< <
13 / total: 18

Tövratda Peyğəmbərimizin (s.ə.v.)
Sünnəsinə Uyğun İşlər

Allah Quranda bütün iman edənlər üçün Peyğəmbərimizdə (s.ə.v.) "çox gözəl nümunələr" olduğunu bildirmişdir. Bu səbəblə, Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) gündəlik həyatı bütün müsəlmanlar üçün çox əhəmiyyətli və qiymətlidir. Saleh möminlər gündəlik həyatlarının Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) həyatına bənzəməsi üçün diqqət yetirərlər. Hz. Muhəmmədin (s.ə.v.) bir gününü necə keçirdiyi, hansı yeməkləri sevdiyi, bunları necə yediyi, hansı paltarlarının olduğu, saçlarını necə şəkilləndirdiyi, təmizlik mövzusundakı həssaslığı, söhbətləri, müsəlmanlara və digər insanlara qarşı necə davrandığı möminlər üçün çox qiymətli məlumatlardır.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) və səhabələrinin (yaxın ətrafının) etdiyi əməl və işləri sünnə olaraq adlandırılır və bütün müsəlmanlar bu sünnəyə uyğun yaşamaqla mükəlləfdir. Hz. Adəmdən etibarən göndərilən bütün elçilərin üstün əxlaqları və digər insanlara nümunə olacaq həyatları vardır. Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) bildirdiyinə görə, bütün elçilər Rəbbimizin gözəl əxlaq, heybət, hikmət, təsirli xitab, alicənablıq və nur lütf etdiyi müqəddəs insanlardır. Bu mübarək şəxslərin həyatları, cəmiyyətlərə işıq saçan adətləri və ədəbləri də onların sünnəsidir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) hədisi-şəriflərində bütün peyğəmbərlərin və göndərilən elçilərin sünnələrinin bir-birinə bənzər olduğunu xəbər vermişdir. Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) sünnəsi də peyğəmbərlər silsiləsinin sünnəsidir və "Sünnələrin ən gözəli Muhəmmədin (s.ə.v.) sünnəsidir" hədisində buyurulduğu kimi, bunların ən gözəlidir.

Quranda da bütün peyğəmbərlərin eyni soydan gəldikləri, eyni inancda və əxlaqda olduqları xəbər verilir:

Bu bizim İbrahimə öz tayfasına qarşı verdiyimiz dəlildir. Biz istədiyimiz şəxsi dərəcə-dərəcə yüksəldərik. Şübhəsiz ki, Rəbbin hikmət sahibi, elm sahibidir.
Biz İshaqı və Yə’qubu Ona əta etdik. Onların hər birini hidayətə çatdırdıq. Bundan əvvəl Nuhu və onun nəslindən olan Davudu, Süleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da hidayətə qovuşdurmuşduq. Biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı, İlyası da (hidayətə çatdırdıq).Onların hamısı əməlisalehlərdən idi. Biz, həmçinin İsmaili, Əlyəsə’i, Yunisi və Lutu da (hidayətə qovuşdurduq) və onları aləmlərdən  üstün tutduq. Biz onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından da (bir qismini hidayətə çatdırdıq), onları seçdik və düz yola yönəltdik. Bu, Allahın haqq yoludur. Bəndələrindən istədiyini ona yönəldir. Əgər onlar şərik qoşsaydılar, etdikləri əməllər puça çıxardı. Onlar Bizim kitab, hökm və peyğəmbərlik verdiyimiz kimsələrdir. Əgər bunlar  bu dəlilləri dansalar, Biz onlara həmin dəlilləri inkar etməyən bir tayfanı müvəkkil edərik.  (Ənam surəsi, 83-89)

Bunlar Adəmi və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin (Yə’qubun) nəslindən seçib haqq yola yönəltdiyimiz və Allahın ne’mət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir. Onlar Rəhmanın ayələri özlərinə oxunduğu zaman ağlayaraq səcdəyə qapanırdılar.  (Məryəm surəsi, 58)

Hz. Musaya vəhy edilmiş Tövrat detallı olaraq araşdırıldığında içində Peyğəmbərimizdən (s.ə.v.) əvvəl yaşamış  elçilərin və nəbilərin həyatları, əxlaqları və sünnələri ilə əlaqədar əhəmiyyətli məlumatların olduğu görülər. Günümüzdəki Tövrat zamanla təhrif olmuş və müxtəlif pozulmalara uğramışdır. Tövratdakı məlumatların hansının doğru, hansının səhv olduğunu anlamaq üçün onları Quran və sünnə işığında  qiymətləndirmək lazımdır. Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) sünnəsinə bənzəyən və Quran ayələrinə uyğun Tövrat şərhləri doğru olduğuna hüsnü-zənn edilən şərhlərdir. Bu nöqteyi-nəzərlə araşdırıldığında Tövratda izah edilən peyğəmbərin sünnələri ilə Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) mübarək sünnəsi arasındakı bənzərliklər də ortaya çıxacaq.

Kitabın bu hissəsində aləmlərə nur olaraq göndərilən son peyğəmbər Hz. Muhəmmədin (s.ə.v.) sünnəsinə bənzəyən və bu sünnəyə uyğun Tövrat şərhləri yer almışdır.

Tövratda təsvir edilən geyim formaları

Araqçın (başlıq, təkkə) qoymaq:

Araqçın geyərdi. Bəzən onu sarığın altından, bəzən də tək geyərdi. Bəzən də onu çıxardıb başına və alnına şal bağlayardı. (Tirmizi, şəmaildə, s. 9; Buxari, cild 4, s. 248)

Mübarəyin paltarının çoxu ağ idi. Araqçınının üzərinə sarıq buraxardı. Köynəyini sağ tərəfdən geyinərdi. Cümə günü geydiyi xüsusi bir paltarı vardı. (Əl-mənakib, cild 1, s. 145; Əd-daaim, cild 2, s. 207)

Rəsulullah (s.ə.v.) zolaqlı araqçın taxardı. (Əl-məkarim, cild 1, s. 137; Əd-daaim, cild 2, s. 159)

Harunun oğullarına mintanlar, kəmərlər, görkəm və hörmət qazandıran başlıqlar düzəlt. (Misirdən çıxış, 28:40)

Bellərinə kəmər bağla, başlarına başlıq qoy. Qalıcı bir qayda olaraq kahinlik onların işi olacaq. Beləcə, Harunla oğullarını təyin etmiş olacaqsan. (Misirdən çıxış, 29:9 )

Harunun oğullarını önə çıxardı, onlara mintan geydirdi, bellərinə kəmər bağladı, başlarına başlıq qoydu. Musa hər şeyi Rəbbin buyurduğu kimi etdi. (Levililər, 8:13)

Köynək geymək:

Qəzali İhyaul-ulum kitabında belə deyir: Rəsulullah (s.ə.v.) özü üçün hazırlanan hər cür paltarı geyərdi. Köynək, cübbə, şal, və s. (Qəzali, İhyaul-ulum)

Onu köynəyinin üzərinə bağlayırdı, bəzən namaz və namaz xaricində açırdı. (Qəzali, İhyaul-ulum)

Köynəyini sağ tərəfdən geyinərdi. (Əl-mənakib, cild 1, s. 145; Əd-daaim, cild 2, s. 207)

İncə kətandan işlənmiş bir mintan* toxu, incə kətandan bir sarıq, bir də naxışlı kəmər düzəlt. (Misirdən çıxış, 28:39)

*Mintan: Yaxasız, uzun qollu kişi köynəyi.

Harunun oğullarını önə çıxarıb onlara mintan geydir. (Misirdən çıxış, 29:8)

Oğullarını gətirib mintanları geydir. (Misirdən çıxış, 40:14)

Haruna mintanı geydirdi, belinə kəməri bağladı, üzərinə cübbəni, onun üzərinə də efodu* geydirdi... (Levililər, 8:7)

*Efod: Antarinin üzərinə geyilən bir növ paltar.

Kətan paltarlardan istifadə edilməsi:

İbni şəhri-Aşib Mənakib kitabında belə rəvayət etmişdir: "(Hz. Muhəmməd) Eyni şəkildə pambıq və kətandan toxunmuş paltarlar geyərdi. Mübarəyin paltarının çoxu ağ idi..." (Əl-mənakib, cild 1, s. 145; Əd-daaim, cild 2, s. 207)

Məkarimul-əxlaq kitabında isə bu rəvayətə yer verilmişdir: "Kətan peyğəmbərlərin geyimlərindən idi". (Əl-məkarim, cild 1, s. 118)

Harunla oğulları üçün incə kətandan nəfis toxunmuş mintanlar, sarıqlar, bəzəkli başlıqlar, incə kətan paltarlar və göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə nəfis toxunmuş incə kətandan naxışlı kəmər düzəltdilər; eynilə Rəbbin Musaya buyurduğu kimi. (Misirdən çıxış, 39:27-29)

... Onlara kətan paltarlar tik. Boyu beldən dizə qədər olsun. Harunla oğulları hüzur çadırına girdiklərində və ya müqəddəs yerdə xidmət etmək üçün qurbangaha yaxınlaşdıqlarında... bu paltarları geyəcəklər. Harun və soyundan gələnlər üçün davamlı bir qayda olacaq bu. (Misirdən çıxış, 28:40-43)

Başlarına kətan sarıq sarıyacaq, kətan paltar geyəcəklər. Özlərini tərlədən bir şey geyməyəcəklər. (Yezekel, 44:18)

Müqəddəs kətan mintan, kətan paltar geyəcək, kətan kəmər bağlayacaq, kətan sarıq sarıyacaq. Bunlar müqəddəs geyimlərdir. Bunları geymədən əvvəl yuyunacaq. (Levililər, 16:4)

Haruna mintanı geydirdi, belinə kəməri bağladı, üzərinə cübbəni, onun üzərinə də efodu geydirdi. Nəfis toxunmuş şəridi ilə efodu bağladı. (Levililər, 8:7)

Müdriklik verdiyim bacarıqlı adamlara söylə, Haruna paltar tiksinlər. Belə ki, Mənə kahinlik etmək üçün müqəddəs qılınmış olsun. Tikəcəkləri paltarlar bunlardır: Sinəbənd, efod, cübbə, naxışlı mintan, sarıq, kəmər. Mənə kahinlik etmələri üçün böyük qardaşın Haruna və oğullarına bu müqəddəs geyimləri tikəcəklər. Qızıldan göy, bənövşəyi, qırmızı iplikdən, incə kətandan istifadə edəcəklər. (Misirdən çıxış, 28:3-5)

Sarıqdan istifadə etmək:

Araqçınının üzərinə sarıq buraxardı. (Əl-mənakib, cild 1, s. 145; Əd-daaim, cild 2, s. 207)

Rəvayətə görə Peyğəmbərimiz sarığını üç və ya beş dəfə dolayıb bağlayardı. (Əl-mənakib, cild 1, s. 145; Əd-daaim, cild 2, s. 207)

Sahab adında bir sarığı var idi və onu Əliyə (ə.s) bağışladı, Əli (ə.s) bu sarıqla gəldiyində Rəsulullah (s.ə.v.) belə buyurardı: "Sahabın içindəki Əli sizin yanınıza gəldi". (Qəzali, İhyaul-ulum, cild 2, s. 377)

Mən də Yeşuanın başına təmiz bir sarıq sarımalarını söylədim. Başına təmiz bir sarıq sarıyıb onu geydirdilər. Rəbbin mələyi də onun yanında idi. (Zəkəriyyə, 3:5)

Tikəcəkləri geyimlər bunlardır: Sinəbənd, efod, cübbə, naxışlı köynək, sarıq, kəmər... (Misirdən çıxış, 28:4)

Başlarına kətan sarıq sarıyacaq, kətan paltar geyəcəklər. Özlərini tərlədəcək bir şey geyməyəcəklər. (Yezekel, 44:18)

Cübbə geymək:

Döyüşdə və normal günlərdə astarlı paltar geyərdi. Yaşıl rəngli, ipək sündüs bir cübbəsi var idi, mübarək onu geyib ağ vücudu ilə birləşdiyində baxmağa dəyərdi...

Paltarlarının üzərinə geydiyi paltarı zəfəranla boyanmışdı. Bəzən o bir tək paltarı ilə camaata camaat namazı qıldırırdı. Bəzən də yalnız  əba geyirdi...

Bəzən zolaqlı bədri-yəməni (geyim növü), bəzən yundan tikilmiş əbanı (cübbə) paltarının üstünə atardı. Eyni şəkildə pambıq və kətandan toxunmuş paltar geyərdi. (Qəzali, İhyaul-ulum)

Efodun altından geyilən cübbəni nəfis toxunmuş tam göy iplikdən tikdilər. Ortasında başın keçəcəyi qədər boşluq buraxdılar. Cırılmaması üçün boşluğun kənarlarını yaxa kimi toxuyub çevirdilər. Cübbənin kənarını göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan nar naxışları ilə bəzədilər. (Misirdən çıxış, 39:22-24)

Harunla oğullarını hüzur çadırının giriş hissəsinə gətirib yuyundur. Paltarları götür; köynəyi, efodun altından geyilən cübbəni, efodu və sinəbəndi Haruna geydir. Efodun nəfis toxunmuş şəridini bağla. (Misirdən çıxış, 29:4-5)

Haruna mintanı geydirdi, belinə kəməri bağladı, üzərinə cübbəni, onun üzərinə də efodu geydirdi. Nəfis toxunmuş şəridi ilə efodu bağladı. (Levililər, 8:7)

Müdriklik verdiyim bacarıqlı adamlara söylə, Haruna geyim tiksinlər. Belə ki, Mənə kahinlik etmək üçün müqəddəs qılınmış olsun. Tikəcəkləri geyimlər bunlardır: Sinəbənd, efod, cübbə, naxışlı mintan, sarıq, kəmər. Mənə kahinlik etmələri üçün böyük qardaşın Haruna və oğullarına bu müqəddəs geyimləri tikəcəklər. Qızıldan göy, bənövşəyi və qırmızı iplikdən, incə kətandan istifadə edəcəklər. (Misirdən çıxış, 28:3-5)

Tövratda təmizliyə verilən əhəmiyyət

Mübarək üçün iki jilet toxumuşdular, bunları yalnız namazlarda geyərdi. Ümmətini təmizliyə təşviq edər və təmizliyi əmr edərdi. (Kənzül-Fuad, s. 285)

Biz əhli-beyt yatmaq istədiyimiz zaman on şeyə riayət edərik: Təharətli (təmiz) olmaq... (Fəlahüs-Sail, s. 280)

Ömər Xəttabın oğlundan rəvayət edilmişdir: Rəsulullahdan (s.ə.v.) daha comərd, cəsur və  təmiz birini görmədim. (Məkarim, cild 1)

Rəsulullah belə buyurmuşdur: "Müsəlmanlıq təmizdir, kirsizdir. Siz də təmiz olun, təmizlənin, çünki Cənnətə təmizlər girər". (Q. Əhməd Ziyauddin, Ramuz əl-hədis, cild 1, Qönçə nəşriyyat, İstanbul, 1997, 96/2)

Rəbb Musaya "Get, bu gün və sabah xalqı təmizlə" dedi, "Paltarlarını yusunlar" (Misirdən çıxış, 19:10)

Sonra Musa dağdan xalqın yanına enib onları təmizlədi. Hamı paltarlarını yudu. (Misirdən çıxış, 19:14)

... "Əfəndim, Peyğəmbər səndən daha çətin bir şey istəsəydi, etməzdinmi?" dedilər, "Halbuki o sənə yalnız “Yuyun, təmizlən” deyir". (2 Padşahlar, 5:13)

Hüzur çadırına girib qurbangaha yaxınlaşdıqlarında Rəbbin Musaya buyurduğu kimi orada yuyundular. (Misirdən çıxış, 40:32)

Bunun üzərinə Davud yerindən qalxdı. Yuyundu, gözəl ətir vurub paltarını dəyişdi. Rəbbin məbədinə gedib tapındı... (2 Şamuel, 12:20)

... Xalqını kirdən təmizləyəcəksən. Belə ki, aralarında olan iqamətgahımı kirlədib natəmizlik içində ölməsinlər. (Levililər, 15:31)

Sonra geyimlərini yuyacaq, yuyunacaq. Ancaq o zaman düşərgəyə girə bilər. Amma axşama qədər kirli sayılacaq. (Səhrada saylar, 19:7)

... Geyimlərini yuyub özü də yuyunduqdan sonra düşərgəyə girəcək. (Levililər, 16:28)

Müqəddəs bir yerdə yuyunub öz paltarlarını geyəcək... (Levililər, 16:24)

... Özlərini günahdan təmizləyib paltarlarını yudular... (Səhrada saylar, 8:21)

Müqəddəs, kətan köynək və kətan paltar geyəcək, kətan kəmər bağlayacaq, kətan sarıq sarıyacaq. Bunlar müqəddəs geyimlərdir. Bunları geymədən əvvəl yuyunacaq. (Levililər, 16:4)

Yuyunub təmizlənin... Pislik etməkdən imtina edin. (Yeşaya, 1:16)

Müqəddəslə adi olanı, kirli ilə təmizi bir-birindən ayırd etməlisiniz. (Levililər, 10:10)

Gözəl ətir vurmaq:

Rəsulullahın (s.ə.v.) içində müşk olan bir qutusu vardı. Hər dəstəmazdan sonra dərhal onu götürüb sürərdi. Evdən çıxanda keçdiyi hər yerdə bu gözəl qoxu yayılardı. (Əl-kafi, cild 1, s. 515; Əl-məkarim, cild 1, s. 44)

Mübarəyə ətir təklif ediləndə  alıb sürərdi. "Qoxusu gözəl, daşımaq asandır" buyurardı. Ətir sürmək üçün səbəb olduqda barmağının ucunu ətirə vurmaqla kifayətlənərdi. (Əl-məkarim, cild 1, s. 34)

Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) nəvəsi hz. Həsən onun gözəl ətir haqqındakı fikrini belə ifadə etmişdir: "Peyğəmbər əfəndimiz bizə əldə etdiyimizin ən yaxşısını geyməyimizi və tapa bildiyimiz ən xoş ətirləri sürməyimizi əmr edərdi". (Buxari, Ət-tarixül-kəbir, cild 1, 382, n: 1222)

Cismi-nəzif (təmiz), qoxusu lətif (xoş) idi. Ətir vursa da, vurmasa da vücudu ən gözəl ətirlərdən daha gözəl qoxardı. Bir adam onunla görüşdükdə (əl tutmaq, qucaqlaşmaq, məhəbbətini, dostluğunu və sevgisini göstərmək) bütün gün onun rayiheyi-tayyibəsini (təmiz qoxusunu) hiss edərdi və mübarək əli ilə bir uşağın başını sığalladıqda rayiheyi-tayyibəsi ilə (təmiz qoxusu ilə) o uşaq sair (digər) uşaqlar arasında məlum olardı (bilinərdi)". (Əhməd Cövdət Paşa, Qisasi-ənbiya, IV. Cüz, Qənaət mətbəəsi, İstanbul 1331, s. 364-365)

Bunun üzərinə Davud yerindən qalxdı. Yuyundu, gözəl ətir vurub paltarını dəyişdi... (2 Şamuel, 12:20)

Yuyun, ətir vur, geyin və xırmana get... (Rut, 3:3)

Məscidlərin gözəl qoxması:

Təmizliyə çox əhəmiyyət verən, müsəlmanların təmiz məkanlarda olmasını istəyən, gözəllikdən və gözəl qoxulardan Allahın bir təcəllisi kimi çox xoşlanan Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v.) məscidlərin təmiz tutulmasını buyurmuşlar. Məscidlərin gözəl qoxmasını və ibadət üçün gələn möminlərə fərahlıq verəcək bir mühitin meydana gəlməsini istəyən Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) bu məqsədlə məscid və camilərdə büxur da yandırtmışdır. Gözəl qoxu məqsədi ilə büxur yandırılması Tövratda da keçir. Aşağıda mövzu ilə əlaqədar rəvayətlər və Tövrat açıqlamaları var:

Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) ümumi məclislərində kamfara (kafur ağacından əldə edilən yağ) və ya başqa büxurlar yandırılar, bu surətlə camaatın istirahətinə diqqət yetirilərdi. Cümə günləri məscidə gözəl qoxu saçılmasını əmr edərdi. (Əbu Davud; M. Asim Köksal, İslam tarixi, XI, 162)

Rəsulullah (s.ə.v.) "Əvdül-qumari" (odun üstünə atılan zaman gözəl ətir saçan bir növ bitki) ilə büxur verərdi. (Əl-məkarim, cild 1, s. 34)

... Müqəddəs yer üçün gözəl qoxulu büxuru tam sənə buyurduğum kimi etsinlər. (Misirdən çıxış, 31:11)

Rəbbin özünə buyurduğu kimi üzərində gözəl qoxulu büxur yandırdı. (Misirdən çıxış, 40:27)

Gözəl qoxu və büxur cana fərahlıq verər... (Süleymanın məsəlləri, 27:9)

Harun hər səhər qəndillərə baxarkən qurbangahın üzərində gözəl qoxulu büxur yanacaq. Axşam qəndilləri yandırarkən yenə büxur yanacaq. Beləcə, hüzurumda nəsillər boyu davamlı büxur yanacaq... (Misirdən çıxış, 30:7-9)

Hüzurumda mayasız çörək səbətindən bir yastı çörək kökəsi, zeytun yağından yoğrulmuş çörək kökəsi və xəmir götür, hamısını Harunla oğullarına ver. Bunları Mənim hüzurumda yellə, sonra əllərindən alıb qurbangahda Məni razı edən ətir kimi yandır. Bu, Rəbb üçün yandırılandır. (Misirdən çıxış, 29:23-25)

Rəbb Musaya belə dedi: "... De Mənə hədiyyə gətirsinlər. Könüldən verən hər kəsin hədiyyəsini alın… Qəndil üçün zeytun yağı, məsh yağı ilə gözəl ətirli büxur üçün ədviyyat. (Misirdən çıxış, 25:2, 6)

Məscidlərin təmizliyi:

İsti bir gündə iş sahibləri və işçilər iş paltarları ilə məscidə gəlmiş, məscid də kiçik olduğu üçün havası ağırlaşmış və narahatçılıq olmuşdu. Bunun üzərinə Rəsuli-Əkrəm (s.ə.v.) "Yuyunub gəlsəydiniz, daha yaxşı olardı" buyurmuşlar. Ondan sonra cümə günləri yuyunmaq sünnə olmuşdur. (M. Asim Koksal, İslam tarixi, XI, 162)

Rəsulullahın (s.ə.v.) məscidi  müntəzəm silinib, süpürülüp, təmizlənərdi. (M. Asim Koksal, İslam tarixi, XI, 162 vd.)

Məbədin xidmətindən ayrılmayacaq, Allahının məbədini kirlətməyəcək. Çünki Allahın buyurduğu məsh yağı ilə Allahına adanmışdır… Məbədimi kirlətməsin. Onları müqəddəs edən Rəbb Mənəm. Musa Harunla oğullarına və bütün İsrail xalqına bunları bildirdi. (Levililər, 21:12, 23-24)

Otaqları təmizləmələri üçün buyruq verdim. Allah məbədinin əşyalarını, taxılları, kündürü yenə oraya qoydurdum. (Nehemya, 13:9)

Rəbbin məbədini təmizləmək üçün içəri girən kahinlər məbəddə tapdıqları bütün kirli şeyləri məbədin həyətinə çıxardılar... (2 Salnamələr, 29:16)

Yeddinci gün paltarlarınızi yuyun. Beləcə, təmiz sayılacaqsınız. Sonra düşərgəyə girə bilərsiniz. (Səhrada saylar, 31:24)

Sonra paltarlarını yuyacaq və yuyunacaq. Ancaq o zaman düşərgəyə girə bilər. Amma axşama qədər kirli sayılacaq. (Səhrada saylar, 19:7)

Bədən təmizliyinə əhəmiyyət verilməsi:

 Müsəlmanlıq təmizdir, kirsizdir. Siz də təmiz olun, təmizlənin, çünki Cənnətə təmizlər girər. (Tirmizi, İmam Əhməd və Hakimdən; Höccətül-İslam imam Qəzali, İhyaul-ulumiddin, cild 2, tərcümə: Dr. Sıtqı Güllə, Hüzur nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 789)

Rəsulullah (s.ə.v.) saçını darayardı, çox vaxt su ilə düzəldər və belə buyurardı: "Möminin gözəl qoxulu olması üçün su kifayətdir". (Əl-müstədrək, cild 1, s. 59; Əl-məkarim, cild 1, s. 76; Kurbul-əsnad, s. 45)

İbni Şubə Tuhəful-ukul kitabında rəvayət edir: "Təmizlik peyğəmbərlərin əxlaqındandır". (Tuhəful-ukul, s. 442)

Naamanın vəzifəliləri yanına çatıb "Əfəndim, peyğəmbər səndən daha çətin bir şey istəsəydi, etməzdinmi?" dedilər. Halbuki o, sənə yalnız “Yuyun, təmizlən” deyir". (2 Padşahlar, 5:13)

Sabun otuyla yuyunub əllərimi kül suyu ilə təmizləsəm. (Əyyub, 9:30)

Yuyunub təmizlənin, pislik etdiyinizi gözüm görməsin, pislik etməkdən imtina edin. (Yeşaya, 1:16)

Yuyunmaq üçün tuncdan bir qab düzəlt. Ayaqlığı da tuncdan olsun. Hüzur çadırı ilə qurbangahın arasına qoyub içinə su doldur. (Misirdən çıxış, 30:18)

Çəkilin, çəkilin, oradan çıxın, murdara toxunmayın. Oradan çıxıb təmizlənin… (Yeşaya, 52:11)

… Dişləri süddən ağ olacaq. (Yaradılış, 49:12)

Saç və geyimə baxım:

Hz. Aişə (r.ə.) anamız buyurur: "Rəsuli-Əkrəm (s.ə.v.) saçlarını darayıb yağladığında..." (Ət-Tirmizi imam Əbu İsa Muhəmməd, şəmaili-şərifə, cild 1, Hilal nəşrləri, Ankara, 1976, s. 58)

Tabərsi Məkarimül-əxlaq kitabında rəvayət etmişdir: Rəsulullah (s.ə.v.) "Mederi" adında xüsusi bir daraqla saçını darayardı… Çox vaxt saçını gündə iki dəfə darayardı". Yenə rəvayət etmişdir ki, "Saçını daradıqdan sonra darağını döşəyinin altına qoyardı". (Tabərsi, Məkarimül-əxlaq, cild 1, s. 34)

Bir gün Peyğəmbər (s.ə.v.) səhabələrinin yanına gələcəyi zaman küpdəki suya baxıb sarığını və saqqalını düzəltdi və belə dedi: "Allah qardaşlarının yanlarına çıxarkən qulunun qardaşları üçün bəzənməsini sevər". (İbn Adiyyə Əl-Kamil; Höccətül-İslam imam Qəzali, İhyaul-ulumiddin, 3-cü cild, tərcümə: Dr. Sıtqı Güllə, Hüzur nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 679)

Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) nəvəsi hz. Həsən onun geyim mövzusundakı fikrini belə ifadə etmişdir: "Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v.) bizə əldə etdiyimizin ən yaxşısını geyməmizi və tapa bildiyimiz ən xoş ətirləri sürməyimizi əmr edərdi". (3131 Buxari, Ət-tarixül-kəbir, cild 1, 382, n: 1222)

Kahinlər başlarını təraş etməyəcək, saçlarını uzatmayacaqlar. Ancaq saçlarını kəsib düzəldəcəklər. (Yezekel, 44:20)

Sonra Musa Harunla oğulları Elazarla İtamara "Saçlarınızı dağıtmayın, paltarlarınızı cırmayın" dedi… (Levililər, 10:6)

O biri kahinlər arasından başına məsh yağı tökülən və xüsusi paltarlar geymək üçün təyin edilən baş kahin, saçlarını dağıtmayacaq, paltarlarını cırmayacaq. (Levililər:21:10)

… Paltarların incə kətandan, bahalı və naxışlı parçadan idi… (Yezekel, 16:13)

Harunla oğulları üçün incə kətandan nəfis toxunmuş mintanlar, sarıqlar, bəzəkli başlıqlar, incə kətan paltarlar və göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə və nəfis toxunmuş incə kətandan naxışlı kəmər hazırladılar; eynilə Rəbbin Musaya buyurduğu kimi. (Misirdən çıxış, 39:27-29)

Saçları və başı yağlamaq:

Rəsulullah (s.ə.v.) bir çox fərqli yağla bədənini yağlayar, yağlama əsnasında saqqalından əvvəl başını yağlayar və belə buyurardı: "Baş saqqaldan əvvəldir". (Əl-məkarim, cild 1, s. 33)

Mübarək ən çox bənövşə çiçəyi yağı ilə bədənini yağlayar və belə buyurardı: "Bu yağların ən yaxşısıdır". (Əl-məkarim, cild 1, s. 33)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) yağ sürmək istədiyi zaman, əvvəl qaşlarına sonra bığına daha sonra burnuna apararaq iyləyər və axırda mübarək başına sürərdi. (Tabərsi, Məkarimül-əxlaq, cild 1, s. 34)

Harunu müqəddəs etmək üçün başına yağ töküb məsh çəkdi. (Levililər, 8:12)

Başa sürülən qiymətli yağ kimi; saqqaldan, Harunun saqqalından cübbəsinin yaxasına qədər enən yağ kimi. (Zəbur, 133:2)

Düşmənlərimin önündə Mənə süfrə açarsan; başıma yağ sürərsən... (Zəbur, 23:5)

Doğru insan mənə vursa, yaxşılıq sayılar; danlasa, başa sürülən yağ kimidir; başım rədd etməz onu. Çünki duam həmişə pislərə qarşıdır. (Zəbur, 141:5)

Tövratda diqqət yetirilən yemək və içmək

Şorba:

Məkarim kitabında rəvayət edilmişdir: "Rəsulullah (s.ə.v.) çox vaxt həlim (yarma, ət və sudan hazırlanan bir növ şorba) yeyərdi. Bəzən də sahur yeməyi üçün həlimi seçərdi". (Əl-məkarim, cild 1, s. 30)

"Həzrəti Peyğəmbərin qatqı olaraq yediyi yeməklərin bir qismini belə sıralamaq olar: Qoyunun ön qolu və kürək əti, kotlet, kabab, toyuq, toy quşu, ət şorbası, ət suyu, balqabaq, zeytun yağı, süzmə, qovun, halva, bal, xurma, pazı, ənbər balığı…" (Əbu Davud, III, 496-497, n: 3840; Nəsai, VII, 207-209; Prof. Dr Əli Yardım, Peyğəmbərimizin şəmaili, Damla nəşriyyat, 3-cü nəşr, İstanbul, 1998, s. 219)

… Elişa bir peyğəmbər birliyi ilə oturarkən xidmətçisinə "Böyük qazanı ocağa qoy, peyğəmbərlərə şorba bişir" dedi. (2 Padşahlar, 4:38)

Bir gün Yaqub şorba bişirərkən Esav ovdan gəldi... (Yaradılış, 25:29)

Ət:

Həzrətin yanında ən yaxşı yemək ət idi. Sulu yemək şəklində yeyərdi... Ovlanmış heyvanın ətindən yeyərdi… Qoyun ətinin çiyin, bud, və bilək hissəsini sevərdi. (Əl-mənakib, cild 1, s. 145; Əd-daaim, cild 2, s. 207)

Məkarim kitabında Rəsulullahdan (s.ə.v.) rəvayət edilmişdir: … Həzrətin ən çox sevdiyi yemək ət idi… Süfrədəki yeməklərin arasından əlini ona uzadardı.

Toyuq əti və digər çöl heyvanlarının, quşların ətini yeyərdi... (Əl-məkarim dəyişik yerlərdə zikr etmişdir, s. 26-29-30-31; Əl-məhasin, s. 433-459; Əl-hisal; Əl-kafi; Əl-müstədrək; Ət-daaim, cild 2, s. 113)

"Ən çox xoşladığı yemək ət idi". (Əbbuşeyx, Höccətül-İslam imam Qəzali, İhyaul-ulumiddin, cild 2, tərcümə: Dr Sıtqı Güllə, Hüzur nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 803)

Yaqub "Mən ilk oğlun Esavam" deyə cavab verdi, "Söylədiyini etdim. Buyur, dur otur, gətirdiyim ov ətini ye. Belə ki, məni mübarək edəsən". (Yaradılış, 27:19)

Sonra Musa, "Axşam sizə yemək üçün ət, səhər də dilədiyiniz qədər çörək verilincə Rəbbin əzəmətini görəcəksiniz" dedi... (Misirdən çıxış, 16:8)

İshaq "Oğlum, ov ətini gətir yeyim ki, səni mübarək edim" dedi... (Yaradılış, 27:25)

Esav da ləzzətli bir yemək hazırlayıb atasına apardı. Ona "Ata qalx, gətirdiyim ov ətini ye" dedi, "Belə ki, məni mübarək edə biləsən." (Yaradılış, 27:31)

Onlara da ki, "Axşam ət yeyəcəksiniz, səhər də çörəklə qarnınızı doyuracaqsınız. Onda biləcəksiniz ki, Allahınız Rəbb Mənəm". (Misirdən çıxış, 16:12)

Xurma:

Məkarim kitabında belə rəvayət edilmişdir: "... Oruc tutduğu zamanlar təzə xurma vaxtında yalnız onunla iftar edərdi... Mübarəyin yeməyi ən çox xurma və su idi". (Əl-məkarim müxtəlif yerlərdə zikr etmişdir, s. 26-29-30-31; Əl-məhasin, s. 433-459; Əl-hisal; Əl-kafi; Əl-müstədrək; Əd-daaim, cild 2, s. 113)

"Xurmalardan acvə xurmasını sevirdi." (Əbuşşeyx, höccətül-İslam imam Qəzali, İhyaul-ulumiddin, cild 2, tərcümə: Dr. Sıtqı Güllə, Hüzur nəşriyyat, İstanbul 1998, s. 803)

Hz Aişə (r.ə.) əlavə olaraq bunları bildirmişdir: "Qovun və qarpızı yaş xurma ilə yeyərdilər". (Q. Əhməd Ziyauddin, Ramuz əl-hədis, cild 2, Qönçə nəşriyyat, İstanbul, 1997, 552/5)

Hz Cabirdən (r.ə.): "Təzə xurma və qovun çox yeyərdilər və “bunlar gözəl meyvədir” deyərdilər." (Q. Əhməd Ziyauddin, Ramuz əl-hədis, cild 2, Qönçə nəşriyyat, İstanbul, 1997, 549/1)

Sonra Əlimə getdilər. Orada on iki su qaynağı, yetmiş xurma ağacı var idi. Su sahilində yerləşdilər. (Misirdən çıxış, 15:27)

Davud... Ardından qadın, kişi hər kəsə... bir kömbə çörəklə bir xurma və üzüm lavaşanası payladı. Sonra hamı evinə döndü. (2 Şamuel, 6:17, 19)

İlk gün meyvə ağaclarının gözəl meyvələrini, xurma budaqlarını, sıx yarpaqlı ağac budaqlarını, vadi qovaqlarını yığıb Allahınız Rəbbin qarşısında yeddi gün şənlik edəcəksiniz. (Levililər, 23:40)

Çörək:

Əbu Hazim rəvayət edir: "Rəsulullahın dövründə səhabələrin ələyi var idimi?" dedim. "Əleyhissalatu vəssalam vəfat edənə qədər ələk görmədim" dedi. "Elə isə ələnməmiş arpa çörəyini necə yeyirdiniz?" dedim. "Biz onu üfləyərdik, içindəki kəpəklər təmizlənərdi. Qalan “kəpək”ləri də su ilə yumşaldıb yoğurardıq" cavabını verdi". (Kutubi-sittə, nömrə: 6945)

Ümmi Eymənin (r.ə.) rəvayətinə görə:… Əleyhissalatu vəssalam da: "Su ələyib ayırdığın kəpəyi o birisinə (un qisminə) qat, sonra yoğur (və çörək hazırla)" buyurmuşdur". (Kutubi-sittə, nömrə: 6946)

Hz Ənəs (r.ə.) rəvayət edir:… "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalam “bəsi” yeməyi yedi və möhkəm paltar geydi". (Ənəsin ravisi) Həsəndən soruşuldu: " “Bəsi” dediyin yemək nədir?" O, bu cavabı verdi: "Arpanın iri üyüdülmüşüdür, ağızdakı loxmanı adam ancaq bir qurtum su ilə uda bilərdi". (Kutubi-sittə, nömrə: 949)

İbni Abbas (r.ə.) rəvayət edir: "Rəsulullah əleyhissalatu vəssalamın ən çox sevdiyi yemək çörəkdən hazırlanmış tirit və heysdən (ərəblərin məşhur bir yeməyi) hazırlanan tirit idi". (Əbu Davud, Ətimə 23, (3783))

Süleyman sarayının bir günlük yemək ehtiyacı bunlar idi: Otuz kor incə, altmış kor kəpəkli un; onu tövlədə, iyirmisi otlaqda yetişdirilmiş mal və yüz qoyun; ayrıca marallar, ceyranlar, cüyürlər və kök quşlar. (1 Padşahlar, 4:22-23)

Sonra Musa "Axşam sizə yemək üçün ət, səhər də dilədiyiniz qədər çörək verilincə Rəbbin əzəmətini görəcəksiniz". dedi... (Misirdən çıxış, 16:8)

Hüzurumdakı mayasız çörək səbətindən bir yastı çörək kökəsi, zeytun yağı ilə yoğrulmuş çörək kökəsi və qoğal götür, hamısını Harunla oğullarına ver. (Misirdən çıxış, 29:23)

Onlara de ki, "Axşam ət yeyəcəksiniz, səhər də çörəklə qarnınızı doyuracaqsınız. Onda biləcəksiniz ki, Allahınız Rəbb Mənəm". (Misirdən çıxış, 16:12)

Rəbbin söylədiklərini edən İlyas… dərədən su içir… ət və çörəklə bəslənirdi. (1 Padşahlar, 17:5-6)

Amma Lut çox təkid etdi. Axırda onunla birlikdə evinə getdilər. Lut onlara yemək hazırladı, mayasız çörək bişirdi. Yedilər. (Yaradılış, 19:3)

Buğda, arpa, paxla, mərcimək, darı, qırmızı buğda götür və bir qaba qoy. Bunlardan özünə çörək bişir. Bir yanı üstə uzanacağın üç yüz doxsan gün boyunca bu çörəkdən yeyəcəksən. Hər gün müəyyən zamanda yeməyin üçün iyirmi misqal çörək çəkəcəksən. (Yezekel, 4:9-10)

Musa Haruna və sağ qalan oğulları Elazarla İtamara belə dedi: "Rəbb üçün yandırılanlardan qalan taxılı götürün, mayasız çörək bişirib qurbangahın yanında yeyin. Çünki çox müqəddəsdir. (Levililər, 10:12)

Rəbbə şükr etmək üçün, xoşbəxtliyi mayalı çörək kökələri ilə birlikdə təqdim edəcək. (Levililər, 7:13)

Bəhməz və üzüm:

İbni Ömərdən rəvayət; soruşdular ki: "Üzüm tərkibi necədir?" Dedi ki: "Sən iç". Tərkib dedikləri budur: Üzüm şirəsini qaynadarlar, üç payın ikisi gedər, bir payı qalar. (Öndər Çağıran, Tibbi Nəbəvi, 1-ci nəşr, Boğaziçi nəşrləri, İstanbul 1996)

Ümeyyi İbni Zeyd rəvayət edir: "Peyğəmbər səllallahu əleyhi və səlləm yemişlərdən üzümlə qovunu sevərdi". (Öndər Çağıran, Tibbi Nəbəvi, 1-ci nəşr, Boğaziçi nəşrləri, İstanbul 1996)

Qaydalarıma görə yaşayıb buyruqlarımı diqqətlə yerinə yetirsəniz, yağışları zamanında yağdıracağam. Torpaq məhsul, ağaclar meyvə verəcək. Yığıma qədər xırman döyüb əkin vaxtına qədər bağlarınızdan üzüm yığacaqsınız. Bolluca yeyib ölkənizdə güvənlikdə yaşayacaqsınız. (Levililər, 26:3-5)

Allahınız Rəbb sizi məhsuldar bir ölkəyə aparır. Elə bir ölkə ki, çayları, bulaqları, dərə və təpələrdən çıxan su qaynaqları vardır; buğdası, arpası, üzümü, ənciri, narı, zeytun yağı, balı vardır. (Qanunun təkrarı, 8:7-8)

Eşkol vadisinə çatanda üzərində bir salxım üzüm olan bir asma budağı kəsdilər. Adamlardan ikisi budağı uzun bir ağacda daşıdılar. Yanlarında nar və əncir də götürdülər. (Səhrada saylar, 13:23)

Bal:

Heysəmə bin Əsvəd Abdullahdan rəvayət edir: "Peyğəmbər əleyhissalam buyurdu ki: “Qurandan və də baldan şəfa alın”". (Öndər Çağıran, Tibbi Nəbəvi, 1-ci nəşr, Boğaziçi nəşrləri, İstanbul 1996).

"Şirnini və balı sevərdilər". (Q. Əhməd Ziyauddin, Ramuz əl-hədis, cild 2, Qönçə nəşriyyat, İstanbul, 1997, 552/11)

"Peyğəmbər əfəndimiz (s.ə.v.) bal şərbəti, xurma və kişmiş şirəsi kimi içkiləri sevərdilər". (Arizətül-Ahzəvi şərhi-sünənit-Tirmizi, VIII, 89-90, Prof. Dr. Əli Yardım, Peyğəmbərimizin şəmaili, Damla nəşriyyat, 3-cü nəşr, İstanbul, 1998, s. 255)

"Şərbətlərin içində ən çox bal şərbətini sevərdi". (Q. Əhməd Ziyauddin, Ramuz-əl-hədis, cild 2, Qönçə nəşriyyat, İstanbul, 1997, 521/17)

Bunun üzərinə İsrail "Elə isə gedin" dedi. "Yalnız torbalarınıza bu ölkənin ən yaxşı məhsullarından bir az balzam, bir az bal, kitrə, laden, fıstıq, badam qoyun və Misirin rəhbərinə hədiyyə aparın". (Yaradılış, 43:11)

... Ayrıca, Davudla yanındakıların yeməsi üçün buğda, arpa, un, qovrulmuş buğda, paxla, mərcimək, bal, kərə yağı, inək pendiri və qoyun da gətirdilər. "Xalq tarlada yorulmuşdur, ac və susuzdur" deyə düşünmüşdülər. (2 Şamuel, 17:28-29)

... O ölkədən çıxarıb geniş və məhsuldar torpaqlara, süd və bal axan ölkəyə... aparacağam. (Misirdən çıxış, 3:8)

... Zeytun yağı, bal və bütün tarla məhsullarından bolluca verdilər. Bununla yanaşı, hər şeyin onluğunu da bolluca gətirdilər. (2 Salnamələr, 31:5)

Süd:

"... Allah bir kimsəyə bir miqdar süd içirdiyi zaman  o adam “Allahım bizə bu südü bərəkətli et və bizə daha çox süd ver” deyə dua etsin. Çünki yemək və içməyin yerini tutan süddən başqa şey bilmirəm". (Heydər Hatipoğlu, Sünəni-İbni Macə tərcüməsi və şərhi, Qəhrəman nəşrləri, cild 9, İstanbul 1983, s. 75)

"İçkilərdən ən çox südü sevərdilər". (Q. Əhməd Ziyauddin, Ramuz əl-hədis, cild 2, Qönçə nəşriyyat, İstanbul, 1997, 521/18)

Sisera su istədi, Yael ona süd verdi. (Hakimlər, 5:25)

... Yael süd tuluğunu açıb ona içirdikdən sonra üzərini yenə örtdü. (Hakimlər, 4:19)

... Özləri üçün seçdiyim ən gözəl ölkəyə, süd və bal axan ölkəyə... (Yezekel, 20:6)

Nar:

Məkarim kitabında Rəsulullahdan (s.ə.v.) rəvayət edilmişdir: Həzrətin ən sevdiyi meyvələr qovun və nar idi... Çox vaxt narı dənə-dənə yeyərdi". (Əl-məkarim müxtəlif yerlərdə zikr etmişdir, s. 26-29-30-31; Əl-məhasin, s. 433-459; Əl-hisal; Əl-kafi; Əl-müstədrək; Əd-daaim, cild 2, s. 113)

Kuleyni Ömər bin Əbani-Kuleyninin belə dediyini rəvayət edir: İmam Baqir və imam Sadiqin (ə.s.) belə buyurduqlarını eşitdim: "Rəsulullah (s.ə.v.) yer üzündəki meyvələr arasında ən çox narı sevərdi". (Əl-Emali, cild 2, s. 294; Emaliye-Müfid, s. 114; Əl-məkarim, cild 1, s. 176; Əl-kafi, cild 2, s. 138 və cild 8, s. 168)

Eşkol vadisinə çatanda üzərində bir salxım üzüm olan bir asma budağı kəsdilər. Adamlardan ikisi budağı uzun bir ağacda daşıdılar. Yanlarına nar və əncir də götürdülər. (Səhrada saylar, 13:23)

Anbarda heç toxum qaldımı? Asma, əncir, nar, zeytun ağacları bu günə qədər məhsul verdimi? "Bu gündən başlayaraq üzərinizə bərəkət yağdıracağam". (Haqqay, 2:19)

Zeytun yağı:

"Zeytun yağını yeyin və ondan istifadə edin. Çünki bu yağ mübarəkdir". (Heydər Hatipoğlu, Sünəni-İbni Macə tərcüməsi və şərhi, Qəhrəman nəşrləri, cild 9, İstanbul 1983, s. 73)

… İncə un, bal, zeytun yağı ilə bəsləndin. Getdikcə gözəlləşdin, padşahlığıa yaraşdın. (Yezekel, 16:13)

Mənə kahinlik edə bilmələri üçün, Harunla oğullarını müqəddəs etmək üçün bunları et: Bir öküz ilə iki eyibsiz qoç al. İncə buğda unundan mayasız çörək, zeytun yağı ilə yoğurulmuş mayasız çörək kökəsi, üzərinə yağ sürülmüş mayasız qoğal bişir. (Misirdən çıxış, 29:1-2)

Əgər adam  Rəbbə şükr etmək üçün versə, zeytun yağı ilə yoğurulmuş mayasız çörək kökəsi, üzərinə zeytun yağı sürülmüş mayasız qoğal və yaxşıca qarışdırılmış incə undan yağla yoğurulmuş mayasız çörək kökəsi də verəcək. (Levililər, 7:12)

Əgər verəcəyi sacda bişirilmiş taxıldırsa, zeytun yağı ilə yoğurulmuş mayasız incə undan bişirilməlidir. Onu verərkən hissələrə ayırıb üzərinə zeytun yağı tökəcəksən. Bu verəcəyin taxıldır. Əgər tavada bişirilmiş taxıldırsa, incə un və zeytun yağı ilə yoğurulmalıdır. (Levililər, 2:5-7)

Tövratda peyğəmbərimizin (s.ə.v.) sünnəsinə uyğun digər işlər

Əqiq daşından istifadə:

"Hz. Peyğəmbər (s.ə.v.) qonşu dövlət hökmdarlarına göndərdiyi məktubların altını möhürləmək məqsədi ilə üzərində üç sətirdə "Muhəmməd Rəsulullah" yazılı bir möhürdən istifadə edirdi. Yazı əqiq daşı üzərinə işlənmişdi və möhür də gümüşdən idi. Üzük şəklində idi və Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) onu barmağına taxırdı. Yazdırdığı rəsmi sənədi möhürləmək üçün barmağından çıxarar, möhürlədikdən sonra təkrar taxardı". (Qəzali, İhyaul-ulum)

Efod kimi qızıl ilə və göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan nəfis bir  sinəbənd tikdilər. Dörd künc, eni və uzunu bir qarış idi, ikiyə qatlanmışdı. Üzərində dörd sıra daş oyuğu düzəltdilər. Birinci sırada yaqut, topaz, zümrüd; ikinci sırada firuzə, lacivərd daşı, ay daşı (ağ əqiq); üçüncü sırada yaqut, əqiq, ametist; dördüncü sırada sarı yaqut, oniks (qara əqiq), yaşma var idi. Daşlar oyuqlara qoyulmuşdu… Belə ki, sinəbənd efodun nəfis toxunmuş şəridinin yuxarısında qalsın və efoddan ayrılmasın. Eynilə Rəbbin Musaya buyurduğu kimi etdilər. (Misirdən çıxış, 39:8-13, 21)

Nəfis bir hökm sinəbəndi hazırla. Onu da efod kimi qızıl ilə və göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan tik. Dörd künc, eni və uzunu bir qarış olsun; ikiyə qatlansın. Üzərində dörd sıra daş oyuğu düzəlt. Birinci sırada yaqut, topaz, zümrüd; ikinci sırada firuzə, lacivərd daşı, ay daşı (ağ əqiq); üçüncü sırada yaqut, əqiq, ametist; dördüncü sırada sarı yaqut, oniks (qara əqiq) və yaşma olsun. Daşlar qızıl oyuqlara qoyulsun… İki qızıl halqa əlavə düzəlt; efodun önündəki çiyinliklərə altdan, tikişə yaxın, nəfis toxunmuş şəridin yuxarısına tax. (Misirdən çıxış, 28:15-20, 27)

Möhür üzüyündən istifadə:

Ənəs bin Malik (r.ə.) rəvayət edir: "Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) mübarək möhürü gümüşdən düzəldilmişdi. Qaşı isə həbəş daşından idi. Rəsulullah əfəndimiz (s.ə.v.) xarici dövlət başçılarına məktub yazmaq istədikdə bir möhür üzük düzəldilməsini buyurdu. Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) barmağındakı üzüyün parıltısı hələ gözümün qabağındadır. Peyğəmbər əfəndimizin (s.ə.v.) mübarək möhrünün qaşına üç sətir halında "Muhəmməd Rəsulullah" ibarəsi həkk edilmişdi. Birinci sətirdə "Muhəmməd", ikinci sətirdə "Rəsul", üçüncü sətirdə də "Allah" sözləri yazılmışdı. (Ət-Tirmizi imam Əbu İsa Muhəmməd, şəmaili-şərifə, cild 1, Hilal nəşrləri, Ankara, 1976, s. 114-117)

Bir daş gətirib quyunun ağzına qoydular. Daniellə əlaqəli heç bir şey dəyişdirilməsin deyə padşah həm öz möhür üzüyü ilə, həm də əsilzadələrin möhür üzükləri ilə daşı möhürlədi. (Daniel, 6:17)

Bunun üzərinə padşah möhür üzüyünü barmağından çıxarıb… Hamana verdi… adını və üzüyünün möhürünü daşıyırdı. (Ester, 3:10, 12)

Amma padşahın adına yazılmış və onun üzüyü ilə möhürlənmiş yazını kimsə keçərsiz saya bilməz… siz yazın və padşahın üzüyü ilə möhürləyin. (Ester, 8:8)

 

13 / total 18
"Harun Yəhyanın Tövratdan Hikmətlər və Gözəl Öyüdlər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."