Dünya Həyatının Həqiqətləri

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
4 / total: 9

Dünya Həyatinin Bər-Bəzəyi

Bir çoх insanın həyatı boyu nail olmaq istədiyi və bunun üçün qüvvə sərf etdiyi bir neçə hədəf var. Varlılıq, mal-dövlət, etibar, həyat yoldaşı, uşaq kimi maddi və mənəvi dəyərlər bu insanlar üçün dünyanın dəyişməyən bəzəkləridir. Yerinə yetirilən planlar, çalışmalar bu dəyərlərə malik olmaqdan ötrüdür. İnsanlar bütün bunların müvəqqəti olduğunu, dünyadakı hər şeyin öz dəyərini itirdiyini, köhnəldiyini, yoх olduğunu bildikləri halda bunlardan uzaq ola bilməzlər. Malın köhnələcəyini, torpaqların hər zaman əvvəlki bərəkətə malik olmayacağını, çoх dəyər verdikləri həyat yoldaşlarının bir gün yaşlanıb gözəlliklərini itirəcəklərini və ən əsası da hər bir insanın bütün sahib olduqlarından bir gün ayrılmaq məcburiyyətində qalıb dünyadan ayrılacağını bilsələr də bu ehtiraslarını davam etdirirlər.

Belə insanlar öldükdən sonra bütün ömürlərini yalnız bir şeyi "əldə etmək" üçün sərf etdiklərini, dünyanın təsiredici və onları sehrə salan bəzəklərinə aldandıqlarını, ölümlü olan hər şeyə hədsiz dəyər verdiklərini dərk edəcəklər. Dünyadakı vəzifələrinin yalnız sahib olduqlarını güman etdikləri, lakin əslində heç bir şəkildə haqq iddia edə bilməyəcəkləri hər şeyin yeganə sahibi olan Allaha qulluq etmək olduğunu görəcəklər.

İnsanların dünyadakı bu "ehtiraslı bağlılığı" Quranda belə ifadə edilir:

"Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gümüş yığınları, yaхşı cins atlar, mal-qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gözəl göstərilmişdir. Bunlar dünya həyatının keçici zövqüdür, gözəl dönüş yeri isə Allah yanındadır" ("Ali-İmran" Surəsi, 14).

Sərvət, həyat yoldaşları, oğul-uşaqlar, ticarət kimi dünyaya aid olan bütün dəyərlər Allahı və aхirəti unudaraq yalnız bunlar üçün yaşayan insanları aldadır. Halbuki Allahın gücünü və böyüklüyünü lazımınca qiymətləndirə bilsələr, dünyaya aid olan hər şeyin bir imtahan vasitəsi olduğunu da görəcəklər. Vəzifələrinin də bütün bu nemətləri verən Allaha qulluq etmək və şükr etmək olduğunu dərk edəcəklər. Lakin həqiqətə iman gətirməyən insanlar ehtirasla dünyaya bağlı olduqlarına görə onların anlayışı daralır, olduqca qüsurlu olan dünyanı ona aid olan hər bir dəyərlə birlikdə gözlərində böyük görürlər.

Allah aхirətdə daha хeyirlisini və daha üstününü insanlara verəcəyini vəd etdiyi və bu gözəlliyə qovuşmaq üçün yalnız Ona lazımi qədər qulluq edilməsini, yalnız Öz rizasının əsas olmasını əmr etdiyi halda insanların bundan üz çevirib dünyaya meyl etməsi çoх təəccüblüdür. Halbuki bir insan dinsiz və inancsız da olsa, ən azı öləndən sonra dirilmə "ehtimalı" onu ağıllı davranmağa məcbur etməlidir.

Möminlər isə bunun ehtimal deyil, həqiqət olduğunu bilir. Bunu şüurlu şəkildə bildiklərinə görə də bütün həyatlarını cəhənnəm ehtimalından uzaq olub cənnəti əldə etmək üçün çalışmaqla keçirirlər. Çünki yalnız dünyadakı mənfəətləri və zövqləri üçün çalışan insanların aхirətdə düşəcəyi vəziyyət və ruh düşkünlüyünün çoх acı olacağını bilirlər. Dünyada yığdığı mallar, məsələn, topladığı qızıllar, banklarda olan pulları, evləri, torpaq sahələri, avtomobilləri aхirətdə хilas olmaq üçün kifayət etməyəcək, çoх güvəndiyi ailəsi və yaхın dostları onu orada qorumayacaq, hətta ondan üz çevirəcəklər. Lakin bütün bu həqiqətlərə baхmayaraq insanların çoхu yaşadıqları həyatı alternativsiz görür, ona kor-koranə bağlı olur və aхirəti unudur. Bu həqiqət Quranda belə bildirilir:

"Çoхluq (mal-dövlət, oğul-uşaq və qohum-əqraba çoхluğu) ilə öyünmək sizi o qədər şirnikləndirdi ki, hətta qəbirləri ziyarət etdiniz" ("Təsakür" Surəsi, 1-2).

Bura qədər bəhs etdiyimiz "bər-bəzək və cazibədarlıq" əlbəttə ki, dünyadakı imtahanın bir sirridir. Allah dünyada insanlara verdiyi bütün imkanları çoх gözəl və bəzəkli yaratmışdır. Lakin bu o qədər də zəif, müvəqqəti və qısadır ki, insanlar arada olan fərqi görə bilsinlər. Belə ki, sirr burada gizlənir. Dünya həqiqətən də Allahın şəninə uyğun olaraq çoх gözəl, rəngarəng və möhtəşəmdir. Əlbəttə ki, burada yaşamaq, ondan zövq almaq bir nemətdir və bunu Allahdan diləmək lazımdır. Lakin bu dünya həyatı Allah rizasından və aхirətdən heç vaхt üstün deyil. Buna görə də insanlar bunlardan istifadə etdikləri zaman həqiqi məqsədlərini əsla unutmamalıdır. Allah insanları bu baхımdan хəbərdar etmişdir:

Devami ingilizce

The (material) things which you are given are but the conveniences of this life and the glitter thereof; but that which is with Allah is better and more enduring: will you not then be wise? (Surat al-Qasas: 60)

This great fondness for worldly things is one of the reasons why man forgets the Hereafter. There is another point to remember: man never finds true happiness in any of the worldly things he greedily embraces or in any provision that he toils to possess. That is because keen desires are hard to satisfy. No matter how much it may possess, the desires of the ego never end. Typically, it always seeks for more and for better. This is why the human being cannot find peace or satisfaction in the world.

Does Real Wealth Exist in this World?

A majority of people assume they can turn their life into a perfect one once they determine to do so. Furthermore, they simply assume that achieving a high quality of life is possible through having more money, better living standards, a happy family, and an admirable status in society. Yet, those people who devote all their time to securing such things are clearly admitting to an error. First, they only struggle to attain peace and happiness in this world and forget all about the Hereafter. Despite the fact that their main purpose is to be servants of Allah in this world and to be grateful for what He gives, they spend life fulfilling their own vain desires.

Honduras'ta Maya şehri
A drawing of a Mayan monument in Honduras. (Bottom) The current state of the same monument, once the symbol of a magnificent civilisation. The comparison reveals a striking fact: no magnificence is immune to destruction in this world.

Allah informs man about the insignificance and deceptive allure of the world in the Qur'an:

Know you (all), that the life of this world is but play and amusement, pomp and mutual boasting and multiplying (in rivalry) among yourselves, riches and children. Here is a similitude: how rain and the growth which it brings forth delight (the hearts of) the tillers; soon it withers; you will see it grow yellow; then it becomes dry and crumbles away. But in the Hereafter is a penalty severe (for the devotees of wrong). And forgiveness from Allah and (His) good pleasure (for the devotees of Allah). And what is the life of this world, but goods and chattels of deception? (Surat al-Hadid: 20)

Not believing in the Hereafter or seeing it as a remote possibility is the many people's fundamental mistake. They believe that they will never lose their wealth. Pride makes them avoid submission to Allah and turn their faces against His promise. The ends of such people are related as follows:

Those who rest not their hope on their meeting with Us, but are pleased and satisfied with the life of the present, and those who heed not Our signs: Their abode is hell, because of the (evil) they earned. (Surah Yunus: 7-8)

History has witnessed many such people. Kings, emperors, and pharaohs thought they could secure immortality through their fabulous wealth; the thought that there is something more valuable than wealth and power may never even have occurred to them. This flawed mentality misled their peoples, who were greatly impressed by their wealth and power. However, all these disbelievers faced a terrible end. In the Qur'an, Allah informs us about them:

Do they think that because We have granted them abundance of wealth and sons, We would hasten them on in every good? Nay, they do not understand. (Surat al-Muminun: 55- 56)

Let not their wealth nor their (following in) sons dazzle you: in reality Allah's plan is to punish them with these things in this life, and that their souls may perish in their (very) denial of Allah. (Surat at-Tawbah: 55)

These people actually disregard a crucial point. All wealth and everything deemed important, belong to Allah. Allah, the actual Owner of wealth, allocates His endless possessions among those whom He wills. In return, man is expected to show his gratefulness to Allah and be a loyal servant to Him. It should be remembered that nobody can limit one's possessions once Allah bestows them. Likewise, once somebody is deprived of affluence, nobody except Allah has the power to sustain him. In this way, Allah puts His people to test. However, those who forget their Creator and the day of judgement pay no heed to this:

Allah enlarges, or grants by (strict) measure, the sustenance (which He gives) to whomsoever He pleases. (The worldly) rejoice in the life of this world. But the life of this world is but little comfort in the Hereafter. (Surat ar-Ra'd: 26)

Honduras'ta Maya şehri

These are some of the stories of communities that We relate to you: of them, some are standing, and some have been mown down (by the sickle of time). (Surah Hud: 100)

Only a theatre survives from the glorious ancient Roman metropolis, which is now replaced with a totally different look. (Right) The current situation of the same theatre. Today, there is no trace of anyone having lived there in glory.

Are Wealth and Status in the World Important?

Most people believe that a perfectly peaceful life is attainable in this world. This mentality suggests that one can find true happiness and earn the respect of others by becoming wealthy. The same mentality believes that once this contentment is fulfilled, it will last until the end of the world. Yet, the truth is otherwise. Man can never achieve the life of his dreams by forgetting his Creator and the day of judgement. That is because by the time he realises one goal, he sets his mind on others. Not content with earning a lot, he goes into new businesses. He does not take any pleasure from his new flat once he sees his neighbour's more artfully decorated house, or else, because the fact that his house is decorated in last year's style, which is no longer in fashion, prompts him to redecorate it. Similarly, since fashions and tastes change dramatically, he dreams of a more sophisticated wardrobe because he is not satisfied with what he already has. The psychology of disbelievers is clearly explained in the following verse:

Leave Me alone, (to deal) with the (creature) whom I created (bare and) alone! To whom I granted resources in abundance, sons dwelling in his presence to whom I made (life) smooth and comfortable! Yet is he greedy that I should add (yet more). (Surat al-Muddaththir: 11-15)

A person of sound mind and clear understanding should acknowledge that those who possess mansions with more rooms than inhabitants, luxury cars or fabulous wardrobes are only able to use a limited part of those possessions. If you had the biggest mansion in the world, would it be possible to enjoy the comfort of each room at the same time? Alternatively, if you had a wardrobe of highly fashionable clothes, how many of your suits could you wear in a day? The owner of a mansion with dozens of rooms, as an entity limited in terms of time and space can only stay in a single room at any one time. If you are offered all the delicious dishes of a famous cuisine, your stomach would take no more than a few of them; if you attempt to bolt down more, the result will be torture rather than pleasure.

The list could be further extended, yet the most striking fact is that man is destined to a quite limited period of life in which he can enjoy the luxury his wealth brings. Man rapidly proceeds towards his end, yet he hardly acknowledges this during his life and assumes that his wealth will bring him eternal happiness, as the verse suggests:

Thinking that his wealth would make him last forever! (Surat al-Humazah: 3)

Man is so blindly fascinated with the power of his wealth that when he faces the awful end on the day of judgement, he will still struggle to escape from punishment by giving away his wealth:

Though they will be put in sight of each other, - the wrongdoer's desire will be: Would that he could redeem himself from the penalty of that day by (sacrificing) his children, wife and his brother, kindred who sheltered him, all that is on earth so it could deliver him: by no means! For it would be the fire of hell! (Surat al-Ma'arij: 11-15)

Yet, some people are aware that wealth, prosperity and great fortune are under the control of Allah. Hence, they are well aware that rank and status are ridiculous. Only these people truly understand that these possessions will not save them in the hereafter. Therefore, they do not dare to chase after the valuables of this world. Showing arrogance is not a trait you can expect from such modest people. Never forgetting the existence of Almighty Allah makes them feel grateful for everything He gives them. In return for such conduct, Allah promises an honourable and comfortable life to them. The people who trust in Allah and make their servanthood to Allah the ultimate purpose of their lives are aware that they can only benefit from worldly goods for a limited period of time and that worldly goods are worthless next to the eternal abundance promised. Wealth never makes such people become deeply attached to this life. On the contrary, it makes them more grateful and closer to Allah. They deal justly with everyone and every issue, and try, with what Allah gives them, to attain His good pleasure. Rather than taking pleasure from wealth in this world, they aim to acquire the Qur'anic values expected from them, fully aware that real status and praise in the presence of Allah matter. The prophet Sulayman set an example to all people as an honourable believer who showed such traits in his life. Possessing a great wealth and sovereignty, Sulayman clearly stated why he pursued this wealth:

Truly do I love the love of good, with a view to the glory of my Lord. (Surah Sad: 32)

Failure to acknowledge why worldly goods are created in this world leads people to forget that they will only be able to use these possessions for a period of 60-70 years, if they are destined to live that long, and then leave their mansions, cars and children behind. They do not think that they will be buried alone in their graves. All through their lives they long for the affluence they will never be able to enjoy.

Yet, those who consider wealth a saviour and neglect the existence of their Creator suffer bitter grief both in this world and the hereafter:

Those who reject faith, neither their possessions nor their (numerous) progeny will avail them aught against Allah: They are themselves but fuel for hell. (Surah Ali-'Imran: 10)

The Qur'an heralds the end of those who demonstrate insatiable greed for possessions:

Who heaps up wealth and lay it by,
Thinking that his wealth would make him last forever!
By no means! He will definitely be thrown into That which breaks to pieces,
And what will explain to you That which breaks to pieces?
(It is) hell of (the wrath of) Allah kindled (to a blaze),
Which mounts (right) to the hearts.
It shall be made into a vault over them,
In columns outstretched. (Surat al-Humazah: 2-9)

True wealth belongs to those believers who never show an inner interest in possessions in this world and truly believe that only Allah gives everything to man. These are actually the really wealthy people in this world; they do not limit their lives to a mere 50-60 years. Believers engage in the best trade by obtaining paradise in exchange for this life. They prefer permanent instead of temporary wealth. Allah informs us about this in the following verse:

Allah has purchased from the believers their persons and their goods; for theirs (in return) is the Garden (of Paradise): they fight in His cause, and slay and are slain: a promise binding on Him in truth, through the Tawrah, the Gospel, and the Qur'an: and who is more faithful to his covenant than Allah? Then rejoice in the bargain which you have concluded: that is the achievement supreme. (Surat at-Tawbah: 111)

Disregarding these facts, those who "cling to" this world will soon understand clearly who is on the path of right action.

Marriage

Marriage is considered an important turning point in one's life. Every young girl or boy looks forward to meeting the person of her or his dreams. A good mate is a major goal in life and young people are almost "indoctrinated" with the importance of finding one, which is certainly a natural wish. However, relations between man and woman are fundamentally based on unsound grounds in ignorant societies, namely societies in which people do not accept the Qur'anic way of life: "friendships" are solely romantic relationships in which both sexes seek emotional satisfaction. Yet, marriages are usually based on mutual material benefits. Many women try to find a "prosperous man" in expectation of a high standard of living. For such a purpose, a young girl may easily accept to be the life-long spouse of someone for whom she has no affection. On the other hand, what a man seeks in a woman is very often "good looks".

Yet the rationale behind the viewpoint of an ignorant society neglects a crucial fact: all these materialistic values are eventually doomed to perish; Allah can take back the fortune of a man in a moment. Similarly, it takes but a few seconds to lose good looks; as city dwellers, for instance, our daily commuting to and from work can at any time be thwarted by an accident that may leave hideous and permanent scars on the face. Time, meanwhile, deals irrecoverable damage to our health, strength and beauty. Under such unpredictable conditions, what consequences are there in a system based on purely materialistic values? For instance, think of a man who only marries a woman because he is impressed by her good looks. What would he think if her face is badly injured in an accident? Would he leave her when wrinkles start to appear on her face? The answers no doubt reveal the unreasonable basis of materialistic thinking.

A marriage becomes precious when it is intended purely to obtain the good pleasure of Allah. Otherwise, it becomes a burden both in this world and the next. If not in this world, man will ultimately understand in the hereafter that this is an improper way for the human soul. Yet, this will be too late; on the day of judgement, he would hold his wife, to whom he felt so close in this world, a ransom for his own salvation. The terror of that day will render all relations in this world meaningless. Allah gives a detailed account of the relationships between immediate family members on the day of judgement in the following verse:

Though they will be put in sight of each other, the wrongdoer's desire will be: would that he could redeem himself from the penalty of that Day by (sacrificing) his children, wife and his brother, kindred who sheltered him... (Surat al-Ma'arij: 11-13)

It is evident from the verses that people will no longer attach any importance to women, friends, brothers or sisters on the day of judgement. In their desperate efforts to be saved, everybody will be willing to pay their immediate family or relatives as a ransom for their own personal salvation. Furthermore, these people will curse each other since they never warned each other against such a terrible end. In the Qur'an, the case of Abu Lahab who deserved eternal punishment in hell and his wife is recounted:

The power of Abu Lahab will perish, and he will perish. His wealth and gains will not exempt him. He will be plunged in flaming fire, and his wife, the wood-carrier, will have upon her neck a halter of palm-fibre. (Surat al-Masad: 1-5)

The type of marriage acceptable in the presence of Allah is, however, based on totally different criteria. Contrary to the marriages common in an ignorant society, where people are heedless about earning the good pleasure of Allah, the criteria is not money, fame or beauty but a marriage intended to gain His good pleasure. For believers, the only criterion is taqwa, in other words, 'the avoidance of all that is prohibited, the fulfilment of all that is commanded, and the fear of Allah. Consequently, a believer can only marry someone who displays a deep loyalty to Allah. People find peace and happiness in this marriage. The relevant verse follows:

And among His Signs is this, that He created for you mates from among yourselves, that you may dwell in tranquillity with them, and He has put love and mercy between your (hearts): verily in that are Signs for those who reflect. (Surat ar-Rum: 21)

Taqwa being the sole bond, believers will surely meet a pleasant life in the Hereafter. As they remind each other righteousness and guide one another to the paradise all through their lives, they will also remain close friends for all eternity. Their relations are described as follows:

The believers, men and women, are protectors one of another: they enjoin what is just, and forbid what is evil: they observe regular prayers, practice regular charity, and obey Allah and His messenger. On them will Allah pour His mercy: for Allah is exalted in power, Wise. (Surat at-Tawbah: 71)

Children

A major ambition of mankind is to leave behind sons who will carry the family name into the future. However, if not intended seeking the good pleasure of Allah, this ambition well may be a factor taking man from the path of Allah. A person is tested in his children; in this sense, what is expected from him is to treat them in a way that will gain the good pleasure of Allah.

Your wealth and your children are only a trial, whereas Allah! With Him is an immense reward. (Surat at-Taghabun: 15)

In the verse, the use of the word 'trial' is of great significance. For many people, having children is one of the most important goals in life. Yet in the Qur'anic sense, a believer only wants children in order to gain the good pleasure of Allah. Otherwise, just for the sake of satisfying one's own desire for a child, having a baby would only mean ascribing partners to Allah. The example of those who forget their real purpose and make their children the "ultimate goal in life" is given in the Qur'an:

He it is Who did create you from a single soul, and therefrom did make his mate that he might take rest in her. And when he covered her she bore a light burden, and she passed (unnoticed) with it, but when it became heavy they cried to Allah, their Lord, saying: "If you give to us a goodly child, we vow we shall be of the thankful." When He gave to them a goodly child, they ascribed to Him partners in respect of that which He had given them. High is He exalted above all that they associate (with Him). Do they indeed ascribe to Him as partners things that can create nothing, but are themselves created? (Surat al-A'raf: 189-191)

Believers ask for children from Allah only for His good pleasure. When asking for children, the prophets cited in the Qur'an only intended to attain the good pleasure of Allah. An example is the wife of 'Imran:

When the wife of 'Imran said: "My Lord! Surely I vow to You what is in my womb, to be devoted (to Your service); accept therefore from me, surely You are the Hearing, the Knowing." (Surat Ali-'Imran 35)

The prayer of the prophet Ibrahim, also sets an example to all believers:

Our Lord! Make of us Muslims, bowing to Your (Will), and of our progeny a people Muslim, bowing to Your (will); and show us our place for the celebration of (due) rites; and turn unto us (in Mercy); for You are the Oft-Returning, Most Merciful. (Surat al-Baqarah: 128)

In the expression of the verse, having children, if intended to seek Allah's favour, is a way of worshipping Allah. However, when the real intention is something other than attaining the blessing of Allah, then a person may suffer grave consequences both in this world and the next. Believers acknowledge their children as individuals entrusted to them by Allah. Therefore, they do not take a personal pride in their children's appearance, success or intelligence, knowing that Allah granted those traits to that child. Such pride is simply an act of going astray.

Such an approach has detrimental consequences in the hereafter. On the day of judgement, one would be more than willing to pay one's sons, spouse and other immediate family members as ransom for eternal salvation. One's desire to avoid the awful punishment makes one immediately forsake beloved ones. Yet on the day of judgement there will be no hope of escaping eternal punishment by such an act.

For the people of an ignorant society, children become the source of many problems not only in the hereafter but also in this world. From birth onwards, rearing a child entails burdensome responsibilities for parents. It is an especially difficult experience for the pregnant mother. First, the day she receives the news of a baby, she has to change her life-style entirely. She has to reorder her priorities. In this respect the needs of the baby in her womb always come first; her eating habits, the way she sleeps, in brief, her whole personal life changes entirely. Towards the end of the period of pregnancy, doing daily work and most simple bodily movements become impossible for the mother. Yet, the major difficulties start after birth. The mother spends all her time taking care of the baby. The baby usually leaves its mother very little time for her personal needs and tasks. Therefore, the mother looks forward to the time when her baby grows old enough to take care of its own needs. In the meantime, the mother does not recognise how quickly the years pass. If done for the good pleasure of Allah, such a long time can be considered as a way of worship. Yet for the members of an ignorant society, these years are nothing more than pointless trouble.

Parents in an ignorant society usually feel disappointment when they raise their family. Raised as a member of an ignorant society, the child generally develops a self-centred personality. Under the misguidance of selfish drives and motives, he shows interest in the needs of his parents only if it serves him to do so. His parents, now old and experiencing age-related problems, only understand this fact late in life. However in the early years of parenthood, they imagine that when their children grow up they would be major supports in times of unexpected trouble, but contrary to this expectation, they may even find themselves in rest-homes.

Allah in the Qur'an presents man with a framework, according to which believers must conduct themselves responsibly towards their parents. Allah requires respect and mercy towards parents, especially those in old age:

Your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you be kind to parents. Whether one or both of them attain old age in your lifetime, say not to them a word of contempt, nor repel them, but address them in terms of honour. And, out of kindness, lower to them the wing of humility, and say: "My Lord! Bestow on them your mercy even as they cherished me in childhood." (Surat al-Isra: 23-24)

As we understand from the verses, rearing a child in the light of Qur'anic values is something honourable for believers to do. Yet, if unbelieving people who force the children to adopt the mentality of an ignorant society rear them, then this is a vain effort both in this world and the next. Furthermore, believers still attain the good pleasure of Allah even if the child does not adopt the Qur'anic teaching he is given. Parents are only held responsible to give the Qur'anic teaching to their children and then put their trust in Allah. Besides Allah, people have no other protector or helper.

Those who seek worldly benefits from their children will receive no help from them either in this world or in the next.

When the Deafening Blast comes, the Day a man will flee from his brother and his mother and his father, and his wife and his children: on that Day every man among them will have concerns enough of his own. (Surah 'Abasa: 33-37)

As stated earlier, man is only created to serve his Creator. Everything surrounding him, all his life only exists to test him. After death, a person will only be judged according to his deeds. In return for his deeds, he will be rewarded with paradise or punished in hell. In brief, wealth, beauty or sons are not worthwhile, but taqwa, the "Fear of Allah" is worthwhile.

It is neither your wealth nor your sons that will bring you nearer to Us in degree: but only those who believe and work right actions, these are the ones for whom there is a multiplied reward for their deeds, while secure they (reside) in the dwellings on high! (Surah Saba: 37)

Those who reject faith, neither their possessions nor their (numerous) progeny will avail them aught against Allah: they will be companions of hell, dwelling therein (forever). (Surah Ali-'Imran: 116)

Of no profit whatever to them, against Allah, will be their riches or their sons: they will be companions of hell, to dwell therein (for aye)! (Surat al-Mujadilah: 17)

4 / total 9
"Harun Yəhyanın Dünya Həyatının Həqiqətləri kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."