Nümunəvi Müsəlman Qadın Həzrəti Məryəm

< <
6 / total: 8

Qurana Görə İdeal Müsəlman Qadın Xarakteri

İmanın bir qadını nə dərəcə xeyirli bir insan halına gətirdiyinə Allah Quranın: “Allaha şərik qərar verən qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirmiş bir cariyə, gözəlliyinə heyran olduğunuz müşrik bir qadından daha yaxşıdır. Həmçinin müşrik kişilər Allaha iman gətirməyənə qədər mömin qadınları arvadlığa verməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir kölə camalına məftun olduğunuz müşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar sizi cəhənnəmə çağırdıqları halda, Allah sizi Öz izni ilə cənnətə, məğfirətə çağırır və yaxşı düşünüb ibrət almaları üçün insanlara hökmlərini aydınlaşdırır” (“Bəqərə” surəsi, 2/221) ayəsi ilə diqqət yönəltmişdir. Bir insanın şəxsiyyətini gözəlləşdirib üstün hala gətirən, xarakterini sağlamlaşdıran, əxlaqını gözəlləşdirən, davranışlarını təsirli hala gətirən həmin insanın imanı, Allah qorxusu və təqvasıdır. İnsanın sahib olduğu bütün xüsusiyyətlərə məna qazandıran imanıdır. Bu Allahın Quranla bildirdiyi mühüm bir sirri, insanların diqqətlə düşünüb nəsihət almalarını lazımlı edən mühüm bir məlumatdır. Quran əxlaqı bütün insanlar kimi qadınlara da ən güclü, ən sağlam və ən gözəl şəxsiyyəti qazandırır. Allahın: “...Xeyr, Biz onlar üçün öyüd-nəsihət və şərəf gətirdik...” (“Muminun” surəsi, 23/71) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, Quran əxlaqı insanlara “şan və şərəf” qazandırır. Dolayısı ilə bu əxlaqı yaşayan bir qadın hörmət edilməli, şərəfli və ciddi bir xarakterə malik olur.

Əvvəlki hissələrdə diqqət yetirildiyi kimi, Allah Quranda qadın və kişi üçün fərqli xarakter bildirməmiş, bütün insanları bir müsəlman xarakterinə tabe olmağa dəvət etmişdir. Müsəlman Allahdan qorxan, hər işində Allahın razılığını qazanmağı qarşısına məqsəd qoyan, dünya həyatının ötəri, ölümün isə yaxın olduğunu bilib axirəti hədəf göstərən insandır. Qadın və ya kişi olmasından asılı olmayaraq bütün müsəlmanlar Quran əxlaqını ən gözəl şəkildə yaşamağa səy göstərərlər. Bu əxlaqı yaşayan qadınlar isə cahiliyyə cəmiyyətlərində qadın və kişi xarakterində görünən bütün nöqsanlardan, zəifliklərdən, azğınlıqlardan və davranış pozğunluqlarından xilas olmuş, bunların əvəzinə imanın gətirdiyi güclü bir xarakter inkişaf etdirmişdilər. İman sahibi olan insanlar yaşadıqları cəmiyyətdən, ailələrindən və ya ətrafdakı yoldaşlarından eşitdiklərini bir kənara qoyur və Quranda bildirilən müsəlman xarakterini yaşayırlar. Mömin bir qadın da xarakterini Allahın bəyəndiyi və razı qalacağı əxlaqı əsas tutaraq Qurana görə müəyyənləşdirir.

Hz.Məryəm bu məziyyətlərə sahib olan qadınların ən gözəl nümunələrindəndir. Kitabın əvvəlki hissələrində daha ətraflı olaraq toxunulduğu kimi, Hz.Məryəm cahiliyyə əxlaqını yaşayan bir cəmiyyətdə çox çətin imtahanlarla sınağa çəkildiyi və bütün bunlara qarşı təkbaşına müdafiə olunmaq məcburiyyətində qaldığı halda, çox güclü və iradəli bir xarakter nümayiş etdirmişdir. İslam əxlaqı Allaha könüldən bir imanın, dərin bir təvəkkül və təslimiyyətin ona verdiyi güc ilə hər işində həmişə üstün gəlmişdir. Qarşısına çıxan bütün çətinliklərə baxmayaraq, şərəfini və ciddiyyətini qorumuş, bu xüsusiyyətləri ilə insanlar arasında diqqət çəkən bir şəxsiyyət kimi tanınmışdır.

İman gətirən bütün qadınlar Hz.Məryəmin bu gözəl əxlaqını və üstün şəxsiyyətini özlərinə nümunə götürməli və Quranda bildirilən ideal müsəlman xarakterinə çata bilmək üçün səmimi bir səy göstərməlidirlər.

Sonrakı səhifələrdə Allahın Quranda bildirdiyi “ideal müsəlman qadın xarakteri”nin ən əsas xüsusiyyətlərinə toxunaraq, bu xarakterin cahiliyyə inanclarının formalaşdırdığı qadın xarakterindən nə qədər fərqli və güclü bir quruluşa malik olduğunu göstərəcəyik.

Müsəlman Qadın Allaha Təslim Olmuşdur

Müsəlman bir qadın Allaha ürəkdən gələn səmimiyyətlə iman gətirmiş və dərin bir Allah qorxusu ilə boyun əymişdir. Allahdan başqa bir tanrı olmadığına, Onun bütün varlıqların yeganə hakimi və hər şeyin üstündə, sonsuz güc sahibi olduğunu başa düşmüşdür. Buna görə də ancaq Allahdan qorxar və ancaq Onun razılığını qazanmağı qarşısına məqsəd qoyar. Ancaq Allaha ibadət edər, Onu dost olaraq qəbul edər və ancaq Ondan kömək istəyər. Ona gələcək bir gözəllik varsa, bunu ona ancaq Allahın verə biləcəyini və eynilə ona dəyən bir zərər varsa, buna da Allahın mane ola biləcəyini, onu ancaq Allahın qoruya biləcəyini bilərək yaşayar. Ancaq Allaha möhtac olduğunu, onu həyatda saxlayan, ona nemətini və köməyini əsirgəməyən, himayə edən yeganə gücün Allah olduğunu bilər. Dolayısı ilə heç bir vaxt üçün insanlardan bir şey gözləməz.

Allaha ürəyində heç bir tərəddüdə yer vermədən iman gətirmişdir. İmanındakı bu səmimiyyətini həyatının axırına kimi hər an davam etdirər. Həyatının hər mərhələsində qarşılaşdığı çətinliklərə baxmayaraq, Allaha olan bu səmimi inancından əl çəkməz. Nemət içində olanda Allaha qarşı necə şükür edirsə, razıdırsa, şərtlər əksinə olanda da eyni təslimiyyəti göstərməkdə davam edər. Rəbbimizin bəndələrinə olan sonsuz sevgisindən, rəhmətindən və bağışlayacı olduğundan əmin, təvəkküllü bir davranış içində olar.

Allah! Ondan başqa heç bir məbud yoxdur. Qoy möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər.
(Təğabun surəsi, 13)

Bir çətinliklə qarşılaşanda Allahın Quranda hər çətinliklə birlikdə bir asanlıq verəcəyini bildirdiyini, mühüm olanın isə bu çətinlik anında insanın Allaha olan sevgisində, təslimiyyətində və inamında iradəli hərəkət etməsi olduğunu bilir. Allahın ədalətindən, hər hadisəni xeyir və hikmətlə yaratdığından əmindir və Allahın vədindən heç vaxt dönməyəcəyini bilir. Qarşılaşdığı çətinliklər uzun müddət davam etsə də heç vaxt ümidsizliyə düşməz, Allahın yardımından əsla şübhəyə qapılmaz. Gözəl bir səbr və təslimiyyətlə, Allahın ona verdiyi ilə kifayətlənir və bunda onun üçün bir xeyir olduğunu qəti olaraq bilir. Allahın bu mövzuda Quranda bildirdiyi nümunələri yadından çıxarmaz, çətinliklə qarşılaşdığı zaman ümidsizliyə düşənlərin təslimiyyət göstərmədiklərini bilir. Qarşılaşdığı çətinlikdən asılı olmayaraq: “...Rəbbim mənimlədir. O, mütləq mənə yol göstərəcəkdir!” (“Şuəra” surəsi, 26/62) -deyərək Allaha təvəkkül edən peyğəmbərlərin üstün əxlaqını nümunə götürür. Həyatı boyu qarşısına çıxan hər hadisədə Allahın mərhəmətini, yaxınlığını, sevgisini, köməyini və dostluğunu görə bilən bir iman dərinliyi içində olur.

Mömin qadınların nümayiş etdirdikləri bu əxlaqın üstünlüyü, cahiliyyə inancları ilə formalaşan qadın xarakteri ilə müqayisə ediləndə daha da aydın olur. Cahiliyyə əxlaqını qəbul edən qadınlar həyatları boyu qarşılaşdıqları hər təfərruatı yaradanın Allah olduğunu və bunların hər birində çox xeyir və hikmət gizləndiyini düşünmədikləri üçün yaşadıqları hadisələr qarşısında lazım olan təslimiyyəti göstərə bilməzlər. Həmçinin cahiliyyə qadın xarakterinin ən çox bilinən xüsusiyyətlərindən biri çətinliklər və sıxıntılar qarşısında nümayiş etdirilən dözümsüzlük, səbrsizlik, ortalığı bir-birinə qatmaq, xaos meydana gətirən davranışlardır. Hətta buna görə əksər insanlar onlara artıq yük olmamaq üçün qadınları sıxıntı ilə qarşılaşmaq ehtimalı olan vəziyyətlərdən uzaq saxlamağa böyük diqqət göstərirlər. Cahiliyyə qadın xarakterinin bu mühüm xüsusiyyəti bu günə kimi bir çox filmə və ya romana mövzu olmuşdur. Bu çox bilinən bir həqiqətdir. Allaha güvənib təslim olmadıqları üçün çətinliklərə, sıxıntılara qarşı gələ biləcək həqiqi səbri və gücü özlərində tapmazlar. Gücləri, ancaq bu çətinliyə dözə bilməyin nəticəsində əldə edə biləcəkləri mənfəətlərin böyüklüyü qədər ola bilir.

İman gətirən bir qadın isə gücünü imandan və Allahın razılığını qazanmaq məsələsindəki qəti iradəliliyindən aldığı üçün dözümlü və çox qüvvətli olur. Allah Quranda möminlərin bu əxlaqlarını “Allahın hidayəti doğru yoldur. Bizə aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq əmr edilmişdir” (“Ənam” surəsi, 6/71) sözləri ilə dilə gətirdiklərini bildirir. Buna əvəz olaraq Allah tam bir təslimiyyətlə Ona təslim olan bəndələrini belə müjdələyir:

“Kim yaxşı əməl sahibi olub özünü Allaha təslim edərsə, o artıq ən möhkəm ipdən yapışmış olur. Bütün işlərin axırı Allaha gəlib çıxacaqdır!” (“Loğman” surəsi, 31/22).

“Xeyr, yaxşı işlər görüb özlərini Allaha təslim edənlərin Rəbbi yanında mükafatı vardır. Onların heç bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qüssə görməzlər” (“Bəqərə” surəsi, 2/112).

Müsəlman Qadının Rəhbəri Quran Və Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) Sünnəsidir

İman gətirən bütün insanlar kimi müsəlman qadının da yeganə rəhbəri Qurani-Kərim və Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) sünnəsidir. Mömin qadın bütün şəxsiyyətini: xarakter xüsusiyyətlərini, həyat tərzini, ideallarını, istəklərini, davranışlarını və əxlaqını Qurana və Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) tövsiyələrinə uyğun olaraq müəyyən edir. Allah möminlər üçün ən döğru və ən gözəl hökmlərin Quranda olduğunu “...Tam qənaət sahibi olan bir camaat üçün Allahdan daha yaxşı hökm verə bilən kimdir?!” (“Maidə” surəsi, 5/50) ayəsi ilə insanlara bildirmişdir. Yenə başqa bir ayədə isə Allah Quranın iman gətirənlər üçün hər məsələdə yol göstərən bir Kitab olduğunu belə xəbər vermişdir:

“Biz Kitabı sənə hər şeyi izah etmək üçün, müsəlmanlara da bir hidayət, mərhəmət və müjdə olaraq nazil etdik!” (“Nəhl” surəsi, 16/89).

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) isə “Sizə iki şeyi qoyub gedirəm. Bunlara tabe olduğunuz müddət ərzində heç vaxt azmayacaqsınız: Allahın Kitabı və Rəsulunun sünnəsi”21 sözləri ilə müsəlmanların ən mühüm iki rəhbərinin Qurani-Kərim və Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) sünnəsi olduğunu bildirmişdir.

Quran və Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) sünnəsi iman gətirən bir qadının həyatı boyu hər məsələdə yol göstərəndir. Cahiliyyə cəmiyyətlərində qadınların ümumi olaraq qəbul etdikləri əxlaqa nəzər yetiriləndə isə bu insanların vərdişlərinə, ya da nəfslərinin istəklərinə görə hərəkət etdiklərini görmək olar. Uşaqlıq illərindən etibarən necə hərəkət etmələri ilə bağlı olaraq onlara aşılananlar bu insanların hardasa yeganə rəhbəri halına gəlmişdir. Ətraflarında yaşayan qadınların həmişə eyni cür hərəkət etmələri, eyni sözləri danışmaları, filmlərdə, romanlarda qadınların həmişə eyni xarakteri nümayiş etdirmələri, qadınlardan bəhs edilərkən həmişə eyni müştərək xarakterin dilə gətirilməsi bu insanlar üçün bu xarakteri artıq bir ənənə halına salmışdır. Dolayısı ilə onlar üçün yol göstəriciləri bütün qadınların ümumi təcrübələri və nəfslərinin o anki istəkləri olmuşdur. Hər hansı bir hadisə qarşısında necə davranacaqları, gələcəkləri qərar, göstərəcəkləri davranış və hətta bəzi zamanlar söyləyəcəkləri sözlər də ümumiyyətlə məlumdur. Ancaq mühüm olan isə rəhbərlərinin tamamilə batil olması və özlərini də yanlış bir yola sürükləməsidir.

Mömin qadınlar isə həmişə hər işlərində Quranı rəhbər qəbul etdikləri və Peyğəmbərimizin əxlaqını nümunə götürdükləri üçün müsbət hərəkətlər edir, hikmətli qərarlar qəbul edir və buna görə də etdikləri hər işdə ən yaxşı nəticələri qazanırlar. Onlar həmçinin cahiliyyə əxlaqının qadınlara yaşatdığı bütün bədbəxtliklərdən və sıxıntılardan uzaq bir həyat davam etdirirlər. Allahın “Mömin olub yaxşı işlər görən kişi və qadına xoş həyat nəsib edəcək və etdikləri yaxşı əməllərə görə mükafatlarını verəcəyik” (“Nəhl” surəsi, 16/97) ayəsi ilə mömin qadınlara və mömin kişilərə vəd etdiyi kimi gözəl bir həyat yaşayarlar.

Müsəlman Qadının Idealları Böyükdür

Cahiliyyə əxlaqının insanlara qazandırdığı qadın xarakterinin mühüm xüsusiyyətlərindən biri bu insanların düşüncələrini daraltması, ideallarını, fikirlərini və həyat tərzlərini dar bir sahə ilə məhdudlaşdırmasıdır. Bu xarakteri qəbul edən qadınların cəmiyyət tərəfindən onlara bildirilən bəzi vəzifə və məsuliyyətləri var. Onlardan gözlənilən əslində bunları yaxşı formada yerinə yetirə bilmələridir. Bunlardan başqa, fərqli ideallara malik olmaları və ya müxtəlif məsələlərdə özlərini inkişaf etdirə bilmələri üçün ümumiyyətlə qadınlara çox imkan yaradılmamışdır. Qadınlar ancaq bu vəziyyəti dərk edəndə və həyatlarını daha fərqli və daha böyük ideallara uyğun olaraq qurmaq ehtiyacı hiss etdikləri təqdirdə özlərini inkişaf etdirib düşüncə üfüqlərinin sərhədlərini inkişaf etdirə bilirlər.

Qadın üçün nəzərdə tutulan əsas cavabdehliklər isə ümumiyyətlə ailəsini və evini maddi-mənəvi baxımdan yaxşı formada idarə edə bilməsi və uşaqlarını yetişdirməsidir. Bunlardan başqa, bəzi qadınların uşaqlıq illərindən etibarən onlara aşılanan məsələlərə uyğun olaraq maraqlandıqları mövzular isə tamamilə özləri ilə bağlı məsələlərdir. Bunlar da ümumiyyətlə saçları, makiyajları, geyimləri, dəbə uyğun olub-olmadıqları kimi fiziki cəhətlərlə bağlı olan mövzular, ev təmizliyi, rəfiqə toplantıları kimi fəaliyyətlərlə məhduddur. Əlbəttə, insanın ailəvi məsuliyyətlərini yerinə yetirməsində, özü ilə bağlı ehtiyaclarını təmin etməklə maraqlanmasında və ya evinin təmizliyində təbii ki, bir səhvlik yoxdur. Səhv olan yaşadığı həyatın və üzərinə düşən vəzifələrin ancaq bunlarla məhdudlaşdırılması və bunu hansı məqsədlə etdiyinin fərqində olmamasıdır.

Allah insanı müəyyən bir məqsədə görə yaratmışdır. Onun üzərinə düşən vəzifələri də Quranla ona bildirmişdir. Müsəlman qadın hər şeydən əvvəl onu yaradan, ona bir ömür verən, yaşadığı hər an onu qoruyub himayə edən, nemətləri ilə ruziləndirən Rəbbimizə qarşı cavabdehdir. Allahın Quranla insanlara bildirdiyi əxlaqı yaşamaqla, Allaha ibadət və qulluq etməklə, Onun razılığını qazanacaq işlər etməklə məsuldur. Cahiliyyə inanclarına görə gözəl əxlaqın onlara gətirəcəyi sevinc və xoşbəxtlikdən uzaq bir həyat yaşayan insanlara Quran əxlaqını başa salıb onların Allahın razılığına, mərhəmətinə, cənnətinə qovuşmaları üçün əlindən gəldiyi qədər səy göstərməklə vəzifəlidir. İnsanlara şeytanın təqdim etdiyi, xaos və qarışıqlığın hakim olduğu, sevgi, sayğı, dostluq kimi nemətlərin lazım olduğu kimi yaşana bilmədiyi qaranlıq ovqatdan xilas olmağın yolunu göstərmək üçün səmimiyyətlə əmək sərf etməlidir.

Allah Quranın: “Sizə nə olub ki, Allah yolunda: “Ey Rəbbimiz, bizi əhalisi zalim olan bu şəhərdən kənara çıxart, bizə Öz tərəfindən mühafizəçi göndər, yardımçı yolla!” - deyə dua edən aciz kişilər, qadınlar və uşaqlar uğrunda mübarizə aparmırsınız?” (“Nisa” surəsi, 4/75) ayəsi ilə insanlara dünyadakı sıxıntı və çətinlik çəkən, zəif olan insanların vəziyyətini başa salmış, onlara kömək etməyin və yol göstərməyin vicdanlı insanlar üçün bir məsuliyyət olduğunu bildirmişdir.

... De: “O, mənim Rəbbimdir.
Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Mən yalnız Ona təvəkkül edir və Ona üz tutub tövbə edirəm”.
(Rad surəsi, 30)

Allah başqa bir ayədə isə “Allaha ibadət edin və Ona heç bir şeyi şərik qoşmayın! Ata-anaya, qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, yaxın və uzaq qonum-qonşuya, yaxın dosta, müsafirə, sahib olduğunuza yaxşılıq edin! Həqiqətən, Allah özünü bəyənənləri, lovğalıq edənləri sevməz!” (“Nisa” surəsi, 4/36) sözləri ilə möminlərin vəzifələrinin ancaq özləri ilə bağlı məsələlər olmadığını, yetimlərə, yoxsullara, yolda qalanlara və bunlar kimi möhtac vəziyyətdə qalan insanlara yardım əlini uzatmaqla da vəzifələndirildiklərini xatırlatmışdır.

Müsəlman qadın bütün bu vəzifələrin şüurunda olan insandır. Buna görə də heç vaxt ancaq öz ehtiyaclarının arxası ilə gedib, ancaq özünü maraqlandıran bir neçə məsələni yerinə yetirib Allahın bildirdiyi bu vəzifələri qulaqardına vura bilməz. Həyata dair ideallarını ancaq bu şəkildə məhdudlaşdırmaz. Dünyanın dörd bir tərəfindəki çətin vəziyyətdə yaşayan insanların, ac olan, yoluxucu xəstəliklərlə mübarizə aparan, müharibə və çaxnaşma şərtlərində çətin vəziyyətdə yaşayan uşaqların, qadınların, yaşlıların bütün sıxıntılarını adətən öz məsələsi kimi düşünüb onlara kömək edə bilmək üçün əlindən gələn yardımı əsirgəməz.

Bundan başqa, gündəlik həyatında qarşısına çıxan məsələlərdə də hər mövzuya həqiqətən haqq etdiyi qədər dəyər verir. Əsl məqsədinin Allahın razılığını qazanmaq, Onun bəyəndiyi əxlaqı yaşamaq və insanlara da həqiqi sevinci və xoşbəxtliyi yaşaya biləcəkləri bu əxlaqı anlatmaq olduğunu bilir. Buna görə də bəzi insanların gündəlik həyatlarında qarşılaşıb çox əhəmiyyət verdikləri, gözlərində böyüdüb çəkindikləri, dərd olaraq qəbul etdikləri bir çox məsələnin, insanın həqiqi məqsədinin yanında, nə dərəcə adi və nə qədər əhəmiyyətsiz olduğunu bilərək hərəkət edər.

Müsəlman Qadın Alicənabdır

Allah Quranın: “And olsun nəfsə və onu yaradana; sonra da ona günahlarını və pis əməllərdən çəkinməsini öyrədənə ki, nəfsini təmizləyən mütləq nicat tapacaqdır! Onu (günaha) batıran isə, əlbəttə, ziyana uğrayacaqdır” (“Şəms” surəsi, 91/7-10) ayələri ilə nəzarət altına alınmadığı təqdirdə nəfsin insanı məhdudiyyət tanımayan pisliklərə sürüyəcəyinə diqqət çəkmişdir. Allar qorxusu və axirət inancı insanlara nəfslərində mövcud olan bu pisliklərdən çəkinəcək gücü və ağlı qazandırır.

Bu xüsusiyyətlər olmadığı təqdirdə isə bir insan Allahın axirətdə özünü dünya həyatında göstərdiyi davranışlardan məsul tutacağını fikirləşmədən hərəkət edər. Belə olanda isə nəfsinin istəklərini yerinə yetirməkdə bir səbəb görməz. Bir anda nəfsi hirslənməsini ona aşılayırsa, o da tez buna tabe olaraq hirslənər. Ya da qısqandıraraq qarşı tərəfə pis hərəkət etməsini istəyirsə, bunu tez tətbiq edər. Hirsinin və qısqanclığının məhsulu olan sözlər söyləyərək, lağ edərək, böhtan ataraq, yalan danışaraq, ikiüzlü hərəkət edərək göstərməsini ona ilham edirsə, bütün bunları heç düşünmədən tez büruzə verir. Allaha haqq-hesab verəcəyini fikirləşmədiyi üçün də bütün bu davranışlarının həyata keçirilməməsinə bir maneə görməz. Halbuki bunların hamısı, Allahın ayədə bildirdiyi kimi, nəfsin insanları dəvət etdiyi heç bir məhdudiyyət qəbul etməyən pisliklərdəndir. İnsan nəfsinin sözlərinə tabe olaraq hərəkət edəndə, insanların gözündə heç cür böyüməz, əksinə, kiçilər. İçindən gələn hisslərin mənfi olduğunu bildiyi halda, nəzarətə götürə bilməməyin bu insanların zəifliklərini və vicdanlarını istifadə edə bilmədiklərini göstərir. Yetkin ola bilməmək, nəfsinin istəkləri ilə toqquşanda məntiqli hərəkət edə bilməmək insanları alçaldan davranışlardır. Halbuki əsl və gözəl olan, Allahın yenə ayədə bildirdiyi kimi, nəfsin bütün bu mənfi istəklərinə qarşı ondan çəkinmək və vicdanlı hərəkət nümayiş etdirməkdir. Bu, zəhmət tələb edən, ancaq insanı ucaldan, böyüdən, insanların hörmətini və sevgisini qazandıran bir əxlaqdır.

Müsəlman qadın bu alicənablığı göstərən, bəsit davranışlara, xırda mənfəətlərə tənəzzül etməyən bir şəxsiyyətə malikdir. Allah Quranın: “Onun köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi: “Bu sizin məkrlərinizdəndir. Doğrudan da, sizin məkriniz böyükdür!”” (“Yusuf” surəsi, 12/28) ayəsi ilə qadınların məkr salmaqda əlverişli xarakterə sahib olduqlarına diqqət yetirmişdir. Cahiliyyə əxlaqını yaşayan bəzi qadınlar hadisələr qarşısında məntiqli həll yollarına müraciət etməyin yerinə bunları hiylə işlədərək, yalan danışaraq həll etməyə səy göstərirlər. Şeytanın istəklərinə tabe olduqları üçün dürüstlüklə, açıqürəkliliklə, səmimiyyətlə həll edilə biləcək məsələlərdə daxilən mənfi düşünüb, ikiüzlü və gizli üsullara müraciət edə bilərlər. İman sahibi bir qadın isə Allahdan qorxduğu üçün cahiliyyə qadınlarının bu əxlaqından tamamilə uzaqdır.

Cahiliyyə əxlaqını qəbul edən qadınlarda müşahidə edilə bilən xüsusiyyətlərdən biri də paxıllıqdır. Allah Quranın: “De: “Pənah aparıram sübhün Rəbbinə! Yaratdıqlarının şərindən; zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərindən; düyünlərə üfürən qadınların şərindən; və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”” (“Fələq” surəsi, 113/1-5) ayələri ilə paxıl insanların şərindən çəkinilməsinə diqqəti cəlb etmişdir. Cahiliyyə cəmiyyətlərində bəzi qadınlar bu əxlaqı çox nümayiş etdirirlər. Bu da özü ilə birlikdə şübhəli davranışları, mənasız nazları, küskünlükləri və axırı olmayan mübahisələri gətirir. Onları bədbin və bədbəxt bir həyata sürüyüb aparır. Xəsislikləri ucbatından həm özlərinə, həm ətrafındakılara, həm də sevdikləri insanlara böyük maddi-mənəvi zərərlər verirlər. İmanlı bir qadın isə bu xüsusiyyətin insanı həm dünyada, həm də axirətdə alçaldacağını və böyük itkilərə məruz qoyacağını bilərək nəfsinin bu istəklərindən səmimi olaraq çəkinər.

Cahiliyyə cəmiyyətlərində bəzi qadınların nümayiş etdirdikləri qeyri-etik davranışlardan biri də lağ etməkdir. Allah: “Ey iman gətirənlər! Bir qövm digərini lağa qoymasın. Ola bilsin ki, onlar o birilərindən daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da bir-birinə (rişxənd eləməsinlər), bəlkə onlar o birilərindən daha yaxşıdırlar. Bir-birinizə tənə etməyin (ayıb tutmayın) və bir-birinizi pis ləqəblərlə çağırmayın...” (“Hucurat” surəsi, 49/11) ayəsi ilə bir-birlərinə rişxənd edən, pis ləqəblər qoyaraq alçaldıcı hərəkətlərə yol verən tənbeh etmişdir.

Cahiliyyə əxlaqının meydana gətirdiyi qadın xarakterində axirətdə əvəzinin veriləcəyi fikirləşilmədiyi üçün lağ etməkdə, insanların qüsurlarını əyləncə halına gətirib məsxərəyə salmaqda bir əngəl görməzlər. Bunda ciddi mənada bir pislik olmadığı ortaya atılır və lağ bir növ “zarafatın bir növü” olaraq qəbul edilir. Bəzən də insanlara qarşı rişxəndli hərəkətlər deyilərək yox, göz-qaş işarələri, bəzi üz mimikaları, ya da əl hərəkətləri ilə ifadə edilir. Bəzən də bu mimikaların yerini pıçıldaşdıqları danışıqlar tutur.

İman sahibi olan bir qadın isə bu və buna oxşar hərəkətlərin heç birinə tənəzzül etməz. Bütün bunların Allahın razı olmayacağı, insanı alçaldan, alicənablıqdan uzaqlaşdıran və şəxsiyyətini zədələyən davranışlar olduğunu bilir. Quran əxlaqına uyğun bir davranış içində olmağın insanı həmişə ən təbii vəziyyətə gətirəcəyini bilərək bu mövzuda iradəli hərəkət edər.

Bunlarla yanaşı, Allah başqa bir ayədə də: “Ey iman gətirənlər! Çox zənnə-gümana qapılmaqdan çəkinin. Şübhəsiz ki, zənnin bəzisi günahdır. Bir-birinizin eybini arayıb axtarmayın, bir-birinizin qeybətini qırmayın! Sizdən biriniz ölmüş qardaşının ətini yeməyə razı oarmı?! Bu sizdə ikrah hissi oyadar. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah tövbələri qəbul edəndir, rəhmlidir!” (“Hucurat” surəsi, 49/12) şəklində bildirərək insanların gizli tərəflərini araşdırmağın, qeybətini etməyin səhv olduğunu xatırlatmışdır.

Müsəlman bir qadın bu mövzuda da diqqətlə hərəkət edər və bu davranışlardan həmişə çəkinər. Quran əxlaqını yaşadığı üçün həmişə ciddi və nəcib şəxsiyyət nümayiş etdirər. Məsələn, hirsli bir davranışla qarşılaşanda hirsini saxlayar. Ya da qarşısındakı insanların bir qüsurunu görərsə, vaxt bunu heç vaxt məsxərəyə qoymaz, əksinə, ən gözəl şəkildə düzəltməyə çalışar. Başqa bir insanın ondan üstün olan bir yönü varsa, buna xəsislik etməyin əvəzinə onu gözəl şəkildə mədh edər. Qarşılaşdığı hər davranışı alicənab kimi qəbul edib Quran əxlaqına uyğun olan hərəkət edər. Qarşısındakı insanlar ona bəsit davranışlarla cavab versələr də, o, yenə də nəcib və ciddi davranışlarından əl çəkməz və iradəli davranışı ilə də bunu nümayiş etdirər.

Müsəlman Qadın Güclü Və Iradəli Bir Xarakterə Malikdir

Cahiliyyə əxlaqında güc ümumiyyətlə pul, şan-şöhrət, etibar, ad sahibi olmaq, bəzi müəyyən ifadələrlə bütünləşmişdir. Bunlardan ən azı biri əldə ediləndə güc sahibi olacağına inanılır. Bəzən də bu xüsusiyyətlərə sahib olan insanların himayələri altına giriləndə insanların özlərini güclü hiss edə biləcəkləri düşünülür. Halbuki dünya həyatının hər an əldən gedə biləcək ötəri dəyərləri ilə əldə edilən bir güc, əlbəttə, eynilə asanlıqla itirilə bilər.

Möminlər isə güclərini imanlarından alırlar. Buna görə də şərtlərin necəliyindən asılı olmayaraq güclərində bir dəyişiklik olmaz. Bu mömin qadının da xarakterini müəyyən edən mühüm bir xüsusiyyətdir. Allah Quranda güclü, heç vaxt sarsılmayan şərəfli şəxsiyyətlərinə diqqəti belə cəlb etmişdir:

“Ey iman gətirənlər! Sizdən hər kəs dinindən dönsə, Allah (onun yerinə) elə bir tayfa gətirər ki, Allah onları, onlar da Allahı sevərlər. Onlar möminlərə qarşı mülayim, kafirlərə qarşı isə sərt olar, Allah yolunda vuruşar və heç kəsin tənəsindən qorxmazlar. Bu, Allahın lütfüdür, onu istədiyinə verər. Allah lütfü ilə genişdir, biləndir!” (“Maidə” surəsi, 5/54).

Allahın bu ayədə bildirdiyi mühüm olan möminin başqa bir xüsusiyyəti də iman gətirənlərin insanların qınamalarından təsirlənməyən güclü bir şəxsiyyətə malik olmalarıdır. Möminlər tarix boyu əksər peyğəmbərlərin yaşadıqları cəmiyyətlər tərəfindən müxtəlif formalarda günahkar hesab edilib qınandıqlarını, əziyyətlərə məruz qaldıqlarını, yurdlarından sürgün edildiklərini, hətta bu səbəblə öldürüldüklərini bilirlər. Peyğəmbərlərin bütün çətinliklər qarşısında göstərdikləri güclü, dözümlü və möhkəm şəxsiyyətləri, səbrləri, iradələri və təvəkküllərini özlərinə nümunə götürürlər. Allahın: “Əlbəttə, siz malınız və canınızla imtahan ediləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilmiş kimsələrdən və şərik qoşanlardan bir çox əziyyətli sözlər eşidəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, əlbəttə, bu, məqsədə müvafiq işlərdəndir” (“Ali-İmran” surəsi, 3/186) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, dünya həyatının bir gərəyi olaraq möminlərin çətinlik və sıxıntılarla sınağa çəkiləcəklərini, inkar edənlərdən “əziyyətli sözlər” eşidərək qınana biləcəklərini bilirlər. Bütün bunları Allaha qarşı olan səmimi imanlarını, təslimiyyətlərini və sədaqətlərinin gücünü göstərə biləcəkləri hadisələr olaraq qəbul edib həvəslə qarşılayar və güclü iradə göstərərlər.

Heç vaxt cahiliyyə əxlaqını yaşayan qadınlarda görünən zəifliklərə qapılmazlar. Başqa bir insanın sözü, davranışı və ya tənqidi zəiflik göstərib gücsüz düşmələrinə, cəsarətlərinin qırılmasına səbəb olmaz. Xətrinə dəymək, inciklik kimi hissi hərəkət etməyi heç vaxt özlərinə yaraşdırmazlar. Nə olursa-olsun, Allaha təvəkkül edərlər. Başlarına nə gəlirsə-gəlsin, Allahın sonsuz ədalətli olduğunu, hər şeyi gördüyünü, bildiyini, heç kimə “xurma çərdəyindəki nazik tel qədər zülm olunmayacağını” (“Nisa” surəsi, 4/49) bilməyin rahatlığını yaşayarlar. Allaha təslim olurlar. Onları qınayan insan bu düşüncə tərzində səhvdirsə, bu haqsızlığını Allahın mütləq ortaya çıxaracağını bilir, buna görə narahat olmazlar.

Bəzi cahiliyyə qadınları isə güc və iradənin kişilərə xas olan xüsusiyyətlər olduğuna inanırlar. Kişilərin çətinliklər və sıxıntılar qarşısında həm özləri, həm də yanlarındakı qadınların adından güc və iradə göstərməklə cavabdeh olduqlarını düşünürlər. Qadınların edə biləcəkləri ən yaxşı davranışın isə onlara sığınmaq, onların ağıllarına, iradələrinə və güclərinə təslim olmaq olduğunu zənn edirlər. Buna görə də həmişə qorunub himayə edilməyi gözləyirlər. Xüsusilə də çətinlik və sıxıntılı şəraitlərlə qarşılaşanda mövcud güclərini və iradələrini də itirər, təlaşa qapılarlar. Bu da ağıllarının qarışmasına və məntiqli düşünmə qabiliyyətlərini itirmələrinə səbəb olur.

Bunun kimi cahiliyyə əxlaqını qəbul edən bəzi qadınlar nümayiş etdirdikləri bu zəif şəxsiyyətləri səbəbindən insanların özləri haqqında nə fikirləşdiklərinə də lazım olandan artıq fikir verirlər. Əksər hallarda ancaq insanların gözlərinə yaxşı görünmək, onlarda müsbət fikir formalaşdırmaq üçün səhv olduğunu bilə-bilə bəzi hərəkətlər edirlər. Eyni ilə bu cür insanlar tərəfindən bəyənilməyəndə qınandıqlarına, ya da yaxşı görünmədikləri ilə bağlı hər hansı bir reaksiya ilə və ya sözlə qarşılaşsalar, böyük bədbinliyə məruz qala bilərlər. Mühüm olanın Allah dərgahındakı dəyərləri olduğunu düşünmədikləri, bunun yerinə ancaq insanların razılığını qazanmağı qarşılarına məqsəd qoyduqları üçün bütün etdiklərinin və hərəkətlərinin puç olduğuna inanır və çox kədərlənirlər. Keflərinin pozulması ilə də bütün güclərini, iradələrini və cəsarətlərini itirirlər.

Müsəlman bir qadın isə doğru olduğunu bildiyi bir məsələdə heç vaxt bir insanın qınamasına görə geri addım atmaz. Allah Quran ayələri ilə insana doğrunu və yanlışı bütün təfərruatı ilə bildirmişdir. Müsəlman qadının meyarı Qurandır. Əgər Allah Quranda bildirdiyi əxlaqı göstərdiyi üçün ətrafındakı insanlar tərəfindən qınanırsa, bu, əksinə, onun bu yöndəki həvəsini, iradəsini və istəyini daha da gücləndirir. Allahın razılığını qazana bilməsi onun üçün insanların razılığının və düşüncələrinin çox üzərindədir. Çünki insanı əsas olaraq dəyərli edən Allah yanındakı səviyyəsidir. Bunu müəyyən edən də onun Quran əxlaqına uyğun hərəkət edib-etməməsidir. Buna görə də insanların nə dediyinə və ya əksəriyyətin qənaətinə görə deyil, Quran əxlaqına görə davranırlar. Tək də qalsalar, çoxluğa tabe olmaz və müstəqil hərəkət edərlər.

İslam alimlərindən biri də sözlərində bu mövzuya diqqəti cəlb etmiş, Allahın razılığına uyğun hərəkət edəndən sonra insanların razılığınının heç bir əhəmiyyəti olmayacağını belə bildirmişdir:

“Allahın razılığı kifayətdir. Əgər O yardırsa, hər şey yardır. Əgər O yar deyilsə, bütün dünya alqışlasa beş qəpik etməz...”.22

“Əməlinizdə Allahın razılığını qazanmaq olmalıdır. Əgər O razı olsa, bütün dünya küssə əhəmiyyəti yoxdur. Əgər O qəbul etsə, bütün xalq rədd etsə təsiri yoxdur. O razı olandan və qəbul edəndən sonra istəsə və hikməti lazım olsa, siz istəmək tələbəniz olmadığı halda, xalqlara da qəbul etdirər, onları da razı salar. Onun üçün bu xidmətdə birbaşa ancaq Allahın razılığını əsas məqsəd etməkdir”.23

“Ey nəfs! Əgər təqva və saleh əməllə Yaradanını razı saldınsa, xalqın razılığını qazanmağa ehtiyac yoxdur. O kifayət edər. Əgər insanlar da Allahın hesabına razı olarlarsa və məhəbbət göstərərlərsə, yaxşıdır. Əgər onlarınkı dünya hesabına olsa, qiyməti yoxdur. Çünki onlar da sənin kimi aciz bəndələrdir...”.24

Müsəlman Qadın Təmkinli Və Müvazinətlidir

Həyatı özləri müəyyənləşdirdikləri qaydalara uyğun olaraq yaşayan insanlar nəfslərinin o andakı istəklərinə uyğun olaraq asanlıqla bu prinsiplərindən güzəştə gedə bilirlər. Həyatlarına istiqamət verən və şəxsiyyətlərində davamlılıq göstərmələrini təmin edən mütləq olaraq doğru olduğuna inandıqları bir rəhbərləri yoxdur. Buna görə də bəzi hallarda şəxsiyyətlərində müxtəliflik görmək mümkündür. Davranışlarında müəyyən bir davamlılıqdan bəhs etmək mümkün deyil.

Bu insanların davranışlarındakı dəyişikliyi müəyyən edən güc ümumiyyətlə nəfsləridir. Allah Quranda nəfslərin lovğalıqlara meylli olaraq yaradıldığını bildirir. İnsan əgər nəfsinin onu istiqamətləndirməsinə icazə versə, bütün davranışları bu qürurla həvəslərinə uyğun olaraq formalaşacaqdır. Bu qürurlu həvəslər isə sabit, dözümlü və ciddi şəxsiyyət nümayiş etdirməsinə təsir edəcəkdir. İnsan nəfsinin buyruqlarına uyğun olaraq bir anda hirslənə biləcək, hissi davranacaq, küsəcək, inciyəcək, xəsislik hissinə qapılacaq bunlara bağlı olaraq da ani qərarlar qəbul edəcəkdir. Dolayısı ilə şəxsiyyəti ətrafındakı insanlar üçün həmişə bir sürpriz olacaqdır. Bir anı başqa anına uyğun gəlməyəcəkdir. Hər an ovqatı, fikirləri, hissləri, qərarları və düşüncə tərzi dəyişə biləcəkdir. Belə bir insan isə mənasız və qeyri-müəyyən davranışları ilə həmişə ətlafındakı insanların üzərində inamsızlıq və narahatçılıq hissinə səbəb olacaqdır.

Bu cür mənfi xüsusiyyətlərə dindən uzaq yaşayan cəmiyyətlərdə ortaya çıxan qadın xarakterində rast gəlmək mümkündür. Quran əxlaqının qazandırdığı düşüncə tərzində uzaq olduqları üçün bu insanlar qadın xarakterinə uyğun qəbul edilən hissi davranışı tamamilə qəbul edər və bu davranışın bütün həyatlarını yönləndirməsinə icazə verərlər. Bu da onları məntiqdən uzaqlaşdırar və bəzi özünü bilməyən hərəkətlərə sövq edər.

Müsəlman qadının rəhbəri isə Qurandır. Allah Quranda nəfsin insanı həmişə pisliyə dəvət edəcəyi və şeytanın da insanı dözümsüzlüyə, məntiqsiz hərəkət etməyə və mənfi arzularını, həvəslərini istədiyi kimi həyata keçirməyə məcbur edəcəyi məsələsində insanları xəbərdar etmişdir. Bütün bunların əvəzinə özünə Quranı rəhbər qəbul edən, vicdanının səsinə uyğun olaraq hərəkət edən insanların isə ideal bir şəxsiyyət qazanacaqlarını, həm dünyada, həm də axirətdə üstün səviyyəyə gələcəklərini xatırlatmışdır.

Müsəlman qadın Allahın göstərdiyi yola tabe olduğu üçün bu üstün və güclü şəxsiyyəti qazanmışdır. Rəhbəri Quran olduğu üçün hadisələr qarşısındakı hərəkəti, reaksiyaları həmişə İslam əxlaqına görə olar. Bu da ona orta yollu və işini bilən bir xarakter qazandırır. Necə hərəkət edəcəyi, hadisələrə hansı formada, necə məntiq mühakiməsi ilə dəyərləndirəcəyi ətrafındakılar üçün heç vaxt gözlənilməz olmaz. Ağlı, vicdanı, davranışları, sözləri həmişə Quran əxlaqının gətirdiyi sabitliyi əks etdirər. Buna görə də etibarlı bir xarakterə malikdir. Əxlaqındakı və şəxsiyyətindəki bu sabitliyə görə cahiliyyə cəmiyyətlərində özünü göstərən qadın xarakterindən çox uzaq bir davranış nümayiş etdirər.

Müsəlman Qadın Hissə Qapılıb Hərəkət Etməz

Hissə qapılmaq din əxlaqının yaşanmadığı cəmiyyətlərdə mənfi davranış sayılmaz. Hətta hissi davranışın əslində hər insanın xarakterində az-çox olması vacib bilinən mühüm bir xüsusiyyət olduğuna inanılır. Bu fikrə görə, hissi davranışın səbəb olduğu hərəkətlər yaşanması lazım olan insani hisslərdir. Buna görə də hissə qapılmaqdan əmələ gələn küskünlük, dərdlənmək, incimək, ağlamaq, ürəyinə salmaq, kefsizlik, xəsislik, hirslənmək kimi mənfi davranışların insanın daxilindən gələn hisslər olduğunu iddia edərək mümkün qədər təşviq edilir.

Halbuki bu cür düşünmək tamamilə yanlışdır. Xüsusilə də cahiliyyə cəmiyyətlərində yaşanan qadın xarakterində görünən hissi davranışlar insanın zəif iradəli olmasına səbəb olur. İnsan hadisələr qarşısında hisslərinin onu istiqamətləndirdiyi şəkildə hərəkət etdiyi üçün məntiqdən həddindən artıq uzaqlaşır. Məntiqli və düzgün fikirləşə bilməyəcək, doğru qərarlar verə bilməyəcək hala gəlir.

Müsəlman qadın bütün həyatını və şəxsiyyətini Qurana görə müəyyən etdiyi üçün nəfsin bu xüsusiyyəti və ona qarşı necə mübarizə aparılmasının lazım gəldiyi məsələsində ən düzgün məlumatlara malikdir. Hissi hərəkət etməyin insanın ağlını pərdələdiyini, düzgün düşünməsinə, həqiqətləri olduğu kimi görə bilməsinə mane olduğunu, insanı zəif və gücsüz hala saldığını bilir. Bundan başqa, cahiliyyə əxlaqının gətirdiyi qadın xarakteri ilə bütünləşən hissi davranmaq, kədərlənmək, ağlamaq, deyinmək, qısqanclığa qapılmaq, təkliyə çəkilmək kimi hərəkətlərin iman sahibi olan bir insanın xarakterinə uyğun gəlməyən xüsusiyyətlər olduğunun da şüurundadır. Çünki bütün bu davranışlar Allahın bəyənmədiyi və çəkinməli olduğu hərəkətlərdir. Bu mənfi davranışların hər biri insanın təməldəki bəzi yanlış inanclarnın və bəzi həqiqətləri kifayət qədər dərk edə bilməməsinin nəticəsidir. Asanlıqla kədərlənən, ağlayan, hirsinə məğlub olan, qısqanclığa qapanan, kefsizləşib sakitləşən, içlərinə qapanan insanlar Allahın gücünün hər şeyi xeyir, hikmət və ədalətlə yaratdığını, istədiyi an istədiyi hər şeyi həyata keçirə biləcəyini, insanların dualarına cavab verəcəyini dərk etmirlər. Hadisələr qarşısındakı bütün kədərləri, hirsləri, qısqanclıqları həmişə bu düşüncə tərzindəki səhvlərdən və inancındakı qüsurlardan ortaya çıxmışdır.

Allaha ürəkdən bağlanmaq, daxilən təslim olmaq, hər hadisənin Allahın nəzarətində olduğunu bilərək, hər şeyi xeyir gözü ilə dəyərləndirmək insanın hisslərinə qapılıb mənfi hərəkət etməsinin qarşısını alar. Müsəlman bir qadın Allaha olan güclü sevgisi və dərin Allah qorxusu olduğuna görə hissə qapılmağın səbəb olduğu bütün mənfiliklərdən çox diqqətlə uzaq durar. Müsəlman qadın Allahın: “Və o kəslər ki: “Ey Rəbbimiz, bizə zövcələrimizdən və uşaqlarımızdan gözümüzün işığı olacaq övladlar ehsan buyur və bizi müttəqilərə rəhbər et!” - deyənlərdir” (“Furqan” surəsi, 25/74) ayəsində bildirdiyi kimi, bütün davranışları ilə, şəxsiyyətləri ilə, yüksək əxlaqı ilə insanlara nümunə olmağı qarşısına məqsəd qoyan bir insandır. Bu da ona heç bir hadisə qarşısında sarsılmayan güclü bir şəxsiyyət bütövlüyü qazandırır.

Mömin qadınlar xüsusilə qadın əxlaqında geniş yayılan bu davranışlardan uzaq duraraq, iradəli qadın xarakteri nümayiş etdirərək bu cür xüsusiyyətlərə malik olan qadınlar üçün gözəl bir nümunə olacağını bilərək və bunun məsuliyyətini dərk edərək hərəkət edərlər. Allahın: “Nəfsinin xəsisliyindən (tamahından) qorunub saxlanılan kimsələr - məhz onlar nicat tapıb səadətə qovuşanlardır!” (“Həşr” surəsi, 59/9) ayəsi ilə bildirdiyi kimi nəfslərini pisliklərdən təmizlədikləri üçün dünyada və axirətdə nemətə, səadətə qovuşar və çox gözəl şəkildə xoşbəxtliyi yaşayarlar. Hissi davranışın insanlara yaşatdığı bütün sıxıntılardan, kədərlərdən uzaq qalarlar.

Müsəlam Qadın Səmimi Və Təbii Bir Insanlığa Malikdir

Səmimiyyət insanın daxili ilə xaricinin eyni olması, ürəyində hiss etdiklərini qarşısındakı insana da olduğu kimi əks etdirməsi, dürüst, qəti və dəqiq olmasıdır. Fikrilərini, həqiqi şəxsiyyətini heç gizlətmədən, heç hesablamadan, özünü olduğundan fərqli göstərməyə çalışmadan hərəkət etməsidir. Səmimiyyətin mühüm bir xüsusiyyəti isə ürəkdə yaşanmadığı halda, xaricində heç cür təqlid edilə bilməməsidir. Səmimi insanın bütün davranışları təbii və içindən gəldiyi kimidir. Bu təbiilik də insanlarda çox dərin və müsbət təsir meydanan gətirir. Səmimi insanın baxışları, danışıqları, üslubu, mimikaları çox təbii və təsiredicidir.

"Beləcə, Biz Quranı açıq-aydın ayələr kimi nazil etdik. Allah istədiyi kəsi doğru yola yönəldir."
(Həcc surəsi, 16)

Ancaq əksər insanlar səmimiyyətin bu gücündən və təsirindən xəbərsizdirlər. Buna görə də ancaq səmimiyyətlə əldə edilə bilən bu xüsusiyyətləri çox fərqli davranışlarda axtarırlar.

Bəzi insanlar qarşılarındakı insana təsir edə bilmək üçün süni hərəkət edirlər. Həmin insanın ən çox hansı davranışlardan, hansı fikirlərdən təsirlənəcəyini fikirləşirlərsə, içlərindən gəlmədiyi və ya o cür düşünmədikləri halda, qarşı tərəfi razı sala bilmək üçün o cür görünməyə çalışırlar. Ətrafındakı insanların bir-birindən çox fərqli xüsusiyyətlərə malik olduqlarına görə də hər birinin yanında fərqli görünməyə, müxtəlif hərəkətlər etməyə və fərqli düşüncələri müdafiə edirmiş kimi görünməyə çalışırlar. Halbuki bu çox qeyri-səmimilikdir. İnsanı ikiüzlü hərəkət etməyə sövq edir. Nəticədə bütün bu saxta davranışlar və düşüncələr insanın həqiqi xarakterini əks etdirmədiyi üçün qarşı tərəfə istənilən kimi təsir etməz. Hətta əksinə, yəni soyuqluq və uzaqlıq meydana gələr. Bu insanın həqiqi şəxsiyyətini gizlədiyini və hər davranışın süni olduğunu bilmək qarşıdakı adamın narahatlığına səbəb olur.

Allah Quranda özlərini insanların razılığını və rəğbətini qazanmağa həsr edən həmin şəxslərin vəziyyətini bu cür bir nümunə ilə açıqlamışdır:

“Allah bir məsəl çəkir: “Bir adamın bir-biri ilə çəkişən bir neçə şərikli ağası var. Başqa bir adamın da yalnız bir ağası var (təkcə ona xidmət edir). Onların hər ikisi vəziyyətcə eyni ola bilərmi?! Həmd ancaq Allaha məxsusdur, lakin onların əksəriyyəti bilməz!” (“Zumər” surəsi, 39/29).

Allahın Quranda bildirdiyi həqiqətlərdən uzaq yaşayan cahil insanlar səmimiyyətsizliyin Allahın dərgahındakı və insanların üzərindəki əvəzini lazım olduğu kimi düşünə bilmədikləri üçün süni hərəkət etməkdən narahat olmazlar. Sünilik xüsusilə də cahiliyyə cəmiyyətlərindəki qadın xarakterində görünür. Bəzi qadınlar arxaları ilə danışdıqları, əslində heç xoşları gəlmədiyi, hörmət etmədikləri insanların üzlərinə qarşı mənfəətləri naminə qeyri-səmimi sevgi və əlaqə göstərə bilirlər. Çəkinmədən bir-birlərinə qarşı yalan danışıb bir insan haqqındakı mənfi qənaətlərini gizlədib, soruşulanda tamamilə əksinə olan məlumatlar verə bilirlər. Eyni ilə çox sevdikləri, dəyər verdikləri insanlara qarşı müxtəlif səbəblərə görə bu hisslərini gizlədib tamamilə əks istiqamətdə də görünməyə çalışa bilirlər.

Müsəlman bir qadın isə ürəyindəki Allah qorxusu səbəbindən bu cür davranışlardan tamamilə uzaqlaşar. Heç vaxt kiçik mənfəətlərinə görə insanların razılığını qazanmağa çalışmaz. Bütün bunların insanı həm Allahın yanında, həm də insanların gözündə alçaldan adi davranışlar olduğunu bilir və heç vaxt da bu cür hərəkətlərə tənəzzül etməz. Məqsədi həyatının hər anında Allahın razılığını qazana biləcəyi əməlləri yerinə yetirməkdir. Allahın xoşladığı əxlaqın isə ancaq səmimiyyətlə yaşana biləcəyini bilir. Allahın “...Şübhəsiz ki, O, ürəklərdə olanları biləndir” (“Şura” surəsi, 42/24) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, insanların ürəklərində gizlədiklərini bildiyini dərk edir. Allah bu həqiqəti başqa bir ayədə “Sən səsini ucaltsan da, ucaltmasan da, heç bir fərqi yoxdur. Çünki Allah sirri də, sirdən daha gizli olanı da bilir” (“Taha” surəsi, 20/7) - şəklində bildirmişdir. Buna görə də insanın ürəyində olanı ətrafındakı insanlardan gizlətməyinin ona heç bir xeyri olmaz. Allah bunları onsuz da bilir. Bir kəsin bu həqiqətə rəğmən, insanları aldatmağa çalışması böyük bir səmimiyyətsizlik olar.

Bununla yanaşı, müsəlman qadın insanların razılığını qazanmağın insana nə dünyada, nə də axirətdə bir faydasının olmayacağını da bilir. Allah Quranda Ona şirk qoşulmasını bağışlamayacağını bildirmişdir. Buna görə də iman sahibi olan insanlardan şirkdən və insanların razılığını qazanmağa yönəlmiş bütün davranışlardan çox çəkinirlər. Bu da onların səmimiyyətdə bir ömür boyunca iradəli olmalarını təmin edir.

Müsəlman Qadın Dürüstdür

Allah Quranın “Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin! Əgər belə etsəniz, Allah əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar” (“Əhzab” surəsi, 33/70-71)“yalan sözlərdən çəkinin” (“Həcc” surəsi, 22/30) ayələri ilə insanlara yalandan çəkinib doğru söz söyləmələrini xatırlatmışdır. Allah həqiqətləri dəyişdirərək yalan danışmağın bir çox mənfiliyi özü ilə gətirib insanı şeytanla dostluğa sövq etdiyini bildirmişdir:

“Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi? Onlar hər bir yalançıya, günahkara nazil olarlar. Onlar şeytanların uydurmalarına qulaq asarlar. Onların əksəriyyəti yalançıdır!” (“Şuəra” surəsi, 26/221-223).

"Ey Rəbbimiz! Bizi hidayət yoluna yönəltdikdən sonra qəlbimizi sapdırma və bizə Öz tərəfindən mərhəmət bəxş et.
Həqiqətən, Sən Bəxşedənsən."
(Ali İmran surəsi, 8)

Müsəlman qadın Allahın “Məhv olsun yalançılar!” (“Zariyat” surəsi, 51/10) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, yalanın Allahın bəyənmədiyi və qadağan etdiyi bir davranış olduğunu bilərək həyatı boyunca bu cür davranışdan çəkinir. İnsanın dünyada danışdığı hər sözün axirətdə qarşısına çıxacağını bilir. Xeyir adına danışılan hər söz axirətdə Allahın neməti və rəhməti ilə əvəzini gördüyü halda, yalan yerə deyilən sözlər də insanların üzərində böyük yük və məsuliyyət olacaqdır. Buna görə də mömin qadın hər sözünün hesabını axirətdə Allaha verəcəyini düşünərək danışır.

Yalan axirətdə insanı ziyana salacaqdır. Ancaq dünya həyatında da insana heç bir mənfəət təmin etmədiyi də yaddan çıxarılmamalıdır. Yalan söz insanı həmişə maddi və mənəvi itkilərə məruz qoyur. Yalan danışaraq insanlara qarşı ikiüzlü və qeyri-səmimi bir davranışı qəbul edən insanın üzünə səmimiyyətsiz və saxtakar bir ifadə çökər. Daxilən insanları aldatdığını, dürüst və səmimi olmadığını bildiyi üçün özünə olan hörmətini itirər. Eyni ilə yalan danışaraq aldatdığını fikirləşdiyi insanlara qarşı olan hörmətini də itirir. Onların öz qeyri-səmimiliyini başa düşmədiklərini düşünməsi bu insanlara qarşı təkəbbürlü münasibətin meydana gəlməsinə və onlara yuxarıdan baxmağa səbəb olur. Bundan başqa bir yalan ümumiyyətlə arxası ilə daha çox yalanı da gətirir. İnsan yalanını gizlədə bilmək üçün hər dəfə onu daha da inkişaf etdirmək məcburiyyətində qalır. Həyatı boyu da yalanlarının üstünün açılması qorxusu ilə yaşamaqdan, ətrafındakılara qarşı qeyri-səmimi davranış içində olur. Bu insanların qeyri-səmimiliklərini və yalan sözlərini Allah dünyada və ya axirətdə bir gün mütləq ortaya çıxaracaqdır. Düz söz isə həmişə insanı üstün səviyyəyə gətirir və ucaldır. Allah gözəl sözlə pis sözün fərqini Quranda belə bir nümunə ilə anlatmışdır:

“Məgər Allahın necə bir məsəl çəkdiyini görmürsənmi? Xoş bir söz kökü yerdə möhkəm olub budaqları göyə ucalan gözəl bir ağac kimidir. O, Rəbbinin izni ilə bəhrəsini hər vaxt verər. Allah insanlar üçün belə misallar çəkir ki, bəlkə, düşünüb ibrət alsınlar! Pis söz isə yerdən qopardılmış, kökü olmayan pis bir ağaca bənzəyir. Allah iman gətirənləri dünyada da, axirətdə də möhkəm bir sözlə sabit-qədəm edər. Allah zalimləri sapdırar. Allah istədiyini edər!” (“İbrahim” surəsi, 14/24-27).

Müsəlman qadın düz sözün və dürüstlüyün gətirəcəyi bərəkəti və xeyri də bilir. Buna görə də özünün çətin vəziyyətdə qalacağını, ya da yaxınlarının zərər görəcəyini bilsə də dürüstlüyündən heç vaxt əl çəkməz. Mərdliklə, açıqsözlülüyü ilə haqq olan nədirsə onu söyləyər. Allah Quranda möminlərin göstərməli olduğu bu əxlaqı belə bildirmişdir:

“Ey iman gətirənlər! Sizin özünüzün, ata-ananızın, yaxın qohumlarınızın əleyhinə olsa belə, ədalətdən möhkəm yapışan Allah şahidi olun! Onlar istər dövlətli, istər kasıb olsun, hər halda Allah onların hər ikisinə daha yaxındır. Nəfsinizin istəyinə uyub haqdan üz çevirməyin! Əgər dilinizi əyib büzsəniz və ya boyun qaçırsanız, bilin ki, Allah etdiyiniz işlərdən xəbərdardır!” (“Nisa” surəsi, 4/135).

Bundan başqa, Allah başqasına qarşı hiss edilən hirsi özündən uzaqlaşdırmasını belə xatırlatmışdır:

“Ey iman gətirənlər! Allah qarşısında sabit-qədəm və ədalətli şahidlər olun. Hər hansı bir camaata qarşı olan kininiz sizi ədalətsizliyə sövq etməsin. Ədalətli olun. Bu, təqvaya daha yaxındır. Allahdan qorxun. Allah etdiklərinizdən xəbərdardır!” (“Maidə” surəsi, 5/8).

Cahiliyyə cəmiyyətlərində yalan bəzi qadınların tez-tez müraciət etdikləri bir üsuldur. Bəzən ən yaxınlarına: ailələrinə, ərlərinə, uşaqlarına, qardaşlarına və rəfiqələrinə də yalan danışa bilirlər. Bunların hər biri üçün özlərinə bir bəhanə tapırlar. Bəzi yalanlarının zərərsiz olduğunu, insanların yaxşılığı üçün yalan danışmağın qəbahət olmadığını, kiçik yalanların yalan sayılmayacağını düşünürlər. Məsələn, getdikləri yeri, görüşdükləri insanları, pullarını hara xərclədiklərini ərlərindən gizlətməklərinin hər ailədə olan zərərsiz yalanlar olduğunu və bunların heç bir pisliyi olmayacağını iddia edirlər.

Halbuki yalana dair müdafiə etdikləri bu məntiqlərin heç biri düz deyil. Allah insanlara yalan danışmağı qadağan etmişdir. Yalan həmçinin şeytanın bir xüsusiyyətidir. Məlum olduğu kimi, Şeytan Hz.Adəmin cənnətdən çıxarılması üçün yalana müracitət etmişdir.

Müsəlman qadın Quranı və Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) sünnəsini özünə rəhbər qəbul etdiyi üçün yalanın insanı necə pis yola apardığını bilir və bu davranışından çox ehtiyat edir. Nə olursa-olsun, dürüstlüyün insanı həmişə hörmətli edəcəyini və düz sözün insanı mütləq xeyrə istiqamətləndirəcəyini bilərək bu əxlaqında iradəlilik nümayiş etdirir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v.) bu mövzudakı bir hədisində iman gətirənlərə belə buyurmuşdur:

“Xalqdan qorxub haqqı söyləməkdən çəkinməyin, bildiyiniz və gördüyünüz haqqı söyləyin”.25

Müsəlman Qadın Cəsurdur

Cahiliyyə cəmiyyətində kişilərin də tez-tez danışdıqları qadınlar haqqındakı ümumi fikirlərdən biri çətinliklər qarşısında lazım olan səbri və yetkinliyi göstərə bilmədikləri yönündədir. Qadınların bu cür vəziyyətlərdə hadisələri daha da çətinləşdirdiklərini, qarşılarındakı insanlara yük olan bir davranış nümayiş etdirdiklərini düşünürlər. Həqiqətən də bəzi qadınların təhlükə və ya çətinliklərlə rastlaşanda həyəcanlanaraq bacarıqsız hərəkət etmələri, tədbirsiz davranmaları, hadisələri daha da qabardıb ətrafındakı insanları da təlaşa saldıqları olur. Kişilər ciddi səviyyədə təhlükəli hadisələrlə qarşılaşanda əksəriyyət etibarilə soyuqqanlılıqlarını qoruyub hadisələrə düz və cəsarətlə yaxınlaşdıqları halda, bəzi cahiliyyə qadınları adi gündəlik hadisələr qarşısında da təlaşa və qorxuya qapıla bilirlər. Bu təlaş və qorxu ilə hadisələri daha da mürəkkəbləşdirərək içində olduqları vəziyyəti daha da çətinləşdirirlər. Buna görə də bu cür vəziyyətlərdə əksər hallarda kişilər bir tərəfdən qarşılaşdıqları hadisəni yoluna qoymağa çalışarkən, digər tərəfdən də yanlarındakı qadınların bu mənfi davranışlarını sakitləşdirmək məcburiyyətində qalırlar.

Müsəlman qadınlar üçün isə belə mənfi bir davranış ola bilməz. Allaha olan sevgiləri, etimadları, bağlılıqları və təslimiyyətləri onlara güclü bir cəsarət və mətin bir xarakter qazandırır. Allahın insanları çətinliklərlə sınağa çəkəcəyini, bunlar qarşısında cəsarət və təslimiyyətlə Allaha bağlılıqda hünər və itaət nümayiş etdirənləri isə rəhmətinə qovuşduracağını bilirlər. Bu da onları daha iradəli və şövqlü edər. Allah Quranda iman sahiblərinin bu xüsusiyyətini belə bildirmişdir:

“Neçə-neçə peyğəmbər bir yığın Allah adamı ilə birlikdə (düşmənə qarşı) vuruşmuşlar. Lakin onlar Allah yolunda çəkdikləri müsibətlərə görə nə zəiflik, nə acizlik göstərmiş, nə də boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevər!” (“Ali-İmran” surəsi, 3/146).

“O kəslər ki, başlarına bir müsibət gəldiyi zaman: “Biz Allahınıq və Ona tərəf qayıdacağıq!” - deyirlər” (“Bəqərə” surəsi, 2/156).

“O kəslər ki, xalq onlara: “Camaat sizə qarşı qüvvə toplamışdır, onlardan qorxun!” - dedikdə, onların imanını daha da artırdı və onlar: “Allah bizə bəs edər. O nə gözəl vəkildir!” - deyə cavab verdilər” (“Ali-İmran” surəsi, 3/173).

Müsəlman qadının bu cəsarəti dünya həyatına dair heç bir dərdlə yaşamamağının bir təzahürüdür. Allaha olan dərin təslimiyyəti və etimadı mal və ya can qayğısına qalmağına maneə olur. İnsanı Allah yaratmışdır və həyatını nəticələndirən də yenə ancaq Odur. Eyni ilə dünya həyatında sahib olduğu maddi-mənəvi bütün nemətləri sağlığını, gəncliyini, malını, mülkünü, hər şeyini ona verən Allahdır. Bunları ala bilən yenə ancaq Allahdır. Mömin qadın Allahın hər şeyi xeyir və hikmətlə yaratdığını bildiyi üçün bunlardan hər hansı birinə zərər gələndə də bunun Allahdan bir gözəllik və bir xeyir olaraq ona çatacağını bilməyin rahatlığını yaşayar. Buna görə bir təhlükə, çətinlik və ya risklə qarşılaşanda heç vaxt yanlışlığa yol verməz.

Bununla yanaşı, müsəlman qadının cəsarəti onun Allahın hüdudlarını qorumaq məsələsindəki iradəliliyindən də aydın olur. Şərtlərin necəliyindən asılı olmayaraq, Quran əxlaqından heç vaxt güzəştə getməz. Allahdan başqa heç nədən və heç kimdən qorxmaz. Allahın razılığını qazanmaq üçün ən uyğun davranışı sərgiləyərkən heç cür tərəddüd etmədən böyük iradəlililk göstərər. Allah iman gətirənlərin bu xüsusiyyətlərini Quranda belə bildirmişdir:

“Onlar ki, Allahın hökmlərini təbliğ edər, Ondan çəkinər və Allahdan başqa heç kəsdən qorxmazlar. Allah Özü haqq-hesab çəkməyə kifayətdir” (“Əhzab” surəsi, 33/39).

Müsəlman Qadın Boş Sözlərdən Və Boş Işlərdən Çəkinər

Allah Quranda bir ayədə iman gətirənləri “O kəslər ki, lağlağıdan (lüzumsuz şeylərdən) üz döndərərlər” (“Muminun” surəsi, 23/3) sözləri ilə tərif etmişdir. Boş işlərdən və mənasız sözlərdən üz döndərmək möminin mühüm xüsusiyyətlərindən biridir. Başqa bir ayədə isə Allah “O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməz, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları zaman onlardan üz çevirib vüqarla keçər (özünü ləyaqətlə aparıb onlara əhəmiyyət verməz)” (“Furqan” surəsi, 25/72) sözləri ilə möminlərin belə bir davranışla qarşılaşanda şərəf və alicənablıqlarından güzəştə getmədiklərinə və bu əxlaqı yaşayan insanlara uymadıqlarına diqqəti yönəltmişdir.

Boş sözlərə aludə olmaq və ya boş işlərlə vaxtını keçirmək cahiliyyə cəmiyyətlərindəki qadın xarakterində tez-tez görünən davranışlardır. Əvvəlki sərlövhələrdə də qeyd edildiyi kimi, özlərinə böyük ideallar qəbul edilmədikləri təqdirdə bu əxlaqın hakim olduğu qadın xarakterində mühüm olan müəyyən mövzular var. Bunların arasında özlərinə, ailələrinə və ya ətrafındakılara xeyirləri dəyənlər olduğu kimi tamamilə özlərini məşğul etmək üçün öyrəşdikləri bəzi vərdişləri də var. Bunların ən yayılmışları həftənin müəyyən günlərində təşkil edilən toplantılarda “vaxtı öldürmək”, bütün günü heç bir xeyri olmayan proqlamları seyr edərək televiziya qarşısında keçirmək, saatlarla davam edən telefon danışıqlarında, ya da ev söhbətlərində kiçik-böyük hər məsələdən şikayət edib dərd çəkmək, qeybət etmək, insanların qüsurlarından danışmaq kimi davranışlardır. Bütün bunların müştərək tərəfi isə ümumiyyətlə nə özlərinə, nə də başqalarına heç bir faydası olmayan vərdişlər olmasıdır.

Allah Quranın “Qəlbləri qəflət içindədir...” (“Ənbiya” surəsi, 21/3) ayəsi ilə Allaha iman gətirməyən insanların bu xüsusiyyətlərinə diqqəti yönəltmiş və bu insanların ürəklərinin dünya həyatına dair işlərə qarşı həvəslə bir vaxt keçirmək içində olduğunu bildirmişdir.

Müsəlman qadın isə cahiliyyə əxlaqının qadın xarakterinə aid bütün bu xüsusiyyətlərdən uzaq bir hərəkət nümayiş etdirər. Allahın insan üçün dünya həyatında çox məhdud bir ömür müddəti müəyyən etdiyini və zamanın sürətlə tükəndiyini bilir. İnsanların axirət həyatında Allahın sonsuz cənnətini, mərhəmətini və razılığını qazana bilmək üçün əllərindəki yeganə imkan isə dünya həyatındakı bu ömür ərzində olan vazxtlarıdır. Buna görə də müsəlmanlar yaşadıqları hər anın özləri üçün çox qiymətli olduğunu bilərək hərəkət edərlər. Bircə anlarını da boş bir işlə məşğul olaraq, boş sözlərlə keçirmələrinin böyük itki olacağının və bunun axirətdə insanın böyük bir peşmançılıq hiss etməsinə səbəb ola biləcəyinin fərqindədirlər. Hər anlarını bu diqqət açıqlığı ilə keçirir və həmişə Allahın razılığını qazana biləcəklərini ümid etdikləri işlərə yönəlirlər. Allahın “Onlar Allaha, axirət gününə inanır, yaxşı işlər görməyi əmr edir, pis əməllərdən çəkindirir və xeyirli işlər görməyə tələsirlər. Onlar əməlisaleh şəxslərdəndirlər” (“Ali-İmran” surəsi, 3/114) ayəsi ilə bildirdiyi kimi yaşadıqları hər anı Allahın razılığını qazana bilmək üçün “xeyir işlərdə yarışaraq” keçirirlər.

Yalanı ancaq Allahın ayələrinə inanmayanlar uydururlar. Məhz onlardır yalançılar.
(Nəhl surəsi, 105)

Müsəlman Qadın Ismətli Və Hörmətlidir

Allah “Mal və uşaqlar bu dünyanın bər-bəzəyidir. Əbədi qalan yaxeq qeeqşı əməllər isə Rəbbinin yanında həm savab, həm də ümid etibarilə daha xeyirlidir!” (“Kəhf” surəsi, 18/46) ayəsi ilə insanlara çox mühüm bir məlumat vermişdir: bəzi insanların çox dəyər verdikləri, bütün həyatlarını uğruna həsr etdikləri və əldə etməyə çalışdıqları dünyəvi dəyərlərin hamısı ötəri gözəlliklərdir.

Əsl dəyərli olan və qalan isə insanların malik olduqları mənəvi dəyərlər və bütün bunlarda göstərdikləri davamlılıqdır. Ancaq bu həqiqəti gözardı edən bəzi insanlar həqiqi dəyərin, şərəf və ləyaqətin zənginlik, etibar, mal və mülk sahibi olmaq kimi ünsürlərdən olduğunu zənn edərək bunların arxası ilə gedə bilirlər. Eyni ilə ətraflarındakı insanları da bu ölçülərə görə dəyərləndirib onlara da sahib olduqları bu maddi xüsusiyyətlərə görə hörmət, sevgi və heyranlıq bəsləyə bilirlər.

Halbuki bütün bunlar Allahın insanların istifadəsinə verdiyi nemətlərdir. Ancaq insanları həm Allah yanında, həm də dünya həyatında dəyərli və üstün edən xüsusiyyətlər isə daha fərqlidir. Şərəf, iffət və vüqarlılıq bunların başında gəlir. Bu ifadələr möminin təqvasını ortaya qoyması səbəbi ilə bir insana dəyər və məna qazandıran, həqiqi mənada sevgi və hörmət oyandıran xüsusiyyətlərdir. Dünyanın ən varlı, ən gözəl və ya ən ali məqamına sahib olan bir insan olsa da, bunların heç biri insana namuslu, ciddi və ləyaqətli bir insanın alicənablığını və üstünlüyünü qazandıra bilməz. Bu xüsusiyyətlərə sahib olan insanın təbii bir heybəti və gözəlliyi, təbii ruh dərinliyi var. Allah: “Əgər sizə qadağan olunmuş böyük günahlardan çəkinərsinizsə, Biz də sizin qəbahətlərinizin üstünü örtər və sizi şərəfli bir mənzilə çatdırarıq” (“Nisa” surəsi, 4/31) ayəsi ilə, şərəfi, Quran əxlaqını yaşamaq üçün səmimi səy göstərən, Ondan lazım olduğu kimi çəkinən insanlara verəcəyini bildirmişdir. Başqa bir ayədə isə Allah həqiqi ləyaqəti Quran əxlaqını yaşayan insanlara verəcəyini belə bildirmişdir:

“Şübhəsiz ki, sədəqə verən kişi və qadınlar, Allah yolunda gözəl (könül xoşluğu ilə) borc verənlər üçün (əməllərinin savabı) qat-qat artırılacaqdır. Onları həm də çox qiymətli bir mükafat gözləyir!” (“Hədid” surəsi, 57/18).

Həqiqi şərəf insanın sahib olduğu Allah qorxusu və axirət inancı səbəbi ilə aşağı səviyyəli insanlarla səviyyəsinin aşağı düşməməsi, adi davranışlara, xırda mənfəətlər əldə etmək üçün kiçik saxtakarlıqlara, yalana, ikiüzlülüklərə tənəzzül etməməsidir. İnsanların cahil davranışlarına yetkin hərəkətlərlə və gözəl əxlaqla əvəzini verməsidir. Mömin qadın da Allaha olan dərin imanı və qorxusu səbəbindən şərəfli və ciddi bir şəxsiyyət kamilliyi nümayiş etdirər. Quran əxlaqına uyğun hərəkət etməyin insanı həmişə üstün səviyyəyə gətirəcəyini bilərək Allahın bəyəndiyi təvazökar və təslimiyyətli əxlaqından heç vaxt güzəştə getməz.

Allah Quranın bir çox ayəsi ilə namusun əhəmiyyətinə və qadına qazandıracağı dəyərə də diqqət çəkmişdir. Allah bütün aləmlərinə qadınlarına Həzrəti Məryəmin əxlaqını və iffətini misal göstərdiyini bildirərək bu xüsusiyyətin insana qazandırdığı üstünlüyü xatırlatmışdır:

“Xatırla ki, bir zamanlar mələklər belə demişdilər: “Ya Məryəm, həqiqətən, Allah səni seçmiş, təmizləmiş, aləmlərin qadınlarından üstün tutmuşdur” (“Ali-İmran” surəsi, 3/42).

Allah Quranın başqa ayələrində isə namusun mömin qadının mühüm nəzərə çarpan xüsusiyyəti olduğunu belə xatırladır:

“Sizdən azad mömin qadınlarla evlənməyə maddi imkanı olmayanlar sahib olduqları mömin cariyələrdən alsınlar. Allah sizin imanınızı daha yaxşı bilir. Hamınız bir-birinizdənsiniz. İffətini qoruyub saxlayan, zinakarlıq etməyən və aşnası olmayan cariyələrlə sahiblərindən icazə alıb evlənin...” (“Nisa” surəsi, 4/25).

“...Möminlərin, həmçinin sizdən əvvəl kitab verilmişlərin azad və ismətli qadınları mehrlərini verdiyiniz, namuslu olub zina etmədiyiniz və gizli dostlar qəbul etməyənlər olaraq (evlənmək üçün) sizə halaldır. İmanı dananın bütün işləri boşa çıxar və o, axirətdə zərər çəkənlərdən olar!” (“Maidə” surəsi, 5/5).

Başqa bir ayədə isə Allah namusun əhəmiyyətini “Onların tanınması və onlara əziyyət verilməməsi üçün daha münasib olan budur...” (“Əhzab” surəsi, 33/59) ifadəsi ilə bildirmişdir. Namus hər qadına hörmət və şərəf qazandırır və onun cəmiyyət içində əziyyət görməyinin qarşısını alır.

Mömin qadınlar Allahın Quranda bildirdiyi bütün meyarlara ən gözəl şəkildə tabe olaraq şərəf, ciddiyyət və hörmət qazanırlar. Belə bir insanın bütün davranışlarından, danışıqlarından, hərəkətlərindən, üzündəki ifadədən, baxışlarından, gülüşündən nə qədər iffətli və ciddi insan olduğunu başa düşmək mümkündür. İffətli hər bir qadının təbii alicənablığı, insana uyğun heybəti və etibarlı bir şəxsiyyəti var. Həmçinin Allah yuxarıdakı ayədə də möminlərin bu xüsusiyyətləri ilə “tanındıqlarına” diqqət çəkmişdir. Quranın başqa bir ayəsində isə “...Onların əlaməti üzlərində olan səcdə nişanəsidir...” (“Fəth” surəsi, 48/29) ifadəsi ilə Allah möminlərin üzlərindən tanındıqlarına diqqət çəkmişdir.

 

İqtibaslar

21. Sahih al-Bukhari hadiths.

22. Bediuzzaman Said Nursi, The Risale-i Nur Collection, Barla Lahikası (Barla Letters), 78.

23. Bediuzzaman Said Nursi, The Risale-i Nur Collection, The Flashes Collection: The Twenty-first Flash.

24. Bediuzzaman Said Nursi, The Risale-i Nur Collection, Mesnevi-i Nuriye ("The seed-bed" of the Risale-i Nur), 215.

25. Sahih al-Bukhari hadiths.

6 / total 8
"Harun Yəhyanın Nümunəvi Müsəlman Qadın Həzrəti Məryəm kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."