Quran Möcüzələri 1&2

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Download (PDF)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
10 / total: 11

Quranın Ədəbi Yöndən Mükəmməl Olması

Quranin Təqlid Edilməsinin Qeyri-Mümkünlüyü

Bu hissəyə qədər Quranın elmi və tarixi nöqteyi-nəzərdən möcüzəli xüsusiyyətlərini qismən </p>də olsa qeyd etdik. Bütün bunlarla yanaşı, Quran həm də ədəbi dili baxımından heyrətamiz, bənzəri olmayan bir üsluba malikdir.

Hər şeydən əvvəl qeyd olunması lazım gələn məsələ Quranın hər bir dövrdə istənilən insan toplumuna müraciət etməyi bacaran bir üsluba malik olmasıdır. Quran onu oxuyan adamların elmi və mədəni səviyyəsindən asılı olmayaraq, hamının başa düşə biləcəyi bir dilə sahibdir. Bir ayədə Allah Quran haqqında belə buyurur:

“And olsun ki, biz Quranı ibrət almaq üçün belə asanlaşdırdıq...” (“Qəmər” surəsi, 54/22)

Asan başa düşülən üslubda yazılmasına baxmayaraq, Quranın üslubunun təqlid edilməsi heç bir cəhətdən mümkün olmamışdır. Allah`ın Quranın bənzərsiz olmasına diqqət çəkdiyi ayələrdən bir neçəsi belədir:

“Əgər bəndəmizə nazil etdiyimizə şəkkiniz varsa, siz də ona bənzər bir surə gətirin və əgər doğru deyirsinizsə, onda Allah`dan savayı şahidlərinizi çağırın!” (“Bəqərə” surəsi, 2/23)

“Yoxsa: “Onu özündən uydurdu!” - deyirlər. De: “Əgər doğru deyirsinizsə, ona bənzər bir surə gətirin və Allah`dan başqa kimə gücünüz çatırsa, onu da köməyə çağırın!”” (“Yunis” surəsi, 10/38)

Quranın “möcüzə” kəlməsi ilə səciyyələndirilməsinin səbəblərindən biri də yuxarıdakı ayələrdə vurğulandığı kimi, insanın onun hətta bir oxşarını yazmaqda aciz olmasıdır. Bu acizlik, bu imkansızlıq nə qədər böyükdürsə, möcüzə də bir o qədər böyükdür. Dolayısilə, Quranın üslubunun əsrlərdən bəri milyardlarla insan arasından bircə nəfər tərəfindən də təqlid edilə bilməməsi bu müqəddəs kitabın möcüzəvi olduğunu göstərən sübutlarından biridir.

F.F.Arbutnot (F.F.Arbuthnot) “İncilin və Quranın quruluşu” (“The Construction of the Bible and the Koran”) adlı kitabında Quran haqqında bunları qeyd edir:

“Ədəbi üslub baxımından dəyərləndiriləndə Quran yarı nəzm, yarı nəsr üslubunda təmiz ərəb dilində yazılmış nümunədir. Dilçi alimlər bəzi vəziyyətlərdə Quranda istifadə edilən bir çox qəlib və ifadələrə uyğun gələn düzümdən yararlansa da, Qurana oxşar bir çalışma meydana gətirmək üçün gərgin əmək sərf etsə də, onların bu məsələdə indiyə qədər nəyəsə müvəffəq olduqlarını heç kim deyə bilməmişdir”.256

Quranın ifadələrində işlədilən kəlmələr həm məna, həm də üslub axıcılığı və təsir etmə gücü baxımından çox özəl və bənzərsizdir. Ancaq Quranın Allah`ın əmr və qadağalarını bildirdiyi müqəddəs bir kitab olduğuna iman gətirmək istəməyənlər onu müxtəlif bəhanələrlə inkar etməyə çalışmışlar. Allah iman gətirməyənlərin Quran haqqında sözlərini aşağıdakı ayələrdə belə bildirir:

“Biz ona şeir öyrətmədik və bu, ona heç yaraşmaz da. Ona vəhy olunan ancaq öyüd-nəsihət və açıq-aşkar Qurandır ki, onunla diri olanları qorxutsun və o deyilən söz kafirlər barəsində gerçək olsun”. (“Yasin” surəsi, 36/69-70)

Quranın Üstün Qafiyə Sistemi

Science Miracles

Prof. Adel M. A. Abbas'ın Science Miracles (Bilimsel Mucizeler) adlı kitabı

Quranı təqlid olunmaz və bənzərsiz edən xüsusiyyətlərindən biri də onun ədəbi məziyyətləri ilə birbaşa bağlıdır. Quran ərəb dilində olsa da, o, ərəb ədəbiyyatında işlədilən dil qəliblərindən heç birinə oxşamır.

Qurandakı qafiyə sisteminə “səci” deyilir. Filoloqlar Quranda işlədilən bu qafiyələrin də möcüzə olduğunu bildirirlər. Məşhur ingilis alimi, prof. Adil M.A.Abbas Quranın qrammatik baxımdan bir möcüzə olmasını sübut etmək üçün yazdığı “Elmi möcüzələr” (“Science Miracles”) adlı kitabında Quranda istifadə edilən hərfləri və qafiyə sistemini qrafiklər və cədvəllər vasitəsilə geniş tədqiq etmişdir. O bu kitabda Quranda istifadə edilən qafiyə sistemi ilə bağlı bir çox maraqlı nüanslar tapmışdır.

Məlum olduğu kimi, Quranda 29 surə 1 və ya 1-dən artıq simvolik hərflə başlayır. “Muqatta hərfləri” kimi tanınan bu hərflər həm də “başlanğıc hərfləri” adlandırılır. Ərəb dilindəki 29 hərfdən 14-ü - ayn, sin, kaf, nun, ra, ya, ta, ha, əlif, ləm, mim, hə, yə, sad “muqatta hərfləri”ni təşkil edir. Bu hərflərdən “nun” hərfinin “Qələm” surəsində istifadəsinə nəzər salanda ayələrin 88,8 faizinin “nun” hərfi ilə qafiyələndiyini görmək olar. “Şuara” surəsinin 84,6 faizi, “Nəml” surəsinin 90,32 faizi, “Qəsas” surəsinin isə 92,05 faizi “nun” hərfi ilə qafiyələnir.

Quranın hamısına nəzər salanda isə onun mətninin 50,08 faizinin “nun” hərfi ilə qafiyələndiyi aydın olur. Başqa sözlə desək, Quranda ayələrin yarısından çoxu “nun” hərfi ilə qurtarır. Eyni həcmdə və ölçüdə olan ədəbi çalışmaların heç birində mətnin yarısından çoxunun bir səslə qafiyələnməsi mümkün olmamışdır. Bu məsələ təkcə ərəb dilinə yox, bütün dillərə şamil edilir.

Sure numarası

Surenin ismi

Nun harfi sayısı

2

Bakara

193

3

Al-i İmran

121

7

Araf

193

10

Yunus

98

11

Hud

56

12

Yusuf

93

13

Rad

5

14

İbrahim

6

15

Hicr

81

19

Meryem

5

20

Taha

-

26

Şuara

192

27

Neml

84

28

Kasas

81

29

Ankebut

59

30

Rum

54

31

Lokman

7

32

Secde

27

36

Yasin

71

38

Sad

18

40

Mümin

32

41

Fussilet

30

42

Şura

6

43

Zuhruf

78

44

Duhan

44

45

Casiye

30

46

Ahkaf

26

50

Kaf

-

68

Kalem

42

Quran qafiyə baxımından ümumi şəkildə incələnəndə isə məlum olur ki, qafiyələrin təxminən 80 faizi “əlif”, “mim” və ya “nun” hərflərindən ibarət olan üç səsdən (n, m, a) təşkil edilib.257 “Nun” hərfindən başqa, ayələrin 30 faizi “mim”, “əlif” və yaxud da “ya” ilə qafiyələnir.

Harf

ا

ي

م

ن

Toplam

Sesler

a

y

m

n

 

Ayet sayısı

949

246

666

3123

4984

Yüzde  oranı (%)

15,22

3,94

10,68

50,08

79,92

 

Ayet numarası

Müminun Suresi

1

Kad efleha elmu'minun

2

Elleziyne hum fi salatihim haşiun

3

Ve elleziyne hum an ellağvi muğridun

4

Ve elleziyne hum lizzekati failun

5

Ve elleziyne hum lifuricihim hafizun

6

... ev ma meleket eymanuhum fe innehum gayru melumiyn

7

... fe ulaike hum eladun

8

Ve elleziyne hum liemanetihim ve ahdihim raun

9

Ve elleziyne hum ala salavatihim yuhafizun

10

Ulaike hum elvarisun

11

... hum fiha halidun

12

Ve lekad halakna elinsane min sulaletin min tiyn

13

Sümme cealnahu nutfeten fi kararin mekiyn

14

... fe tebareke Allahu ehsenu elhalikiyn

15

Sümme innekum beade zalike lemeyyitun

16

Sümme innekum yevme elkıyameti tubasun

17

... ve ma kunna an elhalki gafiliyn

 

Ayet numarası

Nahl Suresi

1

... ve teala amma yuşrikun

2

... ennehu la ilahe illa ena fettakun

3

... teala amma yuşrikun

4

... fe iza huve hasiymun mubiyn

5

... ve menafiu ve minha te'kulun

6

Ve lekum fiha cemalun hıyne turiyhune ve hiyne tesrehun

 

Ayet numarası

 Enam Suresi

1

 ... Sümme elleziyne keferu birabbihim yeadilun

2

 ... sümme entum temterun

3

 ... ve yealemu ma teksibun

4

 ... illa kanu anha muaridiyn

5

 ... fe sevfe ye'tiyhim enbau makanu bihi yestehziun

6

 ... ve enşe'na min beadihim karnen aheriyn

7

 ... in haza illa sihrun mubiyn

8

 ... sümme le yunzarun

9

 ... ve lelebesna aleyhim ma yelbisun

10

 ... ma kanu bihi yestehziun

 

Ayet numarası

Rum Suresi

6

... ve lakinne eksere ennasi la yealemun

7

... ve hum an elahiretihum gafilun

8

... ve inne kesiyren min ennasi bilikai rabbihim lekafirun

9

... ve lakin kanu enfusehum yazlimun

10

... en kezzebu biayatillahi ve kanu biha yestehziun

11

... sümme ilayhi turceun

12

... yublisu elmucrimun

13

... ve kanu bişürekaihim kafiriyn

14

Ve yevme tekumu essaatu yevmeizin yeteferrakun

15

... fe hum fi ravdatin yuhberun

 

Ayet numarası

Yunus Suresi

26

... ulaike ashabu elcenneti hum fiha halidun

27

... ulaike ashabu ennari hum fiha halidun

28

... ve kale şürekauhum ma kuntum iyyana teabudun

29

... in kunna an ibadetikum leğafiliyn

30

... ve dalle anhum ma kanu yefterun

31

... fe kul e fe la tettekun

32

... fe enna tusrafun

33

... ennehum la yu'minun

34

... fe enna tu'fekun

 

Ayet numarası

 Ankebut Suresi

6

 ... inne Allahe leğaniyyun an elalemiyn

7

 ... ve lenecziyennehum ehsene ellezi kanu yeamelun

8

 ... feunebbiukum bima kuntum teamelun

9

 ... lenudhilennehum fi essalihiyn

10

 ... ev leyse Allahu biealeme bima fi suduri elalemiyn

11

 ... ve leyealemenne elmünafikiyn

12

 ... innehum lekazibun

13

 ... ve leyuselunne yevme elkıyameti amma kanu yefterun

14

 ... feehaze hum ettufanu ve hum zalimun

 

Ayet numarası

 Neml Suresi

12

 ... innehum kanu kavmen fasikiyn

13

 ... haza sihrun mubiyn

14

 ... fe unzur keyfe kane akibetu elmufsidiyn

15

 ... min ibadihi elmu'miniyn

16

 ... inne haza lehuve elfadlu elmubiyn

17

 ... fe hum yuzeun

18

 ... suleymanu ve cunuduhu ve hum la yeşurun

19

 ... ve edhilni birahmetike fi ibadike essalihiyn

 

Ayet numarası

Nisa Suresi

23

... inne allahe kane gafuren rahiymen

24

... inne allahe kane aliymen hakiymen

25

... ve allahu gafurun rahiymun

26

... ve allahu aliymun hakiymun

27

... en temiylu meylen aziymen

 

Ayet numarası

Maide Suresi

22

... fe inyehrucu minha fe inna dahilun

23

... fe tevekkelu in kuntum mu'miniyn

24

... inna hahuna kaidun

25

... fe ufruk beynena ve beyne elkavmi elfasikiyn

26

... fe la te'se ala elkavmi elfasikiyn

27

... kale innema yetekabbelu Allahu min elmuttakiyn

28

... inni ehafu Allahe rabbe elalemiyn

29

... ve zalike cezau ezzalimiyn

30

... fe katalehu fe esbaha min elhasiriyn

31

... fe esbaha min elnadimiyn

 

Ayet numarası

Araf Suresi

2

... ve zikra lilmu'miniyn

3

... kaliylen ma tezekkerun

4

... fe caeha be'suna beyaten ev hum kailun

5

... iz caehum be'suna illa en kalu inna kunna zalimiyn

6

... ve leneselenne elmurseliyn

7

... ve ma kunna gaibiyn

8

... fe ulaike hum elmuflihun

9

... bima kanu biayatina yazlimun

10

... kaliylen ma teşkurun

11

... lem yekun min essacidiyn

 

Ayet numarası

Tevbe Suresi

7

... inne Allahe yuhibbu elmuttakiyn

8

... ve ekseruhum fasikun

9

... innehum sae ma kanu yeamelun

10

... ve ulaike hum elmuatedun

11

... ve nufassilu elayati likavmin yealemun

12

... leallehum yentehun

13

... ehakku en tehşevhu in kuntum mu'minyn

14

... ve yeşfi sudure kavmin mu'miniyn

 

Ayet numarası

Bakara Suresi

62

... ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun

63

...  ve uzkuru ma fihi leallekum tettakun

64

... lekuntum min elhasiriyn

65

... fe kulna lehum kunu kiredeten hasiiyn

66

... ve mev'izeten lilmuttakiyn

67

... euzu billahi en ekune min elcahiliyn

68

... fe ef'alu ma tu'merun

69

... bakaratun safrau fakiun levnuha tesurru ennnaziriyn

 

Ayet numarası

Al-i  İmran Suresi

130

... ve ettaku Allahe leallekum tuflihun

131

Ve ettaku ennare elleti uiddet lilkafiriyn

132

... leallekum turhemun

133

... uiddet lilmuttakiyn

134

... ve Allahu yuhibbu elmuhsiniyn

135

... ve lem yusirru ala ma fealu ve hum yealemun

136

... ve niame ecru elamiliyn

137

... fenzuru keyfe kane akibetu elmukezzibiyn

138

... ve mev'izetun lilmuttakiyn

139

... ve entum elealevne in kuntum mu'miniyn

140

.. ve Allahu la yuhibbu ezzalimiyn

 

Ayet numarası

Enbiya Suresi

5

... felye'tina biayetin kema ursile elevvelun

6

... e fe hum yu'minun

7

... in kuntum la tealemun

8

... ve ma kanu halidiyn

9

... ve ehlekna elmusrifiyn

10

... e fe la teakilun

11

... ve enşe'na beadeha kavmen aheriyn

12

... hum minha yerkudun

 

Ayet numarası

Nur Suresi

47

... ve ma ulaike bilmu'miniyn

48

... feriykun minhum muaridun

49

Ve in yekun lehum elhakku ye'tu ileyhi muziniyn

50

... bel ulaike hum ezzalimun

51

... ve ulaike hum elmuflihun

52

... fe ulaike hum elfaizun

53

... inne Allahe habiyrun bima teamelun

54

... ve ma ala erresuli illa elbalağu elmubiyn

55

... fe ulaike hum elfasikun

 

Ayet numarası

Hicr Suresi

5

... ve ma yeste'hirun

6

… inneke le mecnun

7

... in kunte min essadikiyn

8

... ve ma kanu izen munzariyn

9

... ve inna lehu lehafizun

10

Ve lekad erselna min kablike fi şiyai elevveliyn

11

... kanu bihi yestehziun

12

Kezalike neslukuhu fi kulubi elmucrimiyn

13

... kad halet sunnetu evveliyn

14

... fihi yearucun

15

... nahnu kavmun meshurun

200-300 sətirlik bir şeirdə qafiyənin iki-üç səsdən ibarət olması həmin əsərə onu möhtəşəm abidəyə çevirən bir xüsusiyyət qazandıra bilər. Ancaq Quranın uzunluğu, özündə ehtiva etdiyi məlumatlar və hikmətli izahlar nəzərə alınanda belə bir qafiyə sistemindən istifadənin necə bir fövqəladə vəziyyət olması daha aydın görünür. Çünki Quran insanlara rəhbər olan imani bir kitab olmaqla, özünün bütün ədəbi üstünlükləri ilə, sosial və ya psixoloji mövzuları ilə yanaşı, təbiət elmləri ilə bağlı əksər mövzuları da əhatə edir.

Bu isə, dolayısilə, o deməkdir ki, özündə belə müxtəlif və elmi mövzuları ehtiva edən Quranda bu qədər az səslə belə mükəmməl qafiyənin olması insan əməyi ilə gerçəkləşdirilə bilinməyəcəyini göstərir. Ərəb dili mütəxəssisləri məhz bu baxımdan Qurana “qəti olaraq təqlid edilə bilməz” şəklində tərif verirlər.

Bill Klintonun Qurandan Nə Qədər Təsirləndiyini Anladan Çıxışı

Bill Clinton

ABŞ-ın keçmiş prezidenti Bill Klinton prezidentliyinin son ilində Ramazan bayramı münasibəti ilə Ağ Evdə müsəlmanları qəbul etmişdi. Quran ayələrinin oxunması ilə başlayan toplantıdakı çıxışında Bill Klinton da Qurandan ayələr oxumuş və tez-tez İslama olan marağını ifadə etmişdi:

İmamın Qurandan oxuduğu hissədə Allah`ın insanları bir-biri ilə mübarizə aparmaları üçün deyil, tanış olmaları üçün müxtəlif irqlərdən yaratdığı bildirilir. Məncə, bu, çox təsirləndiricidir. Tövratda insanların əcnəbilərdən üz döndərməməsindən, bunu edənin Allah`ın qanunlarına qarşı çıxması anlamına gəldiyindən bəhs edilir. İncildə isə insanlara qonşuları ilə yaxşı davranmalarının vacibliyi söylənilir. Ancaq Quranda Allah`ın millətləri və irqləri onlar bir-birini tanısınlar, fikirlərini paylaşsınlar deyə yaratdığının bildirilməsi, məncə, möhtəşəm bir şeydir... Bunu deməyimə icazə verin, məncə, dünyanın İslamdan öyrənəcəyi daha çox şey var. Dünyada hər dörd insandan biri müsəlmandır. Amerikalılar universitetlərdə və liseylərdə İslamı öyrənirlər. Mənim də qızım lisey şagirdi olarkən İslam tarixi dərsi almış və Quranın əksər hissəsini oxumuşdu. Hətta məktəbdən gələndən sonra bizi də bu məsələdə maarifləndirir və bizə suallar verirdi. Bu ölkə insanlarının sizin dininizi, ibadətlərinizi, ənənələrinizi daha yaxşı başa düşmələri üçün özünüzü, dininizin dəyərlərini və insanlığa verdiyi töhfələrini onlara anlatmağınızı sizdən bir daha xahiş edirəm. Quranda insanların özlərinə qarşı necə davranıldığını istəyirlərsə, başqalarına qarşı da eynilə davranmalarının lazım olduğu bildirilmişdir. Özümüz üçün istəmədiyimiz bir şeyi başqaları üçün də istəməməyimiz və sülh üçün səy göstərməyimiz...307

 

İqtibaslar

256. [F. F. Arbuthnot, The Construction of the Bible and the Koran, London, 1985, s. 5.]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/miracalous1.htm

257. Dr. Adel M. A. Abbas, Anne P. Fretwell, Science Miracles, No Sticks or Snakes, Amana Publications, Beltsville, Maryland, ABŞ, 2000, s. 13.

258. [H. A. R. Gibb, Islam-A Historical Survey, 1980, Oxford University Press, s. 28.]; http://www.islamic-awareness.org/Quran/Miracle/ijaz.html

259. [H. A. R. Gibb, Arabic Literature-An Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press, s. 36.]; http://www.islamic-awareness.org/Quran/Miracle/ijaz.html

260. [H. A. R. Gibb, Arabic Literature-An Introduction, 1963, Oxford at Clarendon Press, s. 36.]; http://www.islamic-awareness.org/Quran/Miracle/ijaz.html

261. [Paul Casanova, “L’Enseignement de I’Arabe au College de France”, Lecon d’overture, 26th April 1909]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/miracalous1.htm

262. [Harry Gaylord Dorman, Towards Understanding Islam, New York, 1948, s. 3.]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/miracalous1.htm

263. [Edward Montet, Traduction Francaise du Coran, Introduction, Paris, 1929, s. 53.]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/miracalous1.htm

264. [John Naish, M. A. (Oxon), D. D., The Wisdom of the Qur’an, Oxford, 1937, ünsüz s. 8.]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/miracalous1.htm

265. [George Sale, The Koran: The Preliminary Discourse, London & New York, 1891, ss. 47-48.]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/miracalous1.htm

266.Aziz R. Bosworth Smith, Mohammed and Mohammadanism adlı kitabından; http://www.ndirect.co.uk/~n.today/disc160.htm

267. [Alfred Guillaume, Islam, 1990 (Reprinted), Penguin Books, ss. 73-74.]; www.islamicawareness.org/Quran/Miracle/ijaz.html

268. [Laura Veccia Vaglieri, Apologie de I’Islamisme, ss. 57-59]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/ARCHIVE.htm

269. [John William Draper, A History of the Intellectual Development of Europe, c. I, London, 1875, ss. 343-344.]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/ARCHIVE.htm

270. [Rev. J. M. Rodwell, M. A., The Koran, London, 1918, s. 15.]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/miracalous2.htm

271. [Dr. Steingass, quoted in T. P. Hughes’ Dictionary of Islam, s. 528.]; http://www.quran.org.uk/ieb_quran-feedback.htm

272. [Arthur J. Arberry, The Koran Interpreted, Oxford University Press, London, 1964, s. x.]; http://www.quran.org.uk/ieb_quran-feedback.htm

273. [Maurice Bucaille, The Qur’an and Modern Science, 1981, s. 18.]; http://www.quran.org.uk/ieb_quran-feedback.htm

274.T. W. Arnold, The Preaching of Islam, London, 1913, ss. 413-414; [Edward Montet, Paris, 1890]; http://users.erols.com/zenithco/quote1.html

275.[Reverend Bosworth Smith in Muhammad and Muhammadanism, London, 1874.]; http://users.erols.com/zenithco/quote1.html

276.[James Michener in Islam: The Misunderstood Religion, Reader’s Digest, may 1955, ss. 68-70.]; http://users.erols.com/zenithco/quote1.html

277. [Lectures on “The Ideals of Islam”, Speeches and Writings of Sarojini Naidu, Madras, 1918, s. 167.]; http://www.mostmerciful.com/published-quotes.htm

278. [Hartwig Hirschfeld, Ph. D., M. R. AS., New Researches into the Composition and Exegesis of the Qur’an, London 1902, s. 9.]; www.islamweb.net/english/quran/miracalous/miracalous2.htm

279. [G. Margoliouth, Introduction to J. M. Rodwell’s, The Koran, Everyman’s Library, New York, 1977, s. vii.]; http://www.quran.org.uk/ieb_quran-feedback.htm

280. [Goethe, quoted in T. P. Hughes’ Dictionary of Islam, s. 526]; http://www.quran.org.uk/ieb_quran-feedback.htm

281. www.islam-guide.com/ch1-1-h.htm

282. www.islam-guide.com/ch1-1-h.htm

283. www.islam-guide.com/ch1-1-h.htm

284. www.islam-guide.com/ch1-1-h.htm

285. www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html

286. www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html

287. www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html

288. www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html

289. www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html

290. www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html

291. www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html

292. www.islamic-awareness.org/Quran/Science/scientists.html

293. http://islamweb.net/english/new/week15/ (10)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20THE%20LEADERS%20OF%20MODERN%20.htm

294. http://islamweb.net/english/new/week15/(10)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20THE%20LEADERS%20OF%20MODERN%20.htm

295. http://islamweb.net/english/new/week15/(10) %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20THE%20LEADERS%20OF%20MODERN%20.htm

296. http://islamweb.net/english/new/week15/(10)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20THE%20LEADERS%20OF%20MODERN%20.htm

297. http://www.alsunnah.com/call_to_islam/articles/ what_they_say_about_islaam.html

298. http://www.al-sunnah.com/call_to_islam/articles/what_they_say_about_islaam.html

299. http://www.al-sunnah.com/call_to_islam/articles/what_they_say_about_islaam.html

300. http://www.al-sunnah.com/call_to_islam/articles/what_they_say_about_islaam.html

301. John Esposito; ABŞ Today, 27 noyabr 2001

302. www.wponline.org/vil/Articles/politics/quotations_on_islamic_civilizati.htm; [Christian Cherfils, Bonaparte et Islam, Pedone Ed., Paris, France, 1914, ss. 105, 125.]169)

303. BBC News, 29 mart 2000.

304. “Blair Kuran’a Merak Salmış”, Milliyet, 11 sentyabr 2001.

305. Prime Minister Tony Blair’s Interview with Al-Jazeera, 9 oktyabr 2001.

306. “Travels With Tony”, Time, 12 Kasım 2001, c. 158, no. 20.

307. http://www.amaana.org/ISWEB/ramadan.htm

308. http://www.ama-nj.org/bush_meeting.html

309. http://usinfo.state.gov/usa/islam/s091701b.htm

10 / total 11
"Harun Yəhyanın Quran Möcüzələri 1&2 kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.blogspot.com ahirzamanfelaketleri.blogspot.com ingilizderindevleti.net