Nümunəvi Müsəlman Qadın Həzrəti Məryəm

< <
2 / total: 8

Nümunəvi Müsəlman Qadın: Hz.Məryəm

Hz.Məryəmin Yaşadığı Cəmiyyətin Xüsusiyyətləri

Allahın Hz.İsanı dünyaya gətirmək vəzifəsi ilə şərəfləndirdiyi Hz.Məryəm tarixi mənbələrə görə, təxminən 2000 il əvvəl yaşayıb. O, Allahın dünyada və axirətdə seçdiyi qadınlardan biridir.

Giovanni Bellini's painting depicting Mary, 1505. It is on display in the St. Zaccaria church in Venice. This altar painting, oil on wood, measures 402 x 273 cm. It was later on transferred onto canvas.)

 

“Nə gözəl bəndə! O daim Allaha sığınan bir kimsə idi”
(“Sad” surəsi, 38/30)

“...Şübhəsiz ki, onlar dərgahımızda seçilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər!”
(“Sad” surəsi, 38/47)

Hz.Məryəm tarixi mənbələrə görə, həmin dövrdə Roma imperatorluğunun hakimiyyəti altında olan Fələstin torpaqlarında anadan olmuşdur. Yəhudi cəmiyyəti içərisində və həmin nəsildən biri olaraq dünyaya gəlmişdir.

Həmin dövrdə Roma imperatorluğunda geniş yayılan din isə bütpərəstlik idi. Allahın Quranda bildirdiyi kimi, bir vaxtlar “bütün aləmlərdən üstün tutulmuş” (“Bəqərə” surəsi, 2/47) bir tayfa olan yəhudilər isə özlərindən uydurduqları bəzi xurafatlarla bütpərəstliyə (təsvirçiliyə, şəkilçiliyə) üz tutmuş, Allahın onlar üçün seçib bəyəndiyi dinləri təhrif etmişdilər. Allahın əmrlərinə üsyan etmiş və onlara bəxş etdiyi nemətlərə qarşı şükür etməmişdilər. Bəziləri isə nəfslərinin xoşuna gəlməyən əmrlərlə gəldiyi üçün Allahın onlara bir rəhmət olaraq göndərdiyi peyğəmbərləri öldürəcək səviyyədə yollarından azmışdılar. Quranda İsrail oğullarının bu azğın hərəkətləri belə bildirilir:

“Biz İsrail oğullarından əhd almış, onlara peyğəmbərlər göndərmişdik. Hər dəfə bir peyğəmbər onların yanına ürəklərinə yatmayan bir hökmlə gəldikdə bir qismini yalançı hesab edər, bir qismini də öldürərdilər” (“Maidə” surəsi, 5/70).

Hz.Məryəm bütün bu qarışıqlıqların hökm sürdüyü və yəhudilərin bütün ümidlərini çoxdan gözlədikləri Məsihin (Xilaskarın) gəlişinə bağladığı bir dövrdə dünyaya gəlmişdir. Allah İsrail oğullarının bütün intizarının əsas mərkəzini təşkil etməsindən tamamilə xəbərsiz olan Hz.Məryəmi bu müqəddəs vəzifə üçün xüsusi olaraq seçmiş və yetişdirmişdir. Allah “Onun adı Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir ki, dünyada və axirətdə şanı uca və yaxın olanlardandır. Və salehlərdəndir...” (“Ali-İmran” surəsi, 3/45-46) sözləri ilə təriflədiyi Hz.İsanı dünyaya gətirmək vəzifəsini Hz.Məryəmə vermişdir.

Hz.Məryəm Allahın seçdiyi bir insan olaraq bu insanların batil və cahil inancları arasında gözəl əxlaqı, haqq dini təmsil etmişdir.

Allah Hz.Məryəmin həyatı ilə bağlı onun ailəsindən, anadan olmasından, Hz.İsanı dünyaya gətirməsindən, yaşadığı cəmiyyətin böhtanlarına tuş gəlməsindən tutmuş nümayiş etdirdiyi yüksək əxlaq xüsusiyyətlərinə qədər bir çox məsələləri bizə Quranda bildirir.

Allahın Aləmlərdən Üstün Tutduğu İmran Ailəsi

Allah Quranın “Allah Adəmi, Nuhu, İbrahim övladını və İmran ailəsini aləmlər üzərində seçilmiş etdi. Onlar biri digərindən törəmiş bir nəsil idilər...” (“Ali-İmran” surəsi, 3/33-34) ayələri ilə İmran ailəsinin Hz.Adəm, Hz.Nuh və İbrahim ailəsi ilə eyni nəsildən gəldiklərini və aləmlər üzərində seçilmiş insanlar olduqlarını bildirir. Hz.Məryəm də bu nəsildən - seçilmiş İmran ailəsindən gəlir.

İmran ailəsi Allaha səmimi bir ürəklə iman gətirən, bütün işlərində Ona üz tutan və Allahın qoyduğu qayda-qanunlara riayət edən bir ailə idi.

Hz.Məryəmin Dünyaya Gəlməsi

İman yiyəsi bir qadın olan İmranın xanımı Hz.Məryəmə hamilə qaldığını öyrənən zaman dərhal Allaha dua etmiş, Onun şəninə təriflər demiş və doğacağı uşağı Allaha nəzir etdiyini söyləmişdi. Bir qız doğduğunu görəndə isə ona “abidə”, yəni “həmişə Allaha ibadət edən” mənasına uyğun gələn Məryəm adını qoymuşdu. Allah Quranda İmranın xanımının bu duasını bizə belə xəbər verir:

“İmranın zövcəsinin: “Ey Rəbbim, bətnimdəkini sənə (azad) xidmətkar olmaq üçün nəzir edirəm. Məndən qəbul et! Əlbəttə, Sən eşidənsən, bilənsən!” - dediyini xatırla! Onu doğduğu zaman: “Ey Rəbbim! Mən qız doğdum” - söylədi. Halbuki Allah onun nə doğduğunu və oğlanın qız kimi olmadığını yaxşı bilirdi. “Mən onun adını Məryəm qoydum, onu və onun nəslini məlun şeytandan Sənə tapşırıram” - dedi” (“Ali-İmran” surəsi, 3/35-36).

Allah Hz.Məryəmin anasının onu “bətnindəkini (azad) xidmətkar olmaq üçün Allaha nəzir etdiyi”ni bildirir. Bu ifadənin ərəb dilindəki əsl mətnində qeyd edilən “muharrərən” kəlməsi “ancaq axirət işləri ilə məşğul olan, dünya ilə əlaqəsi olmayan, həmişə Allaha ibadət edən, Allahın məbədinin xidmətkarı, səmimi olaraq ibadət edən, ibadətində dünya məqsədi olmayan insan” mənalarına uyğun gəlir.1

One of Giovanni Bellini's masterworks, "Frari Triptych," 1481, is displayed in the Church of Frari, Venice, Italy.

Həqiqi mənada müstəqillik insanın ancaq Allaha qulluq edib Ona təslim olması, varlıqlara və ya bir çox dəyərlərə qulluq etməkdən tamamilə azad olması ilə əldə edilə bilər. İmranın xanımı da Hz.Məryəmi hər cür asılılıqdan azad olub Allaha nəzir etdiyini söyləyərək, Allaha dua edərək onun ancaq Allaha qulluq edən, insanların razılığını qazanmaq məqsədindən tamamilə uzaqlaşmış bir insan olmasını arzu etmişdi.

Hz.Məryəm dünyaya gələn zaman anasının davranışı yenə Allahı razı salmaq məqsədi güdmüşdü. Dərhal Allaha üz tutmuş, həm Hz.Məryəmi, həm də onun nəslini şeytanın şərindən qoruması üçün Allaha səmimiyyətlə dua etmişdi.

Allah İmranın xanımının bu səmimi duasını qəbul etmiş və “Belə olduqda Rəbbi yaxşı qəbul etdi, onu gözəl bir fidan kimi böyütdü...” (“Ali-İmran” surəsi, 3/37) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, Hz.Məryəmi ən gözəl şəkildə yetişdirmiş, onu yüksək bir əxlaqla tərbiyələndirmişdi.

Hz.Məryəmin anasının Allaha olan bu səmimi imanı hər işində özünə ancaq Allahı vəkil seçməsi, köməyi, neməti həmişə Allahdan istəməsi, Ona ixlasla və dərin bir təslimiyyətlə bağlanması bütün iman gətirənlər üçün üzərində düşünülməsi lazım olan çox mühüm bir örnəkdir.

Allahın Hz.Zəkəriyyəni Hz.Məryəmi Yetişdirməklə Vəzifələndirməsi

Hz.Zəkəriyyə Allahın hidayət verdiyi, salehlərdən etdiyi, aləmlərdən üstün tutduğu və doğru yola istiqamətləndirdiyi peyğəmbərlərdəndir. Allah Quranda Hz.Zəkəriyyədən təriflə bəhs etmiş, onun Allaha olan bağlılığına, təqvasına və gözəl əxlaqına diqqət yönəltmişdir:

“Zəkəriyyəni, Yəhyanı, İsanı, İlyası da hidayətə çatdırdıq. Onların hamısı əməlisalehlərdən idi. Biz həmçinin İsmayılı, Əlyəsəyi, Yunisi və Lutu da hidayətə çatdırdıq və onları aləmlərdən üstün tutduq. Biz onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından da bir qismini hidayətə çatdırdıq, onları seçdik və düz yola yönəltdik” (“Ənam” surəsi, 6/85-87).

Allah “Ali-İmran” surəsinin 37-ci ayəsi ilə Hz.Məryəmin yetişdirilməsinin məsuliyyətini Hz.Zəkəriyyənin üzərinə qoyduğunu bildirmişdir.

Hz.Zəkəriyyə Hz.Məryəmlə yaxından maraqlanmış, onun həyatındakı möcüzəvi hadisələrə şəxsən şahid olmuş və onun başqa insanlardan üstün tutulmuş bir insan olduğunu dərk etmişdir. Hz.Zəkəriyyə Hz.Məryəmin başına gələn bəzi hadisələrə, Allahın onu mərhəməti ilə dəstəklədiyinə və onu müxtəlif vasitələrlə Öz dərgahından nemətləndirdiyinə şahid olmuşdur. Allah bu hadisələrdən birini “Ali-İmran” surəsində bizə bu cür bildirmişdir:

“...Zəkəriyyəyə tapşırdı. Zəkəriyyə hər dəfə ibadət etdiyi mehraba girdikdə onun yanında bir ruzi olduğunu görərdi: “Ya Məryəm, bunlar sənin üçün haradandır?” dedikdə o: “Allah tərəfindəndir!” deyə cavab verərdi. Həqiqətən Allah istədiyi şəxsə hədsiz ruzi verər!” (“Ali-İmran” surəsi, 3/37).

Hz.Məryəm Hz.Zəkəriyyənin bu sualına verdiyi cavabla Allahın onun üzərindəki nemət və mərhəmətini dilə gətirmişdi.

Sizə verilən nemətlərin hamısı Allahdandır. Sonra sizə bəla gəldiyi zaman ancaq Ona yalvarırsınız.
(Nəhl surəsi, 53)

Allah Hz.Məryəmi Bütün Aləmlərin Qadınlarından Üstün Tutmuşdur

Hz.Məryəm həyatının hər anında, etdiyi hər işində Allaha üz tutan, Allahın adını ucaldan, Rəbbimizə ürəkdən bağlı olan səmimi bir mömindir. Allah İmran ailəsini aləmlərdən üstün tutduğu kimi bu ailəyə mənsub olan Hz.Məryəmi də seçmiş, onu ən gözəl şəkildə yetişdirərək bütün pisliklərdən qorumuş və onu aləmlərin qadınlarından üstün etmişdir. Allah Quranda Hz.Məryəmin bu üstünlüyünü belə bildirir:

“Xatırla ki, bir zamanlar mələklər belə demişdilər: “Ya Məryəm, həqiqətən Allah səni seçmiş, təmizləmiş, aləmlərin qadınlarından üstün tutmuşdur. Ya Məryəm, öz Rəbbinə itaət et, səcdəyə qapan və rüku edənlərlə birlikdə rüku et!”” (“Ali-İmran” surəsi, 3/42-43).

Allah Hz.Məryəmin Namusunu Müsəlmanlara Nümunə Göstərmişdir

Ailəsi kimi Hz.Məryəm də yaşadığı cəmiyyətdə Allaha olan bağlılığı, səmimiyyəti ilə tanınan bir insan idi. Allah onun Özünə “könüldən bağlı olanlardan” olduğunu bildirir.

Hz.Məryəmin ətrafındakı insanlar arasında bəlli olan başqa bir xüsusiyyəti isə namusunu qorumasıdır. Allah Hz. Məryəmin bu üstün əxlaqını Quranda belə xəbər verir:

“Həmçinin namusunu möhkəm qoruyub saxlamış İmranın qızı Məryəmi də misal çəkdi. Biz libasının yaxasından ona Öz ruhumuzdan üfürdük. Məryəm Rəbbinin sözlərini, kitablarını təsdiq etdi və itaət edənlərdən oldu” (“Təhrim” surəsi, 66/12).

“İsmətini qoruyanı da yad et! Biz Öz ruhumuzdan ona üfürdük, onu və oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik” (“Ənbiya” surəsi, 21/91).

Hz.Məryəmin Cəbraillə Görüşməsi

Hz.Zəkəriyyənin də şahid olduğu kimi, Allah Hz.Məryəmin həyatının müxtəlif dövrlərində çoxlu möcüzəli hadisələr yaratmışdır. Bunlardan biri də Hz.Məryəmin Cəbraillə görüşməsi olmuşdur. Hz.Məryəm həyatının müəyyən bir dövründən sonra yaşadığı cəmiyyətdən və ailəsindən ayrılaraq şərq tərəfində bir yerə çəkilmişdi. Cəbraillə görüşməsi də bu dövrdə həmin yerdə baş vermişdir. Allah Quranda Cəbrailin Hz.Məryəmin qarşısına “kamil bir insan” qiyafəsində çıxdığını bildirmişdir:

“Kitabda Məryəmi də yad et. O zaman o, ailəsindən ayrılıb şərq tərəfində bir yerə çəkilmişdi. Və ailə üzvlərindən gizlənmək üçün pərdə tutmuşdu. Biz Öz ruhumuzu (Cəbraili) yanına göndərdik. Ona kamil bir insan qiyafəsində göründü” (“Məryəm” surəsi, 19/16-17).

Allah's advice to Mary to eat dates could be an indication to their beneficial vitamins and minerals.

Hz.Məryəm qarşısındakı insanın Cəbrail olduğunu bilmədiyi və tanımadığı bir nəfərlə qarşılaşdığı üçün dərhal Allaha sığınmış və “Mən səndən Rəhmana pənah aparıram. Əgər müttəqisənsə, mənə toxunma!” (“Məryəm” surəsi, 19/18) sözləri ilə özünün Allahdan qorxan, iman gətirən bir mömin olduğunu ifadə etmişdir. Dediyi bu sözlər Hz.Məryəmin güclü Allah qorxusunu, namusuna olan bağlılığını və nə qədər təqva sahibi bir insan olduğunu açıq-aşkar ortaya qoyur.

Hz.Məryəm bu sözləri ilə yalnız özünün Allahdan çəkinən bir insan olduğunu ifadə etməklə kifayətlənməmiş, “əgər müttəqisənsə, mənə toxunma” sözləri ilə eyni zamanda qarşısındakı insanı da Allahdan qorxub çəkinməyə səsləmişdir.

Cəbrail isə onun bu sözlərinin üstündən “...Mən sənə ancaq təmiz bir oğlan bağışlamaq üçün Rəbbinin elçisiyəm!” (“Məryəm” surəsi, 19/19) -deyərək Hz.Məryəmə özünü tanıtmışdır. Özünün Allahın bir elçisi olduğunu və ona Allahdan bir müjdə ilə gəldiyini bildirmiş və belə buyurmuşdur:

“Mələklər dedilər: “Ya Məryəm! Həqiqətən Allah Öz tərəfindən bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir ki, dünyada və axirətdə şəni uca və Allaha yaxın olanlardandır” (“Ali-İmran” surəsi, 3/45).

Hz.Məryəm isə “Mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir insan əli belə toxunmamışdır. Mən azğın, utanmaz (zinakar) da deyiləm!” (“Məryəm” surəsi, 19/20) sözləri ilə Cəbrailə ona bir insanın toxunmadığı halda uşağının necə ola biləcəyini soruşmuşdur. Cəbrail Allahın gücünün hər şeyə yetəcəyini, bir şeyə ancaq “Ol” deməsi ilə onun dərhal olacağını bildirmişdir:

“Ey Rəbbim! Mənə bir insan əli toxunmadığı halda necə uşağım ola bilər” - dedikdə buyurdu: “Elədir, Allah istədiyini yaradır. O, bir işin əmələ gəlməsini qərara aldıqda ona ancaq “Ol!” - deyər, o da (dərhal) olar” (“Ali-İmran” surəsi, 3/47).

“Dedi: “Elədir, lakin Rəbbin buyurdu ki, bu, Mənim üçün asandır. Biz onu insanlar üçün bir möcüzə, dərgahımızdan olan bir mərhəmət kimi edəcəyik. Bu, əzəldən təqdir olunmuş bir hökmdür!” Artıq hamilə oldu və onunla birlikdə uzaq bir yerə çəkildi” (“Məryəm” surəsi, 19/21-22).

Hz.Məryəm ona heç bir insan əlinin dəymədiyi halda Allahın istəməsi ilə Hz.İsaya hamilə qalmışdır. Onun hamiləliyi dünyadakı səbəblərdən asılı olmadan baş vermişdir. Bu hamiləlik də Hz.İsanın möcüzələrindən biri olmuşdur.

Ey insanlar! Allahın sizə verdiyi lütfünü bir xatırlayın. Allahdan başqa sizə göylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı? Ondan başqa heç bir məbud yoxdur.
Siz necə də haqdan döndərilirsiniz!
(Fatir surəsi, 3)

Hz.Məryəmin Kimsəsiz Bir Yerə Çəkilməsi

Allah Quranın “Artıq hamilə oldu və onunla birlikdə uzaq bir yerə çəkildi” (“Məryəm” surəsi, 19/22) ayəsi ilə Hz.Məryəmin Allahın istəyi ilə hamilə qalmasından sonra heç kimin olmadığı uzaq bir yerə çəkildiyini bildirir.

Allah Hz.Məryəmi həyatının hər anında olduğu kimi, bu dövrdə də Öz mərhəməti və himayəsi ilə dəstəkləmişdir. Hz.Məryəmə hamiləlik dövrü boyunca psixi və fiziki yöndən ehtiyac duyduğu hər cür imkanı yaratmışdır.

Şübhəsiz, Hz.Məryəmin hamiləliyinin baş verdiyi bu dövrü heç kimin olmadığı uzaq bir yerdə keçirməsinin bir çox hikməti var. Allah bununla Hz.Məryəmi onun başına gəlmiş bu möcüzəli durumu dərk edə bilməyəcək insanların narahatlıq doğuracaq davranışlarından uzaq tutmuşdur. Onun bu dövrü ən rahat və ən asan şəkildə keçirməsini təmin etmişdir. Sonra isə onun bu vəziyyətini insanlara başqa bir möcüzəli hadisə ilə açıqlayaraq, Hz.Məryəmin ona atılacaq bütün böhtanlardan ən gözəl şəkildə təmiz çıxmasını təmin etmişdir.

Hz.İsanın Doğuluşu Və Allahın Hz.Məryəmə Olan Köməyi

Allah Hz.Məryəm hamilə olarkən ona hər cür kömək etmişdir. Çox yaxşı nəzarət tələb edən və həyat üçün risk olan doğuş prosesi əsnasında tibbi ləvazimatları, təcrübəli köməkçisi olmayan bir insanın bu işin öhdəsindən təkbaşına gələ bilməsi çox çətindir. Buna baxmayaraq bu məsələdə heç bir təcrübəsi olmayan Hz.Məryəm Allaha olan bağlılığı və inamı ilə bu çətin işi təkbaşına bacarmışdır. Şiddətli doğuş sancıları içində bir xurma ağacına tərəf gedərkən Allah ona vəhylə kömək etmişdir. Allah ona kədərlənməməsini, alt yanında bir su arxı axıtdığını vəhy etmişdir. Allah hələ təzə dəymiş xurmaların tökülməsi üçün xurma budağını özünə tərəf sallamasını, yeyib-içməsini və gözünün aydın olmasını buyurmuşdur. Göründüyü kimi, Allah ehtiyac duyduğu hər bir məsələdə yerinə yetirilməsi lazım gələn hər şeyi bildirərək, Hz.Məryəmə kömək etmiş və doğuşu bu çətin şərtlər daxilində ən yaxşı şəkildə həyata keçirməsini təmin etmişdir. Allah Quranda Hz.Məryəmin bu vəziyyətini bizə belə bildirir:

“Doğuş sancısı onu bir xurma ağacının gövdəsinə söykənməyə məcbur etdi. Dedi: “Kaş ki, mən bundan əvvəl ölüb qurtaraydım və ya tamamilə unudulub getmiş olaydım!” Dərhal (xurma ağacının) alt tərəfindən ona belə bir nida gəldi: “Kədərlənmə, Rəbbin sənin üçün altından bir irmaq axıtdı. Xurma ağacını özünə tərəf silkələ, üstünə təzə yetişmiş xurma tökülsün! Ye-iç, gözün aydın olsun. Əgər bir adam görəcək olsan, belə de: “Mən Rəhman yolunda oruc tutmağı nəzir eləmişəm, ona görə də bu gün heç kəslə danışmayacağam!”” (“Məryəm” surəsi, 19/23-26).

Allahın Hz.Məryəmin üzərindəki rəhmət və himayəsi, həyatının hər mərhələsində olduğu kimi, bu hadisədə də aydın şəkildə görünür. Bununla yanaşı, Allahın Hz.Məryəmə “kədərlənməməsini”, “xurma yeməsini” bildirməsinin və onun yanında bir su arxı axıtmasının bir çox hikmətləri var. Bütün bu ayələr özündə doğuşu asanlaşdıran çoxlu işarələri ehtiva edir. Allahın Hz.Məryəmin doğuşunu asanlaşdırmaq üçün təqdim etdiyi bu nemətlərin xüsusilə də hamilə olan və uşaq dünyaya gətirən qadınlar üçün əhəmiyyəti və faydası bu gün elmi cəhətdən də məlumdur. Bunlardan bəzilərini bu ardıcıllıqla qeyd edə bilərik.

Allahın Hz.Məryəmə Kədərlənməməsini Bildirməsi

Əvvəlki sətirlərdə də qeyd edildiyi kimi, Hz.Məryəm hamilə olduğu vaxt ailəsindən və yaşadığı cəmiyyətdən ayrılaraq Şərq tərəfdə kimsəsiz bir yerdə yerləşmişdi. Uşağı dünyaya gətirənə qədər də həmin yerdə qalmışdı. Hz.Məryəm bu cür hamiləlik dövrünü Allahın yaratdığı bu möcüzəni dərk edə bilməyəcək insanlardan uzaqlaşaraq psixoloji baxımından rahat bir şəraitdə keçirmişdi.

Allah bu dövrdə də Hz.Məryəmə dəstək olmuş, yardımı və mərhəməti ilə onu müjdələmiş və kədərlənməməsini bildirmişdir. Şübhəsiz ki, Hz.Məryəmin kimsəsiz bir yerə çəkilməsində olduğu kimi, Allahın bu əmrinin də bir çox hikmətləri vardır. Kədərlənməmək hər şeydən əvvəl mömin əxlaqının bir təzahürüdür. İman sahibi olan bir insan hansı çətinliklə qarşılaşsa da Allaha güvənməli və Allahın ona mütləq kömək edəcəyinin rahatlığını yaşamalıdır.

Bu, bütün möminlərin nümayiş etdirməli olduğu bir əxlaqdır. Ancaq bununla yanaşı, indi müasir təbabətin əldə etdiyi məlumatlara baxanda hamilə olan və ya təzəcə uşağı olmuş qadınların kədərlənməməsinin, həyəcandan uzaq bir ovqat içində olmasının son dərəcə əhəmiyyətli olduğu görünür.

Allah Quranda Hz.Məryəmə yeyib-içməsini və “gözünün aydın olmasını” xəbər vermişdir. Bundan başqa, ayələrdə kədərlənməkdən uzaqlaşıb ona müjdələnən nemətin sevincini yaşaması da bildirilmişdir.

Allahın Hz.Məryəmə Xurma Yeməsini Bildirməsi

Allah Hz.Məryəmə “xurma ağacını silkələyərək təzə yetişmiş xurma” yeməsini bildirmişdir. Xurma hazırda da həm qida, həm də dərman kimi nəzərdə tutulan bir meyvədir. Günümüzdə əldə edilən məlumatlar xurmanın insan vücudunun sağlam və gümrah qala bilməsi üçün özündə həyati əhəmiyyəti olan 10-dan artıq elementi birləşdirdiyini ortaya çıxarır.

Xurmada insan bədəninə bol miqdarda hərəkət enerjisi verən, onu hərarətlə təmin edən, asan həzm olunan şəkər mövcuddur. Həm də bu şəkər qanda şəkəri sürətlə yüksəldən qlükoza deyil, meyvə şəkəri, yəni fruktozadır. Xurma həm enerji verir, həm də əzələlərin və sinirlərin inkişafını təmin edir. Kalori dəyəri çox yüksək olduğu üçün xəstəlikdən zəifləmiş, gücdən düşmüş, yaxud da yorğun olanlara çox fayda verir. Xurmanın 100 qramında 1,5 qram protein, 50 qram karbohidrat mövcuddur. Kalori dəyəri isə 225 kilokaloridir. Təzə dəymiş xurmada 60-65 faiz şəkər, 2 faiz də protein var.

Müasir təbabətin kəşflərinə görə, xurma xüsusilə də yenicə körpə dünyaya gətirən zahı qadınlar üçün çox faydalıdır. Həkimlər hamilə qadınlara körpələrini dünyaya gətirən gün meyvə şəkərli qida verilməsinin vacibliyini bildirirlər. Burada əsas məqsəd ananın zəifləyən bədəninə həm enerji, güc və hərəkət vermək, həm də yeni doğulmuş körpəyə lazım olan südün əmələ gələ bilməsi üçün süd hormonlarını hərəkətə gətirmək, ana südünü çoxaltmaqdır.

Bu məlumatlar Allahın Hz.Məryəmə həm özünə enerji və güc verəcək, həm də uşağın yeganə qidası olan südün əmələ gəlməsini təmin edəcək xurmadan yeməsini bildirməsindəki bəzi hikmətləri ortaya qoyur. Burada üzərində düşünülməsi lazım olan hikmətlərdən biri də Allahın Hz.Məryəmə xurma ilə birlikdə bir su arxı çıxarması və ona yeyib-içməsini bildirməsidir. Müasir dövrün alimləri özündə bir insanın ehtiyac hiss edə biləcəyi bütün elementləri birləşdirdiyi üçün onun ancaq xurma və su ilə uzun illər yaşaya biləcəyini bildirirlər.2

Bu mövzuda tanınmış mütəxəssislərdən biri olan V.H.V.Dousan isə bir xurma və bir stəkan südün bir insanın gündəlik qida ehtiyacını ödəməyə kifayət edəcəyini qeyd edir.3

Xurmanın tərkibində çox müxtəlif vitamin və minerallar vardır. Lif, yağ və proteinlər baxımından da çox zəngindir. Xurmada sodium, kalium, kalsium, maqnezium, fibrin, dəmir, kükürd, fosfor və xlor da mövcuddur. Xurma bunlardan başqa özündə A vitaminini, betakaroten, B1, B2, B3 və B6 vitaminlərini də birləşdirir. Xurmada mövcud olan vitamin və mineralların hamiləlikdəki faydalarından bəzilərini belə sıralaya bilərik:

Xurmanın qidalandırıcı nisbətinin gücü ehtiva etdiyi uyğun mineralların tarazlığından qaynaqlanır. Hamiləlik dövründə meydana gələn uzunmüddətli ürəkbulanması və fiziki reaksiyalar səbəbindən kalium çatışmazlığı ortaya çıxır. Belə olan təqdirdə də qadının orqanizmi əlavə kaliumla təmin edilməlidir. Xurmada bol miqdarda mövcud olan kalium bu baxımdan mühüm əhəmiyyətə malik olduğu kimi, bədəndəki su tarazlığının qorunmasına da çox müsbət təsir göstərir.

Tərkibindəki dəmir qırmızı qan hüceyrələrində mövcud olan hemoqlobin sintezinə nəzarət edir və bu da hamiləlikdə qan çatışmazlığının qarşısının alınmasını və körpənin inkişafı üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən qandakı RBC tarazlığının uyğun hala gəlməsini təmin edir. Tərkibində çoxlu dəmir olduğu üçün bir insan gündə 15 ədəd xurma yeyərək bədəninin dəmirə olan ehtiyacını təmin edə bilər və dəmir çatışmazlığından əmələ gələn narahatçılıqdan da xilas olar.

Xurmada mövcud olan kalsium və fosfat isə skeletin yaranıb formalaşması və bədənin sümük quruluşunun inkişafı üçün çox mühüm elementlərdir. Xurma tərkibindəki bol fosfor, kalsium, dəmir və qida maddələri ilə bədəni qanazlığından və sümük zəifliyindən qoruyur və bu xəstəliklərin azaldılmasına kömək edir.

Alimlər xurmanın gərginliyi və həyəcanı aradan qaldırmaq qabiliyyətinə də diqqət çəkirlər. Berkli Universiteti mütəxəssislərinin apardığı tədqiqatlar sinirləri gücləndirən B6 vitamininin və maqnezium mineralının xurmada yüksək miqdarda olduğunu göstərmişdir. Sinir vitamini adlandırılan B6 ilə əzələlərin işləməsində mühüm rol oynayan maqnezium xurmada bol miqdardadır. Xurmanın tərkibindəki maqnezium da böyrəklər üçün son dərəcə əhəmiyyətlidir. Bir insan gündə 2-3 dənə xurma yeyərək bədəninin maqneziuma ehtiyacını ödəyə bilər.4

Bunlarla yanaşı, xurmada qadınların hamiləlik zamanı qəbul etməsi lazım gələn bir B vitamini olan fol turşusu da mövcuddur. Fol turşusu (B9) bədəndə yeni qan hüceyrələrinin əmələ gəlməsində və hüceyrələrin yeniləşməsində mühüm vəzifələri yerinə yetirən bir vitamindir. Buna görə də hamiləlikdə fol turşusuna olan ehtiyac özünü büruzə verəcək dərəcədə artır və gündəlik ehtiyacın iki qatına çatır. Fol turşusunun səviyyəsi kifayət etməyəndə quruluş etibarilə normadan böyük, iş əmsalı isə aşağı olan eritrosit hüceyrələri meydana gəlir və qanazlığı əlamətləri özünü göstərməyə başlayır.

Xüsusilə hüceyrələrin bölünməsində və hüceyrənin genetik quruluşunun əmələ gəlməsində mühüm rol oynayan fol turşusu hamiləlik zamanı iki dəfə artıq ehtiyac hiss edilən yeganə maddədir.

Hamiləlikdə A vitamininə olan ehtiyac isə gündəlik olaraq 800/ug-e qədər yüksəlir. Xurma da A vitamininin avanqardı olan betakaroten cəhətdən çox zəngindir.5

Başqa meyvələr protein cəhətdən ümumiyyətlə zəngin deyil. Ancaq xurmanın tərkibində protein də vardır.6

Xurmada mövcud olan oksitosin maddəsindən də müasir tibbdə doğuşu asanlaşdıran bir dərman kimi istifadə edilir. Oksitosin doğuşu asanlaşdıran təsir göstərməsinə görə bir çox mənbələrdə “rapid birth”, yəni “sürətli doğuş” ifadəsi ilə məşhurdur. Doğuşdan sonra isə ana südünü çoxaldan təsirə malik olması ilə seçilir.7

Xurma ilə bağlı bütün bu məlumatlar Allahın sonsuz elmini və Hz.Məryəmin üzərindəki mərhəmətini göstərir. Hz.Məryəm Allahın ilhamı ilə yediyi xurma sayəsində bəlkə də o zaman ehtiyac hiss etdiyi hər cür qidanı təmin etmək imkanı tapmış, doğuşu asanlaşdıracaq bir imkan əldə etmişdir. Şübhəsiz ki, ən doğrusunu Allah bilir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) də “İçində xurma olan evin sakinləri ac qalmaz” hədisi ilə müasir təbabətin xurmanın ancaq bu günlərdə öyrənə bildiyi faydalı cəhətlərinə diqqət çəkərək hikmətli bir tövsiyə etmişdir.8

Allahın Hz.Məryəmin Yanında Bir Su Arxı Çıxarması

Allah Hz.Məryəmə “onun üçün bir irmaq axıtdığını, yeyib-içməsini və gözünün aydın olmasını” bildirmişdir.

Eynilə xurma kimi suyun da əzələ hərəkətlərini nizamlayaraq doğuş sancılarını yüngülləşdirici xüsusiyyətləri var. Xüsusilə suyun təkcə görülməsi və ya səsinin eşidilməsi belə əzələlərin hərəkətini sərbəst şəkildə nizamlayır. Həmçinin müasir doğum evlərində doğuşları hovuzun içində həyata keçirərək bundan istifadə edirlər.

Bununla yanaşı, məlum olduğu kimi, su həyatın davam etməsi və sağlamlığın qoruna bilməsi üçün mütləq lazım olan həyati bir maddədir. İnsan bədənində baş verən təxminən hər funksiyada - bədənin hərarətinin tənzimlənməsi, qida maddələrinin və oksigenin daşınması, ifraz edilən maddələrin hüceyrələrdən uzaqlaşdırılması, onurğaların düzgün işləməsinin təmin edilməsi, dərinin nəmliyinin və elastikliyinin qorunması, həzm sisteminin işinin asanlaşdırılması, orqan və toxumaların qorunmasında su çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Günümüzdə sudan müalicə məqsədilə istifadə edilməsi geniş yayılmaqda davam edir. Suya toxunmaq, su ilə təmasda olmaq immunitet sistemini xəbərdar edir, stressə qarşı olan hormonların yaranmasını sürətləndirir. Qan dövranını və metabolizmanı canlandırır, ağrıları yüngülləşdirir.9

Hamiləlikdə isə suyun daha çox cəhətdən əhəmiyyəti vardır. Hamiləlik zamanı həm qanın artan miqdarı, həm də inkişafda olan uşaq üçün, süd verən qadınlarda isə südün əmələ gəlməsi üçün suya xüsusilə böyük ehtiyac duyulur. Ana südünün 87 faizinin sudan ibarət olduğunu nəzərə alsaq, suyun doğuşdan sonra da mühüm rol oynadığı aydın olar.

Bunlarla yanaşı, həm ananın, həm də körpənin qanındakı elektrolit nisbətinin taraz saxlana bilməsi üçün də suya ehtiyac var. Hamiləlikdə meydana çıxan hormonlar bədəndəki mayelərin istifadə şəklini dəyişdirir. Hamiləliyin axırlarına yaxın ananın qanının həcmi təxminən 1,5 dəfə artır. Hamiləlik dövründə qadının tənəffüs yolu ilə itirdiyi suyun miqdarı da hamiləlikdən əvvəlki dövrlə müqayisədə daha da çoxalır. Körpənin içində olduğu amnion mayesi özünü hər üç saatdan bir təzələyir. Kifayət qədər su qəbul edilməməsi ilə bağlı yaranan dehidrasyon (susuzluq) vəziyyətində amnion mayesinin miqdarı da azalır.

Hamiləlikdə dehidrasyonun başqa mənfi təsiri də vaxtından əvvəlki doğuş ağrılarıdır. Dehidrasyon vəziyyətində yaranan bəzi hormonlar doğuş sancılarını başlayan hormonu təqlid edərək vaxtından əvvəl doğuş sancılarına səbəb olur. Vaxtından əvvəl doğuş təhlükəsinə qarşı tətbiq edilən müalicə damar yolunun açılaraq maye verilməsidir. Bu isə maye qəbulunun əhəmiyyətini bildirmək baxımından diqqətçəkicidir. Əksər hallarda yüngül sancılar sadəcə olaraq maye verilməsi ilə yox olub gedir.

Bundan başqa, su bədənin daşıma sistemidir. Qida maddələrini və oksigeni qan yolu ilə uşağa aparan da yenə sudur. Su həm də hamiləlikdə tez-tez rast gəlinən və vaxtından əvvəl doğuşa, ya da uşaqsalmaya səbəb olan bəzi infeksiyaların qarşısının alınmasında da aktiv rol oynayır. Kifayət qədər su içiləndə infeksiya riski də azalır.10

Həkimlər hamilə qadınların suya olan tələbatının hamilə olmadıqları dövrə nisbətən ən azı 50 faiz miqdarında artdığını, buna görə də kifayət qədər su içilmədiyi halda bədənin istifadə etdiyi mayelərdən təsərrüf yoluna gedərək müxtəlif narahatlıqlara səbəb olacağını bildirir.11

Elmin ortaya qoyduğu bütün bu həqiqətlər Allahın Hz.Məryəm üçün bir su arxı çıxarmasının və yeyib-içməsini bildirməsinin nə qədər hikmətamiz olduğunu bir daha gözlərimiz qarşısına gətirir və Allahın sonsuz elminin dəlillərini təşkil edir.

Hz.Məryəmin Xurma Budağını Özünə Tərəf Silkələməsi

Hz.Məryəm doğuş sancısı içində bir xurma budağına tərəf getdiyi zaman Allah ona “Xurma ağacını özünə tərəf silkələməsini” (“Məryəm” surəsi, 19/25) bildirmişdir.

Hazırda həkimlər doğuş əsnasında qadının bir şeyi tutub özünə tərəf çəkməsinin əzələlərə faydalı təsirinin olduğunu ifadə edirlər. Bu məqsədlə də doğuş zamanı qadınlara sancının qarşısını almaq və ya uşağın asanlıqla doğula bilməsi üçün müxtəlif hərəkətlər etdirirlər. Bu hərəkətlərin bədəndə meydana gələn təzyiq hissinin və doğuş zamanı ortaya çıxa biləcək çətinliklərin azalmasını, doğuşun daha qısa müddətdə davam etməsini təmin edəcəyini fikirləşirlər.12

Həkimlər doğuşun ilk sancılarından dərhal sonra baş verən ikinci mərhələsində qadının başının bir az yuxarıda olmasının yerin cazibə qüvvəsindən də istifadə etmək baxımından olduqca əhəmiyyətli olduğunu bildirirlər. Bununla yanaşı, xəstəxanalarda mövcud olan doğuş masalarına qadının doğuşu asan başa vura bilməsi üçün güc almasını təmin edəcək qollar, ya da ayaq pedalları quraşdırılır.

Bəzi həkimlər isə bu mərhələdə xəstənin doğuş masasında yatmağın əvəzinə çöməlməsinə və ya xüsusi stullara otuzdurulmasına üstünlük verirlər. Günümüzdəki texnoloji inkişafdan az öncəyə qədər isə əksər səhiyyə ocaqlarında qadınların bu məqsədlə istifadə edilən bir ipdən yapışıb özünü asılı vəziyyətdə yuxarı çəkməyə çalışmasıdır. Bütün bu üsulların nəzəri baxımdan düzgün və məntiqli olduğu göz qabağındadır.13

Günümüzdə tətbiq edilən bütün tibbi üsullar Allahın Hz.Məryəmə xurma budağını özünə tərəf çəkib silkələməsini ilham etməsinin bu baxımdan hikmətli ola biləcəyini ortaya qoyur. Ən doğrusunu Allah bilir.

Hz.Məryəmin Hz.İsa Ilə Birlikdə Tayfasının Yanına Qayıtması

Hz.Məryəm ailəsindən uzaqlaşıb çəkildiyi kimsəsiz yerdən Hz.İsa ilə birlikdə geri qayıdanda tayfasındakı insanlar bu vəziyyətin Allahın yaratdığı bir möcüzə olduğunu dərk edə bilməmiş və Hz.Məryəmə bəzi çirkin böhtanlar atmışdılar. Həm İmranın ailəsinin, həm də Hz.Məryəmin özünün Allahdan qorxan dindar insanlar olduqlarını, gözəl əxlaqlarına və namuslarına olan bağlılıqlarını bildikləri halda onu heyrətamiz bir iş görməkdə ittiham edərək böhtan atmışdılar. Allah Quranda tayfasının Hz.Məryəmə qarşı bu böhtanlarını belə bildirmişdir:

“Uşağı götürüb öz adamlarının yanına gəldi. Onlar dedilər: “Ey Məryəm! Sən çox çirkin bir iş gördün! Ey Harunun bacısı! Atan pis kişi, anan da zinakar deyildi!”” (“Məryəm” surəsi, 19/27-28).

Şübhəsiz ki, bu vəziyyət Hz.Məryəm üçün Allahdan gələn bir sınaqdır. Namusunu qoruyan, Allahdan qorxub çəkinən bir insan olsa da tayfasının böhtanlarına məruz qalmışdı. Əslində həmin insanlar onun yüksək əxlaqına və şərəfli həyatına çox yaxından şahid olduqları halda yenə də bu möcüzəni görməzliyə vurmuşdular. Hz.Məryəm isə üstün əxlaqı ilə yenə Allaha sığınmış və onların bu böhtanlarına qarşı Allahın ən gözəl əvəz verəcəyini bilərək Ona təvəkkül etmişdi.

Hz.Məryəmin Danışmaq Orucu Tutması

Hz.Məryəm başına gələn hər hadisədə Allaha üz tutmuş, köməyi, dəstəyi ancaq Allahdan gözləmişdi. Hər dəfə də Allahın dərin mərhəməti ilə qarşılaşmışdı. Tayfasının ona atdığı böhtanlar zamanı da yenə Rəbbimizin onu bütün böhtanlardan ən gözəl şəkildə təmizə çıxaracağını bilməyin inamını yaşamışdı. Həmçinin Allah da Hz.Məryəmə: “Əgər bir adam görəcək olsan, belə de: “Mən Rəhman yolunda oruc (sükut orucu) tutmağı nəzir eləmişəm, ona görə də bu gün heç kəslə danışmayacağam!”” (“Məryəm” surəsi, 19/26) şəklində bildirərək tayfasının qarşısına çıxanda onlara “Allaha sükut orucu nəzir etdiyini” söyləməsini vəhy etmişdi.

Hz.Məryəm tayfasının yanına gedəndə onunla danışmaq istəyən və böhtan atan insanlara Allahın daha əvvəl ona Cəbraillə “O, beşikdə ikən yaşa dolduqdan sonra insanlarla danışacaq və salehlərdəndir” (“Ali-İmran” surəsi, 3/46) şəklində müjdələdiyi Hz.İsanı göstərmişdir.

Allah bununla böyük bir möcüzəni gerçəkləşdirmiş və Hz.İsanı hələ beşikdə olduğu halda danışdıraraq, Hz.Məryəmə çox böyük kömək etmişdi. Allah tayfasının Hz.Məryəmdən gözlədiyi izahatı Hz.İsaya söylədərək, həm ona atılan böhtanlardan təmizə çıxarmış, həm də başqa bir möcüzə ilə Hz.İsanın elçiliyini İsrail oğullarına müjdələmişdir:

“Məryəm “Onun özü ilə danışın” deyə uşağa işarə etdi. Onlar: “Beşikdə olan uşaqla necə danışaq?” - dedilər. Allahdan bir möcüzə olaraq körpə dilə gəlib dedi: “Mən həqiqətən Allahın quluyam. O, mənə kitab verdi, özümü də peyğəmbər etdi. O, harada oluramsa olum, məni mübarək etdi və mənə diri olduqca namaz qılıb zəkat verməyi tövsiyə buyurdu. O, həmçinin məni anama qarşı olduqca itaətkar etdi, zülmkar, asi eləmədi! Doğulduğum gün də, öləcəyim gün də, diriləcəyim gün də mənə salam olsun!” Bu, ixtilafda olduqları Məryəm oğlu İsa haqqında haqq sözdür!” (“Məryəm” surəsi, 19/29-34).

Allahın Hz.İsanı beşikdə ikən nitqini açıb danışdırması Hz.Məryəmə qarşı çirkin böhtanlar atan tayfasında böyük çaşqınlığa səbəb olmuşdu. Bu hadisə ilə birlikdə Allahın “İsmətini qoruyan Məryəmi də yad et. Biz Öz ruhumuzdan ona üfürdük, onu və oğlunu aləmlərə bir möcüzə etdik” (“Ənbiya” surəsi, 21/91) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, ikisinin də Allahın insanlardan üstün etdiyi şəxslər olması aydın olur. Hz.Məryəmin nə qədər yüksək əxlaqa malik bir insan olması, qürurlu və təmiz şəxsiyyəti beşikdəki körpənin möcüzəli danışığı ilə ortaya çıxmış və inkarçı tayfasının hiylələri də çox gözəl bir şəkildə puç olmuşdu.

Allah “Məryəm oğlunu və anasını bir möcüzə etdik. Onları abad və axar sulu uca bir yerdə yerləşdirdik” (“Muminun” surəsi, 24/50) ayəsi ilə bu hadisələrdən sonra Hz.Məryəmin və Hz.İsanın həyatını yenidən Allahın mərhəməti altında davam etdirdiklərini bildirmişdir.

Allahın Hz.Məryəmin Əleyhinə Danışanlara Verdiyi Cavab

İsrail oğulları Allahın göstərdiyi bu möcüzələrlə Hz.Məryəmin və Hz.İsanın Allahın üstün etdiyi insanlar olduqlarına açıq-aşkar şahid olmuşdular. Allah onlara göstərilən bu möcüzəli hadisəyə baxmayaraq, yenə də Hz.Məryəmə böhtan atanlar üçün böyük bir əzab olacağını belə bildirmişdir:

“Onlar həm də küfr etdikləri və Məryəmə qarşı böyük bir böhtan dedikləri... səbəbi ilə onlara belə cəza verdik” (“Nisa” surəsi, 4/156-157).

Hz.Məryəmin Yüksək Əxlaqı

Hz.Məryəm bütün həyatı boyu göstərdiyi yüksək əxlaqı ilə bütün müsəlman qadınlar üçün bir nümunə olmuşdur. Allah Hz.Məryəmə dünyada mühüm bir məsuliyyət vermiş və bu şərəfli vəzifə üçün onu Quranın ifadəsi ilə “gözəl bir fidan” kimi yetişdirmişdir.

Allah onu İmran ailəsi kimi seçilmiş, güclü və səmimi insanların nəslindən edərək onun bu yüksək əxlaqlı qadınlar tərəfindən yetişdirilməsini təmin etmişdir. Bununla yanaşı, Allah Hz.Zəkəriyyənin təlimi ilə Hz.Məryəmi yüksək və seçilən bir peyğəmbərin əxlaqı ilə əxlaqlandırmışdır.

Allahın mərhəməti ilə anadan olduğu andan etibarən bu müqəddəs insanların təlimi ilə şərəflənən Hz.Məryəm güclü bir iman və yüksək bir əxlaq səviyyəsinə ucalmışdır. Bu yetkinliyə çatandan sonra isə Allah möcüzələrini göstərərək Hz.Məryəmin üzərindəki mərhəmətini, qoruyuculuğunu və rəhmətini yaxından görməsini təmin etmişdir. Hz.Məryəm ibadət edərkən həmişə mehrabda yeməli nəsnələr olması Allahın ona olan köməyinin və rəhmətinin aşkar təzahürüdür. Sonra Allah Hz.Məryəmi Cəbrail ilə görüşdürərək ona olan bu mərhəmətini Cəbrailin sözləri ilə də bildirmişdir.

Hz.Məryəm həyatının hər dövründə Allaha qarşı göstərdiyi gözəl əxlaqı ilə Allaha olan içindən gələn bağlılığını və sədaqətini ən gözəl şəkildə ortaya qoymuşdur. Allahın imtahana çəkdiyi bütün çətin hadisələrdəki iradəsi, təvəkkülü, qeyd-şərtsiz təslimiyyəti ilə də Allaha nə qədər könüldən və səmimiyyətlə bağlı olduğunu ən gözəl şəkildə ifadə etmişdir.

Cima da Conegliano's painting, 1509-10. It is on display in the Church of the Carmini, Venice, Italy.

Hz.Məryəmin yaşadığı bütün çətin anlarda təkbaşına olması onun üçün bir sınaq olmuşdur. Çünki insanlar çətinlik anlarında həmişə onlara kömək edəcək, dəstək olacaq, yol göstərəcək yoldaşa daima ehtiyac hiss edirlər. Bu yoldaş olmayanda isə bəziləri yalnız olduqlarına görə zəiflik və kədər hissinə qapılırlar. Hz.Məryəmdə isə belə bir hiss olmamışdır. O, hər şeyi ancaq Allahdan gözləmiş, ancaq Ona güvənmişdir.

Dəstəyi, köməyi ancaq Allahdan istəmişdir. Onun göstərəcəyi yola tabe olmağın, Onun sözünə itaət etməyin ona bəs edəcəyini bilmişdir.

Ən çətin anında belə ümidsizliyə, bədbinliyə qapılmamışdır. Başına gələnlərin hamısını Allahın mütləq xeyrə çevirəcəyini, çətinliklərin hər birini ən gözəl şəkildə aradan qaldıracağını bilərək könüldən Allaha təslim olmuşdur. Həmçinin Allah yaşadığı hər çətinliklə birlikdə onun üçün bir asanlıq yaratmışdır. Onu həmişə köməyi və rəhməti ilə dəstəkləmiş və qarşısına çıxan çətinlikləri çox böyük xeyirlərə və gözəlliklərə çevirmişdir.

Bununla yanaşı, qarşılaşdığı hadisələri necə həll edə biləcəyi məsələsində heç bir təcrübəsinin olmaması da Hz.Məryəm üçün mühüm bir imtahan səbəbi olmuşdur. Hamilə qalandan sonra təkbaşına dünyaya uşaq gətirmək vəziyyətinə düşmüşdür. Bu məsələdə onun heç bir təcrübəsi yox idi. Ancaq həyatının hər məsələsində olduğu kimi bu məsələdə də heç bir yanlışlığa yol verməmişdir. Çox güclü, iradəli və qərarlı şəxsiyyət olduğunu göstərmiş və Allahın köməyi ilə bütün bunların ən gözəl şəkildə öhdəsindən gələ biləcəyini bilməsinin sevincini və inamını yaşamışdır. Həmçinin bu məsələdə də Allah onu ola biləcək ən gözəl nemətlərlə dəstəkləmiş, işini asanlaşdırmış və nümayiş etdirdiyi güclü xarakterə görə onu müvəffəq etmişdir.

Hz.Məryəmin əxlaqındakı üstünlüyün başqa bir nümunəsi isə onun üzərinə düşən çətin məsuliyyəti yerinə yetirərkən yaşadığı sıxıntılar qarşısında gözəl bir səbr göstərə bilməsidir. Hz.Məryəm çox mühüm və şərəfli bir vəzifəni yerinə yetirmişdir. Ancaq bu üstün və şərəfli vəzifənin tayfası tərəfindən lazım olduğu kimi başa düşülməməsi, inkar edən camaatın ona haqsız yerə böhtan atmaları Hz.Məryəm üçün mühüm bir səbr və sınaq məsələsi olmuşdur. Belə bir anda da Allaha olan etimadında səbr və qərarlılıq nümayiş etdirmişdir. Güclü, iradəli və möhkəm şəxsiyyətini heç bir şəkildə güzəştə getməmişdir. Hər hadisənin Allahın nəzarətində olduğunu və Allahın da onu bütün bu böhtanlardan ən gözəl şəkildə təmizə çıxaracağını bilərək bu hadisələrə və insanların cahil davranışlarına qarşı çox gözəl bir səbrlə dözmüşdür.

Baş verən bu hadisələr sırasında diqqəti cəlb edən başqa bir məqam isə Hz.Məryəmin insanların razı qalıb-qalmaması məsələsindən tamamilə uzaq olmasıdır. Təmiz bir imanla Allaha təslim olmuşdur. Buna görə də insanların cürbəcür yozumlarından, qınamalarından heç bir şəkildə təsirlənməmişdir. Səmimi imanına və ixlasına görə ondan ötrü əsl mühüm olan Allahın razılığını qazanmaq üçün hərəkət edə bilməsidir.

Göründüyü kimi, Hz.Məryəm hər işində həmişə səmimi olaraq Allaha üz tutmuş, imanındakı və Allaha olan təslimiyyətindəki bu səmimiyyət nəticəsində də hər zaman Allahın rəhməti ilə qarşılaşmışdır.

Yaddan çıxarılmamalıdır ki, gözəl əxlaqı başqalarına başa salmağın iki yolu var. İnsan bəzən gözəl əxlaqı öz sözləri ilə, bəzən də bütün bunları insanlar üçün gözəl bir nümunə olacaq davranışları ilə anladır. Bu iki yol arasında ən məqbulu və ən təsirli olanı insanın davranışları ilə etdiyi təbliğdir. Çünki bu ən səmimi olanıdır. Təqlid etmək mümkün deyil. Ancaq imanın ürəkdə səmimi olaraq yaşanması, insanın inandıqlarını ən səmimi şəkildə həyata keçirib davranışlarında əks etdirməsi ilə mümkündür.

Hz.Məryəm bu yüksək əxlaqı göstərə bilmişdir. İmanı, davranışları və əxlaqı ilə bütün insanlar üçün mühüm bir nümunə və təbliğ vəsiləsi olmuşdur. Onun insanlara olan bu səmimi təbliği Allahın istəyi ilə ən gözəl şəkildə əvəzini görür, iman edənlərin imanda dərinləşib Hz.Məryəmin nümunəvi əxlaqını yaşamaları və Hz.Məryəm xarakterini qazanmaları üçün mühüm bir səbəbə çevrilir.

 

İqtibaslar

1. Mahmud Alusi, Ruh al-Maani fi Tafsir al-Qur'an (Beirut), 3:133-34; Ismail Hakkı Bursevi, Ruhu'l Beyan (Spritiual Meaning) (Istanbul: 1306 ah) 1:321.

2. http://www.geocities.com/SoHo/Easel/3809/hurma.htm

3. "Date and Health;" www.sgp-dates.com/date.htm

4. Ibid.

5. "Date Palm," Telmedpak Agriculture; www.telmedpak.com/agricultures.asp?a=agriculture&b=date_palm

6. Ibid.

7. "Break Your Fasting On Dates," Islamonline.net; http://198.65.147.194/English/Science/2000/7/article5. shtml; "Mothering and Oxytocin or Hormonal Cocktails for Two," Sarah Blaffer Hrdy and C. Sue Carter ; www.people.virginia.edu/~rjh9u/oxytocin.html

8. Sahih Muslim hadiths.

9. www.yasamsaglik.com/HaberAraSonuc. asp?txtAnahtar1=Migren; http://www.autismtr. org/hydroteraphy.htm

10. "Preganancy and Water;" www.mumcu.com/html/article.php?sid=247

11. www.bebek.com/index.asp?bolum=12&haberid=173

12. http://www.bebek.com/index.asp?bolum=4&konu=49

13. "The second stage of pregnancy;" www.mumcu.com/html/article.php?sid=43

2 / total 8
"Harun Yəhyanın Nümunəvi Müsəlman Qadın Həzrəti Məryəm kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."