< <
3 / total: 7

Keçmiçdə möminlərə atılan böhtanlar

Quranda keçmişdə yaşayan peyğəmbərlərin və müsəlmanların həyatından nümunələr verilməsinin çox əhəmiyyətli bir hikməti var. Allah Quranda: "Hekayətlərində ağıl sahibləri üçün, sözsüz ki, bir ibrət vardır..." (Yusif surəsi, 111) deyə bildirərək bu hikməti açıqlayır. Yəni keçmişdəkilərin başına gələnlər müasir insanların üzərində düşünüb ibrət götürəcəyi hadisələrdir.

Məsələn, Allah Quranda peyğəmbərlərə və müsəlmanlara atılan böhtanlardan nümunələr vermişdir. Bunları bilən hər bir müsəlman yaşadığı dövrdə də dindən uzaq insanların müsəlmanlara böhtan atacağını bilir. Özünə və ya başqa bir müsəlmana böhtan atılanda çaşmır və ya müsəlman qardaşına şübhə ilə baxmır, baş verənləri, inkarçıların söz və əməl şəklindəki təcavüzlərini Quranda bildirilən nöqteyi-nəzərdən dəyərləndirir. Allah`ın göndərdiyi elçilər keçmişdə məruz qaldıqları böhtanlara qarşı necə gözəl bir səbir nümayiş etdirirdisə, bu günün mömin insanları da onlar kimi davranmağın lazımlılığını başa düşür.

Həmçinin keçmişdə yaşanan hadisələrlə günümüzdə baş verənlər arasında böyük oxşarlığın olduğunu, dindən uzaq insanların müsəlmanlara həmişə eyni məntiqlə, hətta eyni kəlmələrlə iftira atdığını görmək müsəlmanlar üçün şövq və həyəcan qaynağıdır. Çünki Allah bir ayəsində: "...Sən Allah`ın qoyduğu qayda-qanunda əsla dəyişiklik görməzsən!" (Əhzab surəsi, 62) deyə vəd etmişdir. Keçmişdə olan hadisələrin insanın yaşadığı həyatda da həqiqətə çevrilməsi Allah`ın bu ayəsinin bir təsdiqidir. Bu hadisələr müsəlmanın səmimiyyətinin təzahürlərindən biridir. Ancaq şübhəsiz ki, buradakı ən mühüm məqam böhtanla üzləşmiş insanın mütləq Allah`ın elçilərinin və əməlisaleh möminlərin keçmişdə göstərdiyi üstün əxlaqı göstərməsidir. Müsəlmanların keçmişdə üzləşdiyi böhtanlar və bunların müqabilində göstərdikləri səbir, təvəkkül, xoş rəftar, ağıllı davranış məhz bu səbəbdən əvvəlki səhifələrdə söz edilməkdədir. Burada məqsəd müasir dövrün müsəlmanlarına bənzər hadisələrlə qarşılaşdıqları zaman onlara necə münasibət bəsləmək məsələsində Quran ayələri işığında yol göstərməkdir.

Hz. Musaya Atılan Böhtanlar

İsrailoğullarına peyğəmbər göndərilən hz. Musa digər peyğəmbərlər və səmimi möminlər kimi inkarçıların bir çox hücumlarına məruz qalmışdı.

Hz. Musanın dünyaya gəldiyi dövrdə Misirin hökmdarı olan firon xalqın böyük bir hissəsini incidir, hətta nəsillərini məhv edəcək bir zülmə məruz qoyurdu. Fironun bu zülmü Quranda belə göstərilir:

Həqiqətən, firon yer üzündə baş qaldırıb onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. Onların arasında olan bir tayfanı gücsüz görüb onların oğlan uşaqlarını öldürür, qızlarını isə sağ buraxırdı. O, həqiqətən, fitnə-fəsad törədənlərdən idi! (Qəsəs surəsi, 4)

Fironun əsgərlərinin onun uşağını da öldürəcəyindən əndişələnən hz. Musanın anası qorxuya düşmüş, Allah`dan ona gələn vəhylə hz. Musanı Nil çayına atmışdı. Quranda bildirildiyi kimi, uşağı sahibsiz görən fironun ailəsi onu özünə götürmüşdü. Bu hadisələrin nəticəsində fironun sarayında böyüyən hz. Musa Allah tərəfindən peyğəmbərliklə mükafatlandırıldıqdan sonra fironun hücumlarına məruz qalmışdı.

Fironun hz. Musaya Qarşı Düşmənçiliyi

Allah`ın əmri ilə fironun yanına gedərək ona Allah`ın varlığını və haqq dini anladan hz. Musa fironun inkarçı və azğın hücumlarına məruz qalmışdı. Firon həm hz. Musanı, həm də onun ətrafındakıları işgəncə verməklə və öldürməklə hədələmişdi. Onun bu təhdidindən qorxuya düşən xalq hz. Musanın bildirdiyi həqiqətə inanmaqdan və onunla birlikdə olmaqdan qorxub çəkinmişdi. Ayələrdə də bildirildiyinə görə, ancaq çox az sayda gənc ona iman gətirmişdi:

Fironun və əyanlarının bəlası qorxusundan Musaya öz qövmündən yalnız kiçik bir dəstə iman gətirdi. Çünki firon o yerdə hakim idi. O, həddi aşmışdı (Yunus surəsi, 83)

Əlbəttə, bu mübarizədə qalib gələcək tərəfin Allah`ın əməlisaleh qulları olduğu "Allah heç vaxt kafirlərə möminlərin əleyhinə olan bir yol göstərməz!" (Nisa surəsi, 141) ayəsində bildirildiyi kimi, daha əvvəlcədən bəllidir. Ancaq möminlərin imanının, təvəkkülünün və səbrinin yoxlanılması üçün onların əvvəlcə çətin imtahanlardan keçirilməsi, insanlar tərəfindən yalanlara, böhtanlara məruz qalması Allah`ın qanunudur. Hz. Musanın özü və onunla birlikdə iman gətirənlər üçün də eyni vəziyyət olmuşdur.

Firon özünü, adətən, bir tanrı kimi görür, bütün Misirin və Misir üzərindəki bütün insanların yeganə sahibi və hakimi olduğunu zənn edirdi. Firon öz xalqının tək həqiqi Tanrının, tək gücün və insanların tək sahibinin Allah olduğunu öyrənəcəyi halda, özünün əvvəlki kimi yenə tanrılıq iddiasında ola və insanlara məcburi şəkildə boyun əydirə bilməyəcəyinin də fərqində idi. Bu məqsədlə, xalqının hz. Musaya inanmaması üçün müxtəlif yollara əl atırdı. İşgəncə və ölümlə hədələmə fironun ən çox istifadə etdiyi üsullardan biri idi. Başqa bir üsulu isə hz. Musaya və qardaşı hz. Haruna böhtan atmaq olmuşdu. Fironun fikrinə görə, onları insanların gözündə kiçiltmək, lazımsız və dəyərsiz insanlar kimi göstərmək üçün işlətdiyi böhtanları belə açıqlaya bilərik:

Hz. Musanın Var-dövlət Düşkünü və Mənsəbpərəst
Olması İftirası

İnkarçıların möminlərə atdığı böhtanları araşdırarkən ən vacib çıxış nöqtəsi onların sahib olduğu pis əxlaq və dünyaya baxışları olmuşdur. Məsələn, Allah`ın əmr etdiyi əxlaqı yaşamayan insanların qorxunc bir böyüklənmə, təkəbbür göstərmə, lovğalanmaq arzusu və dünya həyatına yönəlmiş hüdudsuz bir hərisliyi var. Firon bu insanların tipik bir nümunəsidir. Bütün Misirin üzərindəki insanlarla birlikdə onun özünə məxsus olması hərisliyinə qapılan firon bu hərisliyi uğrunda günahsız insanlara əzab verməkdən və hətta onları öldürməkdən belə çəkinməmişdi. Bu azğın inancı səbəbindən özü kimi digər insanların da gözünün dünyaya hərisliklə örtüldüyünü zənn edirdi. Bu səbəblə də hz. Musanın və hz. Harunun Allah dərgahındakı yerlərini və nə məqsədlə bu yerə gəldiklərini anlayıb dəyərləndirə bilmirdi.

Hz. Musa da insanlardan özlərinə qarşı təbii olmalarını istəmişdi. Ancaq hz. Musanın buradakı məqsədi onlara Allah`ın varlığını və sonsuz qüdrətini tanıtmaq, dini öyrətmək və onların hidayət tapmasına vəsilə olmaq idi. Firon və ətrafı isə hz. Musanın mənsəbpərəst olduğunu, yer üzündə böyüklük əldə etməyə çalışdığını düşünmüş və onu öz hakimiyyət və vəzifələrinə bir rəqib kimi görmüşdülər. Allah bir ayədə fironun ətrafının hz. Musanı və hz. Harunu necə ittiham etdiyini belə göstərir:

Onlar: "Bizi atalarımızın tapındığı dindən döndərmək, özünüz də yer üzündə böyüklük etmək üçünmü gəldiniz? Biz sizə iman gətirən deyilik!" - dedilər (Yunis surəsi, 78)

Halbuki, hz. Musa və hz. Harun bütün digər peyğəmbərlər və səmimi müsəlmanlar kimi əsla dünyəvi mövqe və mənfəətlərin arxasınca getməmişlər. Onlar insanlardan heç bir əvəz və təmənna gözləmədən, sadəcə Allah`ın razılığını, rəhmətini və cənnətini istəyərək insanları Allah`ın yoluna çağırmış və insanlara axirət dünyasını xatırlatmışlar. Allah "Kitabda Musanı da yad et! Həqiqətən, o, çox səmimi və göndərilmiş bir peyğəmbər idi." (Məryəm surəsi, 51) ayəsində hz. Musanın yalnız Onun rizasını arayan bir qul olduğunu xəbər vermişdir. Hz. Musanın və hz. Harunun Allah`ın əməlisaleh qullarından olması başqa ayələrdə belə xəbər verilir:

Biz Musa və Haruna də nemət bəxş etdik. Onların hər ikisini böyük fəlakətdən qurtardıq. Onlara yardım etdik və onlar qalib gəldilər. Onların hər ikisinə açıq-aydın o kitabı verdik. Onların hər ikisini doğru yola müvəffəq etdik. Sonradan gələnlər içərisində onların hər ikisi üçün (yaxşı ad, gözəl xatirə) qoyduq. Musaya və Haruna salam olsun! Həqiqətən, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq! Şübhəsiz ki, onların hər ikisi Bizim mömin bəndələrimizdən idi (Saffat surəsi, 114-122)

Xalqın Təhlükəsizliyini və Asayişini Təhdid
Etməsi İftirası

Fironun işlətdiyi üsullardan biri də hz. Musanı ilə hz. Harunu hər fürsətdəcə ölkə və xalq üçün mühüm təhlükə kimi göstərməsi idi. Bu cür böhtanları ilə xalqı hz. Musanın əleyhinə qaldırmağa çalışırdı. Belə ki, firon hz. Musanı insanları "yurdlarından məcburən çıxarmaq istəyində" günahlandırmışdı. Allah bir ayədə fironun öz xalqının öndə gələnlərinə belə səsləndiyini bildirir:

(Firon) ətrafındakılara dedi "Şübhəsiz ki, bu, çox bilikli bir sehrbazdır! O, öz sehri ilə sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir. Nə buyurursunuz?" (Şüəra surəsi, 34-35)

Başqa bir ayədə isə fironun hz. Musanı və onun ətrafındakıları xalqı yurdundan məcburən çıxarmaq üçün plan qurmaqda günahlandırdığı bildirilir:

Firon dedi: "Mən sizə izn vermədən əvvəl siz ona iman gətirdiniz? Bu, şübhəsiz ki, əhalisini çıxartmaq məqsədilə şəhərdə qurduğunuz bir hiylədir. Gördüyünüz işlərə görə başınıza nə oyun açacağımı biləcəksiniz!" (Əraf surəsi, 123)

Fironun bu böhtanla xalqın və öndə gələnlərin hz. Musaya və yanındakılara qarşı cəbhə açmaq, onları xalqın gözündə xain kimi göstərmək istəyi açıq şəkildə görünür. Ancaq Allah`ın vəd etdiyi kimi, möminlərə qarşı qurulan bütün planlar necə pozuldusa, fironun bu planı da pozulmuşdur:

Beləliklə, Allah onu onların qurduğu hiylələrin şərindən qorudu. Firon əhlini isə şiddətli əzab sardı (Mumin surəsi, , 45)

Hz. Musanın "Cadugərlik"də Günahlandırılması

Firon hz. Musanın haqq dinini özünü hər kəsdən üstün tutması səbəbi ilə qəbul etməmişdi. Hz. Musa Allah`ın varlığını və özünün də Allah`ın elçisi olduğunu göstərmək üçün - Allah`ın izni ilə - firona bir çox möcüzə göstərmişdi. Firon buna baxmayaraq, özü inanmadığı kimi, xalqın da inanmasına mane olmaq üçün hz. Musanı cadugərlikdə və sehrbazlıqda günahlandırdı. Beləliklə, firon hz. Musanın söylədiklərinin və etdiklərinin doğru olmadığını, bunların sadəcə olaraq insanları təsirləndirmək və inandırmaq üçün istifadə edilən yalançı bir sehr olduğunu əsaslandırmağa çalışırdı. Bu mövzu ayələrdə belə bildirilir:

Həqiqətən, Biz Musanı ayələrimizlə və açıq-aydın bir dəlillə göndərdik. Fironun, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə: "Bu sehrbazdır, yalançıdır!" dedilər. (Mumin surəsi, 23-24)

Hz. Musanın isə fironun və öndə gələnlərin bu böhtanlarına belə cavab verdiyi xəbər verilir:

Musa onlara belə dedi: "Məgər sizə haqq gəldiyi zaman onun barəsində beləmi deyirsiniz? Bu sehrdirmi? Sehrbazlar nicat tapmazlar!" (Yunis surəsi , 77)

Cadugərlik böhtanı hz. Musadan əvvəl və sonra bir çox möminə atılmış böhtanlardan biridir. "Cadugərlik" böhtanına rast gəlmiş müsəlmanlarla bağlı Quranda bildirilən məlumatlar sonrakı fəsillərdə də xatırlanacaq.

Yalançılıq İftirası

Musa açıq-aşkar ayələrimizlə yanına gəldikdə onlar: "Bu uydurulmuş sehrdən başqa bir şey deyildir. Biz öz ulu babalarımızdan bu barədə heç bir şey eşitməmişik!" dedilər. Musa dedi: "Rəbbim Öz dərgahından kimin hidayətlə gəldiyini və axirət yurdunun kimə nəsib olacağını daha yaxşı bilir. Həqiqətən, zalımlar nicat tapmazlar!" Firon dedi: "Ey əyanlar! Mən sizin üçün özümdən başqa bir tanrı olduğunu bilmirəm. Ey Haman! Mənim üçün od qalayıb palçıqdan kərpic bişir və bir qüllə tikdir ki, ora qalxıb, bəlkə, Musanın tanrısına tamaşa edim. Axı mən onu, həqiqətən, yalançı sayıram!" (Qəsəs surəsi, 36-38)

Fironun hz. Musaya və onun təbliğ etdiyi dinə qarşı davranışı son dərəcə qafil və qəddar idi. İnkarçılıqda bu qədər irəli getmiş bir insanın gələn elçini ləkələyib qaralamaq və onu təkzib edib yalanlamaq üçün olmazın ittihamlarla günahlandırması və ona qarşı istehzalı davranması heç də heyrətamiz və gözlənilməz bir iş deyil. Firon hz. Musanı zəiflədib onun anlatdığı həqiqətlərin insanlar arasında yayılmasına mane olmaq üçün bütün bunların yalan olması iftirasını da çəkinmədən atırdı. Halbuki, Allah`ın elçilərini yalanlayanların və onlara öz böhtan və yalanları ilə əzab və sıxıntı verməyə çalışanların aqibəti Quranda açıq və qəti şəkildə bildirilir:

Biz hər ümmətə: "Allah`a ibadət edin, Tağutdan çəkinin!" deyə peyğəmbər göndərmişdik. Onların bir qismini Allah doğru yola yönəltmiş, bir qismi isə haqq yoldan azmalı olmuşdur. Yer üzündə dolaşıb görün ki, yalançı hesab edənlərin axırı necə oldu!(Nəhl surəsi, 36)

Yuxarıdakı ayədə də bildirildiyi kimi, Allah`ın səmimi, dürüst, Allah`dan qorxan və Allah`ı çox sevən qullarına qarşı edilən bu haqsızlıqlar dünyada və axirətdə qarşılıqsız qalmayacaq. Fironun və ətrafının dünyada qarşılaşdığı bəlalar və ən sonunda ölümlər buna ən bariz nümunələrdən biridir. Allah insanlara fironun və onun yaxınlarının qarşılaşdığı aqibətdən dərs almağı xatırlatmışdır. Buna görə də Quranda verilən bu hadisələr hər insan üçün ibrət dərsi olmalıdır:

O və əsgərləri yer üzündə nahaq yerə təkəbbür göstərdilər və elə güman etdilər ki, hüzurumuza qaytarılmayacaqlar! Buna görə də onu və əsgərlərini tutub dənizə atdıq. Bir gör zalımların axırı necə oldu! (Qəsəs surəsi, 39-40)

İnsanların unutmamalı olduğu ən önəmli məsələlərdən biri də fironun və onun yolu ilə gedən inkarçıların dünyada qarşılaşdığı əzabın axirətdəki böyük sıxıntı ilə müqayisədə çox kiçik olmasıdır. Dünyada olarkən Allah`ın ayələrinə qarşı çıxan, Allah`ın elçilərinə və əməlisaleh qullarına əziyyət verən, onlara iftiralar atan, pusqular quran, dini şərləyən, Allah`ın əmr etdiyi əxlaqı bəyənməyərək öz çirkin əxlaqlarını yaymağa çalışan insanları axirətdə çətin bir əzab gözləməkdədir:

Biz onları cəhənnəm oduna çağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət günü onlara heç bir kömək edilməyəcəkdir! Bu dünyada onlara lənət damğası vurduq, qiyamət günü isə onlar çirkin kimsələr olacaqlar. (Qəsəs surəsi, 41-42)

Hz. Yusifə Atılan Böhtanlar

Hz. Yusif uşaq yaşlarından etibarən bir çox böhtanlara məruz qalmış və ona qarşı həmişə planlar qurulmuş peyğəmbərlərdən biridir. Uşaqlıq illərindən etibarən çox təmiz və gözəl əxlaqlı bir insan olmasına baxmayaraq, hətta ən yaxın adamları tərəfindən zülm görmüşdür.Hətta öz doğma qardaşları belə ona qarşı olan qısqanclıqları səbəbi ilə onu öldürməyə çalışmışdılar. Allah`dan qorxan, daim Allah`ın rizasını gözləyən bu təmiz insan oğurluq və zina kimi günahlarla ittiham edilmiş, günahsız olmasına baxmayaraq, böhtan üzündən illərlə həbsdə qalmışdır. İnkarçıların böhtanlarının hz. Yusif dövründə necə ortaya çıxması qarşıdakı səhifələrdə Quranda bildirilən ayələrin işığında anladılır.

Vəzirin Arvadının Böhtanı

Hz. Yusif hələ kiçik yaşda olarkən Allah`ın elm verdiyi peyğəmbərlərdən biridir. Onu qısqanan qardaşları tərəfindən uşaq yaşında olarkən bir quyuya atılmış, hz. Yusifi tapan bir karvan onu ucuz bir qiymətə misirli bir vəzirə satmışdı. Yetkinlik yaşına çatanda yanında qaldığı vəzirin həyat yoldaşı hz. Yusifdən ayədəki ifadə ilə desək, “murad almaq” istəmişdi. Ancaq hz. Yusif imanı və Allah qorxusu səbəbi ilə qadının bu istəyini rədd etmişdi. Rədd edilən qadın ondan qaçmaq istəyən hz. Yusifə arxadan yetişərək köynəyini tutub dartmış və bu anda hz. Yusifin köynəyi arxadan cırılmışdı. Bu zaman qadının əri olan vəzirlə qarşılaşmışdılar, qadın öz günahını gizlətmək üçün hz. Yusifə böhtan atmış, onu ondan "murad almaq" istəyində günahlandırmışdı. Mövzu ilə bağlı ayələr Quranda bu şəkildə bildirilir:

Ən yetkin dövrünə çatdıqda ona hikmət və elm verdik. Biz yaxşı işlər görənləri belə mükafatlandırırıq! Evində olduğu qadın tovlayıb yoldan çıxartmaq istədi və qapıları bağlayaraq: "Di gəlsənə!" dedi. Yusif isə: "Mən Allah`a sığınıram. Axı o, mənim ağamdır. O, mənə yaxşı baxır. Həqiqətən, zülm edənlər nicat tapmazlar!" deyə cavab verdi. Doğrudan da ona meyil salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini görməsəydi, ona meyil edərdi. Biz pisliyi və biabırçılığı ondan sovuşdurmaq üçün belə etdik. O, həqiqətən, Bizim sadiq bəndələrimizdəndir! Hər ikisi qapıya tərəf cumdu. Qadın onun köynəyini arxadan cırdı. Onlar qapının ağzında ağası ilə rastlaşdılar. Qadın dedi: "Sənin ailənə pislik etmək istəyənin cəzası yalnız zindana salınmaq, ya da şiddətli bir əzaba düçar edilməkdir!" (Yusif surəsi, 22-25)

Hz. Yusif qadının bu ittihamı qarşısında özünü: "O, məni tovlayıb mənimlə yaxınlıq etmək istədi!..." (Yusif surəsi, 26) deyərək müdafiə etmiş, bunun üçün qadının yaxınlarından biri aralarında şahidlik etmişdi:

"...Əgər köynəyi öndən cırılmışsa, qadın doğru deyir, o isə yalançılardandır. Yox əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir, o isə doğru danışanlardandır" (Yusif surəsi, 26-27)

Ayədə bildirildiyi kimi, köynəyinin arxadan cırılmış olması hz. Yusifin doğru söylədiyinin bir dəlilidir. Ancaq namusluluğuna dair dəlillərinin çox açıq olmasına baxmayaraq, hz. Yusif zindana atılmışdı.

Burada hz. Yusif Allah`dan qorxmayan, mövqe və məqam sahibi olan insanların məkrli planları ilə qarşı-qarşıya qalmışdı. Hz. Yusif qadının istəkləri ilə zindan arasında seçim etmək zorunda qalmışdı. Üstəlik, zindana atıla bilməsi üçün etmədiyi bir günah üstünə yıxılmışdı. İttiham edildiyi günah iş isə xalq tərəfindən təhqir olunacaq, dedi-qodu yaradacaq və üz qızardacaq bir günah olan "zina"dır. Onun belə çirkin bir böhtana məruz qalmasının yeganə səbəbi isə "zina" etməyi rədd etməsi və namuslu, üstün əxlaqlı bir müsəlman olmasıdır. Hz. Yusifə qarşı məkrlə qurulan tələ inkarçıların səmimi müsəlmanları öz yolundan döndərmək və ya onları məcburən dindən uzaqlaşdırmaq üçün tətbiq etdikləri "ənənəvi" üsullardandır.

Bu hadisə ilə əlaqədar digər diqqətçəkən mövzu isə belədir. Qadın hz. Yusifi zinaya məcbur etməklə onu öz inancsız və əxlaqsız həyatına qatılmağa çağırırdı. Amma onun istədiyi kimi davranmadığına görə, müsəlmanlıqda israr edən hz. Yusifi zina böhtanı ilə zindana atdırmışdı. Hz. Yusifin nümunəsində göründüyü kimi, inkarçılar hər zaman öz istəkləri, həyatlarının əsas parçası olan günah və əxlaqsızlıqları ilə möminlərə böhtan atır, bunun da nəticəsində onların cəzalandırılmasını təmin etməyə çalışırdılar.

Hz. Yusif ona bir hiylə qurulduğunu bilmiş, amma Allah`ın razılığını hər şeydən üstün tutan hər müsəlman kimi o da zindanı inkarçıların çağırdığı əxlaqsızlıqdan üstün tutmuş və uzun müddət zindanda qalmışdı. Hz. Yusifin bu mövzuda Allah`a olan duası Quranda belə bildirilir:

(Yusif) dedi: "Ey Rəbbim! Mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər hiyləsini məndən dəf etməsən, mən onlara meyil edər və cahillərdən olaram." Rəbbi Yusifin duasını qəbul buyurub qadınların məkrindən qurtardı. Həqiqətən, O, eşidəndir, biləndir!(Yusif surəsi, 33-34)

Bir insanın heç bir maddi dəstəyi olmadan, yaşadığı cəmiyyətin öndə gedən insanlarını qarşısına alaraq sadəcə Allah`ın razı etmək üçün həbsdə yatmağı qəbul etməsi onun nə dərəcədə yüksək bir imana sahib olmasının təzahürüdür.

Bu hadisədəki şərtləri realist bir baxış bucağından bir daha nəzərdən keçirmək faydalıdır. Hz. Yusif böhtanla qarşılaşmış, iftiraya məruz qalmışdı. Etmədiyi günahdan ötrü onu məhkum etmişdilər. Uzun müddət həbsdə qalmışdı. Ətrafındakı insanlardan düşmən münasibəti və ədalətsiz davranış görmüşdü. Məsələnin zahiri tərəflərini nəzərdən keçirəndə onu təmizə çıxaracaq hər hansı bir insandan və ya vəziyyətdən hətta söz gedə bilməz. Günahsız olmasına baxmayaraq, hz. Yusifi həbsə salmaqda qərarlı olmaları o dövrdə həm böyük bir ədalətsizliyin hökm sürməsinin, həm də özünü qorumağa çalışan bir insanın cəmiyyətdən necə münasibət görməsinin təzahürüdür. Diqqət edilərsə, dəlillərin ortaya qoyulmasına baxmayaraq, cəmiyyət içindəki bu zülmə yol verilir, vəziyyəti yaxşı bildikləri halda, insanların heç biri haqlının tərəfində dayanmır. Bu zülmə razılıq verir, öz mənfəətlərini ön planda tutur və günahsız olmasına baxmayaraq, bir insanın zindana atılmasına razı olurlar. Bu vəziyyət ayədə belə bildirilir:

Dəlilləri gördükləri halda, yenə də onu bir müddət zindana salmaq qərarına gəldilər. (Yusif surəsi, 35)

Nəticədə, hz. Yusif illərlə zindanda qalmışdır (Yusif surəsi, 42). Bu hadisələrin kənardan görünüşü və aşkara çıxarılması nə qədər çətin olsa da, hər şeyin mahiyyətini bilən möminlər üçün vəziyyət belə deyil. Möminlər hansı çətinlik və sıxıntı ilə qarşı-qarşıya gəlirsə gəlsinlər, onlar daim Allah`a təvəkkül edər, heç bir ümidsizliyə qapılmaz, hər vəziyyətdə Allah`dan razı olar, hər hadisədə Allah`ın yaratdığı bir gözəlliyin və xeyirin mövcud olduğuna qəti bir bilgi ilə iman gətirərlər. Doğrudan da hz. Yusifin bir böhtan nəticəsində zindana atılması bir cahilin baxış bucağından böyük bir uğursuzluq kimi görünsə də, nəticə onun üçün həm dünyada, həm də axirətdə böyük bir xeyirə çevrilmişdir.

Hz. Yusif zindanda olduğu müddətdə dövrün hökmdarı gördüyü bir yuxunun yozulmasını istəmişdi. Hökmdarın hüzurunda işləyən və illər öncə hz. Yusiflə eyni zindanda qalan bir adam yuxunu yozmaq üçün hz. Yusifə baş çəkir. Hz. Yusifin zindanda saxlanmasının illər keçəndən sonra xatırlanması Allah`ın müəyyən etdiyi alın yazısının işığında bu şəkildə gerçəkləşir. Hz. Yusifin yuxuya gətirdiyi hikmət dolu izah səbəbi ilə hökmdar onu hüzuruna çağırır. Ancaq hz. Yusif əvvəlcə ona atılan böhtanın araşdırılmasını və özünün birmənalı şəkildə təmizə çıxarılmasını istəyir:

Hökmdar: "Onu mənim yanıma gətirin!" dedi. Elçi Yusifin yanına gəldikdə o: "Ağanın yanına qayıdıb soruş ki, "əllərini kəsən o qadınların məqsədi nə idi? Həqiqətən, Rəbbim onların məkrini biləndir!" (Yusif surəsi 50)

Hökmdar hadisənin şahidi olmuş qadınları hüzuruna toplayır və qadınlar - vəzirin xanımı da daxil olmaq şərti ilə - hz. Yusifin günahsız olduğunu etiraf edirlər. Beləliklə, hz. Yusifin günahsız olması ortaya çıxır:

Hökmdar soruşdu: "Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəməkdə məqsədiniz nə idi?" Qadınlar: "Allah eləməsin! Biz onun barəsində pis bir şey bilmirik!" deyə cavab verdilər. Vəzirin övrəti dedi: "Artıq indi həqiqət bəlli oldu. Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəyən mən idim. O, şübhəsiz, doğru danışanlardandır!" (Yusif surəsi, 51)

Hz. Yusif bu etiraf qarşısında bunları söyləmişdir:

"...Bu, ona görədir ki, (vəzir evdə) olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allah`ın xainlərin hiylələrinə yol vermədiyini bilsin!" (Yusif surəsi, 52)

Hz. Yusifin Allah`ın haram bildiyi bir hərəkəti etmək əvəzinə illərlə zindanda qalmağı üstün tutması, zina etdiyinə dair böhtana məruz qalmasına baxmayaraq, gözəl bir səbir göstərməsi qiyamətə qədər bütün möminlərə nümunə olacaq bir davranışdır. Allah hz. Yusifə göstərdiyi üstün əxlaq, təvəkkül və təslimiyyətin ardından zindandan çıxdıqdan sonra Misirdə güc və iqtidar vermişdi. Əlbəttə, bu, Allah`ın hz. Yusifə dünyada verdiyi bir əvəzdir. Allah bunu ayədə bu şəkildə bildirir:

Beləliklə, Yusifi o yerdə mövqe sahibi etdik. O, istədiyini edirdi. Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edər, yaxşı işlər, görənlərin mükafatını zay etmərik. İman gətirib pis əməllərdən çəkinənlər üçün axirət mükafatı, əlbəttə, daha xeyirlidir. (Yusif surəsi, 56-57)

Hz. Yusifin həyatından götürülən nümunədən də gördüyümüz kimi, möminlərə atılan böhtan nə qədər çirkin olursa olsun, möminlərin əleyhinə qurulan hiylə nə qədər güclü olursa olsun, Allah`ın əməlisaleh qulları gec də olsa təmizə çıxırlar. Müsəlmanlara qarşı qurulan bu cür planların həyata keçməyəcəyi bir çox ayələrdə xəbər verilmiş və hz. Yusifin həyatı ilə bağlı bu hadisə bütün insanlara nümunə və ibrət dərsi olaraq bildirilmişdir.

Hz. Yusifin Qardaşlarının Ona Atdığı Oğurluq İftirası

Quranda qardaşlarının hz. Yusifə qarşı şiddətli bir qısqanclıq hissi bəslədiyi bildirilir. Daha əvvəl də bildirildiyi kimi, onlar hz. Yusifi bu qısqanclıqları səbəbi ilə kiçik yaşda olarkən bir quyuya atmış və onun ailəsindən, sevdiyi insanlardan ayrılmasına səbəb olmuşdular.

Aradan uzun illər keçmiş, hz. Yusif zindandan çıxıb hökmdar tərəfindən xəzinələrin başına keçdikdən sonra bir gün qardaşları ərzaq almaq üçün onun hüzuruna gəlmiş, ancaq hz. Yusifi tanımamışdılar. Hz. Yusif özünü yalnız kiçik qardaşına tanıtmış və ona başqa qardaşlarının etdiklərindən üzülməməsini söyləmişdir. Qardaşının yanında qalmasını istəmiş, ancaq olduğu ölkənin qanunlarına görə onu yanında saxlaya bilməyəcəyi üçün çox ağıllı bir plan düşünmüşdü. Bu hadisələr Quranda belə anladılır:

Onlar Yusifin hüzuruna daxil olduqları zaman qardaşını bağrına basıb dedi: "Mən, həqiqətən, sənin qardaşınam. Onların etdikləri işlərdən kədərlənmə!" Yusif onların yüklərini hazırlatdığı vaxt qardaşının yükünün içinə bir su qabı qoydu. Sonra bir carçı: "Ey karvan əhli! Siz, həqiqətən, oğrusunuz!" deyə haray çəkdi.Yəqubun oğlanları arxalarınca gələnlərə tərəf dönüb: "Nə itirmisiniz?" deyə soruşdular. Onlar belə cavab verdilər: "Hökmdarın su qabını itirmişik. Onu tapıb gətirənə bir dəvə yükü ərzaq veriləcək!" Carçı: "Mən də buna zaminəm!" - dedi. Yəqubun oğlanları dedilər: "Allah`a and olsun! Siz də yəqin bilirsiniz ki, biz bu yerə fitnə-fəsad salmaq üçün gəlməmişik və biz oğru da deyilik!" Onlar soruşdular: "Əgər yalan desəniz, onun cəzası nədir?" Qardaşlar: "Onun cəzası yükündə tapılan adamın özüdür. Biz zalimləri belə cəzalandırırıq!" - deyə cavab verdilər. Yusif qardaşının yükündən əvvəl onların yüklərini axtarmağa başladı, sonra su qabını qardaşının yükündən çıxartdı. Biz Yusifə belə bir tədbir öyrətdik. Yoxsa hökmdarın dininə görə, o, qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Allah`ın istədiyi isə müstəsnadır. Biz istədiyimiz kimsəni dərəcələrlə yüksəldərik. Hər biləndən üstün bir bilən də vardır! (Yusif surəsi, 69-76)

Hz. Yusif illərlə görmədiyi qardaşını bu məqsədlə yanında saxlaya bilmişdi. Ancaq hz. Yusifin qısqanc və mərhəmətsiz qardaşları öz aralarında danışaraq sözlərinin arasına sığışdırdıqları bircə cümlə ilə hz. Yusifə özünün də xəbəri olmadan böhtan atmış və onu oğurluqda günahlandırmışdılar. Hz. Yusifin qardaşlarının bu böhtanı ayədə belə bildirilir:

Dedilər: "Əgər o oğurlamışdırsa, bundan qabaq onun bir qardaşı da oğurluq etmişdi." Yusif bu sözü ürəyində saxlayıb onlara açmadı və dedi: "Siz daha pis bir" mövqedəsiniz. "Allah sizin aid etdiyiniz şeyləri daha yaxşı bilir!" (Yusif surəsi, 77)

İnkarçıların və ikiüzlülük edənlərin möminlərə qarşı duyduğu kin və qısqanclıq o qədər böyükdür ki, hz. Yusifin qardaşlarının nümunəsindən də göründüyü kimi, hər fürsətdə onları incitməyə, özlərinin xəbəri olmadan belə onlara böhtan atmağa və hər kəsin gözündə kiçiltməyə çalışırlar. Ancaq həqiqəti bilən, daim Allah`ın əmrlərinin işığında düşünən möminlər bütün bunlara gözəl bir səbir və sevinclə yanaşır. Möminlər Allah`ın daim onlarla birlikdə olduğuna könüldən inanır və bu inamın təslimiyyət və təvəkkülünü yaşayırlar. Hz. Yusifin yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz həyatı da bu təvəkkül və əxlaqın gözəl bir nümunəsidir.

Hz. Məryəmə atılan böhtan

Quranda anladılan hadisələrə baxarkən saleh müsəlmanların, ümumiyyətlə, ən ciddi olduqları mövzularda böhtanlarla qarşılaşdığını görürük. Allah`a iman gətirən insanların qarşılaşdığı belə böhtanların ən başlıcalarından biri də namussuzluq böhtanıdır. Əvvəlki səhifələrdə də gördüyümüz kimi, hz. Yusif namusunu bu qədər qorumasına baxmayaraq namussuzluq ittihamı ilə qarşılaşmışdı. Üstün əxlaqı ilə əsla uyğun gəlməyən bu böhtanla onu insanların gözündə kiçiltməyə çalışmışdılar. Amma bir az əvvəl bildirdiyimiz kimi, Allah onu təmizə çıxarmış və digər insanların da onun günahsızlığını görməsini təmin etmişdi.

Hz. Yusifin məruz qaldığı namussuzluq böhtanının başqa bir oxşarı tarixdə müsəlman qadınlara atılıb. Hz. Məryəm Allah`a olan imanı, səmimiyyəti, təmizliyi, namusu və gözəl əxlaqı ilə Allah`ın bütün qadınlara nümunə olaraq göstərdiyi mübarək bir insandır. Allah hz. Məryəmin mələklər vasitəsilə necə müjdələndiyini bir ayəsində belə bildirir:

Xatırla ki, bir zamanlar mələklər belə demişdilər: "Ya Məryəm, həqiqətən, Allah səni seçmiş, təmizləmiş, aləmlərin qadınlarından üstün tutmuşdur". (Ali-İmran surəsi, 42)

Ailəsindən ayrılıb şərq tərəfə çəkilən hz. Məryəmə Allah öz dərgahından Cəbraili göndərmişdi. Cəbrail ona gözəl bir bəşər libasında görünmüş və Allah`ın vədlərini doğrultmaq üçün göndərilmişdi. Bu hadisələr Quranda bu şəkildə bildirilir:

Kitabda Məryəmi də yad et. O zaman o, ailəsindən ayrılıb şərq tərəfində bir yerə çəkilmişdi. Və ailə üzvlərindən gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz Öz ruhumuzu (Cəbraili) yanına göndərdik. Ona kamil bir insan qiyafəsində göründü. Məryəm dedi: "Mən səndən Rəhmana pənah aparıram. Əgər müttəqisənsə, mənə toxunma!" (Cəbrail:) "Mən sənə ancaq təmiz bir oğlan bağışlamaq üçün Rəbbinin elçisiyəm!" - dedi. Məryəm dedi: "Mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir insan əli belə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm!" Dedi: "Elədir, lakin Rəbbin buyurdu ki, bu, Mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün bir möcüzə, dərgahımızdan olan bir mərhəmət kimi edəcəyik". Bu, əzəldən təqdir olunmuş bir hökmdür! (Məryəm surəsi, 16-21)

Göründüyü kimi, hz. Məryəm Allah`ın istəyi ilə atasız bir uşaq dünyaya gətirmişdi. Uşağı ilə birlikdə qövmünün arasına çıxdıqda isə özünə qarşı yaxşı münasibət görməmiş və utanmaz bir qadın olmaqda günahlandırılmışdı:

Uşağı götürüb öz adamlarının yanına gəldi. Onlar dedilər: "Ey Məryəm! Sən çox əcaib bir şeylə gəldin! Ey Harunun bacısı! Atan pis kişi, anan da zinakar deyildi!" (Məryəm surəsi, 27-28)

Ancaq hz. Məryəm öz qövmünün hər cür böhtanına, ittihamına və çirkin davranışına baxmayaraq, təvəkküllü və səbirli davranışından dönməmiş, Allah`ın yardımının həmişə yanında olduğunu bilərək hərəkət etmişdi. Allah`ın əmri ilə danışıq orucu tutaraq qövmü ilə bir müddət danışmamışdı. Onun yerinə hələ beşikdə olan hz. İsa Allah`ın izni ilə danışmış və Allah`ın bir möcüzəsi olduğunu insanlara göstərmişdi.

Əslində, qövmü hz. Məryəmin namusunun və təmizliyini fərqinə varırdı. Ancaq hz. Məryəmin onların batil dinindən uşaqlaşaraq müsəlman olması bu insanların xoşuna gəlməmişdi. Həmçinin beşikdə olarkən danışaraq peyğəmbər olduğunu müjdələyən bir peyğəmbərin anası olması da inkarçıların dedi-qodularına və böhtanlarına səbəb olmuşdu. Halbuki, o dövrdə hz. Məryəmə dilləri ilə sataşanların hamısı etdiklərinin əvəzini dünyada da, axirətdə də əzab şəklində almışlar. Hz. Məryəmə atdıqları böhtanlar isə boşa çıxmış, hz. Məryəmi və hz. İsanı insanların gözündə kiçiltməyi bacarmamışdılar. Allah onları bütün insanların gözündə təmizə çıxarmış, hz. Məryəmi Quranda tərifləyib insanlara tanıtmışdır. Bu gün hər dindən olan insan hz. Məryəmi sayğı və sevgi ilə xatırlayır. Hz. Məryəmdən danışılan ayələrdən biri də belədir:

Həmçinin namusunu möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biz libasının yaxasından ona Öz ruhumuzdan üfürdük. Məryəm Rəbbinin sözlərini, kitablarını təsdiq etdi və itaət edənlərdən oldu. (Təhrim surəsi, 12)

Ancaq burada hz. Məryəmə zina böhtanı atanların üzləşəcəyi aqibəti bilmək də əhəmiyyətlidir. İstər hz. Məryəm zamanında, istərsə də ondan sonra yaşayan nəsillərdə bir çox inkarçı insan hz. Məryəmə və onun namusuna dil uzatmışdır. Hz. Məryəmə böhtan atan kimsələrin Allah dərgahında alacağı əvəz bir ayədə belə bildirilir:

Lakin onlar verdikləri əhdi pozduqları, Allah`ın ayələrini inkar etdikləri, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdükləri və: "Ürəklərimiz pərdəlidir!" dedikləri ucundan Allah`ın lənətinə düçar oldular. Bəli, öz küfrləri üzündən Allah onların ürəklərinə möhür vurmuşdur. Buna görə də onların yalnız az bir hissəsi iman gətirər. Onlar həm də küfr etdikləri və Məryəmə qarşı böyük bir böhtan dedikləri üçün lənətə düçar oldular. Onların cəzalandırılmasının bir səbəbi də: "Biz, Allah`ın elçisi Məryəm oğlu İsa əl-Məsihi öldürdük," demələridir...(Nisa surəsi, 155-157)

Möminlərə atılan zina böhtanı

Hz. Muhəmməd (s.ə.v.) dövründə də müsəlmanlara namusla bağlı böhtanlar yağdırılması davam etmiş, bu böhtanlar hz. Məryəmin və ya hz. Yusifin məruz qaldığı iftiralardan heç də fərqlənməmişdir.

Möminlər arasından çıxan bəzi kimsələr mömin bir qadına çirkin bir böhtan ataraq olduqca böyük bir xətaya düşmüşdülər. Bir insana böhtan atmaq, o insan haqqında heç nə bilmədən yalan söyləmək cahil bir insan üçün olduqca asan işdir. Amma böhtanın Allah dərgahındakı əvəzi son dərəcə ağırdır. Xüsusilə inkarçılar bu əzablı əvəz barədə düşünməz, bunu özlərindən çox uzaqda görərlər. Ancaq Allah işlədilən bir sözü də unutmaz və yanılmaz. Dünya həyatında təmiz, namuslu, şərəfli insanları böhtanla qaralamağı asan iş sayanlar axirətdə bu günahları onlara xatırladılanda və alacaqları əvəz onlara göstəriləndə təsəllisi olmayan son dərəcə böyük bir peşmançılıq və dərin acı hiss edəcəklər. Allah mömin qadınlara böhtan atanların axirətdə rastlaşacağı vəziyyəti öz ayələrində belə bildirir:

Zinadan xəbəri olmayan namuslu, ismətli mömin qadınları zinada ittiham edənlər dünyada və axirətdə lənətə düçar olarlar. Onları çox böyük bir əzab gözləyir! Qiyamət günü dilləri, əlləri və ayaqları etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir. O gün Allah onların cəzasını layiqincə verəcək və onlar Allah`ın açıq-aşkar bir haqq olduğunu biləcəklər! (Nur surəsi, 23-25)

Hz. Süleymana atılan böhtan

Quranda da bildirildiyi kimi, hz. Süleyman çox böyük bir mal-mülkün və sərvətin sahibi olmuşdur. Allah Quranda hz. Süleymanın sahib olduğu sərvət və hakimiyyətlə bağlı bir çox məlumatlar vermişdir. Hz. Süleyman isə bütün bu sərvəti və zənginliyi Allah`ı zikr etmək üçün istəmiş və sahib olduqlarının hamısının Allah`ın bir lütfü olduğunu bilərək Rəbbinə şükür etmişdi.

“Bəqərə” surəsində Allah`ın kitabını yalanlamağa çalışanların hz. Süleymanın sahib olduğu mülk haqqında şeytanların söylədiklərinə inanması bildirilir. Mövzu ilə bağlı ayə belədir:

Allah tərəfindən onlara əllərindəkini təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə kitab verilənlərdən bir qismi guya bilmirmiş kimi, Allah`ın kitabına arxa çevirdi. Süleymanın səltənətinə dair şeytanların oxuduqlarına uydular. Süleyman kafir olmadı, lakin şeytanlar inkar etdilər... (Bəqərə surəsi, 101-102)

İnkarçılar, böhtançılar və möminlər əleyhinə fitnə-fəsad törətmək istəyənlər isə hz. Süleymanın mülkü əleyhinə də yalanlar hazırlamışdılar. Hz. Süleymanın mal-mülkü əleyhinə iftira söyləyənlərlə bağlı Quranda heç bir detal verilməyib. Ancaq bir çox tarixi qaynaqlarda hz. Süleymanın zənginliyə uyub həyatını əxlaqsızlıq içində yaşaması yönündə bəzi dedi-qoduların yayıldığı bildirilir. Əgər hz. Süleyman əleyhinə belə bir şayiə çıxarılmışsa, bu, böyük bir yalan və böhtandır. Çünki yuxarıda da bildirildiyi kimi, hz. Süleyman zənginliyin Allah tərəfindən verilən bir nemət olduğunu bilən və hər an Allah`a ona verdiyi nemətlər üçün şükür edən saleh bir peyğəmbərdir. O, öz zənginlik və gücündən isə həmişə Allah rizasına uyğun şəkildə istifadə etmişdir.

Bəzi insanların hz. Süleymanın davranışı haqqında əsassız dəlillərlə ortaya çıxmasının əsl səbəbi məhz dinə olan düşmənçilikdir. Möminləri, xüsusilə Allah`ın elçilərini inanc baxımından zəif, əxlaqsız insan və əyləncə həvəskarı kimi göstərmək, onların namusu ilə bağlı şübhə oyatmaq böhtançıların tez-tez istifadə etdiyi bir yoldur. Beləliklə, böhtançılar insanların elçilərə və möminlərə güvənməsini və onları dinləməsini əngəlləməyə çalışırlar. Ancaq Allah inkarçıların bu planlarını həmişə pozmuş, iman gətirənləri hər cür böhtandan təmizləmişdir. Müsəlmanlar həmçinin inkarçıların onlara atdığı böhtanların müqabilində səbir edərək, Allah`a olan təvəkkül və itaətlərini hər cür şərtlər çərçivəsində göstərərək axirətdəki dərəcələrini artırmışlar. İnkarçıların onlara zərər vermək üçün əl atdığı bütün cəhdlər boşa çıxmış və bütün bunlar möminlərin əbədi gözəllik və nemətlərlə mükafatlandırılmasına vəsilə olmuşdur.

 

3 / total 7
"Harun Yəhyanın Tarix Boyunca Müsəlmanlara Atılan Böhtanlar kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."