Hz. Süleyman'ın benzersiz iktidarının sırrı

Hz. Süleyman, Allah’a derin bir sevgi ve bağlılık duyan, O’nu tesbih edip yücelten mübarek bir peygamberimizdir. Rabbimiz bu kutlu şahsa ahiretteki sonsuz güzelliklerin yanı sıra dünyada da eşsiz nimetler vermiş ve kendisine görkemli bir iktidar ve hakimiyet nasip etmiştir. Yazımız boyunca da anlatacağımız gibi Hz. Süleyman’ın Allah’ın izni ile sahip olduğu iktidar, Rabbimiz'in kendisine verdiği nimetler vesilesi ile gerçekleşmiştir. Bu benzersiz hakimiyetin asıl sırrı ise, Hz. Süleyman’ın daima Allah’a yönelmesi ve yaptığı her işi sadece Rabbimiz’in rızası için gerçekleştirmesidir.
 
Hz. Süleyman’ın Hakimiyetine   Vesile Olan Nimetler Güçlü bir istihbarata ve tarihte eşi olmayan  ordulara sahip olması
“Süleyman’a cinlerden, insanlardan ve kuşlardan orduları toplandı ve bunlar bölükler halinde dağıtıldı.” (Neml Suresi, 17)
Hz. Süleyman, eşi ve benzeri görülmemiş, çok güçlü bir orduya sahipti. Bu ordu, cinlerden, kuşlardan ve insanlardan oluşmaktaydı ve çok güçlü bir istihbarat ağıyla desteklenmekteydi.
 
Ayette Hz. Süleyman’ın tek bir ordusunun değil, ordularının olduğu bildirilmektedir. Bu, onun ordusunun gücünün ve sayıca üstünlüğünün bir ifadesidir.
 
Hz. Süleyman’ın ordusunun en dikkat çekici yönlerinden biri ise disiplinidir. Cinler, kuşlar ve insanlar gibi üç farklı topluluk aynı ordu içinde, büyük bir uyumla görev almakta, ordudaki düzende en ufak bir aksaklık yaşanmamaktadır.
 
 İsabetli hüküm verme yetkisine sahip olması
 
Peygamberlerin hayatlarını incelediğimizde verdikleri kararlarda, çeşitli uygulamalarında, konuşmalarında Allah’ın kendilerine lütfettiği üstün bir ilmin getirdiği akıl ve hikmet açıkça görülmektedir. Hz. Süleyman da “Biz bunu (hükmü) Süleyman’a kavrattık, her birine hüküm ve ilim verdik…”“hak ile hükmetmiş” (Sad Suresi, 26), kendisine gelen her türlü anlaşmazlığı en adil şekilde çözüme kavuşturmuştur. (Enbiya Suresi, 79) ayetiyle bildirildiği üzere kendisine hüküm ve ilim verilmiş bir peygamberdir. Yaşadığı süre boyunca aynı babası Hz. Davud gibi
 
Adalet sisteminin başarıyla yürütülmesi için herşeyden önce adil yöneticilere, adaletle hükmeden iman sahibi insanlara ihtiyaç vardır. Hz. Süleyman’ın dönemi de, Allah’ın “Her ümmetin bir resulü vardır. Onlara resulleri geldiği zaman, aralarında adaletle hüküm verilir ve onlar zulme uğratılmazlar.” (Yunus Suresi, 47) ayetinde haber verildiği gibi, bu adalet anlayışının gerçek anlamda yaşandığı bir dönemdir. Ayetlerden Hz. Süleyman’ın döneminde adil bir yargılama sistemi olduğu anlaşılmaktadır. Davalara bakan ve adaletle hüküm veren kişiler, Hz. Süleyman ve Hz. Davud’dur. (Enbiya Suresi, 78)
 
Cinleri ve şeytanları kontrol altında tutması
 
* Ordusunun cinler ve şeytanlarla desteklenmesi, Hz. Süleyman’a pek çok açıdan üstünlük sağlamıştır. Bu varlıklar insanların yapamadıkları pek çok şeyi kolaylıkla yapabilirler. “...Çünkü o ve taraftarları, (kendilerini göremeyeceğiniz yerden) sizleri görmektedir...” (Araf Suresi, 27) ayetiyle bildirildiği gibi, kendilerini göstermeden insanları görebilirler. Bu özellik, cinlere istihbarat konusunda çok büyük kolaylıklar sağlamaktadır.
 
* “Şeytanları da; her bina ustasını ve dalgıç olanı. Ve (kötülük yapmamaları için) sağlam kementlerle birbirine bağlanmış diğerlerini.” (Sad Suresi, 37-38) ayetlerinde geçen “sağlam kementlerle birbirine bağlanmış” ifadesi, Hz. Süleyman’ın, hizmetine verilmiş olan cin ve şeytanlar üzerinde büyük bir hakimiyetinin olduğuna işaret etmektedir.
 
* Bu bilgiler, Hz. Süleyman’ın hakimiyetinin sadece dindar ve teslim olmuş cinleri değil, inkarcıları da kapsadığını ortaya koymaktadır. Bu ayetten Hz. Süleyman’ın şeytanları, şeytanın etkisi altındaki insanları ve dinsiz kimseleri zararsız hale getirdiği anlaşılmaktadır. Dahası onları İslam’a faydalı hale getirmiş, onlara çeşitli görevler vermiştir. (En doğrusunu Allah bilir)
 
Pek çok canlı ile konuşup anlaşabilmesi
“Süleyman, Davud'a mirasçı oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize kuşların konuşma-dili öğretildi ve bize her şeyden (bol bir nimet) verildi. Gerçekten bu, apaçık bir üstünlüktür.” (Neml Suresi, 16)
Allah Hz. Süleyman’a kuşların konuşma dilini öğretmiş ve bu üstün ilim sayesinde ordusunda kuşlardan oluşan bir bölük kurmasını sağlamıştır. Hz. Süleyman kıssasındaki bu bilgiden, bazı önemli sonuçlar çıkmaktadır:
 
* Kuşların, diğer insanların duyamadığı özel bir dalga boyunda, kendilerine has bir konuşmaları vardır. Hz. Süleyman kuşların bu farklı frekanslardaki sesli iletişimini anlaması sayesinde onlara çeşitli emirler vermiş, kuşlar da onun bu emirlerini yerine getirmiş olabilirler. (En doğrusunu Allah bilir.)
 
* Not: Hz. Süleyman kuşları kimi zaman haber taşımada, kimi zaman da istihbarat toplamada kullanmış ve bu şekilde çok önemli sonuçlar elde etmiştir. Bu ilim, onun diğer ülkelerle iletişimini kolaylaştırmış, çok zor ulaşılabilecek bölgelere rahatlıkla ulaşmasına imkan vermiştir. (En doğrusunu Allah bilir.)
 
Bazı doğa olaylarının emrine verilmesi
 
“Böylece rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle dilediği yöne yumuşakça eserdi.” (Sad Suresi, 36)
 
* Allah, rüzgarı, Hz. Süleyman’ın emrine vermiş ve çeşitli işlerinde bir araç olarak kullanmasına imkan sağlamıştır. Bu ifadeyle Hz. Süleyman döneminde ve aynı şekilde ahir zamanda rüzgar enerjisinin, teknolojide kullanılacağına işaret ediliyor olabilir.
 
*Başka bir ayette yer alan “… sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü bir ay (mesafe) olan rüzgara (boyun eğdirdik)…” (Sebe Suresi, 12) ifadesi ile Hz. Süleyman’ın çeşitli bölgeler arasında hızlı bir şekilde hareket ettiğine dikkat çekiliyor olabilir.
 
* Not: Hz. Süleyman, kendi döneminde, günümüzdeki uçak teknolojisine benzer bir teknolojiyi kullanıp, rüzgarla hareket eden vasıtalar meydana getirmiş ve bunlar aracılığıyla birbirine uzak mesafeleri kısa sürede almış olabilir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir.
 
Hz. Süleyman’ın Benzersiz İktidarındaki Başka Hikmetler
 
Kuşkusuz ki Hz. Süleyman’a verilen tüm bu ilim ve nimetler, Hz. Süleyman’ın iktidarında önemli bir yere sahiptir. Ancak önemle belirtilmelidir ki güçlü bir orduya sahip olunması, cin ve şeytanların emrine verilmesi, rüzgarların Hz. Süleyman’a boyun eğmesi ve erimiş bakır madeni gibi ilim ve nimetler ancak birer vesiledir. Kendisine ilim lütfedilen Hz. Süleyman’ın benzersiz iktidarının asıl sırrı; kainattaki tüm ilimlerin, mülkün ve hükmün gerçek sahibinin alemlerin Rabbi Allah olduğunu her zaman bilerek, her işinde daima Allah’a yönelmesi, O’na karşı olan boyun eğici ve teslimiyetli tavrını hayatı boyunca muhafaza etmesidir. 
 
Hz. Süleyman’ın bu örnek tavrı bir ayette şöyle haber verilmiştir:
 “Biz Davud'a Süleyman'ı armağan ettik. O, ne güzel kuldu. Çünkü o, (daima Allah'a) yönelip-dönen  biriydi.” (Sad Suresi, 30)
Hz. Süleyman, putperestliğin yaygın olduğu bir dönemde bulunmasına rağmen, din ahlakının yaşanmasında kesin bir kararlılık göstermiş ve üstün ahlakı ile tüm insanlara örnek olmuştur. Olumsuz gibi görünen herhangi bir olayla karşılaştığında hemen Allah’a yönelmiş, her konuşmasında Allah’ı zikretmiş, her kararını Allah’ın adını anarak vermiştir.
 
Ancak Hz. Süleyman sadece zorluk anlarında değil, herhangi bir başarı ya da zafer anında da aynı ahlakı göstermiş, daima tevazulu ve Allah’a karşı aczini bilen bir kul olmuştur. Kuşkusuz bu ihlaslı tutum, onun eşsiz ve görkemli iktidarının asıl sırrı olmuştur.
 
Hz. Süleyman’ın Samimi Duası
“(Süleyman dedi ki:) Rabbim, beni bağışla ve benden sonra hiç kimseye nasib olmayan bir mülkü bana armağan et. Şüphesiz Sen, karşılıksız armağan edensin.” (Sad Suresi, 35)
 
Hz. Süleyman’ın yukarıdaki ayette haber verilen duasına Allah karşılık vermiş ve onu Kendi Katından çok büyük nimetlerle ve üstün ilimlerle desteklemiş, ona hiç      kimsenin ulaşamayacağı bir mülk, görkemli bir saltanat, eşi ve benzeri bulunmayan bir hakimiyet vermiştir.
Sonuç
 
Hz. Süleyman kıssası birçok yönüyle, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirdiği ahir zamanda yaşanacaklar ile büyük paralellik göstermektedir. Allah’ın izni ile ahir zamanda Hz. Mehdi’nin gelişi ile Hz. Süleyman döneminde yaşanan görkem yeniden oluşacak ve tüm yeryüzüne İslam ahlakı hakim olacaktır.
 
Ayetlerde yer alan tüm bu bilgiler, düşünen her insan için çok önemli bir ders ve aynı zamanda da çok değerli bir rehberdir. Her Müslümanın Hz. Süleyman gibi din ahlakının yayılması için ciddi bir çaba sarf etmesi, Allah’ı derin bir sevgi ile severek daima O’na yönelmesi, adaletli, tevazulu, ihlaslı, akılcı, tedbirli, sabırlı ve kararlı olması gerekmektedir. Allah'ın tüm insanlığa örnek gösterdiği bu ahlak, ahirette olduğu gibi, dünya hayatında da iman edenleri büyük başarılara ve zaferlere götüren bir yoldur.
 
Yüce Allah Hz. Süleyman'ın ordusunu cinlerle ve kuşlarla desteklemiş, ona yeryüzünde çok güçlü bir iktidar vermişti. Onun ordusuna hiçbir ülke karşı koyamıyor, bu güçlü ordu ile karşılaşanlara sadece boyun eğmek kalıyordu.
 
Enbiya Suresi'nin 80. ayetinde bildirildiği gibi, Rabbimiz Hz. Süleyman'a zorlu savaşlar esnasında askerlerini olumsuz etkilerden koruması için madeni giyim sanatını öğretmişti. Bu ilimle yapılan zırhlar, miğferler ve çeşitli araçlar Allah’ın izniyle Hz. Süleyman’ın güçlü ordusunu daha da yenilmez hale getirmişti.
 
2007-04-16 11:26:52

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top