< <
18 / total: 18

Tövratda Sənət və Memarlıq

Qızıl örtmələr

... Süleyman iç divarların üzünə təmiz qızıl çəkdirdi. (2 Salnamələr, 3:4)

Ana tərəfin divarlarının üzünə də əvvəlcə, şam taxtası, sonra təmiz qızıl çəkdirdi; xurma ağacı və zəncir naxışları ilə bəzətdi. (2 Salnamələr, 3:5)

Girişlərin, qapı kandarlarının, divar və qapıların üzünə qızıl çəkdirdi... (2 Salnamələr, 3:7)

... Süleyman yuxarı otaqlara da qızıl çəkdirdi. (2 Salnamələr, 3:7)

Şam ağacından hər biri iki taylı, dözümlü iki qapı düzəltdirdi. Bunların da üstündə… xurma ağacları və çiçək naxışları oydurdu. Oymaların üzərinə düz şəkildə qızıl çəkdirdi. (1 Padşahlar, 6:34-35)

Süleyman fil dişindən böyük bir taxt düzəltdirib üzünə təmiz qızıl çəkdirdi. (1 Padşahlar, 10:18)

Çərçivə və girişlərin üzünə qızıl çəkdirdi, girişlərin keçəcəyi halqaları da qızıldan düzəltdirdi… Pərdə üçün akasiya ağacından dörd dirək düzəldib üzünə  qızıl çəkdi… Pərdəni asmaq üçün qarmaqları olan beş dirək düzəldib başlıqlarına, kənarlarına qızıl çəkdirdi. Dirəklərə beş tunc altlıq düzəltdi. (Misirdən çıxış, 36:34-38)

Akasiya ağacından bir sandıq düzəltsinlər… İçinə də, üzünə də təmiz qızıl çək... Akasiya ağacından şüvül düzəldib üzünə qızıl çək. (Misirdən çıxış, 25:10-13)

Akasiya ağacından bir masa düzəlt. Uzunluğu iki, eni bir, hündürlüyü bir yarım arşın (67)  olsun. Masanın üzünə təmiz qızıl çək. Ətrafına qızıl pərvaz düzəlt. (Misirdən çıxış, 25:23-24)

Şüvülləri akasiya ağacından düzəlt, üzünə qızıl çək. Masa onlarla daşınacaq. (Misirdən çıxış, 25:28)

Çərçivələrin və şüvüllərin üzünə qızıl çək, girişlərin keçəcəyi halqaları da qızıldan düzəlt. (Misirdən çıxış, 26:29)

Pərdəni asmaq üçün akasiya ağacından beş dirək düzəlt, üzünə qızıl çək. qarmaqları da qızıldan olsun. Dirəklər üçün tuncdan beş altlıq tök. (Misirdən çıxış, 26:37)

İçinə də, çölünə də təmiz qızıl çəkdi. Ətrafına qızıldan pərvaz düzəltdi. İkisi bir tərəfdə, ikisi də o biri tərəfdə olmaqla sandığın dörd küncündəki ayaqlara taxmaq üçün qızıldan halqa tökdü. Akasiya ağacından şüvüllər düzəldib üzünə qızıl çəkdi. (Misirdən çıxış, 37:2-4)

Masanın üzünə təmiz qızıl çəkdi. Ətrafına qızıldan pərvaz düzəltdi. (Misirdən çıxış, 37:11)

Şüvülləri akasiya ağacından düzəltdi, üzünə qızıl çəkdi. (Misirdən çıxış, 37:15)

Taxta örtmələr

Süleyman məscidi tikib tamamladı. Üstünü sidr ağacından dirəklərlə, qalın taxtalarla bağladı. (1 Padşahlar, 6:9)

Məscidin iç divarlarının səthini sidr ağacları ilə döşəyib üstlərini döşəmədən tavana qədər taxtalarla örtdü. Məscidin döşəməsini isə şam taxtaları ilə döşətdi. (1 Padşahlar, 6:15)

... Döşəmədən tavana qədər sidr taxtasından olan bir divarla o biri tərəflərdən ayrıldı. Bu tərəfin uzunluğu iyirmi arşin idi. (1 Padşahlar, 6:16)

Daşlar görünməsin deyə məscidin içi, üzəri boranı və çiçək naxışları ilə oyulmuş sidr taxtaları ilə örtüldü. (1 Padşahlar, 6:18)

Bu otağının içinin uzunluğu, genişliyi və hündürlüyü iyirmi arşin idi. Süleyman otağa təmiz qızıl çəkdirdi. Qurbangahı (Allaha qurban kəsilən yer) də sidr taxtaları ilə döşətdi. (1 Padşahlar, 6:20)

Həyətin divarlarını üç cərgə yonma daşla və bir cərgə sidr ağacı girişləri ilə düzəltdirdi. (1 Padşahlar, 6:36)

Taxt eyvanını (68), yəni hökmlərin veriləcəyi taxt eyvanını da düzəltdirdi. Bu eyvan da başdan ayağa sidr taxtaları ilə örtülmüşdü. (1 Padşahlar, 7:7)

Oyma və yonma sənəti

İç otağının girişinə zeytun ağacından iki çərçivəli (69) bir qapı düzəltdirdi. Çərçivəli qapının genişliyi məscidin genişliyinin beşdə biri qədər idi. İydə ağacından düzəldilən iki qapının üzərinə... xurma ağacları və çiçək naxışları oydurdu... (1 Padşahlar, 6:31-32)

Daşlar görünməsin deyə məscidin içi, üzərinə boranı və çiçək naxışları oyulmuş sidr taxtaları ilə örtüldü. (1 Padşahlar, 6:18)

Eyni şəkildə əsas bölmənin girişinə də zeytun ağacından qapı çərçivələri düzəltdirdi. Bu çərçivəli qapı məscidin genişliyinin dörddə biri qədər idi.

Bundan başqa, şam ağacından hər biri iki tərəfli, möhkəm iki qapı düzəltdirdi. Bunların da üstünə... xurma ağacları və çiçək naxışları oydurdu. Oymaların üzərinə düz şəkildə qızıl çəkdirdi. (1 Padşahlar, 6:33-35)

Bir tərəfdə xurma ağacına baxan insan üzü, o biri tərəfdə xurma ağacına baxan gənc aslan üzü. Məscid... xurma ağacı oymaları ilə bəzənmişdi.

Döşəmədən girişin üstündəki hissəyə qədər əsas  bölmənin divarları... xurma ağacı oymaları ilə örtülmüşdü... Qoşa qapısı var idi. Hər qapının iki rəzəli qanadı var idi. Divarlara olduğu kimi, əsas bölmənin qapılarına da... xurma ağacı oymaları həkk edilmişdi. Çöldə, eyvanın önündə ağacdan bir asma tavan var idi. Eyvanın yan divarlarındakı qəfəsli pəncərələrin iki tərəfi xurma ağacı oymaları ilə örtülmüşdü. Məscidin yan otaqları ilə asma tavanları belə idi. (Yezekel, 41:19-26)

... Yaqut, topaz, ay daşı, sarı yaqut, oniks, yaşma, lazurit, firuzə və zümrüdlə, növbənöv qiymətli daşla bəzənmişdin. Yonma və oyma işlərinin hamısı qızıldan idi. Bunlar yaradıldığın gün hazırlanmışdı. (Yezekel, 28:13)

Daş kəsmə və yonmada, ağac oymasında, hər cür sənət sahəsində çalışsın. (Misirdən çıxış, 31:5)

Baş dini xidmətçinin efodu ilə (70)  sinəbəndi üçün oniks və o biri sağanaq daşlar. (Misirdən çıxış, 25:7)

Bəzəkdə bitki naxışlarından istifadə edilməsi

Təmiz qızıldan bir şamdan düzəltdi. Ayağı və gövdəsi döymə qızıldan idi. Çanaq, tumurcuq və çiçək naxışları özündən idi. Üç qolu bir tərəfdə, üç qolu o biri tərəfdə olmaqla altı qollu idi. Hər qolda badam çiçəyini xatırladan üç çanaq, tumurcuq və çiçək naxışı var idi. Altı qol da eyni idi.

Şamdanın gövdəsində badam çiçəyini xatırladan dörd çanaq, tumurcuq və çiçək naxışı var idi. (Misirdən çıxış, 37: 17-20)

Şamdan ayağı və çiçək naxışları döymə qızıldan Rəbbin Musaya göstərdiyi nümunəyə görə düzəldildi. (Səhrada saylar, 8:4)

Təmiz qızıldan bir şamdan düzəlt. Ayağı, gövdəsi döymə qızıldan olsun. Çanaq, tumurcuq və çiçək naxışları özündən olsun. Şamdan üç qolu bir tərəfdə, üç qolu o biri tərəfdə olmaqla altı qollu olsun. Hər qolda badam çiçəyini xatırladan üç çanaq, tumurcuq və çiçək naxışı olsun. Altı qol da eyni olsun. Şamdanın gövdəsində badam çiçəyini xatırladan dörd çanaq, tumurcuq və çiçək naxışı olsun. (Misirdən çıxış, 25:31-34)

Cübbənin kənarını göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan nar naxışları ilə bəzədilər. (Misirdən çıxış, 39:24)

Sütun başlıqlarının hər biri torla örtülmüşdü. Torun üzəri yeddi cərgə hörülmüş zəncirlə və iki cərgə nar naxışı ilə bəzənmişdi. Eyvandakı dörd arşın hündürlüyündəki sütun başlıqları da  zanbaq şəklində idi. Hər iki sütun başlığında hörülmüş torun yanındakı çıxıntının yuxarı ətrafında cərgə halında iki yüz nar naxışı var idi. (1 Padşahlar, 7:17-20)

Sütunların yumru başlıqlarını bəzəyən iki ədəd hörülmüş torun üzərini iki sıra halında bəzəyən dörd yüz nar naxışı. (1 Padşahlar, 7:42)

Hovuz kənarlarının aşağısındakı iki sıra zanbaq naxışı ilə birlikdə tökülmüşdü. Hər arşında on dənə olan bu naxışlar hovuzun hər tərəfini əhatə edirdi. (1 Padşahlar, 7:24)

Daşlar görünməsin deyə məscidin içi üzəri boranı və çiçək naxışları ilə oyulmuş sidr taxtaları ilə örtüldü. (1 Padşahlar, 6:18)

Məscidin iç və çöl otaqlarının bütün divarlarını... xurma ağacları və çiçək naxışları ilə bəzətdi... İydə ağacından düzəldilən iki qapının üstünə... xurma ağacları və çiçək naxışları oydurdu... Üzünə qızıl çəkdirdi... Bunların da üstünə... xurma ağacları və çiçək naxışları oydurdu. Oymaların üzərinə düz şəkildə qızıl çəkdirdi. (1 Padşahlar, 6: 29-35)

Əsas bölmənin divarlarına da əvvəlcə şam taxtası, sonra təmiz qızıl çəkdirdi; xurma ağacı və zəncir naxışları ilə bəzətdi. (2 Salnamələr, 3:5)

Boyunbağıya bənzər zəncirlər düzəltdirib sütunların üzərinə qoydurdu. Yüz nar naxışı düzəltdirib zəncirlərə taxdırdı. (2 Salnamələr, 3:16)

İki sütun və iki yumru sütun başlığı, bu başlıqları bəzəyən iki hörülmüş tor, sütunların yumru başlıqlarını bəzəyən iki hörülmüş torun üzərini iki sıra halında bəzəyən dörd yüz nar naxışı. (2 Salnamələr, 4:12-13)

Hər sütun on səkkiz arşın hündürlüyündə idi, üzərlərində tunc bir başlıq var idi. Başlığın hündürlüyü üç arşın idi, ətrafı tuncdan torla və nar naxışları ilə bəzənmişdi. O biri sütun da tor naxışları ilə bəzənmişdi və o birinə bənzəyirdi. (Yeremya, 52:21-22)

Yanlarda doxsan altı nar naxışı var idi. Başlığı əhatə edən tor naxışının üzərində cəmi yüz nar naxışı var idi. (Yeremya, 52:23)

Hər iki tərəfdəki gözətçi otaqlarında, otaqların arasındakı divarlarda və eyvanın bütün divarlarında içəri baxan qəfəsli pəncərələr var idi. Bölmə divarları xurma ağacı naxışları ilə örtülmüşdü. (Yezekel, 40:16)

Pəncərələrin, eyvanın, xurma ağacı naxışlarının ölçüsü, şərqə baxan qapının ölçüsü ilə eyni idi... Yeddi pilləsi var idi, eyvan bunların önündə idi. İki qapı çərçivəsi də xurma ağacı naxışları ilə örtülmüşdü. (Yezekel, 40:22-26)

Cübbənin kənarlarını göy, bənövşəyi, qırmızı iplikdən nar naxışları ilə bəzə, aralarına qızıl zınqırovlar tax. (Misirdən çıxış, 28:33)

Qızıldan bəzək əşyaları

İç otağın önünə yerləşdirilən və qaydaya uyğun olaraq yandırılan təmiz qızıl şamdanlarla çiçək bəzəkləri, şamlar, maşalar. Bunlar təmiz qızıldan idi.

Təmiz qızıldan fitil maşaları, çanaqlar, qablar, büxurdanlar və məscidin qızıl qapıları... (2 Salnamələr, 4:20-22)

Masa üçün təmiz qızıldan qablar, boşqablar, su dəstiləri, taslar düzəltdi. Təmiz qızıldan bir şamdan düzəltdi. Ayağı, gövdəsi döymə qızıldan idi.

Çanaq, tumurcuq və çiçək naxışları özündən idi. (Misirdən çıxış, 37:16-17)

Süleymanın Rəbbin məscidi üçün düzəltdirdiyi qızıl əşyalar bunlar idi: Qurbangah... iç otağın girişinə beşi sağa, beşi sola yerləşdirilən təmiz qızıl şamdanlar, çiçək bəzəkləri, şamlar, maşalar, təmiz qızıl taslar, fitil maşaları, çanaqlar, qablar, büxurdanlar... Əsas bölmənin qapı rəzələri də qızıldan idi. (1 Padşahlar, 7:48-50)

Süleyman təsvirə uyğun şəkildə düzəltdirdiyi on qızıl şamdanı Məscidin içinə beşi sağda, beşi solda olmaqla yerləşdirdi. Düzəltdirdiyi on masanın beşini  Məscidin sağına, beşini soluna yerləşdirdi. Bundan başqa, yüz qızıl çanaq düzəltdirdi. (2 Salnamələr, 4:7-8)

Qızıl oyuqlar və təmiz qızıldan iki zəncir düzəlt. Zəncirləri hörmə qaytan kimi edib oyuqlara yerləşdir. (Misirdən çıxış, 28:13)

... Süleymanın qədəhləri ilə Livan meşəsi adındakı sarayın bütün əşyaları təmiz qızıldan düzəlmiş, gümüşdən heç istifadə edilməmişdi... (1 Padşahlar, 10:21)

Tumurcuqları, qolları bütöv olan şamdan təmiz döymə qızıldan olsun. Şamdan üçün yeddi şam düzəlt; şamlar qarşısını işıqlandıracaq şəkildə yerləşdirilsin. Fitil maşaları, tabaqları təmiz qızıldan olsun. Bütün dəstləri daxil şamdana bir talant (71)  təmiz qızıl istifadə edilsin. (Misirdən çıxış, 25:36-39)

Akasiya ağacından bir sandıq düzəltsinlər. Boyu iki yarım, eni və hündürlüyü bir yarım arşın olsun. İçini də, çölünü də təmiz qızılla ört. Ətrafına qızıl pərvaz düzəlt. (Misirdən çıxış, 25:10-11)

Masa üçün təmiz qızıldan qablar, boşqablar, su dəstiləri, taslar düzəlt... (Misirdən çıxış, 25:29)

Təmiz qızıldan bir şamdan düzəlt. Ayağı, gövdəsi döymə qızıldan olsun... Tumurcuqları, qolları bütöv olan şamdan təmiz döymə qızıldan olsun... Fitil maşaları, tabaqları təmiz qızıldan olsun. Bütün dəstləri daxil şamdana bir talant təmiz qızıl istifadə edilsin. (Misirdən çıxış, 25:31-39)

Sinəbənd üçün təmiz qızıldan hörmə zəncirlər düzəlt. İki qızıl halqa düzəlt, sinəbəndin üst iki küncünə bir halqa qoy. İki hörmə qızıl zənciri sinəbəndin künclərindəki halqalara tax. (Misirdən çıxış, 28:22-24)

Təmiz qızıldan zınqırovlar düzəltdilər və xidmət üçün istifadə edilən cübbənin ətəyinin ucundakı narların arasına zınqırovlar qoydular. Eynilə Rəbbin Musaya buyurduğu kimi etdilər. (Misirdən çıxış, 39:25-26)

Təmiz qızıldan bir şamdan düzəltdi. Ayağı, gövdəsi döymə qızıldan idi. Çanaq, tumurcuq və çiçək naxışları özündən idi... Tumurcuqları, qolları bütöv olan şamdan təmiz döymə qızıldan idi. Şamdan üçün təmiz qızıldan yeddi şam, fitil maşaları, sinilər düzəltdi. Bütün dəstləri daxil şamdana bir talant təmiz qızıl istifadə edildi. (Misirdən çıxış, 37:17-24)

Dörd qızıl halqa töküb dörd ayağına tax. İkisi bir tərəfdə, ikisi də o biri tərəfdə olsun. (Misirdən çıxış, 25:12)

Əlli qızıl qarmaq düzəlt, pərdələrə salıb çadırı birləşdir. Beləcə, iqamətgah bütöv olacaq. (Misirdən çıxış, 26:6)

Onu gözəl hədiyyələrlə qarşıladın, başına təmiz qızıldan tac qoydun. (Zəbur, 21:3)

Gümüşdən istifadə

Dörd gümüş ayaq üstündə duran akasiya ağacından üzərinə qızıl çəkilmiş dörd dirəyə as. Qarmaqları qızıldan olsun. (Misirdən çıxış, 26:32)

Pərdələr üçün iyirmi dirək düzəldilsin; dirəklərin ayağı tuncdan, qarmaqları və çənbərləri gümüşdən olsun. (Misirdən çıxış, 27:10)

Həyətin ətrafındakı bütün dirəklər gümüş çəmbərlərlə düzəldilsin. Qarmaqları gümüşdən, ayaqları tuncdan olsun. (Misirdən çıxış, 27:17)

Pərdələr üçün ayaqları tuncdan, qarmaqları və çənbərləri gümüşdən olan iyirmi dirək düzəltdi. (Misirdən çıxış, 38:10)

Şimal tərəfi üçün yüz arşın uzunluğunda pərdələr, iyirmi dirək, dirəklər üçün iyirmi tunc ayaq düzəldildi. Dirəklərin qarmaqları ilə çənbərləri gümüşdən idi. Həyətin qərb tərəfi üçün əlli arşın uzunluğunda pərdə, on dirək, on ayaq düzəldildi. Dirəklərin qarmaqları ilə çənbərləri gümüşdən idi. (Misirdən çıxış, 38:11-12)

Asma tavanlar

Süleyman əlli arşın uzunluğunda, otuz arşın enində sütunlu bir eyvan düzəltdirdi. Eyvanın önündə sütunlara söykənən asma tavan var idi. (1 Padşahlar, 7:6)

... Çöldə, eyvanın önündə ağacdan bir asma tavan var idi. Eyvanın yan divarlarındakı qəfəsli pəncərələrin iki tərəfi xurma ağacı oymaları ilə örtülmüşdü. Məscidin yan otaqları və asma tavanları belə idi. (Yezekel, 41:25-26)

Bəzəkli hovuzlar

... Tökmə tuncdan on arşın diametrində, beş arşın dərinliyində, çevrəsi otuz arşın olan yumru bir hovuz düzəltdi. Hovuz kənarlarının aşağısındakı iki sıra boranı naxışı ilə birlikdə tökülmüşdü. Hər arşında on dənə olan bu naxışlar hovuzu bütöv əhatə edirdi. Hovuz üçü şimala, üçü qərbə, üçü cənuba, üçü də şərqə baxan on iki öküz heykəli üzərinə oturdulmuşdu. Öküzlərin sağrıları iç tərəfə dönmüşdü. Hovuzun çəpəri dörd barmaq qalınlığında idi; kənarları kasa kənarını, su zanbağını xatırladırdı. İki min bat su götürürdü. (1 Padşahlar, 7:23-26)

Hovuz və hovuzu daşıyan on iki öküz heykəli, vedrələr, kürəklər, çanaqlar... Bütün bu əşyalar parlaq tuncdan idi. (1 Padşahlar, 7:44-45)

Tökmə tuncdan on arşın diametrində, beş arşın dərinliyində, çevrəsi otuz arşın olan yumru bir hovuz düzəltdirdi. Hovuzun çölü öküz qabartmaları ilə əhatə edilmişdi. Hər arşında on dənə olan bu qabartmalar iki sıra halında idi və gövdə ilə birlikdə tökülmüşdü. Hovuz üçü şimala, üçü qərbə, üçü cənuba, üçü də şərqə baxan on iki öküz heykəli üzərinə oturdulmuşdu. Öküzlərin sağrıları iç tərəfə dönmüşdü. Hovuzun çəpəri dörd barmaq qalınlığında idi; kənarları kasa kənarını, su zanbağını xatırladırdı. Üç min bat su götürürdü. (2 Salnamələr, 4:2-5)

Qol-qanad atan meşə ağaclarını sulamaq üçün hovuzlar düzəltdim. (Vaiz, 2:6)

Qəfəsli pəncərələr

Süleyman Məsciddə çölə tərəf daralan qəfəsli pəncərələr düzəltdirdi. (1 Padşahlar, 6:4)

Qəfəsli pəncərələr üç sıra halında bir-birinə baxan şəkildə düzəlmişdi. Qapılar və qapı çevrələri dörd bucaqlı idi. Pəncərələr isə üç sıra halında bir-birinə baxan şəkildə düzəlmişdi. (1 Padşahlar, 7:4-5)

Hər iki tərəfdəki gözətçi otaqlarında, otaqların arasındakı divarlarda və eyvanın bütün divarlarında içə baxan qəfəsli pəncərələr var idi. Bölmə divarları xurma ağacı naxışları ilə örtülmüşdü. (Yezekel, 40:16)

Qapı kandarları, qəfəsli pəncərələr, kandarın önündəki üç mərtəbəni əhatə edən koridorlar döşəmədən pəncərələrə qədər ağacla örtülmüşdü. Pəncərələr açılıb-bağlanan idi… Eyvanın yan divarlarındakı qəfəsli pəncərələrin iki tərəfi xurma ağacı oymaları ilə örtülmüşdü... (Yezekel, 41:16, 26)

Dəbdəbəli taxtlar

... Fil dişindən böyük taxt düzəltdirib üzərinə təmiz  qızıl çəkdirdi. Taxtın altı pilləsi, bir də qızıl ayaqlı kətili var idi. Bunlar taxta bağlanmışdı.

Oturacağın iki tərəfində qollar, hər qolun yanında bir aslan heykəli var idi. Altı pillənin iki tərəfində on iki aslan heykəli var idi. Heç bir padşahlıqda beləsi düzəldilməmişdi. (2 Salnamələr, 9:17-19)

... Fil dişindən böyük bir taxt düzəltdirib üzərinə təmiz qızıl çəkdirdi. Taxtın altı pilləsi, arxa tərəfində yumru bir başlığı var idi. Oturacağın iki tərəfində qollar, hər qolun yanında bir aslan heykəli var idi. Altı pillənin iki tərəfində on iki aslan heykəli var idi. Heç bir padşahlıqda beləsi düzəldilməmişdi. (1 Padşahlar, 10:19-20)

Sütunlar

Uzunluğu yüz, eni əlli, hündürlüyü otuz arşın olan Livan meşəsi adında bir saray əlavə tikdirdi. Saray sidr girişləri yerləşdirilmiş dörd sıra halında sidr sütunlarının üzərində tikilmişdi. Sütunların üstündəki qırx beş girişin üstü sidr taxtaları ilə örtülmüşdü. Bir sıra on beş girişdən ibarət idi...

Süleyman əlli arşın uzunluğunda, otuz arşın enində sütunlu bir eyvan düzəltdirdi. Eyvanın önündə sütunlara söykənmiş asma tavan var idi. (1 Padşahlar, 7:2-6)

... Hər birinin hündürlüyü on səkkiz arşın və çevrəsi on iki arşın olan iki tunc sütun tökdü. Sütunların üzərinə qoymaq üçün beş arşın hündürlüyündə tökmə tuncdan iki sütun başlığı düzəltdi. Sütun başlıqlarının hər biri torla örtülmüşdü. torun üzəri yeddi sıra hörülmüş zəncirlə və iki sıra nar naxışı ilə bəzənmişdi. Eyvanda dörd arşın hündürlüyündəki sütun başlıqları da zanbaq şəklində idi. Hər iki sütun başlığında, hörülmüş torun yanındakı çıxıntının yuxarısında sıra halında iki yüz nar naxışı vardı.. (1 Padşahlar, 7:15-20)

Mərmər sütunların üzərindəki gümüş çənbərlərə bənövşəyi və ağ rəngli iplikdən düzəlmiş kəndirlərlə bağlanmış ağ və göy qumaşlar asılmışdı. Porfir, mərmər, sədəf və bahalı daşlarla döşənmiş həyətə qızıl və gümüş divanlar yerləşdirilmişdi. (Ester, 1:6)

İki sütun və iki yumru sütun başlığı, bu başlıqları bəzəyən iki hörülmüş tor, sütunların yumru başlıqlarını bəzəyən iki hörülmüş torun üzərindəki iki sıra halında dörd yüz nar naxışı... tuncdan idi. (1 Padşahlar, 7:41-42, 45)

Süleyman otuz beş arşın hündürlüyündə iki sütun düzəltdirib məscidin önünə basdırtdı. Sütun başlıqları beş arşın hündürlüyündə idi. Boyunbağıya bənzər zəncirlər düzəltdirib sütunların üzərinə qoydurdu. Yüz nar naxışı düzəltdirib zəncirlərə taxdırdı. (2 Salnamələr, 3:15-16)

... Tunc sütunları, ayaqlıqları, tunc hovuzu parçalayıb tuncları Babilə apardılar... Süleymanın düzəltdirdiyi iki sütun, hovuz və altındakı on iki tunc öküz heykəlinə və ayaqlıqlara çoxlu tunc xərclənmişdi. Hər sütun on səkkiz arşın hündürlüyündə idi, ətrafı on iki arşın idi. Hər birinin qalınlığı dörd barmaq idi, içi boş idi. Üzərində tunc bir başlıq var idi. Başlığın hündürlüyü üç arşın idi, ətrafı tuncdan tor və nar naxışları ilə bəzənmişdi. O biri sütun da tor naxışları ilə bəzənmişdi və o birinə bənzəyirdi.

Yanlarda doxsan altı nar naxışı var idi. Başlığı əhatə edən tor naxışının üzərində cəmi yüz nar naxışı var idi. (Yeremya, 52:17-23)

Eyvanın uzunluğu iyirmi arşın, eni on iki arşın idi. Oraya pillələr qalxırdı. Qapı çərçivələrinin hər birinin yanında sütunlar var idi. (Yezekel, 40:49)

Həyətlər

İqamətgaha bir həyət tik. Həyətin cənub tərəfi üçün yüz arşın uzunluğunda, nəfis toxunmuş incə kətan pərdələr düzəldəcəksən. (Misirdən çıxış, 27:9)

Böyük həyət üç sıra yonma daş və bir sıra sidr girişlərindən ibarət bir divarla əhatə edilmişdi... (1 Padşahlar, 7:12)

Dini xidmətçilərin həyətini, böyük həyətlə qapılarını düzəltdirdi. Qapıları tuncla örtdürdü. (2. Tarixlər, 4:9)

Həyətin girişində göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan iyirmi arşın uzunluğunda naxışlı bir pərdə olsun. Dörd dirəyi və dörd ayağı olsun. Həyətin ətrafındakı bütün dirəklərə gümüş çənbərlər düzəldilsin. Qarmaqları gümüş, ayaqları tunc olsun. Həyətin uzunluğu yüz, eni əlli, ətrafındakı pərdələrin hündürlüyü beş arşın olsun. Pərdələri nəfis toxunmuş incə kətandan, ayaqları tuncdan olsun. İqamətgahda hər cür xidmət üçün istifadə ediləcək bütün alətlər, iqamətgahın və həyətin bütün dirəkləri də tuncdan olsun. (Misirdən çıxış, 27:16-19)

Pərdələr

Çadırın giriş hissəsinə göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə nəfis toxunmuş incə kətandan naxışlı bir pərdə düzəlt. Pərdəni asmaq üçün akasiya ağacından beş dirək düzəlt, üzünə qızıl çək. Qarmaqları da qızıl olsun. Dirəklər üçün tuncdan beş daban tök. (Misirdən çıxış, 26:36-37)

... Pərdələr göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə nəfis toxunmuş incə kətandan olsun... üzəri nəfis bəzənsin. Hər pərdənin boyu iyirmi səkkiz, eni dörd arşın olsun. Bütün pərdələr eyni ölçüdə olsun. Pərdələr beş-beş bir-birinə əlavə olunub iki dəst pərdə düzəldilsin. Birinci dəstin kənarına göy ilməklər aç. O biri dəstin kənarına da eyni şeyi et. (Misirdən çıxış, 26:1-4)

Göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə nəfis toxunmuş incə kətandan bir pərdə düzəlt... üzərini nəfis bəzə. Dörd gümüş ayaq üstündə dayanan, akasiya ağacından qızıl çəkilmiş dörd dirəyin üzərinə as. Qarmaqları qızıldan olsun. (Misirdən çıxış, 26:31-32)

İqamətgaha bir həyət sal. Həyətin cənub tərəfinə yüz arşın uzunluğunda nəfis toxunmuş incə kətan pərdələr düzəlt. Pərdələrə iyirmi dirək düzəldilsin; dirəklərin ayağı tuncdan, qarmaqları və çevrələri gümüşdən olsun. Şimal tərəfinə yüz arşın uzunluğunda pərdələr, iyirmi dirək, dirəklər üçün iyirmi tunc ayaq düzəldilsin. Dirəklərin qarmaqları və çevrələri gümüş olsun... Həyətin girişində göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan iyirmi arşın uzunluğunda naxışlı bir pərdə olsun. Dörd dirəyi və dörd ayağı olsun... Həyətin uzunluğu yüz, eni əlli, ətrafındakı pərdələrin hündürlüyü beş arşın olsun. Pərdələri nəfis toxunmuş incə kətan, ayaqları tunc olsun. (Misirdən çıxış, 27:9-18)

Çalışanların arasındakı bacarıqlı adamlar iqamətgahı on pərdədən düzəltdilər... Onları göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan düzəltdi, üzərini... nəfis bəzədi. Hər pərdənin hündürlüyü iyirmi səkkiz, eni dörd arşın idi. Bütün pərdələr eyni ölçüdə idi. Pərdələri beş-beş əlavə edib iki dəst pərdə düzəltdi. Birinci dəstin kənarına göy ilməklər açdı. O biri dəstin kənarına da eyni şeyi etdi... Əlli qızıl qarmaq düzəltdi, pərdələri qarmağa keçirib çadırı birləşdirdi. Beləcə, iqamətgah bütöv hala gəldi. (Misirdən çıxış, 36:8-13)

Göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan bir pərdə düzəltdi, üzərini... nəfis bəzədi. Pərdə üçün akasiya ağacından dörd dirək düzəldib üzərinə qızıl çəkdirdi. Qarmaqları da qızıldan idi. Dirəklər üçün dörd gümüş ayaq tökdü. Çadırın giriş hissəsinə göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan naxışlı bir pərdə düzəltdi. Pərdəni asmaq üçün qarmaqlı beş dirək düzəldib başlıqlarına və çevrələrinə  qızıl çəkdirdi. Dirəklərə beş tunc ayaq düzəltdi. (Misirdən çıxış, 36:35-38)

İqamətgaha bir həyət saldı. Həyətin cənub tərəfinə yüz arşın uzunluğunda nəfis toxunmuş incə kətan pərdələr düzəltdi. Pərdələr üçün ayaqları tuncdan, qarmaqları və çevrələri gümüşdən iyirmi dirək düzəltdi... Həyətin ətrafındakı bütün pərdələr nəfis toxunmuş incə kətan idi... Həyətin girişindəki pərdə göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş naxışlı incə kətandan düzəldilmişdi. Uzunluğu iyirmi, hündürlüyü həyətin pərdələri kimi beş arşın idi.  (Misirdən çıxış, 38:9-18)

Tikilmiş paltarlar

Müdriklik verdiyim bacarıqlı adamlara söylə, Haruna paltar tiksinlər.... Tikəcəkləri paltarlar bunlardır: Sinəbənd, efod (72), cübbə, naxışlı mintan, sarıq, kəmər... Qızıl, göy, bənövşəyi, qırmızı iplikdən və incə kətandan istifadə etsinlər. Efodu qızıl ilə, göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə və nəfis toxunmuş incə kətandan nəfis tiksinlər. (Misirdən çıxış, 28:3-6)

Harunla oğulları üçün incə kətandan nəfis toxunmuş mintanlar (73), sarıqlar, bəzəkli başlıqlar, incə kətan papaqlar, göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan naxışlı kəmər düzəltdilər; eynilə Rəbbin Musaya buyurduğu kimi. (Misirdən çıxış, 39:27)

Nəfis bir hökm sinəbəndi hazırla. Onu da efod kimi qızıl ilə və göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan tik. Dörd künc, eni və uzunu bir qarış olsun; iki dəfə qatlansın. Üzərində dörd sıra daş oyuğu düzəlt. Birinci sırada yaqut, topaz, zümrüd; ikinci sırada firuzə, lacivərd daşı, ay daşı (ağ əqiq); üçüncü sırada yaqut, əqiq, ametist; dördüncü sırada sarı yaqut, oniks (qara əqiq) və yaşma olsun. Daşlar qızıl oyuqlara qoyulsun. (Misirdən çıxış, 28:15-20)

Sinəbənd üçün təmiz qızıldan hörmə zəncirlər düzəlt. İki qızıl halqa düzəlt, sinəbəndin üst iki küncünə bir halqa qoy. İki hörmə qızıl zənciri sinəbəndin künclərindəki halqalara tax. (Misirdən çıxış, 28:22-24)

Efodun altından geyilən cübbəni tam göy iplikdən tik... Cübbənin bütün kənarını göy, bənövşəyi, qırmızı iplikdən nar naxışları ilə bəzə, aralarına qızıl zınqırovlar tax. Ətəyin ucu zınqırov və narlarla tamamilə örtülsün. (Misirdən çıxış, 28:31-34)

İncə kətandan tikilən bir mintan toxu, incə kətandan bir sarıq, bir də naxışlı kəmər düzəlt. (Misirdən çıxış, 28:39)

... Ayrıca, Rəbbin Musaya buyurduğu kimi Haruna müqəddəs paltarlar tikildi. Efodu qızıl ilə göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan tikdilər. (Misirdən çıxış, 39:1-2)

Qızılı incə qatlar halında döyüb göy, bənövşəyi, qırmızı iplik və incə kətanın arasına  işləmək üçün tel halında kəsdilər. Efodun iki küncünə çiyinliklər düzəldib birləşdirdilər. Efodun üzərindəki nəfis toxunmuş şərid efodun bir parçası kimi qızıl ilə göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan idi; eynilə Rəbbin Musaya buyurduğu kimi idi. (Misirdən çıxış, 39:3-5)

Qiymətli daşlarla bəzəmə

Allahımın məscidinə material vermək üçün var gücümlə çalışdım. Qızıl əşyalar üçün qızıl, gümüş üçün gümüş, tunc üçün tunc, dəmir üçün dəmir, taxta üçün ağac verdim. Bundan başqa, oniks, sağanaq daşlar, bəzək daşları, müxtəlif rənglərdə qiymətli daşlar və çoxlu mərmər verdim. (1 Salnamələr, 29:2)

Məscidi qiymətli daşlarla bəzətdi... (2 Salnamələr, 3:6)

... Porfir, mərmər, sədəf və bahalı daşlarla döşənmiş həyətə qızıl və gümüşdən sidrlər yerləşdirilmişdi. (Ester, 1:6)

Efod kimi qızıl ilə göy, bənövşəyi, qırmızı ipliklə, nəfis toxunmuş incə kətandan nəfis bir sinəbənd tikdilər. Dörd künc, eni və uzunu bir qarış idi, iki yerə qatlanmışdı. Üzərində dörd sıra daş oyuğu həkk etdilər. Birinci sırada yaqut, topaz, zümrüd; ikinci sırada firuzə, lacivərd daşı, ay daşı; üçüncü sırada yaqut, əqiq, ametist; dördüncü sırada sarı yaqut, oniks, yaşma var idi. Daşlar qızıl oyuqlara qoyulmuşdu. On iki daş var idi... (Misirdən çıxış, 39:8-14)

... Yaqut, topaz, ay daşı, sarı yaqut, oniks, yaşma, lacivərd daşı, firuzə və zümrüdlə, növbənöv qiymətli daşla bəzənmişdi. Yonma və oyma işlərin hamısı qızıldan idi. Bunlar yaradıldığın gün hazırlanmışdılar. (Yezekel, 28:13)

... Sinəbəndi üçün oniks və o biri sağanaq daşlar. (Misirdən çıxış, 25:7)

Üzərində dörd sıra daş oyuğu düzəlt. Birinci sırada yaqut, topaz, zümrüd; ikinci sırada firuzə, lacivərd daşı, ay daşı; üçüncü sırada yaqut, əqiq, ametist; dördüncü sırada sarı yaqut, oniks və yaşma olsun. Daşlar qızıl oyuqlara qoyulsun. On iki daş olsun… (Misirdən çıxış, 28:17-21)

Allahın verdiyi bir nemət olaraq Estetika və sənət anlayışı

Rəbb Musaya belə dedi: "... Bacarıq, anlayış, bilik və hər cür ustalıq vermək üçün onu ruhumla doldurdum. Belə ki, qızıl, gümüş və tuncdan istifadə edib nəfis şeylər hazırlasın; daş kəsmə və yonmada, ağac oymada, hər cür sənət sahəsində çalışsın... Sənə buyurduğum işlərin hamısını edə bilsinlər deyə, o biri bacarıqlı adamlara üstün qabiliyyət verdim. (Misirdən çıxış, 31:1-6)

Musa israillilərə "Baxın!" dedi, "Rəbb... bacarıq, anlayış, bilik və hər cür ustalıq vermək üçün onu Öz ruhu ilə doldurdu. Belə ki, qızıl, gümüş və tuncdan istifadə nəfis şeylər hazırlasın; daş kəsmə və yonmada, ağac oymada, hər cür sənət sahəsində çalışsın. Rəbb... öyrətmək qabiliyyəti də verdi.

Onlara üstün bacarıq verdi. Belə ki, nəfislik istəyən hər cür işdə, oymada, göy, bənövşəyi, qırmızı iplik və incə kətan düzəltməkdə, toxuma və naxış işlərində, hər sənət sahəsində hünərli olsunlar. (Misirdən çıxış, 35:30-35)

 

"Sən pak və müqəddəssən!
Sənin bizə öyrətdiklərindən başqa biz heç bir şey bilmirik.
Hər şeyi bilən, hökm və hikmət sahibi Sənsən"
("Bəqərə" surəsi, 32)

 

18 / total 18
"Harun Yəhyanın Tövratdan Hikmətlər və Gözəl Öyüdlər kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."