< <
8 / total: 18

Tövratda İmanın Gərəkləri

Tövratda Allaha şirk qoşmadan iman etmək

… Allahın Rəbb Mənəm, Məndən başqa Allah tanımayacaqsan, çünki başqa xilaskar yoxdur. (Huşə, 13:4)

"Ya Rəbb… yerdə və göydə Sənə bənzər başqa Allah yoxdur" dedi… (1 Padşahlar, 8:23)

Rəbb Mənəm, başqası yoxdur, Məndən başqa Allah yoxdur… Belə ki, şərqdən qərbə qədər Məndən başqası olmadığını hər kəs bilsin. Rəbb Mənəm, başqası yoxdur. (Yeşaya, 45:5-6)

"… Allahın Rəbb Mənəm. Məndən başqa Allahın olmayacaq. Özünə yuxarıda-səmada, aşağıda-yer üzündə, yaxud da yeraltı sularda yaşayan hər hansı bir canlıya bənzər büt qəbul etməyəcəksən. Bütlərin önündə əyilməyəcək, onlara tapınmayacaqsan..." (Misirdən çıxış, 20:2-5)

Hər şeyə hakim Rəbb deyir ki, "İlk və son Mənəm, Məndən başqa Allah yoxdur". (Yeşaya, 44:6)

Bütlərə şəkil verənlərin hamısı faydasız insanlardır. Dəyər verdikləri şeylər heç bir işə yaramaz. Bütlərin şahidləri onlardır; nə bir şey görər, nə də bir şey bilərlər. Bunun nəticəsində utanacaqlar. Kim faydasız ilaha şəkil verib tökmə büt düzəltmək istəyər? Baxın, bu bütlərlə məşğul olanların hamısı utanacaq. Onları edənlər  insandır. Hamısı toplanıb mühakimə olunmağa gəlsinlər. Dəhşətə bürünəcək və utanacaqlar birlikdə. (Yeşaya, 49:9-11)

… Taxtadan oyma bütlər daşıyan, xilas edə bilməyən ilahlara yalvaranlar bilgisizdir… Məndən başqa Allah yoxdur, ədalətli Allah və xilaskar Mənəm. Yoxdur Məndən başqası. "Ey dünyanın dörd bucağındakılar, Mənə dönün, xilas olarsınız. Çünki Allah Mənəm, başqası yoxdur". (Yeşaya, 45:20-22)

... Allahınız Rəbb Mənəm, başqa biri yoxdur... (Yoel, 2:27)

Allahınız Rəbbdən qorxacaqsınız; Ona qulluq edəcək və Onun adı ilə and içəcəksiniz. Başqa ilahların, ətrafınızdakı xalqların tapındığı heç bir ilahın ardınca getməyəcəksiniz. (Qanunun təkrarı, 6:13-14)

... Məndən əvvəl bir Allah olmadı, Məndən sonra da olmayacaq. "Mən, tək mən Rəbbəm, Məndən başqa xilaskar yoxdur. Mən bildirdim, Mən qurtardım, Mən eşitdirdim, aranızdakı özgə ilahlar deyil… Allah Mənəm, əzəldən mən Oyam… Mən edərəm, kim mane ola bilər?" (Yeşaya, 43:10-13)

İnsanın şəkil verdiyi oyma, yaxud tökmə bütün nə faydası var ki, aldatmaqdan başqa? Bütü düzəldən işinə güvənər, lakin düzəltdiyi nədir ki, dilsiz bütdən başqa. Taxta bütə “Canlan!” deyənin, dilsiz daşa “Oyan” deyənin vay halına! Büt yol göstərə bilərmi? Qızıl və gümüşlə örtülmüş, lakin içində həyat nəfəsi yoxdur. (Habaqquq, 2:18-19)

Hamısı tam mənasızdır, etdikləri də bir heçdir. Xalqın bütləri yalnız yeldir, sıfırdır. (Yeşaya, 41:29)

Ya Rəbb, Allahım, möcüzələrin, düşüncələrin necə də çoxdur bizim üçün; Sənə ortaq qoşulmaz! Eşitdirmək, bildirmək istəsəm etdiklərini, saymaqla bitməz. (Zəbur, 40:5)

... Rəbbə kim ortaq qoşular?... Ya Rəbb, hər şeyə hakim Allah, Sənin kimi güclü Rəbb varmı?... Göylər Sənindir, yer üzü də Sənindir; dünyanın və içindəki hər şeyin təməlini Sən atdın. (Zəbur, 89:6, 8, 11)

Oyma bütlərə güvənənlər və tökmə bütlərə “İlahlarımız sizsiniz” deyənlər isə geri çevrilib tamamilə utandırılacaqlar. (Yeşaya, 42:17)

Amma siz yollarımdan sapıb, qaydalarımı və buyruqlarımı buraxıb və gedib başqa ilahlara qulluq edib tapınsanız, sizə verdiyim ölkədən sizi götürüb atacağam… (2 Salnamələr, 7:19-20)

Onların ilahları önündə əyilməyəcək, tapınmayacaqsınız; adətlərini izləməyəcəksiniz. Əksinə, ilahlarını yox edəcək, ucaldılmış daşlarını tamamilə parçalayacaqsınız. Allahınız Rəbbə tapınacaqsınız... (Misirdən çıxış, 23:24-25)

Allahınız Rəbbin sizə buyurduğu razılaşmanı pozsanız və gedib başqa ilahlara qulluq edib tapınsanız, Rəbbin qəzəbi sizə qarşı alovlanacaq; Rəbbin sizə verdiyi bu gözəl ölkədən tez yox olub gedəcəksiniz. (Yeşua, 23:16)

Rəbbdən başqa bir ilaha qurban kəsən həlak ediləcək. (Misirdən çıxış, 22:20)

Siz isə Məni buraxdınız və başqa ilahlara qulluq etdiniz... (Hakimlər, 10:13)

Tövratda Allaha şükür etmək

Üstəlik Allah insana mal-mülk verirsə və onu yeməsi, mükafatını alması, etdiyi işdən xoşbəxtlik hissi keçirməsi üçün ona güc verirsə, bu bir Allah hədiyyəsidir. (Vaiz, 5:19)

Ey Rəbbin sadiq qulları, Onu ilahilərlə öyün, müqəddəsliyini xatırlayaraq Ona şükür edin. Belə ki, könlüm Səni ilahilərlə tərifləsin, susmasın! Ya Rəbb Allahım, Sənə davamlı şükür edəcəyəm. (Zəbur, 30:4, 12)

Davamlı Sənə şükür edərəm etdiklərin üçün… (Zəbur, 52:9)

Sənə şükür edirik ey Allah, şükür edirik, çünki Sən yaxınsan, möcüzələrin bunu göstərir. (Zəbur, 75:1)

Bizlər… sonsuza qədər şükür edəcəyik. Sənə nəsillər boyu təriflərini dilimizdən salmayacağıq. (Zəbur, 79:13)

Dedi ki, "Bu dünyaya çılpaq gəldim, çılpaq gedəcəyəm. Rəbb verdi, Rəbb aldı, Rəbbin adına təriflər olsun!" (Əyyub 1:21)

… Allah tərif və şükürlə tərənnüm edilərdi. (Nehemya, 12:46)

Evlərinə şükürlə, həyətlərinə həmd ilə girin; Ona şükür edin, adını təqdis edin. (Zəbur, 100:4)

Ya Rəbb, bütün qəlbimlə Sənə şükür edəcəyəm, yaratdığın möcüzələrin hamısını bildirəcəyəm. Səndə sevinc tapıb coşacağam, adını ilahilərlə tərifləyəcəyəm, ey ucalar ucası! (Zəbur, 9:1-2)

Zənginlik və şərəf Səndən gələr. Hər şeyə hakimsən. Güc və ixtiyar Sənin əlindədir. Birisini yüksəltmək və gücləndirmək Sənin əlindədir. İndi ey Allahımız, Sənə şükür edirik, böyük adını tərifləyirik. (1 Salnamələr, 12-13)

Təriflər deyin Rəbbə! Rəbbə şükür edin. Çünki O, yaxşıdır, sevgisi sonsuzdur. (Zəbur, 106:1)

Təriflər deyin Rəbbə! Doğru insanların yığıncağında, birlik içində, bütün qəlbimlə Rəbbə şükür edəcəyəm. (Zəbur, 111:1)

Rəbbə şükür edin. Çünki O, yaxşıdır, sevgisi sonsuzdur. Şükür etsinlər Rəbbə sevgisi üçün, insanların faydasına yaratdığı möcüzələr üçün. Çünki O, susamış canın susuzluğunu aradan qaldırar, ac canı yaxşı şeylərlə doyurar. (Zəbur, 107:1, 7-9)

Bütün qəlbimlə Sənə şükür edirəm ya Rəbb… Səni ilahilərlə tərifləyirəm… Adına şükür edirəm sevgin, sədaqətin üçün… Səsləndiyim gün mənə cavab verdin, mənə güc verdin, məni ürəkləndirdin. Şükür etsin Sənə ya Rəbb, yer üzü padşahlarının hamısı… (Zəbur, 138:1-4)

Bütün yaratdqıların Sənə şükür edər ya Rəbb, sadiq qulların Sənə təriflər deyər. (Zəbur, 145:10)

Ey atalarımın Allahı, Sənə şükür edər, Səni tərifləyərəm. Sən ki, mənə müdriklik və güc verdin; Səndən istədiklərimizi mənə bildirdin… (Daniel, 2:23)

Şükür edəcəyəm Sənə təmiz qəlblə, ədalətli hökmlərini öyrəndikcə. Qaydalarını yerinə yetirəcəyəm, buraxma məni heç bir zaman! (Zəbur, 119:7-8)

Rəbbə şükür edin. Çünki O, yaxşıdır, sevgisi sonsuzdur… Açın mənə ədalət qapılarını, girib Rəbbə şükür edim. Bax, budur Rəbbin qapısı! Doğrular girə bilər oradan. Sənə şükür edirəm, çünki mənə cavab verdin, xilaskarım oldun… Allahım Sənsən, şükür edirəm Sənə, Allahım Sənsən, ucaldaram Səni. Rəbbə şükür edin. Çünki O, yaxşıdır, sevgisi sonsuzdur. (Zəbur, 118:1, 19-21, 28-29)

Ya Rəbb Allahım, bütün qəlbimlə Sənə şükür edəcəyəm, adını sonsuza qədər ucaldacağam. Çünki mənə sevgin böyükdür, məni ölülər diyarının dərinliklərindən Sən qurtardın. (Zəbur, 86:12-13)

… Rəbbə şükür edin, çünki sevgisi sonsuza qədər qalıcıdır! (2 Salnamələr, 20:21)

Rəbbə şükür edin, Ona yalvarın, xalqlara bildirin etdiklərini! Onu tərənnümlə, ilahilərlə öyün, bütün möcüzələrini bildirin! Müqəddəs adı ilə öyünün, sevinsin Rəbbə yönələnlər! (1 Salnamələr, 16:8-10)

Rəbbə şükür etmək, təriflər demək üçün hər səhər və axşam məbəddə hazır olacaydılar. (1 Salnamələr, 23:30)

Ya Rəbb, Sənə şükür etmək, ey ucalar ucası, adını ilahilərlə tərifləmək, səhər sevgini, gecə sədaqətini… eşitdirmək nə gözəldir! (Zəbur, 92:1-3)

Ey doğrular, Rəbbdə sevinc tapın, müqəddəsliyini xatırlayaraq Ona şükür edin! (Zəbur, 97:12)

Evlərinə şükürlə, həyətlərinə təriflə girin! Şükür edin Ona, adına təriflər deyin! Çünki Rəbb yaxşıdır, sevgisi sonsuzdur. Sədaqəti nəsillər boyu sürər. (Zəbur, 100:4-5)

Rəbbə şükür edin, Ona yalvarın, xalqlara bildirin etdiklərini! Onu tərənnümlə, ilahilərlə öyün, bütün möcüzələrini bildirin! (Zəbur, 105:1-2)

Şükür edin Rəbbə. Çünki O, yaxşıdır, sevgisi sonsuzdur; (Zəbur, 136:1)

… "Ya Rəbb, Sənə şükür edirik… Allah xilasımızdır. Ona güvənəcəyik və qorxmayacağıq. Çünki Rəbb gücümüz və tərənnümümüzdür. O qurtardı bizi"… O gün deyəcəksiniz ki, "Rəbbə şükür edin, Ona yalvarın, xalqlara bildirin etdiklərini, adının uca olduğunu bildirin! (Yeşaya, 12:1-4)

Xalqlar Sənə şükür etsin ey Allah, bütün xalqlar Sənə şükür etsin! Xalqlar sevinsin, sevincdən səslənsin, çünki Sən xalqları ədalətlə mühakimə edərsən, yer üzündəki xalqlara yol göstərərsən. (Zəbur, 67:3-4)

Təriflər deyin Rəbbə! Təriflər deyin ey Rəbbin qulları, Rəbbin adına təriflər deyin! (Zəbur, 113:1)

Tövratda Allaha təvəkkül etmək

Rəbb mənim gücüm, qalxanımdır, Ona ürəkdən güvənir və kömək görürəm… (Zəbur, 28:7)

Rəbbə güvənənlər… sarsılmaz, sonsuza qədər qalar. (Zəbur, 125:1)

Belə dedi: "Rəbb mənim gücüm, sığınacağım, xilaskarımdır.    Allahım… Ona sığınıram; qalxanım, güclü xilaskarım, sığınacaq yerimdir. Xilaskarım, çətinlikdən məni Sən qurtararsan! (2 Şamuel, 22:2-3)

İnsandan qorxmaq tələdir, amma Rəbbə güvənən amanda olar. (Süleymanın məsəlləri, 29:25)

Budur, Allah mənim köməkçimdir, tək dəstəyim Rəbbdir. (Zəbur, 54:4)

Rəbb mənim işığım, xilasımdır, heç kimdən qorxmaram. Rəbb həyatımın qalasıdır, kimsədən qorxmam. Rəqiblərim, düşmənlərim olan pislər məni udmaq üçün üzərimə gələrkən büdrəyib yıxılarlar. Qarşımda bir ordu yerləşsə, tüküm tərpənməz, mənə qarşı döyüş olsa, yenə güvənimi itirməm. (Zəbur, 27:1-3)

Sən Rəbbə güvən… O sənin  istəklərini yerinə yetirəcək. Hər şeyi Rəbbə burax, Ona güvən. O, lazım olanı edər. (Zəbur, 37:3-5)

Rəbbə ümid bağla, Onun yolunu tut… pislərin kökünün kəsildiyini görəcəksən. Doğruların qurtuluşu Rəbbdən gələr, çətin gündə onlara qala olar. Rəbb onlara kömək edər, qurtarar onları, pislərin əlindən alıb azad edər, çünki Özünə sığınarlar. (Zəbur, 37:34, 39-40)

Öyüdə qulaq asan uğura yetişər, Rəbbə güvənən xoşbəxt olar. (Süleymanın məsəlləri, 16:20)

Acgöz qovğa çıxarar, Rəbbə güvənən isə bolluq içində yaşayar. (Süleymanın məsəlləri, 28:25)

Allah xilasımızdır. Ona güvənib qorxmayacağıq. Çünki Rəbb gücümüz və tərənnümümüzdür. O qurtardı bizi. (Yeşaya, 12:2)

Sənə güvəndiyi üçün fikirlərində sarsılmaz olanı tam bir xoşbəxtlik içində qoruyarsan. Rəbbə sonsuza qədər güvənin, çünki Rəbb, bəli Rəbb sonsuza qədər qalıcı gücdür. (Yeşaya, 26:3-4)

Hakim Rəbb… belə deyir: "Mənə dönün, hüzur tapın, xilas olarsınız. Narahat olmayın, Mənə güvənin, güclü olarsınız. Amma bunu etmək istəmirsiniz". (Yeşaya, 30:15)

… Qaranlıqda gedən, işığı olmayan Rəbbin adına güvənsin, Allahına arxalansın. (Yeşaya, 50:10)

Nə xoş Rəbbə güvənən insana, güvəni tək Rəbb olana! Beləsi su sahillərinə əkilmiş ağaca bənzəyir, köklərini axar sulara salar. İsti düşəndə qorxmaz, yarpaqları həmişə yaşıldır. Quraqlıq illərində narahat olmaz, meyvə verməkdə geri qalmaz. (Yeremya, 17:7-8)

Sənə güclü və ürəkli ol demədimmi? Qorxma, Çəkinmə. Çünki Allahın Rəbb gedəcəyin hər yerdə səninlə birlikdə olacaq. (Yeşua, 1:9)

… Allah tək sizinlədir. Başqası, başqa Allah yoxdur. (Yeşaya, 45:14)

Həyat diyarında Rəbbin yaxşılığını görəcəyimə şübhə etmirəm. Ümidini Rəbbə bağla, güclü və ürəkli ol; ümidini Rəbbə bağla! (Zəbur, 27:13-14)

Səni sevirəm, gücüm Sənsən ya Rəbb! Rəbb mənim gücüm, sığınacağım, xilskarımdır. Allahım gücüm, sığınacaq yerim, qalxanım, güclü xilaskarım, qorunduğum yerdir! Tərifə layiq Rəbbə səslənib xilas olaram düşmənlərimdən. (Zəbur, 18:1-3)

Çətinlikdə Rəbbə yalvardım, köməyə çağırdım Allahımı. Rəbb… çıxardı məni dərin sulardan. Məni çətin düşmənimdən, məndən nifrət edənlərdən qurtardı.Çünki onlar məndən güclü idi. Fəlakət günümdə qarşıma çıxdılar, amma Rəbb mənə dəstək oldu. Məni hüzura qovuşdurdu, qurtardı; çünki məndən razı qaldı. (Zəbur, 18:6, 16-19)

İşığımın qaynağı Sənsən ya Rəbb, Allahım! Qaranlığımı işıqlandırarsan. (Zəbur, 18:28)

… O, Özünə sığınan hər kəsin qalxanıdır. Varmı Rəbbdən başqa Allah? Allahımızdan başqa güc varmı? Allah mənə güc verir, yolumu qüsursuz edir. Mənə zəfər qalxanını bağışlayarsan. Ayaq basdığım yerləri genişlədərsən, burxulmaz biləklərim. (Zəbur, 18:30-32, 35-36)

Ucalsın xilaskarım Allah! Düşmənlərimdən qurtarar… Zalımların əlindən alar. (Zəbur, 18:46, 48)

Ya Rəbb, Sənə sığınıram. Utandırma məni heç bir zaman! Ədalətinlə qurtar məni!... Güclü bir qala ol, xilas olmağım üçün!... Gücüm və qalam Sənsən, öndərlik et, yol göstər mənə Öz adın uğruna. Mənə qurduqları tələdən uzaq tut məni, çünki sığınacağım Sənsən. Ruhumu əllərinə buraxıram ya Rəbb, sadiq Allah qurtar məni. Dəyərsiz bütlərə bel bağlayanlardan iyrənirəm, Rəbbə güvənirəm mən. (Zəbur, 31:1-6)

Qəlbim təkcə Allahda hüzur tapar, qurtuluşum Ondandır. Tək dayağım, xılasım, qalam Odur, əsla sarsılmam… Ey qəlbim, tək Allahda hüzur tap, çünki ümidim Onadır. Tək dayağım, nicatım, qalam Odur, sarsılmam. Xilasım və şərəfim Allaha bağlıdır… Sığınacağım Odur. Ey xalqım, həmişə Ona güvənin, dərdinizi Ona deyin, çünki Allah sığınacağımızdır. (Zəbur, 62:1-2, 5-8)

Mən isə Allaha səslənərəm, Rəbb qurtarar məni… Yükünü Rəbbə burax, O, Sənə dəstək olar. Əsla icazə verməz doğru insanın sarsılmasına. Amma Sən ey Allah, ölüm quyusuna atacaqsan pisləri… Mən isə Sənə güvənirəm. (Zəbur, 55:16, 22-23)

… Allahı Rəbbə güvəndi… Rəbbə çox bağlı idi, Onun yolundan ayrılmadı, Rəbbin Musaya vermiş olduğu buyruqları yerinə yetirdi. Rəbb onunla birlikdə idi. Gördüyü hər işdə müvəffəqiyyətli oldu... (2 Padşahlar, 18:5-7)

… Mən Sənə güvənirəm ya Rəbb, "Allahım Sənsən!" deyirəm. Həyatım Sənin əlindədir, qurtar məni düşmənlərimin pəncəsindən, dalıma düşənlərdən. Üzün qulunu işıqlandırsın, sevgi göstər, qurtar məni! İnsanların düzənlərinə qarşı, qoruyucu hüzurunla üzərlərinə qanad sərərsən… Rəbbi sevin, ey Onun sadiq qulları! Rəbb Özünə bağlı olanları qoruyar… Ey Rəbbə ümid bağlayanlar, güclü və ürəkli olun! (Zəbur, 31:14-16, 20-24)

Sığınacağım Sənsən, məni çətinlikdən qoruyar, ətrafımı qurtuluş ilahiləri ilə əhatə edərsən. (Zəbur, 32:7)

Pislərin acısı çoxdur, amma Rəbbə güvənənləri Onun sevgisi əhatə edər. Ey doğru insanlar, sevinc qaynağınız Rəbb olsun, coşun; ey qəlbi təmiz olanlar, hamınız sevinc səsləri yayın! (Zəbur, 32:10-11)

… Və Rəbbə güvənəcəklər. Nə xoş Rəbbə güvənən insana; qürurluya və yalana yönələnə meyl etməyənə. (Zəbur, 40:3-4)

Nə olar ya Rəbb, qurtar məni! Köməyimə gəl ya Rəbb!... Köməkçim və xilaskarım Sənsən… Ey Allahım! (Zəbur, 40:13, 17)

… Rəbb qurtarar onu pis gündə. Qoruyar Rəbb, yaşadar onu, ölkədə xoşbəxt edər… Dəstək olar Rəbb ona yatağa düşüncə; xəstələndiyində sağlamlığa qovuşdurar onu (Zəbur, 41:1-3)

… Mən yayıma güvənmərəm, qılıncım da məni qurtarmaz; ancaq Sənsən bizi düşmənlərimizdən qurtaran... (Zəbur, 44:6-7)

Allahı unudan hər kəsin sonu belədir, Allahsız insanın ümidi belə yox olar. Onun güvəndiyi şey məhv olar, dayağı isə bir hörümçək torudur. Hörümçək toruna söykənər, amma tor çökər, ona yapışar, amma tor saxlaya bilməz. (Əyyub, 8:13-15)

Rəbb əzilənlər üçün bir sığınacaq, çətin günlərdə bir qaladır. Səni tanıyanlar Sənə güvənər, çünki Sənə yönələnləri heç tərk etmədin ya Rəbb. (Zəbur, 9:9-10)

Gözümü Rəbbdən ayırmaram, sağımda dayandığı üçün sarsılmaram. Bu səbəblə qəlbim sevinc doludur, ürəyim coşur, bədənim güvən içindədir… Həyat yolunu mənə bildirərsən. Bol sevinc vardır Sənin hüzurunda, sağ əlindən xoşbəxtlik azalmaz. (Zəbur, 16:8-11)

Bəziləri döyüş arabalarına, bəziləri atlarına güvənir. Biz isə    Allahımız Rəbbə güvənirik. Onlar çöküb yıxılırlar; biz isə qalxıb dimdik dayanırıq. (Zəbur, 20:7-8)

… Rəbbə güvənər, ucalar ucasının sevgisi sayəsində sarsılmaz. (Zəbur, 21:7)

Qaranlıq ölüm vadisindən keçsəm belə, pislikdən qorxmaram. Çünki Sən mənimləsən. Çomağın, dəyənəyin güvən verər mənə… Ömrüm boyu təkcə yaxşılıq və sevgi izləyəcək məni, həmişə Rəbbin evində oturacağam. (Zəbur, 23:4-6)

Ya Rəbb, bütün varlığımla Sənə yaxınlaşıram, ey Allahım, Sənə güvənirəm… Sənə ümid bağlayan heç kim utanmaz; səbəbsiz xainlik edənlər utanar… Çünki məni qurtaran Allah Sənsən. Bütün gün ümidim Sənədir. (Zəbur, 25:1-5)

… Sarsılmadan Rəbbə güvəndim. (Zəbur, 26:1)

Xoşbəxtlik içində yatıram, çünki tək Sən ya Rəbb, güvənlikdə tutursan məni. (Zəbur, 4:8)

… Allahınız Rəbbə güvənin, güvənlikdə olarsınız. Onun peyğəmbərlərinə güvənin, müvəffəqiyyətli olarsınız". (2 Salnamələr, 20:20)

Budur, bu adam Allaha sığınmaq istəmədi… Amma mən Allahın evində yaşıllaşan zeytun ağacı kimiyəm, sonsuza qədər Allahın sevgisinə güvənərəm. (Zəbur, 52:7-8)

Sənə güvənərəm qorxduğum zaman. Allaha, sözünü təriflədiyim Allaha güvənərəm mən, qorxmaram. İnsan mənə nə edə bilər?… Bilirəm, Allah məndən yanadır. (Zəbur, 56: 3-4, 9)

Sözünü təriflədiyim Allaha, sözünü təriflədiyim Rəbbə, Allaha güvənirəm mən, qorxmaram; insan mənə nə edə bilər?... Çünki məni ölümdən qurtardın, ayaqlarımı büdrəməkdən qorudun; budur, həyat işığında, Allah hüzurunda gedirəm. (Zəbur, 56: 10-13)

… Allahı Rəbbə "Ya Rəbb, güclünün önündə gücsüzə kömək edə biləcək Səndən başqa kimsə yoxdur" deyə yalvardı, "Ey Allahımız Rəbb, bizə kömək et, çünki Sənə güvənirik. Sənin adınla bu kütləyə qarşı çıxdıq. Ya Rəbb, Sən bizim         Allahımızsan…" (2 Salnamələr, 14:11)

Biri qalxıb səni öldürmək məqsədi ilə ardına düşsə, həyatını Allahın Rəbb güvən altında tutacaq; düşmənlərini sapanla daş kimi atacaq. (1 Şamuel, 25:29)

Gözlənilməz fəlakətdən, yaxud pislərin uğradığı müsibətdən qorxma. Çünki səni qoruyan Rəbbdir, tələyə düşməkdən səni O qoruyacaq. (Süleymanın məsəlləri, 3:25-26)

Rəbb məndən yanadır, qorxmaram; insan mənə nə edə bilər? Rəbb məndən yanadır, mənim köməkçimdir… Rəbbə sığınmaq insana güvənməkdən yaxşıdır. Rəbbə sığınmaq əsilzadələrə güvənməkdən yaxşıdır… Vurub itələdilər məni, yıxılacaqdım, amma Rəbb kömək etdi mənə. Rəbb gücüm və tərənnümümdür, O qurtardı məni. (Zəbur, 118:6-9, 13-14)

… Rəbbə güvən, Odur köməkçiniz və qalxanınız! Ey Rəbbdən qorxanlar, Rəbbə güvənin, Odur köməkçiniz və qalxanınız! (Zəbur, 115:9, 11)

Pis xəbərdən qorxmaz, ürəyi sarsılmaz, Rəbbə güvənər. Gözü itidir, qorxu nədir bilməz… (Zəbur, 112:7-8)

Çünki Rəbb Allah bir günəş, bir qalxandır. Lütf və ucalıq verər; dürüst yaşayanlardan heç bir yaxşılığı əsirgəməz. Ey hər şeyə hakim Rəbb, nə xoş Sənə güvənən insana! (Zəbur, 84:11-12)

Allaha güvənənlər Allahın etdiklərini unutmasınlar, Onun buyruqlarını yerinə yetirsinlər; ataları kimi inadcıl, baş qaldıran, qəlbi qərarsız, Allaha sədaqətsiz bir nəsil olmasınlar. (Zəbur, 78:7-8)

Ya Rəbb, Sənə sığınıram… Sığınacaq gücüm ol, həmişə üz tuta biləcəyim… Çünki gücüm və qalam Sənsən. Ey Allahım, qurtar məni pisin əlindən, haqsızın, qəddarın pəncəsindən! Çünki ümidim Sənsən, ey hakim Rəbb, gəncliyimdən bəri dayağım Sənsən. Doğulduğum gündən bəri Sənə güvənirəm, məni ana rəhmindən çıxaran Sənsən. Təriflərim həmişə Sənədir. Bir çoxları üçün yaxşı bir nümunə oldum, çünki Sən güclü sığınacağımsan. (Zəbur, 91:1-7, 9-16)

Gözlənilməz fəlakətdən, yaxud pislərin uğradığı müsibətdən qorxma. Çünki Səni qoruyan Rəbbdir... (Süleymanın məsəlləri, 3:25-26)

Sənə güclü və ürəkli ol demədimmi? Qorxma, çəkinmə. Çünki Allahın Rəbb gedəcəyin hər yerdə səninlə birlikdə olacaq. (Yeşua, 1:9)

Qüvvətli olun və ürəkli olun, qorxmayın və onlardan çəkinməyin, çünki səninlə birlikdə gedən Allahın Rəbbdir, səni aldatmaz və səni tərk etməz. (Qanunun təkrarı, 31:6)

Və sənin qarşında gedən Rəbbdir. O, səninlə olacaq, səni aldatmaz və səni tərk etməz, qorxma və çəkinmə. (Qanunun təkrarı, 31:8)

Güclü və ürəkli olun!... Qorxmayın, çəkinməyin. Çünki bizimlə olan (Allah) onunla olandan daha üstündür. (2 Salnamələr, 32:7)Ucalar ucasının sığınağında oturan, hər şeyə gücü çatanın kölgəsində olar. "O, mənim sığınağımdır, qalamdır" deyirəm Rəbb üçün, "Allahımdır, Ona güvənirəm." Çünki O, səni ovçu tələsindən, ölümcül xəstəlikdən qurtarar. Səni qanadlarının altına alar, onların altına sığınarsan. Onun sədaqəti sənin qalxanın, sipərin olar. Nə gecənin dəhşətindən qorxarsan, nə gündüz uçan oxdan, nə qaranlıqda gəzən xəstəlikdən, nə də günortanın yox edici qırğınından… Sən Rəbbi özünə sığınacaq, ucalar ucasını iqamət seçdiyin üçün başına bəla gəlməyəcək, çadırına fəlakət yaxınlaşmayacaq. Çünki Allah mələklərinə buyuruq verəcək ki, gedəcəyin hər yerdə səni qorusunlar. Əllərinin üstündə daşıyacaqlar səni, ayağın bir daşa dəyməsin deyə. Aslanın, kobranın üzərindən keçib kedəcəksən; gənc aslanı, ilanı tapdalayacaqsan. "Məni sevdiyi üçün onu qurtaracağam" deyir Rəbb, "Məni yaxşı tanıdığı üçün ona qala olacağam. Mənə səslənincə ona cavab verəcəyəm, çətinlikdə onun yanında olacağam, xilas edib ucaldacağam onu. Onu uzun ömürlə doyuracaq, ona xilasımı göstərəcəyəm".

O zaman çətinlik içində Rəbbə yalvardılar, Rəbb qurtardı onları dərdlərindən. (Zəbur, 107:6)

Çətinlik içində Rəbbə səsləndim; cavabladı, rahatlığa qovuşdurdu məni. (Zəbur 118:5)

Doğrular yalvarar; Rəbb... bütün çətinliklərdən qurtarar onları. (Zəbur, 34:17)

Allah sığınacağımız və gücümüzdür... (Zəbur, 46:1)

Edəcəyin işləri Rəbbə əmanət et, o zaman planların reallaşar. Rəbb hər şeyi məqsədinə uyğun edər.. (Süleymanın məsəlləri, 16:3-4)

Allahı unudan hər kəsin sonu belədir, Allahsız insanın ümidi belə yox olar. Onun güvəndiyi şey məhv olar, dayağı isə bir hörümçək torudur. Hörümçək toruna söykənər, amma tor çökər, ona yapışar, amma tor saxlamaz. (Əyyub, 8:13-15)

Tövratda Allahın əmrlərinə tabe olmaq

Allahınız Rəbbin sizə buyurduqlarını əməl etməyə diqqət yetirin. Onlardan sağa-sola sapmayın. Allahınız Rəbbin sizə buyurduğu yollarda gedin. Belə ki, mülk əldə edəcəyiniz ölkədə sağ qalasınız, müvəffəqiyyətli və uzun ömürlü olasınız. (Qanunun təkrarı, 5:32-33)

Kaş ki, Məndən qorxaydılar və bütün buyruqlarıma uymaq üçün həmişə ürəkdən istəkli olaydılar! O zaman özlərinə və uşaqlarına davamlı yaxşılıq gələrdi. (Qanunun təkrarı, 5:29)

Allahınız Rəbbin buyruqlarına, sizə verdiyi qanun və qaydalara tabe olmağa diqqət yetirəcəksiniz. Rəbbin gözündə yaxşı və doğru olanı edəcəksiniz. Belə ki, üzərinizə yaxşılıq gəlsin, Rəbbin atalarınıza and içərək söz verdiyi bərəkətli ölkəni mülk əldə edəsiniz. (Qanunun təkrarı, 6:17-18)

Davamlı üzərimizə yaxşılıq gəlməsi və bu gün olduğu kimi sağ qalmağımız üçün Allahımız Rəbb bütün bu qaydalara əməl etməyimizi və Özündən qorxmağımızı buyurdu. Allahımız Rəbbin qarşısında, verdiyi bu buyruqlara uymağa diqqət yetirsək, bunu bizə doğruluq sayacaq. (Qanunun təkrarı, 6:24-25)

… Buyruqlarına tabe olub-olmayacağınızı, məqsədinizin nə olduğunu öyrənmək üçün sizi çətinliklərə salıb sınadı. (Qanunun təkrarı, 8:2)

Mənim qaydalarımı yerinə yetirib qanunlarıma görə yaşayacaqsınız. Allahınız Rəbb Mənəm. Qaydalarıma, qanunlarıma sarılın. Çünki onları yerinə yetirən onlar sayəsində yaşayacaq. Rəbb Mənəm. (Levililər, 18:4-5)

… Dönün! Üsyanlarınızdan dönün! Günahın sizi fəlakətə sürüməsinə icazə verməyin. Üsyanlarınızı özünüzdən uzaqlaşdırın. Yeni bir qəlb, yeni bir ruh əldə edin… (Yezekel, 18:30-31)

… Misirdən çıxardığın xalqın yoldan çıxdı. Onlara buyurduğum yoldan dərhal sapdılar. Özlərinə tökmə bir büt düzəltdilər. Sonra Rəbb mənə… "Budur dikbaş bir xalq!... Onları yox edim; adlarını da göyün altından silim…" (Qanunun təkrarı, 9:12-14)

… Siz isə Allahınız Rəbbin buyruğuna qarşı gəldiniz. Ona güvənmədiniz, sözünə qulaq asmadınız. Sizi tanıdığım gündən bu yana Rəbbə davamlı qarşı çıxdınız. (Qanunun təkrarı, 9:23-24)

Ürəklərinizi Rəbbə verin, bundan belə dikbaş olmayın. Çünki Allahınız Rəbb… Ulu, güclü, heybətli Allahdır. (Qanunun təkrarı, 10:16-17)

… O, sizi Misirdən çıxaran, kölə olduğunuz ölkədən qurtaran Allahınız Rəbbə qarşı gəlməyə səslədi. Allahınız Rəbbin getməyinizi buyurduğu yoldan sizi sapdırmağa çalışdı. Aranızdakı pisliyi ortadan qaldırmalısınız. (Qanunun təkrarı, 13:5)

… Allahı Rəbbdən qorxmağı, bu qanunun bütün sözlərinə və qaydalarına uymağı öyrənsin; özünü qardaşlarından üstün saymasın, qanunun xaricinə çıxmasın… (Qanunun təkrarı, 17:19-20)

Bu gün Allahınız Rəbb bu qayda və qanunlara əməl etməyinizi buyurur. Onlara bütün ürəyinizlə, canınızla uymağa diqqət yetirin. Bu gün Rəbbin Allahınız olduğunu, Onun yollarında gedəcəyinizi, qaydalarına, buyruqlarına, qanunlarına tabe olacağınızı, Onun sözünü dinləyəcəyinizi açıqladınız... Bütün buyruqlarına tabe olacaqsınız. (Qanunun təkrarı, 26:16-18)

Bu qanunun sözlərinə uymayana və onları təsdiqləməyənə lənət olsun! Bütün xalq "Amin!" deyəcək. (Qanunun təkrarı, 27:26)

"Ağılsız davrandın" dedi, "Allahın Rəbbin sənə verdiyi buyruğa uymadın…" (1 Şamuel, 13:13)

"… Baş qaldırmaq falçılıq qədər günahdır və dikbaşlıq bütpərəstlik qədər pisdir. Sən Rəbbin buyruğunu rədd etdiyin üçün, Rəbb də sənin padşah olmağını rədd etdi". (1 Şamuel, 15:22-23)

Dəfələrlə danlandığı halda dikbaşlıq edən qəflətən müsibətə uğrayacaq, çarə yoxdur. (Süleymanın məsəlləri, 29:1)

… Siz dikbaş bir xalqsınız… Rəbbə davamlı qarşı çıxdınız. (Qanunun təkrarı, 9:6-7)

Söz dinləmək istəmədilər, aralarında göstərdiyin möcüzələri unutdular. Dikbaşlıq etdilər, köhnə köləlik həyatlarına dönmək üçün özlərinə bir öndər taparaq baş qaldırdılar. Amma Sən bağışlayan, yaxşılıq edən, acıyan… Sevgisi hədsiz Allahsan. Onları tərk etmədin. (Nehemya, 9:17)

Amma Allahınız Rəbbin sözünü dinləməyib bu gün sizə çatdırdığım buyruqların, qaydaların hamısına əməl etməsəniz, bu lənətlər üzərinizə gələcək və sizə çatacaq: "Şəhərdə də, tarlada da lənətli olacaqsınız. Səbətiniz və xəmir tabağınız lənətli olacaq. Rəhminizin meyvəsi, torpağınızın məhsulu, mallarınızın buzovları, sürülərinizin quzuları lənətli olacaq. İçəri girdiyinizdə lənətli olacaqsınız; çölə çıxdığınızda da lənətli olacaqsınız. Rəbbə arxa çevirməklə etdiyiniz pisliklər üzündən əl atdığınız hər işdə O, sizi lənətə uğradacaq, çaşqınlığa düçar edəcək... Sonda üzərinizə fəlakət gələcək və tez yox olacaqsınız. Rəbb mülk əldə etmək üçün gedəcəyiniz ölkədə sizi yox edənə qədər yoluxucu xəstəliklə cəzalandıracaq. (Qanunun təkrarı, 28:15-21)

Bu kitabda yazılan qanunun bütün sözlərinə əməl etməyib Allahınız Rəbbin uca və heybətli adından qorxmasanız, Rəbb sizi və soyunuzu qorxunc bəlalarla, böyük və davamlı bəlalarla, ağır və yaxşılaşmayan xəstəliklərlə vuracaq. Sizi qorxuya salan Misirin bütün xəstəliklərini yenidən başınıza gətirəcək; sizə yapışacaqlar. Siz yox olana qədər Rəbb bu Qanun kitabında yazılmamış hər cür xəstəliyi və bəlanı da başınıza gətirəcək. (Qanunun təkrarı, 28:58-61)

Çünki sizin baş qaldıran, dikbaş insanlar olduğunuzu bilirəm. Bu gün mən sağ ikən, aranızda ikən belə Rəbbə qarşı gəlirsiniz; ölümümdən sonra daha nə qədər çox baş qaldıracaqsınız. (Qanunun təkrarı, 31:27)

Rəbb "Vay halına bu dikbaş soyun!" deyir… "Günah üstünə günah işləyirlər". (Yeşaya, 30:1)

… Sənə qarşı çıxanlar heç sayılıb yox olacaq. (Yeşaya, 41:11)

Hamısı çox dikbaşdır… Tunc qədər, dəmir qədər qatıdırlar. Hamısı ağlını itirmişdir. (Yeremya, 6:28)

Lakin onlar sözümü dinləmədilər, qulaq asmadılar. Dikbaşlıq edib Məni dinləmədilər, yola gəlmək istəmədilər. (Yeremya, 17:23)

… Hər şeyə hakim Rəbb deyir ki, "Bax, bu şəhərə və ətrafındakı kəndlərə bildirdiyim bütün fəlakətləri gətirəcəyəm. Çünki dikbaşlıq edib sözümü dinləmədilər". (Yeremya, 19:15)

… Onlar və ataları bu günə qədər Mənə qarşı gəldilər. Bu xalq dikbaş və inadcıldır. Səni onlara göndərirəm. Onlara "hakim Rəbb belə deyir" deyəcəksən. Bu üsyankar xalq səni istər dinləsin, istərsə də dinləməsin, yenə də aralarında bir peyğəmbər olduğunu biləcək. Sən ey Adəm oğlu, onlardan və sözlərindən qorxma! Ətrafında kollar, tikanlar olsa və əqrəblər arasında yaşasan belə, qorxma. Üsyankar bir xalq olsalar belə, onların söyləyəcəklərindən qorxma, onlara görə çəkinmə. Səni istər dinləsinlər, istərsə də dinləməsinlər, onlara sözlərimi söyləyəcəksən. Çünki onlar üsyankar bir xalqdır. (Yezekel, 2:3-7)

"… Hər nə qədər üsyankar bir xalq olsalar da, onlardan qorxma, çəkinmə". Mənə "Ey Adəm oğlu, yaxşı dinlə və sənə söyləyəcəklərimi qəlbinə yerləşdir" dedi. İndi sürgündə yaşayan xalqına get və səni istər dinləsinlər, istər dinləməsinlər, onlara "hakim Rəbb belə deyir" de. (Yezekel, 3:9-11)

Rəbbə qarşı gələnlər darmadağın olacaq, Rəbb onlara qarşı göyləri guruldadacaq, bütün dünyanı mühakimə edəcək… (1 Şamuel, 2:10)

Əgər Rəbbdən qorxub Ona qulluq etsəniz, Onun sözünü dinləyib buyruqlarına qarşı gəlməsəniz, həm siz və həm də öndəriniz olacaq padşah Allahınız Rəbbin ardınca getsəniz, nə yaxşı! Amma Rəbbin sözünü dinləməyib buyruqlarına qarşı gəlirsinizsə, Rəbb padşahınızı cəzalandırdığı kimi sizi də cəzalandıracaq. (1 Şamuel, 12:14-15)

… Onun Qanununa yaşamağı rədd etdilər. Unutdular Onun işlərini, özlərinə göstərdiyi möcüzələri… Ona baş qaldırdılar, şərtlərinə uymadılar. Dönüklük edib ataları kimi xəyanət etdilər, etibarsız bir yay kimi zay çıxdılar. (Zəbur, 78:10-11, 56-57)

… Allahın buyruqlarına qarşı çıxmışdılar, küçümsəmişdilər ucalar ucasının öyüdünü… Cəzalarını gördü axmaqlar, günah və üsyanları üzündən. (Zəbur, 107:11, 17)

Qoyduğun şərtlərə diqqətlə əməl olunmasını buyurdun. Kaş ki, qərarlı olam Sənin qaydalarına uymaqda! Heç utanmayacağam bütün buyruqlarını izlədikcə. Şükür edəcəyəm Sənə təmiz qəlblə ədalətli hökmlərini öyrəndikcə. Qaydalarını yerinə yetirəcəyəm, buraxma məni heç bir zaman! (Zəbur, 119:4-8)

… Mən Sənin şərtlərindən ayrılmadım. Çəkinirəm hər pis yoldan, Sənin sözünü tutmaq üçün. Ayrılmaram hökmlərindən, çünki mənə Sən öyrətdin. Necə şirin gəlir verdiyin sözlər damağıma, baldan şirin gəlir ağzıma! Sənin şərtlərinə uymaqla müdriklik qazanıram, buna görə nifrət edirəm hər səhv yoldan. Sözün addımlarım üçün çıraq, yolum üçün işıqdır. Ədalətli hökmlərini izləyəcəyimə and içdim, andımı tutacağam. (Zəbur, 119:100-106)

Rəbb qəlbi pis olandan iyrənər, bilin ki, elələri cəzasız qalmaz. (Süleymanın məsəlləri, 16:5)

… Onlara dedim ki, "Sözümü dinləyin, buyurduğum hər şeyi yerinə yetirin… Amma dinləmədilər, qulaq asmadılar. Bunun yerinə pis qəlblərinin inadına uyğun davrandılar. Mən də əməl etmələrini buyurduğum, amma yerinə yetirmədikləri bu razılaşmada açıqlanan bütün lənətləri başlarına gətirdim". (Yeremya, 11:4, 8)

Siz başqa ilahlara büxur yandırdınız, Rəbbə qarşı günah işlədiniz; Onun sözünü dinləmədiniz, Qanununa, qaydalarına, razılaşma şərtlərinə uymadınız. Buna görə bu gün olduğu kimi başınıza fəlakət gəldi. (Yeremya, 44:23)

Qaydalarımı tapdalayıb qanunlarımdan nifrət edib, buyruqlarıma qarşı çıxıb razılaşmamı pozsanız, sizi belə cəzalandıracağam: Üzərinizə dəhşət salacağam. Vərəm və qızdırma gözünüzün işığını söndürüb canınızı alacaq. Boş yerə toxum əkəcəksiniz, çünki məhsullarınızı düşmənləriniz yeyəcək. (Levililər, 26:15-16)

Əgər qarşı çıxmağa davam edib Məni dinləmək istəməsəniz, günahlarınıza qarşılıq cəzanızı yeddi qat artıracağam. Bununla da yola gəlməyib Mənə qarşı çıxmağa davam etsəniz, Mən də sizə qarşı çıxacağam, günahlarınıza qarşılıq sizi yeddi dəfə cəzalandıracağam. Bütün bunlardan sonra yenə Məni dinləməyib Mənə qarşı çıxarsanız… günahlarınıza qarşılıq sizi yeddi qat cəzalandıracağam. (Levililər, 26:21-28)

Rəbbin sözünü küçümsəmiş, buyruqlarına qarşı gəlmişdir. Bu səbəblə, o adam xalqının arasından qəti atılacaq, günahının cəzasını çəkəcək. (Səhrada saylar, 15:31)

Sizi xəbərdar etdim, amma dinləmədiniz. Rəbbin buyruğuna qarşı gəldiniz. Özünüzə güvənib dağlıq bölgəyə çıxdınız. (Qanunun təkrarı, 1:43)

… Pislik edib qanunlarımı, qaydalarımı tapdaladı. Qanunlarıma qarşı gəldi, qaydalarıma uyğun davranmadı. Buna görə hakim Rəbb deyir ki: "Ətrafınızda yaşayan xalqlardan daha azğın idiniz, qaydalarımı izləmədiniz, qanunlarıma uymadınız. Ətrafınızda yaşayan xalqların qanunlarına da uymadınız". Buna görə hakim Rəbb deyir ki: "Budur, Mən sizə qarşıyam, xalqların gözü önündə sizi cəzalandıracağam". (Yezekel, 5:6-8)

lakin Mənə qarşı gəldilər, Məni dinləmək istəmədilər. Bel bağladıqları iyrənc bütləri heç biri atmadı, Misir bütlərini də buraxmadılar. (Yezekel, 20:8)

Lakin uşaqlar Mənə qarşı gəldilər. Qaydalarımı izləmədilər. Tətbiq edən adama həyat verən qanunlarıma uyğun diqqətlə yaşamadılar… Aranızda Mənə qarşı gələnlərlə baş qaldıranları ayıracağam. Onları yaşadıqları ölkələrdən çıxaracağam… (Yezekel, 20:21, 38)

Onları natəmizliyinə, üsyanlarına görə cəzalandırdım… (Yezekel, 39:24)

Çünki sən Rəbbin buyruğuna uymadın… Rəbb bu gün bunları buna görə başına gətirdi. (1 Şamuel, 28:18)

Amma siz, yaxud uşaqlarınız yollarımdan sapıb buyruqlarıma və qaydalarıma uymayıb, gedib başqa ilahlara qulluq edib tapınsanız, sizə verdiyim bu ölkədən sizi götürüb atacağam... (1 Padşahlar, 9:6-7)

… Allahınız Rəbbin bütün buyruqlarına tabe olmağa diqqət yetirin ki, bu bərəkətli ölkəni mülk qazanıb sonsuza qədər uşaqlarınıza miras olaraq verəsiniz. (1 Salnamələr, 28:8)

… Zəkəriyyə xalqın önündə dayanıb səsləndi: "Allah belə deyir: Nə üçün buyruqlarıma qarşı gəlirsiniz? İşləriniz yaxşı getməyəcək. Çünki siz Məni buraxdınız, Mən də sizi buraxdım"... (2 Salnamələr, 24:20)

Allahın Qanununa… uymayanlar ya ölümlə, ya sürgünlə, ya mallarına əl qoyulmaqla, ya da həbs edilməklə cəzalandırılsın. (Əzra, 7:26)

Ey Allahımız, bundan başqa nə deyə bilərik? Qulların peyğəmbərlər vasitəsilə verdiyin buyruqlara uymadıq… (Əzra, 9:10-11)

Sənə çox pislik etdik. Qulun Musaya verdiyin buyruqlara, qayda və qanunlara əməl etmədik. Qulun Musaya söylədiklərini xatırla. Dedin ki, "Əgər Mənə xəyanət etsəniz, sizi xalqların arasına səpələyəcəm. Amma Mənə dönüb buyruqlarımı diqqətlə yerinə yetirsəniz, dünyanın o biri ucuna aparılmış olsanız belə, sizləri yığıb seçdiyim yerə, olacağım yerə gətirəcəyəm". (Nehemya 1:7-9)

Onları müqəddəs Qanununa dönmələri üçün xəbərdar etdinsə də, qürura qapılaraq buyruqlarına qarşı gəldilər. Qaydalarını tapdalayıb günah işlədilər. Halbuki kim qaydalarına bağlı qalsa, həyat tapar. İnadla Sənə arxa çevirdilər, dinləmək istəmədilər. (Nehemya, 9:29)

… Allahın qulu Musa vasitəsilə verdiyi qanuna görə yaşamaq, hakimimiz Rəbbin bütün buyruqlarına, qanunlarına, qaydalarına tabe olmaq üçün and içdilər, uymayanları lənətlədilər. (Nehemya, 10:29)

Allahımız Rəbbin sözünə qulaq asmadıq, qulları peyğəmbərlər vasitəsilə bizə verdiyi qanunlara uymadıq… Qanunu tapdaladı, arxasını Sənə dönüb Səni dinləmək istəmədi. Buna görə Allah qulu Musanın Qanununda yazılan lənət başımıza yağdı, içilən and yerinə gəldi. Çünki Sənə qarşı günah işlədik. Üzərimizə böyük fəlakət gətirib bizim və bizi idarə edən öndərlərimiz üçün söylədiyin sözləri yerinə yetirdin... Musanın Qanununda yazıldığı kimi, bütün bu fəlakətlər başımıza gəldi. Buna baxmayaraq, ey Allahımız Rəbb, günahımızdan dönüb Sənin həqiqətlərinə yönələrək lütfünü diləmədik. (Daniel, 9:10-13)

Rəbb belə deyir: "… Cəzasını qaldırmayacağam. Çünki günah üstünə günah işlədilər, rədd etdilər Qanunumu, qaydalarıma uymadılar; yalançı bütlər sapdırdı onları, atalarının da izlədiyi bütlər". (Amos, 2:4)

Tövratda vicdana uymaq

Doğruluğuma sarılıb onu buraxmayacağam, yaşadığım müddətdə vicdanım məni günahlandırmayacaq. (Əyyub, 27:6)

Təriflər deyirəm mənə öyüd verən Rəbbə, gecələr belə vicdanım oyadır məni. (Zəbur, 16:7)

Adam öldürməkdən vicdan əzabı çəkən məzara qədər qaçacaq… (Süleymanın məsəlləri, 28:17)

… Mən təmiz vicdanla, günahsız əllərimlə etdim bunu. (Yaradılış, 20:5)

... Günahım üzündən rahatlığım getdi. Çünki günahlarım başımdan aşdı, daşınmaz bir yük kimi kürəyimdə ağırlaşdı. (Zəbur, 38:3-4)

Tövratda zamansızlıq və qədərə iman

Çünki Sənin gözündə min il əslində keçmiş bir gün, dünən kimi, bir gecə növbəsi kimidir. (Zəbur, 90:4)

İçimdən "Allah doğrunu da, pisi də mühakimə edəcək" dedim, "Çünki hər hadisənin, hər hərəkətin vaxtını təyin etdi". (Vaiz, 3:17)

İnsan püşk atar, amma hər qərarı Rəbb verər. ((Süleymanın məsəlləri, 16:33)

Ana rəhmində Sənə forma vermədən əvvəl tanıdım Səni. Doğulmadan əvvəl Səni ayırdım, xalqlara peyğəmbər etdim. (Yeremya, 1:5)

Bilirəm ki, Allahın etdiyi hər şey əbədi olaraq olacaq; ona bir şey qatıla bilməz və ondan bir şey azaldıla bilməz və Öz qarşısında qorxsunlar deyə, Allah onu etdi. İndi nə olursa, keçmişdə də oldu; nə olacaqsa, daha əvvəl də olmuşdur... (Vaiz, 3:14-15)

Lap əvvəldən bəri olub-keçənləri xatırlayın. Çünki Allah Mənəm, başqası yoxdur. Allah Mənəm, bənzərim yoxdur. Sonu başlanğıcdan, hələ olmamış hadisələri lap əvvəldən bildirən… Mənəm. (Yeşaya, 46: 9-10)

Gözlərin məni döl ikən gördü; və hələ onlardan heç biri yox ikən, mənim üçün təyin olunan günlərin hamısı Sənin kitabında yazılmışdı. (Zəbur, 139:16)

Hər şeyin mövsümü, göylərin altındakı hər hadisənin zamanı vardır. (Vaiz, 3:1)

Doğumun zamanı var, ölümün zamanı var. Tikməyin zamanı var, sökməyin zamanı var. (Vaiz, 3:2)

… Şəfa verməyin zamanı var. Yıxmağın zamanı var, etməyin zamanı var… O, hər şeyi vaxtında gözəl etdi…  (Vaiz, 3:3, 11)

... İnsanın günləri təyin olunmuş, aylarının sayı müəyyən olunmuşdur; sərhəd qoymusan, kənara keçə bilməz. (Əyyub, 14:5)

İnsan qəlbində çox şey hazırlayar, amma reallaşan Rəbbin məqsədidir. (Süleymanın məsəlləri, 19:21)

Daha sözü ağzıma almadan, söyləyəcəyim hər şeyi bilirsən, ya Rəbb. (Zəbur, 139:4)

... Mənə ayrılan günlərin heç biri gəlmədən hamısı Sənin kitabına yazılmışdı. (Zəbur, 139:16)

... Son yenə də təyin olunan zamanda gələcək. (Daniel, 11:35)

Bundan başqa insan öz vaxtını bilməz: Balığın mərhəmətsiz tora, quşun tələyə düşdüyü kimi, insanlar da üzərlərinə qəflətən çökən pis zamana yaxalanarlar. (Vaiz, 9:12)

Pislər hələ ana rəhmində ikən yoldan çıxar, doğulduğu andan yalan danışaraq sapar. (Zəbur, 58:3)

Ey kənar xalqlar, eşidin məni; uzaqdakı xalqlar, yaxşı dinləyin. Rəbb məni ana rəhmində ikən çağırdı, anamın qarnında ikən adımı qoydu. (Yeşaya, 49:1)

İnsan püşk atar, amma hər qərarı Rəbb verər. (Süleymanın məsəlləri, 16:33)

Bütün bunları çoxdan etdiyimi, lap əvvəldən hazırladığımı eşitmədinmi? Hasarlı şəhərləri bərbad hala salmağı indi Mən reallaşdırdım… Sənin oturub-durmağını, nə vaxt gedib-gəldiyini… bilirəm. (Yeşaya, 37:26, 28)

Amma bunu lap əvvəldən hazırlayıb reallaşdırmış olan Allaha güvənmədiniz… Siz ölənə qədər bu günahınız bağışlanmayacaq... (Yeşaya, 22:11, 14)

Bunlar gələcək nəsil üçün yazılsın, belə ki, hələ doğulmamış insanlar Rəbbə təriflər desin. (Zəbur, 102:18)

… Bu kitabda yazılan bütün lənətlər başına yağacaq və Rəbb onun adını göyün altından siləcək. (Qanunun təkrarı, 29:20)

… Kitabda yazılan bütün lənətləri, fəlakəti buraya da, burada yaşayan xalqın başına da gətirəcəyəm. (2 Salnamələr, 34:24)

"Bütün bunları çoxdan etdiyimi, lap əvvəldən hazırladığımı eşitmədinmi? Hasarlı şəhərləri bərbad hala salmağı indi Mən reallaşdırdım." (2 Padşahlar, 19:25)

Tövratda duanın əhəmiyyəti

Rəbb Özünə yalvaran, səmimi yalvaran hər kəsə yaxındır. Diləyini yerinə yetirər Özündən qorxanların, fəryadlarını eşidər, onları qurtarar. Rəbb qoruyar Özünü sevən hər kəsi... (Zəbur, 145:18-20)

... Rəbbə yalvarmaq, hər şeyə hakim Rəbbə yönəlmək üçün dərhal yola çıxaq... (Zəkəriyyə, 8:21)

Yazda Rəbbdən yağış istəyin. Odur yağış buludlarını meydana gətirən... (Zəkəriyyə, 10:1)

Nəfəsim tükənincə Səni andım ya Rəbb, duam Sənədir... (Yunis, 2:7)

Bunun üzərinə üzümü Rəbb Allaha çevirdim. Dua ilə, iltimasla, orucla Ona yalvardım; çul geyinib küldə oturdum. Rəbb Allahıma dua edib günahlarımızı açıq şəkildə qəbul etdim. Belə dedim: "Ya Rəbb, Özünü sevənlərlə, buyruqlarına uyanlarla etdiyi razılaşmaya bağlı qalan, davamlı sevgi göstərən uca və əzəmətli Allah! (Daniel, 9:3-4)

… Gecə ilahi söyləyər, dua edərəm həyatımın Allahına. (Zəbur, 42:8)

Dua etdiyində Allah ondan razı qalar, o da Allahın üzünü görüb sevinər. Allah onun durumunu düzəldər. (Əyyub, 33:26)

... "Allahım, əllərimə güc ver" deyə dua etdim. (Nehemya, 6:9)

... Dayanmadan dua etsinlər... (Zəbur, 72:15)

Yüksək səslə yalvarıram Rəbbə, yüksək səslə Rəbbə yalvarıram... Sənə səslənirəm ya Rəbb: "Sığınacağım, yaşadığımız bu dünyada nəsibim Sənsən" deyirəm. (Zəbur, 142:1, 5)

... Təvazökar olub, Mənə yönəlib dua etsə və pis yollarından dönsə... günahlarını bağışlayıb ölkələrini xoşbəxtliyə qovuşduracağam. (2 Salnamələr, 7:14)

... Biz Allahımıza dua etdik... (Nehemya, 4:9)

Xalq belə dua etdi: "Tək Rəbb Sənsən. Göyləri, göylərin göylərini, bütün göy cisimlərini, yer üzünü və içindəki hər şeyi, dənizləri və içlərindəki hər şeyi Sən yaratdın. Hamısına Sən can verdin. Bütün göy cisimləri Sənə tapınır". (Nehemya 9:6)

Dünyanı yaradan, yerini alsın deyə ona quruluş verən, adı Rəbb olan belə deyir: "Mənə yalvar ki, səni cavablayım; bilmədiyin böyük, ağla sığmaz şeyləri Sənə bildirim". (Yeremya, 33:2-3)

Yüksək səslə yalvarıram Rəbbə, yüksək səslə Rəbbə yalvarıram… təhlükəyə düşəndə gedəcəyim yolu Sən bilirsən. Tələ qurdular getdiyim yola… Sənə səslənirəm ya Rəbb: "Sığınacağım, yaşadığımız bu dünyada nəsibim Sənsən" deyirəm. "Səsimə qulaq as, çünki çox çarəsizəm; qurtar məni ardıma düşənlərdən, çünki məndən güclüdürlər". (Zəbur, 142:1-6)

Yunis balığın qarnından Allahı Rəbbə belə dua etdi: "Ya Rəbb, çətinlikdə Sənə yalvardım, cavabladın məni. Kömək istədim… qulaq asdın səsimə… Sular boğana qədər əhatə etdi məni, ətrafımı dənizlər bürüdü… Amma ya Rəbb, Allahım, məni sən qurtardın quyudan. Nəfəsim tükənincə Səni andım ya Rəbb, duam Sənədir… Qurtuluş Səndən gələr ya Rəbb!" (Yunis, 2:1-9)

Duamı eşit ya Rəbb, iltimasımı dinlə! Sədaqətinlə, doğruluğunla cavabla məni!... Əllərimi Sənə açıram, qəlbim quru torpaq kimi Sənə susayıb. Tez cavabla məni ya Rəbb, tükənirəm. Çevirmə məndən üzünü, yoxsa ölüm quyusuna enən ölülərə dönərəm. Səhərlər eşitdir mənə sevgini, çünki Sənə güvənirəm; mənə gedəcəyim yolu bildir, çünki duam Sənədir. Düşmənlərimdən qurtar məni ya Rəbb; Sənə sığınıram. Rizanı işləməyi mənə öyrət, çünki Sən mənim Allahımsan. Sənin yaxşı ruhun düz yolda mənə öndərlik etsin! Ya Rəbb, adın uğruna həyat ver mənə, doğruluğunla qurtar məni çətinlikdən. (Zəbur, 143:1, 6-12)

Hanna belə dua etdi: "Ürəyim Rəbbdə tapdığım sevinclə coşur; gücümü yüksəldən Rəbbdir… Müqəddəslikdə Rəbbin bənzəri yoxdur, bəli, Sənin kimisi yoxdur ya Rəbb! Allahımız kimi dayaq yoxdur... Çünki Rəbb hər şeyi bilən Allahdır; Odur davranışları ölçən… Rəbb öldürür də, dirildir də, ölülər diyarına endirir və çıxarır. O, kimisini yoxsul, kimisini varlı edər; kimisini alçaldar, kimisini yüksəldər. Düşkünü yerdən qaldırar, yoxsulu zibillikdən çıxarar… Yer üzünün təməlləri Rəbbindir… Rəbb sadiq qullarının addımlarını qoruyar, amma pislər qaranlıqda susdurular. Çünki güclə zəfərə çata bilməz insan". (1 Şamuel, 2:1-9)

İbrahim Allaha dua etdi və Allah... şəfa verdi. Uşaq sahibi oldular. (Yaradılış, 20:17)

... "Ya Rəbb, böyüyüm İbrahimin Allahı, yalvarıram, bu gün məni müvəffəqiyyətli et" deyə dua etdi... (Yaradılış, 24:12)

Bu gün bulağın başına gələndə belə dua etdim: "Ya Rəbb, böyüyüm İbrahimin Allahı, yalvarıram yolumu aç". (Yaradılış, 24:42)

Musa Fironun yanından çıxıb Rəbbə dua etdi. (Misirdən çıxış, 10:18; 8:30)

... Xizqiya onlar üçün belə dua etdi: "... Təmizlənməmiş belə olsa, Rəbb Allaha, atalarının Allahına yönəlməyə ürəkdən qərarlı olan hər kəsi yaxşı olan Rəbb bağışlasın". (2 Salnamələr, 30:18-19)

Daniel… daha əvvəl etdiyi kimi hər gün üç dəfə diz çöküb dua etdi, Allahına təriflər dedi… Onu Allahına dua edib yalvararkən gördülər. (Daniel, 6:10-11)

Süleyman… dayanıb əllərini göylərə açdı. "Ya Rəbb… Yerdə və göydə Sənə bənzər başqa Allah yoxdur" dedi, "Bütün ürəkləri ilə yolunu izləyən qullarınla etdiyin razılaşmaya bağlı qalarsan… Ya Rəbb Allahım, qulunun bu gün etdiyi duanı, iltiması eşit; duasına və yalvarışına qulaq as… Qulunun buraya yönəlib etdiyi duanı eşit. Buraya yönəlib dua edən qulunun… iltimasını eşit… eşidincə bağışla… Biri qonşusuna qarşı günah işləyib and içmək məcburiyyətində qaldığında gəlib bu məbəddə, Sənin qurbangahının önündə and içsə… günahkarın cəzasını verərək, günahsızı haqlı çıxararaq qullarını mühakimə et… Yenə Sənə dönüb, adını xatırlayıb, bu məbəddə dua edib, yalvararaq önünə çıxsa… günahını bağışla. Onları atalarına verdiyin ölkəyə yenə qovuşdur… Sənə qarşı günah işlədiyi üçün göylər bağlanıb yağış yağmazsa, çətinliyə düşən xalqın bura yönəlib, dua edib, adını xatırlayıb və günahlarından dönsə… qullarının… günahlarını bağışla.

Onlara doğru yolda getməyi öyrət… Mülk olaraq verdiyin ölkənə yağışlarını göndər. Ölkəni qıtlıq, yoluxucu xəstəlik, sam yeli, kif, tırtıl və ya çəyirtkələr bürüdüyündə, düşmənlər şəhərlərin birində xalqını dövrəyə aldığında, hər hansı bir fəlakət, yaxud xəstəlik olanda… dua edib, yalvararaq əllərini bu məbədə doğru açsa… bağışla. İnsanların qəlblərini yalnız Sən bilirsən… atalarımıza verdiyin bu ölkədə yaşadıqları müddətdə Səndən qorxsunlar… Sənin uca adını, gücünü, qüdrətini eşidib uzaq ölkələrdən gələn qəriblər bu məbədə gəlib dua etsələr… yalvarışlarını cavabla. Belə ki, dünyanın bütün xalqları… Sənin adını bilsin, Səndən qorxsun… adına inşa etdirdiyim bu məbədə yönəlib dua etsə… onları qurtar… Peşmanlıq duyub, günahlarından dönüb, “Günah işlədik, yoldan sapıb pislik etdik” deyərək Sənə yalvarsalar, məhbus olduqları ölkədə candan və ürəkdən Sənə dönsələr, atalarına verdiyin ölkələrinə, seçdiyin şəhərə və adına inşa etdirdiyim məbədinə yönəlib dua etsələr… dualarına, yalvarışlarına qulaq as, onları qurtar… bütün günahları bağışla. Düşmənlərinin onlara acımasını  təmin et…" Süleyman Rəbbə duasını və iltimasını bitirincə əlləri göylərə açıq, dizləri üzərinə çökdüyü Rəbbin qurbangahının önündən qalxdı. (1 Padşahlar, 8:22-54)

… Üzümü Rəbb Allaha çevirdim. Dua ilə, iltimasla, orucla Ona yalvardım… Rəbb Allahıma dua edib günahlarımızı etiraf etdim…: "Ya Rəbb… Buyruqlarından, qanunlarından ayrılıb günah və cinayət törətdik, pislik etdik, baş qaldırdıq. Sənin adına padşahlarımıza, öndərlərimizə, atalarımıza, ölkədəki bütün xalqa səslənən qulların olan peyğəmbərləri dinləmədik. Sən ədalətlisən ya Rəbb! Sədaqətsizliyimiz üzündən bizi yaxın, uzaq ölkələrə apardın… bu gün utanırıq. Bəli ya Rəbb, bizlər, padşahlarımız, öndərlərimiz, atalarımız Sənə qarşı işlədiyimiz günah üzündən utanırıq. Sənə qarşı gəldiyimiz halda sən acıyan, bağışlayan Allahımız Rəbbsən. Allahımız Rəbbin sözünə qulaq asmadıq, qulları peyğəmbərlər vasitəsilə bizə verdiyi qanunlara uymadıq… Buna görə Allah qulu Musanın qanununda yazılan lənət başımıza yağdı, içilən and yerinə gəldi. Çünki Sənə qarşı günah işlədik. Üzərimizə böyük fəlakət gətirib bizim və bizi idarə edən öndərlərimiz üçün söylədiyin sözləri yerinə yetirdin… Musanın qanununda yazıldığı kimi, bütün bu müsibətlər başımıza gəldi. Buna qarşı ey Allahımız Rəbb, günahımızdan dönüb, Sənin həqiqətlərinə yönələrək lütfünü diləmədik… İndi ey Allahımız, qulunun duasını, yalvarışını eşit… Doğruluğumuzdan deyil, Sənin böyük mərhəmətindən ötrü istəyirik. Ya Rəbb, bağışla!... Ey Allahım, adının xatiri üçün gecikmə!..." (Daniel, 9:3-19)

… Peyğəmbər İlyas qurbangaha yaxınlaşıb belə dua etdi: "… Mən də Sənin qulunam və bütün bunları Sənin buyruqlarınla etdim. Ya Rəbb, mənə cavab ver!... Onların yenə Sənə dönmələrini təmin et". (1 Padşahlar, 18:36-37)

… Oruc tutub göylərin Allahına dua etdim: "… Uca və əzəmətli Allah! Ya Rəbb, halımı gör, gecə-gündüz… etdiyim duaya qulaq as… Məni bu gün müvəffəqiyyətli et…" (Nehemya, 1:4-7, 11)

… Rəbbin hüzurunda məktubu yerə sərib belə dua etdi: "… Hər şeyə hakim Rəbb, bütün dünya padşahlıqlarının tək      Allahı Sənsən. Yeri, göyü Sən yaratdın…" (Yeşaya, 37:14-16)

... O şəhər üçün Rəbbə dua edin... (Yeremya, 29:7)

... sağ qalanlarımız üçün dua et. (2 Padşahlar, 19:4)

... sağ qalmağımız üçün dua etsinlər. (Ezra, 6:10)

... Belə dua etdi: "... Rəbb, bütün dünya padşahlıqlarının tək Allahı Sənsən. Yeri, göyü Sən yaratdın". (2 Padşahlar, 19:15)

Sonra belə dua etdi: "Ya Rəbb, onun gözlərini aç, görsün!"... (2 Padşahlar, 6:17)

İlyas üç dəfə uşağın üzərinə əyilib Rəbbə belə dua etdi: "Ya Rəbb Allahım, bu uşağa yenidən can ver". (1 Padşahlar, 17:21)

"Sənə yalvarıram ya Rəbb… buraxma, tərk etmə məni ey məni qurtaran Allah!... Ya Rəbb, yolunu öyrət mənə… düz yolda mənə öndər ol". (Zəbur, 27:7-11)

Tövratda mələklərə iman

Çünki Allah mələklərinə əmr edəcək ki, gedəcəyin hər yerdə səni qorusunlar. Əllərində daşıyacaqlar səni ki, ayağın daşa dəyməsin. Aslanı, kobranı tapdalayıb keçəcəksən, gənc aslanı, ilanı tapdalayacaqsan. "Məni sevdiyi üçün onu qurtaracağam" deyir Rəbb, "Məni yaxşı tanıdığı üçün ona qala olacağam. Mənə səslənəndə onu cavablayacağam, çətinlikdə onun yanında olacağam, qurtarıb ucaldacağam onu. Onu uzun ömürlə doyuracaq, ona xilasımı göstərəcəyəm". (Zəbur, 91: 11-16)

... Qəflətən bir mələk ona toxunub "Qalx yemək ye" dedi. İlyas ətrafına baxanda yanında, isti daşların üstündə yemək və bir qab su gördü. Yeyib içdikdən sonra yenə uzandı. Rəbbin mələyi ikinci dəfə gəldi, ona toxunub "Qalx yeməyini ye. Gedəcəyin yol çox uzundur" dedi. İlyas qalxdı, yeyib içdi. Yediklərindən aldığı güclə qırx gün, qırx gecə... getdi. (1 Padşahlar, 19:5-8)

"Yolunda getdiyim Rəbb mələyini səninlə göndərəcək, yolunu açacaq” dedi..”. (Yaradılış, 24:40)

Rəbb... "İndi get, xalqı sənə söylədiyim yerə apar. Mələyim sənə öndərlik edəcək. Amma zamanı gəlincə günahlarından ötrü onları cəzalandıracağam”. (Misirdən çıxış, 32:33-34)

Yaqub yoluna davam edərkən, Allahının mələkləri ilə qarşılaşdı. (Yaradılış, 32:1)

Amma biz Rəbbə yalvarınca iltimasımızı eşitdi. Bir mələk göndərib bizi Misirdən çıxardı... (Səhra saylar, 20:16)

Bundan sonra Rəbb mələyə qılıncını qınına qoymasını buyurdu. Mələk buyruğa tabe oldu. (1 Salnamələr, 21:27)

Dan yeri ağararkən mələklər Luta "... iki qızını götür, dərhal buradan uzaqlaş" deyə təkid etdilər... (Yaradılış, 19:15)

İki mələk axşamüstü Sodoma çatdılar. Lut şəhərin qapısında oturmuşdu. Onları görən kimi qarşılamaq üçün ayağa qalxdı... (Yaradılış, 19: 1)

"Yolda sizi qoruması, hazırladığım yerə aparması üçün önünüzdən bir mələk göndərirəm. Ona diqqət yetirin, sözünü dinləyin, baş qaldırmayın. Çünki Məni təmsil etdiyi üçün qiyamınızı bağışlamaz. Amma onun sözünü diqqətlə dinləyib bütün söylədiklərimi yerinə yetirsəniz, düşmənlərinizə düşmən, rəqiblərinizə rəqib olacağam. Mələyim önünüzdən gedəcək... (Misirdən çıxış, 23:20-23)

Süd və bal axan ölkəyə səndən əvvəl bir mələk göndərəcək... (Misirdən çıxış, 33:2-3)

Rəbb bir mələk göndərib Asuri şahının ordusundakı bütün igid döyüşçüləri, öndərləri, komandirləri yox etdi. Asur şahı rüsvay olmuş halda ölkəsinə döndü... (2 Salnamələr, 32:21)

Rəbbə təriflər deyin ey sizlər, Onun mələkləri, Onun sözünü dinləyən, söylədiklərini yerinə yetirən güc sahibləri! Rəbbə təriflər deyin ey sizlər, Onun bütün göy orduları, istəyini yerinə yetirən qulları! Rəbbə təriflər deyin ey Onun hakim olduğu yerlərdəki bütün varlıqlar! Rəbbə təriflər de ey könlüm! (Zəbur, 103:20-22)

Ey bütün mələkləri, Ona təriflər deyin, təriflər deyin ona ey bütün göy orduları! (Zəbur, 148:2)

"Bunlar nədir?" deyə soruşdum. Mənimlə danışan mələk "Bunların nə olduğunu sənə göstərəcəyəm" deyə cavab verdi. Mərsin ağaclarının arasında dayanan adam  "Bunlar dünyanı gəzmək üçün Rəbbin göndərdikləridir” deyə açıqladı. Mərsin ağaclarının arasında  dayanmış Rəbbin mələyinə "Dünyanı gəzdik" dedilər, "Budur, bütün dünya xoşbəxtlik və təhlükəsizlik içindədir!" (Zəkəriyyə, 1:9-11)

Mələk... bundan sonra belə dedi: "Rəbb... “Güc və qüvvətlə deyil, ancaq Mənim ruhumla bacaracaqsan” deyir. Belə deyir hər şeyə hakim Rəbb”. (Zəkəriyyə, 4:5-6)

Rəbbin mələyi ona görünüb "Ey igid döyüşçü, Rəbb səninlədir" dedi. (Hakimlər, 6:12)

Rəbbin mələyi qadına görünüb "Sonsuz olduğun, uşaq doğmadığın halda hamilə qalıb bir oğlan doğuracaqsan" dedi... Qadın tarlada ikən Allahının mələyi yenə ona göründü... (Hakimlər, 13:3-9)

 

8 / total 18
"Harun Yəhyanın Tövratdan Hikmətlər və Gözəl Öyüdlər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."