< <
6 / total: 18

Tövratda Allahın Sifətləri

Tövratda Allahın birliyi

Rəbb Mənəm, başqası yoxdur, Məndən başqa Allah yoxdur... şərqdən qərbə qədər Məndən başqası olmadığını hər kəs bilsin. Rəbb Mənəm, başqası yoxdur. (Yeşaya 45:5-6)

… Allah Mənəm, başqası yoxdur. Allah Mənəm, bənzərim yoxdur. (Yeşaya, 46:9)

Sonda dünyanın bütün xalqları bilsinlər ki, tək Allah Rəbbdir və Ondan başqa Allah yoxdur. (1 Padşahlar, 8:60)

Ey dünyanın dörd bucağındakılar, Mənə dönün, xilas olarsınız. Çünki Allah Mənəm, başqası yoxdur. (Yeşaya, 45:22)

Rəbb deyir ki, "... Allah tək sizinlədir, başqası, başqa Allah yoxdur". (Yeşaya, 45:14)

… Allahımız Rəbb tək Rəbbdir. (Qanunun təkrarı, 6:4)

… ya Rəbb, bənzərsizdir işlərin. Yaratdığın bütün xalqlar gəlib Sənə tapınacaqlar, ya Rəbb, adını ucaldacaqlar. Çünki Sən ulusan, möcüzələr yaradarsan, tək Allah Sənsən. (Zəbur, 86:8-10)

… Hər şeyə hakim Rəbb, bütün dünya padşahlıqlarının tək Allahı Sənsən. Yeri-göyü Sən yaratdın. (Yeşaya, 37:16)

… bütün dünya padşahlıqları Sənin tək Rəbb olduğunu anlasın. (Yeşaya, 37:20)

Sizi qurtaran, sizə rəhmdə quruluş verən Rəbb deyir ki, "Hər şeyi yaradan, göyləri tək olaraq genişləndirən, yer üzünü tək olaraq sərən…" (Yeşaya, 44:24)

Çünki Özünə ümid bağlayanlar üçün təsirli olan tək Allah Sənsən; Səndən başqasını heç vaxt heç kim eşitmədi, heç bir qulaq eşitmədi, heç bir göz görmədi. (Yeşaya, 64:4)

Çünki göyləri yaradan Rəbb, dünyanı yaradıb formalaşdıran, gücləndirən, üzərində yaşayış olmasın deyə deyil, yaşayış olsun deyə formalaşdıran Rəbb (Allah Odur) belə deyir: "Rəbb Mənəm, başqası yoxdur" (Yeşaya, 45:18)

... Mən Rəbb bildirmədimmi? Məndən başqa Allah yoxdur, ədalətli  Allah və xilaskar Mənəm. Yoxdur Məndən başqası. (Yeşaya, 45:21)

Artıq anlayın ki, Mən, bəli Mən Oyam, Məndən başqa Allah yoxdur! Öldürən də, yaşadan da, yaralayan da, yaxşılaşdıran da Mənəm... (Qanunun təkrarı, 32:39)

… Beləcə, biləcəksən ki, Allahımız Rəbb kimisi yoxdur. (Misirdən çıxış, 8:10)

Ya Rəbb… yerdə və göydə Sənə bənzər başqa Allah yoxdur… (1 Padşahlar, 8:23; 2 Salnamələr, 6:14)

Asa Allahı Rəbbə "Ya Rəbb, güclünün önündə gücsüzə kömək edə biləcək Səndən başqa kimsə yoxdur" deyə yalvardı… (2 Salnamələr, 14:11)

Mən, təkcə Mən Rəbbəm, Məndən başqa xilaskar yoxdur. (Yeşaya, 43:11)

Ya Rəbb, bir bənzərin yoxdur, Səndən başqa Allah da yoxdur! Bunu öz qulaqlarımızla eşitdik. (1 Salnamələr, 17:20; 2 Şamuel, 7:22)

Müqəddəslikdə Rəbbin bənzəri yoxdur; bəli, Sənin kimisi yoxdur ya Rəb! Allahımız kimi dayaq yoxdur. (1 Şamuel, 2:2) ç

Onun bilgisi dərin, gücü bənzərsizdir, kim Ona müqavimət göstərdi ki, ayaq üstə qaldı? (Əyyub, 9:4)

… Sən ulusan, möcüzələr yaradarsan, tək Allah Sənsən. (Zəbur, 86:10)

Təriflər söyləyin Ona güclü işləri üçün! Təriflər söyləyin Ona, bənzərsiz böyüklüyünə yaraşan şəkildə! (Zəbur, 150:2)

Xalq belə dua etdi: "Tək Rəbb Sənsən. Göyləri, göylərin göylərini, bütün göy cisimlərini, yer üzünü və içindəki hər şeyi, dənizləri və içlərindəki hər şeyi Sən yaratdın. Hamısına Sən can verdin. Bütün göy cisimləri Sənə tapınar". (Nehemya, 9:6)

Mənim üçün belə deyəcəklər: "Doğruluq və güc tək Rəbbdədir…" (Yeşaya, 45:24)

Bu hadisələr Rəbbin Allah olduğunu və Ondan başqası olmadığını biləsiniz deyə sizə göstərildi. (Qanunun təkrarı, 4:35)

... Məndən başqa Allah varmı? Xeyr, başqa güc yoxdur; Mən başqasını bilmirəm. (Yeşaya, 44:8)

Tövratda Allahın əzəli və əbədi olması

… Hər şeyə hakim Rəbb deyir ki, "İlk və son Mənəm, Məndən başqa Allah yoxdur". (Yeşaya, 44:6)

Bunları edib reallaşdıran, nəsilləri başlanğıcdan bəri çağıran kimdir? Mən Rəbb ilkəm; sonuncularla da yenə Mən olacağam". (Yeşaya, 41:4)

Ya Rəbb, müqəddəs Allahım, əzəldən bəri var olan Sən deyilsənmi?... (Habaqquq, 1:12)

Allahın etdiyi hər şeyin sonsuza qədər sürəcəyini bilirəm. Ona nə bir şey əlavə oluna bilər, nə də ondan bir şey çıxarıla bilər.  Allah insanların Özünə hörmət etmələri üçün bunu edir. (Vaiz, 3:14)

Dağlar var olmadan, hələ kainatı və dünyanı yaratmadan əzəldən sonsuza qədər Allah Sənsən. (Zəbur, 90:2)

Ey Allah, taxtın sonsuzluqlar boyunca əbədidir… (Zəbur, 45:6)

Uca və əzəmətli olan, sonsuzluqda yaşayan, adı Müqəddəs olan deyir ki… (Yeşaya, 57:15)

Belə dedi: "Allahın adına əzəldən sonsuza qədər təriflər olsun! Müdriklik və güc Ona məxsusdur". (Daniel, 2:20)

O, hər şeyi vaxtında gözəl etdi. İnsanların qəlbinə sonsuzluq anlayışını qoydu. Yenə də insan Allahın etdiyi işi əvvəldən sona qədər anlaya bilməz. (Vaiz, 3:11)

… O yaşayan Allahdır, sonsuza qədər var olacaq… Hakimliyi sona çatmayacaq. (Daniel, 6:26)

"… Rəbbə əzəldən sonsuza qədər təriflər olsun!" (1 Salnamələr, 16:6)

… Sən sonsuza qədər ucasan ya Rəbb. (Zəbur, 92:8)

Ot quruyar, çiçək solar, amma Allahımızın sözü sonsuzadək qalar. (Yeşaya, 40:8)

Tövratda Allahın hər şeyin yaradıcısı olması

Başlanğıcda Allah göyü və yeri yaratdı. Yer boş idi, yer üzünün şəkli yox idi; hüdudsuz qaranlıqlarla örtülmüşdü. Allahın ruhu suların üzərində dalğalanırdı. Allah, "İşıq olsun" deyə buyurdu və işıq oldu. (Yaradılış, 1:1-3)

Allah "Suların ortasında bir qübbə olsun, suları bir-birindən ayırsın" deyə buyurdu. Və elə oldu. Allah göy qübbəsini yaratdı. Qübbənin altındakı suları üstündəki sulardan ayırdı. (Yaradılış, 1:6-7)

Allah "Göyün altındakı sular bir yerə toplansın, quru torpaq görünsün" deyə buyurdu və elə oldu. (Yaradılış, 1:9)

Allah "Yer üzü bitkilər, toxum verən otlar, növünə görə toxumu meyvəsində olan meyvə ağacları çıxarsın" deyə buyurdu və elə oldu. Yer üzü bitkilər, növünə görə toxum verən otlar, toxumu meyvəsində olan meyvə ağacları yetişdirdi… (Yaradılış, 1:11-12)

Allah belə buyurdu: "Göy qübbəsində gündüzü gecədən ayıran, yer üzünü işıqlandıran işıqlar olsun. Əlamətləri, mövsümləri, günləri, illəri göstərsin". Və elə oldu. Allah böyüyü gündüzə, kiçiyi gecəyə hakim olan iki böyük işığı və ulduzları yaratdı. (Yaradılış, 1:14-16)

…"Yeri, göyü yaradan uca Allah Rəbbin qarşısında… and içirəm"… (Yaradılış, 14:22)

Allah "Sular canlı varlıqlarla dolub daşsın, yerin üzərində, göydə quşlar uçuşsun" deyə buyurdu. Allah böyük dəniz canavarlarını, sularda qaynaşan canlıları və uçan müxtəlif varlıqları yaratdı… (Yaradılış, 1:20-21)

Allah "Yer üzü növbənöv canlı varlıq, ev heyvanı, vəhşi heyvan və sürünən törətsin" deyə buyurdu. Və elə oldu. Allah növbənöv vəhşi heyvan, ev heyvanı və sürünən yaratdı… (Yaradılış, 1:24-25)

Allah "İnsanı… yaradaq" dedi, "Dənizdəki balıqlara, göydəki quşlara, ev heyvanlarına, sürünənlərə, bütün yer üzünə hakim olsun". Allah insanı… yaratdı. Beləcə, insan… yaradılmış oldu. İnsanları kişi və qadın olaraq yaratdı. (Yaradılış, 1:26-27)

"Varmı Sənin kimisi ilahlar arasında ya Rəbb? Sənin kimi müqəddəslikdə əzəmətli, heybəti ilə tərifəlayiq möcüzələr yaradan varmı? (Misirdən çıxış, 15:11)

… Sizi yaradan, sizə quruluş verən… Yaradıcınız O deyilmi? (Qanunun təkrarı, 32:6)

Eşidən qulağı da, görən gözü də Rəbb yaratmışdır. (Süleymanın məsəlləri, 20:12)

… Özünü yaradan Allaha arxa çevirdi... (Qanunun təkrarı, 32:15)

… Səni yaradan Allahı unutdun. (Qanunun təkrarı, 32:18)

… Yeri, göyü yaradan uca Allah… (Yaradılış, 14:19)

Xalqların bütün ilahları bir heçdir, halbuki göyləri yaradan Rəbbdir. (1 Salnamələr, 16:26)

Böyük Ayını, Orionu, Ülkəri, Cənub bürcünü yaradan Odur. (Əyyub, 9:9)

Məni ana qarnında yaradan onu da yaratmadımı? Rəhmdə bizə quruluş verən O deyilmi? (Əyyub, 31:15)

Hər kəsin ürəyini yaradan, etdikləri hər şeyi çəkən Odur. (Zəbur, 33:15)

… Möcüzələr yaradan tək Odur. (Zəbur, 72:18)

Yer üzünün bütün sərhədlərini Sən təyin etdin; yazı da, qışı da yaradan Sənsən. (Zəbur, 74:17)

Möcüzələr yaradan Allah Sənsən… gücünü göstərdin. (Zəbur, 77:14)

… Bizi yaradan Rəbbin qarşısında diz çökək. (Zəbur, 95:6)

Xalqların bütün ilahları bir heçdir, halbuki göyləri yaradan Rəbdir. (Zəbur, 96:5)

Bilin ki, Rəbb Allahdır. Bizi yaradan Odur, biz də Onunuq, Onun xalqı, otlağının qoyunlarıyıq. (Zəbur, 100:3)

Yeri, göyü yaradan Rəbb sizləri müqəddəs hesab etsin. (Zəbur, 115:15)

Yeri, göyü yaradan Rəbbdən gələcək kömək. (Zəbur, 121:2)

Yeri, göyü yaradan Rəbbin adı Köməkçimizdir. (Zəbur, 124:8)

Yeri, göyü, dənizi və içindəki hər şeyi yaradan… (Zəbur, 146:6)

Ana rəhmindəki uşağın necə ruh və bədən aldığını bilmədiyin kimi, hər şeyi yaradan Allahın etdiklərini də bilə bilməzsən. (Vaiz, 11:5)

Bilmirsənmi, eşitmədinmi? Əbədi Allah, Rəbb, bütün dünyanı yaradan nə yorular, nə də zəifləyər, Onun bilgisi qavrana bilməz. (Yeşaya, 40:28)

… Səni yaradan… sənə quruluş verən Rəbb indi belə deyir… (Yeşaya, 43:1)

Səni yaradan, rəhmdə sənə quruluş verən, sənə kömək edəcək olan Rəbb belə deyir… (Yeşaya, 44:2)

Sizi qurtaran, sizə rəhmdə quruluş verən Rəbb deyir ki, "Hər şeyi yaradan, göyləri yalnız olaraq genişləndirən, yer üzünü yalnız olaraq sərən…" (Yeşaya, 44:24)

İşığı formalaşdıran, qaranlığı yaradan, xoşbəxtlik və fəlakəti yaradan, bütün bunları edən Rəbb Mənəm. (Yeşaya, 45:7)

Sizi yaradan, göyləri genişləndirən, dünyanın təməllərini qoyan Rəbbi necə olur ki, unudursunuz?... (Yeşaya, 51:13)

Gücü ilə yer üzünü yaradan, müdrikliyi ilə dünyanı quran, ağlı ilə göyləri yayan Rəbbdir. (Yeremya, 10:12)

Dünyanı yaradan, yerini alsın deyə ona quruluş verən, adı Rəbb olan belə deyir… (Yeremya 33:2)

Çünki dağlara quruluş verən, küləyi yaradan, niyyətini insana bildirən, şəfəqi qaranlığa çevirən, dünyanın yüksək yerlərinə ayaq basan bax, Odur; Onun adı Rəbb, Hər şeyə hakim Allahdır. (Amos, 4:13)

Ülkər və Orion bürclərini yaradan, zülmət qaranlığı səhərə çevirən, gündüzü gecə ilə qaraldan, dəniz sularını gətirib yer üzünə tökənin adı Rəbbdir. (Amos, 5:8)

… "Dənizi və qurunu yaradan göylərin Allahı Rəbbə tapınıram." (Yunus, 1:9)

Xalq belə dua etdi: "Tək Rəbb Sənsən. Göyləri, göylərin göylərini, bütün göy cisimlərini, yer üzünü və içindəki hər şeyi, dənizləri və içlərindəki hər şeyi Sən yaratdın. Hamısına Sən can verdin. Bütün göy cisimləri Sənə tapınar". (Nehemya, 9:6)

Tövratda Allahın hər şeyi görən, eşidən və bilən olması

Oturub-durmağımı bilərsən, niyyətimi uzaqdan anlayarsan. Getdiyim yolu, yatdığım yeri incəliklə ələyərsən, bütün etdiklərimdən xəbərin var. Hələ sözü ağzıma almadan söyləyəcəyim hər şeyi bilərsən ya Rəbb. (Zəbur, 139:2-4)

Qulağı yaradan eşitməzmi? Gözə quruluş verən görməzmi? (Zəbur, 94:9)

Artıq böyük danışmayın, ağzınızdan həyasızca sözlər çıxmasın. Çünki Rəbb hər şeyi bilən Allahdır… (1 Şamuel, 2:3)

Halbuki Sən çətinlik və acı çəkənləri görərsən, kömək etmək üçün onları izləyərsən; çarəsizlər Sənə arxalanar, yetimin köməkçisi Sənsən. (Zəbur, 10:14)

Öyüdlərini, şərtlərini tətbiq edirəm, çünki bütün davranışlarımı görürsən Sən. (Zəbur, 119:168)

Səhər səsimi eşidirsən ya Rəbb, hər səhər Sənə dua edir, ümidlə gözləyirəm. (Zəbur, 5:3)

Məzlumların diləyini eşidərsən ya Rəb, ürəkləndirərsən onları, qulağın həmişə üzərlərindədir... (Zəbur, 10:17)

... İnsanların ürəklərini yalnız Sən bilirsən… (1 Padşahlar, 8:39)

Ya Rəbb, bütün həsrətlərimi bilirsən, iniltilərim Səndən gizli deyil. (Zəbur, 38:9)

… gedəcəyim yolu Sən bilirsən… (Zəbur, 142:3)

Məni tanıyırsan ya Rəbb, məni görür, ürəyimin Səninlə olduğunu bilirsən… (Yeremya, 12:3)

…Dodaqlarımdan çıxan hər sözü bilirsən ya Rəbb. O söz onsuz da Sənin ağzında idi. (Yeremya, 17:16)

... "Etdiyin hər şeydə Allah səninlədir" dedilər. (Yaradılış; 21:22)

"Sən ey oğlum Süleyman, atanın Allahını tanı. Bütün ürəyinlə və istəklə Ona qulluq et. Çünki Rəbb hər ürəyi araşdırar, hər fikirin ardındakı məqsədi təyin edər. Əgər Ona yönəlsən, Özünü sənə tapdırar. Amma Onu buraxsan, səni sonsuza qədər rədd edər". (1 Salnamələr, 28:9)

"… Yanımızda heç kim olmasa belə, Allah şahid olacaq". (Yaradılış, 31:50)

Allahdır zaman və mövsümləri dəyişdirən. Padşahları taxtdan endirər, taxta çıxarar. Müdriklərə müdriklik, anlayışlı olanlara bilgi verər. Dərin və gizli şeyləri ortaya çıxarar, qaranlıqda nələr olduğunu bilər… (Daniel, 2:21-22)

"Ağılsızlığımı bilirsən ey Allah, günahlarım Səndən gizli deyil". (Zəbur, 69:5)

Gizli yerdə yaradılanda, yerin dərinliklərində hörüləndə bədənim Səndən gizli deyildi. (Zəbur, 139:15)

Oturub-durmağımı bilirsən, niyyətimi uzaqdan anlayarsan… Bütün etdiklərimdən xəbərin var. Hələ sözü ağzıma almadan söyləyəcəyim hər şeyi bilirsən ya Rəbb. Məni hər tərəfdən əhatə etdin… (Zəbur, 139:2-5)

Allah hər işi, hər gizli şeyi mühakimə edəcək... (Vaiz, 12:14)

Tövratda Allahın tək qüdrət və iradə sahibi olması

Hər şeyə qüdrəti çatana biz çata bilmərik. Qüdrəti ucadır… (Əyyub, 37:23)

O, kimisini yoxsul, kimisini zəngin edər. Kimisini alçaldar, kimisini yüksəldər. (1 Şamuel, 2:7)

Belə dedi: "Allahın adına əzəldən sonsuzadək təriflər olsun! Müdriklik və qüdrət Ona məxsusdur. Odur zamanları və mövsümləri dəyişdirən. Padşahları taxtdan endirər, taxta çıxarar. Müdriklərə müdriklik, anlayışlı olanlara bilgi verər. Dərin və gizli şeyləri ortaya çıxarar, qaranlıqda nələr olduğunu bilər…" (Daniel, 2:20-22)

… Rəbb ona görünüb "Mən hər şeyə gücü çatan Allaham" dedi, "Mənim yolumda get, qüsursuz ol". (Yaradılış, 17:1)

Hər şeyə gücü çatan Allah səni müqəddəs hesab etsin, xeyirli etsin, soyunu çoxaltsın; soyundan xalqlar törəsin. (Yaradılış, 28:3)

"Mən hər şeyə gücü çatan Allaham" dedi… (Yaradılış, 35:11)

Hər şeyə gücü çatan Allah, adamın qəlbinə sizə qarşı mərhəmət qoysun ki… (Yaradılış, 43:14)

Amma sən səylə Allahı axtarıb hər şeyə gücü çatana yalvarsan... (Əyyub, 8:5)

Hər varlığın canı, bütün insanlığın nəfəsi Onun əlindədir. (Əyyub, 12:10)

Müdriklik və qüdrət Allaha məxsusdur, Ondadır öyüd və ağıl. (Əyyub, 12:13)

Ancaq bu sərvəti toplamaq qabiliyyətini sizə verənin Allahınız Rəbb olduğunu xatırlayın... (Qanunun təkrarı, 8:18)

Onun dağıtdığı düzəldilə bilməz, Onun həbs etdiyi adam azad ola bilməz. Suları kəssə, quraqlıq olar; göndərsə, dünyanı sel basar. Güc və zəfər Ona aiddir… Qaranlıqların dərin sirlərini açar, ölüm kölgəsini işıqlığa çıxarar. Xalqları böyüdər, xalqları yox edər, xalqları çoxaldar, xalqları sürgün edər. (Əyyub, 12:14-16; 22-23)

Ey hakim Rəbb… Göydə və yerdə Sənin etdiyin uca işləri edə biləcək başqa bir Allah yoxdur! (Qanunun təkrarı, 3:24)

O zaman Əyyub…: "Sənin hər şeyi edə biləcəyini bilirəm, heç bir məqsədinə maneə ola bilməz". (Əyyub, 42:1-2)

Sənin kimisi yoxdur… Sən böyüksən, adın da böyükdür gücün sayəsində. (Yeremya, 10:6)

… Dağlara quruluş verən, küləyi yaradan, niyyətini insana bildirən, şəfəqi qaranlığa çevirən… bax, Odur; Onun Adı Rəbb, hər şeyə hakim Allahdır. (Amos, 4:13)

Ülkər və Orion bürclərini yaradan, zülmət qaranlığı səhərə çevirən, gündüzü gecə ilə qaraldan, dəniz sularını gətirib yer üzünə tökənin Adı Rəbbdir. (Amos, 5:8)

Tövratda Allahın insana ruh verməsi

Halbuki insana ruh, hər şeyə gücü çatanın nəfəsi ağıl verər. (Əyyub, 32:8)

... Hər şeyə gücü çatanın nəfəsi (ruhu) həyat verir mənə. (Əyyub, 33:4)

Torpaq gəldiyi yerə dönmədən, ruh onu verən Allaha dönmədən, səni yaradanı xatırla. (Vaiz, 12:7)

Göyləri yaradıb genişləndirən, yer üzünü və məhsulunu sərən, dünyadakı insanlara nəfəs, orada yaşayanlara ruh verən Rəbb Allah deyir ki. (Yeşaya, 42:5)

Hakim Rəbb bu sümüklərə belə deyir: "İçinə ruh qoyacağam, canlanacaqsınız". (Yezekel, 37:5)

Sizə əzələlər verəcək, üzərinizdə ət yaradacağam, sizi dəri ilə örtəcəyəm. İçinə ruh qoyacağam, canlanacaqsınız. O zaman Mənim Rəbb olduğumu anlayacaqsınız. (Yezekel, 37:6)

… Mən Rəbbin ruhu ilə və güc, ədalət və cəsarətlə zinətləndim. (Mikeya, 3:8)

Sizə yeni bir ürək verəcək, ona yeni bir ruh qoyacağam. İçinizdəki daşdan ürəyi çıxaracaq, sizə ətdən bir ürək verəcəyəm. Ruhumu ona qoyacağam; qaydalarımı izləməyinizi, buyruqlarıma uyub onları tətbiqinizi təmin edəcəyəm. (Yezekel, 36:26-27)

Tövratda Allahın sonsuz ədalət sahibi olması

"Buna görə ey ağıllı insanlar, məni dinləyin! Allah pislik edərmi, hər şeyə gücü çatan haqsızlıq edərmi? Əsla!" (Əyyub, 34:10)

Allah qətiyyən pislik etməz, hər şeyə gücü çatan ədaləti sapdırmaz. (Əyyub, 34:12)

Hər şeyə gücü çatana biz çata bilmərik. Gücü ucadır, ədaləti və bənzərsiz doğruluğu ilə kimsəni əzməz. (Əyyub, 37:23)

Rəbb bütün düşkünləri haqq və ədalətə qovuşdurar. (Zəbur, 103:6)

… Rəb ucadır… ədalət və düzgünlüklə doldurar. (Yeşaya, 33:5)

Hökmdarın gözünə girmək istəyən çoxdur, amma Rəbbdir insanı ədalətə qovuşduran. (Süleymanın məsəlləri, 29:26)

… İşləri qüsursuzdur, bütün yolları doğrudur. O, haqsızlıq etməyən, etibarlı Allahdır. Doğru və ədalətlidir. (Qanunun təkrarı, 32:4)

"Rəb doğrudur!... Onda haqsızlıq olmaz!" deyə eşitdirəcəklər. (Zəbur, 92:15)

"Çünki Mən Rəbb ədaləti sevirəm, nifrət edirəm soyğun və haqsızlıqdan…" (Yeşaya, 61:8)

Amma Rəbb Özündən qorxanları sonsuza qədər sevər, razılaşmasına uyan və buyruqlarına tabe olmağı xatırlayan soylarına (Allahın əmrlərinə uyan, sadiq olanlara) ədalətli davranar. (Zəbur, 103:17-18)

Yenə də Rəbb sizə lütf etməyi həsrətlə gözləyir, sizə mərhəmət göstərmək üçün çalışır. Çünki Rəbb ədalətli Allahdır. Nə xoş Onu həsrətlə gözləyənlərə! (Yeşaya, 30:18)

… İşləri qüsursuzdur, bütün yolları doğrudur. O, haqsızlıq etməyən etibarlı Allahdır. Doğru və ədalətlidir. (Qanunun təkrarı, 32:4)

Başımıza gələn bütün hadisələrdə Sən həmişə ədalətli davrandın, doğru olanı etdin, biz isə pislik etdik. (Nehemya, 9:33)

... Sevinciniz sonsuz olacaq. Çünki Mən Rəbb ədaləti sevirəm... (Yeşaya, 61:7-8)

Rəbb belə deyir: "Müdrik adam müdrikliyi ilə, güclü adam gücü ilə, zəngin adam zənginliyi ilə öyünməsin. Dünyada yaxşılıq edənin, ədaləti, doğruluğu təmin edənin Mən Rəbb olduğumu anlamaqla və Məni tanımaqla öyünsün öyünən. Çünki Mən bunlardan xoşlanıram" deyir Rəbb. (Yeremya, 9:23-24)

Ədalətlə mühakimə edən, qəlbi və fikiri sınayan, Hər şeyə hakim Rəbb, iddiamı Sənin əlinə (təqdirinə, qüdrətinə) buraxıram... (Yeremya, 11:20)

Amma hər şeyə hakim Rəbb ədalətindən ötrü ucaldılacaq... (Yeşaya, 5:16)

Ədalətin sonsuza qədər doğrudur, Qanunun həqiqidir. (Zəbur, 119:142)

Sevgi və ədalətini tərənnümlə xatırlayacağam, Səni ilahilərlə tərifləyəcəyəm ya Rəbb. (Zəbur, 101:1)

Xalqlara "Rəbb hökmranlıq edir" deyin. Dünya möhkəm qurulmuşdur, sarsılmaz. O, xalqları ədalətlə mühakimə edir... Dünyanı ədalətlə, xalqları Öz həqiqəti ilə idarə edəcək. (Zəbur, 96:10-13)

Ya Rəbb, Sənə sığınıram. Utandırma məni heç vaxt! Ədalətinlə qurtar məni! (Zəbur, 31:1)

Doğruluğu, ədaləti sevər; Rəbbin sevgisi yer üzünü doldurar. (Zəbur, 33:5)

Ey ədalətli Allahım! Pislərin pisliyi sona çatsın, doğrular güvənliyə qovuşsun… Allah ədalətli bir hakimdir (ədalətlə hökm verəndir)… (Nehemya, 7:9-11)

… Məndən başqa Allah yoxdur, ədalətli Allah və xilaskar Mənəm. Yoxdur Məndən başqası. (Yeşaya 45:21)

… Allahımız Rəbb etdiyi hər şeydə ədalətlidir. Biz isə Onun sözünə qulaq asmadıq. (Daniel, 9:14)

Müdrik adam qavrasın bunları, anlayan anlasın. Çünki Rəbbin yolları ədalətlidir; bu yollarda getsə, düzələr; amma baş qaldıranlar bu yollarda səndələyər. (Huşə, 14:9)

Rəbb bütün davranışlarında ədalətli, gördüyü bütün işlərdə mehribandır. (Zəbur, 145:17)

Şükür edəcəyəm Sənə təmiz qəlblə, ədalətli hökmlərini öyrəndikcə. Qaydalarını yerinə yetirəcəyəm… (Zəbur, 119:7)

Bilirəm ya Rəbb, hökmlərin ədalətlidir… Ədalətli hökmlərini izləyəcəyəmə and içdim, andımı tutacağam. (Zəbur, 119:75, 106)

Sən ədalətlisən ya Rəbb, hökmlərin doğrudur. Buyurduğun nəsihətlər doğru və tam etibarlıdır… Ədalətin sonsuza qədər doğrudur, Qanunun gerçəkdir. (Zəbur, 119:137-142)

Doğruluğun ulu dağlara bənzəyir, ədalətin ucsuz-bucaqsız dənizlərə. İnsanı da, heyvanı da qoruyan Sənsən ya Rəbb. (Zəbur, 36:6)

Etdiyi hər işdə sadiq və ədalətlidir, bütün şərtləri etibarlıdır; sonsuzadək sürər, sədaqət və düzgünlüklə edilər. (Zəbur, 111:7-8)

Rəbb lütfkar və ədalətlidir, mehribandır Allahımız. (Zəbur, 116:5)

Tövratda Allahın sevən, mərhəmət sahibi və bağışlayan olması

Amma Sən bağışlayansan… (Zəbur, 130:4)

Bəlkə… pis yolundan dönər; Mən də günahlarını bağışlayaram. (Yeremya, 36:3)

Sənə qarşı gəldiyimiz halda, Sən acıyan, bağışlayan Allahımız Rəbbsən. (Daniel, 9:9)

Sən yaxşı və bağışlayansan ya Rəbb, Sənə yalvaran hər kəsə bol sevgi göstərərsən. (Zəbur, 86:5)

Yenə də Allah mehriban idi, günahlarını bağışlayır, onları yox etmirdi… (Zəbur, 78:38)

Söz dinləmək istəmədilər, aralarında yaratdığın möcüzələri unutdular. Dikbaşlıq etdilər, köhnə köləlik həyatlarına dönmək üçün özlərinə bir öndər taparaq baş qaldırdılar. Amma Sən bağışlayan, yaxşılıq edən, acıyan… sevgisi hədsiz  Allahsan. Onları tərk etmədin. (Nehemya, 9:17)

Rəbb… sevgisi hədsizdir, günahı və üsyanı bağışlayar. Ancaq günahkarı cəzasız buraxmaz… (Səhrada saylar, 14:18)

Minlərlə insana sevgi göstərər, üsyanlarını, günahlarını bağışlayaram. Heç bir günahı cəzasız buraxmaram… (Misirdən çıxış, 34:7)

Bütün günahlarını bağışlayan, bütün xəstəliklərini sağaldan... (Zəbur, 103:3)

… Rəbb də Özündən qorxanlara elə mehriban davranar. (Zəbur, 103:13)

Rəbb mehriban və lütf edəndir… sevgisi hədsizdir… göylər yer üzündən nə qədər yüksək isə, Özündən qorxanlara qarşı sevgisi də o qədər böyükdür. (Zəbur, 103:8-11)

Rəbb lütfkar və mehribandır… Sevgisi hədsizdir. Rəbb hamıya yaxşı davranır, mehribanlığı bütün əsərlərini əhatə edir. (Zəbur, 145:8-9)

Ya Rəbb, xalqları həqiqətən sevirsən… (Qanunun təkrarı, 33:3)

Rəbbi sevin, ey Onun sadiq qulları! Rəbb Özünə bağlı olanları qoruyar, böyüklük edənlərin isə cəzasını verər. (Zəbur, 31:23)

Sığınacağım Sənsən, məni çətinlikdən qoruyub ətrafımı qurtuluş ilahiləri ilə əhatə edərsən. (Zəbur, 32:7)

Qoruyar Rəbb, yaşadar onu, ölkədə xoşbəxt edər, buraxmaz düşmənlərinin əlinə. (Zəbur, 41:2)

Ey sizlər, Rəbbi sevənlər, pislikdən çəkinin. O, sadiq qullarının canını qoruyar, onları pislərin əlindən qurtarar. (Zəbur, 97:10)

Rəbb lütfkar və ədalətlidir, mehribandır Allahımız. Rəbb təmiz insanları qoruyar, tükəndiyim zaman məni qurtardı. (Zəbur, 116:5-6)

Rəbb hər pislikdən səni qoruyar, əsirgəyər canını. (Zəbur, 121:7)

Çətinliyə düşsəm, məni qoruyar… məni qurtarar. (Zəbur, 138:7)

Rəbb qoruyur Özünü sevən hər kəsi, yox edər pislərin hamısını. (Zəbur, 145:20)

Rəbb qəribləri qoruyar; yetimə, dul qadına kömək edər, pislərin yolunu isə sapdırar. (Zəbur, 146:9)

Ədalətli olanların addımlarını qoruyar, sadiq qullarının yolunu güdər. (Süleymanın məsəlləri, 2:8)

Rəbb yaxşıdır, sığınacaqdır çətinlik anında. Qoruyar Özünə sığınanları. (Nahum, 1:7)

Günahlarını gizləyən müvəffəqiyyətli olmaz, etiraf edib tərk edən isə mərhəmət tapar. (Süleymanın məsəlləri, 28:13)

Çünki onlara mərhəmət edən özlərinə yol göstərəcək və onları bulaqlara aparacaq. (Yeşaya, 49:10)

Ey göylər, sevinclə səslənin, nəşə ilə coş ey yer üzü! Ey dağlar, sevinc səslərinə qatılın, çünki Rəbb xalqına təskinlik verəcək, əzilənə mərhəmət göstərəcək. (Yeşaya, 49:13)

Pis adam yolunu, fəsadçı niyyətini buraxsın; Rəbbə dönsün, mərhəmət tapar, Allahımıza dönsün, bol-bol bağışlanar. (Yeşaya, 55:7)

Çünki Rəbb kimsəni sonsuza qədər geri çevirməz. Dərd versə də, böyük sevgisindən ötrü yenə mərhəmət edər. (Mərsiyələr, 3:31-32)

Rəbbin sevgisi heç tükənməz, mərhəməti əsla sona çatmaz; (Mərsiyələr, 3:22)

Doğruluğu, ədaləti sevər, Rəbbin sevgisi yer üzünü doldurar. (Zəbur, 33:5)

Rəbbə şükür edin, çünki O, yaxşıdır, sevgisi sonsuzdur. (1 Salnamələr, 16:34)

Halbuki Sən ya Rəbb, mehriban, lütf edən... sevgisi və sədaqəti bol, bir (olan) Allahsan. (Zəbur, 86:15)

... “Mən mehribanam” deyir Rəbb... (Yeremya, 3:12)

Rəbb bütün davranışlarında ədalətli, etdiyi bütün işlərdə mehribandır. Rəbb Özünə yalvaran, səmimiyyətlə yalvaran hər kəsə yaxındır. (Zəbur, 145:17-18)

Mənə lütflə bax, Adını sevənlərə həmişə etdiyin kimi... Çox mehribansan ya Rəbb, hökmlərinə görə qoru məni. (Zəbur, 119:132, 156)

Rəbb unudulmaz möcüzələr yaratdı; O, mehriban və lütf edəndir. (Zəbur, 111:4)

Çünki Sən doğru adamı müqəddəs hesab edirsən ya Rəbb, ətrafını qalxan kimi lütfünlə sararsan. (Zəbur, 5:12)

… Allahınız Rəbb sizi sevir. (Qanunun təkrarı, 23:5)

Çünki bizə bəslədiyi sevgi böyükdür, Rəbbin sədaqəti sonsuzadək sürər. Rəbbə təriflər deyin! (Zəbur, 117:2)

… Rəbb lütf edər, acıyar... Sevgisi hədsizdir... (Yoel, 2:13)

Tövratda Allahın hər an hər yerdə olması

Sənə güclü və ürəkli ol demədimmi? Qorxma, çəkinmə. Çünki Allahın Rəbb gedəcəyin hər yerdə səninlə birlikdə olacaq. (Yeşua, 1:9)

... Getdiyim hər yerdə mənimlə birlikdə olan Allaha... (Yaradılış, 35:3)

... "İşi davam etdirin. Çünki Mən sizinlə birlikdəyəm". Belə deyir hər şeyə hakim Rəbb. (Haqqay, 2:4)

Yusifi tutub zindana, padşahın məhbuslarının bağlı olduğu yerə atdı. Amma Yusif zindanda ikən Rəbb onunla birlikdə idi... (Yaradılış 39, 20-21)

Çünki Rəbb Yusiflə birlikdə idi və etdiyi hər işdə onu müvəffəqiyyətli edirdi. (Yaradılış, 39:23)

… Ya Rəbb, məni hər tərəfdən əhatə etdin… (Zəbur, 139:4-5)

… İbrahimə "Etdiyin hər şeydə Allah səninlədir" dedilər. (Yaradılış, 21:22)

Rəbb onunla birlikdə idi. Etdiyi hər işdə müvəffəqiyyətli oldu… (2 Padşahlar, 18:7)

Davud getdikcə güclənirdi. Çünki hər şeyə hakim Rəbb onunla idi. (1 Salnamələr, 11:9)

Şamuel böyüyərkən Rəbb onunla birlikdə idi... (1 Şamuel, 3:19)

Haqqımdakı düşüncələrin necə dəyərlidir ey Allah, sayları nə çoxdur! Qum dənələrindən çoxdur, saymağa çalışsam. Oyanıram, yenə Səninləyəm. (Zəbur139:17-18)

… Çünki Allahı, hər yandan onu xoşbəxtliklə əhatə etmişdi. (2 Salnamələr, 20:30)

… Rəbbi istəklə axtarıb tapdılar. O da onları hər yandan xoşbəxtliklə əhatə etdi. (2 Salnamələr, 15:15)

Rəbb onunla birlikdə olduğundan etdiyi hər işdə müvəffəqiyyətli idi. (1 Şamuel, 18:14)

Tövratda Allahın ruzi verən olması

Budur, yer üzündə toxum verən hər otu, toxumu meyvəsində olan hər meyvə ağacını sizə verirəm. Bunlar sizə yemək olacaq. (Yaradılış, 1:29)

"Vəhşi heyvanlara, göydəki quşlara, sürünənlərə (nəfəs alıb-verən bütün heyvanlara) yemək olaraq yaşıl otları verirəm"... (Yaradılış, 1:30)

Bütün canlılar sizə yemək olacaq. Yaşıl bitkilər kimi, hamısını sizə verirəm. (Yaradılış, 9:3)

Yetimlərin, dul qadınların haqqını güdər. Qəribləri sevər, onları yeməklə, geyimlə təmin edər. (Qanunun təkrarı, 10:18)

Bütün canlılara yemək verənə sevgisi sonsuzdur; şükür edin göylərin Allahına, sevgisi sonsuzdur. (Zəbur, 136:25-26)

Odur göyləri buludlarla örtən, yer üzünə yağış yağdıran, dağlarda ot bitirən. O, yemək verər heyvanlara, qarıldaşan quzğun balalarına. (Zəbur, 147:8-9)

… Susadıqlarında onlara su verdin. Qırx il onları səhrada bəslədin. Heç korluq çəkmədilər… Gözəl əşyalarla dolu evlərə, qazılmış su anbarlarına, bağlara, zeytunluqlara, çoxlu meyvə ağacına sahib oldular. Yedilər, doydular, bəsləndilər və onlara etdiyin böyük yaxşılıqlara sevindilər. (Nehemya, 9:20-21, 25)

Rəbb unudulmaz möcüzələr yaratdı; O, mehriban və lütf edəndir. Özündən qorxanları bəsləyər (ruzi verər)... (Zəbur, 111:4-5)

Tövratda Allahın hakimliyinin hər şeyi əhatə etməsi

Göylər də, göylərin göyləri də, yer üzü və içindəki hər şey  Allahınız Rəbbindir. (Qanunun təkrarı, 10:14)

Allahımız Rəbb Odur, mühakimələri bütün yer üzünü əhatə edər. (1 Salnamələr, 16:14; Zəbur, 105:7)

Göylərə çıxsam, oradasan; ölülər diyarına (cəhənnəmə) yataq sərsəm, yenə oradasan. Səhərin qanadlarını alıb uçsam, dənizin kənarına qonsam, orada belə əlin yol göstərər mənə… (Zəbur, 139:8-10)

Məni hər tərəfdən əhatə etdin, əlini üzərimə qoydun. (Zəbur, 139:5)

Ya Rəbb, böyüklük, güc, ucalıq, zəfər və əzəmət Sənindir. Göydə və yerdə olan hər şey Sənindir. Hökmranlıq Sənindir ya Rəbb! Sən hər şeydən ucasan. Zənginlik və şərəf Səndən gələr. Hər şeyə hakimsən. Güc və səlahiyyət Sənin əlindədir. Birini yüksəltmək və gücləndirmək Sənin əlindədir. (1 Salnamələr, 29:11-12)

O qurtarar, O yaşadar; göydə də yerdə də əlamətlər yaradar, heyran edici  işlər görər. (Daniel, 6:27)

Gücü ilə yer üzünü yaradan, müdrikliyi ilə dünyanı quran, ağlı ilə göyləri yayan Rəbbdir. (Yeremya, 10:12)

Ey hakimimiz Rəbb, nə uca Adın var bütün yer üzündə! Səmanı əzəmətinlə örtdün. (Zəbur, 8:1)

İşığı formalaşdıran, qaranlığı yaradan, xoşbəxtlik və fəlakəti yaradan, bütün bunları edən Rəbb Mənəm. (Yeşaya, 45:7)

… Allahınız Rəbb həm yuxarıda göylərdə, həm də aşağıda yer üzündə Allahdır. (Yeşua, 2:11)

Tövratda Allahın hər cür nöqsandan münəzzəh olması

Sığınacağın dövrlər boyu var olan Allahdır, səni daşıyan Onun yorulmaz qollarıdır… (Qanunun təkrarı, 33:27)

Bilmirsənmi? Eşitmədinmi? Əbədi Allah, Rəbb, bütün dünyanı yaradan nə yorular, nə də zəifləyər; Onun bilgisi qavranmaz. (Yeşaya, 40:28)

 

6 / total 18
"Harun Yəhyanın Tövratdan Hikmətlər və Gözəl Öyüdlər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."