< <
5 / total: 18

Tövratda Allaha Yaxınlıq və İman Dərinliyi

Tövratda Allaha yaxınlıq

Rəbb Özünə yalvaran, səmimiyyətlə yalvaran hər kəsə yaxındır. (Zəbur, 145:18)

Ey qəlbim, tək Allahda hüzur tap, çünki ümidim Ondadır. (Zəbur, 62:5)

Ya Rəbb, bütün varlığımla Sənə yaxınlaşıram. (Zəbur, 25:1)

Bu günki kimi Onun qaydalarına görə yaşamaq və buyruqlarına tabe olmaq üçün, bütün ürəyinizi Allahımız Rəbbə bağlayın. (1 Padşahlar, 8:61)

Məni sevənləri Mən də sevərəm, səylə axtaran Məni tapar. (Süleymanın məsəlləri, 8:17)

Allahınız Rəbbi sevin, sözünə tabe olub Ona bağlanın. Rəbb həyatınızdır... (Qanunun təkrarı, 30:20)

Allahınız Rəbbi unutmamağa diqqət yetirin. Bu gün sizə bildirdiyim buyruqlarında, qanunlarında, qaydalarında zəiflik göstərməyin. (Qanunun təkrarı, 8:11)

Bu günə qədər etdiyiniz kimi, Allahınız Rəbbə möhkəm bağlı qalın. (Yeşua, 23:8)

Qəlblərinizi Rəbbə bağlayın, bundan belə dikbaş olmayın. (Qanunun təkrarı, 10:16)

Tapmaq fürsəti var ikən Rəbbi axtarın, yaxında ikən Ona yalvarın. (Yeşaya, 55:6)

Qəlbim təkcə Allahda hüzur tapar…  (Zəbur, 62:1)

Rəbb Özünə yalvaran, səmimiyyətlə yalvaran hər kəsə yaxındır. Diləyini yerinə yetirər Özündən qorxanların, fəryadlarını eşidər, onları qurtarar. Rəbb qoruyar Özünü sevən hər kəsi... (Zəbur, 18:20)

Sən ey oğlum Süleyman, atanın Allahını tanı. Bütün qəlbinlə və istəklə Ona qulluq et. Çünki Rəbb hər qəlbi araşdırar, hər fikirdəki məqsədi bilər. Əgər Ona yönəlsən, Özünü sənə tapdırar. Amma Onu buraxsan, səni sonsuza qədər rədd edər. (1 Salnamələr, 28:9)

Yeşua "Buna görə Rəbbdən qorxun, səmimiyyətlə və bağlılıqla Ona qulluq edin" deyə davam etdi, "Atalarınızın... qulluq etdiyi ilahları atın, Rəbbə qulluq edin. (Yeşua, 24:14)

... Allahınız Rəbbi unutmamağa diqqət yetirin. (Qanunun təkrarı, 8:14)

... Allahınız Rəbb sizdən nə istəyir? Tək bunu istəyir: Allahınız Rəbbdən qorxun, Onun yollarında gedin, Onu sevin; bütün qəlbinizlə, bütün canınızla Ona qulluq edin. (Qanunun təkrarı, 10:12)

Allahınız Rəbbdən qorxun, Ona qulluq edin. Ona bağlı qalın və Onun adı ilə and için. (Qanunun təkrarı, 10:20)

Allahınız Rəbbi sevmək, bütün qəlbinizlə, bütün canınızla Ona qulluq etmək üçün, bu gün sizə bildirdiyim buyruqlara yaxşıca qulaq assanız. (Qanunun təkrarı, 11:13)

Allahınız Rəbbin ardınca gedin, Ondan qorxun. Buyruqlarına uyun, Onun sözünə qulaq asın. Ona qulluq edin, Ona bağlı qalın. (Qanunun təkrarı, 13:4)

Amma Sən ya Rəbb, ətrafımda qalxansan (məni qoruyansan), şərəfim və başımı yuxarı qaldıran Sənsən. (Zəbur, 3:3)

Allah qalxan kimi yanımdadır, təmiz qəlbliləri O qurtarar. (Zəbur 7:10)

Sağlamlıq içində yatıram, çünki tək Sən ya Rəbb, təhlükəsizlik içində tutursan məni. (Zəbur, 4:8)

Sənə sığınıram. Rizanı işləməyi mənə öyrət. Çünki Sən mənim Allahımsan... (Zəbur, 143:9-10)

Rəbbi tanıyaq, Rəbbi tanımağa cəhd göstərək. (Huşə, 6:3)

Rəbb deyir ki, "Bu xalq mənə yaxınlaşıb ağızları ilə, dodaqları ilə məni sayır, amma qəlbləri məndən uzaqdır…" (Yeşaya, 29:13)

Rəbb deyir ki, "İnsana güvənən, insanın gücünə söykənən, qəlbi Rəbbdən uzaqlaşan adam lənətlidir. Beləsi çöldəki kol kimidir, yaxşılıq gələndə görməyəcək... (Yeremya, 17:5-6)

… Rəbbin yolunda getdim, Allahımdan uzaqlaşaraq pislik etmədim. (Zəbur, 18:21)

Düzgünlük əkin özünüz üçün, sevgi meyvələri biçin... Çünki Rəbbə yönəlmə zamanıdır... (Huşə, 10:12)

Buna görə Allahına dön sən; sevgiyə, ədalətə sarıl; davamlı Allahını gözlə. (Huşə, 12:6)

Allahın Rəbbə dön... Dualarla gedin, Rəbbə dönün, Ona "Bağışla bütün günahlarımızı" deyin, "Lütf et, qəbul et bizi..." (Huşə, 14:1-2)

Pis adam yolunu, fəsadçı niyyətlərini buraxsın; Rəbbə dönsün, mərhəmət tapar; Allahımıza dönsün, bol-bol bağışlanar. (Yeşaya, 55:7)

Geyimlərinizi deyil, qəlblərinizi parçalayın və Allahınız Rəbbə dönün. Çünki Rəbb lütf edər, acıyar... Sevgisi hədsizdir... (Yoel, 2:13)

Tövratda Allaha bağlılıq və sədaqət

Allahınız Rəbbdən qorxun, Ona qulluq edin. Ona bağlı qalın və Onun adı ilə and için. (Qanunun təkrarı, 10:20)

Tabe olmağınız üçün sizə bildirdiyim bu buyruqları nöqsansız yerinə yetirib, Allahınız Rəbbi sevib, yollarında gedib Ona bağlı qalsanız... Heç kim sizə qarşı gələ bilməyəcək. (Qanunun təkrarı, 11:20-22)

Çünki Mən qurbandan deyil, bağlılıqdan xoşlanıram, yandırılası məxluqlardan  çox Məni tanımağınızı istəyirəm. (Huşə, 6:6)

Allahınız Rəbbin ardınca gedin, Ondan qorxun. Buyruqlarına uyun, Onun sözünə qulaq asın. Ona qulluq edin, Ona bağlı qalın. (Qanunun təkrarı, 13:4)

Rəbbi sevin, ey Onun sadiq qulları! Rəbb Özünə bağlı olanları qoruyar... Ey Rəbbə ümid bağlayanlar, güclü və ürəkli olun! (Zəbur, 31:23-24)

Süleyman "Qulun atam Davuda böyük yaxşılıqlar etdin... O Sənə bağlı, doğru, bütün qəlbi ilə dürüst biri olaraq yolunda getdi..." (1 Padşahlar, 3:6)

... Allahınız Rəbbi sevin, tamamilə göstərdiyi yolda gedin, buyruqlarını yerinə yetirin, Ona bağlı qalın, Ona candan və ürəkdən xidmət edin. (Yeşua, 22:5)

Rəbbə çox bağlı idi, Onun yolundan ayrılmadı, Rəbbin Musaya verdiyi buyruqları yerinə yetirdi. (2 Padşahlar, 18:6)

Rəbbə bağlı qalan sizlər isə hələ yaşayırsınız. "Budur, Allahım Rəbbin buyruğu olaraq sizə qayda və qanunlar verdim. Belə ki, mülk əldə etmək üçün gedəcəyiniz ölkədə bunlara tabe olasınız. Onlara möhkəm bağlanın…" (Qanunun təkrarı, 4:4-6)

Bu günə qədər etdiyiniz kimi, Allahınız Rəbbə möhkəm bağlı qalın. (Yeşua, 23:8)

Davranışlarımızı sınayıb nəzərdən keçirək, yenə Rəbbə dönək. (Mərsiyələr, 3:40)

...Çünki İbrahim sözümü dinlədi. Xəbərdarlıqlarıma, buyruqlarıma, qayda və qanunlarıma bağlı qaldı. (Yaradılış, 26:4-5)

Rəbb sadiq qullarının addımlarını qoruyar, amma pislər qaranlıqda susdurular. Çünki güclə zəfərə çata bilməz insan. (1 Şamuel, 2:9)

Buna görə Rəbb... sadiq quluna sədaqət göstərər, qüsursuz olana qüsursuz davranarsan. (2 Şamuel, 22:25-26)

Ya Rəbb... Bütün qəlbləri ilə yolunu izləyən qullarınla etdiyin razılaşmaya (vədinə) bağlı qalarsan. (1 Padşahlar, 8:23)

Ya Rəbb Allah, dini vəzifəlilərin qurtuluşa çatsın, sadiq qulların yaxşılıqlarınla sevinsinlər. (2 Salnamələr, 6:41)

Ey sizlər, Rəbbi sevənlər, pislikdən iyrənin. O, sadiq qullarının canını  qoruyar, onları pislərin əlindən qurtarar. (Zəbur, 97:10)

Yeşua "Buna görə Rəbbdən qorxun, səmimiyyətlə və bağlılıqla Ona qulluq edin" deyə davam etdi..." (Yeşua, 24:14)

Tövratda Allaha hörmət göstərmək

Hər şey eşidildi, nəticə budur: Allaha hörmət göstər, buyruqlarını yerinə yetir, çünki hər insanın vəzifəsi budur. (Vaiz, 12:13)

Bütün yer üzü Rəbbdən qorxsun, dünyada yaşayan hər kəs Ona hörmət etsin. Çünki O söyləyincə hər şey var oldu; O buyurunca hər şey meydana çıxdı. (Zəbur, 33:8-9)

... Allaha hörmət göstər... (Vaiz, 5:7)

Ey sizlər, Rəbbdən qorxanlar, Ona tərifləyin!... Onu ucaldın!... Ona hörmət göstərin! (Zəbur, 22:23)

Sənin buyruqlarından zövq alır, onları sevirəm. Hörmət və sevgi hiss edirəm buyruqlarına, dərindən düşünürəm qaydalarını. (Zəbur, 119:47)

Oğlum, Rəbbə… hörmət göstər, baş qaldıranlarla yoldaşlıq etmə. (Süleymanın məsəlləri, 24:21)

… Allahdan qorxanların, Onun qarşısında hörmətlə duranların yaxşılıq görəcəyini bilirəm. (Vaiz, 8:12)

Allahın etdiyi hər şeyin sonsuza qədər sürəcəyini bilirəm. Ona nə bir şey əlavə oluna bilər, nə də ondan bir şey çıxarıla bilər. Allah insanların Özünə hörmət etmələri üçün bunu edir. (Vaiz, 3:14)

Tövratda iman coşğusu və sevinci

… Allahınız Rəbbdə sevinc tapın, coşun… (Yoel, 2:23)

... Ey Allahım, Sənin istəyini etməkdən zövq alıram mən, Qanunun ürəyimin dərinliyindədir. (Zəbur, 40:8)

…. Sevinc duyuram öyüdlərini izləyərkən, sanki mənim olur bütün xəzinələr. Şərtlərini dərindən düşünürəm, yollarını izləyərkən. Zövq alıram qaydalarından, sözünü unutmayacağam. (Zəbur, 119:14-16)

… Allahınız Rəbb Özünü bütün qəlbinizlə, bütün canınızla sevib-sevmədiyinizi anlamaq üçün sizi sınayır. (Qanunun təkrarı, 13:3)

Pislərin acısı çoxdur, amma Rəbbə güvənənləri Onun sevgisi əhatə edər. Ey doğru insanlar, sevinc qaynağınız Rəbb olsun, coşun; ey ürəyi təmiz olanlar, hamınız sevinin! (Zəbur, 32:10-11)

… Mən bütün qəlbimlə Sənin şərtlərinə uyuram. Onların ürəyi yağ bağladı, mən isə zövq alıram Qanunundan… Qanunun mənim üçün minlərlə qızıl və gümüşdən daha qiymətlidir. (Zəbur, 119:69-72)

Allahınız Rəbbi bütün ürəyinizlə, bütün canınızla, bütün gücünüzlə sevəcəksiniz. (Qanunun təkrarı, 6:5)

Nə xoş o insana ki, pislərin öyüdü ilə getməz, günahkarların yolunda durmaz, istehza edənlərin arasında oturmaz. Ancaq zövqünü Rəbbin Qanunundan alar və gecə-gündüz onun üzərində dərindən  düşünər. (Zəbur, 1:1-2)

Hanna belə dua etdi: "Ürəyim Rəbbdə tapdığım sevinclə coşur; gücümü artıran Rəbbdir. Düşmənlərimin önündə öyünür, xilasınla sevinirəm! Müqəddəslikdə Rəbbin bənzəri yoxdur; bəli, Sənin kimisi yoxdur ya Rəbb! Allahımız kimi dayaq yoxdur". (I. Şamuel, 2:1-2)

Sənin buyruqlarından zövq alır, onları sevirəm. Hörmət və sevgi bəsləyirəm buyruqlarına, dərindən düşünürəm qaydalarını. (Zəbur, 119:47-48)

Çətinliyə, darlığa düşdüm, amma buyruqların mənim zövqümdür. Nəsihətlərin sonsuza qədər doğrudur; mənə ağıl ver ki, yaşayım. (Zəbur, 119:143-144)

Qanunu sevənlər böyük xoşbəxtlik tapar, heç bir şey onları tərpədə bilməz. Ya Rəbb, xilasına ümid bağlayıb buyruqlarını yerinə yetirirəm. Öyüdlərinə candan uyub onları çox sevirəm. (Zəbur, 119:165-167)

Rəbbin Qanunu yetkindir, cana can qatar; Rəbbin buyruqları etibarlıdır, təmiz adama müdriklik verər; Rəbbin qaydaları doğrudur, qəlbi sevindirər; Rəbbin buyruqları safdır, gözləri işıqlandırar. Rəbb qorxusu pakdır, sonsuza qədər qalar, Rəbbin qanunları həqiqi və tamamilə ədalətlidir. Onlara qızıldan, bol miqdarda saf qızıldan çox istək duyular, onlar baldan, süzmə baldan şirindir. (Zəbur, 19:7-10)

Rəbbin işləri böyükdür, onlardan zövq alanlar həmişə onları düşünər. (Zəbur, 111:2)

Öndərlər toplanıb məni pisləsələr belə, mən-qulun Sənin qaydalarını dərindən düşünəcəyəm. Nəsihətlərin mənim zövqümdür, mənə ağıl verirlər. (Zəbur, 119:23-24)

Qaydalarını necə izləyəcəyimi öyrət mənə ya Rəbb, belə ki, onları sonuna qədər izləyim. Anlamağım üçün kömək et, Qanununa tabe olum, bütün ürəyimlə onu yerinə yetirim. Buyruqların yönündə mənə yol göstər, çünki yolundan zövq alıram. (Zəbur, 119:33-35)

Mən quluna verdiyin söz bildirəndə sevgin mənə təskinlik versin. Mehribanlıq göstər mənə yaşayım, çünki Qanunundan zövq alıram. (Zəbur, 119:76-77)

Amma Allahınız Rəbbi axtaracaqsınız. Bütün ürəyinizlə, bütün canınızla axtarsanız, Onu tapacaqsınız. (Qanunun təkrarı, 4:29)

… Onun yanındaydım. Günbəgün sevinclə dolub daşdım, hüzurunda həmişə coşdum. Onun dünyası xoşbəxtliyim, insanları sevincim idi. (Süleymanın məsəlləri, 8:30-31)

Əgər Qanunun zövq qaynağım olmasaydı, çəkdiyim acılardan yox olardım. Şərtlərini əsla unutmayacağam, çünki onlarla mənə həyat verdin. (Zəbur, 119:92-93)

Dodaqlarımdan təriflər axsın, çünki mənə qaydalarını öyrədirsən. Dilimdə sözün ahəngə çevrilsin, çünki bütün buyruqların doğrudur… Xilasından ötrü darıxıram ya Rəbb, Qanunun zövq qaynağımdır. Məni yaşat ki, Səni tərifləyim, hökmlərin mənə köməkçi olsun. (Zəbur, 119:171-175)

Nə xoş Onun öyüdlərinə uyanlara, bütün qəlbi ilə Ona yönələnlərə! (Zəbur, 119:2)

Allahınız Rəbbi sevmək, bütün qəlbinizlə, bütün canınızla Ona qulluq etmək üçün, bu gün sizə bildirdiyim buyruqlara yaxşıca qulaq assanız, Rəbb ölkənizə ilk və son yağışı vaxtında yağdıracaq… (Qanunun təkrarı, 11:13-14)

Ey bütün dünya, Rəbbə sevinc hissləri ucaldın! Ona sevinclə qulluq edin, sevinc səsləri ilə çıxın hüzuruna! Bilin ki, Rəbb Allahdır. Bizi yaradan Odur, biz də Onunuq… Qapılarına təşəkkürlə, həyətlərinə təriflə girin! Şükür edin Ona, adına təriflər söyləyin! (Zəbur, 100:1-4)

Rəbb gücüm və vasitəmdir, O qurtardı məni. Odur Allahım, təriflər deyəcəyəm Ona... ucaldacağam Onu. (Misirdən çıxış, 15:2)

Rəbbdən zövq al. O,  istəklərini yerinə yetirəcək. (Zəbur, 37:4)

Təriflər söyləyin Rəbbə! Nə xoş Rəbbdən qorxan insana, Onun buyruqlarından böyük zövq alana! (Zəbur, 112:1)

Ömrüm boyu Rəbbi tərənnüm edəcək, var olduqca Allahımı ilahilərlə tərifləyəcəyəm… Sevincim Rəbb olsun!... Rəbbə təriflər de ey könlüm! Rəbbə təriflər söyləyin! (Zəbur, 104:33-35)

Nə xoş sevinc səsləndirməyi bilən xalqa ya Rəbb! Üzünün işığında gedərlər. Gün boyunca Sənin adınla sevinər, doğruluğunla ucalarlar. Çünki Sən onların gücü və ucalığısan, lütfün sayəsində gücümüz artar. (Zəbur, 89:15-17)

Səndə nəşə və sevinc tapsın bütün Sənə yönələnlər! "Rəbb ucadır!" desin həmişə Sənin xilasından ötrü darıxana! (Zəbur, 40:16; Zəbur 70:4)

Onda Allahın dininə, nəşə və sevinc qaynağım olan Allaha gedəcəyəm və Sənə ey Allah, Allahım mənim, lira ilə şükür edəcəyəm. (Zəbur 43:4)

Sözlərini tapar-tapmaz uddum; mənə sevinc, qəlbimə sevinc verdi. Çünki Səninəm mən Ya Rəbb, hər şeyə hakim Allah! (Yeremya, 15:16)

Ancaq doğrular sevinsin, bayram etsinlər Allahının qarşısında, sevinclə coşsunlar. Allahı tərənnüm edin, adını ilahilərlə öyün… (Zəbur, 68:3-4)

Ağzımdan çıxan içdən gələn tərifləri qəbul et ya Rəb, mənə hökmlərini öyrət… Nəsihətlərin sonsuza qədər mirasımdır, ürəyimin sevincidir onlar. (Zəbur, 119:108, 111)

Qəlbi sınadığını, düzgünlükdən xoşlandığını bilirəm. Hər şeyi səmimiyyətlə, könüldən verdim. İndi burada olan xalqının Sənə necə istəklə bəxşişlər verdiyini sevinclə gördüm. Ya Rəbb… bu istəyi sonsuza qədər xalqının ürəyində və düşüncəsində tut, onların Sənə bağlı qalmalarını təmin et. Oğlum Süleymana bütün buyruqlarına, xəbərdarlıqlarına, qaydalarına tabe olmaq üçün, hazırlığını etdiyim məbədi qurmaqda istəkli bir ürək ver". (1 Salnamələr, 29:17-19)

Gücümüz olan Allaha sevincinizi dilə gətirin, sevinc səsləndirin Yaqubun Allahına! Çalğıya başlayın, dəf çalın, şirin səsli lira və çənk zingildədin. (Zəbur, 81:1-2)

Ey Allah, təmiz bir qəlb yarat, yenidən qərarlı ruh var et içimdə… Geri ver mənə yaratdığın qurtuluş sevincini; mənə dəstək ol, istəkli bir ruh ver… Dilim Sənin xilasını ilahilərlə tərifləsin. Ya Rəbb, aç dodaqlarımı, ağzım Sənin təriflərini söyləsin. (Zəbur, 51:10-15)

Yaradacaqlarımla sonsuza qədər sevinib coşun... (Yeşaya, 65:18)

Möcüzə nəsihətlərin var, buna görə onlara candan uyuram. Sözlərinin açıqlanması işıqlıq saçır, təmiz insanlara ağıl verir. Ağzım açıq və təngnəfəsəm, çünki buyruqlarından ötrü darıxıram. (Zəbur, 119: 129-131)

Mən də Səni, Sənin sədaqətini çənklə tərifləyəcəyəm ey Allahım, lira çalıb Səni ilahilərlə tərifləyəcəyəm… Səni ilahilərlə tərifləyərkən dodaqlarımla, varlığımla sevincimi dilə gətirəcəyəm, çünki Sən məni xilas etdin. Dilim bütün günü Sənin zəfərindən danışacaq… (Zəbur, 71:22-24)

... Onlar da sevinclə təriflər söylədilər, başlarını əyib tapındılar. (2 Salnamələr, 29:30)

Rəbbi tərifləyib tərənnüm etdilər... hər kəs yüksək səslə Rəbbi tərifləməyə başladı. (Əzra, 3:11)

Xizqiya onlara belə dua etdi: "Müqəddəs yerin qaydaları bildirdikdə təmizlənməmiş belə olsa, Rəbb Allaha, atalarının Allahına yönəlməyə ürəkdən qərarlı olan hər kəsi yaxşı olan Rəbb bağışlasın". (2 Salnamələr, 30:19)

Sözlərim təmiz bir qəlbdən çıxır, dodaqlarım bildiklərini səmimiyyətlə söyləyir. Məni Allahın ruhu yaratdı, Hər şeyə gücü çatanın nəfəsi həyat verir mənə. (Əyyub, 33:3-4)

Xalq verdiyi hədiyyələr üçün sevinirdi. Çünki hər kəs Rəbbə səmimiyyətlə və könüldən vermişdi. Padşah Davud da çox sevincli idi. (1 Salnamələr, 29:9)

Hər istəkli və həvəsli olanlar hüzur çadırının qurulması, xidməti və müqəddəs geyimlər üçün Rəbbə hədiyyə gətirdi. Qadın, kişi hamı istəklə gəldi… (Misirdən çıxış, 35:21-22)

... Rəbbin Musa vasitəsilə etmələrini buyurduğu işlər üçün Rəbbə könüldən gələni təqdim etdilər. (Misirdən Çıxış, 35:29)

Kaş ki, məndən qorxsaydılar və bütün buyruqlarıma tabe olmaq üçün həmişə ürəkdən istəkli olsaydılar! Onda özlərinə və uşaqlarına davamlı yaxşılıq gələrdi. (Qanunun təkrarı, 5:29)

Ya Rəbb, bu qulunun adını ucaltmaqdan sevinc duyan o biri qullarının dualarına qulaq as. Məni bu gün müvəffəqiyyətli et... (Nehemya, 1:11)

… Varlığınla onu sevincə qərq etdin. Çünki padşah Rəbbə güvənər, ucalar ucasının sevgisi sayəsində sarsılmaz. (Zəbur, 21:6-7)

Şeypur çalanlarla tərənnüm edənlər bir ağızdan Rəbbə şükür edib təriflər deməyə başladılar. Şeypur, zəng və çalğılarla birlikdə səsləri ucaldıb Rəbbi belə təriflədilər: "Rəbb yaxşıdır; sevgisi sonsuza qədər qalıcıdır"... (2 Salnamələr, 5:13)

Ömrüm boyu Sənə təriflər deyəcəyəm, Sənin adınla əllərimi qaldıracağam. Bol yeməklərdən doyan kimi doyacağam Səndən, oxuyan dodaqlarla ağzım Sənə təriflər söyləyəcək. (Zəbur, 63:4-5)

Adının ucalığına ilahilər söyləyin, Ona əzəmətli təriflər deyin! (Zəbur, 66:2)

Ucalığını göstər ya Rəbb gücünlə! Tərənnüm edib ilahilərlə tərifləyəcəyik qüdrətini. (Zəbur, 21:13)

... Əkin biçənlərin sevindiyi, qənimət paylaşanların coşduğu kimi, onlar da sevinəcək Sənin qarşında. (Yeşaya, 9:3)

... Levililərlə kahinlər Rəbbi ucaltmaq məqsədi ilə istifadə edilən yüksək səsli çalğılarla hər gün Onu tərifləyirdilər. (2 Salnamələr, 30:21)

Mənimlə birlikdə Rəbbin böyüklüyünü eşitdirin, adını birlikdə ucaldaq. (Zəbur, 34:3)

Bu şərəflə xoşbəxt olsun sadiq qulları, sevinc tərənnümləri oxusunlar yataqlarında! (Zəbur, 149:5)

Qullarım xoşbəxtlik içində tərənnüm edəcək, amma siz ürək ağrısından fəryad edəcək, əzgin bir ruhla səslənəcəksiniz. (Yeşaya, 65:14)

Madam ki, bolluq dövründə Allahınız Rəbbə sevinc və məmnuniyyətlə qulluq etmədiniz, Rəbbin üzərinizə göndərəcəyi düşmənlərə köləlik edəcəksiniz. Ac və susuz, çılpaq qalacaqsınız; hər şeyə ehtiyac hiss edəcəksiniz… (Qanunun təkrarı, 28:47-48)

... "Kədərlənməyin. Rəbbin verdiyi sevinc sizi gücləndirər". (Nehemya, 8:10)

… Allahınız Rəbbi sevin, tamamilə göstərdiyi yolda gedin, buyruqlarını yerinə yetirin, Ona bağlı qalın, Ona candan və ürəkdən xidmət edin. (Yeşua, 22:5)

Tövratda dərindən düşünməyin əhəmiyyəti 

Yatağıma uzananda Səni xatırlayıram, gecə boyunca Səni dərindən düşünürəm. (Zəbur, 63:6)

Ancaq zövqünü Rəbbin Qanunundan alar və gecə-gündüz onun üzərində dərindən düşünər. (Zəbur, 1:2)

Rəbbin işlərini xatırlayacağam. Bəli, keçmişdəki möcüzələrini xatırlayacağam. Etdikləri üzərində dərindən düşünəcəyəm, bütün işlərinin üzərində diqqətlə duracağam. (Zəbur, 77:11-12)

Öndərlər toplanıb məni pisləsələr belə, mən qulun Sənin qaydalarını dərindən düşünəcəyəm. Nəsihətlərin mənim zövqümdür, mənə ağıl verirlər. (Zəbur, 119:23-24)

Nə qədər sevirəm Qanununu! Bütün gün düşünürəm onun üzərində. Buyruqların məni düşmənlərimdən müdrik edir, çünki həmişə ağlımdadır onlar. Bütün müəllimlərimdən daha ağıllıyam, çünki nəsihətlərin üzərində düşünürəm. (Zəbur, 119:97-99)

Gün doğulmadan qalxıb kömək diləyirəm, Sənin sözünə ümid bağladım. Verdiyin söz üzərində düşünüm deyə, gecə boyunca yuxu girmir gözümə. (Zəbur, 119:147-148)

Gördüklərimi dərindən düşündüm, seyr etdiklərimdən ibrət götürdüm. (Süleymanın məsəlləri, 24:32)

Allahın etdiyini düşün: Onun əyri yola çevirdiyini kim yönləndirə bilər? Yaxşı gündə xoşbəxt ol, amma pis gündə diqqətlə düşün… (Vaiz, 7:13-14)

Sevinc duyuram öyüdlərini izləyərkən, sanki mənim olur bütün xəzinələr. Şərtlərini dərindən düşünürəm, yollarını izləyərkən. Zövq alıram qaydalarından, sözünü unutmayacağam. (Zəbur, 119:13-16)

Dinlə Əyyub, dayan bir düşün Allahın təccüblü işlərini. (Əyyub, 37:14)

Qanun kitabında yazılanları dilindən salma. Hamısını diqqətlə yerinə yetirmək üçün gecə-gündüz onu düşün. Onda müvəffəqiyyətli olacaq və məqsədinə çatacaqsan. (Yeşua, 1:8)

Keçmiş günləri xatırlayıb, bütün etdiklərini dərindən düşünüb, Əllərinin işinə baxıb fikrə gedirəm. Əllərimi Sənə açıram, qəlbim quru torpaq kimi Sənə susamışdır. (Zəbur, 143:5-6)

Rəbbin işləri böyükdür, onlardan zövq alanlar həmişə onları düşünər. (Zəbur, 111:2)

Tək Rəbbdən qorxun, Ona bağlılıqla və bütün qəlbinizlə qulluq edin. Onun sizlər üçün necə əzəmətli işlər gördüyünü bir düşünün! (1 Şamuel, 12:24)

Sənin buyruqlarından zövq alıb onları sevirəm. Hörmət və sevgi bəsləyirəm buyruqlarına, dərindən düşünürəm qaydalarını. (Zəbur, 119:47-48)

Ürəyim alovlandı içimdə, alovlandı dərindən düşünərkən, bu sözlər çıxdı dilimdən: Bildir mənə ya Rəbb, sonumu, saylı günlərimi; bilim ömrümün nə qədər qısa olduğunu! (Zəbur, 39:3-4)

Etdiklərin nəsildən nəsilə razılıqla xatırlanacaq, güclü işlərin eşitdiriləcək. Düşünəcəyəm möcüzə işlərini. İnsanlar böyüklüyündən, uca əzəmətindən danışacaq. (Zəbur, 145:4-5)

Hər şeyə hakim Rəbb deyir ki, "İndi tutduğunuz yolları yaxşı düşünün!" (Haqqay, 1:5)

“Bu günə qədər olanları yaxşı düşünün… Əllərinizin bütün əməyini səmum yeli ilə, kiflə, dolu ilə cəzalandırdım. Yenə də mənə dönmədiniz”. Rəbb belə deyir. “… olacaqları yaxşı düşünün”. (Haqqay, 2:15-18)

Beləcə, bütün bunları düşünüb daşındım və bu nəticəyə gəldim: Doğrular, müdriklər və etdikləri hər şey Allahın əlindədir… (Vaiz, 9:1)

… hüzurunda düşündükcə qorxuram Ondan. (Əyyub, 23:15)

Tövratda iman həqiqətlərini təşviq edən izahlar

İç varlığımı Sən yaratdın, anamın rəhmində məni Sən hördün. Sənə təriflər deyirəm, çünki müdhiş və möcüzə yaradılmışam. Necə möcüzə işlərin var! Bunu çox yaxşı bilirəm. Gizli yerdə yaradıldığımda, yerin dərinliklərində hörüldüyümdə, bədənim Səndən gizli deyildi. Hələ bətndə ikən gözlərin gördü məni; mənə ayrılan günlərin heç biri gəlmədən hamısı Sənin kitabına yazılmışdı. (Zəbur, 139:13-16)

Başınızı qaldırıb göylərə baxın. Kim yaratdı bütün bunları? Ulduzları sıra ilə göstərib hər birini adı ilə çağırır. Böyük qüdrəti, üstün gücü sayəsində hamısı öz yerində durur… Əbədi Allah, Rəbb, bütün dünyanı yaradan nə yorular, nə də zəifləyər, Onun bilgisi qavrana bilməz. (Yeşaya, 40:26-28)

Gəmilərlə dənizə çıxanlar, okeanlarda iş görənlər Rəbbin işlərini, dərinliklərdəki möcüzələrini gördülər. (Zəbur, 107:23-24)

Sizi qurtaran, sizi rəhmdə formaya salan Rəbb deyir ki, "Hər şeyi yaradan, göyləri yalnız genişləndirən, yer üzünü yalnız sərən… Rəbb Mənəm". (Yeşaya, 44:24)

Rəbbin işlərini xatırlayacağam. Bəli, keçmişdəki möcüzələrini xatırlayacağam. Etdikləri üzərində dərindən düşünəcəyəm, bütün işlərinin üzərində diqqətlə duracağam. (Zəbur 77:11-12)

Ya Rəbb, Allahım, möcüzələrin, düşüncələrin necə də çoxdur bizim üçün; Sənə ortaq qoşulmaz! Eşitdirmək, izah etmək istəsəm etdiklərini, saymaqla bitməz. (Zəbur, 40:5)

Rəbbin işləri böyükdür, onlardan zövq alanlar həmişə onları düşünər. Onun yaratdıqları uca və əzəmətlidir… Rəbb unudulmaz möcüzələr yaratdı; O, mehriban və lütf edəndir. (Zəbur, 111:2-4)

Şükür etsinlər Rəbbə sevgisinə görə, insanların faydası üçün yaratdığı möcüzələrə görə. Çünki O, susamış canın susuzluğunu aparar, ac canı yaxşılıqlarla doyurar. (Zəbur, 107:8-9)

Bol-bol yeyib doyacaqsınız və sizin üçün möcüzələr yaradan Allahınız Rəbbin adını tərifləyəcəksiniz… (Yoel, 2:26)

Düşünəcəyəm möcüzə işlərini; insanlar böyüklüyündən, uca əzəmətindən danışacaq. Gördüyün müdhiş işlərin gücündən danışacaqlar, mən də Sənin böyüklüyünü eşitdirəcəyəm. (Zəbur, 145:5-6)

Çünki Sən ulusan, möcüzələr yaradarsan, tək Allah Sənsən. (Zəbur, 86:10)

… Qaydalarını öyrət mənə! Şərtlərini anlamağıma kömək et ki, möcüzələrinin üzərində düşünüm. (Zəbur, 119:26-27)

Rəbb Allaha… təriflər olsun, möcüzələr yaradan tək Odur. (Zəbur, 72:18)

Dünyanı yaradan, yerini alsın deyə ona quruluş verən, adı Rəbb olan… (Yeremya, 33:2)

Çünki dağlara quruluş verən, küləyi yaradan, niyyətini insana bildirən, şəfəqi qaranlığa çevirən, dünyanın yüksək yerlərinə ayaq basan bax, Odur; Onun adı Rəbb, hər şeyə hakim Allahdır. (Amos, 4:13)

Ülkər və Orion bürclərini yaradan, zülmət qaranlığı səhərə çevirən, gündüzü gecə ilə qaraldan, dəniz sularını çağırıb yer üzünə tökənin adı Rəbbdir. (Amos, 5:8)

Sizi yaradan, göyləri genişləndirən, dünyanın təməllərini qoyan Rəbbi necə olur ki, unudursınız?... (Yeşaya, 51:13)

Çünki göyləri yaradan Rəbb, dünyanı yaradıb formalaşdıran, gücləndirən, üzərində yaşayış olmasın deyə deyil, yaşayış olsun deyə formalaşdıran Rəbb (Allah Odur) belə deyir: "Rəbb Mənəm, başqası yoxdur. (Yeşaya, 45:18)

İşığı formalaşdıran, qaranlığı yaradan, xoşbəxtliyi və fəlakəti yaradan, bütün bunları edən Rəbb mənəm. (Yeşaya, 45:7)

Məni ana bətnində yaradan onu da yaratmadımı? Rəhmdə bizə quruluş verən O deyilmi? (Əyyub, 31:15)

Eşidən qulağı da, görən gözü də Rəbb yaratmışdır. (Süleymanın məsəlləri, 20:12)

Yeri, göyü, dənizi və içindəki hər şeyi yaradan… (Zəbur, 146:6)

Göyün və yerin yaradılış əhvalatı: Rəbb Allah göyü və yeri yaradanda yer üzündə yabanı bir cücərti, bir ot belə bitməmişdi. Çünki Rəbb Allah hələ yer üzünə yağış göndərməmişdi. Torpağı əkib-becərəcək insan da yox idi. Yerdən yüksələn buxar bütün torpaqları sulayırdı. Rəbb Allah Adəmi torpaqdan yaratdı və burnuna həyat nəfəsini üflədi. Beləcə, Adəm yaşayan varlıq oldu. (Yaradılış, 2:4-7)

Livan sidr ağacından tutmuş divarlarda bitən mərzə otuna qədər bütün ağaclardan danışdığı kimi, heyvanlar, quşlar, sürünənlər və balıqlardan da danışa bilirdi. Süleymanın müdrikliyini eşidən bütün dünya padşahları ona adamlarını göndərirdi. Bütün xalqlardan insanlar gəlib Süleymanın müdrik sözlərini dinləyirdi. (1 Padşahlar, 4:33-34)

Yığımdan əvvəl çiçəklər düşüb üzümlər yetişməyə başlayınca... (Yeşaya, 18:5)

Bağlara gedək səhər erkəndən baxaq, asma tumurcuq verdimi? Budaqları yaşıllaşdımı, narlar çiçək açdımı… Xoş ətirli qoxu saçır mandraqora, qapımızın yanında təzə, quru, hər növ seçmə meyvə var… (Nəğmələr nəğməsi, 7:12-13)

Qoz bağçasına endim, yaşıllaşmış vadini görüm deyə; baxım görüm ki, asma tumurcuq verdimi, narlar çiçək açdımı. (Nəğmələr nəğməsi, 6:11)

Allah "Yer üzü bitkilər, toxum verən otlar, növünə görə toxumu meyvəsində olan meyvə ağacları hasil etsin" deyə buyurdu və elə oldu. (Yaradılış, 1:11)

Tövratda dünya həyatının keçiciliyi haqqında izahlar

Qəzəbindən qısalır günlərimiz, bir nəfəs kimi tükənir illərimiz. Ömrümüz yetmiş il çəkir, ən çox səksən il, o da sağlam olsaq; ən gözəl illərimiz də zəhmət və kədərlə keçir; tez bitir və uçub gedirik. (Zəbur, 90:9-10)

... Yer üzündəki günlərimiz bir kölgə kimidir, qalıcı deyil. (1 Salnamələr, 29:15)

… Qızılları da, gümüşləri də  qurtara bilməyəcək… (Sefanya, 1:18)

İnsan bir nəfəsi xatırladır, günləri keçici bir kölgə kimidir. (Zəbur, 144:4)

Sümüklərini dolduran gənclik atəşi özü ilə birlikdə torpaqda yatacaq. (Əyyub, 20:11)

… Hər insanın sonu ölümdür, yaşayan hər kəs bunu ağlında saxlamalıdır. (Vaiz, 7:2)

Torpağa dönənə qədər çörəyini alın təri töküb qazanacaqsan. Çünki torpaqsan və torpaqdan yaradıldın, yenə torpağa dönəcəksən. (Yaradılış, 3:19)

Dedi ki, "Bu dünyaya çılpaq gəldim, çılpaq gedəcəyəm. Rəbb verdi, Rəbb aldı, Rəbbin adına təriflər olsun!" (Əyyub, 1:21)

(İnsan) çiçək kimi açıb solar, kölgə kimi gəlib keçər. (Əyyub, 14:2)

Ürəyim alovlandı içimdə, alovlandı dərindən düşünərkən, bu sözlər çıxdı dilimdən: Bildir mənə ya Rəbb sonumu, saylı günlərimi; bilim ömrümün nə qədər qısa olduğunu! Tək bir qarış ömür verdin mənə, bir heçdir həyatım Sənin qarşında. Hər insan bir nəfəsdir yalnız, ən güclü çağında belə. Bir kölgə kimi gəzir insan, boş yerə çırpınır, mal yığır kimə qalacağını bilmədən. Nə gözləyə bilərəm indi ya Rəbb? Ümidim Sənədir. (Zəbur, 39:3-7)

Çünki mayamızı bilir, torpaq olduğumuzu xatırlayır. İnsana gəlincə ota bənzər ömrü tarla çiçəyi kimi sovrular; külək üzərinə əsincə yox olub gedər, olduğu yer onu tanımaz. Amma Rəbb Özündən qorxanları sonsuza qədər sevər... (Zəbur 103:14-18)

Ey bütün xalqlar, dinləyin! Qulaq asın hamınız, ey dünyada yaşayanlar, xalq uşaqları, bəy uşaqları, zənginlər, yoxsullar!... Onlar varlıqlarına güvənir, böyük sərvətləri ilə lovğalanırlar. Heç kim heç kimin həyatının əvəzini ödəyə bilməz, Allaha fidyə verə bilməz. Çünki həyatın fidyəsi böyükdür, heç kim ödəməyə cürət etməməlidir. Belə olmasa, sonsuza qədər yaşayar insan, məzar üzü görməz. Şübhəsiz ki, hamı bilir müdriklərin öldüyünü, axmaqlarla səfehlərin yox olduğunu. Mallarını başqalarına buraxırlar. Məzarları sonsuza qədər evləri, nəsillər boyu iqamətgahları olacaq, torpaqlarına öz adlarını versələr belə. Bütün göstərişinə baxmayaraq ölüb gedən heyvanlar kimi keçicidir insan, … Qorxma biri varlı olsa, evinin əzəməti artsa. Çünki ölüncə heç bir şey apara bilməz, əzəməti onunla məzara getməz. Yaşayarkən özünü xoşbəxt saysa belə, müvəffəqiyyətli olunca təriflər alsa belə... Bütün göstərişinə qarşı, ölüb gedən heyvanlar kimi anlayışsızdır insan. (Zəbur, 49:1-2, 6-20) 

Onlar yox olacaq, amma Sən əbədisən. Hamısı bir geyim kimi köhnələcək. Onları bir cübbə kimi dəyişəcəksən, keçib gedəcəklər. Amma Sən həmişə eynisən, illərin tükənməyəcək. (Zəbur, 102:26-27)

Zənginlik və şərəf, əbədi dəyərlər və bolluq Məndədir. (Süleymanın məsəlləri, 8:18)

Çünki zənginlik əbədi deyil və tac nəsildən nəsilə keçməz. (Süleymanın məsəlləri, 27:24)

Cazibədarlıq hiyləgər, gözəllik faydasızdır; amma Rəbbə hörmətli qadın təriflənməyə layiqdir. (Süleymanın məsəlləri, 31:30)

Zənginliyinə güvənən baş-ayaq gedəcək, halbuki doğrular budağındakı yarpaq kimi inkişaf edəcək. (Süleymanın məsəlləri, 11:28)

Sərvət hiyləgərdir… (Habaqquq, 2:5)

… əldə etdikləri zənginlik uçub getdi. (Yeremya, 48:36)

O gün Rəbb gözəl qolbağları, ayparaları, sırğaları, bilərzikləri, örtükləri, başlıqları, ayaq zəncirlərini, kəmərləri, ətir şüşələrini, musqaları, üzükləri, burun halqalarını, bayram geyimlərini, pelerinləri, şalları, kisələri, əl aynalarını, kətan geyimləri, baş sarğılarını, batistləri ortadan qaldıracaq. Onda gözəl ətirin yerini murdar qoxu, kəmərin yerini ip, qıvrım saçın yerini keçəl baş, bəzəkli geyimin yerini çul, gözəlliyin yerini dağlama izi alacaq. (Yeşaya, 3:18-24)

Qiyamət günü uzaqlardan başınıza fəlakət gəlincə nə edəcəksiniz? Kömək üçün kimə tərəf qaçacaqsınız, sərvətinizi hara saxlayacaqsınız? (Yeşaya, 10:3)

Sərvət göz yumub açana qədər yox olar, qanadlanıb qartal kimi göylərə uçar. (Süleymanın məsəlləri, 23:5)

Qəzəb günü sərvət işə yaramaz, (Süleymanın məsəlləri, 11:4)

Adamın sərvəti gün gələr canına fidyə olar, (Süleymanın məsəlləri, 13:8)

Axar suların, bal və ayran axan dərələrin səfasını sürə bilməyəcək. Zəhmətlə qazandığını yemədən geri verəcək, əldə etdiyi qazancın dadını çıxara bilməyəcək… Sərvəti onu qurtara bilməyəcək. (Əyyub, 20:17-20)

Həyata gücüm tükəndi, günlərim qısaldı, məzar gözləyir məni. (Əyyub, 17:1)

Rəbb, "Ruhum insanda sonsuza qədər qalmayacaq, çünki o, ölümlüdür" dedi… (Yaradılış, 6:3)

Ah çəkib inləyərsən ömrünün son günlərində, ətinlə bədənin tükəndiyində. (Süleymanın məsəlləri, 5:11)

Ölümlü insana güvənməkdən imtina edin. Onun nə dəyəri var ki? (Yeşaya, 2:22)

Çünki kölgə kimi gəlib keçən qısa və faydasız ömründə insana… özündən sonra günün altında nələr olacağını kim söyləyə bilər? (Vaiz, 6:12)

Küləyi tutub ona hakim olmağa kimsənin gücü çatmadığı kimi, ölüm gününə hakim olmağa da heç kimin gücü çatmaz… (Vaiz, 8:8)

İnsanları bir xəyal kimi silib-süpürərsən, səhər bitən ot kimi. Səhər cücərər, böyüyər, axşam solub quruyar. (Zəbur, 90:5-6)

Böyük işlərə girdim. Özümə evlər tikdim, bağlar tikdim. Bağçalar, parklar qurdum, oralara müxtəlif meyvə ağacları əkdim. Qanad, budaq salan meşə ağaclarını sulamaq üçün hovuzlar düzəltdim… Hər kəsdən çox mala, davara sahib oldum. Qızıl-gümüş yığdım; padşahların, ellərin xəzinələrini yığdım… Böyük şöhrətə  qovuşdum… Gözümün istədiyi heç bir şeyi özümdən əsirgəmədim. Könlümü heç bir zövqdən saxlamadım… Etdiyim bütün işlərə, çəkdiyim bütün əməklərə baxanda gördüm ki, hamısı faydasız və küləyi qovmağa cəhd etmək imiş. Günün altında heç bir qazanc yox imiş. (Vaiz, 2:4-11)

... Sahibinin zərərinə yığılan və yox olub gedən sərvət... Anasının rəhmindən çılpaq çıxır insan. Dünyaya necə gəldisə, elə gedər; əməyindən heç bir şey aparmaz əlində. Dünyaya necə gəldisə, elə gedər insan... (Vaiz, 5:13-16)

... Gənclik də, dinclik də faydasızdır. (Vaiz, 11:10)

Gümüş tel qopmadan, qızıl tas qırılmadan, səhəng bulaqda parçalanmadan, quyu çarxı qırılmadan, torpaq gəldiyi yerə dönmədən, ruh onu verən Allaha dönmədən səni Yaradanı xatırla. "Hər şey faydasızdır" deyir Vaiz, "Tam faydasızdır!" (Vaiz, 12:6-8)

 

5 / total 18
"Harun Yəhyanın Tövratdan Hikmətlər və Gözəl Öyüdlər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."