Nümunəvi Müsəlman Qadın Həzrəti Məryəm

< <
3 / total: 8

Quranda Məryəm Oğlu İsa Məsih

Hz.İsa bütün peyğəmbərlər kimi Allahın insanları doğru yola çağırmaqla vəzifələndirdiyi, dünyada və axirətdə seçdiyi elçilərindəndir. Allah Quranda Hz.İsanın dünyaya gəlməsindən Allahın dərgahına yüksəldilməsinə qədər hər məsələdə digər insanlardan fərqləndiyinə diqqəti çəkir. Hər şeydən əvvəl, Hz.İsa məlum olan səbəblərdən istisna olaraq başqa cür yaradılmışdır - atasız dünyaya gəlmişdir. Allah Hz.İsa anadan olmamışdan əvvəl onun bir çox xüsusiyyətini və insanlar üçün bir Məsih olaraq göndərildiyini mələkləri vasitəsi ilə anası Hz.Məryəmə bildirmişdir. Hz.İsanın Quranda xəbər verilən bu seçimli xüsusiyyətlərindən biri “Allahın bir kəlməsi” olmasıdır:

“...Məryəm oğlu İsa əl-Məsih ancaq Allahın peyğəmbəri, Məryəmə çatdırdığı kəlməsidir. Və Onun tərəfindən olan bir ruhdur...” (“Nisa” surəsi, 4/171).

“Mələklər dedilər: “Ya Məryəm! Həqiqətən, Allah Öz tərəfindən bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir ki, dünyada və axirətdə şanı uca və Allaha yaxın olanlardandır” (“Ali-İmran” surəsi, 3/45).

Quranda “Allahın kəlməsi” ifadəsi ancaq Hz.İsa üçün istifadə edilmişdir. Allah Hz.İsa hələ dünyaya gəlməmişdən əvvəl onun adını bildirmişdir. Adi vaxtlarda insanlara adlarını ailələri verir. Ancaq Hz.İsanın vəziyyəti fərqlidir. Allah Özündən bir kəlmə olaraq Hz.İsaya “İsa Məsih” adını vermişdir. Bu Hz.İsanın digər insanlardan daha fərqli bir yaradılışla yaradıldığını göstərən ifadələrdən biridir.

Hz.İsa haqqında doğruluğu qəti olan məlumat əldə edə biləcəyimiz mənbə Allahın qiyamətə qədər qoruyacağını vəd etdiyi Qurani-Kərimdir. Allah Quranda Hz.İsanın ölmədiyini, göyə yüksəldildiyini və “axırzaman” adı verilən qiyamətdən əvvəl yaşanacaq dövrdə ikinci dəfə dünyaya gələcəyini xəbər vermişdir. Bundan başqa, Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) də Hz.İsanın yer üzünə yenidən qayıdacağını bir çox hədislərində bildirmişdir. Bu mövzu ilə əlaqəli məlumatlar Quranda belə qeyd edilmişdir:

“Biz Kitabı sənə hər şeyi izah etmək üçün, müsəlmanlara da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik!”
(“Nəhl” surəsi, 16/89)

Hz.İsa Öldürülməmiş, Allahın Dərgahına Yüksəldilmişdir

Hz.İsanı tutan romalılar və yəhudi din adamları onu çarmıxa çəkdiklərini və bununla da onu öldürdüklərini iddia etmişdilər. Bütün xristian dünyası da hadisəni bu cür qəbul etməklə yanaşı, fəqət Hz.İsanın öləndən sonra dirilərək göyə yüksəldiyinə inanırlar. Ancaq Qurana nəzər salanda hadisənin əslinin iddia edildiyi kimi olmadığını görürük:

“(Onların lənətə düçar olmalarının bir səbəbi də:) “Biz, Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa əl-Məsihi öldürdük”, -(qatəlnə) demələridir. Halbuki onlar İsanı nə öldürdülər (mə qatələhu), nə də çarmıxa çəkdilər (mə saləbə). Onlara oxşarı göstərildi (şubihə). Bu haqlı ixtilafda olanlar onun barəsində, əlbəttə, şəkk-şübhə içərisindədirlər. Onların buna dair heç bir məlumatı yoxdur, Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Həqiqətdə onu öldürməmişlər” (mə qatələhu) (“Nisa” surəsi, 4/157).

Eyni ayədən sonra gələn ayədə Hz.İsanın öldürülmədiyi və Allahın dərgahına yüksəldildiyi bu cür bildirilir:

“Xeyr, Allah onu Öz dərgahına qaldırmışdır (rafəə). Şübhəsiz, Allah qüvvət, hikmət sahibidir!” (“Nisa” surəsi, 4/158).

Ayədə qeyd edilən “onlara oxşarı göstərildi” ifadəsi Hz.İsanın öldürülmədiyini və Allah dərgahına yüksəldildiyini ortaya qoyur. Allah bu iddiada olanların həqiqətə dair bir məlumatları olmadığına da diqqət çəkir. Allah insanlara Hz.İsanın bir oxşarını göstərmiş və onu Öz dərgahına yüksəltmişdir.

Quranda Peyğəmbərlərin Ölümləri

Quranda peyğəmbərlərin dünyalarını dəyişdiklərini bildirən qissələrdə işlədilən ifadələrlə Hz.İsanın öldürülmək istənməsinin qeyd edildiyi ayələrdəki kəlmələrin tədqiqi Hz.İsa ilə bağlı bir həqiqəti ortaya çıxarır. Quranda peyğəmbərlərin ölməsi və ya öldürülməsi ilə əlaqəli olaraq işlədilən kəlmələr “qatələ” (öldürmək), “mətə” (ölmək), “haləkə” (həlak olmaq), “saləbə” (asmaq) kimi bir neçə xüsusi kəlmə ilə ifadə edilmişdir. Halbuki Hz.İsa üçün Quranda çox aydın bir ifadə ilə “Onu öldürmədilər” (mə qatələhu) və “çarmıxa asmadılar” (mə saləbəhu) ifadəsi işlədilərək heç bir öldürülmə üsulu ilə öldürülmədiyi vurğulanır. İnsanlara Hz.İsanın oxşarının göstərildiyi, onun isə Allahın dərgahına yüksəldildiyi bildirilir. “Ali-İmran” surəsində isə Hz.İsanı Allahın vəfat etdirəcəyi və Onu Öz dərgahına yüksəldəcəyi bildirilmişdir:

“O vaxt Allah buyurdu: “Ya İsa, həqiqətən, Mən sənin ömrünü tamam edib (mutəvəffikə) Öz dərgahıma qaldıraram (rafiukə), səni kafirlərdən pak edərəm. Sənə iman gətirənləri qiyamət gününə qədər kafirlərə qalib edərəm...” (“Ali-İmran” surəsi, 3/55).

Quranda bildirilən “ölüm” mənasına gələn sözlərin ərəb dilindəki sinonimlərinin incələnməsi Hz.İsanın bildiyimiz mənada ölmədiyini göstərir. “Ali-İmran” surəsində bildirilən “vəfat etdirmək” kəlməsi bu cür işlədilmişdir:

Təvəffa: Vəfat Etdirmək

“Maidə” surəsinin 117-ci ayəsində ölüm hadisəsi bu şəkildə bildirilir:

“Mən onlara yalnız Sənin mənə etdiyin əmri çatdırıb belə demişəm: “Mənim də, sizin də Rəbbiniz olan Allaha ibadət edin!” Nə qədər ki, onların arasında idim, onlara şahid mən idim. Sən məni vəfat etdirəndən (təvəffəytəni) sonra onlara nəzarətçi Özün oldun. Yalnız Sən hər şeyə şahidsən!” (“Maidə” surəsi, 5/117).

Bu ayədə işlədilən və Quranın ana dilimizdəki tərcümələrində “öldürmək” və ya “vəfat etdirmək” mənalarında işlədilən kəlmə ərəb dilində “təvəffa” kökündən törəmişdir. Bu kəlmə isə ölüm mənasına deyil, “canın alınması” mənasına uyğun gəlir. İnsanın canının alınmasının isə hər zaman ölüm mənası vermədiyi yenə Quranda bizə bildirilir. Məsələn, “təvəffa” kəlməsinin qeyd edildiyi başqa bir ayədə insanın ölümündən deyil, yuxuda canının alınmasından bəhs edilir:

“Sizi gecələr vəfat etdirən (təvəffəkum), gündüz isə nə etdiyinizi bilən Odur. Sonra O, sizi gündüz oyandırır ki, müəyyən olunmuş vaxt (əcəl) gəlib yetişsin...” (“Ənam” surəsi, 6/60).

Bu ayədə “vəfat etdirmək” mənası verilən kəlmə ilə “Ali-İmran” surəsinin 55-ci ayəsində işlədilən kəlmə eynidir. Yəni hər iki ayədə də “təvəffa” kəlməsi işlədilir.

Allah Quran ayələrində Hz.İsanın öldürülmədiyini, çarmıxa çəkilmədiyini, insanlara onun oxşarının göstərildiyini, onu vəfat etdirdiyini (yəni yuxudakı kimi canını aldığını) və Öz dərgahına qaldırdığını bildirir.

Hz.İsa üçün “canını almaq” mənasını verən “təvəffə” feli işlədilərkən başqa peyğəmbərlər üçün adi ölümü bildirən “qatələ” və ya “məut” kimi ifadələr işlədilmişdir. Bu məlumatlara uyğun olaraq Hz.İsanın yuxudakına bənzər bir vəziyyətə salınaraq Allahın dərgahına yüksəldildiyini, bu hadisənin bizim bildiyimiz ölüm olmadığını, sadəcə olaraq buradan bir ayrılış olduğunu deyə bilərik. Ən doğrusunu Allah bilir.

Hz.İsanın Yer Üzünə Qayıdışı

Bura qədər deyilənlərdən Hz.İsanın ölmədiyi və Allahın dərgahına qaldırıldığı aydın olur. Quranda diqqəti cəlb edən başqa bir məsələ isə Hz.İsanın yer üzünə yenidən qayıdışıdır.

Quranın bir çox ayəsində Hz.İsanın ikinci dəfə yer üzünə qayıdacağı ilə bağlı dəqiq ifadələr mövcuddur. Bunlardan bəzilərini bu ardıcıllıqla qeyd edə bilərik:

1. “O vaxt Allah buyurdu: “Ya İsa, həqiqətən, Mən səni vəfat etdirib Öz dərgahıma qaldıraram, səni kafirlərdən pak edərəm. Sənə tabe olanları qiyamət gününə qədər kafirlərə qalib edərəm. Sonra isə Mənim hüzuruma qayıdacaqsınız. O zaman ixtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində aranızda Mən hökm verəcəyəm!” (“Ali-İmran” surəsi, 3/55).

Bu ayədə qiyamətə qədər inkar edənlərə üstün gələn və Hz.İsaya həqiqətən tabe olan insan cəmiyyətindən bəhs edilir. Bu ifadəyə görə, “Hz.İsaya tabe olan” və “qiyamət gününə qədər yaşayan” bir cəmiyyətin olmasına zərurət yaranır. Hazırda yaşayan xristianlara nəzər salanda əsl xristianlığın təhrif olunduğunu, Hz.İsanın insanlara çatdırdığı haqq dindən ayrı bir dinin formalaşdırıldığını görürük. Hz.İsanın (haşa) Allahın oğlu olduğunu iddia edən çaşdırıcı bir inanc mənimsənilmiş və təslis inancı (üçləmək: Ata, oğul və müqəddəs Ruh) qəbul edilmişdir. Belə olan təqdirdə dinin əslindən tamamilə uzaqlaşan bugünkü xristianları Hz.İsaya tabe olaraq qəbul etməyimiz mümkün deyil. Çünki Allah Quranın əksər ayələrində “təslis”ə inananların inkarda olduqlarını bildirmişdir:

““Allah üçün üçüncüsüdür!” - deyənlər, əlbəttə, kafir olmuşlar. Halbuki bir olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur...” (“Maidə” surəsi, 5/73).

Paolo Veronese's "Feast in the House of Levi," an oil painting from 1573. It is on display in Venice's Accademia Museum. This picture from the Italian Renaissance depicts the Prophet Jesus (pbuh) and the Apostles.

Dolayısı ilə Hz.İsaya tabe olan belə bir cəmiyyət şübhəsiz ki, onun yenidən yer üzünə qayıdışı ilə meydana çıxacaqdır. Və bu insanlar qiyamətə kimi inkar edənlərə üstün gələcəklər.

2. “Kitab əhlindən elə bir kəs olmaz ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin, lakin o, qiyamət günündə onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir” (“Nisa” surəsi, 4/159).

Yuxarıdakı ayədəki “elə bir kəs olmaz ki, ölümündən əvvəl ona iman gətirməsin” ifadəsində qeyd edilən “o” əvəzliyi Hz.İsa üçün işlədilmişdir. Bu ayənin əvvəlində də “Nisa” surəsinin 157 və 158-ci ayələri həmin əvəzliyin Hz.İsa üçün işlədildiyini göstərir:

“Və: “Biz, Allahın elçisi Məryəm oğlu İsa əl-Məsihi öldürdük”, - dedikləri üçün onlara belə bir cəza verdik. Halbuki onlar İsanı nə öldürdülər, nə də çarmıxa çəkdilər. Onlara yalnız oxşarı göstərildi. Bu haqlı ixtilafda olanlar onun barəsində, əlbəttə, şəkk-şübhə içərisindədirlər. Onların buna dair heç bir məlumatı yoxdur, Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Həqiqətdə onu öldürməmişlər” (“Nisa” surəsi, 4/157).

“Xeyr, Allah onu Öz dərgahına qaldırmışdır. Şübhəsiz, Allah qüvvət, hikmət sahibidir!” (“Nisa” surəsi, 4/158).

Hər kəs ölümü dadacaqdır. Sonra da Bizə qaytarılacaqsınız. (Ənkəbut surəsi, 57)

Bəzi insanlar ayədə qeyd edilən “ölümündən əvvəl” ifadəsinin “Kitab əhlinin öz ölümlərindən əvvəl” inanması mənasında olduğunu düşünürlər. Bu izaha görə, Kitab əhlindən olan hər bir insan ölməmişdən əvvəl mütləq Hz.İsaya iman gətirəcəkdir. Halbuki Hz.İsanın dövründə Kitab əhlindən olan yəhudilər ona iman gətirməməklə kifayətlənməmiş, onu öldürmək üçün tələ də qurmuşdular. Hz.İsadan sonra yaşayıb ölən yəhudi və xristianların isə Hz.İsaya Quranda bildirildiyi kimi, iman gətirdiklərini iddia etmək həqiqətə uyğun gəlməyən bir təxmin olacaq.

Bununla yanaşı, ayənin davamınca gələn “qiyamət günündə onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir” ifadəsi də yenə Hz.İsanın gələcəyinə işarə edir.

Nəticə olaraq deyə bilərik ki, ayələrin bizə göstərdiyi həqiqət budur: “Hz.İsa ölməmişdən əvvəl bütün Kitab əhli ona iman gətirəcəkdir”.

Hər şeydən öncə, ayədə gələcəkdən bəhs edildiyi aşkardır. Çünki Hz.İsanın ölməsi məsələsindən söhbət gedir. Halbuki Hz.İsa ölməmişdir. Sadəcə olaraq Allahın dərgahına yüksəldilmişdir. Hz.İsa yenidən dünyaya qayıdacaq və hər insan kimi bu dünyada yaşayıb öləcəkdir. İkincisi, bütün Kitab əhli Hz.İsaya iman gətirəcəkdir. Bu da hələ ki, baş verməmişdir. Ancaq qəti olaraq gerçəkləşəcəyi bildirilən bir hadisədir.

Dolayısı ilə buradakı “ölümündən əvvəl” ifadəsinin işarə etdiyi şəxs Hz.İsadır. Kitab əhli onu görüb tanıyacaqdır. Sonrakı səhifələrdə ətraflı şəkildə bəhs ediləcəyi kimi, yaşadığı əsnada ona müsəlman olaraq itaət edəcəklər və Hz.İsa da onların bu hərəkətləri ilə bağlı axirətdə şahidlik edəcəkdir. Doğrusunu ən yaxşı Allah bilir.

3. Hz.İsanın yenidən yer üzünə qayıdacağı ilə əlaqəli başqa ayə də “Zuxruf” surəsinin 61-ci ayəsidir. Bu surənin 57-ci ayəsindən etibarən Hz.İsadan bəhs edilir:

“Məryəm oğlu (İsa) misal çəkilincə sənin qövmün sevincdən güldü. Onlar dedilər: “Bizim tanrılarımız yaxşıdır, yoxsa o?!” Onlar bunu sənə yalnız mübahisə etmək xətrinə dedilər. Şübhəsiz ki, onlar höcətləşən bir qövmdürlər! O ancaq nemət verdiyimiz və İsrail oğullarına ibrət dərsi etdiyimiz bir bəndədir. Əgər istəsəydik, yer üzündə sizin əvəzinizə mələklər yaradardıq” (“Zuxruf” surəsi, 43/57-60).

Bu ayədən sonra gələn 61-ci ayədə Hz.İsanın qiyamət saatı üçün bir elm olduğu bildirilir:

“Şübhəsiz ki, o, qiyamət saatı üçün bir əlamətdir. Ona şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Bu, doğru yoldur!” (“Zuxruf” surəsi, 43/61).

Bu ayə Hz.İsanın axırzamanda yer üzünə qayıdışına açıq bir işarədir. Çünki Hz.İsa Quranın göndərilməsindən təxminən altı əsr əvvəl yaşamışdır. Dolayısı ilə bu ilk həyatını “qiyamət saatı üçün bir əlamət”, yəni bir qiyamət əlaməti olaraq qəbul edə bilmərik. Ayənin işarə etdiyi məna Hz.İsanın axırzamanda, yəni qiyamətdən əvvəlki son dövrdə yenidən yer üzünə qayıdacağı və bunun da bir qiyamət əlaməti olacağıdır. Ən doğrusunu Allah bilir.

4. Hz.İsanın ikinci gəlişinə işarə edən başqa ayələr də bunlardır:

“Mələklər dedilər: “Ya Məryəm! Həqiqətən, Allah Öz tərəfindən bir kəlmə ilə sənə müjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir ki, dünyada və axirətdə şanı uca və Allaha yaxın olanlardandır. O, həm beşikdə ikən, həm də yaşa dolduqdan sonra insanlarla danışacaq və salehlərdən olacaqdır”. Məryəm: “Ey Rəbbim! Mənə bir insan əli toxunmadığı halda necə uşağım ola bilər?” - dedikdə, buyurdu: “Elədir, lakin Allah istədiyini yaradır. O, bir işin əmələ gəlməsini qərara aldıqda, ona ancaq “Ol!” - deyər, o da dərhal olar. Allah ona Kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrədəcək” (“Ali-İmran” surəsi, 3/45-48).

Ayədə Allahın Hz.İsaya Tövratı, İncili və bir də “Kitabı” öyrədəcəyi xəbər verilir. Əlbəttə ki, bu kitabın hansı kitab olduğu çox mühümdür. Eyni ifadə “Maidə” surəsinin 110-cu ayəsində də qeyd edilmişdir:

“Xatırla ki, o gün Allah belə buyuracaq: “Ya Məryəm oğlu İsa! Sənə və anana nemətimi yadına sal. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirdim. Sən beşikdə olanda da, yetkin çağında da adamlarla danışdırdım. Sənə Kitabı, hikməti, Tövratı və İncili öyrətdim...”” (“Maidə” surəsi, 6/110).

Zalımların etdikləri əməllərdən
Allahın xəbərsiz olduğunu sanma. Allah sadəcə onları cəzalandırmağı gözlərin bərələ qalacağı günə saxlayır.
(İbrahim surəsi, 42)

Hər iki ayədə də qeyd edilən “kitab” ifadəsini incələyəndə bunun Qurana işarə olduğunu görürük. Ayələrdə Tövrat və İncildən sonra göndərilən axırıncı haqq kitabın Quran olduğu bildirilir. (Hz.Davuda verilən Zəbur da Əhdi-Ətiqin içindədir). Bununla yanaşı, Quranın başqa bir ayəsində “kitab” kəlməsi İncil və Tövratın yanında Quranı ifadə etmək üçün işlədilmişdir:

“Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur. Sənə özündən əvvəlkiləri təsdiq edən Kitabı haqq olaraq O nazil etdi. Tövratı da, İncili də O endirdi” (“Ali-İmran” surəsi, 3/2-3).

Bu vəziyyətdə Hz.İsaya öyrədiləcək üçüncü “Kitab”ın Quran olduğunu və bunun da ancaq Hz.İsanın axırzamanda dünyaya qayıdışında mümkün ola biləcəyini düşünə bilərik. Çünki Hz.İsa Quranın göndərilməsindən təxminən 600 il əvvəl yaşamışdır. Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) hədislərinə nəzər salanda Hz.İsanın dünyaya ikinci dəfə gəlişində İncillə deyil, Quranla hökm edəcəyini başa düşürük (Ətraflı məlumat almaq istəyənlər Elşad Mirinin ana dilimizə tərcümə etdiyi Harun Yəhyanın “Qiyamətin əlamətləri” adlı əsərinə müraciət edə bilərlər – Red.). Bu da ayədəki mənaya tamamilə uyğun gəlir. Şübhəsiz, ən doğrusunu Allah bilir.

"Biz sizə açıq-aydın ayələr, sizdən əvvəl gəlib-gedənlər barəsində məsəllər və müttəqilər üçün öyüd-nəsihət nazil etdik."
(Nur surəsi, 34)

5. Bütün bunlarla yanaşı, “Allah yanında İsa da Adəm kimidir...” (“Ali-İmran” surəsi, 3/59) ayəsi də Hz.İsanın yenidən qayıdışına işarə olaraq qəbul edilə bilər. Ümumiyyətlə, təfsir alimləri bu ayənin hər iki peyğəmbərin də atasız olmaq xüsusiyyətinə, Hz.Adəmin Allahın “Ol!” əmri ilə torpaqdan yaradılması ilə Hz.İsanın da yenə “Ol!” əmri ilə atasız dünyaya gəlməsinə işarə etdiyini bildirmişlər. Ancaq ayənin ikinci başqa bir işarəsi də ola bilər. Hz.Adəm cənnətdən necə yer üzünə endirilibsə, Hz.İsa da axırzamanda Allahın dərgahından dünyaya endirilə bilər. Ən doğrusunu Allah bilir.

Göründüyü kimi, Hz.İsanın yer üzünə yenidən qayıdacağı ilə bağlı olan ayələr çox aydındır. Quranda başqa peyğəmbərlər haqqında bunlara oxşar ifadələr işlədilməmişdir. Ancaq bütün bu ifadələr Hz.İsa üçün işlədilmişdir. Bunun mənası isə çox aşkardır.

6. Allah Hz.İsanın ölümünü başqa bir ayədə belə xəbər verir:

“Doğulduğum gün də, öləcəyim gün də, diriləcəyim gün də mənə salam olsun!” (“Məryəm” surəsi, 19/33).

Bu ayə “Ali-İmran” surəsinin 55-ci ayəsi ilə birlikdə tədqiq ediləndə çox mühüm bir həqiqətə işarə edir. “Ali-İmran” surəsindəki ayədə Hz.İsanın Allah dərgahına yüksəldildiyi ifadə edilir. Bu ayədə “ölmək” və ya “öldürülmək”lə bağlı bir məlumat verilmir. Ancaq “Məryəm” surəsinin 33-cü ayəsində Hz.İsanın öləcəyi gündən bəhs edilir. Bu ikinci ölüm isə ancaq Hz.İsanın ikinci dəfə dünyaya gəlişi və bir müddət yaşayandan sonra vəfat etməsi ilə mümkün olur. Ən doğrusunu Allah bilir.

"Həqiqətən, o Saat haqqında elm yalnız Allahdadır.
Yağışı O yağdırır və bətnlərdə olanı O bilir. Heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz; heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə, şübhəsiz ki, Biləndir, Xəbərdardır."
(Loğman surəsi, 34)

7. Hz.İsanın yenidən dünyaya gələcəyi ilə əlaqəli başqa dəlil isə “Maidə” surəsinin 110-cu ayəsində və “Ali-İmran” surəsinin 46-cı ayəsində qeyd edilən “kərhən” kəlməsidir.

“Allah belə buyuracaq: “Ya Məryəm oğlu İsa! Sənə və anana nemətimi yadına sal. O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətləndirmişdim. Sən beşikdə olanda da, yetkin çağında (kəhlən) da adamlarla danışdırdın...” (“Maidə” surəsi, 5/110).

“O, beşikdə ikən, yaşa dolduqdan (kəhlən) sonra insanlarla danışacaqdır. Və o salehlərdəndir” (“Ali-İmran” surəsi, 3/46).

Bu kəlmə Quranda ancaq yuxarıdakı iki ayədə və ancaq Hz.İsa üçün işlədilmişdir. Hz.İsanın yetkinlik çağını ifadə etmək üçün işlədilən “kəhlən” kəlməsinin mənası “otuz ilə əlli yaş arasında, gənclik dövrünü başa vurub qocalıq dövrünə ayaq atan, yaşı kamala çatan adam” şəklindədir. Bu kəlmə İslam alimləri arasında ittifaqla “35 yaşdan sonrakı dövrə işarə edir” şəklində açıqlanmışdır.

Hz.İsanın gənclik yaşı sayılan otuz yaşının əvvəllərində göyə qaldırıldığını, yer üzünə qayıdandan sonra qırx il qalacağını ifadə edən və İbni Abbasdan rəvayət edilən hədisə əsaslanan İslam alimləri Hz.İsanın qocalıq dövrünün təkrar dünyaya gəlməsindən sonra olacağını, dolayısı ilə bu ayənin Hz.İsanın qayıdacağına bir dəlil olduğunu söyləyirlər.14 İslam alimlərinin bu izahının doğruluğu qeyd edilən ayələrə nəzər salınanda asanlıqla aydın olur.

Quran ayələrində bu ifadənin ancaq Hz.İsa üçün işlədildiyini görürük. Bütün peyğəmbərlər insanlarla danışıb onları dinə dəvət etmişlər. Hamısı da yetkin yaşlarında təbliğ vəzifəsini yerinə yetirmişlər. Ancaq Quranda başqa peyğəmbərlər üçün bu cür bir ifadə işlədilməmişdir. Bu ifadə ancaq Hz.İsa üçün istifadə edilmişdir və möcüzəli bir vəziyyəti ifadə edir. Çünki ayələrdə bir-birinin ardı ilə gələn “beşikdə” və “yetkin çağda” kəlmələri iki böyük möcüzəli dövrə diqqəti cəlb edir.

Həmçinin İmam Təbəri “Təbəri Təfsiri” adlı əsərində bu ayələrdə bildirilən ifadələri belə açıqlayır:

“Bu ifadələr (“Maidə” surəsi, 5/110) Hz.İsanın ömrünü tamamlayıb yaşlılıq dövründə insanlarla danışa bilməsi üçün göydən enəcəyinə işarə edir. Çünki, o, gənclik yaşlarında göyə qaldırılmışdır...

Bu ayədə (“Ali-İmran” surəsi, 3/46) Hz.İsanın həyatda olduğuna dəlil var. Əhli-sünnə də bu fikirdədir. Çünki ayədə onun yaşlandığı dövrdə də insanlarla danışacağı ifadə edilir. Yaşlanması da ancaq səmadan yer üzünə qayıdacağı zaman olacaqdır”.15

“Kəhlən” kəlməsinin mənaları da Quranda qeyd edilən başqa məlumatlar kimi Hz.İsanın yenidən dünyaya gəlişinə işarə edir. Doğrusunu ən yaxşı Allah bilir.

Bütün bu bəhs edilənlər Hz.İsanın “axırzaman” adlanan bir dövrdə yer üzünə təkrar gələcəyini və insanları haqq din olan İslama istiqamətləndirəcəyini ortaya qoyur. Şübhəsiz, bu, Allahın iman gətirənlərə böyük bir müjdəsi, rəhməti və nemətidir. İman gətirənlərin üzərinə düşən vəzifələri isə Hz.İsanı ən gözəl şəkildə müdafiə edib dəstəkləmək və onun insanları dəvət etdiyi Quran əxlaqını ən gözəl şəkildə yaşamaqdır.

Göylərin və yerin hökmranlığı Allaha məxsusdur.
Allah hər şeyə qadirdir.
(Ali İmran surəsi, 189)

Together with Hazrat Mahdi (pbuh), the Prophet Jesus Will Cause the Moral Values of Islam to Rule the World

In addition to the verses of the Qur'an that impart the glad tidings of the second coming of the Prophet Jesus (pbuh), the hadiths of our Prophet (may Allah bless him and grant him peace) also describe the Prophet Jesus' (pbuh) return to Earth in detail. Accordingly, when the Prophet Jesus (pbuh) returns, he will rule with the Qur'an, free Christians from the erroneous beliefs they have fallen into and lead them toward Islam. He will pray behind Hazrat Mahdi (pbuh), intellectually destroy the dajjal and, together with Hazrat Mahdi (pbuh), cause the moral values of Islam to rule the world. Some of the hadiths on the subject read:

He will rule for forty (40) years with the book of Allah and my Sunna, and then he will die. (Jalaladdin as-Suyuti, al-I'lam Hukm-al Isa, Suleymaniye Library, No. 1446/9; Sami Baybal, The Return of the Messiah in the Abrhamaic Faiths, Yediveren Books, July 2002, p. 238-240)

Jesus [pbuh] will not come to the people of Mohammed as a Prophet, but to practice the religion of Mohammed. (Alusi, al-Jawabu'l Fasih, I, 835; Sami Baybal, The Return of the Messiah in the Abrhamaic Faiths, Yediveren Books, July 2002, p. 238-240)

Jesus (pbuh) will descend and will practice our Prophet's (may Allah bless him and grant him peace) law. (Ebu'l Münteha, Şerhu'l Fıkhu'l Ekber, İstanbul, 1984, p. 31; Sami Baybal, The Return of the Messiah in the Abrhamaic Faiths, Yediveren Books, July 2002, p. 238-240)

He will judge by the law of Mohammed, will adhere to a Prophet even though he is one himself, and will belong to the people of Mohammed. He will be the people of the Prophet, and he will be the most devoted among them … (Baybal, The Return of the Messiah in the Abrhamaic Faiths, Yediveren Books, July 2002, p. 238-240) …accept no other religion but Islam … [In his time] Nothing and nobody but Allah will be worshipped.... (Ruh al-Ma'ani, 7/60)

In the time of the Prophet Jesus (pbuh) and Hazrat Mahdi (pbuh), all weapons will fall silent, all conflicts will end in peace, all disagreements will be resolved and love, friendship and brotherhood will rule the world. This excellent age is described thus in the hadiths:

The (competents of) battle will abandon its load (arms and equipment). (Sunan Ibn Majah, 10/334).

He will do away with enmity and hatred... Earth will be filled with peace, just as a bowl is filled with water. No enmity will remain between anyone. All enmity, conflict, and disagreement will surely vanish. (Sahih Muslim, 1/136)

The venom will be removed from poisonous animals. Even a small boy will place his hand in a serpent's mouth, and the serpent will not harm him. The wolf will be like a dog in a herd of sheep or goats.... In his time, the wolf will play with the sheep and snakes will not harm children. (Sunan Ibn Majah, p. 331-35)

Then Earth will be told to bring forth its fruit and restore its blessing. As a result thereof, there would grow [such a large] pomegranate that a group of people will be able to eat it and seek shelter under its skin. A milk cow will give so much milk that a whole party will able to drink. A milk camel will give such [a large quantity of] milk that the whole tribe will be able to drink out of it, and a milk sheep will give so much milk that the whole family will able to drink out of that (As-Suyuti, Al-Hawi Lil-Fatawi)

... And goods will be so plentiful that nobody will want any more. (Tabari, al-Jam al Bayan, Vol. VI, p. 19)

The Prophet Jesus (pbuh) and Hazrat Mahdi (pbuh) Will Come This Century

The works of great and completely trustworthy Islamic scholars such as the Sunan Abu Dawud and the Maktubat of Rabbani make it clear that Allah will send an individual to renew the faith and free it from subsequent additions every century:

Allah will raise for this community AT THE BEGINNING OF EVERY HUNDRED YEARS THE ONE WHO WILL RENOVATE ITS RELIGION FOR IT. (Sunan Abu Dawud, 5/100)

One hadith revealing that Hazrat Mahdi (pbuh) will come in Hijri 1400 has come down from our Prophet (may Allah bless him and grant him peace) as follows:

People will gather around Hazrat Mahdi (pbuh) in the year 1400. (Risalat al-Khuruj al-Mahdi, p. 108)

Within a certain time frame inside this 100-year period the moral values of Islam will rule the whole world and the system of the antichrist that opposes them will be entirely eliminated. However, following this rise, which will last for approximately 100 years, the world will enter a new phase of degeneration, coinciding with the Hijri 1500s. In one hadith narrated by many scholars, including Imam Ahmad ibn Hanbal, a hadith scholar, our Prophet (may Allah bless him and grant him peace) provides important information about the beginning of human history by saying that 5600 years of the life span of the world had passed by his day:

Ahmad Ibn Hanbal transmitted in his 'Ilal: FIVE THOUSAND SIX HUNDRED YEARS HAVE PASSED FROM THIS WORLD. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p. 89) Hadiths transmitted from our Prophet (may Allah bless him and grant him peace) reveal that the life span of the Earth will be 7,000 years. Anas Ibn Malik narrates that the Messenger of Allah (may Allah bless him and grant him peace) said: THE LIFE SPAN OF THE WORLD IS SEVEN DAYS IN THE DAYS OF THE HEREAFTER. Almighty Allah has said: ONE DAY IN THE SIGHT OF YOUR LORD IS LIKE A THOUSAND OF YOUR YEARS. ALLAH WILL ASCRIBE THE EQUIVALENT OF GOOD DEEDS OF THE SEVEN THOUSAND YEARS OF THE AGE OF THIS WORLD to the one who meets the need of any of his brothers in the faith on the path of Allah as if he spends his days in fasting and his nights in worship. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p. 88)

Narrated from Daqqaq Ibn Zaid Al-Juhani: I told the Messenger of Allah (may Allah bless him and grant him peace) of a dream I had had. In that dream the Messenger of Allah (may Allah bless him and grant him peace) was at the top step of a seven-stepped pulpit. He said: THE SEVEN-STEPPED PULPIT YOU SEE IS THE SEVEN THOUSAND YEARS OF AGE OF THIS WORLD. (Al-Muttaqi al-Hindi, Al-Burhan fi Alamat al-Mahdi Akhir az-Zaman, p. 89)

The life span of the community is one thing and that of the world another. Said Nursi, the greatest mujaddid of the last 1000 years and 1300 (Hegira style), says that Muslims will remain on the true path until a command comes from Allah, and will be victorious until around 1506 with the judgement day probably taking place in 1545 (Allah knows the truth).

"A group from my community will remain in truth until Allah's command [the Judgment Day]."

The abjad calculation of the clause "A group from my community..." which is 1542 (2117) implies its [the community's] time of survival. The abjad calculation of the clause "will remain in truth" (when the gemination mark is counted) gives 1506 (2082); it indicates until that date it will continue its work of enlightenment evidently and obviously, and maybe victoriously; then until 1542 (2117) in secrecy and defeat. The abjad calculation of the clause "until Allah's command" (when the gemination mark is counted) suggests that THE JUDGMENT DAY WILL BEFALL the unbeliever in 1545 (2120). (Kastamonu Addendum, p. 33)

The great Sunni scholar Al-Barzanji states that the life span of the ummah will not exceed the year 1500 (Islamic calendar). (Allah knows the truth.)

THE LIFE OF THIS COMMUNITY WILL EXCEED 1000 YEARS, YET BE LIMITED TO 1500 YEARS... (Al-Barzanji, Al-Isha'ah li-ashrat al-sa'ah, p. 299) Suyuti's statement made on the basis of the hadith handed down from our Prophet (may Allah bless him and grant him peace) is also that the life of the Ummah will not go past the year 1500: THE LIFE OF MY COMMUNITY WILL NOT EXCEED 1500 YEARS. (Jalaladdin As-Suyuti, Al-Kashf 'an Mujawazat Hazihi al-Ummah al-Alf; As-Suyuti, Al-Hawi Lil-Fatawi, 2/248; Ismail Haqqi al-Burusawi, Tafsir Ruh al-Bayan 4/262; Ahmad ibn Hanbal, Kitab al-`Ilal, p. 89)

As is clear from the hadiths of our Prophet (may Allah bless him and grant him peace) and statements by great Islamic scholars, the Hijri 1400s we are living in are the age of the coming of Hazrat Mahdi (pbuh). The Prophet Jesus (pbuh) will return to Earth during this century, Hazrat Mahdi (pbuh) will appear, and the moral values of Islam will rule the world.

 

İqtibaslar

14. Muhammad Khalil Herras, Fasl al-Maqal fi raf`i`Isa hayyan wa nuzulihi wa qatlihi ad-Dajjal, (Cairo: Maktab at al-Sunnah, 1990), 20.

15. Imam at-Tabari, Tafsir al-Tabari, 2:528; 1:247.

 

3 / total 8
"Harun Yəhyanın Nümunəvi Müsəlman Qadın Həzrəti Məryəm kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."