Nümunəvi Müsəlman Qadın Həzrəti Məryəm

< <
7 / total: 8

Allahın Quranda Diqqət Yönəltdiyi Qadınlar

İnsanları doğru yola aparan Quran ayələrinə tabe olmaq lazımdır. Bu həqiqəti Allah “And olsun ki, onları çəkindirən neçə-neçə xəbərlər gəlmişdir. Bu Quran olduqca böyük hikmətdir...” (“Qəmər” surəsi, 54/4-5) ayələri ilə bildirmişdir. Başqa ayədə isə Allah “Onların hekayətlərində ağıl sahibləri üçün, sözsüz ki, bir ibrət vardır. (Bu Quran) uydurma bir söz deyildir. Ancaq özündən əvvəlkilərin təsdiqi, hər bir şeyin müfəssəl izahıdır. O, iman gətirən bir tayfa üçün hidayət və mərhəmətdir!” (“Yusif” surəsi, 12/111) sözləri ilə Qurandakı qissələrin hikmət gözü ilə baxanlar üçün ibrət və ya nümunə götürüləcək bir çox nəsihət ehtiva etdiyini xatırlatmışdır.

Allah iman gətirənlərin nəsihət və ibrət almaqları lazım gələn bu hekayətlərdə iman gətirib Ona könüldən təslim olan salehə qadınlardan bəhs etmiş, onların nümunə götürüləcək gözəl əxlaqi xüsusiyyətlərinə diqqəti cəlb etmişdir. Bununla yanaşı, ayələrdə imana dəvət edildikləri halda, müşrik əxlaqı göstərməkdə dirənərək Allahın mərhəmətindən uzaqlaşan qadınlar haqqında da məlumat verilmişdir.

Sonrakı sətirlərdə Allahın Quranda bildirdiyi salehə qadınların iman gətirənlər üçün nümunə olan gözəl əxlaqlarına diqqət çəkəcək, bununla yanaşı, peyğəmbərlərin himayəsi altında olduqları halda imanın üstünlüyünü dərk edə bilməyərək inkar edən qadınların ibrət almalı olduqları yönlərini ortaya qoyacağıq.

Fironun Xanımının Gözəl Əxlaqı

Allah Quranda iman gətirənlər üçün iki nümunəvi qadından bəhs etmişdir. Bunlardan biri Hz.Məryəm, digəri isə Fironun xanımıdır. Kitabın əvvəlindən bura qədər ətraflı şəkildə diqqət yetirildiyi kimi, Allah Həzrəti Məryəmin ismətini, Allaha könüldən bağlılığını və güclü imanını nümunə vermiş və onu bütün aləmlərin qadınlarından üstün etdiyini bildirmişdir. Fironun xanımının yüksək əxlaqını isə Allah Quranda belə bildirir:

“Allah iman gətirənlərə isə Fironun zövcəsini misal çəkdi. O zaman o: “Ey Rəbbim! Mənim üçün Öz dərgahında - cənnətdə bir ev tik, məni Firondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalim qövmdən xilas et!” - demişdi” (“Təhrim” surəsi, 66/11).

Allahın Quranda bütün iman gətirənlər üçün bir nümunə olduğunu bildirdiyi Fironun xanımı Misirin hökmdarı olan Fironun zülmlərinə ən yaxından şahid olan, onun inkarda nə dərəcə həddini aşdığını, İsrailoğullarına necə divan tutduğunu çox yaxşı bilən insanlardan biri idi.

Allahın “Fironun və əyanlarının bəlası qorxusundan Musaya öz qövmündən yalnız kiçik bir dəstə iman gətirdi. Çünki Firon o yerdə hakim idi. O, həddi aşmışdı” (“Yunus” surəsi, 10/83) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, Firon Misirdə əzabkeş üsulları, zalım xasiyyəti və xalqına tətbiq etdiyi zülmkarlığı ilə tanınan bir adam idi.

Tayfasının qadınlarını sağ saxlayaraq bütün oğlan uşaqlarını öldürür və xalqına dözülməz işgəncələr verirdi. Bütün Misir onun idi; dolayısı ilə çox böyük zənginlik və ehtişam içində yaşayırdı. Heç kim Firona etiraz, üsyan edə bilmirdi. Özünün Misirin və bütün İsrailoğullarının tanrısı olduğunu iddia edərək qürurlanırdı.

Allah Firona xəbərdaredici, İsrailoğullarına isə bir qurtarıcı kimi Hz.Musanı göndərdi. Hz.Musa Misir xalqını Allahın haqq dininə dəvət edir, onları bütlərə sitayiş etməkdən çəkindirib ancaq Allaha ibadət etməyə çağırırdı. Firon bütün xalqını olduğu kimi, “...Əgər məndən başqa tanrı qəbul etsən, səni mütləq dustaq edəcəyəm!” (“Şuəra” surəsi, 26/29) sözləri ilə Hz.Musanı da təhdid etmişdi. Onun bu təhdidləri və tətbiq etdiyi işgəncələrə görə, Allahın “Fironun və əyanlarının bəlası qorxusundan Musaya öz qövmündən yalnız kiçik bir dəstə (gənc nəsil) iman gətirdi...” (“Yunus” surəsi, 10/83) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, bəzi gənclər istisna olmaqla Hz.Musaya iman gətirən olmadı. Hz.Musanın təbliği qarşısında imana gələn Fironun əmrindəki sehrbazlar isə bu seçimlərinə görə Fironun zalım və şiddət dolu davranışları ilə qarşı-qarşıya qaldılar:

“Firon dedi: “Mən sizə izn vermədən əvvəl siz ona iman gətirdiniz?” Bu, şübhəsiz ki, əhalisini çıxartmaq məqsədilə şəhərdə qurduğunuz bir hiylədir. Gördüyünüz işlərə görə başınıza nə oyun açacağımı biləcəksiniz! Əl-ayağınızı çarpaz kəsdirəcək, sonra isə hamınızı edam edəcəyəm!”” (“Əraf” surəsi, 7/123-124).

Sehrbazların məruz qaldığı bu dözülməz işgəncələrin yeganə səbəbi də yenə “Allaha iman gətirmələri” olduğu başqa bir ayədə belə xəbər verilir:

“Sənin bizdən intiqam almağın isə ancaq Rəbbimizin möcüzələri gələn kimi bizim onlara iman gətirməyimizə görədir. Ey Rəbbimiz! Bizə səbr əta et və bizi müsəlman olaraq öldür!” (“Əraf” surəsi, 7/126).

Göründüyü kimi, Fironun zalımlığı və öz hökmranlığını rədd edərək Allaha iman gətirənlərə qarşı davranışı çox açıq şəkildə ortada idi. Ancaq onun xanımı bütün bunları yaxından bilən bir insan olmasına baxmayaraq, Fironun imanını öyrənəndə ona qarşı necə davranacağından və ona tətbiq edəcəyi zülmdən heç cür çəkinməmişdi. Allahın razılığını, sevgisini və yaxınlığını qazanmağın bundan daha da üstün olduğunu qəbul etmişdir. Bu səmimiyyəti Allaha olan təslimiyyəti, çətin şərtlər altında imanını gizlətmək üçün göstərdiyi səbri və təvəkkülü, Allah sevgisindən qaynaqlanan cəsarəti bütün insanlar üçün bir nümunədir.

Bununla yanaşı, Fironun bütün Misirin sahibi olduğu, bütün xəzinələri və nemətləri əlində cəmləşdirdiyi də yaddan çıxarılmamalıdır. Fironun xanımı əlindəki bu imkanların heç birini əhəmiyyətli saymayaraq imanı, Allahın razılığını qazana bilməyi, Onun istədiyi əxlaqı yaşaya bilməyi bütün bu dünya nemətlərindən daha üstün tutmuşdur. Həmçinin Allaha olan duasında da bu səmimiyyəti çox açıq şəkildə görmək mümkündür. Dünyadakı həyatında sahib olduğu bütün imkanlarına baxmayaraq, Allahdan onu Firondan və onun zalım sistemindən qurtarmasını diləmiş və ona cənnətdə bir ev verməsini istəmişdir:

“O zaman o: “Ey Rəbbim! Mənim üçün Öz dərgahında - cənnətdə bir ev tik, məni Firondan və onun əməlindən qurtar. Məni zalim qövmdən xilas et!” - demişdi” (“Təhrim” surəsi, 66/11).

Fironun xanımı bu yüksək əxlaqı ilə dünya həyatına bağlı olmadığını, Allahın razılığını və cənnətini qazanmaq istəyinin əsas olduğunu ortaya qoyur. Allah onun bu səmimi imanını bütün möminlərə misal çəkmiş, onu həm dünya həyatında, həm də axirətdə üstün etmişdir.

Hz.Musanın Anasının Təvəkkülü

Allah Quranın “Həqiqətən, Firon yer üzündə baş qaldırıb onun əhalisini zümrələrə bölmüşdü. Onların arasında olan bir tayfanı gücsüz görüb onların oğlan uşaqlarını öldürür, qızlarını isə sağ buraxırdı. O, həqiqətən, fitnə-fəsad törədənlərdən idi!” (“Qəsəs” surəsi, 28/4) ayəsi ilə əvvəlki sətirlərdə də toxunulan Misir Fironunun azğın və zalım bir hökmranlıq sürdüyünü, xalqına böyük zülmlər verdiyini, bütün oğlan uşaqlarını öldürdüyünü bildirmişdir.

Hz.Musa Fironun bu zalım hakimiyyəti zamanında Misirdə dünyaya gəlmişdir. Allah Hz.Musanı seçmiş və onu Fironun bu azğın davranışına qarşı mübarizə aparmaqla vəzifələndirmişdi.

Allah Fironun bütün oğlan uşaqlarının öldürülməsini əmr etdiyi bir dövrdə dünyaya gələn Hz.Musanın həyatda qala bilməsi üçün anasına vəhy etmiş və ona Hz.Musanı bir sandığa qoyaraq suya buraxmasını bildirmişdir:

“Anana vəhy olunacaq şeyi vəhy etdiyimiz zaman. O zaman ki, Mən anana buyurmuşdum: “(Musanı) bir sandığa qoyub çaya at. Qoy çay onu sahilə çıxartsın və Mənə də, ona da düşmən olan birisi onu götürsün...” (“Taha” surəsi, 20/38-39).

“Biz Musanın anasına: “Onu əmizdir; elə ki ondan ötrü qorxdun, onu dəryaya at. Qorxma və kədərlənmə. Biz onu sənə qaytaracaq, özünü də peyğəmbərlərdən edəcəyik!” - deyə bildirdik” (“Qəsəs” surəsi, 28/7).

Allah Hz.Musanın anasına qorxmamasını və kədərlənməməsini xatırlatmışdır. Allah ona Hz.Musanın peyğəmbərliklə müjdələnəcəyini, Özünün himayəsində olacağını bildirmiş və onu gələcəkdə yenidən anasına qovuşduracağını xəbər verərək ona təskinlik vermişdir.

Musa peyğəmbərin anası bu hadisə ilə mühüm bir sınaqdan keçmişdir. Yeni dünyaya gətirdiyi balasını bir sandığa qoyaraq tərk edəcək və onu suya buraxacaqdı. Bir insanın təlaşlanmadan yeni doğduğu körpəsini suya buraxa bilməsi üçün Allaha qarşı çox səmimi bir imana sahib olması və Ona çox güclü etimad göstərib təslim olması lazım gəlir. Allah Hz.Musanın anasını belə bir hadisə ilə sınamış və onun bu yüksək əxlaqını, Özünə olan bağlılığını və təvəkkülünü qiyamətə qədər yaşayacaq bütün iman sahibləri üçün mühüm bir nümunə kimi göstərmişdir.

Musa peyğəmbərin anası Allahın ona vəhy etdiyi kimi, Hz.Musanı bir sandığa qoyub suya buraxmışdır. Allah çətin bir sınaqdan keçdiyini bilərək Öz dərgahından səbr və dözümlülüklə onu dəstəkləmişdir:

“Musanın anasının ürəyi bomboş olmuşdu. Əgər inananlardan olsun deyə, ürəyinə səbr əta etməsəydik, az qala onu büruzə verəcəkdi” (“Qəsəs” surəsi, 28/10).

Allahın: “O, bacısına: “Onun dalınca get!” - dedi. O da hiss etmədən uzaqdan-uzağa (Musanı) gördü” (“Qəsəs” surəsi, 28/11) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, anası Hz.Musanın bacısına heç kimə bildirmədən onun hara aparıldığını izləməyi tapşırmışdı.

Allah Hz.Musa üçün bir tale (qədər) müəyyən etmiş və bütün hadisələri bu taleyə uyğun olaraq ən gözəl şəkildə yaratmışdır. Allah Firona qarşı qızğın mübarizə aparacaq Musa peyğəmbəri dünyaya gəlməyindən qısa müddət sonra onun sarayına gətirtmiş və Fironun ailəsi tərəfindən himayə edilməsini təmin etmişdir. Bundan başqa, Allah Hz.Musaya bütün süd analarını haram edərək onun yenə öz anasına qovuşmasını təmin etmişdir. Allahın: “Bundan qabaq Biz ona süd analarını qadağan etmişdik. (Musanın bacısı) belə dedi: “Sizin üçün o uşağa süd verməyi təmin edəcək, həm də ona qarşı xeyirxah olacaq bir ailəni sizə nişan verimmi?”” (“Qəsəs” surəsi, 28/12) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, Hz.Musanın Fironun ailəsi tərəfindən tapıldığını görən Musa peyğəmbərin xalası Həzrəti Musaya baxılması və onun yetişdirilməsi üçün onlara onun anasını tövsiyə etmişdir. Bunun nəticəsində Allah Həzrəti Musa ilə anasını bir-birlərinə qovuşdurmuşdur. Allah bu hadisənin bəzi hikmətlərini Quranda belə bildirir:

“Beləliklə, gözü aydın olsun, kədərlənməsin və Allahın vədinin haqq olduğunu bilsin deyə, anasına qaytardıq. Lakin onların əksəriyyəti bilməz!” (“Qəsəs” surəsi, 28/13).

Ayədən də aydın olduğu kimi, Allah Hz.Musanın anasının Ona olan bağlılığını sınağa çəkmiş, sonra da göstərdiyi səbr, təslimiyyət və gözəl əxlaqın əvəzində “gözünün aydın olması və kədərlənməməsi” üçün onu Hz.Musanın yanına gətirmişdir. Allah həmçinin bu hadisəni gələcəkdə Misirdə çox böyük məsuliyyətlər veriləcək və İsrailoğullarını Fironun zülmündən qurtarmaq üçün mübarizə aparacaq Hz.Musanın sarayına yerləşdirilməsinə, orada böyüyərək Firona yaxın olmasına da səbəb olmuşdur. Allah bu vəziyyəti Quranda belə bildirmişdir:

“Fironun adamları axırda özlərinə düşmən kəsiləcək və başlarına bəla olacaq Musanı götürüb gəldilər. Həqiqətən, Firon, Haman və onların əsgərləri günahkar idilər” (“Qəsas” surəsi, 28/8).

“Fironun qadını dedi: “Bu uşaq mənim də, sənin də göz bəbəyimiz olsun. Onu öldürməyin. Ola bilsin ki, bizə bir fayda verər, yaxud da onu oğulluğa götürərik!” Onlar (işin nə yerdə olduğunu, bu uşağın əlində həlak olacaqlarını) bilmirdilər” (“Qəsas” surəsi, 9).

Nicholaus Knpfer's "The Queen of Sheba before Solomon," oil painting measuring 73.5 x 81 cm, is displayed in the Hermitage Museum, St. Petersburg, Russia.

Allah hər hadisəni müəyyən bir taleyə uyğun olaraq yaradır və bütün insanları bu taleyin içində yaşadıqları hadisələrlə sınağa çəkir. Allahın “Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can və məhsul qıtlıqı ilə imtahan edərik. Səbr edən şəxslərə müjdə ver!” (“Bəqərə” surəsi, 2/155) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, Rəbbimiz bu hadisələr qarşısında səbr göstərənləri müjdələyir, Hz.Musanın anasının vəziyyətində olduğu kimi onları mərhəməti ilə xeyirlərə istiqamətləndirir.

Hz.Musanın Kömək Etdiyi Qadınlar

Allah Quranda Hz.Musanın Fironu və tayfasını tərk edəndən sonra Misirin şərqində yerləşərn Mədyən bölgəsinə tərəf getdiyini və burada heyvanlarını sulaya bilmədikləri üçün Mədyən suyunun arxasında gözləyən iki qadın gördüyünü bildirir. Hz.Musa qadınların öz vəziyyətini soruşanda qadınlar ataları yaşlı olduğu üçün heyvanlarını onların sulamaq məcburiyyətində qaldıqlarını ancaq suyun ətrafındakı çobanlara görə gözlədiklərini söyləmişdilər.

Allah Quranda qadınların vəziyyətlərini belə açıqladıqlarını bildirir:

“Mədyən kənarındakı bir quyuya çatanda onun başında bir dəstə adam və onlardan başqa (qoyunları özgə heyvanlara qarışmasın deyə) geri çəkən iki qadın görüb dedi: “Sizə nə olub?” Onlar: “Çobanlar sulayıb getməmiş biz (qoyunlarımıza) su vermirik. Atamız da ixtiyar bir qocadır”, - deyə cavab verdilər. Musa onların sürülərini suladı...” (“Qəsəs” surəsi, 28/23-24).

Mədyən suyundakı qadınların bu davranışları onların namus məsələsində necə həssas hərəkət etdiklərini göstərir. Həmçinin onların bu davranışları uyğun olmayan və onların narahatlığına səbəb olacaq yerə getməmələrinin lazım olduğunu da ortaya qoyur. Suyun kənarında dayanan çobanlar qadınların geridə dayanmasına səbəb olmuşdur. Ancaq bunun əvəzində Hz.Musanın etibarlı görünüşü heyvanlarını sulamaq üçün gözləyən bu qadınların onunla çəkinmədən danışıb dialoq qurmalarını təmin etmişdir. Qadınlar orada olan çobanlara görə suyun kənarına getməyib gözlədiklərini söyləyəndə Hz.Musa tez onlara kömək etmiş və onların heyvanlarını sulamışdır.

Mədyən suyunda gözləyən bu qadınların nümayiş etdirdikləri əxlaq bütün müsəlman qadınlar üçün gözəl nümunədir. Ehtiyacları olduğu halda, yenə də abır-həyaları məsələsində həssas hərəkət etmiş və onlara çətinlik olmasına baxmayaraq, bu gözəl əxlaqlarından güzəştə getməmişlər. Allahın xoşlayacağı kimi hərəkət etməyi daha əhəmiyyətli saymış və dayanıb gözləməyi üstün tutmuşlar. Allah da onların bu gözəl davranışlarının əvəzində onlara etibar edilən bir nəfəri - Hz.Musanı göndərərək onun köməyi ilə onlara yardım etmişdir.

Allah onlara Hz.Musanı göndərməklə böyük lütf ehsan etmişdir. Musa peyğəmbər heyvanları sulamağından sonra: “...Ey Rəbbim! Mən Sənin mənə nazil edəcəyin xeyrə möhtacam!” (“Qəsəs” surəsi, 28/24) - deyərək Allaha dua etmişdir. Onun bu duasından sonra bir az əvvəl kömək etdiyi qadınlardan biri ona yaxınlaşaraq yaxşılığının əvəzində atasının onu dəvət etdiyini söyləmişdir:

“Sonra o iki qadından biri utana-utana Musanın yanına gəlib dedi: “Atam qoyunlarımızı sulamağının haqqını verməkdən ötrü səni çağırır!” (“Qəsəs” surəsi, 28/25).

Qadınlardan biri güclü və etibarlı olduğunu söyləyərək Hz.Musanı muzdla tutmağı üçün atasına istəyini bildirmişdir:

“O qadınlardan biri dedi: “Atacan! Onu muzdla tut, çünki bu güclü, etibarlı adam muzdla tutduqlarının ən yaxşısıdır!”” (“Qəsəs” surəsi, 28/26).

Qadın bu ifadəsi ilə Hz.Musanın etibarlı bir insan kimi gördüyünü atasına da açıq şəkildə ifadə etmişdir. Bundan sonra ataları Hz.Musanın etibarlı bir insan olduğunu görərək iki qızından birini Hz.Musa ilə evləndirmək istədiyini söyləmişdir.

Abır-həyalarını qoruduqlarına diqqət çəkilən bu qadınların davranışları bütün müsəlmanlar üçün gözəl nümunə olmuşdur. Allah qadınların bu məsələdəki həssaslıqlarına görə onlara mərhəmət etmişdir. Həm Hz.Musa kimi etibarlı bir insanla işlərini asanlaşdırmış, həm də bu hadisəni qadınlardan birinin Hz.Musanın həyat yoldaşı olmasına səbəb etmişdir.

Səba Hökmdarı Bəlqis (Bilqeys)

Hz.Süleyman yaşadığı dövrdə Allahın lütfü və nemətləri sayəsində əsrlər keçəndən sonra da insanların heyranlığını və diqqətini cəlb etməkdə olan böyük bir hökmdarlıq qurmuşdu. Hz.Süleyman cinlərdən və insanlardan təşkil olunan ordusu ilə çox güclü hakimiyyət əldə etmişdi. Hz.Süleymanın sarayı isə dövrünün ən inkişaf etmiş texnologiyasından istifadə edilərək yüksək estetik səviyyədə inşa edilmişdir.

Səba hökmdarı Bəlqis isə Hz.Süleymanın hakimiyyəti illərində yaşayan, başqa bir ölkənin idarəçisi mövqeyində olan bir qadındır. Quranda Hz.Süleymanla Səba hökmdarı Bəlqisin arasında iki ölkənin siyasi və iqtisadi əlaqələri haqqında davam edən bəzi dialoqlardan bəhs edilir. Əlbəttə ki, bütün bu məlumatlar iman gətirənlər üçün çox hikmətli və nəsihətlidir.

Allah Quranda Hz.Süleymanın ordusundakı Hüdhüdün ona Səba hökmdarı haqqında bəzi əhəmiyyətli məlumatlar verdiyini bildirir:

“Bir azdan gəlib dedi: “Sənin bilmədiyin bir şeyi öyrəndim. Sənə Səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm. Mən onlara padşahlıq edən bir qadın gördüm. Ona hər şey verilmişdir. Onun çox böyük bir taxtı vardır. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub günəşə sitayiş etdiklərini gördüm. Şeytan əməllərini onlara gözəl göstərmiş, onları yoldan sapdırmışdır. Buna görə də haqq yolu tapa bilmirlər. Göylərdə və yerdə pünhan olanı aşkara çıxardan, onların gizlində və aşkarda etdikləri hər şeyi bilən Allaha səcdə etməsinlər deyə belə edirlər” (“Nəml” surəsi, 27/22-25).

Hüdhüd xüsusilə də Hz.Süleymana Səba hökmdarının bəzi mühüm xüsusiyyətlərindən bəhs etmişdir. Səba hökmdarının Səbaya hökm etdiyinə, ona hər şeydən bol verildiyinə, onun hökmdarlığının və dövlətinin gücünə diqqət çəkmişdir.

Hz.Süleyman Hüdhüddən aldığı məlumatlara uyğun olaraq Səba hökmdarını Allaha iman gətirməyə və ona tabe olmağa dəvət edən bir məktub yollamışdır. Səba hökmdarı bu məktubun əhəmiyyətini tez başa düşmüş və bunun üçün də yaxın ətrafını bu məsələni məsləhətləşmək üçün toplamışdı. Allah bu məsələni Quranda belə bildirir:

“(Səba hökmdarı Bəlqis Süleymanın məktubunu alıb oxuyandan sonra) dedi: “Ey əyanlar! Mənə çox hörmətli bir məktub göndərildi. O məktub Süleymandandır və o, “Bismillahir-rəhmanir-rəhim”lədir. (Məzmunu belədir:) “Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müsəlman olaraq gəlin! (Bəlqis) dedi: “Ey əyanlar! Bu iş barəsində mənə rəyinizi bildirin. Mən sizinlə məsləhətləşməmiş heç bir iş görən deyiləm!”” (“Nəml” surəsi, 27/29-32).

Bununla yanaşı, köməkçilərinin ona: “Biz böyük bir qüvvət və qüdrət sahibiyik. Hökm sənindir. Nə əmr edəcəyinə bax!”” (“Nəml” surəsi, 27/33) - şəklindəki cavabları da onun xalqı üzərində güclü bir idarə üsuluna sahib olduğunu ortaya qoyur.

Köməkçilərinin “Hökmdarlar bir ölkəyə girdikləri zaman onu xarabazara çevirər, xalqının böyüklərini də zəlil edərlər. Onlar məhz belə hərəkət edərlər” (“Nəml” surəsi, 27/34) - şəklindəki xəbərdarlıqlarına diqqətlə yanaşmış və “Mən onlara bir hədiyyə göndərəcəyəm; görüm elçilər nə ilə qayıdacaqlar!” (“Nəml” surəsi, 27/35) - deyərək təmkinli hərəkət etmişdir. Göndərəcəyi bu hədiyyə ilə xüsusilə Hz.Süleymanın məqsədini öyrənmək istəmişdir. Ancaq Hz.Süleyman Səba hökmdarının niyyətini başa düşərək hədiyyəsini geri qaytarmış və ona belə bir xəbər göndərmişdir:

“Durma, onların yanına qayıt! And olsun ki, gücləri çatmayacaq bir ordu ilə üstlərinə gedib onları öz yurdundan zəlil və xar vəziyyətdə çıxardarıq!” (“Nəml” surəsi, 27/37).

Hz.Süleymanın bu ismarıcı ilə Səba hökmdarına ordularının gücləri çatmayacaq güclü qoşunu olduğunu xatırlatmış və onu bir dəfə də təslim olmağa dəvət etmişdir. Bununla yanaşı, ordusundakı nüfuzlu adamlardan Səba ölkəsinin hökmranlığıın ifadəsi olan Səba hökmdarının taxtını öz sarayına gətirmələrini istəmişdir.

Cinlərdən bir Ifritin bir göz qırpımında taxtı ona gətirməsindən sonra Hz.Süleyman taxtı bəzi dəyişikliklərə məruz qoymuşdur. Səba hökmdarı onun yanına gələndə ondan dəyişdirdiyi taxtın onun olub-olmadığını soruşmuşdur:

“(Bəlqis) gəldikdə ona: “Taxtın bu cürdürmü?” - deyildi. O da: “Sanki odur!” - deyə cavab verdi. “Bizə ondan daha öncə elm verilmiş və biz müsəlman olmuşuq!” Allahdan başqasına tapınması o qadına Allaha ibadət etməyə mane olmuşdu! Çünki o, kafir bir tayfadan idi” (“Nəml” surəsi, 27/42-43).

Səba hökmdarı Günəşə sitayiş edən bir xalqın içində yaşamağına baxmayaraq Hz.Süleymanın səmimi üslubla yazdığı məktubundan, məntiqli davranışından, güclü hakimiyyətindən və ehtişamlı sarayından çox təsirlənmiş və bütün bunlar onun iman gətirib müsəlman olmasına səbəb olmuşdur.

Quranda Səba hökmdarının Allaha təslim olduğunu belə ifadə etdiyi bildirilir:

“Ona belə deyildi: “Saraya daxil ol!” Sarayı gördükdə onu dərin bir gölməçə hesab etdi və ətəyini qaldırdı. O: “Bu, büllurdan tikilmiş bir saraydır!” - dedi. Dedi: “Ey Rəbbim! Mən özümə zülm etmişdim. Mən artıq Süleymanla birlikdə aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum!”” (“Nəml” surəsi, 27/44).

Allahın Quranda bildirdiyi Səba hökmdarı haqqındlakı bütün bu məlumatlara hikmət gözü ilə baxanlar üçün çoxlu ibrət və hikmət var. Səba hökmdarının məntiqli davranışı düzgün olanı daha asanlıqla başa düşməsini və səmimi hərəkət etməsini təmin etmişdir. Bundan başqa, haqqı görəndə əvvəlcə çox fərqli bir inama sahib olmasına baxmayaraq, heç tərəddüd etmədən Allaha təslim olub iman gətirməsi nümunə götürülməli olan bir davranışdır.

İnkar Edən Qadınlar: Hz.Lutun Və Hz.Nuhun Xanımları

Allah Quranda imanlarındakı səmimiyyətləri və əxlaqlarının gözəlliyi ilə nümunə olan qadınlardan başqa, inkar edən və buna görə də cəhənnəmlə əvəzini görəcək qadınlar haqqında da məlumat vermişdir. Allahın Quranda qeyd etdiyi hər iki qadının ən mühüm xüsusiyyətləri isə hər ikisinin də “peyğəmbər xanımları” olmalarıdır.

Peyğəmbərlər Allahın seçdiyi, elçiliyi ilə onları şərəfləndirdiyi, elm və bədən güclərini artırdığı üstün insanlardır. Buna görə də Hz.Nuhun və Hz.Lutun xanımlarının peyğəmbərlərin səmimi şəxsiyyətlərinə, gözəl əxlaqlarına, hikmətli danışıqlarına, məntiqli qərarlarına hər an şahid olduqları və onların Allahdan gələn haqq bir söz üzrə hərəkət etdiklərini bildirdikləri halda, iman gətirməmələri çox əhəmiyyətlidir. Onların bu davranışları bütün iman gətirənlər üçün çox mühüm bir ibrət olmalıdır. Allahın Hz.Nuhun və Hz.Lutun xanımları olduqlarını bildirdiyi bu qadınlar peyğəmbərlərə ərə getdikləri halda, sonra onlara xəyanət etmişlər. Allah bu iki qadının vəziyyəti haqqında Quranda bunları qeyd edir:

“Allah kafirlərə Nuhun övrəti ilə Lutun övrətini misal çəkdi. Onlar Bizim qullarımızdan iki saleh bəndənin kəbini altında idilər. Onlar ərlərinə xəyanət etdilər və onları Allahdan heç vəchlə qurtara bilmədilər. Onlara: “Başqaları ilə birlikdə siz ikiniz də cəhənnəmə girin!” - deyildi” (“Təhrim” surəsi, 66/10).

Allahın sevdiyi, razı olduğu, cənnəti ilə müjdələdiyi bu mübarək insanlarla evli olmaq kimi yaxın olduqları halda, bu yaxınlıq səmimiyyətsizlikləri səbəbindən onlara Allahın mərhəmətindən heç nə qazandırmamışdır. Əksinə, Allahın əzabına məruz qalmışlar. Allah “Nəml” surəsində Hz.Lutun xanımının Hz.Luta iman gətirməyən azğın tayfası ilə birlikdə necə həlak olduğunu belə bildirir:

“Tayfasının cavabı yalnız: “Lutun ailəsini yurdunuzdan qovub çıxardın. Çünki onlar təmiz qalmaq istəyən insanlardır!” -deməkləri olmuşdu. Buna görə də Biz onu və ailəsini xilas etdik, yalnız övrətinin (əzab içində) qalanlardan olmasını təqdir etdik. Onların üstünə bir yağış yağdırdıq. Qorxudulanların yağışı nə yaman imiş!” (“Nəml” surəsi, 27/56-58).

“Biz bu məmləkət əhlini məhv edəcəyik, çünki onlar zalimdirlər”, - dedilər. Dedi: “Orada Lut da var!” Onlar: “Biz orada kimin olduğunu yaxşı bilirik. Biz onu və ailəsini mütləq xilas edəcəyik. Yalnız övrətindən başqa. O (əzab içində) qalanlardan olacaq!” - deyə cavab verdilər. Elçilərimiz Lutun yanına gəldikdə onlara görə kədərləndi və ürəyi qısıldı. Onlar dedilər: “Qorxma və kədərlənmə. Biz səni və ailəni xilas edəcəyik. Yalnız övrətindən başqa. O (əzab içində) qalanlardan olacaq! Biz etdikləri pozğunluğa (günahlara) görə bu məmləkət əhlinin başı üstünə göydən bir əzab endirəcəyik!”” (“Ənkəbut” surəsi, 29/31-34).

Göründüyü kimi, Allah bu qadınların hər ikisinə də dünya həyatında çox böyük bir imkan nəsib etmiş, onları peyğəmbərlərin xanımları etmişdir. Ancaq onların hər ikisi də onlar üçün həm dünya həyatında, həm də axirətdə böyük bir nemətə çevriləcək bu imkanı lazım olduğu kimi dəyərləndirə bilməmiş və bu şərəfli məqama nail ola bilməmişlər. Buna görə də Allahın əzabına düçar olmuşlar, alçaldılmışlar.

Hz.Yusifin Dövründəki Misirli Əzizin Xanımı

Allahın Quranda diqqət çəkdiyi qadınlardan biri də Msirdə yaşayan bir Əzizin xanımıdır. Hz.Yusif qardaşlarının qurduğu tələnin nəticəsində bir qul taciri tərəfindən həmin misirli Əzizə satılmışdır. Allah Quranda Əzizlə xanımının Hz.Yusifi yanlarına götürmələrini belə xəbər verir:

“Onu Misirdə satın alan Əziz öz zövcəsinə belə dedi: “Ona hörmət et (yaxşı bax). Ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək!” Beləliklə, Yusifi o yerdə yerləşdirdik, həm də ona yuxu yozmağı öyrətdik. Allah Öz işində qalibdir, lakin insanların əksəriyyəti bilməz! Ən yetkin dövrünə çatdıqda ona hikmət və elm verdik. Biz yaxşı işlər görənləri belə mükafatlandırırıq!” (“Yusif” surəsi, 12/21-22).

Allah Hz.Yusifi Əzizin yanında yerləşdirmiş və bununla da onu Misirdə məskunlaşdırmışdır. Hz.Yusif Əziz və xanımının yanında böyümüş, yetkinlik çağına gələndə isə Allah ona dərgahından bir elm və hikmət vermiş, sözlərin yozumunu öyrətmiş, onu seçmiş və mərhəməti ilə dəstəkləmişdir.

Allah həyatının bu dövründə Hz.Yusifi mühüm bir sınaqdan keçirmişdir. Əzizin xanımı onlarda qalan Hz.Yusifdən ayədə bildirilən ifadə ilə desək “murad almaq istəmiş” və bu arzusunu həyata keçirə bilmək üçün hiylə işlədərək onu tələyə salmağa çalışmışdır. Bu məqsədlə də olduğu otağın qapılarını möhkəm bağlamış və Hz.Yusifə istəyini bildirmişdir. Hz.Yusif isə haram iş görməkdən Allaha sığındığını söyləyərək qadından üz çevirmişdir.

Hz.Yusif qadının bu davranışından əl çəkməsi üçün ona Əzizin vəziyyətini xatırlatmış, onun ağası olduğunu, ona yaxşı baxdığını söyləyərək, ağasına qarşı sədaqətsizlik edə bilməyəcəyini ifadə etmişdir. Hz.Yusif qadına bundan başqa zalımların xilas ola bilməyəcəyini də söyləyərək bunun çox əzazil bir hərəkət olacağını ona xatırlatmışdır. Allah Quranda Əzizin xanımının bu hərəkətini və Hz.Yusifin səmimi davranışını belə xəbər verir:

“Evində olduğu qadın tovlayıb yoldan çıxartmaq istədi və qapıları bağlayaraq: “Di gəlsənə!” - dedi. (Yusif isə:) “Mən Allaha sığınıram. Axı o (sənin ərin) mənim ağamdır. O mənə yaxşı baxır. Həqiqətən, zülm edənlər nicat tapmazlar!” - deyə cavab verdi” (“Yusif” surəsi, 12/23).

Allahdan qorxan və səmimi iman sahibi olan Hz.Yusif Allahın köməyi ilə Əzizin xanımının bu təklifini rədd etmiş və Allahın hüdudlarını qorumaqda iradəli hərəkət etmişdir. Allah Hz.Yusifin bu davranışını Quranda belə bildirmişdir:

“Doğrudan da (qadın) ona meyl salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini görməsəydi, (Yusif də) ona meyl edərdi. Biz pisliyi və biabırçılığı ondan sovuşdurmaq üçün belə etdik. O, həqiqətən, Bizim sadiq bəndələrimizdəndir!” (“Yusif” surəsi, 12/24).

De: “Allahın bizim üçün yazdığından başqa bizim başımıza heç nə gəlməz. O bizim Himayədarımızdır. Qoy möminlər yalnız Allaha təvəkkül etsinlər!”
(Tovbə surəsi, 51)

Hz.Yusif bu iradəsinə uyğun olaraq qadından uzaqlaşmağa çalışarkən qadının əri ilə qarşılaşmışdır. Əzizin xanımı burada da hiylə işlədərək və Hz.Yusifin həyalı və səmimi davranışına baxmayaraq, özünü təmizə çıxarda bilmək üçün Hz.Yusifə böhtan atmışdır. Hz.Yusifin ona pis niyyətlə yaxınlaşdığını söyləyərək, Əzizdən onu cəzalandırmasını istəmişdir. Zindana atılmasından və ya ağır cəza ilə cəzalandırılmasından başqa, heç bir seçim olmadığını iddia edərək günahsız olduğunu bildiyi və şahid olduğu Hz.Yusifin cəzalandırılması üçün Əzizi qızışdırmağa çalışmışdır. Allah Quranda bu hadisəni belə xəbər verir:

“Hər ikisi qapıya tərəf qaçdı. Qadın onun köynəyini arxadan cırdı. Onlar qapının ağzında qadının əri ilə rastlaşdılar. Qadın dedi: “Sənin ailənə pislik etmək istəyənin cəzası yalnız zindana salınmaq, ya da şiddətli bir əzaba düçar edilməkdir!” (“Yusif” surəsi, 12/25).

Əzizə sədaqətsizlik edərək haram bir felə yanaşmaq istəməsi, sonra da günahsız olduğunu çox yaxşı bildiyi halda yalan danışaraq Hz.Yusifə böhtan atması Əzizin xanımının Allah qorxusu olmayan, zalım xarakterə sahib olduğunu açıq şəkildə ortaya qoyur. Bütün bunlar eyni zamanda nəfsinin vicdanını necə örtdüyünü də göstərir.

Hz.Yusif qadının bu vicdansız böhtanları qarşısında “O məni tövlayıb yoldan çıxartmaq istədi!” (“Yusif” surəsi, 12/26) - deyərək Əzizə hadisənin həqiqətini söyləmişdir. Qadının yaxınlarından olan bir nəfər isə kimin düz danışdığının bilinməsi üçün belə bir təklif vermişdir:

“Bir şahid belə şəhadət verdi: “Əgər onun köynəyi öndən cırılmışsa, (qadın) doğru deyir, o isə yalançılardandır. Yox əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, (qadın) yalan deyir, o isə doğru danışanlardandır”” (“Yusif” surəsi, 12/26-27).

Qadının bu məsələni xatırlatması nəticəsində isə Hz.Yusifin köynəyinin arxadan cırıldığı görülmüşdür. Dolayısı ilə Hz.Yusifin qapıya tərəf yönəldiyi, qadının isə onun arxası ilə qaçdığı dəlili ilə birlikdə ortaya çıxmışdır. Beləliklə, Hz.Yusifin günahsız olduğu, xanımın ondan kam almağa çalışdığını Əzizin özü də aydın olaraq başa düşmüşdür. Allah Quranda Əzizin bu məsələ ilə bağlı sözlərini belə bildirmişdir:

“Köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi: “Bu sizin məkrlərinizdəndir. Doğrudan da, sizin məkriniz böyükdür!” Ey Yusif! Sən bu işi açıb-ağartma. Sən də (ey qadın) günahına görə bağışlanmanı dilə. Çünki sən, həqiqətən, günah edənlərdənsən” (“Yusif” surəsi, 12/28-29).

Ayələrdən də aydın olduğu kimi, Əziz Hz.Yusifin haqlı olduğunu vicdanla başa düşmüşdür. Ancaq bu məsələ burada qurtarmamışdır. Allahın: “Şəhərdəki qadınlar dedilər: “Vəzirin övrəti cavanı tovlayıb yoldan çıxartmaq istəyir. Məhəbbəti onun bağrını qan etmişdir. Biz onun açıq-aşkar yoldan çıxdığını görürük” (“Yusif” surəsi, 12/30) - ayəsi ilə bildirdiyi kimi, bu hadisə şəhərdə qadınlar arasında yayılmışdır. Şəhərdəki qadınlar günahkar olanın Hz.Yusif deyil, Əzizin xanımı olduğunu başa düşmüş və öz aralarında vəzirin xanımını qınayan söhbətlər etmişdilər. Əzizin xanımı isə onun haqqında danışılanları öyrənəndə bu cür danışan qadınlara da bir hiylə hazırlamışdır.

Qurduğu bu hiylə ilə Allahın ayələrdə diqqəti cəlb etdiyi kimi, özünün üstün gözəlliyə sahib olan Hz.Yusifdən yaxınlıq etmək istəyində haqlı olduğunu qadınlara sübut etməyə çalışmışdır. Bu şəkildə onları da öz yerinə qoymaq və öz günahına şərik etmək istəmişdir. Bu məkrinə uyğun olaraq da qadınları yanına dəvət etmiş və gələndə də hər birinin əlinə meyvə soymaqları üçün bir bıçaq vermişdir. Sonra da Hz.Yusifi yanlarına çağıraraq necə reaksiya göstərəcəklərini görmək istəmişdir. Qadınlar Hz.Yusifin gözəlliyini görəndə çox təəccüblənmiş və heyranlıqlarından bıçaqlarla əllərini kəsmişdilər. Allah Quranda qadınların bu vəziyyətini belə bildirir:

“Qadın gizli dedi-qoduları eşitdikdə onlara xəbər göndərib ziyafətə dəvət etdi, onlar üçün gözəl bir məclis düzəltdi. Onların hər birinə bir bıçaq verdi, sonra (Yusifə): “Onların qarşısına çıx!” - deyə əmr etdi. (Qadınlar Yusifi) gördükdə (gözəlliyinə heyran olub) onu həddindən artıq təriflədilər və (özlərini itirib) əllərini kəsdilər. Onlar: “Aman Allah! Bu ki, bəşər deyildir. Bu ancaq əziz olan bir mələkdir!” -dedilər” (“Yusif” surəsi, 12/31).

"Tövbə edən, ibadət edən, həmd edən, oruc tutan, rüku və səcdə edən, yaxşı işlər görməyi buyurub pis əməlləri qadağan edən və Allahın qoyduğu hüdudlarını qoruyan o möminləri müjdələ." (Tovbə surəsi, 112)

Hz.Yusifin gözəlliyi bu qadınlara Allahı xatırlatmış və onlar da bu fövqəladə gözəllik qarşısında Allahı tərifləmişdilər. Onun gözəlliyini fövqəlinsan bir gözəllik kimi yozmuş, hətta mələk olduğunu da iddia etmişdilər.

Əzizin xanımı Allahın: “Qadın belə dedi: “Bu, məni qınadığınız (oğlandır). Mən onun olmaq istədim, o isə imtina etdi. Əgər əmrimi yerinə yetirməsə, sözsüz ki, zindana atılacaq və zillətə düşənlərdən olacaq!”” (“Yusif” surəsi, 12/32) - ayəsi ilə bildirdiyi kimi, yanındakı qadınlara özünün günahkar olduğunu, Hz.Yusifin isə namusunu qorumaq istədiyini açıq-aşkar etiraf etmişdir. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, həmin qadın topluluğunun qarşısında da Hz.Yusifə qarşı olan çirkin təklifini bir daha təkrar etmişdir.

Göstərdiyi bu davranış qadının nə qədər zalım və çirkin bir əxlaq sahibi olduğunu bir daha da ortaya qoyur. Qadın bəlkə də Misirdəki mövqeyinə və zənginliyinə bel bağlayaraq, Hz.Yusifi harama girməyə məcbur edir. Bu həddindən artıq həyasız bir təklifdir. Hz.Yusif isə: “(Yusif) dedi: “Ey Rəbbim! Mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər (bu qadınların) hiyləsini məndən dəf etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram”” (“Yusif” surəsi, 12/32) - deyərək qadının bu davranışından Allaha sığınmışdır.

Allah Yusif peyğəmbərin duasını qəbul etmiş və onların hiylələrindən onu uzaqlaşdırmışdır.

Həm Əzizin özü, həm də xanımının təklifinə şahid olan digər qadınlar Hz.Yusifin günahsız olduğuna şahid olduqları halda, bu məsələdə doğrunun yanında olmamış və vicdansız hərəkət etmişdilər. Bunun nəticəsində Allahın: “Dəlilləri gördükləri halda, yenə də onu bir müddət zindana salmaq qərarına gəldilər” (“Yusif” surəsi, 12/35) ayəsi ilə bildirdiyi kimi, Hz.Yusif zindana atılmış və uzun illər orada qalmışdır. Allah qadınların hiyləli hərəkətlərini peyğəmbərindən uzaqlaşdırmış və Özünə qarşı göstərdiyi ixlasa və səmimiyyətə görə də daha sonra Hz.Yusifi zindandan çıxararaq günahsız olduğunu insanlara göstərmiş və onu Misirdə idarəçi etmişdir.

Bütün bu hadisələrin üzərində düşünülməsi və ibrət alınması lazım olan çox yönü var. Əzizin xanımının və digər qadınların davranışları Allahdan qorxmayan insanların azğınlıqda nə qədər qərarlı və çirkin bir cəsarətə sahib ola bildiklərini və necə hiylələr qura bildiklərini açıq-aşkar ortaya qoyur. Allah qorxusu olmayan bir insan asanlıqla hər cür vicdansızlıqları edə bilər, nəfsinin istəklərinə uyğun olaraq insanlara tələ qurmaqda və böhtan atmaqda tərəddüd göstərməz.

 

Allahın ayədə Əzizin: “Bu sizin məkrlərinizdəndir. Doğrudan da, sizin məkriniz böyükdür!” sözü ilə diqqət çəkdiyi kimi Allah qorxusu olmayanda hiyləli yollara müraciət etmək qadın əzxlaqında asanlıqla həyat tapa bilir. Allah iman sahibi olmayan qadınların nəfsindəki bu xüsusiyyətə Quranın bəzi ayələrində belə bildirir:

“Möhkəm əyirdiyi ipliyi sonradan qıran qadın kimi olmayın. Siz bir ümmət digərindən (sayca) çox olduğu üçün aranızdakı andları yalana çevirirsiniz. Allah bununla yalnız sizi sınayır. O, qiyamət günü ixtilafda olduğunuz məsələləri sizə izah edəcəkdir!” (“Nəhl” surəsi, 16/92).

“De: Pənah aparıram sübhün Rəbbinə! Yaratdıqlarının şərindən; Zülmətə bürünməkdə olan gecənin şərindən; (Ovsun oxuyub) düyünlərə üfürən qadınların şərindən; Və bir də paxıllığı tutanda paxılın şərindən!”” (“Fələq” surəsi, 113/1-4).

Allah hiylə işlədərək, pis yollara müraciət edərək nəfsinin istəkləri üçün başqalarına pislik etməkdən çəkinməyən insanların şərindən çəkinmək lazım olduğunu xatırladır. Allahın bu ayəsi bu əxlaqa yiyələnmiş qadınların şərinin həqiqətən böyük ola bildiyini göstərir.

Ancaq yaddan çıxarılmamalıdır ki, Hz.Yusif misalında olduğu kimi, Allah insanların hiyləli məkrlərini dağıdacağını bildirmişdir. Pis əxlaq həmişə insanın özünə zərər verir. Allah qorxusu və dürüstlük isə Allahın istəyinə uyğun olaraq həmişə Allahın köməyi və neməti ilə əvəzini tapır.

 

7 / total 8
"Harun Yəhyanın Nümunəvi Müsəlman Qadın Həzrəti Məryəm kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."