Quran Möcüzələri 1&2

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
9 / total: 11

Quranin Riyazi Möcüzələri

Quranda Sözlərin Təkrari

Quranın indiyə qədər incələdiyimiz möcüzəli xüsusiyyətlərindən biri də “riyazi möcüzələri”dir. Bu möcüzəyə bir nümunə olaraq Quranda bəzi kəlmələrin eyni sayda təkrarlanmasını göstərmək mümkündür. Bir-biri ilə əlaqəli olan bəzi kəlmələr Quranda heyrətamiz dərəcədə eyni sayda təkrar edilmişdir. Aşağıda bu cür kəlmələr və onların Quranda təkrarlanmış sayları verilmişdir.

“Yeddi göy” ifadəsi 7 dəfə qeyd edilib. “Göylərin yaradılması” (“xəlqu səməvat”) ifadəsi də 7 dəfə təkrar edilir.

YEDİ GÖK (seb'a semavat)

7 kere

GÖKLERİN YARATILIŞI (halku's semavat)

7 kere

“Gün” (“yəum”) sözü ismin tək halında 365 dəfə işləndiyi halda, cəm halında, yəni “günlər” (“əyyam və yəuməyn”) kəlmələri 30 dəfə təkrar edilir. “Ay” kəlməsi isə 12 dəfə təkrarlanır.

GÜN

yevm

365 kere

GÜNLER

eyyam, yevmeyn

30 kere

AY

şehr

12 kere

“Bitki” və “ağac” kəlmələri də eyni sayda təkrar edilir: 26.

BİTKİ

26 kere

AĞAÇ

26 kere

“Cəza” kəlməsi Quranda 117 dəfə qeyd olunduğu halda, Quranın əsas əxlaqi xüsusiyyətlərindən sayılan “bağışlamaq” ifadəsi bu saydan 2 dəfə çox, yəni 234 dəfə təkrar edilir.

“De” kəlmələrini sayanda gəldiyimiz nəticə 332-dir. “Dedilər” kəlməsini sayanda da eyni rəqəmi əldə edirik: 332.

DE

332 kere

DEDİLER

332 kere

“Dünya” kəlməsi ilə “axirət” kəlməsinin təkrarları da eyni rəqəmi göstərir: 115.

DÜNYA

115 kere

AHİRET

115 kere

“Şeytan” kəlməsi Quranda 88 dəfə qeyd olunmuşdur. “Mələk” kəlməsi də elə bu qədər, yəni 88 dəfə təkrar edilmişdir.

ŞEYTAN

88 kere

MELEK

88 kere

“İman” (şəkilçisiz) və “küfr” kəlmələrinin hər biri Quranda 25 dəfə təkrar edilir.

İMAN

25 kere

KÜFÜR

25 kere

“Cənnət” və “cəhənnəm” kəlmələri də eyni saydadır: 77.

CENNET

77 kere

CEHENNEM

77 kere

“Zəkat” kəlməsi Quranda 32 dəfə işləndiyi halda, “bərəkət” kəlməsi də eyni sayda təkrar edilmişdir: 32.

ZEKAT

32 kere

BEREKET

32 kere

“Yaxşılar” (“əbrar”) 6 dəfə təkrar edilir, “pislər” (“fuccar”) kəlməsi isə bu rəqəmin yarısı qədər, yəni 3 dəfə.

İYİLER

ebrar

6 kere

KÖTÜLER

fuccar

3 kere

“Yay-isti” kəlmələri ilə “qış-soyuq” kəlmələrinin işlənmə sayları də eynidir: 5.

YAZ-SICAK

1 + 4 = 5 kere

KIŞ-SOĞUK

1 + 4 = 5 kere

“Şərab” (“xamr”) və “sərxoşluq” (“səkərə”) kəlmələrinə də Quranda eyni sayda rastlanır: hər birinə 6 dəfə.

ŞARAP

hımr

6 kere

SARHOŞLUK

sekere

6 kere

"Fikirləşmək" və "nur" saylarının təkrar sayı da eynidir: 49

AKLETMEK

49 kere

NUR

49 kere

“Dil” və “vəəz” kəlmələri eyni sayda - hər biri 25 dəfə təkrar edilir.

DİL

25 kere

VAAZ

25 kere

“Fayda” kəlməsi 50, “pozmaq” kəlməsi də 50 dəfə təkrar olunur.

YARAR

50 kere

BOZMA

50 kere

 

Kuran Mucizeleri

"Məgər onlar Quran barəsində düşünmürlərmi? Əgər o, Allahdan başqası tərəfindən olsaydı, əlbəttə, onda çoxlu ziddiyyət tapardılar."
(Nisa Surəsi, 82)

“Əcir” və “fail” (“icraçı”) kəlmələrinin də işlənmə sayı eynidir: 108.

ECİR

107 kere

FAİL

107 kere

“Sevgi” və “itaət” kəlmələrinin təkrarlanma sayları da eynidir: hər biri 83 dəfə.

SEVGİ

83 kere

İTAAT

83 kere

Quranda "dönüş" ve "sonsuz" kəlmələri bərabər sayda yer alır: 28.

DÖNÜŞ

28 kere

SONSUZ

28 kere

“Müsibət” və “şükür” kəlmələri Quranda eyni sayda təkrar edilir: hər biri 75 dəfə.

MUSİBET

75 kere

ŞÜKÜR

75 kere

“Günəş” (“şəms”) və “işıq” (“nur”) kəlmələrinin hər biri Quranda 33 dəfə təkrar edilir.

GÜNEŞ

şems

33 kere

IŞIK

nur

33 kere

◉ Saymada «nur» kəlməsinin təkcə adlıq halları nəzərə alınmışdır.

◉ «Doğru yola aparan (əl-huda)» və «rəhmət» kəlmələrinin təkrar sayı bərabərdir - 79.

DOĞRU YOLA İLETEN

79 kere

RAHMET

79 kere

Quranda «sıxıntı» kəlməsi 13 dəfə işlənərkən «rahatlıq» sözü də 13 dəfə təkrar olunur.

SIKINTI

13 kere

HUZUR

13 kere

“Qadın” və “kişi” kəlmələri də eyni saydadır - hər biri 23 dəfə işlədilib. Qadın - kişi sözlərinin Quranda təkrar sayı olan 23, həmçinin insan embrionunun meydana gəlməsində yumurta və spermadan gələn xromosom sayıdır. İnsanın xromosom sayı da anadan və atadan gələn 23 – 23 xromosomun cəmi olaraq 46-dır.

KADIN

23 kere

ERKEK

23 kere

“Xəyanət” kəlməsi 16 dəfə qeyd olunduğu halda, “xəbis” kəlməsi də 16 dəfə təkrar edilmişdir.

HIYANET

16 kere

HABİS

16 kere

“İnsan” kəlməsinə Quranda 65 dəfə rast gəlinir. İnsanın yaradılış mərhələlərinin sayının cəmi də eynidir - 65.

İNSAN

 

65 kere

TOPRAK
NUTFE
EMBRİYO
BİR ÇİĞNEMLİK ET
KEMİK
ET

turabun
nutfun
alak
meda'a
ızamun
lehmun

17 kere
12 kere
6 kere
3 kere
15 kere
12 kere

TOPLAM

 

65 kere

“Salavat” kəlməsi bütün Quranda 5 dəfə təkrar edilir. Allah insanların gündə məhz 5 dəfə namaz qılmasını vacib saymışdır.

“Torpaq” kəlməsi Quranda 13 dəfə işləndiyi halda, “dəniz” kəlməsi 32 dəfə təkrar edilir. Bu rəqəmləri cəmləsək, 45 alınır. Əgər quru torpaq səthinin Quranda təkrar edilən sayı olan 13 rəqəmini 45-ə bölsək, 28,88888889 faiz əldə edirik. Dənizlərin Quranda təkrar edildiyi rəqəmi - 32-ni 45-ə böləndə isə 71,11111111 rəqəmini əldə edirik. Bu nisbət isə planetimizin su və quru torpaq sahələrinin real nisbətidir.250

KARA

13 kere

13/45 = 28,888888888889

DENİZ

32 kere

32/45 = 71,111111111111

TOPLAM

45 kere

%100

Quranda Əbcəd Hesabi

Ərəb əlifbasında hər hərfin bir dəyəri var. Yəni ərəb dilində hər hərf bir rəqəmə uyğun gəlir. Bundan istifadə edilərək müxtəlif hesablamalar aparılır. Bu hesaba “əbcəd hesabı” və ya “hisab-i cüməl” deyilir.251

Əbcəd əlifba sisteminin hər bir hərfinin müxtəlif rəqəmlərə uyğun gəlmə xüsusiyyətindən istifadə edən müsəlmanlar bundan müxtəlif sahələrdə yararlanıblar. Cifr (əbcəd) elmi də belə sahələrdən biridir.

Arap alfabesinin sıra ve sayısal değerleri

Sıra değeri

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Arapça harfler

Türkçe okunuşu

elif

be

cim

dal

he

vav

ze

ha

ye

kef

lam

mim

nun

Sayısal değer

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

30

40

50

Sıra değeri

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Arapça harfler

Türkçe okunuşu

sin

ayn

fe

sad

kaf

re

şin

te

se

zel

dad

ğayn

Sayısal değer

60

70

80

90

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Cifr gələcəkdə baş verməsi ehtimal edilən işlərdən xəbər verən elmin adıdır. Buna görə, simvolik şəkillər və hərflərin əbcəd sayının gəldiyi rəqəmlərin üzərində aparılan izahlar bu sahə ilə məşğul olanların müraciət etdiyi yollardan biridir. Əbcədlə cifr üsulları arasındakı əsas fərq budur ki, əbcəd artıq baş verənlər, cifr isə baş verməsi güman edilənlər haqqında elmdir.252

Bu hesab üsulu kökləri çox qədimlərə qədər gedib çıxan və Quran göndərilməmişdən əvvəl də çox geniş istifadə edilən bir üsuldur. Ərəb tarixində baş verən bütün hadisələr hərflərə rəqəm dəyəri verilərək yazılır və bununla da hər hadisənin tarixi də qeyd edilmiş olurdu. Bu tarixlər istifadə edilən hər hərfin xüsusi rəqəm dəyərlərinin toplanması ilə əldə edilirdi.

Quranda qeyd edilən bəzi ayələr bu əbcəd üsulu ilə incələnəndə bu ayələrin öz mənalarına uyğun olaraq bəzi tarixlərlə üst-üstə düşdüyünü görürük. Bu ayələrdə haqqında danışılan hadisələrin əbcəd hesabları ilə əldə edilmiş tarixlərdə həyata keçdiyini görəndə isə bəhs edilən ayələrdə həmin hadisələrə gizli bir işarə olduğunu başa düşürük. (Doğrusunu Allah bilir).

1969-cu ildə Aya çıxılmasına Quranda işarə edilir

kuran mucizesi ay

“Saat yaxınlaşdı, Ay parçalandı”. (“Qəmər” surəsi, 54/1)

“Şaqqa” kəlməsi ərəb dilində “iki yerə parçalanmaq, ayrılmaq” mənası ilə yanaşı, “cızıq qoymaq, qabartmaq, torpağı becərmək, torpağın qazılması” kimi mənalarda da işlədilir:

“Həqiqətən, biz yağışı bol yağdırdıq. Sonra yeri yaxşı yardıq. Beləcə, orada dən göyərtdik, üzüm və yonca, zeytun və xurma, bir-birinə sarmaşan bağçalar, meyvələr və ot yetişdirdik”. (“Əbəsə” surəsi, 80/25-31)

kuran mucizesi ay

Göründüyü kimi, bu ayədə “şaqqa” kəlməsi “iki yerə yarılmaq, ayrılmaq” mənasında deyil, “torpağın yarılıb müxtəlif əkinlərin yetişməsi” mənasında işlədilmişdir. “Şaqqa” kəlməsi bu baxımdan dəyərləndiriləndə (“Qəmər” surəsinin 1-ci ayəsində qeyd edildiyi kimi) “Ayın yarılması” mənası ilə yanaşı, həm də 1969-cu ildə Aya çıxmaq hadisəsində Ayın torpağının üzərindəki fəaliyyətə işarə edilir (ən doğrusunu Allah bilir).

Burada həmçinin çox mühüm bir məsələyə də işarə var. “Qəmər” surəsində qeyd edilən bu ayənin bəzi kəlmələrinin əbcədi bizə 1969 rəqəmini verir. Bu hesablama üsulunda ayrıca vurğulanmalı olan mühüm bir məqam da aparılmış hesablamalarda çox böyük, yaxud da əlaqəsi olmayan rəqəmlərin çıxma ehtimalıdır. Əlaqəli rəqəmin əldə edilmə ehtimalı çox zəif olsa da, belə bir aydın rəqəmin hesablanması çox diqqət çəkici bir məsələdir.

“...Saat yaxınlaşdı və Ay parçalandı...”

HİCRİ: 1390 - MİLADİ: 1969

kuran mucizesi ay

◉ “Yaxınlaşdı” kəlməsi ərəb dilində axırda olduğu üçün saya daxil edilmir.

Amerikalı astronavtlar 1969-cu ildə Ayın üstündə tədqiqatlar aparmış, Ayın torpağı müxtəlif alətlərlə qazılmış, yarılmış və nümunə olaraq Yerə gətirilmişdir.

Ancaq bunu da bildirməliyik: əlbəttə, Ayın yarılması hadisəsi Allah`ın Peyğəmbərimizə (s) verdiyi möcüzələrdən biridir. Bir hədisdə bu möcüzə belə bildirilmişdir:

«...Səid ibn Əbi Ərubə Qətadədən, o da Ənəs ibn Malikdən (r) nəql etdi: «Məkkə əhalisi Rəsulullahdan onlara bir ayə (bir möcüzə) göstərməsini istədi. O da onlara Ayı iki yerə bölünmüş halda göstərdi, hətta məkkəlilər Hira dağını o iki hissənin arasında gördülər».253

Yuxarıda haqqında danışılan möcüzə ayədə xəbər verilən Ayın yarılması hadisəsidir. Ancaq Quran hər əsrə baxan bir kitab olduğu üçün bu ayə ilə günümüzdə Ayın kəşfi mövzusuna da diqqət çəkildiyi güman edilə bilər (ən doğrusunu Allah bilir).

kuran mucizesi ay

TOPLAM : 1390 (MİLADİ 1969)

Quranda 19 Möcüzəsi

Quranın riyazi möcüzələrinin başqa biri isə 19 rəqəminin ayələrin içinə şifrlənmiş bir şəkildə yerləşdirilməsidir. Quranda “Onun üstündə on doqquz vardır” (“Muddəssir”, 74/30) ayəsi ilə nəzərlərimizi cəlb edən bu rəqəm Quranın əksər yerində şifrlənmişdir. Bunun nümunələrindən bir hissəsini belə saya bilərik:

“Bismillah” kəlməsi 19 hərfdən ibarətdir.

kuran_mucizeleri_19_sayisi

Quranda 114 (19 x 6) surə var.

İlk vəhy olunan surə (96-cı surə) axırdan 19-cu surədir.

Quranın ilk vəhy edilən ayələri 96-cı surənin ilk 5 ayəsidir və bu ayələrdəki kəlmələrin sayı cəmi 19-dur.

Göründüyü kimi, ilk 5 ayə cəmi 19 kəlmədən ibarətdir. Arada qeyd edilən “vav” kəlmə yox, hərfdir. “Bə” hərfləri də eyni şəkildə bu saya daxil edilməyib.

19 mucizesi, kuran mucizeleri

Vəhy edilən ilk surə (“Ələq” surəsi) 19 ayəyə malikdir və özündə 285 hərfi (19 x 15) ehtiva edir.

Axırıncı vəhy edilən surə olan “Nəsr” cəmi 19 kəlmədən ibarətdir.

Bundan başqa, “Nəsr” surəsinin Allah`ın köməyindən bəhs edən ilk ayəsi də 19 hərfdən ibarətdir.

kuran_mucizeleri_19_mucizesi

Quranda 114 (19 x 6) “Bismillah” sözü var. Bu say da 19-dan 6 dəfə çoxdur.

nasr_suresi_kuran_mucizesi

Quranda 113 surə “Bismillah”la başlayır. Başında “Bismillah” olmayan yeganə surə 9-cu surə olan “Tövbə” surəsidir. Quranda ancaq “Nəml” surəsində iki “Bismillah” var. Bunlardan biri surənin əvvəlində, digəri isə 30-cu ayədə qeyd edilmişdir. “Bismillah”la başlamayan “Tövbə” surəsindən etibarən saymağa başlayanda “Nəml” surəsinin 19-cu sırada yerləşdiyini görmək olar.

kuran_mucizeleri_19_mucizesi Tevbe Besmel YOK_Nemlde 2Bemele

19 surə sonra gələn 27-ci surə olan “Nəml” surəsinin həm əvvəlində, həm də 30-cu ayəsində “Bismillah” var. Beləliklə, 27-ci surədə iki “Bismillah” var. “Bismillah”ların sayını 114-ə çatdıran ayə 27-ci surənin 30-cu ayəsidir. Bundan başqa, surə və ayə nömrələrini, yəni 27 və 30-u toplayanda 57 (19 x 3) sayını əldə edirik.

“Tövbə” surəsindən (9) “Nəml” surəsinə (27) qədər olan surə nömrələrinin cəmi 9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27=342 edir. Bu da 19 rəqəminin 18 qatıdır.

19-la 19-un bir neçə qatı olan ayələrdə qeyd edilmiş “Allah” kəlmələrinin cəmi 133-dür (19 x 7).

“Bir” mənasına gələn “vahid” (“i” hərfi bu söz oxunarkən əlavə edilir) kəlməsinin əbcəd dəyəri 19-dur. Quranda bu kəlmə “bir çeşid yemək”, “bir qapı” və s. kimi müxtəlif kəlmələr üçün işlədilmişdir. “Tək Allah” olaraq işlədilməsi isə 19 dəfədir.

(Arapçası harekesiz olarak gösterilmiştir)

"Vahd" kelimesinin harfleri

Harflerin Sayısal Değerleri

و

V

6

ا

A

1

ح

H

8

د

D

4

Kelimenin Toplam Ebced Değeri

 

19

19 dəfə “vahd” kəlməsinin qeyd edildiyi ayələrin surə və ayə nömrələrinin cəmi 361 (19 x 19)-dur.

Başlanğıc hərflərinin olduğu birinci surə ilə başlanğıc hərflərinin olduğu axırıncı surə arasında başlanğıc hərflərinin olmadığı 38 (19 x 2) surə var.

“Rəhman” kəlməsi isə Quranda 57 (19 x 3) dəfə qeyd edilir.

Quranda 30 fərqli rəqəm qeyd edilib.

1

7

19

70

1000

2

8

20

80

2000

3

9

30

99

3000

4

10

40

100

5000

5

11

50

200

50000

6

12

60

300

100000

Quranda qeyd edilən bütün bu rəqəmləri (təkrarlarını nəzərə almadan) toplayanda əldə edilən say 162.146-dır. Bu da 19-la 8534-in hasilidir: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+19+20+30+40+50+60+70+80+99+100+200+300+1000+2000+3000+5000+50.000+100.000=162.146 (19 x 8534).

Bu 30 fərqli rəqəmə əlavə olaraq Quranda 8 ədəd kəsirli saydan bəhs edilir. Bunlar 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 2/3-dir. Beləliklə, Quran özündə 38 (19 x 2) fərqli sayı ehtiva edir.

Quranın əvvəlindən etibarən 19 ayəyə sahib olan ilk surəsi “İnfitar” surəsidir. Bu surənin başqa bir xüsusiyyəti də axırıncı kəlməsinin “Allah” kəlməsi olmasıdır. Bu həm də Qurandakı axırdan 19-cu “Allah” kəlməsidir.

“Qaf” hərfi ilə başlayan 50-ci surədə 57 (19 x 3) “qaf” hərfi var. Əvvəlində “qaf” hərfi olan 42-ci surədə yenə 57 (19 x 3) ədəd “qaf” hərfi var. 50-ci surənin 45 ayəsi var. Bunları toplasaq, (42+53) yenə 95 (19 x 5) edir.

50. sure

57 (19 x 3) kaf harfi

42. sure

57 (19 x 3) kaf harfi

 

50. surede

45 ayet

50+45=95 (19 x 5)

42. surede

53 ayet

42+53=95 (19 x 5)

“Qaf” surəsinin ilk ayəsində Quran üçün işlədilən “məcid” kəlməsinin əbcəd dəyəri 57 (19 x 3)-dir. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, surə içindəki “qaf” surələrinin cəmi də 57-dir.

“Qaf” surəsindəki “qaf” hərflərinin qeyd edildiyi ayələrin nömrələrini toplayanda 19-un 42 qatı olan 798 sayını əldə edirik. 42 isə başlanğıc hərfləri arasında “qaf” olan başqa bir surənin nömrəsidir.

“Nun” hərfi yalnız 68-ci surənin əvvəlində qeyd edilir. Bu surədəki “nun” hərflərinin cəmi 133 (19 x 7)-dür.

 

SURE NO

AYET SAYISI

19 x 1

19. sure

99

19 x 2

38. sure

89

19 x 3

57. sure

30

19 x 4

76. sure

32

19 x 5

95. sure

9

19 x 6

114. sure

7

TOPLAM

 

266 (19 x 14)

Surə nömrələri 19-un qatı olan surələrin ayə saylarını (“Bismillah” da daxil olmaqla) toplayanda 266 (19 x 4) alınır.

“Ya” və “sin” hərfləri “Yasin” surəsinin əvvəlində mövcuddur. “Sin” hərfi “Yasin” surəsində 48 dəfə qeyd edildiyi halda, “ya” hərfi 237 dəfə qeyd olunub. Bu iki hərfin cəmi 285 (19 x 15)-dir.

Yalnız bir surə - 7-ci surə “əlif”, “lam”, “mim”, “sad” başlanğıc hərfləri ilə başlayır. “Əlif” hərfi bu surədə 2529 dəfə, “lam” hərfi 1530 dəfə, “mim” hərfi 1164 dəfə və “sad” hərfi 97 dəfə qeyd edilmişdir. Bu qayda ilə 4 hərf bu surədə birlikdə 5320 dəfə qeyd edilir: 2529 + 1530 + 1164 + 97 = 5320 (19 x 280).

“Əlif”, “lam”, “mim” hərfləri ərəb dilində ən çox istifadə edilən hərflərdir. Bu hərflər bir yerdə 6 surənin - 2, 3, 29, 30, 31 və 32-ci surələrin əvvəlində yer almışlar. Bu 3 hərf 6 surənin hər birində cəmi 19-un qatı olaraq qeyd edilmişdir. Cərgə ilə [9899 (19 x 521), 5662 (19 x 298), 1672 (19 x 88), 1254 (19 x 66), 817 (19 x 43)]. Bu üç hərfin 6 surədə birlikdə qeyd edildiyi yerin sayı 19874 (19 x 1046)-dür.

“Əlif”, “ləm”, “ra” başlanğıc hərflərinin 10, 11, 12, 14 və 15-ci surələrdə birlikdə qeyd edildikləri yerlərin sayı 2489 (19 x 131), 2489 (19 x 131), 2375 (19 x 125), 1197 (19 x 63) və 912 (19 x 48)-dir.

“Əlif”, “ləm”, “mim”, “ra” başlanğıc hərflərinin birlikdə qeyd edildiyi yer 1482 (19 x 78)-dir. “Əlif” hərfi 605 dəfə, “ləm” hərfi 480 dəfə, “mim” hərfi 260 dəfə və “ra” hərfi 137 dəfə qeyd edilmişdir.

“Kaf”, “ha”, “ya”, “ayn”, “sad” başlanğıc hərfləri ancaq bir surədə - 19-cu surədə qeyd edilmişdir. “Kaf” hərfi bu surədə 137 dəfə, “ha” hərfi 175 dəfə, “ya” 343 dəfə, “ayn” 117 dəfə və “sad” hərfi 26 dəfə qeyd edilmişdir. 5 hərfin cəm olaraq qeyd edildiyi yerlərin sayı 137 + 175 + 343 + 117 + 26 = 798 (19 x 42)-dir.

Bu mövzudakı başqa qeydlər isə belədir.

Bütün Quranda:

◉ “ətiu” (itaət edin) kəlməsi 19 dəfə;

◉ “abd” (qul, bəndə), “abid” (qulluq edən) və “ibadət” kəlmələri isə cəmi 152 (8 x 19) dəfə qeyd edilir.

Allah`ın adlarından aşağıda nümunə kimi verilən bəzilərinin sayının əbcəd dəyəri də 19-un qatlarıdır.

◉ “Vahid” (tək) 19 (19 x 1)

◉ “Cami” (toplayan) 114 (19 x 6)

Fövqəladə Bir Rəqəm – 19

On doqquz 9 və 10 rəqəmlərinin ilk qüvvətlərinin cəmidir. 9 və 10 rəqəmlərinin ikinci qüvvətləri arasındakı fərq də 19 edir.

101

10 + 9

19

102

100 - 81

19

Günəş, Ay və Yer hər 19 ildə bir eyni nöqtədə cərgə ilə düzülürlər.254

Halley quyruqlu ulduzu hər 76 (19 x 4) ildə bir Günəş sisteminin içindən keçir.255

İnsan bədənində 209 (19 x 11) sümük var. Əldəki sümüklərin sayı da 19-dur.

19 rəqəminin Paskal üçbucağındakı yeri

Nəticə:

İlk 19 rəqəmin cəmi 19-un qatıdır.

İlk 19 rəqəmin cəmi 19-un qatıdır.

Şekil 1: İlk 19 rakam

Paskal üçgeni matematiğin cebir ve olasılık hesaplarında kullanılan aritmetik bir üçgendir.

Şekil 2: İlk 19 sayı

İlk xanada yerləşən 1-lərin sayı 19-dur.

Paskal üçbucağını əsas olaraq alanda 3 bölünə bilən bütün sayların cəmi 96 edir. 96 da ilk vəhy edilən surənin nömrəsidir.

Paskal üçbucağındakı rəqəmlərin başlarında 19 ədəd 1 rəqəmi var.

Quran ayələrinin göndərilmə sırasına görə 19 şifrinin Paskal üçbucağı ilə əlaqəsi

İlk vəhy olan 96-cı surə axırdan 19-cu surədir. Bu surə 19 ayədən ibarətdir və burada cəmi 285 (19 x 15) hərf var. Vəhyin ilk 5 ayəsində isə 76 (19 x 4) kəlmə var.

İkinci olaraq vəhy edilən 68-ci surədə vəhy olunmuş ilk ayələr də 38 (19 x 2) kəlmədən ibarətdir.

Üçüncü vəhy olan 73-cü surə isə 57 (19 x 3) kəlmədən əmələ gəlir.

Kuran Mucizeleri

Bu Quran aləmlərə ancaq xatırlatmadır.
Siz onun verdiyi xəbəri bir vaxtdan sonra mütləq biləcəksiniz!”
(Sad Surəsi, 87-88)

 

İqtibaslar

250. http://monak2.tripod.com/Peaceonline/id1.html

251. İsmail Yakıt, Tğrk-İslam Kğltğrğnde Ebced Hesabı ve Tarih Dğşğrme, s. 36.

252. İsmail Yakıt, Tğrk-İslam Kğltğrğnde Ebced Hesabı ve Tarih Dğşğrme, s. 56.

253. Sahih-i Buhari ve Tercemesi, c. 8, no. 88.

254. http://www.iol.ie/~plugin/stonecal.htm

255. http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/halley.html

9 / total 11
"Harun Yəhyanın Quran Möcüzələri 1&2 kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net