıq məqamata gözümü dikmərəm və Nurdakı ixlası pozmamaq üçün uhrəvi məqamat belə mənə verilsə, imtina etməyə özümü məcbur bilirəm.” dedim. O əhl-i vüquf susdu. (Emirdağ Lahikası, səh.232)

5.

Əziz və çalışqan axirət qardaşım və xidmət-i Quranda yoldaşım Hulus-i sani və Sabri-i əvvəl,

MaşaAllah, İyirminci Məktubun qiymətini gözəl anlamısınız və gözəl də yazmısınız. Məktubunda elm-i kəlam dərsini məndən almağı arzu etmisiniz. Onsuz da o dərsi alırsınız. Yazdığınız ümum Sözlər o nurlu və həqiqi elm-i kəlamın dərsləridir. İmam-i Rabbani kimi bəzi qüdsi mühəqqiqlər demişlər ki, axırzamanda elm-i kəlamı, yəni əhl-i haqq məzhəbi olan məsail-i imaniyyə-i kəlamiyyəni birisi elə surətdə bəyan edəcək ki, ümum əhl-i kəşf və təriqətin fövqündə o nurların nəşrinə səbəbiyyət verəcəkdir. Hətta İmam-i Rabbani özünü o şəxs kimi görmüşdür. Sənin bu aciz və fağır və heç nadir heç olan qardaşın min dərəcə həddimin fövqündə olaraq özümün o gələcək adam olduğumu iddia edə bilmərəm, heç bir cəhətdən layiqatım yoxdur. LAKİN SONRA GƏLƏCƏK O ACİB ŞƏXSİN (12-Cİ TƏKRAR) XİDMƏTKARI VƏ ONA (13-CÜ TƏKRAR) YER HAZIR EDƏCƏK DÜMDARI VƏ O BÖYÜK SƏRKƏRDƏNİN (14-CÜ TƏKRAR) PİŞDAR NƏFƏRİ OLDUĞUMU ZƏNN EDİRƏM. Və ona görədir ki, sən də yazılan şeylərdən o acib qoxusunu aldın. (Barla Lahikası, səh. 162)

6.

Əlcavab: Cənab-i Haqq kamal-i rəhmətindən şəriət-i İslamiyyətin ədəbiyyatına bir əsər-i himayət kimi hər bir fəsad-i ümmət zamanında bir müslih və ya bir mücəddid və ya bir xəlifə-i zişan və ya bir qütb-ü əzəm və ya bir mürşüdi əkməl və yaxud bir növ Mehdi hökmündə mübarək zatları göndərmişdir. Fəsadı izalə edib milləti islah etmiş, din-i Əhmədiyyəni (Ə.S.M.) mühafizə etmişdir. AXIRZAMANIN ƏN BÖYÜK FƏSADI ZAMANINDA ƏLBƏTTƏ ƏN BÖYÜK MÜCTƏHİD (15-Cİ TƏKRAR), HƏM DƏ ƏN BÖYÜK MÜCƏDDİD (16-CI TƏKRAR), HƏM HAKİM (17-Cİ TƏKRAR), HƏM MEHDİ (18-Cİ TƏKRAR), HƏM MÜRŞÜD (19-CU TƏKRAR), HƏM QÜTB-Ü ƏZƏM (20-Cİ TƏKRAR) KİMİ BİR ZAT-İ NURANİNİ (21-Cİ TƏKRAR) GÖNDƏRƏCƏK VƏ O ZAT (22-Cİ TƏKRAR) DA ƏHL-İ BEYT-İ NƏBƏVİDƏN OLACAQDIR. Cənab-i Haqq bir dəqiqə zərfində beyn-əs-səma vəl-arz aləmini buludlarla doldurub boşaltdığı kimi bir saniyədə dənizin fırtınalarını təskin edər və BAHAR İÇİNDƏ BİR SAATDA YAY MÖVSÜMÜNÜN NÜMUNƏSİNİ VƏ YAYDA BİR SAATDA QIŞ FIRTINASINI İCAD EDƏN QADİR-İ ZÜLCƏLAL MEHDİ (23-CÜ TƏKRAR) İLƏ DƏ ALƏM-İ İSLAMIN ZÜLUMATINI DAĞIDA BİLƏR. Və vəd vermişdir, vədini əlbəttə yerinə yetirəcəkdir. Qüdrət-i İlahiyyə cəhətindən baxılsa, olduqca asandır. Əgər dairə-i əsbab və hikmət-i Rəbbaniyyə cəhətindən düşünülsə, yenə o qədər mümkün və vüquya (baş verməyə) layiqdir ki, “əgər müxbir-i Sadiqdən rəvayət olmasa belə hər halda elə olmalıdır və olacaqdır” deyə əhl-i təfəkkür hökm edir.

... Al-i İbrahim Əleyhissalam kimi elə bir vəziyyət almışdır ki, ümum mübarək silsilələrin başında, ümum əqtar (soy, nəsil) və əsarın məcmalarına (icmalarına, birliklərinə) o nurani zatlar sərkərdəlik edirlər. Elə kəsrətdədirlər ki, sərkərdələrin məcmusu böyük ordu təşkil edir. Əgər maddi şəklə girsə və təsanüdlə firqə vəziyyətini alsalar, İSLAMİYYƏT DİNİNİ MİLLİYYƏT-İ MÜQƏDDƏSƏ HÖKMÜNDƏ RABİTƏ-İ İTTİFAQ VƏ İNTİBAH ETSƏLƏR, HEÇ BİR MİLLƏTİN ORDUSU ONLARA QARŞI DAVAM GƏTİRMƏZ. ELƏ O ÇOX KƏSRƏTLİ MÜQTƏDİR ORDU AL-İ MƏHƏMMƏD ƏLEYHİSSALATU VƏSSƏLAMDIR VƏ HƏZRƏT-İ MEHDİNİN (24-CÜ TƏKRAR) ƏN XAS ORDUSUDUR. Bəli, bu gün tarix-i Aləmdə heç bir nəsil, şəcərə və sənətlərlə və ənənə ilə bir-birinə müttəsil və ən yüksək şərəf və Ali həsəb və əsil-nəsəblə mümtaz heç bir nəsil yoxdur ki, Al-i Beytdən gələn seyidlər nəsli qədər qüvvətli və əhəmiyyətli olsun. Keçmiş zamandan bəri bütün əhl-i həqiqətin firqələri başında onlar var və əhl-i kamalın namdar rəisləri yenə onlardır. İndi də kəmiyyətən milyonları keçən bir nəsl-i mübarəkdir. Mütənəbbih və qəlbləri imanlı və məhəbbət-i Nəbəvi ilə dolu və cahandəyər şərəf-i intibası ilə sərfirazdırlar. Belə bir camaat-i əzimə içindəki müqəddəs qüvvəti təhyic edəcək və oyandıracaq hədisat-i əzimə vücuda gəlir. ƏLBƏTTƏ O QÜVVƏT-İ ƏZİMƏDƏKİ HAMİYƏT-İ ALİYƏ FƏVƏRAN EDƏCƏK VƏ HƏZRƏT-İ MEHDİ (25-Cİ TƏKRAR) BAŞINA KEÇİB TARİQ-İ HAQQ VƏ HƏQİQƏTƏ SÖVQ EDƏCƏK. BELƏ OLMAQ VƏ BELƏ OLMASINI BU QIŞDAN SONRA BAHARIN GƏLMƏSİ KİMİ ADƏTULLAHDAN VƏ RƏHMƏT-İ İLAHİYYƏDƏN GÖZLƏYİRİK VƏ GÖZLƏMƏKDƏ HAQLIYIQ. (Məktubat, səh. 425-426)

Bədiüzzamanın bu sözündə işlətdiyi yuxarıdakı vəsflər mənalarından da başa düşüldüyü kimi bir şəxsə aid olan xüsusiyyətlərdir.

  • ... müctəhid
  • ... mücəddid
  • ... hakim
  • ... Hz. Mehdi
  • ... mürşüd
  • ... qütb-ü əzəm
  • ... zat-i nurani

7.

Son rəvayətində Müxbir-i Sadiqin xəbər verdiyi “Mənəvi fütuhat etmək və zülumatı dağıtmaq zaman və zəminin demək olar ki gəlməsi” qissəsinə bütün ruhu-canımızla rəhmət-i İlahiyyədən niyaz edirik, təmənni edirik. Lakin biz Risale-i Nur şagirdləri isə-vəzifəmiz xidmətdir, vəzife-i İlahiyyəyə qarışmamaq və xidmətimizi onun vəzifəsinə bina etməklə bir növ təcrübə etməmək olmaqla bərabər kəmiyyətə deyil, keyfiyyətə baxmaq, həm də çoxdan bəri süqut-i əxlaqa və həyat-i dünyəviyyəni hər cəhətlə həyat-i uhrəviyyədən üstün tutmağa sövq edən dəhşətli əsbab altında Risale-i Nurun indiyə qədər fütuhatı və zındıqların və dalalətlərin savlətlərini qırması və yüz minlərlə biçarələrin imanlarını xilas etməsi və hər biri yüzə və minə müqabil yüzlərlə və minlərlə həqiqi mömin tələbələri yetişdirməsi Müxbir-i Sadiqin ixbarını eynilə təsdiq etmiş və vükuatla isbat etmiş və edir, inşaAllah hələ edəcək. Və elə kök salmışdır ki, inşaAllah heç bir qüvvə Anadolunun sinəsindən onu (Risale-i Nuru) çıxara bilməz. TA AXIRZAMANDA, HƏYATIN GENİŞ DAİRƏSİNDƏ ƏSL SAHİBLƏRİ, YƏNİ MEHDİ (26-CI TƏKRAR) VƏ ŞAGİRDLƏRİ CƏNAB-İ HAQQIN İZNİLƏ GƏLƏCƏK, O DAİRƏNİ GENİŞLƏNCİRƏCƏK VƏ O TOXUMLAR SÜNBÜLLƏNƏCƏK. BİZLƏR DƏ QƏBRİMİZDƏ SEYR EDİB ALLAHA ŞÜKR EDƏCƏYİK. (Kastamonu Lahikası, səh. 72, Tarihçe-i Hayat, səh. 258, Hizmet Rehberi, səh. 267, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 153)

8.

Əziz, sadiq, möhtərəm qardaşımız Hoca Haşmet, Sənin mücəddid haqqındakı məktubunu heyrətlə oxuduq və Ustadımıza da söylədik. Ustadımız deyir ki, “bəli, bu zaman həm iman və din üçün, həm həyat-i ictimai və şəriət üçün, həm də hüquq-ü ammə (ümumi hüquqlar) və siyasət-i İslamiyyə üçün olduqca əhəmiyyətli mücəddid istəyir. Lakin ən əhəmiyyətlisi, həqaiq-i imaniyyəni mühafizə cəhətindən təcdid (bərpa etmə) vəzifəsi ən müqəddəs və ən böyüyüdür. Şəriət və həyat-i ictimaiyyə və siyasiyyə dairələri ona nisbətən ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcədə qalır. Rəvayət-i hədisiyyədə təcdid-i din (dinin bərpa edilməsi) haqqında ziyadə əhəmiyyət isə imani həqaiqdəki təcdid etibarilədir. Lakin əfkar-i ammədə həyatpərəst insanların nəzərində zahirən geniş və hakimiyyət cəhətində cazibədar olan həyat-i ictimaiyyə-i İslamiyyə və siyasət-i diniyyə cəhətləri daha ziyadə əhəmiyyətli göründüyü üçün o adəsə ilə, nöqteyi-nəzərdən baxırlar, məna verirlər.” Həm də bu üç vəzaifin (vəzifələr) birdən bir şəxsdə yaxud camaatda bu zamanda mövcud olması və mükəmməl olması və bir-birini cərh etməməsi (inkar etməməsi) çox uzaqdır, bir növ qəbul edilmir. AXIRZAMANDA AL-İ BEYT-İ NƏBƏVİNİN (Ə.S.M.) CAMAAT-İ NURANİYYƏSİNİ TƏMSİL EDƏN HƏZRƏT-İ MEHDİDƏ (27-Cİ TƏKRAR) VƏ CAMAATINDAKI ŞƏXS-İ MƏNƏVİDƏ ANCAQ İCTİMA EDƏ (birləşə) BİLƏR. Bu əsrdə Cənab-i Haqqa hədsiz şükür olsun ki, Risale-i Nurun həqiqətinə və şagirdlərinin şəxs-i mənəvisinə həqaiq-i imaniyyə mühafizəsində təcdid vəzifəsini gördürmüş, iyirmi ildən bəri o vəzifə-i qüdsiyyədə təsirli və fatihanə nəşrilə çox dəhşətli və qüvvətli zındıqa və dalalət hücumuna qarşı tam müqabilə edib yüz minlərlə əhl-i imanın imanlarını xilas etdiyinə qırx minlərlə adam şəhadət edər. “Amma mənim kimi aciz və zəif biçarənin belə minlərlə dərəcə həddimdən artıq yükü yükləmək tərzində şəxsimi mədar-i nəzər etməməli”deyir. Və sizə salam deyir. Biz də zatınıza və oradakı Risale-i Nurla əlaqədar olanlara salam deyirik. (Kastamonu Lahikası, səh. 146)

9.

Mehdinin üç vəzifəsi

Nurun əhəmiyyətli və çox xeyirli bir şagirdi çoxlarının namına məndən soruşdu ki, “Nurun xalis və əhəmiyyətli bir qisim şagirdləri çox musirranə tərzdə axırzamanda gələn al-i Beytin böyük mürşüdü səni zənn edirlər və o qədər çəkindiyin halda onlar israr edirlər.

Sən də bu qədər musirranə onların fikirlərini qəbul etmirsən, çəkinirsən. Əlbəttə, onların əlində həqiqət və qəti hüccət var və sən də hikmət və həqiqətə binaən onlara müvafəqət etmirsən. Bu isə təzaddır, hər halda həllini istəyirik.” Mən də bu zatın təmsil etdiyi çox məsaillərə cavab olaraq deyirəm ki, o xas Nurçuların əllərində bir həqiqət var. Lakin iki cəhətdə təbir və təvil lazımdır.

Birincisi: ÇOX DƏFƏ MƏKTUBLARIMDA İŞARƏ ETDİYİM KİMİ MEHDİ AL-İ RƏSULUN (28-Cİ TƏKRAR) TƏMSİL ETDİYİ QÜDSİ CAMAATININ ŞƏXS-İ MƏNƏVİSİNİN ÜÇ VƏZİFƏSİ VAR. ƏGƏR TEZ QİYAMƏT QOPMASA VƏ BƏŞƏR BÜTÜNLÜKLƏ YOLDA ÇIXMASA, O VƏZİFƏLƏRİ ONUN (29-CU TƏKRAR) CƏMİYYƏTİ VƏ SEYİDLƏR CAMAATININ YERİNƏ YETİRƏCƏYİNİ RƏHMƏT-İ İLAHİYYƏDƏN GÖZLƏYİRİK VƏ ONUN (30-CU TƏKRAR) ÜÇ BÖYÜK VƏZİFƏSİ OLACAQ:

Birincisi: Fənn və fəlsəfənin təsallutu ilə və maddiyyun və təbiiyyun taununun bəşər içinə intişar etməsilə hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun fikrini tam susduracaq tərzdə imanı xilas etməkdir. Əhl-i imanı dalalətdən mühafizə etmək və bu vəzifə həm dünya, həm hər şeydən əl çəkməklə çox zaman tədqiqat ilə məşğuliyyəti iqtiza etdiyinə görə HƏZRƏT-İ MEHDİNİN (31-Cİ TƏKRAR) O VƏZİFƏSİNİ ŞƏXSƏN ÖZÜNÜN (32-Cİ TƏKRAR) GÖRMƏSİNƏ VAXT VƏ HAL İMKAN VERMƏZ. ÇÜNKİ XİLAFƏT-İ MƏHƏMMƏDİYYƏ (Ə.S.M.) CƏHƏTİNDƏKİ SƏLTƏNƏTİ (33-CÜ TƏKRAR) onunla iştiqala vaxt qoymur. HƏR HALDA O VƏZİFƏNİ ONDAN ƏVVƏL (34-CÜ TƏKRAR) BİR TAYFA BİR CƏHƏTDƏN EDƏCƏK. O ZAT (35-Cİ TƏKRAR) O TAYFANIN UZUN TƏDQİQATI İLƏ YAZDIĞI ƏSƏRİ ÖZÜNƏ (36-CI TƏKRAR) HAZIR PROQRAM EDƏCƏK, ONUNLA O BİRİNCİ VƏZİFƏNİ TAM YERİNƏ YETİRMİŞ OLACAQ. BU VƏZİFƏNİN İSTİNAD ETDİYİ QÜVVƏ VƏ MƏNƏVİ ORDUSU YALNIZ İXLAS VƏ SƏDAQƏT VƏ TƏSANÜD SİFƏTLƏRİNƏ TAM SAHİB OLAN BİR QİSİM ŞAGİRDLƏRDİR. NƏ QƏDƏR AZ OLSALAR DA, MƏNƏN BİR ORDU QƏDƏR QÜVVƏTLİ VƏ QİYMƏTLİ SAYILIRLAR.

İkinci vəzifəsi: XİLAFƏT-İ MƏHƏMMƏDİYYƏ (Ə.S.M.) ÜNVANI İLƏ ŞƏAİR-İ İSLAMİYYƏNİ İHYA (BƏRPA) ETMƏKDİR. ALƏM-İ İSLAMIN VƏHDƏTİNİ NÖQTE-İ İSTİNAD EDİB BƏŞƏRİYYƏTİ MADDİ VƏ MƏNƏVİ TƏHLÜKƏLƏRDƏN VƏ QƏZAB-İ İLAHİDƏN XİLAS ETMƏKDİR. BU VƏZİFƏNİN NÖQTE-İ İSTİNADI VƏ XADİMLƏRİ, MİLYONLARLA ƏFRADI OLAN ORDULAR LAZIMDIR.

Üçüncü vəzifəsi: İNQİLABAT-İ ZAMANİYYƏ İLƏ ÇOX ƏHKAM-İ QURANİYYƏNİN ZƏDƏLƏNMƏSİƏ VƏ ŞƏRİƏT-İ MƏHƏMMƏDİYYƏNİN (Ə.S.M.) QANUNLARI BİR DƏRƏCƏ TƏTİLƏ UĞRAMASI İLƏ VƏ İTTİHAD-İ İSLAMIN MÜƏVİNƏTİLƏ VƏ BÜTÜN ÜLƏMA VƏ ÖVLİYANIN VƏ BİLXASSƏ AL-İ BEYTİN NƏSLİNDƏN HƏR ƏSRDƏ QÜVVƏTLİ VƏ KƏSRƏTLİ MİLYONLARLA FƏDAKAR SEYİDLƏRİN İLTİHAQLARI İLƏ O VƏZİFƏ-İ UZMANI ETMƏYƏ ÇALIŞACAQ.

İndi həqiqət-i hal belə olduğu halda ən birinci vəzifəsi və ən yüksək məsləyi olan imanı xilas etmək və imanı təhqiqi surətdə ümuma dərs vermək, hətta avamın da imanını təhqiqi etmək vəzifəsi isə mənən və həqiqətən hidayətedici, irşadedici mənasının tam sərahətini ifadə etdiyi üçün Nur Şagirdləri bu vəzifəni tamamilə Risale-i Nurda gördüklərinə görə ikinci və üçüncü vəzifələri buna nisbətən ikinci və üçüncü dərəcədədir deyə Risale-i Nurun şəxs-i mənəvisini haqlı olaraq bir növ Mehdi tələqqi edirlər. O şəxs-i mənəvinin də bir müməssili, Nur Şagirdlərinin təsanüdündən gələn bir mənəvisi və o şəxs-i mənəvidə bir növ müməssili olan biçarə tərcümanını zənn etdiklərinə görə bəzən o ismi ona da verirlər. Baxmayaraq ki, bu iltibas və səhvdir, lakin onlar onda məsul deyillər. Çünki ziyadə hüsn-ü zənn keçmişdən bəri cərəyan edir və etiraz edilməz. Mən də o qardaşlarımın çox ziyadə hüsn-ü zənlərini bir növ dua və təmənni və Nur Tələbələrinin kamal-i etiqadlarının bir tərəşşuhu gördüyümə görə onlara çox fikir verməzdim. Hətta keçmiş övliyaların bir qismi kəramət-i qeybiyyələrindən Risale-i Nuru eynilə axırzamanın o hidayətedicisi kimi kəşfləri bu təhqiqat ilə təvili başa düşülür. Deməli, iki cəhətdə iltibas var, təvil lazımdır.

Birincisi: AXIRDAKI İKİ VƏZİFƏ, BAXMAYARAQ Kİ HƏQİQƏT CƏHƏTİNDƏN BİRİNCİ VƏZİFƏ DƏRƏCƏSİNDƏ DEYİLLƏR, lakin xilafət-i Məhəmmədiyyə (ə.s.m.) və ittihad-i İslam orduları ilə zəmin üzündə səltənət-i İslamiyyəni qurmaq cəhətində hər kəsdə, xüsusən avamda, xüsusən əhl-i siyasətdə, xüsusən bu əsrin əfkarında o birinci vəzifədən min dərəcə geniş görünür və bu isim bir adama verildikdə bu iki vəzifə yada düşür, siyasət mənasını ixlas edir; bəlkə də təkəbbür mənasını yada salır; bəlkə şan, şərəf və məqampərəstlik və şöhrətpərəstlik arzularını göstərir. Keçmişdən bəri və indi də çox safdil və məqampərəst zatlar “Mehdi olacağam” deyə dava edirlər. BAXMAYARAQ Kİ, HƏR ƏSRDƏ HİDAYƏT EDİCİ BİR NÖV MEHDİ VƏ MÜCƏDDİD GƏLİR VƏ GƏLMİŞDİR, LAKİN HƏR BİRİ ÜÇ VƏZİFƏDƏN BİRİNİ BİR CƏHƏTDƏN YERİNƏ YETİRMƏSİ ETİBARİLƏ AXIRZAMANIN BÖYÜK MEHDİSİ (38-Cİ TƏKRAR) ÜNVANINI ALMAMIŞLAR. Həm də məhkəmədə Denizli əhl-i vüqufu bəzi şagirdlərin bu etiqadlarına görə mənə demişlər ki, “əgər Mehdilik dava etsə, bütün şagirdləri qəbul edəcəklər.” Mən də onlara demişdim: “MƏN ÖZÜMÜ SEYİD HESAB ETMİRƏM. BU ZAMANDA NƏSİLLƏR BİLİNMİR. HALBUKİ AXIRZAMANIN O BÖYÜK ŞƏXSİ (39-CU TƏKRAR) AL-İ BEYTDƏN OLACAQDIR. Baxmayaraq ki mənən mən Həzrət-i Əlinin (r.a.) vələd-i mənəvisi hökmündə ondan həqiqət dərsini aldım və Al-i Məhəmməd Əleyhissalamın bir mənada həqiqi Nur Şagirdlərinə şamil olmasına görə mən də Al-i Beytdən sayıla bilərəm. Lakin bu zaman şəxs-i mənəvi zamanı olduğuna görə və Nurun məsləyində heç bir cəhətdə mənlik və şəxsiyyət və şəxsi məqamları arzu etmək və şan-şərəf qazanmaq olmaz və sirr-i ixlasa tam müxalif olduğuna görə Cənab-i Haqqa hədsiz şükür edirəm ki, məni özümə bəyəndirməməsinə görə mən elə şəxsi və həddimdən hədsiz dərəcədə artıq məqamata gözümü dikmərəm və Nurdakı ixlası pozmamaq üçün uhrəvi məqamat belə mənə verilsə, imtina etməyə özümü məcbur bilirəm” dedim. O əhl-i vüquf susdu. (Emirdağ Lahikası-1, səh. 231-233)

10.

Əziz, siddiq qardaşlarım,

Əvvəla: Nurun həddindən artıq xas şagirdləri Sikke-i Qeybiyyə müştəmilatı ilə o övliya-i məşhurədən qırx gündə bir dəfə çörək yeyib qırx gün yeməyən Osman-i Xalidinin sarih ixbarı və övladlarına vəsiyyətilə və Ispartanın məşhur əhl-i qəlb alimlərindən Topal Şükrünün zahir xəbər verməsilə çox əhəmiyyətli həqiqəti dava edib, lakin iki iltibas içində bu biçarə, əhəmiyyətsiz qardaşları Saidə min dərəcə ziyadə hissə vermişlər. On ildən bəri qənaətlərini tədilə çalışdığım halda o bahadır qardaşlar qənaətlərində irəli gedirlər. Bəli, onlar On Səkkizinci Məktubdakı iki əhl-i qəlb çobanın macərası kimi haqq olan həqiqəti görmüşlər, lakin təbirə möhtacdır. O həqiqət də budur:

ÜMMƏTİN GÖZLƏDİYİ AXIRZAMANDA GƏLƏCƏK ZATIN (40-CI TƏKRAR) ÜÇ VƏZİFƏSİNDƏN ƏH MÜHÜMÜ VƏ ƏN BÖYÜYÜ VƏ ƏN QİYMƏTDARI OLAN İMAN-İ TƏHQİQİNİ NƏŞR VƏ ƏHL-İ İMANI DALALƏTDƏN XİLAS ETMƏK CƏHƏTİLƏ o ən əhəmiyyətli vəzifəni eynilə bitəmamihəə Risale-i Nurda görmüşlər. İmam-i Əli və Qövs-i əzəm və Osman-i Xalidi kimi zatlar bu cəhət üçündür ki, gələcək o zatın məqamını Risale-i Nurun şəxs-i mənəvisində kəşfən görmüş kimi işarə etmişlər. Bəzən də o şəxs-i mənəvini xadiminə vermişlər, o xadimə mültəfitanə baxmışlar. BU HƏQİQƏTDƏN BAŞA DÜŞÜLÜR Kİ, SONRA GƏLƏCƏK O MÜBARƏK ZAT (41-Cİ TƏKRAR) RİSALE-İ NURU PROQRAMI KİMİ NƏŞR VƏ TƏTBİQ EDƏCƏK.

O ZATIN (42-Cİ TƏKRAR) İKİNCİ VƏZİFƏSİ şəriəti icra və tətbiq etməkdir. Birinci vəzifə maddi qüvvətlə deyil, bəlkə qüvvətli etiqad və ixlas və sədaqətlə olduğu halda bu ikinci vəzifə üçün çox böyük maddi qüvvə və hakimiyyət lazımdır ki, o ikinci vəzifə tətbiq edilə bilsin.

O ZATIN (43-CÜ TƏKRAR) ÜÇÜNCÜ VƏZİFƏSİ xilafət-i İslamiyyəni ittihad-i İslama bina edərək İsəvi ruhanilərilə ittifaq edib din-i İslama xidmət etməkdir. Bu vəzifə çox böyük səltənət və qüvvə və milyonlarla fədakarlarla tətbiq edilə bilər. Birinci vəzifə o iki vəzifədən üç-dörd dərəcə daha ziyadə qiymətdardır. Lakin o ikinci, üçüncü vəzifələr çox nəzərəçarpan və çox geniş dairədə olduğuna görə ümumun və avamın nəzərində daha əhəmiyyətli görünürlər.

Elə o xas Nurçular və bir qismi övliya olan o qardaşlarımızın təbirə və təvilə möhtac fikirlərini ortaya atmaq əhl-i dünyanı və əhl-i siyasəti təlaşa verərə və vermişdir. Hücumlarına vəsilə olar. Çünki birinci vəzifənin həqiqətini və qiymətini görə bilmirlər, digər cəhətlərə həml edirlər.

Qardaşlarımın ikinci iltibası:

Fani və çürüyən şəxsiyyəti bəzi cəhətlərlə birinci vəzifədə pişdarlıq edən Nur şagirdlərinin şəxs-i mənəvisini təmsil edən o aciz qardaşına verirlər. Halbuki bu iki iltibas da Risale-i Nurun həqiqi ixlasına və heç nəyə, hətta mənəvi və uhrəvi məqamata belə alət olmamasına bir cəhətdən zərər verdiyi kimi əhl-i siyasəti də yersiz narahat edib Risale-i Nurun nəşrinə zərər gətirər. Bu zaman şəxs-i mənəvi zamanı olduğuna görə belə böyük və baqi həqiqətlər fani və aciz və süqut edən şəxsiyyətlərə bina edilməz.

Əlhasil: GƏLƏCƏK O ZATIN (44-CÜ TƏKRAR) İSMİNİ VERMƏK üç vəzifəni birdən yada salır, səhv olar. Həm də heç nəyə alət olmayan nurdakı ixlas zədələnər, avam-i möminin nəzərində həqiqətlərin qüvvəti bir dərəcə nöqsan görər. Yəqiniyyət-i bürhaniyyə belə qəzaya-yi məqbulədəki zənn-i qalibə inqilab edir. Daha müənnid dalalətə və mütəmərrid zındıqaya tam qələbəsi mütəhayyir əhl-i imanda görünməməyə başlayar. Əhl-i siyasət əvhama və bəzi din adamları etiraza başlayarlar. Ona görə Nurlara o ismi vermək münasib görünmür. Bəlkə “Mücəddiddir, onun pişdarıdır” deyilə bilər.

Ümum qardaşlarımıza minlərlə salam. (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh.9-11)

11.

Əziz qardaşlarım! Sədaqətinizdən tərəşşuh edən və həddimin çox fövqündə hüsn-ü zənninizə qarşı bundan əvvəl verdiyim cavabın tətimməsi kimi bu növbəti bölməni iki gün əvvəl yazmışdıq. SİZİN HƏDDİNDƏN ARTIQ SƏDAQƏT VƏ ULÜVV-Ü HİMMƏTİNİZDƏN TƏRƏŞŞUH EDƏN BİR HƏFTƏ ƏVVƏLKİ MƏKTUBUNUZA QARŞI HÜSN-Ü ZƏNNİNİZİ BİR DƏRƏCƏ CƏRH EDƏN MƏNİM CAVABIMIN HİKMƏTİ BUDUR Kİ: “... BU ZAMANDA ELƏ QEYRİ-ADİ HAKİM CƏRƏYANLAR VAR Kİ, HƏR ŞEYİ ÖZ HESABINA ALDIĞINA GÖRƏ FƏRƏZƏ HƏQİQİ GÖZLƏNİLƏN VƏ BİR ƏSR SONRA GƏLƏCƏK O ZAT (45-Cİ TƏKRAR) belə bu zamanda gəlsə, hərəkatını o cərəyanlara qurban verməmək üçün siyasət aləmindəki vəziyyətdən fəraqat edəcək və hədəfini dəyişdirəcək deyə təxmin edirəm.

Həm də üç məsələ var: biri həyat, biri şəriət, biri imandır. Həqiqət cəhətindən ən mühümü və ən əzəmi iman məsələsidir. LAKİN İNDİKİ ÜMUMUN NƏZƏRİNDƏ VƏ HAL-İ ALƏM İLCAATI DA ƏN MÜHÜM MƏSƏLƏ HƏYAT VƏ ŞƏRİƏT GÖRÜNDÜYÜNƏ GÖRƏ O ZAT (46-CI TƏKRAR) İNDİ OLSA DA, üç məsələni birdən ümum ruy-i zəmində vəziyyətlərini dəyişdirmək növ-i bəşərdəki cari olan adətullaha müvafiq gəlmədiyinə görə hər halda ən əzəm məsələni əsas edib digər məsələləri əsas etməyəcək. Ta ki iman xidməti səfvətini ümumun nəzərində pozmasın və avamın tez aldanan ağıllarında o xidmətin başqa məqsədlərə alət olmadığı təhəqqüq etsin (aşkar olsun). (Kastamonu Lahikası, səh. 61-62)

12.

On Doqquzuncu Məsələ

Rəvayətlərdə axırzamanın əlamətlərindən olan və AL-İ BEYT-İ NƏBƏVİDƏN HƏZRƏT-İ MEHDİNİN (RADİALLAHU ANH) (47-Cİ TƏKRAR) haqqında ayrı-ayrı xəbərlər var. Hətta bir qisim əhl-i elm və əhl-i vəlayət keçmişdə onun çıxdığına hökm etmişlər. Allahu aləm bissavab, bu ayrı-ayrı rəvayətlərin bir təvili (izahı) budur ki: BÖYÜK MEHDİNİN (48-Cİ TƏKRAR) ÇOX VƏZİFƏLƏRİ VAR VƏ SİYASƏT ALƏMİNDƏ, DƏYANƏT ALƏMİNDƏ, SƏLTƏNƏT ALƏMİNDƏ, CİHAD ALƏMİNDƏKİ ÇOX DAİRƏLƏRDƏ İCRAATLARI (əməlləri, işləri) OLDUĞU KİMİ hər bir əsr məyusiyyət vaxtında qüvvə-i mənəviyyəsini təsdiq edəcək bir növ Mehdiyə və yaxud Mehdinin onların imdadına o vaxtda gəlmək ehtimalına möhtac olduğuna görə rəhmət-i İlahiyyə ilə hər dövrdə, bəlkə hər əsrdə bir növ Mehdi al-i Beytdən çıxmış, cəddinin şəriətini mühafizə və sünnətini ihya etmişdir. Məsələn, siyasət aləmində Mehdi-i Abbasi və din aləmində QÖVS-İ ƏZƏM VƏ ŞAH-İ NƏQŞİBƏND VƏ ƏQTAB-İ ƏRBAA VƏ ON İKİ İMAM KİMİ BÖYÜK MEHDİNİN (49-CU TƏKRAR) BİR QİSİM VƏZİFƏLƏRİNİ İCRA EDƏN ZATLAR belə Mehdi haqqında gələn rəvayətlərdə mədar-i nəzər Məhəmməd Əleyhissalatu Vəssəlam olduğuna görə rəvayətlər ixtilaf edərək bir qisim əhl-i həqiqət demişdir: “Keçmişdə çıxıb.” Hər nə isə... Bu məsələ Risale-i Nurda bəyan edildiyinə görə onu ona həvalə ilə burada bu qədər deyirik ki, dünyada mütəsanid heç bir xanədan və mütəvafiq heç bir qəbilə və münəvvər heç bir cəmiyyət və icma yoxdur ki, AL-İ BEYTİN XANƏDANINA (50-Cİ TƏKRAR) VƏ QƏBİLƏSİNƏ VƏ CƏMİYYƏTİNƏ VƏ İCMASINA ÇATA BİLSİN. BƏLİ, YÜZLƏRLƏ QÜDSİ QƏHRƏMANLARI YETİŞDİRƏN VƏ MİNLƏRLƏ MƏNƏVİ SƏRKƏRDƏLƏRİ ÜMMƏTİN BAŞINA RƏHBƏR EDƏN VƏ HƏQİQƏT-İ QURANİYYƏNİN MAYASI İLƏ VƏ İMANIN NURU İLƏ VƏ İSLAMİYYƏTİN ŞƏRƏFİLƏ QİDALANAN, TƏKƏMMÜL EDƏN AL-İ BEYT, ƏLBƏTTƏ, AXIRZAMANDA ŞƏRİƏT-İ MƏHƏMMƏDİYYƏNİ VƏ HƏQİQƏT-İ FURQANİYYƏNİ VƏ SÜNNƏT-İ ƏHMƏDİYYƏNİ (Ə.S.M.) İHYA İLƏ, ELAN İLƏ, İCRA İLƏ BAŞ SƏRKƏRDƏLƏRİ OLAN BÖYÜK MEHDİNİN (51-Cİ TƏKRAR) KAMAL-İ ƏDALƏTİNİ VƏ HAQQANİYYƏTİNİ DÜNYAYA GÖSTƏRMƏLƏRİ OLDUQCA UYĞUN OLMAQLA BƏRABƏR ÇOX LAZIMLI VƏ ZƏRURİDİR VƏ HƏYAT-İ İCTİMAİYYƏ-İ İNSANİYYƏDƏKİ DÜSTURLARIN MÜQTƏZASIDIR (tələbidir). (Şualar, səh. 509-510)

13.

Həbs üsulu təcrid on beş gün olduğu halda məni üç ay yarım təcrid-i mütləqdə heç bir dostumla təmas etdirmədilər. Həm də üç aydan bəri mənim əleyhimdə qırx səhifəlik iddianamə yazılıb mənə göstərildi. Yeni hürufu (əlifbanı) bilmədiyimə görə həm narahat və xəttim çox nöqsanlı olmasına görə çox xahiş etdim, “mənə birisi iddianaməni oxusun və dilimi bilən tələbələrimdən mənim etiraznaməmi yazacaq iki nəfərə icazə verin” dedim, izin vermədilər. Dedilər ki, “vəkil gəlsin, oxusun.” Sonra onu da qoymadılar. Ancaq bir qardaşa dedilər ki, “Köhnə hürufa (əlifbaya) çevir, ona ver.” Halbuki o qırx səhifəni yazmaq altı-yeddi gündə ancaq olar. Bir saatda mənə oxumaq işini altı-yeddi günə qədər uzatmaq mənimlə kimsə təmas etməsin fikridirsə, çox dəhşətli istibdad ilə mənim bütün hüquq-ü müdafiəmi inkar etməkdir. Dünyada yüz cinayəti olan və asılacaq bir adam belə bu cür rəftar görə bilməz. Mən həqiqətən bu əmsalsız işgəncənin heç bir səbəbini bilmədiyimə görə çox əzab çəkirəm. Mən xəbər aldım ki, məhkəmə rəisi vicdanlı və mərhəmətlidir. Bu qənaətə binaən ilk və son təcrübə kimi məqamınıza bu istirhamnamə (xahişnamə) və şəqvanı (şikayət) yazdım.

Təcrid-i mütləqdə xəstə və pərişan

Said Nursi

İDDİANAMƏDƏ MƏNİM HAQQIMDA DÖRD ƏSAS VAR:

Birinci əsas: Guya məndə təfahür (lovğalıq) və öyünmə var və özümü mücəddid hesab edirəm. Mən bütün qüvvəmlə bunu inkar edirəm. HƏM DƏ MEHDİLİK İSNADINI HEÇ QƏBUL ETMƏDİYİMƏ BÜTÜN QARDAŞLARIM ŞƏHADƏT EDİRLƏR. HƏTTA DENİZLİDƏKİ ƏHL-İ VÜQUF “ƏGƏR SAİD MEHDİLİYİNİ İRƏLİ SÜRSƏ, BÜTÜN ŞAGİRDLƏRİ QƏBUL EDƏCƏK” DEDİKLƏRİNƏ MÜQABİL (ƏVƏZİNDƏ) SAİD ETİRAZNAMƏSİNDƏ DEMİŞDİR Kİ: “MƏN SEYİD DEYİLƏM. MEHDİ (52-Cİ TƏKRAR) SEYİD OLACAQ.” (Şualar, 14-cü Şua, səh. 355)

14.

Beşinci səbəb: Uzun müddət əvvəl bir əhl-i vəlayətdən eşitdim ki, o zat keçmiş vəlilərin qeybi işarələrindən istihrac etmiş (nəticə çıxarmış) və qənaətə gəlmişdir ki, “Şərq tərəfindən bir nur zühur edəcək, bidalar zülumatını dağıdacaq.” Mən belə bir nurun zühuruna çox intizar etdim və edirəm. LAKİN ÇİÇƏKLƏR BAHARDA GƏLƏR. ELƏ QÜDSİ ÇİÇƏKLƏRƏ ZƏMİN HAZIR ETMƏK LAZIMDIR VƏ ANLADIQ Kİ, BU XİDMƏTİMİZLƏ O NURANİ ZATLARA (53-CÜ TƏKRAR) ZƏMİN İHZAR EDİRİK (hazırlayırıq). Madam ki, özümüzə aid deyil, əlbəttə, Sözlər namındakı nurlara aid olan inayət-i İlahiyyəni (ilahi yardım) bəyan etməkdə mədar-i faxir (fəxrə səbəb) və qürur ola bilməz, bəlkə mədar-i həmd (şükrə səbəb) və şükür və təhdis-i nemət (nemətə şükür) olar. (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, səh. 189) (Barla Lahikası, 28-ci Məktubdan 7-ci Risalə olan 7-ci Məsələ)

15.

... indi yada düşdü ki, əgər şəddəli lamlar və mimlər iki cüt sayılsa, BUNDAN BİR ƏSR SONRA ZÜLUMATI DAĞIDACAQ ZATLAR isə HƏZRƏT-İ MEHDİNİN (54-CÜ TƏKRAR) şagirdləri ola bilər. (Şualar, səh. 605)

16.

İkinci İşarət, yəni: Altıncı İşarət

HƏZRƏT-İ MEHDİNİN (55-Cİ TƏKRAR) cəmiyyət-i nuraniyyəsi Süfyan komitəsinin təxribatçı rejim-i bidakaranəsini (pis əməl, şər iş) təmir edəcək (düzəldəcək), Sünnət-i Səniyyəni ihya edəcək, yəni Aləm-i İslamiyyətdə risalət-i Əhmədiyyəni (ə.s.m.) təxribə çalışan Süfyan komitəsi Həzrət-i Mehdi cəmiyyətinin möcüzəkar mənəvi qılıncı ilə öldürüləcək və məhv ediləcək. Həm Aləm-i insaniyyətdə (cəmiyyətdə) inkar-i uluhiyyət (Allahı inkar etmək) niyyətilə mədəniyyət və müqəddəsat-i bəşəriyyəni (cəmiyyətin müqəddəs inanclarını) zir-ü zəbər edən (məhv edən) Dəccal komitəsini Həzrət-i İsa Əleyhissalam din-i həqiqisini (həqiqi dinini) İslamiyyətin həqiqətilə birləşdirməyə çalışan hamiyətkar və fədakar İsəvi camaatının namı (adı) altında və “Müsəlman İsəviləri” ünvanına layiq bir cəmiyyət o Dəccal komitəsini Həzrət-i İsa Əleyhissalamın riyasəti altında öldürəcək və məhv edəcək, bəşəri inkar-i uluhiyyətdən xilas edəcək. Bu mühüm sirr çox uzundur. Başqa yerlərdə bir az bəhs etdiyimizə görə burada qısa işarətlə iqtifa edirik (kifayətlənirik). (Mektubat, səh.426)

17.

Beşinci cəhət: Həm də hər iki dəccalın əsrlərinə aid olan möcüzələrinin onların bəhsilə və münasibətilə rəvayət edildiyinə görə onların şəxslərindən südur edəcəyi (meydana gələcəyi) tələqqi (qəbul edildiyinə) və təvəhhüm edildiyinə (yavaş-yavaş başa düşüldüyünə) görə o rəvayət mütəşabih olmuş, mənası gizlədilmişdir, məsələn, təyyarə və şiməndifer (qatarla) səyahət etməsi... Həm də məsələn, məşhur olmuşdur ki, İslam Dəccalı öldüyü vaxt ona xidmət edən şeytan İstanbulda Dikilitaşda bütün dünyaya bağıracaq və hər kəs o səsi eşidəcək ki, “O öldü.” Yəni çox acib (əcaib) və şeytanları belə heyrətə salan radio ilə bağıracaq, xəbər verəcək.

Dəccalın rejiminə və təşkil etdiyi komitəsinə və hökumətinə aid qəribə hallarının və dəhşətli icraatının onun şəxsi ilə münasibətdar rəvayət edilməsi cəhətilə mənası gizlədilmişdir. Məsələn, “O qədər qüvvətlidir və davam edər, yalnız Həzrət-i İsa (ə.s.) onu öldürə bilər, başqa çarə ola bilməz” rəvayət edilmişdir. Yəni onun məsləyini və yırtıcı rejimini pozacaq, öldürəcək, ancaq səmavi və ülvi xalis bir din İsəvilərdə zühur edəcək və həqiqət-i Quraniyyəyə iqtida (tabe olan) və ittihad edən (birləşən) bu İsəvi dinidir ki, Həzrət-i İsa Əleyhissalamın nüzulu ilə o dinsiz məslək məhv olar, ölər. Yoxsa onun şəxsi mikrob, nəzlə (soyuqdəymə) ilə öldürülə bilər. Bir qisim ravilərin (hədis rəvayətçilərinin) qabil-i xəta ictihadları (səhv hökm çıxarma) ilə olan təfsirləri və hökmləri hədis kəlmələrinə qarışıb hədis zənn edilir, məna gizlənir. Vaqiə (hadisə) mütəbəqatı (uyğunluğu) görünmür, mütəşabih (gizli məna) hökmünə keçir. Keçmiş zamanda bu zamandakı kimi camaatın və cəmiyyətin şəxs-i mənəvisi inkişaf etmədiyinə görə və fikr-i infiradi (məsləhətsiz iş görmək) qalib (hakim) olduğuna görə camaatın sifət-i əziməsi və böyük hərəkatı o camaatın başında duran şəxslərə verilməsi cəhətilə o şəxslər gözəl və külli sifətlərə layiq və müvafiq olmaq üçün yüz dərəcə cismindən və qüvvətindən böyük acubə (əcaib) cisim və qorxunc heykəl və çox böyük qüvvət və iqtidarın olması lazım gəldiyinə görə elə təsvir edilmişdir. Vaqiə mütəbəqatı görünmür və o rəvayət mütəşabih olur. İKİ DƏCCALIN SİFƏTLƏRİ VƏ HALLARI AYRI-AYRI OLDUĞU HALDA MÜTLƏQ GƏLƏN RƏVAYƏTLƏRDƏ İLTİBAS (qarışıqlıq) VAR. BİRİ DİGƏRİ ZƏNN EDİLİR. BÖYÜK MEHDİNİN HALLARI (56-CI TƏKRAR) SABİQ MEHDİLƏRƏ İŞARƏ EDƏN RƏVAYƏTLƏRƏ MÜTABİQ ÇIXMIR(uyğun gəlmir), hədis-i mütəşabih (mənası gizli hədis) hökmünə keçir. İmam-i Əli (r.a.) yalnız İslam Dəccalından bəhs edir. Müqəddimə bitdi, məsələlərə başlayırıq.

(Şualar, səh. 500- 501)

18.

Səkkizinci Əsil: Cənab-i Hakim-i Mütləq bu dar-i təcrübə və meydan-i imtahanda çox mühüm şeyləri kəsrətli əşya içində gizlədir. O gizlətməklə çox hikmətlər, çox məsləhətlər bağlıdır. Məsələn, Leyle-i Qədri ümum ramazanda, saat-i icabə-i duanı Cümə günündə, məqbul vəlisini insanlar içində, əcəli ömür içində və qiyamətin vaxtını ömr-ü dünya içində gizlətmişdir. Ancaq əcəl-i insan müəyyən olsa, yarı ömrünə qədər qəflət-i mütləqa, yarıdan sonra dar ağacına addımlamaq kimi dəhşət verəcək. Halbuki axirət və dünya müvazənəsini mühafizə etmək və həmişə xavf-ü rəca arasında olmaq məsləhəti iqtiza edər ki, hər dəqiqə həm ölmək, həm yaşamaq mümkün olsun. Belə olduqda mübhəm tərzdəki iyirmi illik mübhəm ömür min il müəyyən ömrə mürəccahdır. Elə qiyamət də bu insan-i əkbər olan dünyanın əcəlidir. Əgər vaxtı təayyün etsəydi bütün qurun-ü ula və vusta qəflət-i mütləqaya dalacaqdılar və qurun-ü uhra dəhşətdə qalacaqdı. İnsan necə həyat-i şəxsiyyəsilə xanəsinin (evinin) və özünün bəqası (daimiliyi) ilə əlaqədardırsa, eləcə də həyat-i ictimaiyyə və nəviyəsilə, küre-i ərzin və dünyanın yaşaması ilə əlaqədardır. Quran “O saat yaxınlaşdı, ay parçalandı.” (Qamər surəsi, 1) deyir. “O saat (qiyamət) yaxındır” fərman verir. Min bu qədər il keçdikdən sonra gəlməməsi yaxınlığına xələl gətirməz. Lakin qiyamət dünyanın əcəlidir. Dünyanın ömrünə nisbətən min və ya iki min il bir ilə nisbətən bir-iki gün və ya bir-iki dəqiqə kimidir. Saat-i Qiyamət yalnız insaniyyətin əcəli deyil ki, onun ömrünə nisbət edilib baid görülsün. Məhz bunun üçündür ki, Hakim-i Mütləq qiyaməti müqayyəbat-i xəmsədən biri kimi elmində gizlədir. Elə bu ibham sirrindəndir ki, hər əsr, hətta əsr-i həqiqətbin olan Əsr-i Səadətdə belə daima qiyamətdən qorxmuşlar. Hətta bəziləri “Şəraiti demək olar ki çıxmışdır” demişlər. Məhz bu həqiqəti bilməyən insafsız insanlar deyirlər ki: “Axirətin təfsilatını dərs alan mütəyaqqiz qəlbli, kəskin nəzərli səhabələrin fikirləri nə üçün 1000 il həqiqətdən uzaq fikirlərə düşmüş kimi İSTİQBAL-İ DÜNYƏVİYYƏDƏ 1400 İL SONRA GƏLƏCƏK BİR HƏQİQƏTİ ƏSRLƏRİNDƏ QƏRİB ZƏNN ETMİŞLƏR.”

Əlcavab: Çünki Səhabələr feyz-i söhbət-i nübüvvətdən hər kəsdən ziyadə dar-i axirəti düşünərək, dünyanın fənasını bilərək qiyamətin ibham-i vaxtındakı hikmət-i İlahiyyəni anlayaraq əcəl-i şəxsi kimi dünyanın əcəlinə qarşı belə daim müntəzir vəziyyət alaraq axirətlərinə ciddi çalışmışdırlar. Rəsul-i Əkrəm Əleyhissalatu Vəssəlam “Qiyaməti gözləyin, intizar edin” deyə təkrar etməsi bu hikmətdən irəli gələn irşad-i Nəbəvidir. Yoxsa vüku-ü müəyyənə dair bir vəhyin hökmü ilə deyil ki, həqiqətdən uzaq olsun. İllət ayrıdır, hikmət ayrıdır. Elə Peyğəmbər Əleyhissalatu Vəssəlamın bu cür sözləri hikmət-i ibhamdan irəli gəlir. Bu sirdəndir ki, HZ. MEHDİ (Ə.S.) (57-Cİ TƏKRAR) SÜFYAN KİMİ AXIRZAMANDA GƏLƏCƏK ƏŞXASLARI (58-Cİ TƏKRAR) uzun müddət əvvəl, hətta Tabiin zamanında onları gözləmiş, onlara çatmağa çalışmışlar. Hətta bəzi əhl-i vəlayət “Onlar gəlmişlər” demişlər. Elə bu da qiyamət kimi hikmət-i İlahiyyə iqtiza edir ki, vaxtları təayyün etməsin. Çünki hər vaxt, hər əsr qüvvə-i mənəviyyənin təqviyyəsinə mədar olacaq və ümidsizlikdən xilas edəcək “Mehdi” mənasına möhtacdır.Bu mənada hər əsrin bir hissəsi olmaq lazımdır. Həm qəflət içində fənalara uymamaq və laqeydlikdə nəfsin cilovunu buraxmamaq üçün nifaqın başına keçəcək qorxunc şəxslərdən hər əsr çəkinmək və qorxmaq lazımdır. Əgər təyin edilsəydi, məsləhət-i irşad-i ümumi zərər görərdi.

19.

İndi Mehdi kimi əşxasın haqqındakı rəvayətin ixtilafatı və sirri budur ki, əhadisi təfsir edənlər mətn-i əhadisi təfsirlərinə və istinbatlarına tətbiq etmişlər. Məsələn, mərkəz-i səltənət o vaxt Şamda və ya Mədinədə olduğuna görə vükuat-i Mehdiyə və ya Süfyaniyyəni Hz. Mərkəz-i səltənət yaxınlığında olan Bəsrə, Kufə, Şam kimi yerlərdə təsəvvür edərək elə təfsir etmişlər. Həm də o əşxasın şəxs-i mənəvisinə və ya təmsil etdikləri camaata aid əsar-i əziməni o əşxasın zatlarında təsəvvür edərək elə təfsir etmişlər ki, O ƏŞXAS-İ XARİQƏ (möcüzəvi şəxslər) (59-CU TƏKRAR) çıxdıqları vaxt bütün xalq onları tanıyacaq kimi təsəvvür vermişdirlər. Halbuki demişdik: bu dünya təcrübə meydanıdır. Ağıla qapı açılar, lakin ixtiyarı əlindən alınmaz. ELƏ İSƏ O ƏŞXAS (60-CI TƏKRAR), hətta o qorxunc Dəccal belə çıxdıqda çoxları, hətta özü də bidayətən (şəxsən) Dəccal olduğunu bilməz. Bəlkə nur-u imanın diqqətilə O ƏŞXAS-İ (61-Cİ TƏKRAR) AXIRZAMAN (axırzaman şəxsləri) TANINA BİLƏR. (Sözler, səh. 318)

20.

İyirmi Doqquzuncu Məktubun Yeddinci Qismi

Şəair-i İslamiyyənin (İslam qanunlarının) təğyirinə (dəyişdirilməsinə) əsla razı olmayan və dözməyərək qulaqlarını tıxayanların qənaətlərindəki hədəfə qəti hüccət (dəlil) Təvilkəranə “Zahiri müvəfəqət göstərirəm (üzdə razılaşıram)” iddiasında olanların birinci zümrəyə ilhaq etdirəcək müəssir (təsirli) qüvvə Üləmaüs-sü əhzabına (bəzi fiqh alimlərinə ) sərt şillə. Müxtəlif nam (ad) və vəsilələrlə (yollarla), dinsizlik qayəsilə (məqsədilə) bidalar (bidət, dində olmayan hökm) çıxaranlara qahir zərbə-i qüdrət və təvk-i lənət. BEŞİNCİ VƏ ALTINCI İŞARƏLƏR İSLAH-İ ALƏMİN ŞƏXSƏN HƏZRƏT-İ MEHDİNİN (62-Cİ TƏKRAR) ZÜHURUNA VABƏSTƏ (bağlı, aid) OLDUĞUNA QƏNAƏT GƏTİRƏN ZÜMRƏDƏN BU ZAT-İ ALİŞANIN (63-CÜ TƏKRAR) BELƏ BU ƏMRDƏ MÜQTƏDİR (iqtidarlı, bacarıqlı) OLMASINDAN ŞÜBHƏLƏNƏNLƏRİN BU VƏHİMLƏRİNİ (şübhələrini) ARADAN QALDIRACAQ, ETİMADLARINI TƏMİN EDƏCƏK OLDUQCA QÜVVƏTLİ GÜNƏŞ KİMİ BİR HƏQİQƏTDİR.

Yeddinci İşarə bu əsrin ən mümkün mücahidəsinin (cihad) necə edilmək iqtiza etdiyinə (necə edilməsinə) dəlalət edən (işarə edən) məhz-i hikmət (hikmətlər toplusu) kimi xassələrinin cəmidir.

Aciz qardaşınızın qısa vəsfi (tərifi, halının təsviri) də, əlbəttə, aczinə (acizliyinə) şəhadət (şahidlik) edir. Yoxsa bu həqaiqi (həqiqətləri) layiqincə vəsf etmək bu biçarənin həddi deyil. (Məktubat, səh. 174)

 

5 / total 30
"Harun Yəhyanın Hz. Mehdi (ə.s.) Haqqında Məlumatlar kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."