Qiyamət Əlamətləri

KİTABI ENDİRİN

Download (DOC)
Download (MP3)
Şərhlər

KİTABIN BÖLÜMLƏRİ

< <
1 / total: 5

GİRİŞ

pembe lale

Tarix boyu insanların əksəriyyəti dağların heybətli quruluşuna, ulduzların və Günəşin böyüklüyünə öz ibtidai qavrayışına uyğun olaraq məna vermiş və kainatın sonsuzluğa qədər mövcud olacağına inanmışdı. Onların bu inancı çoxtanrılı və maddiyyatçı yunan fəlsəfələrinin, Şumer və Misir dinlərinin onurğa sütununu təşkil etmişdir.

Bu cür düşünən insanların necə yanıldıqlarını bizə Quran xəbər vermişdir. Allah`ın Quranda bildirdiyi xəbərlərdən biri də kainatın yaradılması və onun sonunun da olacağı həqiqəti ilə bağlıdır. Bütün insanlar və canlılar kimi, kainatın da ölümü olacaq. Milyardlarla ildir qüsursuz işləyən bu nizam hər şeyi yaradan Rəbbimizin əsəridir. Bu nizam Onun əmri ilə və Onun müəyyən etdiyi bir vaxtda möhtəşəm formada bitəcək.

Kainatın, mikroorganizmalardan insanlara qədər içindəki bütün canlılar, ulduzlar və qalaktikalarla birlikdə ortadan qaldırılacağı zaman ayələrdə "saat" olaraq ifadə edilir. Bu, hər hansı saat deyil, Quranda qiyamətin vaxtını bildirən müəyyən və xüsusi saatdır.

Quranda qiyamət saatının gələcəyi xəbəri ilə yanaşı, həmin vaxt baş verəcək hadisələr də bütün mərhələləri ilə müfəssəl surətdə təsvir edilib: "Göy yarılıb parçalandığı zaman", "Dənizlər qaynayıb bir-birinə qarışacağı zaman", "Dağlar yerindən qopardılacağı zaman", "Günəş sarınıb-büküləcəyi zaman"…

İnsanların bu dəhşətli müsibətlərdən qorxması, təlaşı və çaşqınlığı, qaçıb gizlənəcək heç bir yerin olmayacağı da ayələrdə müfəssəl şəkildə qeyd edilmişdir. Buradan da qiyamətin kainat tarixində bənzəri olmamış çox böyük müsibət olacağı nəticəsinə gəlirik.

"Qiyamət günü" və "Ölüm, qiyamət, cəhənnəm" adlı kitablarımızda qiyamət günü ilə bağlı ətraflı məlumat var. Əlinizdəki kitab isə qiyamət gününün yaxınlaşacağı vaxt baş verəcəyi xəbər verilən hadisələrdən bəhs edir. Bunu xüsusilə bildirməliyik ki, kainatı gözləyən nəticənin hər dövrdə diqqətəlayiq bir mövzu olması ayələrdən də məlumdur. Quranda insanların Peyğəmbərimizdən (s.ə.v) qiyamət saatının nə vaxt gələcəyini soruşması belə xəbər verilir:

"Səndən saat (qiyamət) haqqında soruşurlar ki, nə vaxt qopacaq" ("Əraf", 7/187).
"Səndən qiyamətin nə zaman qopacağı barədə soruşurlar" ("Naziat", 79/42).

Peyğəmbərimizə (s.ə.v) bu cür sual verənlərə: "O, ancaq Rəbbimə məlumdur" ." ("Əraf", 7/187) - şəklində cavab verməsini Allah əmr etmişdir. Bununla da qiyamətin nə vaxt qopacağını ancaq Allah`ın bildiyini ifadə etmişdir. Qiyamətin nə vaxt qopacağını heç kim bilə bilməz, lakin Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərinə və Quranda yer alan işarələrə baxıb əsr olaraq qiyamətin nə zaman qopacağına dair təxminlər əldə etmək olar. Belə demək mümkündür ki, qiyamətin qopacağı zaman iman edən heç kimsə qalmayacaq və küfr yer üzünə tam hakim olacaqdır. Necə ki, böyük İslam alimi Bərzənci və Suyuti həzrətləri Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərinə əsaslanıb ümmətin ömrünün hicri 1500-ü keçməyəcəyini bildirirlər. Bədiüzzaman Səid Nursi həzrətləri də yenə hədislərdəki bilgilərə görə, müsəlmanların hicri 1506-cı illərə qədər uca Allah`ın haqq üzərində qalibanə olaraq davam edəcəklərini, hicri 1545 (miladi 2120) tarixində isə qiyamətin qopacağını ifadə etmişdir.

Bundan başqa, qeyd etmək lazımdır ki, qiyamət saatı haqqında bilgi verən bir çox ayə mövcuddur. Mövzu ilə əlaqədar digər ayələri araşdırdığımızda əhəmiyyətli bir həqiqətlə qarşılaşırıq. Quranda qiyamət üçün bir tarix açıqlanmamışdır, fəqət qiyamət öncəsində ortaya çıxan əlamətlər xəbər verilir. Bir ayədə qiyamətin bir çox işarəsinin olduğunu Allah bizə belə bildirir:

Onlar ancaq o saatın qəfildən başlarının üstünü almasınımı gözləyirlər? Onun əlamətləri artıq gəlmişdir. (Qiyamət saatı) onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları onlara nə fayda verər?! (Muhəmməd, 47/18)

Bu ayədə xüsusilə gələcəyi bildirilən qiyamətin əlamətlərinin Quranda xəbər verildiyi başa düşülür. Bu böyük xəbərin əlamətlərini başa düşmək üçün ayələrin üstündə fikirləşmək lazımdır. Əks təqdirdə, ayədə bildirildiyi kimi, qiyamət vaxtı gələndən sonra fikirləşməyin heç bir xeyri olmayacaq.

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) günümüzə qədər gəlib çatan sözlərinin, yəni hədislərinin bir hissəsi qiyamətin əlamətləri haqqındadır. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərində həm qiyamətin əlamətləri, həm də qiyamətdən əvvəlki dövrlə bağlı ətraflı məlumatlar vermişdir. Qiyamət əlamətlərinin meydana çıxacağı bu dövr İslam mənbələrində axırzaman (son dövr) şəklində adlandırılmışdır. Axırzaman və qiyamət əlamətləri kimi mövzular İslam tarixində çox böyük marağa səbəb olmuş, İslam alimlərinin və tədqiqatçılarının əsərlərinin əsas mövzularından birini təşkil etmişdir.

papatyalar

Uca Allah Quranda İslam əxlaqını yer üzünə hakim edəcəyini bildirmişdir. Peyğəmbərimiz (s.ə.v) də hədislərində bu böyük və mübarək hadisəyə axırzamanda hz. Mehdinin vəsilə olacağını xəbər vermişdir. Quran əxlaqı gərəyi və Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bildirdiyi kimi, İslam əxlaqının hakimiyyəti sevgi ilə olacaqdır. İslam əxlaqının hakim olması ilə yer üzü hüzur və güvənliyə qovuşacaq, bütün qarışıqlıq, anarxiya və terror hadisələri sona çatacaqdır. Axırzamanın fitnə və zülmlərindən cana yığılan insanlar İslam əxlaqını yer üzünə hakim edən hz. Mehdinin (ə.s) ədalətindən, comərdliyindən mərhəmət və sevgisindən razı olacaqlar.

Axırzamanda hz. Mehdinin (ə.s), Allah`ın izni ilə, mütləq zühur edəcəyi Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədisi-şəriflərində belə müjdələnmişdir:

"Dünyada tək bir gün qalsa belə, (qiyamət qopmadan) Allah o günü uzadacaq, adı adıma, atasının adı da atamın adına uyğun,, əhli-beytimdən mütləq bir şəxs (hz. Mehdi) gələcək, daha öncə zülm və haqsızlıqla dolu olan yer üzünü ədalət və insafla dolduracaq". (Əbu Davud və Tirmizi; Böyük hədis külliyyatı, Rudani, cild 5, səh. 365)

Hədislərdə bildirildiyinə görə, hz. Mehdi (ə.s) axırzamanda zühur edəcək və İslam əxlaqını yer üzünə hakim edəcək. Hz. Mehdinin (ə.s) zühur etməsi ilə yer üzündəki bütün zülm və haqsızlıqlar sona çatacaq. Dünyaya ədalət, sülh, sevgi və hüzur hakim olacaq. Bu hadisələr bəzi hədislərdə belə xəbər verilir:

"...Bu Əmir (hz. Mehdi (ə.s)) insanlar yer üzünü daha öncə zülmlə doldurduqları kimi, yer üzünü ədalətlə dolduracaqdır. Artıq sizdən kim o günə çatarsa, qar üstündə sürünməklə də olsa, onlara qoşulsun". (Sünəni-İbni Macə, "Kitabül-fitən")

"Hz. Peyğəmbər (s.ə.v) ən başda İslamı necə ayaqda tutdusa, hz. Mehdi də (s.ə) ən sonda eyni şəkildə İslamı ayaqda tutacaqdır". (Əl-qövlül-müxtəsər fi əlamətil-Mehdiyyil-müntəzər, səh. 26)

Bütün bu məlumatları bir yerə yığanda çox zəruri bir nəticə ilə qarşılaşırıq. Ayə və hədislər axırzamanın iki mərhələli olduğunu göstərir. Birinci mərhələ dünyanın maddi və mənəvi problemlərlə dolu olduğu bir dövrdür. Bundan sonra gələcək ikinci dövr isə "Qızıl Əsr" adlandırılan Quran əxlaqının və hər sahədə yüksək rifahın yaşanacağı bir dövrdür. Dünyanın Qızıl Əsrin qurtarması ilə yanaşı, çox sürətlə sosial tənəzzülə girməsi ilə də qiyamət saatının gələcəyi gözlənilir.

Oxuduğunuz kitabın məqsədi də qiyamət əlamətlərini ayə və hədislərin işığında incələmək, bu əlamətlərin bir-bir, təsvir edildiyi kimi içində yaşadığımız əsrdə ortaya çıxmağa başladığını göstərməkdir. On dörd əsr əvvəl bildirilən əlamətlərin zühur etməsi insanların Allah`a olan imanını və bağlılığını artıran çox böyük hadisələrdir. Sonrakı səhifələrdəki qeydlərimiz də Rəbbimizin "Və de ki: "Həmd olsun Allah`a! O, öz ayələrini sizə göstərəcək, siz də onları görüb tanıyacaqsınız" ("Nəml", 27/93) vədinə uyğun olaraq hazırlanmışdır.

Xüsusi olaraq bildirmək istədiyimiz zəruri bir məsələ də budur ki, hər şeyin ən doğrusunu Allah bilir. Hər məsələdə olduğu kimi, qiyamət haqqında da Onun bizə öyrətdiyindən başqa heç bir məlumatımız yoxdur.

kuşlar

Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərində bildirilən əlamətlər bu əsrdə gerçəkləşmişdir.

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədislərindən birində hz. Mehdinin (ə.s) hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyini müjdələmişdir:

"İnsanlar 1400-cü ildə hz. Mehdinin ətrafında toplaşacaqlar". (Risalətül-xürucul-Mehdi, səh. 108)

Eyni zamanda, son min ilin ən böyük İslam alimi ustad Səid Nursi həzrətləri də öz külliyyatında hz. Mehdinin (ə.s.) hicri 1400-cü ildən fəaliyyətdə olacağını bildirmişdir:

 

"İstiqbali-dünyəviyyədə (dünyanın gələcəyində) 1400 il sonra gələcək bir həqiqəti əsrlərində karib (yaxın) zənn etmişlər". (Sözlər, səh. 318)

Həqiqətən də, hicri 1400-cü ildən etibarən peyğəmbərimizin (s.ə.v) bildirdiyi bütün axırzaman əlamətləri möcüzəvi şəkildə bir-birinin ardınca baş vermişdir.

Peyğəmbərimizdən (s.ə.v) rəvayət edilən hədislərin əksəriyyəti böyük İslam alimi İmam Rəbbaninin məşhur "Məktubati-Rəbbani" əsərində, eyni zamanda, əhli-sünnənin hədis ədəbiyyatında ən etibarlı hədis kitabları kimi qəbul edilən altı kitabda (Kutubi-siddədə) yerləşir. Ustad Səid Nursi həzrətləri də hicri 1327-ci ildə Şamdakı Əməvi məscidində on min insana verdiyi xütbəsində (Xütbeyi-Şamiyədə) və "Barla lahiqəsi", "Kastamonu lahiqəsi" və "Şüalar"da hz. Mehdinin (ə.s) hicri 1400-cü ildə zühur edəcəyini dəfələrlə açıq şəkildə bildirmişdir.

Eyni zamanda, Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərində, İmam Rəbbani, Cəlaləddin Suyuti, Əhməd ibn Hənbəl, Ustad Səid Nursi həzrətləri kimi böyük İslam alimlərinin əsərlərində İslam ümmətinin ömrünün hicri 1500-cü illərə qədər davam edəcəyi də bildirilmişdir:

"Mənim ümmətimin ömrü 1500 ili heç keçməyəcək". (Suyuti, Əl-kəşfu ən mücavəzəti-həzihil-ümməti əl-əlfu, Əlhavi lil fətavi, Suyuti. 2/248, Təfsiri-ruhul-bəyan. Bursəvi, (Ərəbcə) 4/262,Əhməd bin Hənbəl, Kitabül-iləl, səh. 89)

İmam Suyuti Peyğəmbərimizin (s.ə.v) hədislərində ümmətin ömrünün 1500 ili keçməyəcəyini bildirdiyini demişdir:

"Bu ümmətin ömrü 1000 ili keçəcək, fəqət 1500 ili keçməyəcək". (Qiyamət əlamətləri, səh. 299) (Cəlaləddin Suyutinin "Əl-kəşfu fi mücazəvəti-həzin əl-ümməti əl əlfə əlləzi dellət əleyh əl-asar" adlı kitabından nəql)

Səid Nursi həzrətləri ümmətin ömrünün hicri 1506-cı ilə qədər olacağını xəbər vermişdir:

 

"...Birinci cümlə min beş yüz (1500) məqamı ilə axırzamanda bir taifeyi-mücahidinin (din üçün çalışanların) son zamanlarına və ikinci cümlə min beş yüz altı (1506) məqamı ilə qalibanə (qalib olan) mücahədənin (Allah yolunda edilən cəhdin) tarixinə... işarə edər. (...) Bu tarixə qədər (1506) zahir (görünən) və aşkaranə (açıq, müəyyən), bəlkə qalibanə davam edəcəyinə rəmzə yaxın (işarə yolu ilə) işarə edər". (Sikkeyi-təsdiqi-qeybi, səh. 46)

Həmçinin ustadımız "Kastamonu lahiqə"sinin 33-cü səhifəsində qiyamətin 1545-ci ildə qopacağını bildirmişdir (doğrusunu Allah bilir):

"Ümmətimdən bir tayfa Allah`ın əmri gəlincəyədək (qiyamətə qədər) haqq üzərində olacaqlar". "Ümmətimdən bir tayfa..." hissəsinin say dəyəri 1542 (2117) edir və varlığının sonuna işarə edir. "Haqq üzərində olacaqlar" (şəddə sayılır) hissəsinin də say dəyəri (2082) edir. Bu tarixə qədər zahir və aşkaranə, bəlkə qalibanə; sonra ta 1542-ci (2117) ilə qədər gizli və məğlubiyyət içində aydınlatma vəzifəsinə davam edəcəyinə işarə edir. "Allah`ın əmri gəlincəyədək" (şəddə sayılır) hissəsinin də say dəyəri 1545 (2120) kafirin başında qiyamət qopmasına işarə edir". (Kastamonu lahiqəsi, səh. 33)

Bu səhih qaynaqlara əsaslanaraq hz. İsanın (ə.s) qayıdışının, hz. Mehdinin (ə.s) zühurunun, İslam əxlaqının yer üzünə hakim olmağının hicri 1400-cü illərdən sonrakı əsrdə olmayacağı çox açıqdır. Hicri 1400-cü illərdə İslam əxlaqı hz. İsanın (ə.s) və hz. Mehdinin vəsiləsi ilə yer üzünə hakim olacaq, onların vəfatından sonra isə sürətli degenerasiya başlayacaq və nəhayət qiyamət qopacaqdır.

Bütün müsəlmanlar Peyğəmbərimizin (s.ə.v) axırzamanla bağlı səhih hədislərinə və böyük İslam alimlərinin açıqlamalarına qəti iman gətirməlidirlər. Bir-birinin ardınca baş verən axırzaman əlamətlərini qulaqardına vurmaq hədislərdə bildirilən bu əlamətlərin yenidən və eynilə hədislərdə bildirildiyi kimi baş verəcəyini iddia etməkdir. Halbuki, bu hadisələr tarixdə yalnız bir dəfə və müəyyən ardıcıllıqla baş vermişdir. Bu isə Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bildirdiyi axırzamanda yaşadığımıza qəti dəlildir. Həyata keçən yüzlərlə əlamətə baxmayaraq, bu əlamətlərin bir daha baş verməsini gözləmək ağıl və məntiqə ziddir. Səmimi müsəlmanın bu əlamətlərin Peyğəmbərimizin (s.ə.v) bildirdiyi şəkildə və ardıcıllıqla baş verdiyini bir dəfə görməsi axırzamanda yaşadığımıza, hz. Mehdinin (ə.s), inşaAllah, zühur etdiyinə, hz. İsanın (ə.s) bu dövrdə nüzul edəcəyinə və qiyamət gününün sürətlə yaxınlaşdığına iman gətirməsi üçün kifayətdir.

 

Qiyamət günü inkar edənlər qorxunu bütün şiddəti ilə yaşayacaqlar

Adnan Oktar, Harun Yahya

Adnan Oktar: Hz. Mehdinin (ə.s) zühurundan sonra insanların beyinlərinin passiv hissələri də fəaliyyətə keçəcək. El arasında insan beyninin bir hissəsinin passiv, bir hissəsi isə aktiv olduğu deyilir. 2012 -2014-cü illərdən sonra həmin passiv hissələr də aktivləşəcək. Onda bütün dünya mədəniyyətin, incəsənətin, elmin, insanlığın, sevginin, eşqin, məhəbbətin nə olduğunu anlayacaq. Çox möhtəşəm bir zühur olacaq, inşaAllah. Çox böyük sevinc gətirəcək... Bu sevgini, məhəbbəti insanlara hz. Mehdi (ə.s) aşılayacaq, onların əsl sevgini dadmalarına vəsilə olacaq. Hz. Məsihin nüzulu ilə bu, ən yüksək həddə çatacaq. İnsanlar vəcdə gələcək, yəni mənəvi sərxoş olacaqlar, içmədən sərxoş olacaqlar, özlərindən keçəcəklər. İstər Xristian, istər İslam, istərsə də Yəhudi aləmi bu qədər böyük sevgi və həyəcan yaşayacaqlarını ağıllarına belə gətirmirlər. Ancaq hz. Mehdinin (ə.s) və hz. Məsihin (ə.s) vəfatından sonra insanlar çox dərin mənəvi boşluğa düşəcəklər. Olduqca dərin. Daha sonra, Səid Nursi həzrətlərinin də dediyi kimi, hicri 1500-cü illərdən etibarən böyük çökmə yaşanacaq. 2-4-8-16, qiyamətə doğru. Hicri 1543-cü ildən etibarən isə Allah`a iman gətirən bir adam belə tapa bilməzsən. Quranın kağız üzərində hərfi belə qalmayacaq. Səid Nursi həzrətləri bunun, Allah`ualəm, iki il davam edəcəyini deyir, ancaq indiyədək, Allah`ualəm, dediyi hər şey baş verdi. Məscidləri, Kəbəni yerlə bir edəcəklər. Yəni buldozer və ya başqa texnikalarla yıxacaqlar. Kəbədən əsər-əlamət qalmayacaq, dümdüz əraziyə çevriləcək. Məscidləri də həmçinin, ya meyxana kimi istifadə edəcəklər, ya da ona bənzər bir yer kimi. Bir sözlə, məhv edəcəklər. Allah onlara iki il müddət verir, inşaAllah. Sonra Allah qorxu hissini çox böyük şiddətlə yaşadacaq. İnsanın saçının bir anda ağardığını görəcəklər qiyamət günü. Cənabi Allah: "Sən onları sərxoş zənn edərsən. Lakin onlar sərxoş deyildirlər", - deyir. Allah o gün onlara sual verdikdə cavab verə bilməyəcəklərini, danışa bilməyəcəklərini deyir. Danışa bilmir, əcaib səslər çıxardır. Adını soruşursan, qəribə səslər çıxardır, şiddətli qorxu hissindən ağlı başından çıxır. Bəs sən bütün dünyaya hökmranlıq edirdin? Bəs yenidən insan yaratmaq gücünə sahib idin? Bəs məkiklə kosmosda sistemlər yaradacaqdın? Bəs meteoriti göydə partladacaqdın? İnsan acizliklərini və gücsüzlüklərini bütün çılpaqlığı ilə görəcəklər. "Bədiüzzaman adlı şəxs 1545-ci ildə qiyamətin qopacağını demişdi", - deyəcəklər. Gülməkdən yerə yıxılacaqlar, ağıllarına belə gəlməyəcək. Bəlkə də, ilin ortasına qədər bu, baş verməyəcək. Heç bir şeyin baş verməyəcəyinə inandıqları vaxt, axşamüstü deyir, İstanbulu nəzərdə tutur. Namaz vaxtları hər yerdə müxtəlifdir, İstanbulda da axşam namazı bir az tez qılınır, bilirsiniz.

Aparıcı: Fərzin öndə olması

Adnan Oktar

Adnan Oktar: Bəli, tez qılınır. Bu, İstanbula işarə edən rəvayətdir. Çünki bütün axırzaman hadisələri İstanbula görə deyilmişdir. Boğaz mənzərəsini izləyərək şərablarını içərkən birdən Boğazın bir-birinə yaxınlaşıb uzaqlaşdığını görəcəklər. Ağlasığmaz bir dəhşətlə Boğazdan lava sütunlarının göylərə yüksəldiyini izləyəcəklər. Təbii ki, bu, onlar üçün atəşfəşanlıq olmayacaq. Bundan sonra Allah`ın gücünü, dəhşətini vecinə almamağın nə olduğunu anlayacaqlar. Bütün bədən sistemləri pozulacaq, yəni vücudlarını idarə edə bilməyəcəklər. Cənabi Allah nəzakətli üslubla bunu bizə bildirir. Deyir ki, hamilə qadın bətnindəkini salacaq. Yəni bədən qorxunun şiddətindən idarəni itirəcək. Dağlar hərəkətə gələcək. Məsələn, yeddi təpəli deyilir, dağlar yeriyəcək, əriyə-əriyə yeriyəcək. Sarsıntının gücündən əriməyə başlayacaq. O an Allah`ın gücünə və əzəmətinə tam yəqinliklə iman gətirəcəklər. Göy üzü tamamilə mələklərlə örtülür. Ancaq Allah o gün göz açmağa imkan verməyəcəyini bildirir. Əlbəttə, sona çatır. Onsuz da ağlı başında olmur, tövbə etməyə macalı olmur. Nə edəcəyini bilmir. Əlbəttə, haqqəl-yəqin... Göydən mələklər sıra-sıra yerə enməyə başlayır. İnsanların o günlə üzləşməklərinə çox az qalıb. Nəvələrinin nəvələri qiyaməti görəcək. 1545-ci il, yəni 2120-ci il... Mənim bu video çəkilişlərimi də o vaxta qədər saxlayacaqlar; "Hoca belə demişdi", - deyəcəklər. Bundan da xoşları gələcək, özləri üçün əyləncə düzəldəcəklər. Ancaq hadisələr başlayanda kasetləri yeyəcəklər. Şüurları qapalı olduğu üçün, inşaAllah. (Adnan Oktarın 1 noyabr, 2009-cu il, Kayseri TV müsahibəsindən)

 

1 / total 5
"Harun Yəhyanın Qiyamət Əlamətləri kitabını online oxuya bilər, facebook, twitter kimi ictimai şəbəkələrdə paylaşa bilər, kompüterinizə endirə bilər, dərs və tezislərinizdə istifadə edə bilər və saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən sayt və bloqlarınızda nəşr edə bilər və köçürüb çoxalda bilərsiniz."
Harun Yəhya əsərlərinin nəticəsi| Sayt haqqında | Açılış səhifəsi et | Favoritlərə əlavə et | RSS Xidməti
Bu saytda yayımlanan bütün materiallar sayta istinad edilərək qonorar ödənilmədən köçürülə və çoxaldıla bilər.
© Saytımızda və digər bütün Harun Yəhya əsərlərində mövcud olan hörmətli Adnan Oktara aid şəxsi fotoşəkillərin müəllif hüquqları Qlobal Nəşriyyat Ltd. şirkətinə aiddir. Qismən də olsa icazəsiz istifadə edilə bilməz və nəşr oluna bilməz.
© 1994 Harun Yəhya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ETKİN PİŞMANLIK MÜESSESESİ, İFTİRACI ÜRETEN BİR BELA HALİNE DÖNÜŞMEKTEDİR
CUMHURİYET SAVCISI SERDAR AKAN GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİĞİ HALDE, YENİ GÖREV...
DEVLET BÜYÜKLERİMİZE VE SİYASİ PARTİ LİDERLERİMİZE AÇIK MEKTUP
YENİ AÇILAN CEZAEVLERİYLE ÖVÜNEN BİR ÜLKE OLMAMALIYIZ
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İDDİALARINA CEVAPLARIMIZ VE BAZI TAVSİYELERİMİZ
BAZI EMNİYET VE YARGI MENSUPLARININ SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARI...
GAZETECİ HAKAN EROL'UN SON İDDİALARINA İLİŞKİN CEVAPLARIMIZ VE BAZI...
FİKREN İKTİDAR OLMAK, SAYIN ADNAN OKTAR'IN DARWINİZMİ VE MATERYALİZMİ...
DEĞERLİ AĞABEYİMİZ NAZİF OKUMUŞ’UN DÜŞÜNMEYİ GÖZ ARDI ETTİĞİ BAZI ÖNEMLİ...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ’A AÇIK MEKTUP
YENİ PARALEL DEVLET YAPILANMALARINA DİKKAT
BURHANİYE T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE BULUNAN ARKADAŞLARIMIZIN CAN...
MUHAFAZAKAR VE DİNDAR CAMİALARDAKİ KARDEŞLERİMİZE ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
ADALET, SADECE KENDİNDEN OLAN İÇİN DEĞİL HERKES İÇİN SAVUNULMALIDIR
SAYIN BARIŞ PEHLİVAN’A DOSTANE BİR HATIRLATMA
MÜSLÜMAN, ONA BAKANIN TAM OLARAK KENDİSİNİ GÖRDÜĞÜ TERTEMİZ BİR AYNA...
GAZETECİ MİNE G. KIRIKKANAT’IN 18.05.2021 TARİHLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMINA...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN EDİRNE'DEN BATMAN BEŞİRİ CEZAEVİNE NAKLEDİLME...
SAYIN ADNAN OKTAR’A SUİKAST PLANLARI MI YAPILIYOR? BATMAN KAPALI CEZA...
SAVCI SERDAR AKAN'A GÜVENMİYORUZ
İNSANLARI AÇIKÇA VE SAYISIZ KERELER ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ÖZKAN MAMATİ'NİN...
ALİ EYÜBOĞLU, YOK HÜKMÜNDEKİ BİR MAHKEME KARARINI SAVUNMAK YERİNE,...
KİN VE NEFRETLE YOĞRULMUŞ KÜÇÜK, SEFİL VE HAYSİYETSİZ BİR GÜRUHUN...
SAYIN ADNAN OKTAR’I ÖVMEK SUÇ DEĞİLDİR
DİNSİZ-ATEİST ARDINDAN DA KOMÜNİST BİR TÜRKİYE OLUŞTURMAK İSTEYENLERİN...
YARGIDAKİ ADALETSİZ VE ANORMAL UYGULAMALAR ULUSAL BASININ TEPKİSİZLİĞİNDEN...
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUPTUR
“ÇAMUR AT KURTUL!” AHLAKSIZLIĞI HUKUK ADINA DAYATILAMAZ
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN BEYEFENDİYE AÇIK MEKTUPTUR
TBAV’DAN CUMHURİYET GAZETESİNİN "MÜGE ÖĞÜTÇÜ" KONULU HABERİNE TEKZİPTİR
SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZA AÇIK MEKTUP–BAZI ÖZEL SEÇİLMİŞ HAKİM VE SAVCILARIN...
TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ BEKA SORUNLARINDAN BİRİ GENÇ KESİMLE İLETİŞİMİ...
EMNİYET GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUSTAFA ÇALIŞKAN 2018 SENESİNDEKİ...
BULUNDUKLARI YERE, SAYIN ADNAN OKTAR’IN 40 YILLIK FİKRİ MÜCADELESİ...
TÜM DOSYANIN YALAN VE İFTİRA DOLU OLDUĞU MÜGE ÖĞÜTCÜ’NÜN "SÖZDE" ETKİN...
HAKAN EROL İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRALARINA CEVAPLAR
DÖRT AYAKLI ORGANİZE BİR YAPININ BASKI VE ZORLAMALARI ALTINDA SÜRDÜRÜLEN...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERK EDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SABAH MEDYA GURUBU İSA TATLICAN'A KARŞI DİKKATLİ OLMALIDIR
ZAFER ARAPKİRLİ'NİN KRT TV'DE HAKAN EROL İLE YAPMIŞ OLDUĞU RÖPORTAJDA...
BARIŞ TERKOĞU VE AYŞENUR ARSLAN HAKKINDA NE YAZIK Kİ YANILMIŞIZ
CÜBBELİ AHMET HOCA’YA NEFRET ÜSLUBU YAKIŞMIYOR. TÜM MÜSLÜMAN CEMAAT VE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'İN SAMİMİYETLE İMTİHANI
SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ'YE AÇIK MEKTUP
BİZLERE YÖNELİK BİTİP TÜKENMEYEN SALDIRI VE İFTİRALAR, TEHLİKELİ BİR CAMİA...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN 15 MART 2021 TARİHLİ CEZAEVİ FOTOĞRAFI UÇANKUŞ TV...
ÖZKAN MAMATİ’NİN, TUTUKLANMAKTAN KURTULMAK İÇİN, NEFRET VE HUSUMET...
SAYIN ADNAN OKTAR’A YÖNELİK TEHDİT VE SUİKAST HAZIRLIĞINDA OLAN BAZI...
SAĞ VE SOL BİRBİRİNİN DÜŞMANI DEĞİL AYNI VATANIN GÜZEL İNSANLARI, AYNI...
DİNİN TAHRİF EDİLMESİNDEN ENDİŞE DUYANLAR ASIL, İSLAM’LA DARWİNİZMİ...
DECCALİYETİN KULLANIŞLI SİLAHI DARWİNİZMİ ELİNDEN ALMAK, HÜKÜMETİMİZE...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN GÜZEL SÖZLERİNDEN, SEVGİ SANATI
SABAH GAZETESİ YAZARI SN. FERHAT ÜNLÜ HABER VE YORUMLARINDA SAMİMİ VE...
DÜNYADAKİ DECCALİYET ŞU AN İNGİLİZ DERİN DEVLETİDİR
MEHDİYETİ ANLATMANIN DEVLETİN BEKASINA YÖNELİK HİÇBİR TEHDİT...
ADNAN OKTAR DAVASINDA YAŞANAN TARİHTE GÖRÜLMEMİŞ HUKUK FACİASI TÜRKİYE'DE...
AKİT MEDYA GRUBU SAHİBİ SAYIN KARAHASANOĞLU KARDEŞLER VE GAZETENİN ÖNDE...
DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZ! EN DOĞRU VE BAŞARILI YAYIN VİCDANINIZA UYAN...
KALABALIKLAŞAN CEZAEVLERİ İLE KÖTÜLEŞEN KOŞULLAR VE GEBZE KADIN KAPALI...
CAMİAMIZLA FETÖ VE IŞİD ARASINDA ZORAKİ BENZERLİK KURMA ÇABALARI...
ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN İFTİRA VE YALAN İHBARLARINA İTİBAR EDEREK...
BİTMEK TÜKENMEK BİLMEYEN DİJİTAL ARŞİV MASALLARI
GİZLİ DOSYA ADI ALTINDA YÜRÜTÜLEN KARANLIK VE HUKUKSUZ FAALİYETLER...
HASTA BİR İNSANIN GÖZ GÖRE GÖRE CEZAEVİNDE ÖLÜME TERKEDİLMESİNİ SAVUNMAK...
SAYIN PERİNÇEK VE AYDINLIK CAMİASINI ARAMIZDAKİ İDEOLOJİK FİKİR...
BUGÜN SAYIN ADNAN OKTAR’I DEKOLTE SEBEBİYLE ELEŞTİRENLER GEÇMİŞTE TAM...
1999 YILINDAKİ KAN KAMPANYASININ, DEVLETİN KURUMLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN...
“BU DOSYADAN CEZA ÇIKMAZ YENİ BİR OPERASYON YAPIN” MANTIĞI, BİR HUKUK...
GENÇLERİMİZİN DİNDEN UZAKLAŞMALARI HIZLA ÖNLEM ALINMASI GEREKEN ÖNEMLİ BİR...
BASIN MENSUPLARI ADLİ EMANETTEKİ ARKADAŞLARIMIZA AİT RUHSATLI VE HİÇBİR...
İSTİNAF MAHKEMELERİNİN ETKİSİZ OLDUKLARINA DAİR SÖYLENTİLER HAKKINDA SAYIN...
SAYIN ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN KORONA OLMAMIŞTIR. ŞAİBELİ BİR KORONA TESTİ...
AÇIK GÖRÜŞLERİN KAYIT ALTINA ALINMASI EN TEMEL İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNE...
ODA TV’NİN PROVOKATİF YAZILARA DEĞİL HUKUKU, ADALETİ, BİRLİĞİ VE...
GEBZE KADIN KAPALI CEZAEVİNDE KORONA BULAŞTIRILAN ARKADAŞIMIZIN HAYATINDAN...
VERYANSIN TV, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ BİR YAYIN ANLAYIŞINI BENİMSEMELİDİR
ADALET VE ŞEFKAT HERKES İÇİN İSTENMEDİKÇE TÜRKİYE’DE HUKUKSUZLUK, ZULÜM VE...
HUKUK DIŞI YILDIRMA OPERASYONLARI SADECE CAMİAMIZI DEĞİL HÜKÜMETİMİZİ VE...
SAYIN YAŞAR OKUYAN'IN CAMİAMIZA GÜYA OPERASYONUN BİLGİSİNİ VERDİĞİ İDDİASI...
GEBZE CEZAEVİNDE KORONAYA KARŞI GEREKLİ ÖNLEMLER ACİLEN ALINMALI
PROF. DR. SEFA SAYGILI’NIN SAYIN ADNAN OKTAR HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI...
SÖZCÜ GAZETESİ YAZARI SAYIN AYTUNÇ ERKİN, KENDİSİNİN DE ÇOK İYİ BİLDİĞİ...
ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU'NUN HAYAL ÜRÜNÜ KİTABI, ADNAN OKTAR’IN İSMİYLE ÜNLÜ OLMA...
SAYIN HAKAN URAL'IN “NELER OLUYOR HAYATTA” İSİMLİ PROGRAMDA CAMİAMIZ...
ARKADAŞ CAMİAMIZA YÖNELİK GAYRİ HUKUKİ TEHDİTLER DEVAM EDİYOR; HUSUMETLİ...
CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A AÇIK MEKTUP
VERYANSIN TV’DE YAYINLANAN AV. ESER ÇÖMLEKÇİOĞLU RÖPORTAJINA CEVABIMIZDIR
UÇAN KUŞ TV ADLI KANALIN YÖNETİCİLERİ VE PROGRAM YAPIMCILARI KİN VE NEFRET...
SABAH GAZETESİ GERÇEKLERİ ÇARPITMADAN, TARAFSIZ VE İLKELİ HABERCİLİK...
"ADNAN OKTAR DAVASI"NDA HALA KULLANILMAYA ÇALIŞILAN ETKİN PİŞMANLIK...
ADALET BAKANIMIZ SAYIN ABDÜLHAMİT GÜL'E AÇIK MEKTUP
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
T.C. ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİF EVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE AÇIK MEKTUP...
CÜBBELİ AHMET HOCA'YA NUR SURESİ'NİN 23. AYETİNİ TEKRAR HATIRLATIYORUZ
DEVLETİMİZDEN DEĞİL DE ANGLOSAKSON BARONLARDAN EMİR ALAN SİYASİLER ACİLEN...
CAMİAMIZA KENDİLERİNCE İFFET DERSİ VERMEYE KALKANLARIN ASIL MESELESİ FİKRİ...
GECEYARISI CEZAEVİ NAKİLLERİ VE GERİ PLANDAKİ SAVCI TALİMATI
GAZETECİ RUŞEN ÇAKIR'A AÇIK MEKTUP
@DREYFUS.TURK İSİMLİ INSTAGRAM SAYFASININ CAMİAMIZLA HİÇBİR İLGİSİ VE...
ASTRONOMİK CEZALAR İÇİN "HAYALİ KIZLARIN İFFETİNİ KORUMA" GEREKÇESİ
ADNAN OKTAR DAVASI: YARGILANMADAN MÜEBBET
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."